Predplatné

V súlade so zmluvnými podmienkami Licenčnej Zmluvy s Koncovým Používateľom si kupujete nevýhradnú a neprevoditeľnú licenciu na používanie každého riešenia, ktoré si zakúpite alebo si riadne zaobstaráte (Predplatné), v každom z prípadov počas príslušného obdobia predplatného za každý takýto nákup alebo zaobstaranie (Obdobie Predplatného).

 
 
 

Ak ste vyjadrili svoj súhlas s automatickým predlžovaním Obdobia Predplatného, zakúpené Predplatné sa po uplynutí tohto obdobia bude automaticky predlžovať. Ak sa Obdobie Predplatného automaticky predlžuje o ďalší mesiac, rok alebo podobné následné časové obdobie, spoločnosť AVG vám môže poskytnúť oznámenie zaslané e-mailom s pokynmi o tom, ako Predplatné na konci aktuálneho Obdobia Predplatného zrušiť a ako požiadať o vrátenie úhrady v prípade žiadostí o zrušenie v lehote do 30 dní od začiatku predĺženého Obdobia Predplatného. Ak sa e-mailová adresa, ktorú ste poskytli spoločnosti AVG, zmení, je vašou povinnosťou aktualizovať používateľský profil účtu AVG. Prístup k účtu získate na adrese MyAccount. Ak budete udržiavať aktuálnosť e-mailovej adresy vo vašom používateľskom profile účtu AVG, zaistíte tak, že vám budú doručené oznámenia o predĺženiach Obdobia Predplatného.

Predplatné môžete na konci Obdobia Predplatného zrušiť podľa pokynov v oznámení. Taktiež môžete svoje predplatné spravovať na adrese MyAccount. Ak Predplatné nezrušíte, spoločnosť AVG bude účtovať poplatok za predĺženie Obdobia Predplatného na ťarchu vašej kreditnej alebo debetnej karty, a po prijatí úhrady predĺži Obdobie Predplatného o príslušné časové obdobie.

Ak ste si Predplatné zakúpili u maloobchodného predajcu alebo na internetovej stránke nezávislého predajcu, Predplatné sa na konci Obdobia Predplatného môže ukončiť bez automatického predĺženia. Pred koncom tohto Obdobia Predplatného vám však bude ponúknutá možnosť automatického predlžovania Predplatného v ďalších časových obdobiach, na ktoré sa vzťahujú vyššie uvedené podmienky.

Nákupy v aplikácii z Mobilného Riešenia nie je možné vrátiť ani nie je možné žiadať o vrátenie úhrady za ne. V prípade Predplatných zakúpených formou nákupu v aplikácii môžete Predplatné pred jeho predĺžením zrušiť a ďalší poplatok vám nebude účtovaný. Prístup k obsahu Predplatného, ktorý ste si zakúpili, však budete mať aj po zvyšok posledného Obdobia predplatného. Ak Licenčná Zmluva s Koncovým Používateľom nestanovuje inak, môže vám byť umožnené vrátiť akékoľvek zakúpené Riešenie okrem mobilných Riešení tak, že sa budete riadiť pokynmi na adrese www.avg.com/billing.

Ak sa v súlade s príslušnými podmienkami nákupu Obdobie Predplatného nepredlžuje automaticky, spoločnosť AVG vám môže (ale nie je k tomu povinná) pred ukončením Obdobia Predplatného oznámiť, že vaše Obdobie Predplatného končí, a môže vám ponúknuť možnosť Obdobie Predplatného predĺžiť za aktuálne platnú cenu spoločnosti AVG. Ponuku môžete prijať tak, že sa budete riadiť pokynmi uvedenými v oznámení, a vaše Obdobie Predplatného sa v takom prípade predĺži o obdobie uvedené v oznámení.

Pre väčšinu Riešení ponúka spoločnosť AVG do 30 dní záruku vrátenia úhrady. Ak ste v uplynulých 30 dňoch zaplatili za produkt, na ktorý sa táto záruka vzťahuje, môžete získať vrátenie úhrady. Vrátenie úhrady za Mobilné Riešenie dosiahnete najrýchlejšie tak, že sa budete riadiť postupom, ktorý stanovil obchod s mobilnými aplikáciami, v ktorom ste Riešenie zakúpili. Ak obchod s mobilnými aplikáciami vašej žiadosti o vrátenie úhrady nevyhovie, ale inak od pôvodného nákupu neuplynulo viac ako 30 dní, môže vám byť umožnené vrátiť Mobilné Riešenie a dosiahnuť vrátenie všetkých uhradených poplatkov (okrem nákupov v aplikácii alebo predplatných) tak, že sa budete riadiť pokynmi na adrese www.avg.com/billing. Nákupy v aplikácii z Mobilného Riešenia nie je možné vrátiť ani nie je možné žiadať o vrátenie úhrady za ne. V prípade Predplatných zakúpených formou nákupu v aplikácii môžete Predplatné pred jeho predĺžením zrušiť a ďalší poplatok vám nebude účtovaný. Prístup k obsahu Predplatného, ktorý ste si zakúpili, však budete mať aj po zvyšok posledného Obdobia Predplatného. Ak Licenčná Zmluva s Koncovým Používateľom nestanovuje inak, môže vám byť umožnené vrátiť akékoľvek zakúpené Riešenie okrem mobilných Riešení tak, že sa budete riadiť pokynmi na adrese www.avg.com/billing.

V snahe zabezpečiť vám neprerušované používanie Riešenia môže byť spoločnosť AVG zapojená do programov opakovanej fakturácie alebo aktualizačných služieb konta. Ak sa vaše Obdobie Predplatného automaticky predĺži a spoločnosť AVG nemôže účtovať poplatok na ťarchu kreditnej alebo debetnej karty, ktorú má zaznamenanú vo vašej dokumentácii, má spoločnosť AVG možnosť získať aktuálne číslo karty, dátum konca platnosti alebo iné aktuálne platobné údaje od vašej banky alebo z iného zdroja, alebo môže spoločnosť, ktorá vám kartu vydala, automaticky účtovať poplatok na ťarchu vašej karty bez toho, aby to oznámila spoločnosti AVG alebo vám.

Chrome browser logo

AVG odporúča používať
BEZPLATNÝ internetový prehliadač Chrome™.

Prejsť na obsah stránky Prejsť na ponuku