Sme najdôveryhodnejšia spoločnosť na svete zaoberajúca sa antivírusovým softvérom a naším cieľom je chrániť vás pred hrozbami v kyberpriestore. Aby sme to mohli urobiť, možno budeme musieť získavať vaše osobné údaje, aby sme vám poskytli najlepšie zbrane a aktuálne zabezpečenie. Vašu dôveru neberieme ako samozrejmosť, preto sme vytvorili Zásady ochrany osobných údajov, ktoré pokrývajú spôsob, akým získavame, používame, zverejňujeme, prenášame a ukladáme vaše osobné údaje.

Tieto zásady ochrany osobných údajov boli naposledy aktualizované v auguste 2022.

Kto sme

Tieto všeobecné zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „zásady ochrany osobných údajov“) sa vzťahujú na skupinu Avast (ďalej spoločne „my“, „nás“ alebo „náš“).

Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť Avast Software, s.r.o., s hlavným miestom podnikania na adrese 1737/1A Pikrtova, Praha 4, 140 00, Česká Republika.

Ak žijete v Spojenom kráľovstve, zástupcom spoločnosti Avast so sídlom v Spojenom kráľovstve je spoločnosť AVG Technologies UK Ltd., 110 High Holborn, 7th Floor, London, WC1V 6JS, Anglicko.

Obsah zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú, ako zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi a chránime ich, a možnosti, ktoré máte k dispozícii. Ďalšie informácie o našich postupoch v oblasti osobných údajov môžu byť poskytnuté v nastaveniach produktu, zmluvných podmienkach alebo oznámeniach poskytnutých pred alebo v čase získavania údajov.

Prečítajte si naše Pravidlá pre jednotlivé produkty opisujúce špecifiká spracovania osobných údajov v rámci našich produktov a služieb.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú určené pre vás, ak ste používateľom našich produktov a služieb. Ak ste náš obchodný partner, oznámenie o ochrane osobných údajov, ktoré je určené pre vás, sa nachádza tu: Pravidlá pre obchodných partnerov.

Osobné údaje, ktoré spracúvame

Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („osobné údaje“).

Pri návšteve našich webových stránok a používaní našich produktov a služieb môžeme získavať údaje alebo vás požiadať o poskytnutie určitých údajov. Zdroje, z ktorých získavame osobné údaje, zahŕňajú:

 • Údaje získané priamo od vás alebo z vášho zariadenia týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („dotknutá osoba“) a môžu zahŕňať priame identifikátory, ako sú meno, poštová a e-mailová adresa, telefónne číslo, alebo nepriame identifikátory, ako je napríklad prihlasovací účet, prihlasovacie heslo, marketingové preferencie, účet na sociálnych médiách alebo IP adresa;
 • Ak prepojíme ďalšie údaje s vašimi osobnými údajmi, budeme s týmito prepojenými údajmi zaobchádzať ako s osobnými údajmi; a
 • Môžeme tiež získavať osobné údaje zo zdrojov dôveryhodných tretích strán, ako sú distribútori, predajcovia, obchody s aplikáciami, kontaktné centrá a angažovať tretie strany, ako sú dodávatelia marketingových služieb, prieskumov, analýz alebo softvéru, aby získavali osobné údaje v náš prospech.

Nespracovávame špeciálne kategórie osobných údajov, napríklad údaje týkajúce sa zdravia, rasy, etnickej príslušnosti alebo politických názorov, ani nijakým spôsobom nevyvodzujeme tento typ informácií z údajov, ktoré získavame v rámci našich produktov.

Osobné údaje, ktoré spracúvame, zaraďujeme do týchto základných kategórií: Fakturačné údaje, údaje o účte a údaje o produkte.

Fakturačné údaje zahŕňajú vaše meno, e-mailovú adresu, maskované číslo kreditnej karty, licenčné informácie a za určitých okolností vašu fakturačnú adresu a vaše telefónne číslo. Vo väčšine prípadov kupujete naše produkty a služby od dôveryhodných tretích strán, ako sú poskytovateľa služieb, predajcovia alebo obchod s aplikáciami. Za týchto okolností vaše fakturačné údaje spracúva príslušná tretia strana a my dostávame iba podmnožinu týchto údajov, aby sme viedli riadnu obchodnú evidenciu. V týchto prípadoch si pozrite príklad fakturačných údajov a na čo ich používame:

Fakturačné údaje

Na čo ich používame

E-mailová adresa

Aby sme vám zaslali potvrdenie o nákupe

Maskované číslo kreditnej karty

Na spracovanie záznamov o platbách a fakturácii

Licenčný kľúč

Na identifikáciu konkrétnej licencie pre následné akcie, ako je obnova alebo podpora

Typ licencie

Na sprístupnenie funkcií na základe zakúpenej licencie

Obnoviteľnosť

Aby sme mohli skontrolovať, či je možné dané predplatné obnoviť podľa rovnakých alebo podobných podmienok

Dátum exspirácie

Aby sme mohli skontrolovať, či je licencia aktuálna

Údaje o účte zahŕňajú informácie o tom, ako si nastaviť a prispôsobiť účet, napr. vaše meno, e-mailovú adresu a meno používateľa, a tiež informácie súvisiace s našimi službami, ako je produkt, licencia a informácie o zariadení. Pre niektoré naše produkty alebo niektoré z ich funkcií je potrebné vytvoriť si účet. Údaje o účte sa používajú aj na správu a zapojenie zákazníkov, vytváranie príjmov a na hodnotenie a optimalizáciu prevádzkových, obchodných a podnikových procesov.

Nižšie uvádzame príklad údajov o účte, a na čo ich používame:

Údaje o účte

Na čo ich používame

Meno

Na prispôsobenie našej komunikácie tým, že vás oslovíme vašim menom

E-mailová adresa

Na odosielanie komunikácie týkajúcej sa vašej licencie a podpory a na ponuku našich ďalších produktov a služieb

Používateľské meno

Na správu vášho účtu a umožnenie vášho prihlásenia sa do služby

Údaje o používaní účtu (také udalosti, ako sú požiadavka na ukončenie predplatného, informácie súvisiace s predplatným)

Na umožnenie aktivácie prémiových funkcií, poskytnutie prispôsobených skúseností zo životného cyklu a komunikáciu s podporou zákazníkov, obsahu rozhrania vhodných produktov.

Dátum obnovenia predplatného

Na overenie obdobia, počas ktorého je licencia aktívna

Používateľ skúšobnej verzie

Na pridanie bezplatného obdobia pred plateným obdobím s predplatným

Účet je nevyhnutný aj pre niektoré funkcie nášho Fóra. Na Fóre máte možnosť poskytnúť ďalšie informácie, ako napríklad osobné texty, zverejniť dátum narodenia, zadať svoje pohlavie, číslo pre okamžité správy, používateľské meno pre aplikáciu na zasielanie správ alebo názov a adresu webových stránok, zverejniť svoju fyzickú polohu a zvoliť si avatar alebo osobný obrázok.

Ak sa chcete u nás zaregistrovať alebo sa prihlásiť neskôr na našich stránkach alebo do našich produktov, ponúkame vám, popri našom vlastnom postupe, možnosť urobiť tak prostredníctvom služieb Facebook Connect, Google a Apple ID. Na tento účel vás presmerujeme na stránku príslušného poskytovateľa. Údaje od poskytovateľa (e-mail, ID platformy, prípadne meno) sa potom poskytnú na vytvorenie účtu.

Účet zákazníka zostáva platný, až kým ho aktívne nevymažete z časti správy používateľov účtu. V prípade, že by ste chceli účet vymazať, môžete sa obrátiť aj na našu podporu alebo na osobu pre ochranu údajov (DPO – data protection officer).

Údaje o produkte zahŕňajú dve podkategórie:

 • Údaje o zariadení zahŕňajú informácie o operačnom systéme; hardvéri; meste/krajine zariadenia; chybových protokoloch; prehliadači; sieti; aplikáciách bežiacich na zariadení vrátane produktov Avast; a
 • Údaje o službách zahŕňajú informácie o používaní produktu Avast a udalostiach súvisiacich s vašim používaním nášho produktu. Tieto informácie zahŕňajú vzorky, podrobnosti o detekcii a súbory používané na ochranu pred škodlivým softvérom, informácie týkajúce sa URL adries webových stránok, štatistiky používania (aktivácia, zlyhania, kontroly, chyby), IP adresa.

Tieto podkategórie sa líšia pre každý produkt a službu. Ak chcete získať viac podrobností o údajoch o zariadeniach a službách, ktoré spracovávame pre jednotlivé produkty, prečítajte si naše Pravidlá pre jednotlivé produkty.

Prečo spracúvame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje používame na nasledujúce účely a z nasledujúcich dôvodov:

Na základe plnenia našej zmluvy s vami alebo uzavretia zmluvy s vami na vašu žiadosť s cieľom:

 • Spracovať nákup našich výrobkov alebo služieb od nás, našich partnerov alebo online obchodov tretích strán, ktoré sú našimi dôveryhodnými poskytovateľmi služieb;
 • Poskytovať sťahovanie, aktiváciu a vykonanie produktu alebo služby;
 • Udržiavať naše produkty alebo služby aktuálne, bezpečné a bez chýb vrátane implementácie nových funkcií a verzií produktov;
 • Overiť si vašu totožnosť a nárok na platené produkty alebo služby, keď nás kontaktujete kvôli podpore alebo prístupu k našim službám;
 • Spracovávať vaše nákupné transakcie;
 • Informovať vás o stave vašich objednávok a licencií;
 • Spravovať vaše predplatné a používateľské účty; a
 • Poskytovať vám technickú a zákaznícku podporu. To môže zahŕňať vzdialený prístup do vášho zariadenia, aby sa váš problém lepšie vyriešil. Na tento účel spracujeme informácie z vášho produktu a zariadenia (napr. správy o zlyhaní, údaje o používaní), vaše kontaktné údaje ako aj ďalšie informácie, ktoré nám poskytnete (napr. opis problému).

Na základe vášho súhlasu s cieľom:

 • Prihlásiť vás na odber noviniek alebo do fóra Avast;
 • Povoliť poskytovanie reklám tretích strán v produktových správach;
 • Povoliť poskytovanie prispôsobených reklám na podporu určitých bezplatných produktov; a
 • Umožniť nám zaznamenať náš telefonický rozhovor, keď telefonicky kontaktujete našu technickú podporu.

Pred akýmkoľvek spracúvaním, vás vždy požiadame o súhlas, ak je požadovaný a poskytneme vám potrebné informácie prostredníctvom našich Pravidiel pre získanie súhlasu alebo iným relevantným spôsobom.

Za účelom splnenia zákonných povinností spracúvame vaše osobné údaje, keď je to nevyhnutné na splnenie zákonom vyžadovaných daňových a účtovných povinností, povinností podľa predpisov proti praniu špinavých peňazí, alebo na kontrolu dodržiavania sankcií alebo iných povinností, ktorým podliehame.

Na základe nášho oprávneného záujmu použijeme vaše osobné údaje na:

 • Komunikáciu o možných vylepšeniach zabezpečenia, ochrany osobných údajov a výkonnosti a produktoch, ktoré dopĺňajú alebo vylepšujú naše zakúpené produkty, a na optimalizáciu obsahu a doručenie tohto typu komunikácie;
 • Vyhodnocovanie a zlepšovanie výkonu a kvality našich produktov, služieb a webových stránok, vývoj nových produktov, vzdelávanie našich zamestnancov a porozumenie trendom v používaní produktov a analýzu získavania používateľov, konverzie a efektivity kampaní;
 • Udržiavanie a vývoj zdrojov spravodajských informácií o hrozbách, najmä na to, aby bolo možné odhaliť a blokovať škodlivý softvér;
 • Na lepšie zabezpečenie našich systémov a aplikácií;
 • Na umožnenie efektívneho výkonu nášho podnikania zabezpečením nevyhnutných interných administratívnych a obchodných procesov (napr. financie, riadenie, obchodná inteligencia, právne vzťahy a dodržiavanie zhody, informačná bezpečnosť atď.); a
 • Na stanovenie, uplatnenie alebo ochranu našich zákonných práv.

Vaše záujmy predstavujú kľúčovú súčasť nášho rozhodovacieho procesu a boli zohľadnené vo všetkých vyššie uvedených spracovateľských činnostiach. Veríme, že sme dosiahli spravodlivú rovnováhu medzi súkromím a činnosťou. V každom prípade máte právo namietať proti týmto operáciám spracovania z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie. Ďalšie informácie nájdete v časti Vaše práva na ochranu osobných údajov.

Vyvažovanie oprávnených záujmov

Predtým, ako sa odvolávame na naše oprávnené záujmy, posúdili sme ich vyváženie voči vašim záujmom a ubezpečili sme sa, že sú dostatočne presvedčivé. S ohľadom na nižšie uvedené účely považujeme za potrebné podrobne vysvetliť, čo sú naše záujmy.

Systémy, aplikácie a zabezpečenie sietí

Osobné údaje spracovávame na účely zabezpečenia sietí a informácií. V súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane osobných údajov majú organizácie uznaný oprávnený záujem na získavaní a spracovaní osobných údajov primeraným spôsobom na účely zaistenia bezpečnosti sietí a informácií. Týka sa to schopnosti našich sietí alebo informačných systémov odolávať udalostiam, útokom či nezákonným alebo škodlivým činom, ktoré by mohli narušiť dostupnosť, autenticitu, integritu a dôvernosť uložených alebo prenášaných údajov alebo bezpečnosť súvisiacich služieb ponúkaných alebo prístupných cez tieto siete a systémy.

Ako člen bezpečnostnej komunity okrem toho spolupracujeme aj s ďalšími hráčmi v rámci bezpečnostného prostredia. Ide najmä o výmenu zdrojov spravodajských informácií o hrozbách a pomoc pri výskume a vývoji nových bezpečnostných riešení.

Medzi osobné údaje, ktoré spracúvame na vyššie uvedené účely, patria okrem iného údaje o sieťovej prevádzke súvisiace s kybernetickými hrozbami, ako napríklad:

 • E-mailové adresy odosielateľa (napr. zdrojov SPAMU);
 • E-mailové adresy príjemcov (napr. obetí cielených e-mailových útokov vrátane phishingu);
 • Podrobnosti v hlavičke e-mailu vrátane adries a sprostredkovateľských systémov (napr. tie, ktoré sú nakonfigurované počítačovými zločincami odosielajúcimi škodlivé e-maily);
 • Názvy súborov a cesty spustenia (napr. škodlivých alebo potenciálne nebezpečných spustiteľných súborov);
 • Vzorky (napr. škodlivých alebo potenciálne nebezpečných spustiteľných súborov);
 • URL adresy a súvisiace názvy stránok (napr. webových stránok vysielajúcich alebo hosťujúcich škodlivý alebo inak nebezpečný obsah); a/alebo
 • IP adresy (napr. webových serverov a pripojených zariadení zapojených do generovania, distribúcie, prepravy, hosťovania, ukladania do vyrovnávacej pamäte alebo iného ukladania kybernetických hrozieb, ako je škodlivý alebo inak nebezpečný obsah).

Správy v rámci produktov a e-mailové správy

Máme oprávnený záujem o zasielanie správ našim používateľom o možných zlepšeniach zabezpečenia, ochrany osobných údajov a výkonnosti a o produktoch, ktoré dopĺňajú alebo zlepšujú už zakúpené produkty.

Ak ste našim zákazníkom, cítime zodpovednosť informovať vás o zlepšeniach zabezpečenia a pomôcok a možných problémoch s vaším zariadením a softvérom, a poskytnúť vám účinné riešenia týkajúce sa týchto problémov. Preto máme oprávnený záujem optimalizovať obsah a doručenie tohto typu komunikácie tak, aby ste ich s považovali za relevantné a zároveň nerušivé.

Zlepšenie produktov a služieb

Máme oprávnený záujem používať potrebné osobné údaje na pochopenie konverzií používateľov, akvizícií a výkonnosti kampaní prostredníctvom rôznych distribučných kanálov a sťahovania, aktivácie a interakcií používateľov s našimi produktmi. Chceme napríklad vedieť, koľko používateľov kliklo na naše ponuky alebo si kúpilo náš produkt po tom, ako videli jednu z našich reklám. Tieto analýzy nám pomáhajú zlepšovať funkčnosť, účinnosť, bezpečnosť a spoľahlivosť našich produktov a obchodných aktivít, ako aj vyvíjať nové produkty. Toto spracovanie zahŕňa použitie nástrojov tretích strán. Zoznam našich nástrojov tretích strán použitých pre konkrétne produkty a služby nájdete v našich Pravidlách pre jednotlivé produkty .

Ako spracovávame vaše osobné údaje

Robíme všetko pre to, aby sme od osobných údajov, ktoré používame oddelili alebo odstránili všetky priame identifikátory:

 • V prípade bezplatných verzií sa toto oddelenie alebo odstránenie identifikátorov začína pri prvej aktivácii produktov a služieb. Fakturačné údaje platiacich používateľov uchovávame v samostatnej databáze a minimalizujeme ich použitie na čokoľvek iné ako na spracovanie platieb a našich vlastných financií.
 • V prípade platenej aj bezplatnej verzie nepretržite sledujeme, minimalizujeme, oddeľujeme a odstraňujeme všetky priame identifikátory počas bežného výkonu produktov a služieb.

Spracovanie IP adries

Pri platených produktoch, vrátane antivírusu, virtuálnej súkromnej siete („VPN“), a výkonoch sa vaša IP adresa získava v čase, keď je váš produkt alebo služba poskytovaná, aby sa uľahčil náš fakturačný proces. Konkrétne náš fakturačný partner tretej strany získa vašu IP adresu pre proces fakturácie; IP adresu z tohto procesu ďalej neuchovávame.

V prípade bezplatných a platených produktov vrátane antivírusov sa vaša adresa IP spracováva aj na účely sťahovania určitých produktov, autorizácie produktu, detekcie podvodov a malvéru.

Konkrétne použitie adresy IP našimi produktmi a službami nájdete v našich Pravidlách pre jednotlivé produkty.

Personalizácia

Vaše odpovede z prieskumov, do ktorých sa môžete zapojiť, a relevantné údaje o produkte používame na prispôsobenie komunikácie a odporúčanie našich relevantných produktov pre vás.

Nerobíme žiadne rozhodnutia iba na základe algoritmov vrátane profilovania, ktoré by sa vás výrazne dotkli.

Ako zverejňujeme vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje zverejňujeme iba spôsobom opísaným nižšie, v rámci našej skupiny, s našimi partnermi, s poskytovateľmi služieb, ktorí spracúvajú údaje v našom mene a s verejnými orgánmi, ako to vyžadujú príslušné zákony. Spracovanie sa vykonáva iba na účely opísané v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov a v príslušných sekciách Pravidiel pre jednotlivé produkty. Ak zverejníme vaše osobné údaje, požadujeme od ich príjemcov dodržiavanie primeraných požiadaviek na ochranu a dôvernosť osobných údajov a bezpečnostných štandardov.

Spracovatelia platieb

Ak sa rozhodnete platiť za použitie našich služieb, na prijatie platby od vás použijeme spracovateľa platieb tretej strany. Tieto tretie strany sú riadne regulované a oprávnené nakladať s vašimi platobnými informáciami a majú zakázané používať vaše osobné údaje na iné účely, ako je sprostredkovanie týchto služieb pre nás. Sú to však nezávislí správcovia vašich údajov s vlastnou zodpovednosťou.

Toto sú naši dlhodobí spracovatelia platieb:

Spracovateľ platieb

Odkaz na zásady ochrany osobných údajov

Lokalita

Digital River

https://www.digitalriver.com/privacy-policy/

USA, Írsko

Softline

https://allsoftglobal.com/en/privacy-policy/

Cyprus

Nexway

https://www.nexway.com/legal-notice-privacy/

Nemecko, Francúzsko, USA

Cleverbridge

https://www.cleverbridge.com/?scope=opprivacy

Nemecko, USA, Japonsko, Taiwan, Malta

DLocal (iba pre zákazníkov z krajín mimo EHP)

https://dlocal.com/legal/privacy-policy/

USA, Spojené kráľovstvo, Malta

Net Distribution Services (iba pre zákazníkov z krajín mimo EHP)

---

India

Paypal

https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full

USA, Írsko

Obchod Google Play (pre mobilné aplikácie)

https://policies.google.com/privacy

USA, Írsko

Apple Store (pre mobilné aplikácie)

https://www.apple.com/legal/privacy/

USA, Írsko

Vaše fakturačné údaje spracováva spracovateľ platieb, od ktorého ste produkt zakúpili. Vaše údaje sa spracúvajú v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov príslušného spracovateľa.

Poskytovatelia služieb

Na spracovanie vašich osobných údajov môžeme použiť dodávateľov a poskytovateľov služieb na účely opísané v týchto pravidlách ochrany osobných údajov a Pravidlách pre jednotlivé produkty. Zmluvne požadujeme, aby poskytovatelia služieb udržiavali bezpečnosť a dôvernosť údajov.

Medzi takýchto poskytovateľov služieb môžu patriť najmä kontaktné centrá, profesionálni konzultanti (vrátane na obranu alebo výkon našich práv) a dodávatelia marketingových služieb, prieskumov, analýz a softvéru.

Niekedy budú títo poskytovatelia služieb, napríklad naši distribútori, predajcovia a partneri obchodov s aplikáciami, nezávislými správcami vašich údajov a na tieto vzťahy sa budú spravovať ich obchodnými podmienkami, licenčnými zmluvami pre koncových používateľov („EULA“) a vyhláseniami o ochrane osobných údajov.

Reklamné spoločnosti

Aby sme mohli ponúkať naše produkty a služby zadarmo, zobrazujeme v našich produktoch pre mobilné zariadenia prostredníctvom reklamných spoločností reklamy tretích strán. Aby sme mohli reklamu zobraziť, vkladáme do produktu súpravu na vývoj softvéru („SDK“) poskytnutú reklamnou spoločnosťou, ktorá potom získava osobné údaje na prispôsobenie vašich reklám.

Upozorňujeme, že iba niektoré z našich bezplatných produktov zobrazujú reklamy tretích strán. Počas procesu inštalácie takéhoto produktu budete požiadaní o súhlas. Ďalšie informácie, vrátane presného rozsahu spracovaných osobných údajov a názvov relevantných produktov, nájdete v našich Pravidlách pre získanie súhlasu, ktoré zahŕňajú zoznam našich reklamných partnerov a ich pravidlá ochrany osobných údajov.

Distribútori, predajcovia

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť našim partnerom na účely distribúcie, predaja alebo správy našich produktov. Naši partneri môžu používať vaše osobné údaje na komunikáciu s vami a inými osobami o produktoch alebo službách spoločnosti Avast. Naše produkty navyše kupujete priamo od nášho distribútora, predajcu alebo obchodu s aplikáciami. Keďže v týchto prípadoch máte vzťah s týmto distribútorom, predajcom alebo obchodom s aplikáciami, bude takáto tretia strana spracovávať aj vaše osobné údaje.

Poskytovatelia súborov cookie

Naše webové stránky používajú súbory cookie na prispôsobenie vašej skúsenosti na našich webových stránkach, na to aby sme vedeli, ktoré časti našich webových stránok ľudia navštívili, na pomoc pri meraní efektívnosti kampaní a na pochopenie používateľských interakcií a užívateľskej základne ako celku, aby sme mohli zlepšovať našu komunikáciu a produkty. Pri používaní našich webových stránok budete požiadaní, aby ste schválili získavanie a použitie údajov pomocou súborov cookie v súlade s podmienkami v Zásadách používania súborov cookie.

Poskytovatelia analytických nástrojov

Používame analytické nástroje vrátane analytických nástrojov tretích strán, ktoré nám okrem iného umožňujú identifikovať potenciálne problémy s výkonom alebo zabezpečením našich produktov, zlepšovať ich stabilitu a funkcionalitu, porozumieť tomu, ako používate naše produkty a webové stránky, aby sme mohli optimalizovať a vylepšiť vašu používateľskú skúsenosť, ako aj hodnotiť a zlepšovať naše kampane. Na analýzu používame údaje o službách a zariadeniach.

Aj keď vo všeobecnosti uprednostňujeme použitie vlastných analytických nástrojov, niekedy je pre nás potrebné uzavrieť partnerstvo s inými stranami, ktoré vyvinuli a poskytujú nám svoje vlastné nástroje a odborné znalosti. Nižšie uvádzame zoznam týchto partnerov a nástrojov a ich zásady ochrany osobných údajov.

Nástroj (poskytovateľ)

Typ analýzy

Odkaz na zásady ochrany osobných údajov

Lokalita

Google Analytics (Google)

správanie používateľa

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

https://policies.google.com/privacy

https://support.google.com/analytics/answer/6366371?hl=sk&ref_topic=2919631

USA, Írsko

Firebase Analytics (Google)

správanie používateľa (pokročilé funkcie ako A/B testovanie, predpovedanie)

https://firebase.google.com/support/privacy/

https://policies.google.com/privacy

USA, Írsko

Firebase Crashlytics (Google)

hlásenie zlyhaní

https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf

https://policies.google.com/privacy

USA, Írsko

AppsFlyer (AppsFlyer)

akvizícia používateľov

https://www.appsflyer.com/privacy-policy/

Nemecko

Adjust (Adjust)

akvizícia používateľov

https://www.adjust.com/terms/privacy-policy/

Nemecko

Facebook Analytics (Facebook)

správanie používateľa

https://www.facebook.com/about/privacy

https://developers.facebook.com/docs/analytics/overview

HockeyApp (Microsoft)

hlásenie zlyhaní

https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement

USA, Írsko

Mixpanel (Mixpanel Inc.)

správanie používateľa

https://mixpanel.com/legal/privacy-policy/

USA

Loggly (Solar Winds/Loggly)

protokolovanie na strane servera – riešenie problémov

https://www.loggly.com/about/privacy-policy/

USA

Amplitude (Amplitude)

správanie používateľa

https://amplitude.com/privacy

USA

Kochava

získavanie a správanie používateľov

https://www.kochava.com/support-privacy/

USA

VWO

správanie používateľa (A/B testovanie)

https://vwo.com/privacy-policy/

India

Upozorňujeme, že nie všetky naše produkty využívajú všetky tieto analytické nástroje tretích strán. Analytické nástroje, ktoré používame na diagnostiku vášho produktu, sú potrebné na poskytovanie služieb. Relevantné nástroje uvedené pri jednotlivých produktoch nájdete v našich Pravidlách pre jednotlivé produkty.

Prihlásenie sa prostredníctvom poskytovateľov tretích strán

Nástroj (poskytovateľ)

Viac informácií, odkaz na zásady ochrany osobných údajov

Lokalita

Google Ireland Ltd.

https://support.google.com/accounts/answer/112802

https://policies.google.com/privacy

Írsko

Facebook Ireland Ltd.

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Írsko

Apple Distribution International

https://www.apple.com/legal/privacy

Írsko

Verejné orgány

V určitých prípadoch môže byť nevyhnutné, aby sme vaše osobné údaje sprístupnili orgánom verejnej moci alebo na základe požiadaviek príslušných zákonov. Žiadne osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnemu orgánu verejnej moci okrem prípadov, keď:

 • Reagujeme na predvolanie, rozkaz alebo iný procesný úkon súdu alebo iného orgánu verejnej moci s príslušnou právomocou;
 • Ide o zákonný postup, ktorý má rovnaké dôsledky ako súdna žiadosť o poskytnutie údajov a odmietnutím poskytnúť tieto údaje by spoločnosť porušila miestne predpisy a vzťahovala by sa ňu alebo jej riadiacich pracovníkov alebo zamestnancov zodpovednosť za nedodržanie tohto zákonného postupu;
 • Ak je takéto zverejnenie nevyhnutné na to, aby sme si mohli uplatniť svoje zákonné práva podľa platných právnych predpisov; alebo
 • Ide o žiadosť o poskytnutie údajov na účely identifikácie a/alebo prevencie podvodov s kreditnými kartami.

Fúzie, akvizície a reštrukturalizácie spoločnosti

Ako každá iná spoločnosť, aj my prechádzame vlastným cyklom rastu, expanzie, racionalizácie a optimalizácie. Naše obchodné rozhodnutia a vývoj na trhu preto ovplyvňujú našu štruktúru. V dôsledku takýchto transakcií a na účely udržania trvalého vzťahu s vami môžeme vaše osobné údaje preniesť do príbuznej pobočky.

Ak sa u nás uskutoční reorganizácia, zlúčenie, akvizícia alebo predaj nášho majetku, môžu byť vaše osobné údaje prevedené ako súčasť tejto transakcie. O každej takejto dohode vás budeme informovať a v prípade potreby vás oboznámime s vašimi možnosťami v takom prípade.

Cezhraničné prevody osobných údajov medzi subjektmi spoločnosti Avast a dodávateľmi tretích strán

Sme globálna spoločnosť, ktorá poskytuje svoje produkty a služby po celom svete. S cieľom osloviť všetkých našich používateľov a poskytnúť im náš softvér, fungujeme na infraštruktúre, ktorá sa nachádza po celom svete. Servery, ktoré sú súčasťou tejto infraštruktúry, sa preto môžu nachádzať v inej krajine, ako v ktorej žijete. V niektorých prípadoch to môžu byť krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“). Bez ohľadu na to poskytujeme rovnakú úroveň ochrany podľa GDPR všetkým osobným údajom, ktoré spracúvame.

Zároveň, keď prenášame osobné údaje pochádzajúce z EHP mimo EHP, prípadne spolupracujeme s predajcom tretích strán nachádzajúcim sa mimo EHP, vždy sa presvedčíme, či sú zavedené dostatočné zábezpeky, ako sú Štandardné zmluvné doložky alebo rozhodnutia o primeranosti prijaté Európskou komisiou na zaistenie toho, že vaše údaje zostanú vždy bezpečné a že sú chránené vaše práva.

Medzi situácie, keď prenášame osobné údaje mimo EHP, patrí poskytovanie našich produktov a služieb a služieb tretích strán s tým súvisiacich, spracovanie transakcií a vašich platobných údajov a poskytovanie podporných služieb. Ďalej môže dôjsť k prenosu mimo EHP aj v prípade fúzie, akvizície alebo reštrukturalizácie, keď sa nadobúdateľ nachádza mimo EHP (pozri časť Fúzie, akvizície a reštrukturalizácie ).

Ako chránime vaše osobné údaje

Udržiavame administratívne, technické a fyzické zábezpeky na ochranu vašich osobných údajov.

Administratívne záruky

Prístup k osobným údajom našich používateľov je obmedzený na oprávnený personál, ktorý má oprávnenú potrebu oboznamovať sa s údajmi vyplývajúci z popisu práce, napríklad zamestnanci, ktorí poskytujú technickú podporu koncovým používateľom alebo ktorí obsluhujú používateľské účty. Na externých dodávateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje v našom mene, sú kladené podobné požiadavky. Tieto tretie strany sú zmluvne viazané doložkami o dôvernosti, aj po skončení spolupráce. Ak konkrétny zamestnanec už nepotrebuje prístup k údajom, jeho prístupové oprávnenia sú zrušené.

Technické záruky

Vaše osobné údaje ukladáme do našej databázy pomocou vyššie opísaných ochranných opatrení. Okrem toho používame ako ďalšiu vrstvu zabezpečenia aktuálnu bránu firewall. Používame vysokokvalitný antivírusový softvér a softvér proti malvéru a pravidelne aktualizujeme naše vírusové definície. Tretie strany, ktoré si najímame na poskytovanie služieb a ktoré majú prístup k údajom našich používateľov, sú povinné implementovať postupy ochrany osobných údajov a bezpečnosti, ktoré považujeme za primerané.

Fyzické záruky

Prístup k informáciám o používateľoch v našej databáze cez internet vyžaduje použitie šifrovanej VPN, s výnimkou e-mailu, ktorý vyžaduje overenie používateľa. V opačnom prípade je prístup možný len v rámci našich fyzických priestorov. Fyzické odnášanie osobných údajov z našich priestorov je zakázané. Dodávatelia tretích strán, ktorí spracúvajú osobné údaje v našom mene, súhlasia s poskytnutím primeraných fyzických záruk.

Proporcionalita

Snažíme sa od vás nezískavať viac osobných údajov, ako je potrebné na účel, na ktorý ich získavame. To pomáha znižovať výšku hroziacich škôd pri prípadnej strate údajov alebo narušení bezpečnosti: čím menej údajov získavame, tým je celkové riziko nižšie.

Ochrana súkromia detí

Máme produkty a služby navrhnuté špeciálne na to, aby sme vám ako rodičovi poskytovali pomoc pri ochrane dieťaťa online. V takýchto prípadoch budeme získavať a spracúvať iba tie osobné údaje súvisiace s dieťaťom mladším ako 13 rokov, ktoré sa sami rozhodnete nám oznámiť alebo pre ktoré nám dáte pokyn, aby sme ich získavali a spracúvali. Podrobnosti o tomto spracovaní sú obsiahnuté v našich Pravidlách pre jednotlivé produkty. Tieto informácie nájdete v osobitných príslušných oznámeniach.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje budeme uchovávať v našich systémoch počas nasledujúcich období:

 • V prípade fakturačných údajov, po dobu určenú našou zákonnou povinnosťou alebo po dobu potrebnú pre ochranu našich oprávnených záujmov pri dokazovaní zákonných nárokov;
 • V prípade údajov o účte, tak dlho, ako si udržiavate účet;
 • V prípade údajov o produkte iba tak dlho, ako je to potrebné na účely konkrétneho produktu alebo služby. Používame priebežné obdobia mazania, čo znamená, že pravidelne mažeme získané údaje po určených obdobiach, ktoré plynú od získania príslušných údajov. Priebežné obdobia mazania pre údaje o produktoch nie sú dlhšie ako šesť rokov. Konkrétne priebežné obdobia mazania pre každý z našich produktov a ich účely nájdete v našich Pravidlách pre jednotlivé produkty. Upozorňujeme, že ak odinštalujete náš produkt, nebude naďalej prebiehať spracovanie na účely prípadného poskytovania služieb, zasielania správ v produkte, analytiky a reklám tretích strán súvisiace s nainštalovaným produktom. Po odinštalovaní budeme vaše údaje o produkte spracovávať na štatistické účely až šesť rokov, máme však zavedené príslušné opatrenia vrátane pseudonymizácie.

Uchovávanie vašich osobných údajov

Údaje, ktoré od vás získavame, môžu byť uložené s použitím technických a organizačných bezpečnostných opatrení primeraných pre dané hrozby na interných serveroch aj serveroch tretích strán v Českej republike, Spojených štátoch amerických a tiež kdekoľvek inde, kde operujú naši dôveryhodní poskytovatelia služieb a partneri.

Vo všetkých prípadoch dodržiavame všeobecne prijímané normy a bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré nám boli zaslané, a to počas prenosu aj po ich prijatí.

Vaše práva na ochranu osobných údajov

Máte nasledujúce práva týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov:

 • Právo na informácie – právo na vyžiadanie získať informácie o spracovaní vašich osobných údajov pred spracovaním, ako aj počas spracovania.
 • Právo na prístup – okrem informácií o spracovaní vašich osobných údajov máte právo na získanie kópie vašich osobných údajov, ktoré sa spracúvajú.
 • Právo na opravu – mali by sme spracovávať presné osobné údaje. Ak zistíte nepresnosť, máte právo požadovať opravu nepresných osobných údajov.
 • Právo na vymazanie („právo na zabudnutie“) – máte právo na vymazanie svojich osobných údajov, ale iba v konkrétnych prípadoch stanovených zákonom, napr. ak z našej strany neexistuje právne uznaný dôvod na ďalšie spracovanie vašich osobných údajov (vrátane ochrany oprávnených záujmov a práv spoločnosti Avast).
 • Právo na prenosnosť údajov – právo na získanie osobných údajov, ktoré ste poskytli a ktoré sa spracúvajú na základe súhlasu, alebo ak je to potrebné na účely uzavretia a plnenia zmluvy, v strojovo čitateľnom formáte. Toto právo sa vzťahuje výlučne na osobné údaje, ktoré sa spracúvajú automatizovanými prostriedkami.
 • Právo namietať – vzťahuje sa na prípady spracúvania uskutočňovaného v oprávnenom záujme. Máte právo namietať proti takémuto spracovaniu z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie a sme povinní toto spracovanie posúdiť, aby sme zaistili súlad so všetkými právne záväznými pravidlami a príslušnými predpismi. V prípade priameho marketingu po námietke prestaneme spracúvať osobné údaje na tieto účely.
 • Právo na odvolanie súhlasu – v prípade spracovania na základe vášho súhlasu, ako je uvedené v našich Pravidlá pre získanie súhlasu, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom (ak je to technicky možné), aký ste použili na jeho poskytnutie (presný spôsob bude podrobnejšie opísaný pri poskytovaní každého súhlasu). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré pred jeho odvolaním prebiehalo na základe vášho súhlasu.
 • Právo na obmedzenie spracovania – máte právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, ak: Spochybňujete presnosť vašich osobných údajov na dobu, ktorá nám umožňuje overiť presnosť vašich osobných údajov; spracovanie je nezákonné a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požadujete obmedzenie ich použitia; osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracovania, ale požadujeme ich od vás, aby sme určili, uplatnili alebo bránili právne nároky; alebo ste vzniesli námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov a čaká sa na overenie, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad vašimi záujmami.
 • Právo kontaktovať dozorný orgán, alebo súd – môžete sa obrátiť a podať sťažnosť na dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov (na Slovensku: Úrad na ochranu osobných údajov - https://dataprotection.gov.sk/uoou/) alebo váš miestny orgán alebo príslušný súd.

Svoje požiadavky na ochranu osobných údajov môžete odoslať prostredníctvom nášho online formulára na adrese: https://support.avg.com/support_dsr.

Naplnenie vyššie uvedených práv dotknutej osoby bude závisieť od kategórie osobných údajov a činnosti spracovania. Vo všetkých prípadoch sa snažíme splniť vašu požiadavku.

Vašu žiadosť vybavíme do jedného mesiaca od prijatia požiadavky týkajúcej sa ktoréhokoľvek z vašich práv ako dotknutej osoby. Ak sme preťažení žiadosťami alebo obzvlášť zložitými požiadavkami, môže sa lehota predĺžiť najviac na ďalšie dva mesiace. Ak tieto termíny nestihneme, boli by sme samozrejme radšej, ak by ste nás kontaktovali s cieľom neformálneho riešenia situácie.

Ak sú žiadosti, ktoré dostávame, zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä z dôvodu ich opakujúceho sa charakteru, môžeme: (a) účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo komunikácie alebo vykonanie požadovaného opatrenia; alebo (b) odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.

V prípade bezplatných verzií nášho softvéru neudržiavame a nebudeme udržiavať, získavať alebo spracovávať ďalšie informácie iba na účely identifikácie používateľov našich bezplatných produktov a služieb. Identifikácia jednotlivca nie je požiadavkou na to, aby vám boli dodané naše bezplatné produkty ani na to, aby fungovali.

V súlade s našimi pravidlami automatickej a predvolenej ochrany osobných údajov a princípom minimálneho získavania údajov vás možno nebudeme môcť identifikovať v súvislosti s údajmi o produktoch týkajúcich sa konkrétnych bezplatných produktov a služieb. Môžeme však prejsť priamo na nastavenia vašich produktov a skúmať dostupné možnosti ochrany osobných údajov.

Váš výber v produktoch

Úpravou nastavení ochrany osobných údajov príslušného produktu môžete urobiť určité rozhodnutia o tom, ako používame vaše údaje. Skontrolujte nastavenia vášho produktu a nastavte tam želané možnosti ochrany osobných údajov.

Jurisdikcie mimo EÚ

Obyvatelia Ruskej federácie

Osobné údaje týkajúce sa osôb na území Ruskej federácie zhromažďujeme a spracúvame v prísnom súlade s platnými zákonmi Ruskej federácie.

Osobné údaje získavame a spracovávame (vrátane ich zdieľania s tretími stranami) iba so súhlasom dotknutých jednotlivcov, pokiaľ zákony Ruskej federácie neustanovujú inak. Pred prístupom na stránku alebo pri zadávaní alebo zdieľaní osobných údajov, o ktoré môžeme požiadať, budete požiadaní o udelenie súhlasu začiarknutím príslušného políčka/alebo kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ alebo podobným mechanizmom. Vaše osobné údaje získavame a používame iba v súvislosti s účelmi uvedenými v súhlase so spracovaním osobných údajov.

Získavame, zaznamenávame, systematizujeme, ukladáme, obnovujeme a doplňujeme osobné údaje občanov Ruskej federácie (priamo alebo prostredníctvom nami osobitne oprávnených externých dodávateľov) pomocou databáz nachádzajúcich sa na území Ruskej federácie, pokiaľ ruské právne predpisy o ochrane údajov nepovoľujú inak. Osobné údaje ruských občanov môžeme spracúvať pomocou databáz umiestnených mimo Ruskej federácie, ak je to súlade s ruskými právnymi predpismi o ochrane údajov.

Máte zákonné právo získať informácie týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov. Ak chcete uplatniť toto právo, musíte odoslať žiadosť kontaktom uvedeným nižšie v časti Kontaktujte nás.

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas zaslaním e-mailu na kontakty uvedené nižšie v časti Kontaktujte nás. Len čo od vás dostaneme oznámenie o odvolaní, prestaneme spracovávať a mazať vaše osobné údaje, s výnimkou prípadov, keď je to potrebné na zabezpečenie zmluvy alebo poskytovanie služieb pre vás a zabezpečenie súladu so zákonmi o ochrane údajov. Upozorňujeme však, že ak odvoláte svoj súhlas, pravdepodobne vám nebudeme schopní poskytnúť produkty a služby, ktoré požadujete, a nebudeme schopní zabezpečiť správne fungovanie našich produktov.

Vaše osobné údaje neprenášame do krajín, ktoré sa podľa ruských právnych predpisov nepovažujú za krajiny poskytujúce primeranú ochranu práv jednotlivcov v oblasti ochrany osobných údajov.

Neponúkame, nepredávame ani inak nesprístupňujeme naše produkty alebo služby, ktoré majú prístup k osobným údajom tretích strán v Ruskej federácii, získavajú ich a spracúvajú (alebo nám to umožňujú) bez súhlasu týchto tretích strán.

Ak je ktorékoľvek ustanovenie týchto pravidiel v rozpore s ustanoveniami tohto oddielu, platia ustanovenia tohto oddielu.

Práva na ochranu súkromia v Kalifornii

Táto časť sa týka obyvateľov Kalifornie, USA:

Informačné oznámenie

Kategórie získavaných osobných údajov

Všetky kategórie získavaných osobných údajov nájdete v časti Osobné údaje, ktoré spracúvame.

Zdroje, z ktorých sa osobné údaje získavajú

Informácie o zdrojoch údajov nájdete v časti Osobné údaje, ktoré spracúvame.

Obchodné alebo podnikateľské účely získavania alebo predaja osobných údajov

Všetky účely spracovania vašich osobných údajov nájdete v časti Prečo spracúvame vaše osobné údaje.

Kategórie tretích strán, s ktorými firma zdieľa osobné údaje

Všetky kategórie príjemcov osobných údajov nájdete v časti Ako zverejňujeme vaše osobné údaje. Spoločnosť Avast nepredáva a nebude predávať (ako je tento pojem definovaný v zákone o ochrane spotrebiteľa v Kalifornii) vaše osobné údaje, ktoré získavame, bez poskytnutia práva na odhlásenie alebo vášho priameho súhlasu. Viac informácií o vašom práve odhlásiť sa z predaja nájdete nižšie.

Naše produkty nie sú zamerané na maloleté osoby do 16 rokov. Preto nemáme žiadne vedomosti o akomkoľvek predaji údajov, ktoré sa ich týkajú.

Vaše práva

Máte právo:

 • vedieť, aké osobné údaje sa o vás získavajú;
 • vedieť, či a komu sa vaše osobné údaje predávajú alebo zverejňujú;
 • odmietnuť predaj osobných údajov (právo odhlásiť sa);
 • požiadať o vymazanie svojich osobných údajov; informácie nebudú vymazané, pokiaľ nebude platiť žiadna výnimka (vrátane nášho práva na obranu našich zákonných záujmov);
 • prístup k vašim osobným údajom; konkrétne údaje sa poskytujú v prenosnom formáte, a ak je to technicky možné, v ľahko použiteľnom formáte, najviac však dvakrát za 12 mesiacov;
 • rovnaké služby a cenu, aj keď uplatníte svoje práva na ochranu osobných údajov (právo na nediskrimináciu).

Podľa kalifornského občianskeho zákonníka §1798.83 sme povinní na písomnú žiadosť poskytnúť spotrebiteľom nasledujúce informácie: (1) kategórie osobných údajov, ktoré sme v predchádzajúcom roku poskytli tretím stranám, ak boli tieto údaje následne použité na bezprostredné marketingové účely tretích strán; a (2) mená a adresy všetkých týchto tretích strán, ktorým boli tieto osobné údaje poskytnuté na ich bezprostredné marketingové účely.

Týmto vyhlasujeme, že sme nezverejnili žiadne osobné údaje, ako sú definované v kalifornskom občianskom zákonníku v § 1798.83, ktoré sa týkali obyvateľov Kalifornie po dobu jedného roka pred dátumom účinnosti týchto Zásad ochrany osobných údajov, s výnimkou:

Právo zrušiť predaj

Ak sú vaše osobné údaje predmetom predaja, máte právo s takýmto predajom nesúhlasiť.

Viac informácií o tom, ako s predajom osobných údajov nesúhlasiť, nájdete na našej stránke „Nepredávajte moje osobné údaje“.

Podanie žiadosti

Svoje žiadosti môžete odoslať pomocou kontaktov uvedených nižšie v časti Kontaktujte nás. Ak ste obyvateľom Kalifornie vo veku do 18 rokov, môžete mať právo požiadať o odstránenie určitého obsahu, ktorý ste zverejnili na našich webových stránkach. Vašu žiadosť overíme porovnaním vašej e-mailovej adresy a, ak to budem potrebné, ďalších informácií, ktoré uvediete v žiadosti, s e-mailovou adresou a ďalšími informáciami, ktoré máme v našom systéme. Môžete tiež určiť splnomocneného zástupcu, ktorý si tieto práva uplatní vo vašom mene. Môžeme vyžadovať, aby ste splnomocnenému zástupcovi poskytli písomné splnomocnenie konať vo vašom mene a aby splnomocnený zástupca overil svoju totožnosť priamo u nás.

Kontaktujte nás

Ak chcete uplatniť svoje práva alebo ak máte ďalšie otázky alebo sťažnosti týkajúce sa nášho používania vašich osobných údajov a ich ochrany, kontaktujte náš tím pre ochranu osobných údajov ľubovoľným z kanálov nižšie:

Svoje požiadavky na ochranu osobných údajov môžete odoslať prostredníctvom nášho online formulára na adrese: https://support.avast.com/en-us/contact/dsr.

Sme zapísaní v obchodnom registri ako Avast Software s.r.o a naše sídlo je Pikrtova 1737/1a, 140 00 Praha 4, Nusle, PSČ 140 00, Česká republika. Vždy nás môžete kontaktovať e-mailom na adrese customerservice@avast.com. Do riadku správy svojho e-mailu uveďte „ŽIADOSŤ O OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV“, aby na ňu odpovedal príslušný člen tímu Avast.

Ak chcete, môžete poslať papierovú poštu na adresu AVAST Software s.r.o, Pikrtova 1737/1a, 140 00 Praha 4, Česká republika. Nezabudnite do adresy uviesť „Na vedomie: OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV“, aby sme vedeli, kam máme smerovať vašu korešpondenciu.

Ak máte neuspokojené obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov alebo použitia údajov, ktorým sme sa nevenovali dostatočným spôsobom, obráťte sa na nášho nezávislého poskytovateľa riešenia sporov so sídlom v USA (bezplatne) na https://feedback-form.truste.com/watchdog/žiadosť.

Zodpovedná osoba

V súlade s požiadavkami nariadenia GDPR máme zodpovednú osobu pre ochranu údajov (DPO), ktorá sleduje naše dodržiavanie nariadenia GDPR, na požiadanie poskytuje poradenstvo a spolupracuje s dozornými orgánmi. Môžete sa obrátiť na našu zodpovednú osobu pre ochranu údajov na adrese dpo@avast.com.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo tieto zásady ochrany osobných údajov revidovať alebo upraviť. Okrem toho môžeme tieto zásady ochrany osobných údajov aktualizovať, aby odrážali zmeny v našich postupoch pri spracovaní údajov. Ak urobíme akékoľvek podstatné zmeny, upozorníme vás e-mailom (zaslaným na e-mailovú adresu priradenú k vášmu účtu) alebo prostredníctvom oznámenia o produkte alebo oznámenia na tejto webovej stránke pred nadobudnutím účinnosti zmeny. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať túto stránku, aby ste získali najnovšie informácie o našich postupoch v oblasti ochrany osobných údajov.

Chrome browser logo

AVG odporúča používať
BEZPLATNÝ internetový prehliadač Chrome™.

Prejsť na obsah stránky Prejsť na ponuku