< Powrót do Zasad AVG

AVG Safe Surf Umowa Użytkownika Końcowego

WAŻNE: Niniejsza Umowa Użytkownika Końcowego („Umowa”) zawiera warunki uzyskiwania dostępu do Usług i Oprogramowania (nazywanych oddzielnie „Rozwiązaniem”) firmy AVG VPN Technologies UK Ltd. („AVG VPN Tech”) i korzystanie z nich przez Użytkownika i dowolny podmiot lub jednostkę, którą Użytkownik reprezentuje lub na której komputer, smartfon lub inne Urządzenie Użytkownik nabywa Rozwiązania („Użytkownik”).

AVG VPN Tech może w dowolnym momencie wprowadzić poprawki do niniejszej Umowy, o czym poinformuje Użytkownika zgodnie z niniejszą Umową. Jeżeli w dowolnym momencie, co najmniej 30 dni po otrzymaniu tego zawiadomienia Użytkownik nadal będzie korzystać z dowolnego Rozwiązania, oznacza to zgodę na poprawki wniesione do niniejszej Umowy. AVG VPN Tech może uwarunkować korzystanie z wcześniej nabytych Rozwiązań od przyjęcia danej poprawki do niniejszej Umowy. W przypadku niewyrażenia zgody na poprawkę do niniejszej Umowy AVG VPN Tech może zakończyć dostęp do objętych danymi postanowieniami Rozwiązań, zwracając opłaty wniesione na poczet tych Rozwiązań (proporcjonalnie do niewykorzystanej części Okresu Subskrypcji).

Wszelkie pytania lub wątpliwości związane z niniejszą Umową lub Rozwiązaniami, których dotyczy, należy kierować do AVG VPN Tech — dane kontaktowe podano w sekcji 11.16.

AVG VPN Tech to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Anglii pod numerem 09960966 i mająca biuro pod adresem: 110 High Holborn, London WC1V, Wielka Brytania.

Ponadto należy pamiętać, że Użytkownik jako strona niniejszej Umowy:

 • Przyjmuje do wiadomości, że:
  • W celu aktywacji Rozwiązania może być konieczne zarejestrowanie się w AVG VPN Tech przez Internet lub telefonicznie przez Użytkownika lub osobę trzecią upoważnioną przez niego do tego działania w jego imieniu. Istotnym warunkiem przyznania przez AVG VPN Tech licencji i świadczenia Usług stanowiących przedmiot tej Umowy jest oświadczenie Użytkownika, że informacje rejestracyjne przekazane firmie AVG VPN Tech przez niego lub upoważnioną stronę trzecią (w tym szczególnie adres e-mail) są poprawne i kompletne na dzień rejestracji i że Użytkownik będzie je aktualizował w razie ich zmiany od razu po jej wystąpieniu. W celu wprowadzenia potrzebnych zmian należy odwiedzić odpowiedni panel sterowania w Rozwiązaniu. Więcej szczegółów na temat informacji o rejestracji znaleźć można w naszej Polityce Prywatności.
  • Należy aktualizować swój profil użytkownika, aby umożliwić dostarczanie zawiadomień o przedłużeniu Okresu Subskrypcji i innych istotnych informacji związanych z niniejszą Umową i Rozwiązaniami.
  • AVG VPN Tech może okresowo aktualizować dowolne Rozwiązanie lub zastępować jakieś Rozwiązanie innym o podobnej funkcjonalności bez konieczności wystąpienia o oddzielną zgodę i uzyskania jej, a Urządzenie Użytkownika lub pewne jego funkcje mogą być niedostępne w trakcie przeprowadzania danej Aktualizacji;
  • AVG VPN Tech gromadzi i wykorzystuje określone informacje na temat korzystania przez Użytkownika z Rozwiązań zgodnie ze swoją Polityką Prywatności i z uwzględnieniem jej ograniczeń; oraz
 • Oświadcza, że ma powyżej 18 lat i jest upoważniony do zawarcia niniejszej Umowy w imieniu wszystkich osób lub podmiotów, dla których (lub na których Urządzenia) przeznaczone są nabywane Rozwiązania;
 • Oświadcza i zapewnia, że nie znajduje się na terytorium kraju objętego embargiem przez Rząd USA ani Wielkiej Brytanii oznaczonego przez Rząd USA lub Wielkiej Brytanii jako kraj „wspierający terroryzm” i nie jest osobą, na którą nałożono ograniczenie lub dowolnego rodzaju zakaz prawny uniemożliwiający otrzymywanie lub użytkowanie Rozwiązań na mocy przepisów prawa kraju pobytu lub kraju, z którego uzyskuje dostęp do Rozwiązań lub z nich korzysta;
   

WARUNKI OGÓLNE

1. Definicje.

Zasady Dopuszczalnego Użytkowania oznaczają Zasady Dopuszczalnego Użytkowania dostępne pod adresem www.avg.com/vpn-acceptable-use.

Warunki Obowiązujące w odniesieniu do dowolnego Rozwiązania oznaczają Okres Subskrypcji danego Rozwiązania bez względu na to, czy jest on automatycznie odnawialny, liczbę i typ Urządzeń, na które Rozwiązanie zostało udostępnione, oraz inne podobne warunki regulujące użytkowanie przedmiotowego Rozwiązania. Warunki Obowiązujące określono (i) na stronie realizacji płatności w przypadku nabywania Rozwiązania przez Internet, w Sklepie z Aplikacjami Mobilnymi lub z innego źródła elektronicznego, (ii) telefonicznie lub pocztą e-mail podczas zakupu Rozwiązania lub (ii) na opakowaniu w przypadku nabywania Rozwiązania na płycie CD lub innym fizycznym nośniku.

Dozwolone Przeznaczenie oznacza użytkowanie na potrzeby własne lub wewnętrzne potrzeby komercyjne, natomiast w żadnym wypadku nie oznacza odsprzedaży ani eksploatacji na korzyść strony trzeciej.

Rozwiązanie Beta oznacza Rozwiązanie Ewaluacyjne i dowolne Rozwiązanie oznakowane lub w dowolny sposób określone jako wersja testowa beta, niezależnie od dokonania płatności.

Urządzenie oznacza dowolny telefon komórkowy, urządzenie przenośne, tablet, urządzenie sieci mobilnej lub inny produkt przenośny (każde określane jako „Urządzenie Mobilne”), komputer osobisty, urządzenie podłączone do internetu lub dowolne inne urządzenie obsługiwane przez AVG VPN Tech, jak to podano w Warunkach Obowiązujących oraz w Specyfikacjach Technicznych odnoszących się do Rozwiązania.

Spór ma znaczenie takie, jak to opisano w sekcji 10.1 niniejszej Umowy.

Rozwiązanie Ewaluacyjne oznacza rozwiązanie zwykle podlegające opłacie dostarczane przez AVG VPN Tech bezpłatnie na próbę lub do oceny.

Przedłużenie Subskrypcji ma znaczenie opisane w sekcji 3.1 niniejszej Umowy.

Rozwiązanie Bezpłatne oznacza dowolne Rozwiązanie inne niż Rozwiązanie Beta, które AVG VPN Tech określa jako „darmowe” lub oferuje nieodpłatnie.

Firma Grupy oznacza podmiot kontrolujący AVG VPN Tech, kontrolowany przez AVG VPN Tech lub objęty wspólną kontrolą z AVG VPN Tech. „Kontrola” oznacza w tej sekcji posiadanie ponad 50% ważnych udziałów z prawem głosu stosownej jednostki.

Subskrypcja Początkowa oznacza dla każdego Rozwiązania okres rozpoczynający się w dniu otrzymania Rozwiązania i trwający do momentu (zdefiniowanego przez upływ czasu, używanie Rozwiązania lub inny sposób pomiaru) określonego przez Warunki Obowiązujące.

Sklep z Aplikacjami Mobilnymi oznacza sklep internetowy, który oferuje lub będzie oferować Rozwiązania Mobilne, dostępne również za pośrednictwem danego Urządzenia.

Rozwiązanie Mobilne oznacza rozwiązanie dostępne dla Użytkownika na platformie Urządzenia Mobilnego, takiej jak Android, iOS i Windows Phone.

Dane Umożliwiające Identyfikację Osoby oznaczają informacje, które mogą zostać wykorzystane do unikatowej identyfikacji, nawiązania kontaktu lub zlokalizowania danej osoby lub mogą zostać wykorzystane przy użyciu innych źródeł do unikatowej identyfikacji danej osoby, zgodnie z przepisami odnośnego prawa, dane osobowe (termin używany w unijnej dyrektywie o ochronie danych 95/46/WE).

Polityka Prywatności oznacza zasady ochrony prywatności AVG VPN Tech dostępne pod adresem www.avg.com/app-specific-vpn i okresowo aktualizowane.

Usługa oznacza Rozwiązanie obejmujące usługi.

Oprogramowanie oznacza Rozwiązanie obejmujące oprogramowanie (lub oprogramowanie wspierające Usługę) przeznaczone do zainstalowania na Urządzeniu i wszelkie jego Aktualizacje.

Rozwiązanie ma znaczenie zgodnie z tym, co opisano w preambule.

Okres Subskrypcji w odniesieniu do każdego Rozwiązania oznacza Subskrypcję Początkową oraz każde Przedłużenie Subskrypcji.

Specyfikacje Techniczne oznaczają dokumentację techniczną mającą zastosowanie do określonego Oprogramowania, dostępną pod adresem www.avg.com/safe-surf (Specyfikacje Techniczne) lub w opisie Rozwiązania zawartym w Sklepie z Aplikacjami Mobilnymi i okresowo aktualizowaną.

Materiały Stron Trzecich oznaczają oprogramowanie, usługi, oferty i promocje lub produkty oferowane przez dowolną stronę trzecią i podlegające Warunkom Stron Trzecich.

Warunki Stron Trzecich oznaczają wszelkie umowy licencyjne, warunki użytkowania, warunki świadczenia usług, zasady ochrony prywatności i inne warunki określone przez strony trzecie, regulujące dostęp do Materiałów Stron Trzecich lub korzystanie z nich.

Aktualizacja oznacza zawartość lub kod wdrażany przez AVG VPN Tech w celu zaktualizowania Rozwiązania i obejmujący między innymi nowe wydania lub wersje Oprogramowania udostępniane okresowo przez AVG VPN Tech w odniesieniu do Rozwiązania.

Rząd USA lub Wielkiej Brytanii oznacza rząd federalny Stanów Zjednoczonych Ameryki lub rząd Wielkiej Brytanii (odpowiednio).
 

2. Przyznanie licencji; POSTANOWIENIA OGÓLNE.

2.1. Przyznanie licencji. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy AVG VPN Tech niniejszym przyznaje Użytkownikowi niewyłączną i nieprzenośną licencję na korzystanie z każdego kupionego lub uzyskanego w inny, należyty sposób Rozwiązania, każdorazowo w ciągu danego Okresu Subskrypcji zgodnie z Dozwolonym Przeznaczeniem i Warunkami Obowiązującymi oraz Specyfikacjami Technicznymi (jeśli mają zastosowanie). Okres Subskrypcji Rozwiązań Bezpłatnych jest nieokreślony i nie musi być przedłużany do czasu zakończenia go przez AVG VPN Tech zgodnie z niniejszą Umową.

2.2. Ograniczenia.

2.2.1. Ogólne. Użytkownik ani żadna strona trzecia nie jest upoważniona, aby (i) korzystać z klucza licencji, kombinacji nazwy użytkownika i hasła lub innego kodu albo numeru autoryzacyjnego dostarczonego przez AVG VPN Tech w związku z jakimkolwiek Rozwiązaniem na większej liczbie Urządzeń niż określono w Warunkach Obowiązujących, (ii) ujawniać klucz licencji, kombinację nazwy użytkownika i hasła lub inny kod albo numer autoryzacyjny stronie innej niż AVG VPN Tech lub przedstawiciele wyznaczeni przez AVG VPN Tech, (iii) z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wyraźnie dozwolone przez prawo, (A) odtwarzać kod źródłowy, dezasemblować, dekompilować, tłumaczyć, rekonstruować, transformować lub wyodrębniać całość lub dowolną część Rozwiązania lub (B) zmieniać, modyfikować lub przerabiać jakiekolwiek Rozwiązanie w inny sposób, (iv) publikować, odsprzedawać, dystrybuować, nadawać, transmitować, przekazywać, przesyłać, zastawiać, wynajmować, udostępniać lub udzielać sublicencji na jakiekolwiek Rozwiązanie, (v) udzielać stronie trzeciej dostępu do Rozwiązania lub umożliwiać korzystanie z niego na zasadzie usługowej, współdzielenia, usługi subskrybowanej ani jako operator dostarczający usługi itp. (vi) testować lub porównywać, ujawniać lub publikować wyniki testów lub porównań dowolnego Rozwiązania AVG VPN Tech bez uprzedniej zgody AVG VPN Tech na piśmie (o którą można wystąpić, pisząc na adres https://www.avg.com/benchmarking), (vii) przeciwdziałać bądź obchodzić, podejmować próby przeciwdziałania lub obchodzenia ani upoważniać lub pomagać stronie trzeciej w przeciwdziałaniu lub obchodzeniu systemu kontrolnego instalacji lub w korzystaniu z kopii dowolnego Rozwiązania; lub (viii) naruszać Zasady Dopuszczalnego Użytkowania.

2.2.2. Oprogramowanie. Oprócz ograniczeń określonych w sekcji 2.2.1 nie wolno (i) kopiować Oprogramowania w celach innych niż uzasadnione cele w związku z przeznaczeniem opisanym w niniejszej Umowie oraz w celu zachowania 1 niezainstalowanej kopii offline w celu odzyskiwania awaryjnego; (ii) instalować Oprogramowania w żadnym systemie operacyjnym nieobsługiwanym przez AVG VPN Tech, zgodnie z informacjami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych, ani (iii) usuwać z Oprogramowania żadnych informacji na temat praw autorskich, znaków handlowych ani innych informacji na temat prawa własności.

2.2.3. Ostrzeżenie. W PRZYPADKU WYKORZYSTANIA DOWOLNEGO ROZWIĄZANIA DO CELÓW NIEPRZEWIDZIANYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE LUB W SPOSÓB NIEPRZEWIDZIANY W NINIEJSZEJ UMOWIE DOCHODZI DO RAŻĄCEGO NARUSZENIA NINIEJSZEJ UMOWY ORAZ POTENCJALNIE NARUSZENIA OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, CO POCIĄGA ZA SOBĄ NIEZWŁOCZNE COFNIĘCIE WSZYSTKICH GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ AVG VPN TECH W ZAKRESIE ROZWIĄZANIA.

2.3. Opłaty na rzecz stron trzecich. W związku z korzystaniem z rozwiązania może być konieczne wniesienie opłat za dostęp, dane lub korzystanie na rzecz osób trzecich (takich jak operator usług internetowych lub operator komórkowy). Na przykład może być konieczne wniesienie takich opłat w przypadku korzystania z Rozwiązania i pobierania jego Aktualizacji. Wszystkie te opłaty obciążają Użytkownika.

2.4. Aktualizacje.

W trakcie Okresu Subskrypcji AVG VPN Tech okresowo bez konieczności uzyskania oddzielnej zgody czy zezwolenia Użytkownika może wprowadzić Aktualizacje dla dowolnego Rozwiązania, przez co nie będzie można korzystać z danego Rozwiązania lub Urządzenia (lub pewnych funkcji Urządzenia) do czasu zakończenia instalacji Aktualizacji. Dla celów przewidzianych przez niniejszą Umowę Aktualizacje będą uważane za element rozwiązania. Aktualizacje mogą oznaczać zarówno dodawanie, jak i usuwanie pewnych funkcji Rozwiązania, lub mogą w całości je zastąpić, natomiast zawartość i funkcje takich aktualizacji zależą wyłącznie od AVG VPN Tech. AVG VPN Tech lub Urządzenie Użytkownika może udostępniać opcję odrzucenia lub opóźnienia Aktualizacji, ale należy pobrać wszystkie dostępne Aktualizacje i zezwolić na ich instalację, aby w pełni korzystać z Rozwiązania. AVG VPN Tech może wstrzymać świadczenie pomocy technicznej dotyczącej Rozwiązania do czasu przyjęcia i zainstalowania wszystkich Aktualizacji. Firma AVG VPN Tech określi, kiedy i czy należy przeprowadzić Aktualizację, i nie jest zobowiązana do udostępniania Użytkownikowi jakichkolwiek Aktualizacji. AVG VPN Tech może wedle uznania zaprzestać dostarczania Aktualizacji dowolnej wersji Rozwiązania poza jego aktualną wersją lub Aktualizacji wspomagających korzystanie z Rozwiązania w połączeniu z dowolną wersją systemów operacyjnych, programów poczty e-mail, przeglądarek i innego oprogramowania, dla których jest przeznaczone dane Rozwiązanie.

2.5 Konflikt funkcji i odinstalowywanie. Niektóre Oprogramowanie w trakcie instalacji może wyłączyć istniejącą funkcjonalność, np. zaporę, i zastąpić ją funkcjonalnością dostępną wraz z danym rozwiązaniem. W przypadku odinstalowania danego Rozwiązania może zajść konieczność aktywacji innego oprogramowania. AVG VPN Tech zaleca aktywację takiego oprogramowania po odinstalowaniu danego Rozwiązania zgodnie z monitem. Niektóre aplikacje obce mogą uniemożliwiać instalację lub prawidłowe działanie danego Rozwiązania. W przypadku zignorowania ostrzeżeń wyświetlanych w trakcie instalacji danego Rozwiązania mogą wystąpić problemy z jego działaniem. Niezależnie od innych odmiennych postanowień zawartych w niniejszej Umowie AVG VPN Tech wyłącza wszelkie gwarancje i odpowiedzialność względem takich Rozwiązań.

2.1. Uwagi użytkowników. AVG VPN Tech zachęca do przekazywania wszelkich uwag dotyczących Rozwiązań, w tym informacji o awariach, błędach lub innych problemach z działaniem, a także sugestii na temat dodatkowych lub innych właściwości lub funkcji. Wszelkie uwagi i sugestie należy przesyłać za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego pod adresem https://support.avg.com/support_safe_surf. AVG VPN Tech nie zobowiązuje się do reagowania na takie uwagi lub sugestie, a powyższa możliwość nie oznacza przyjęcia odpowiedzialności za wadliwy produkt w postaci Rozwiązania, natomiast Użytkownik przyznaje AVG VPN Tech wieczyste, nieodwołalne, zbywalne, w całości opłacone i nieobarczone tantiemami, ogólnoświatowe prawo i licencję zgodnie z prawami własności intelektualnej (jeżeli mają zastosowanie) na używanie, kopiowanie, rejestrowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie, ujawnianie, sprzedaż, odsprzedaż, sublicencjonowanie (na kilku poziomach), modyfikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie publiczne, transmitowanie, publikowanie, nadawanie, tłumaczenie i wykonywanie prac pochodnych lub wykorzystywanie w inny sposób otrzymanych uwag i sugestii dotyczących dowolnego Rozwiązania i innych produktów oraz usług.

2.2. Treści Użytkownika. Niektóre Rozwiązania mogą umożliwiać przesyłanie lub otrzymywanie od innych danych lub informacji wygenerowanych przez Użytkownika lub uzyskanych z innych źródeł („Treści Użytkownika”). Użytkownik zachowuje pełne prawa własności, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej przysługujące mu zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, do Treści Użytkownika przesyłanych lub odbieranych za pomocą Rozwiązania z uwzględnieniem praw, licencji i innych postanowień niniejszej Umowy, w tym praw pierwotnych innych osób do Treści Użytkownika przesyłanych lub odbieranych przez Użytkownika. Niniejszym Użytkownik udziela AVG VPN Tech niewyłącznego, nieograniczonego, bezwarunkowego, nielimitowanego, ogólnoświatowego, nieodwołalnego, wieczystego i nieodpłatnego prawa i licencji na odbieranie, otwieranie, kopiowanie lub rejestrowanie wszelkich Treści Użytkownika otrzymanych za pośrednictwem Rozwiązania, a także na upowszechnianie, dystrybucję, reprodukcję, ujawnianie, sprzedaż, odsprzedaż, sublicencjonowanie (na kilku poziomach), adaptację, modyfikowanie, wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, transmitowanie, publikowanie, nadawanie, tłumaczenie i wykonywanie prac pochodnych lub wykorzystywanie w inny sposób (wspólnie nazywane „używaniem”) całości lub części Treści Użytkownika przesyłanych za pomocą Rozwiązania (i jego prac pochodnych) wyłącznie w celu dostarczenia Użytkownikowi Rozwiązań w ramach niniejszej Umowy. Wraz z każdym przesłaniem lub odebraniem dowolnych Treści Użytkownika Użytkownik oświadcza i zapewnia, że jest pełnoletni w kraju lub innej jurysdykcji pobytu i jest rodzicem lub opiekunem prawnym lub też posiada wszelkie konieczne zgody od rodzica lub opiekuna prawnego osoby nieletniej przedstawionej w przesyłanych lub odbieranych Treściach Użytkownika lub uczestniczącej w nich, a także, że w stosunku do przedmiotowych Treści Użytkownika (a) Użytkownik jest autorem lub posiadaczem licencji dotyczącej praw własności intelektualnej i innych praw do Treści Użytkownika lub jest prawnie upoważniony do używania Treści Użytkownika i udzielenia AVG VPN Tech prawa do korzystania z nich w sposób opisany w niniejszej sekcji, przy czym firma AVG VPN Tech nie musi w tym celu występować o zgodę żadnej strony trzeciej i dla firmy AVG VPN Tech nie powstaje z tego tytułu żaden obowiązek ani odpowiedzialność; (b) Treści Użytkownika są rzetelne (w zakresie, w jakim zawierają rzeczywiste dane lub informacje); (c) Treści Użytkownika nie naruszają ani nie naruszą prawa własności intelektualnej ani innych praw żadnej strony trzeciej w związku z dopuszczalnym wykorzystaniem i użytkowaniem przez AVG VPN Tech opisanym w niniejszej Umowie; oraz (d) Treści Użytkownika ani jego działania nie naruszą Zasad Dopuszczalnego Użytkowania, niniejszej Umowy ani nie spowodują wyrządzenia krzywdy ani szkody żadnej osobie. Użytkownik akceptuje i uznaje fakt, że AVG VPN Tech pełni rolę pasywną w przesyłaniu, odbieraniu i używaniu Treści Użytkownika, które Użytkownik przesyła lub odbiera, i AVG VPN Tech nie podejmuje jakiejkolwiek inicjatywy w zakresie przesłania, odbierania lub używania Treści Użytkownika. Ponadto, w ramach umowy między Użytkownikiem i AVG VPN Tech, Użytkownik akceptuje i uznaje fakt, że tylko on odpowiada za używanie przez niego Treści Użytkownika oraz że AVG VPN Tech nie ma możliwości nadzorowania, kontrolowania, kierowania, wybierania, weryfikowania, badania ani oceniania Treści Użytkownika lub jego działań dotyczących Treści Użytkownika przesyłanych lub odbieranych przez Użytkownika za pośrednictwem usługi firmy AVG VPN Tech. Użytkownik uznaje fakt, że AVG VPN Tech może anulować lub wyłączyć dostęp do dowolnych Treści Użytkownika lub przerwać świadczenie jakichkolwiek lub wszystkich usług w dowolnym momencie i według własnego uznania. Użytkownik rozumie także i przyjmuje do wiadomości, że firma AVG VPN Tech ma prawo (ale nie obowiązek) do podjęcia takiego działania, jeśli uzna lub zostanie powiadomiona, że Użytkownik naruszył zasady tej Umowy (w tym prawa autorskie), lub jeśli zaprzestanie świadczenia usług lub ograniczy świadczenie usług umożliwiających Użytkownikowi przesyłanie lub odbieranie Treści Użytkownika.
 

3. PRZEDŁUŻENIE I ZAKOŃCZENIE SUBSKRYPCJI.

O ile Użytkownik nabył licencję bezpośrednio od AVG VPN Tech na podstawie osobnej umowy w formie pisemnej lub od partnera handlowego AVG VPN Tech, któremu bezpośrednio płaci za Rozwiązanie, postanowienie i warunki dotyczące zwrotu kosztów zakupu określone w niniejszej Umowie mogą nie mieć zastosowania do Użytkownika. Okresy Subskrypcji oraz informacje dotyczące jej przedłużenia i zwrotu kosztów znajdują się w pisemnej umowie.

3.1. Przedłużenia subskrypcji. Pod koniec każdego Okresu Subskrypcji subskrypcję można przedłużyć na kolejny okres (każdy z nich jest nazywany „Przedłużeniem Subskrypcji”) zgodnie z postanowieniami z sekcji 3.1. Jeśli zgodnie z Warunkami Obowiązującymi dla danego Rozwiązania dochodzi do automatycznego przedłużenia Okresu Subskrypcji o kolejny miesiąc, rok lub podobny kolejny okres, AVG VPN Tech może przesłać Użytkownikowi zawiadomienie z instrukcją, jak odwołać subskrypcję pod koniec aktualnego Okresu Subskrypcji. Subskrypcję można odwołać pod koniec Okresu Subskrypcji w sposób przedstawiony w przesyłanym zawiadomieniu. Subskrypcję można także anulować w dowolnym momencie Okresu Subskrypcji, korzystając z panelu sterowania Rozwiązania. Anulowanie subskrypcji spowoduje zakończenie naliczania okresowych opłat, ale nie spowoduje zwrotu bieżących płatności, a Użytkownik zachowa prawo dostępu do opłaconych Rozwiązań do końca obowiązującego w danym momencie Okresu Subskrypcji. Jeśli Użytkownik nie anuluje subskrypcji, AVG VPN Tech obciąży jego kartę kredytową lub debetową w rozsądnym terminie przed końcem obowiązującego w danym momencie Okresu Subskrypcji aktualną w danym momencie opłatą za przedłużenie (która może być wyższa niż cena zapłacona pierwotnie przez Użytkownika), a po otrzymaniu płatności przedłuży Okres Subskrypcji o właściwe Przedłużenie Subskrypcji.

3.2. Zwroty kosztów.

3.2.1. Rozwiązania Mobilne. Aby jak najszybciej uzyskać zwrot kosztów zakupu Rozwiązania Mobilnego, należy postępować zgodnie z procedurą określoną przez Sklep z Aplikacjami Mobilnymi, w którym dokonano zakupu rozwiązania. Jeżeli Sklep z Aplikacjami Mobilnymi odrzuci wniosek o zwrot kosztów zakupu i nie minęło jeszcze 30 dni od nabycia aplikacji, istnieje szansa na zwrot Rozwiązania Mobilnego i uzyskanie zwrotu wszystkich kosztów (innych niż zakupy lub subskrypcje dokonane wewnątrz aplikacji) zgodnie z procedurą opisaną na stronie https://www.avg.com/billing.

3.2.2. Inne Rozwiązania. Niektóre inne Rozwiązania mogą podlegać zwrotowi oraz zwrotowi kosztów zakupu. Patrz https://www.avg.com/billing.

3.3. Informacje o płatności. Aby zapewnić nieprzerwane korzystanie z rozwiązania, AVG VPN Tech może przystąpić do programu powtarzalnych rozliczeń i usług aktualizacji konta. Jeżeli w przypadku automatycznego przedłużenia Okresu Subskrypcji firmie AVG VPN Tech nie uda się obciążyć zarejestrowanej przez Użytkownika karty kredytowej lub płatniczej, AVG VPN Tech może we własnym zakresie uzyskać zaktualizowany numer karty, datę ważności lub inne zaktualizowane informacje płatnicze z banku lub innego źródła lub też podmiot wystawiający daną kartę może ją automatycznie obciążyć, bez konieczności zawiadomienia o tym Użytkownika i firmy AVG VPN Tech. Jeśli Użytkownik chce nabyć subskrypcję z użyciem usługi PayPal, musi otworzyć konto usługi PayPal i przestrzegać warunków usługi PayPal, które można znaleźć tu.

3.4. Wypowiedzenie. Oprócz posiadania innych podobnych praw AVG VPN Tech może cofnąć licencję Użytkownika dotyczącą dowolnego Rozwiązania lub wszystkich Rozwiązań bez skutku dla odpowiedzialności na mocy prawa zwyczajowego lub zasad słuszności lub z innego tytułu oraz (i) z pięciodniowym (5) terminem wypowiedzenia z zastrzeżeniem, że AVG VPN Tech według własnego uznania (a) zwróci wniesioną na rzecz AVG VPN Tech opłatę za niewykorzystaną część danego Okresu Subskrypcji opłaconego Rozwiązania lub (b) przyzna zamiast niego licencję na analogiczny produkt na pozostałą część Okresu Subskrypcji, lub (ii) z istotnego powodu w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Dla uniknięcia wątpliwości w stosunku do Rozwiązań Bezpłatnych i Rozwiązań Beta jedyne obowiązki AVG VPN Tech względem Użytkownika obejmują przesłanie z wyprzedzeniem pięciu (5) dni zawiadomienia o wypowiedzeniu zgodnie z niniejszą sekcją, przy czym firma AVG VPN Tech nie jest zobowiązana do przesyłania stosownego zawiadomienia w przypadku wypowiedzenia usługi z ważnego powodu.

3.5. Skutki wypowiedzenia. W przypadku wygaśnięcia danego Okresu Subskrypcji Rozwiązania, zakończenia Okresu Subskrypcji Rozwiązania albo wypowiedzenia niniejszej Umowy Użytkownik przestanie korzystać z odpowiednich Rozwiązań, AVG VPN Tech może przestać udostępniać mu Aktualizacje, a odpowiednie Rozwiązanie może przestać działać. Sekcje 1, 2.6, 2.7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 niniejszej Umowy obowiązują również po zakończeniu jej obowiązywania.
 

4. WARUNKI SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE APLIKACJI MOBILNYCH.

4.1. Ogólne.

4.1.1. Zakup Rozwiązań za pośrednictwem Sklepu z Aplikacjami Mobilnymi. Każdy Sklep z Aplikacjami Mobilnymi przesyła warunki, na których sprzedaje Rozwiązania Użytkownikowi, w tym warunki przyjmowania (lub nie) przez dany Sklep z Aplikacjami Mobilnymi zwrotów lub przekazywania zwrotu kosztów zakupu poniesionych przez Użytkownika. Należy dokładnie zapoznać się z tymi warunkami przed dokonaniem zakupu.

4.1.2. Korzystanie z Rozwiązań. To niniejsza Umowa, a nie standardowa licencja użytkownika końcowego czy inne warunki udostępnione Użytkownikowi przez Sklep z Aplikacjami Mobilnymi, reguluje użytkowanie wszystkich Rozwiązań. Każdy Sklep z Aplikacjami Mobilnymi wymaga jednak, aby firma AVG VPN Tech ujawniła pewne informacje i dokonała określonych wyłączeń odpowiedzialności, które przedstawiono w dalszej części niniejszej sekcji 4.

4.2. Rozwiązania pobierane z Google Play.

4.2.1. Sklep Google Play. Sklep Google Play oznacza Sklep z Aplikacjami Mobilnymi dostępny na Urządzeniu pod adresem http://play.google.com („Sklep Google Play”). W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, licencja przyznawana na mocy sekcji 2.1 Umowy zastępuje wszelkie uprawnienia do korzystania z Rozwiązania, które w przeciwnym wypadku byłyby przyznane na zasadzie warunków domyślnych w odniesieniu do aplikacji pobieranych ze sklepu Google Play.

4.3. Rozwiązania pobierane ze sklepu App Store firmy Apple. W przypadku Rozwiązań nabywanych w sklepach iTunes App Store (https://itunes.apple.com/us/genre/ios/id36?mt=8) i Mac App Store (https://itunes.apple.com/us/genre/mac/id39?mt=12) (każdy z nich określany jest jako „Sklep App Store Firmy Apple”) obowiązują następujące warunki dodatkowe:

4.3.1. Licencje przyznane na mocy sekcji 2.1 zostają ograniczone do niepodlegającej przeniesieniu licencji na użytkowanie Rozwiązania na urządzeniu iPhone, iPod Touch lub innym Urządzeniu marki Apple posiadanym lub kontrolowanym przez Użytkownika zgodnie z Regulaminem użytkowania stanowiącym część Warunków świadczenia usług przez Sklepy App Store Firmy Apple dostępnych pod adresem https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html lub w witrynach i z wykorzystaniem innych środków udostępnionych Użytkownikowi przez firmę Apple.

4.3.2. AVG VPN Tech i Użytkownik przyjmują do wiadomości, że:

(a) Niniejsza Umowa zostaje zawarta wyłącznie przez wskazane strony, do których nie należy firma Apple. Odpowiedzialność za Rozwiązania i zawarte w nich treści ponosi wyłącznie AVG VPN Tech, a nie firma Apple.

(b) Firma Apple nie musi świadczyć żadnych usług w zakresie konserwacji ani pomocy technicznej w odniesieniu do Rozwiązania.

(c) Jeżeli Rozwiązanie nie będzie zgodne z odpowiednią gwarancją, Użytkownik może poinformować o tym firmę Apple w celu otrzymania zwrotu kosztów zakupu Rozwiązania. W zakresie maksymalnie dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy prawa firma Apple nie będzie miała żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do Rozwiązania, a za wszelkie pozostałe roszczenia, straty, zobowiązania, odszkodowania, koszty i wydatki związane z jakimikolwiek przypadkami niezgodności z gwarancją będzie odpowiadać wyłącznie firma AVG VPN Tech, co się niniejszym ustala między Użytkownikiem, firmą AVG VPN Tech i firmą Apple.

(d) Za uwzględnianie wszelkich roszczeń Użytkownika lub strony trzeciej w związku z Rozwiązaniem, posiadaniem lub użytkowaniem przez Użytkownika Rozwiązania odpowiada AVG VPN Tech, a nie firma Apple, z uwzględnieniem m.in.: (i) roszczeń z tytułu odpowiedzialności za wady produktu; (ii) wszelkich roszczeń dotyczących niezgodności rozwiązania z dowolnymi obowiązującymi wymogami prawnymi lub regulacyjnymi; oraz (iii) roszczeń z tytułu praw ochrony konsumenta lub podobnych przepisów prawa.

(e) Jeżeli strona trzecia stwierdzi, że Rozwiązanie lub jego posiadanie i użytkowanie przez Użytkownika narusza prawa własności intelektualnej danej strony trzeciej, za przeprowadzenie dochodzenia, obronę, ugodę czy też oddalenie przedmiotowego roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej odpowiada wyłącznie firma AVG VPN Tech, a nie firma Apple.

(f) Firma Apple i jej podmioty zależne są zewnętrznymi beneficjentami niniejszej Umowy, a wraz z przyjęciem warunków niniejszej Umowy przez Użytkownika firma Apple uzyska prawo (i będzie się uważać, że to prawo zaakceptowała) do egzekwowania niniejszej Umowy względem Użytkownika jako beneficjent będący stroną trzecią.
 

5. MATERIAŁY FIRM TRZECICH; WARUNKI FIRM TRZECICH.

AVG VPN Tech może — bezpośrednio lub za pośrednictwem Rozwiązania — prezentować łącza lub oferty Materiałów Stron Trzecich, które są w całości kontrolowane przez strony trzecie i w większości podlegają Warunkom Stron Trzecich. Prosimy o uważne przeczytanie tych postanowień przed ich akceptacją. AVG VPN Tech nie ponosi odpowiedzialności za zawartość ani za działanie jakichkolwiek Materiałów Stron Trzecich, nie gwarantuje ani nie promuje takich Materiałów Stron Trzecich ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Materiały Stron Trzecich w stosunku do Użytkownika ani żadnej strony trzeciej. Jeśli Użytkownik zdecyduje się uzyskać dostęp do Materiałów Stron Trzecich, pobrać je lub z nich skorzystać, robi to na własną odpowiedzialność.
 

6. Własność.

6.1. AVG VPN Tech zastrzega sobie wszelkie prawa do Rozwiązań, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszej Umowie. Wszelkie prawa autorskie, prawa do znaków handlowych i wszelkie inne prawa własności intelektualnej do Rozwiązania (m.in. plików danych, obrazów występujących w Rozwiązaniu i grafiki poszczególnych ekranów, a także wszelkiej dokumentacji dotyczącej Rozwiązania) należą do AVG VPN Tech i jej licencjodawców oraz są chronione przez prawo autorskie Wielkiej Brytanii i innych krajów na mocy traktatów międzynarodowych oraz innych obowiązujących przepisów. Każda kopia Rozwiązania, której wykonanie dopuszcza niniejsza Umowa, musi zawierać pełne brzmienie informacji o prawach autorskich i inne komunikaty umieszczone na oryginale Rozwiązania.

6.2. Wszelkie nazwy handlowe, znaki handlowe, znaki usługowe, logo, nazwy domen i inne charakterystyczne cechy marki wykorzystywane wraz z produktami i usługami stron trzecich, na takich produktach i usługach lub w związku z nimi z uwzględnieniem Materiałów Stron Trzecich dostępne w ramach Rozwiązania lub za jego pośrednictwem stanowią własność stron trzecich lub ich odpowiednich licencjodawców.
 

7. Gwarancje.

7.1. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. AVG VPN TECH DOSTARCZA KAŻDE ROZWIĄZANIE „W STANIE AKTUALNYM”, „Z WSZELKIMI EWENTUALNYMI WADAMI” ORAZ „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. FIRMA AVG VPN TECH I JEJ FIRMY GRUPY, AGENCI, LICENCJODAWCY, PRZEDSTAWICIELE, DOSTAWCY, DYSTRYBUTORZY, ODSPRZEDAWCY, OPERATORZY SIECI BEZPRZEWODOWYCH WYKORZYSTYWANYCH DO DOSTARCZANIA ROZWIĄZANIA LUB INNI PARTNERZY HANDLOWI ORAZ ICH FIRMY GRUPY, PRZEDSTAWICIELE, KONTRAHENCI, AGENCI I DOSTAWCY WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE I OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ, NOŚNIKÓW I KAŻDEGO INNEGO PRZEDMIOTU NINIEJSZEJ UMOWY, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ZOSTAŁY ONE PRZYZNANE PRZEZ DOWOLNYCH LICENCJODAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH, W TYM WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI UŻYTECZNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU ORAZ WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI NIENARUSZALNOŚCI. AVG VPN TECH NIE GWARANTUJE NIEPRZERWANEGO ANI BEZAWARYJNEGO DZIAŁANIA ROZWIĄZAŃ, WŁAŚCIWEGO DZIAŁANIA ROZWIĄZAŃ NA DOWOLNYM URZĄDZENIU LUB Z KONKRETNĄ KONFIGURACJĄ SPRZĘTU I/LUB OPROGRAMOWANIA, ANI TEGO, ŻE ROZWIĄZANIA BĘDĄ W PEŁNI ZABEZPIECZAĆ NIENARUSZALNOŚĆ WYBRANYCH DANYCH, INFORMACJI LUB TREŚCI PRZECHOWYWANYCH LUB PRZEKAZYWANYCH PRZEZ INTERNET. Niektóre jurysdykcje nie uznają ograniczeń gwarancji domniemanej, dlatego też powyższe ograniczenia mogą nie dotyczyć określonego użytkownika. Użytkownikowi mogą przysługiwać inne prawa, które różnią się w zależności od systemu prawnego.

7.2. Warunki niebezpieczne. Rozwiązanie nie zostało stworzone ani nie posiada licencji na użytkowanie w warunkach niebezpiecznych, w tym m.in. do działania w obiektach jądrowych, systemach nawigacji statków powietrznych, systemach komunikacyjnych statków powietrznych, kontroli ruchu powietrznego, systemach podtrzymywania życia i systemach uzbrojenia, ani w żadnych innych warunkach, w których błąd w użytkowaniu lub niezdolność do użytkowania rozwiązania mogłyby prowadzić do obrażeń lub śmierci. Nie ograniczając postanowień sekcji 7.1 niniejszej Umowy, firma AVG VPN Tech i jej licencjodawcy niniejszym wykluczają jakiekolwiek określone lub dorozumiane gwarancje dotyczące przydatności do takich zastosowań lub celów.
 

8. Ograniczenia odpowiedzialności.

W ZAKRESIE MAKSYMALNIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE FIRMA AVG VPN TECH ANI FIRMY GRUPY, JEJ AGENCI, LICENCJODAWCY, PRZEDSTAWICIELE, DOSTAWCY, DYSTRYBUTORZY, ODSPRZEDAWCY, OPERATORZY SIECI BEZPRZEWODOWYCH WYKORZYSTYWANYCH DO DOSTARCZANIA ROZWIĄZANIA ANI INNI KONTRAHENCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI ŻADNEJ STRONY TRZECIEJ ZA ŻADNE SZKODY POŚREDNIE, WTÓRNE, UBOCZNE, DOMNIEMANE LUB SPECJALNE, BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNĘ I PODSTAWĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI, ANI ZA ŻADNE SZKODY (POŚREDNIE LUB BEZPOŚREDNIE) PONIESIONE W WYNIKU UTRATY UDZIAŁU W RYNKU, UTRATY ZYSKÓW LUB OBROTÓW, UTRATY PRYWATNOŚCI, BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z DOWOLNEGO URZĄDZENIA LUB ROZWIĄZANIA, W TYM DANEGO ROZWIĄZANIA, LUB W ZWIĄZKU Z KOSZTAMI ZWIĄZANYMI Z NABYCIEM TOWARÓW I USŁUG ZASTĘPCZYCH LUB ZAMIENNYCH, Z POWODU PRZERW W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI, UTRATY INFORMACJI FIRMOWYCH I INNYCH STRAT PIENIĘŻNYCH Z TYTUŁU NINIEJSZEJ UMOWY LUB DANEGO ROZWIĄZANIA DOSTARCZANEGO NA JEJ PODSTAWIE, NAWET JEŻELI FIRMA AVG VPN TECH ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. AVG VPN TECH NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP ANI JAKIEKOLWIEK USZKODZENIE, USUNIĘCIE, KRADZIEŻ, ZNISZCZENIE, PODMIANĘ, PRZYPADKOWE UJAWNIENIE LUB UTRATĘ DANYCH, INFORMACJI LUB TREŚCI PRZEKAZYWANYCH, OTRZYMYWANYCH LUB PRZECHOWYWANYCH ZA POŚREDNICTWEM ROZWIĄZANIA LUB W ZWIĄZKU Z NIM, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY. W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ AVG VPN TECH W ODNIESIENIU DO JAKIEGOKOLWIEK ROZWIĄZANIA NIE PRZEKROCZY NIŻSZEJ Z NASTĘPUJĄCYCH KWOT: (I) KWOT RZECZYWIŚCIE WNIESIONYCH LUB WYMAGANYCH DO ZAPŁATY ZA ROZWIĄZANIE ORAZ (II) SUGEROWANEJ PRZEZ AVG VPN TECH CENY DETALICZNEJ ROZWIĄZANIA NA DZIEŃ JEGO OTRZYMANIA (LUB W PRZYPADKU ROZWIĄZANIA BEZPŁATNEGO LUB ROZWIĄZANIA BETA — KWOTY 5 USD). TO OGRANICZENIE BĘDZIE OBOWIĄZYWAĆ NAWET WTEDY, GDY OGRANICZONY ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY NIE SPEŁNI SWOJEGO PODSTAWOWEGO CELU.
 

9. Odszkodowanie.

UŻYTKOWNIK ZREKOMPENSUJE, WYRAŻA ZGODĘ NA ZREKOMPENSOWANIE I PRZEJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNĄ ZA AVG VPN TECH, FIRMY GRUPY, AGENTÓW, LICENCJODAWCÓW, PRZEDSTAWICIELI, DOSTAWCÓW, DYSTRYBUTORÓW, ODSPRZEDAWCÓW I INNYCH KONTRAHENTÓW ORAZ ICH ODPOWIEDNICH DYREKTORÓW, KIEROWNIKÓW, PRACOWNIKÓW I PRZEDSTAWICIELI Z TYTUŁU WSZELKICH STRAT, WYDATKÓW, SZKÓD I KOSZTÓW, W TYM UZASADNIONYCH KOSZTÓW REPREZENTACJI PRAWNEJ, WYNIKAJĄCYCH Z UŻYTKOWANIA ROZWIĄZANIA LUB NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA NINIEJSZEJ UMOWY, W TYM NARUSZENIA LUB DOMNIEMANEGO NARUSZENIA DOWOLNEGO OŚWIADCZENIA, GWARANCJI, OBOWIĄZKU LUB ZOBOWIĄZANIA PODJĘTEGO W RAMACH NINIEJSZEJ UMOWY.FIRMA AVG VPN TECH ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO PRZYJMOWANIA WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA WYŁĄCZNEJ OBRONY I KONTROLI WSZELKICH ZAGADNIEŃ PODLEGAJĄCYCH ODSZKODOWANIU PRZEZ UŻYTKOWNIKA. W TAKIM PRZYPADKU UŻYTKOWNIK BĘDZIE W PEŁNYM ZAKRESIE WSPÓŁPRACOWAĆ Z FIRMĄ AVG VPN TECH W CELU ZAPEWNIENIA DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW OBRONY.
 

10. Obowiązujące prawo; ARBITRAŻ.

10.1. Sekcja 10 ma zastosowanie w zależności od kraju zamieszkania. Interpretacja, ważność i wykonanie niniejszej Umowy oraz wszystkich pozaumownych zobowiązań z niej wynikających lub z nią związanych będą podlegać zasadom opisanym w poniższym zdaniu. Jeśli Użytkownik przebywa, a firma ma siedzibę główną lub znajduje się (a) w dowolnym kraju innym niż Stany Zjednoczone, interpretacja, ważność i wykonanie niniejszej Umowy oraz wszystkich pozaumownych zobowiązań z niej wynikających lub z nią związanych będą podlegać zasadom określonym w sekcji 10.2; (b) w Stanach Zjednoczonych, wszelkie Spory (zgodnie z definicją w sekcji 10.3) będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie procedur opisanych w sekcji 10.3.

10.2. Jurysdykcja i prawo właściwe — poza Stanami Zjednoczonymi. Każda ze stron nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów z siedzibą w Londynie (Anglia) w przypadku jakichkolwiek roszczeń lub spraw dotyczących niniejszej Umowy lub z niej wynikających. Dla celów dowolnego takiego postępowania sądowego Użytkownik wyraża zgodę na właściwość osobową sądu angielskiego lub walijskiego nad Użytkownikiem i nie będzie jej podważać, a także zrzeka się prawa do wszelkich sprzeciwów z tytułu niewłaściwego lub niedogodnego miejsca postępowania (doktryna forum non conveniens) i nie będzie starać się o wszczęcie postępowania prawnego w innym rejonie lub jurysdykcji ani o przeniesienie tam postępowania. Niniejsze postanowienia oraz wszelkie spory lub roszczenia ich dotyczące lub z nich wynikające, a także dotyczące ich przedmiotu lub postaci oraz z nich wynikające (w tym pozaumowne spory lub roszczenia) podlegają prawu Anglii i Walii (z wykluczeniem konfliktu przepisów) i będą interpretowane zgodnie z tym prawem. Aby uniknąć wątpliwości, zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów zostaje niniejszym jednoznacznie wykluczone.

10.3. Klauzula arbitrażu wiążącego i uchylenie prawa do powództwa grupowego — Stany Zjednoczone.

10.3.1. Zastosowanie. Niniejsza klauzula arbitrażu wiążącego oraz zrzeczenie się prawa do powództwa grupowego mają zastosowanie do każdego Sporu wynikającego z Rozwiązania lub niniejszej Umowy lub z nimi związanego oraz dotyczącego Użytkownika i firmy AVG VPN Tech https://static2.avg.com/10003813/web/i/lub jej Firm Grupy. Na użytek niniejszej sekcji 10 „Spór” oznacza każdy spór, pozew lub inny konflikt bez względu na konkretną podstawę powództwa (tzn. poza innymi potencjalnymi podstawami powództwa lub podstawami prawnymi obejmuje także roszczenia z tytułu naruszenia umowy, oszustwa lub naruszenia norm lub przepisów prawnych).

10.3.2. Zawiadomienie. W przypadku Sporu Użytkownik ma obowiązek dostarczyć firmie AVG VPN Tech Zawiadomienie o Sporze, które jest pisemnym oświadczeniem zawierającym nazwę, adres i informacje kontaktowe strony składającej wniosek, okoliczności, które stały się przyczyną Sporu oraz wniosek o pomoc. Zawiadomienie o Sporze należy przesłać do firmy AVG VPN Tech na adres legal@vpn.avg.com (wpisując w temacie: Sekcja 10.3.2 Zawiadomienie o powstaniu sporu w ramach umowy EULA).

10.3.3. ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO POWÓDZTWA GRUPOWEGO. KAŻDE POSTĘPOWANIE W CELU ROZWIĄZANIA LUB ROZSTRZYGNIĘCIA SPORU NA DOWOLNYM FORUM BĘDZIE PROWADZONE WYŁĄCZNIE NA ZASADZIE INDYWIDUALNEJ. UŻYTKOWNIK NIE BĘDZIE WYSTĘPOWAĆ O ROZPATRZENIE SPORU W DRODZE POZWÓW ZBIOROWYCH, POZWÓW PRYWATNYCH WNOSZONYCH W INTERESIE PUBLICZNYM ANI W RAMACH ŻADNEGO INNEGO POSTĘPOWANIA, W KTÓRYM JEDNA ZE STRON WYSTĘPUJE LUB CHCE WYSTĘPOWAĆ W CHARAKTERZE PRZEDSTAWICIELA OSÓB TRZECICH. ARBITRAŻE I POSTĘPOWANIA NIE ZOSTANĄ POŁĄCZONE Z INNYMI POSTĘPOWANIAMI BEZ UPRZEDNIEJ PISEMNEJ ZGODY WSZYSTKICH STRON Z ODPOWIEDNIMI ARBITRAŻAMI LUB POSTĘPOWANIAMI.

10.3.4. Klauzula arbitrażowa. Jeżeli ani Użytkownik, ani AVG VPN Tech nie rozwiąże Sporu na drodze nieformalnych negocjacji, wszelkie inne próby jego rozwiązania będą prowadzone przez arbitraż powołany na podstawie amerykańskiej federalnej ustawy arbitrażowej (United States Federal Arbitration Act — „FAA”), 9 U.S.C. § 1 i następne, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w sekcjach 10.5 i 10.8.2 poniżej. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w sekcjach 10.5 i 10.8.2, Użytkownik rezygnuje z prawa do rozstrzygania (oraz uczestnictwa w postępowaniu jako członek strony lub grupy) wszelkich Sporów przed sędzią lub ławą przysięgłych w sądzie. W zamian, wszelkie Spory rozwiązywane będą przed neutralnym arbitrem, którego decyzja będzie decyzją ostateczną z wyjątkiem ograniczonego prawa do kontroli sądowej na mocy aktu prawnego FAA. Orzeczenie arbitrażowe może być egzekwowane przez dowolny sąd właściwy dla stron.

10.3.5. Wyjątki od klauzuli arbitrażowej.

(a) Sąd ds. drobnych roszczeń cywilnych. Użytkownik może rozstrzygnąć dowolny Spór w sądzie ds. drobnych roszczeń cywilnych w kraju lub innej jednostce podziału polityczno-administracyjnego, w której przebywa, jeśli Spór spełnia wszystkie wymogi kwalifikujące go do rozstrzygnięcia w takim sądzie. W przypadku złożenia roszczenia w sądzie ds. drobnych roszczeń cywilnych Użytkownik odpowiada za wszelkie koszty i opłaty sądowe.

(b) Własność intelektualna. Wszystkie Spory dotyczące domniemanego naruszenia praw własności intelektualnej Użytkownika lub AVG VPN Tech, w tym Spory dotyczące sekcji 6 niniejszej Umowy, będą rozstrzygane w sądzie.

10.3.6. Procedury arbitrażowe. Arbitraż będzie zawsze prowadzony przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe (American Arbitration Association — „AAA”) zgodnie z „Zasadami arbitrażu konsumenckiego” AAA obowiązującymi od 1 września 2014 roku i obejmującymi „Taryfę arbitrażu (w tym opłaty administracyjne AAA)” obowiązującą od dnia 1 września 2014 roku (wspólnie nazywane „Regulaminami Sporów Konsumenckich”).

(a) Koszty arbitrażu. Regulaminy Sporów Konsumenckich przewidują określone opłaty, w szczególności nakładając niektóre z nich na konsumenta (Użytkownika), a inne na firmę (AVG VPN Tech). Jeśli wysokość roszczenia Użytkownika nie przekracza 75 000 USD, AVG VPN Tech zapłaci wszystkie te wyszczególnione opłaty i koszty, w tym opłaty nałożone na konsumenta. Firma AVG VPN Tech nie zgadza się ponosić żadnych innych kosztów. Jeśli wysokość roszczenia Użytkownika przekracza 75 000 USD, kwestie płatności regulują Regulaminy Sporów Konsumenckich.

(b) Przepisy i zasady arbitrażowe. Z wyjątkiem przypadków opisanych w sekcji 10.8, do wszelkich Sporów między stronami zastosowanie mają Regulaminy Sporów Konsumenckich AAA. Jednakże zgodnie z Zasadą arbitrażu konsumenckiego R-1(e), strona może zgłosić odpowiednie stosowanie Zasad arbitrażu konsumenckiego arbitrowi, który podejmuje ostateczną decyzję. W przypadku niezgodności pomiędzy niniejszą Umową i Regulaminami sporów konsumenckich moc rozstrzygającą ma niniejsza Umowa. Przy rozstrzyganiu Sporu neutralny arbiter będzie stosować warunki niniejszej Umowy i przepisy prawa stanu Delaware. Użytkownik może wszcząć arbitraż wyłącznie w kraju lub innej jednostce podziału polityczno-administracyjnego, w której przebywa. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone poprzez telekonferencję. Jeżeli jednak postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminami Sporów Konsumenckich AAA, arbiter lub arbitrzy mogą zażądać bezpośredniego przesłuchania na wniosek jednej ze stron.

(c) AAA nie jest stroną klauzuli arbitrażowej. Użytkownik i AVG VPN Tech uzgadniają, że wykorzystanie AAA do zarządzania arbitrażem nie jest integralną częścią klauzuli arbitrażowej Sporów między stronami. Jeśli AAA nie chce lub nie może przeprowadzić arbitrażu, Użytkownik i AVG VPN Tech będą negocjować w dobrej wierze w celu wybrania jednego arbitra, który rozstrzygnie Spór zgodnie z Regulaminami Sporów Konsumenckich. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia w sprawie arbitra, sąd właściwej jurysdykcji może wyznaczyć arbitra, który będzie przestrzegał Regulaminów Sporów Konsumenckich AAA.

10.3.7. Rozdzielność postanowień. Jeśli co najmniej jedna część sekcji 10 zostanie uznana za niezgodną z prawem, nieważną lub niewykonalną w odniesieniu do wszystkich lub niektórych elementów Sporu, to wtedy i tylko wtedy te części zostaną wyłączone, a Spór zostanie rozstrzygnięty zgodnie ze wszystkimi pozostałymi częściami sekcji 10 oraz wszystkimi pozostałymi postanowieniami niniejszej Umowy. Jeśli wynikiem takiego wyłączenia będzie postępowanie w sądzie w sprawie wszystkich lub niektórych elementów Sporu, wyłączną jurysdykcję dla każdego takiego postępowania sądowego będą mieć sądy stanowe lub federalne z siedzibą w stanie Delaware. Dla celów wspomnianego postępowania sądowego Użytkownik wyraża zgodę na właściwość osobową sądów stanu Delaware nad Użytkownikiem i nie będzie jej podważać, a także zrzeka się prawa do wszelkich sprzeciwów z tytułu niewłaściwego lub niedogodnego miejsca postępowania (doktryna forum non conveniens) i nie będzie starać się o przeniesienie do innego rejonu lub jurysdykcji.

10.3.8. Spory klientów biznesowych. Jeśli Użytkownik kupił Rozwiązanie na użytek inny niż prywatny lub domowy, wszelkie Spory będą podlegać Sekcjom od 10.1 do 10.7 z następującymi wyjątkami:

(a) Procedury arbitrażowe. Postępowania arbitrażowe, z uwzględnieniem uiszczenia kosztów, będą prowadzone zgodnie z Zasadami arbitrażu handlowego AAA („Procedury Handlowe”). Wspomniane Zasady Procedur Handlowych stosuje się odpowiednio do każdego Sporu między stronami i Użytkownik nie będzie występował o ich uchylenie w trakcie żadnego postępowania. Jeżeli jednak zapisy niniejszej Umowy nie są zgodne z Procedurami Handlowymi, Umowa ma moc rozstrzygającą.
 

11. Różne.

11.1. Zawiadomienie. AVG VPN Tech może w dowolnym momencie przekazać Użytkownikowi dowolne zawiadomienie pocztą e-mail, w wyskakującym okienku, w oknie dialogowym lub w inny sposób, nawet jeśli w niektórych przypadkach zawiadomienie będzie można otrzymać tylko pod warunkiem i w momencie uruchomienia Rozwiązania. Każde takie zawiadomienie będzie uważane za dostarczone w dniu udostępnienia go po raz pierwszy przez AVG VPN Tech za pośrednictwem Rozwiązania bez względu na to, kiedy Użytkownik je faktycznie otrzyma.

11.2. Wykładnia. Nagłówki niniejszej Umowy nie wpływają na jej wykładnię. Określenia odnoszące się do jednej płci, oznaczają wszystkie płcie. Liczba pojedyncza oznacza też mnogą i odwrotnie. W przypadku definicji jakiegoś słowa lub frazy, jego inne formy gramatyczne będą miały analogiczne znaczenie.

11.3. Rozdzielność postanowień. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nielegalne, nieważne lub niewykonalne w świetle odnośnych przepisów i regulacji prawnych, nie narusza to mocy prawnej pozostałych postanowień niniejszej Umowy.

11.4. Niewykonalność. AVG VPN Tech nie ponosi odpowiedzialności za żadne wady lub opóźnienia w realizacji całości lub części należnego świadczenia z przyczyn poza dyspozycją AVG VPN Tech, w tym m.in. z powodu awarii mediów lub instalacji przesyłowej, awarii linii lub sprzętu telefonicznego, awarii sieci energetycznej, strajków lub innych protestów pracowniczych (obejmujących m.in. strajki lub inne protesty pracownicze związane z AVG VPN Tech i jej Firmami Grupy, agentami, licencjodawcami, przedstawicielami, dostawcami, dystrybutorami, odsprzedawcami i innymi kontrahentami), aktów wojennych lub terrorystycznych, powodzi, sabotażu, pożaru, klęsk żywiołowych lub innych katastrof czy zdarzeń losowych.

11.5. Odstąpienie od wykonania prawa. Jeżeli jedna ze stron nie będzie rygorystycznie egzekwować wykonania dowolnych warunków, wymogów i postanowień niniejszej Umowy, nie oznacza to odstąpienia lub zrzeczenia się prawa do egzekwowania Umowy na przyszłość, zaś warunki, wymogi i postanowienia Umowy pozostają w mocy. Każde odstąpienie od prawa do egzekwowania dowolnego warunku lub wymogu zawartego w niniejszej Umowie przez jedną ze stron wymaga bez względu na jego cel formy pisemnej i popisu danej strony pod rygorem nieważności. Zrzeczenie się przez jedną ze stron dochodzenia praw z tytułu naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez drugą stronę nie będzie oznaczać trwałego zrzeczenia się dochodzenia praw z tytułu naruszenia Umowy ani zrzeczenia się dochodzenia praw z tytułu innych naruszeń tego samego lub innych postanowień niniejszej Umowy.

11.6. Cesja. Użytkownik nie może scedować swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody firmy AVG VPN Tech. AVG VPN Tech może dokonać cesji niniejszej Umowy w dowolnym czasie i według własnego uznani bez konieczności uzyskania wcześniejszej zgody Użytkownika na piśmie.

11.7. Interpretacja. Niniejsza Umowa nie podlega Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, której zastosowanie zostaje niniejszym jednoznacznie wyłączone. W razie zaistnienia niejasności lub wątpliwości co do intencji lub wykładni w związku np. z jakimkolwiek postępowaniem sądowym, warunki niniejszej Umowy będą interpretowane jako wspólnie przygotowane przez strony, żadne domniemania ani ciężar dowodowy nie będzie faworyzować ani dyskryminować żadnej ze stron z racji autorstwa dowolnych postanowień niniejszej Umowy.

11.8. Licencja dla Rządu USA. Każde rozwiązanie dla Rządu USA dostarczane jest wraz z prawami i ograniczeniami licencji komercyjnej, opisanymi w innym miejscu niniejszej Umowy. AVG VPN Tech zastrzega wszelkie niepublikowane prawa na mocy praw autorskich obowiązujących w Stanach Zjednoczonych.

11.9. Kompletność Umowy. Niniejsza Umowa, w tym Warunki Obowiązujące, Specyfikacje Techniczne, Polityka Prywatności i inne dokumenty przywoływane w niniejszej Umowie, stanowi całość porozumienia między stronami i uchyla wszelkie poprzednie porozumienia, oświadczenia lub umowy, ustne lub pisemne, w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy.

11.10. Kontrola eksportu. Użytkownik będzie przestrzegać wszystkich właściwych praw amerykańskich i międzynarodowych regulujących eksport i reeksport Rozwiązań, w tym amerykańskich przepisów eksportowych (Export Administration Regulations), a także ograniczeń dotyczących użytkowników końcowych, użytkowania końcowego i ograniczeń terytorialnych eksportu wydanych przez Rządy USA, Wielkiej Brytanii i innych krajów. Bez uszczerbku dla powyższych ogólnych zapisów (i) Użytkownik oświadcza, że nie znajduje się na żadnej liście osób objętych zakazem współpracy gospodarczej, liście osób niezweryfikowanych, liście podmiotów wymagających specjalnej amerykańskiej licencji eksportowej, liście specjalnie oznaczonych osób, liście osób wykluczonych lub dowolnej liście wydanej przez Rząd USA lub Wielkiej Brytanii, (ii) Użytkownik nie będzie używać, eksportować ani reeksportować rozwiązania na obszary, do krajów, firm lub jednostek z naruszeniem embarga lub sankcji handlowych USA i UE, w tym do krajów takich jak: Kuba, Iran, Korea Północna, Sudan i Syria.

11.11. Brak beneficjentów w postaci stron trzecich. Intencją niniejszej Umowy jest nadanie praw wyłącznie Użytkownikowi i AVG VPN Tech oraz/lub Firmom Grupy, ich agentom, licencjodawcom, przedstawicielom, dostawcom, dystrybutorom, odsprzedawcom i innym kontrahentom. Z zastrzeżeniem postanowień Sekcji 4.3.2 (f) żadna osoba ani strona niniejszej Umowy nie może wnieść powództwa na podstawie niniejszej Umowy, powołując się na prawa strony trzeciej z tytułu niniejszej Umowy.

11.12. Język. Oryginalna wersja Umowy została sporządzona w języku angielskim. Mimo że AVG VPN Tech może dla wygody Użytkownika dostarczyć jedno lub więcej tłumaczeń, wersja w języku angielskim jest nadrzędna w przypadku konfliktu lub niezgodności.

11.13. Połączenie internetowe. Działanie niektórych Rozwiązań może być uzależnione od aktywnego i stabilnego podłączenia do Internetu. W związku z tym Użytkownik odpowiada za zapewnianie przez cały czas dostępu do stabilnego i aktywnego połączenia z Internetem.

11.14. Nazwy produktów. AVG VPN Tech zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany nazw Rozwiązań według własnego uznania.

11.15. Informacje kontaktowe. Z firmą AVG VPN Tech można się skontaktować, pisząc na adres info@vpn.avg.com.

Wszystkie produkty komercyjne AVG mogą być używane zgodnie z umowami licencyjnymi. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi umowami licencyjnymi.
Zobacz wszystkie aktualne i dawne umowy licencyjne na korzystanie z oprogramowania
Przejdź do treści Przejdź do menu