< Terug naar AVG-beleidsverklaringen

AVG Safe Surf Eindgebruikersovereenkomst

BELANGRIJK: Deze Eindgebruikersovereenkomst (de “Overeenkomst”) bevat de voorwaarden en bepalingen die de toegang tot en het gebruik van alle Software en Diensten (elk een “Oplossing”) bepalen die van AVG VPN Technologies UK Ltd. (“AVG VPN Tech”) worden verkregen door u of enige andere entiteit of persoon die u vertegenwoordigt of voor wiens computer, smartphone of ander Apparaat u de Oplossingen aanschaft (“u”).

AVG VPN Tech kan deze Overeenkomst te allen tijde wijzigen via een kennisgeving aan u in overeenstemming met deze Overeenkomst. Indien u een Oplossing minstens 30 dagen na datum van kennisgeving blijft gebruiken, accepteert u de wijziging van deze Overeenkomst. AVG VPN Tech kan u vragen de wijziging in deze Overeenkomst te accepteren teneinde de Oplossingen die u eerder hebt aangeschaft te blijven gebruiken. Indien u de wijziging van deze Overeenkomst afwijst, kan AVG VPN Tech uw gebruik van de betreffende Oplossingen beëindigen, in welk geval wij de bedragen die u voor de Oplossingen hebt betaald, zullen restitueren (pro rata naar het niet verstreken of niet gebruikte deel van de Abonnementsperiode).

Indien u vragen hebt over deze Overeenkomst of de Oplossingen waarmee deze verband houdt, kunt u hiervoor terecht bij de AVG VPN Tech-contactpersonen die worden vermeld in Artikel 11.16.

AVG VPN Tech is een naamloze vennootschap die in Engeland onder bedrijfsnummer 09960966 is geregistreerd en als maatschappelijke zetel heeft 110 High Holborn, London WC1V, UK.

In deze Overeenkomst:

 • Erkent u het volgende:
  • Om een Oplossing te activeren, moet u of een derde die u toestemming hebt gegeven om dit uit uw naam te doen, zich via internet of per telefoon registreren bij AVG VPN Technet. Als materiële voorwaarde voor AVG VPN Tech om de licenties te verlenen en de Diensten te leveren waarop deze Overeenkomst betrekking heeft, verklaart u dat de registratiegegevens die u of de geautoriseerde derde partij aan AVG VPN Tech levert (inclusief en in het bijzonder uw e-mailadres) correct en volledig is op de datum van registratie en dat u deze gegevens bijwerkt wanneer en als hierin wijzigingen optreden. Bezoek het relevante configuratiescherm in de Oplossing om de nodige wijzigen door te voeren. Bezoek ons Privacybeleid voor meer informatie over registratiegegevens.
  • Houd uw gebruikersprofiel bijgewerkt om er zeker van te zijn dat u kennisgevingen over verlengingen van de Abonnementsperiode en andere belangrijke informatie over deze Overeenkomst en de Oplossingen ontvangt.
  • AVG VPN Tech kan een Oplossing van tijd tot tijd bijwerken of vervangen door een Oplossing met vergelijkbare functionaliteit, zonder uw afzonderlijke toestemming hiervoor te vragen of te verkrijgen, en uw Apparaat of bepaalde Apparaatfuncties zijn mogelijk niet voor u beschikbaar zolang de Update wordt uitgevoerd;
  • AVG VPN Tech verzamelt en gebruikt bepaalde informatie met betrekking tot het gebruik van Oplossingen, in overeenstemming met en beperkt door haar Privacybeleid; en
 • U verklaart dat u 18 jaar of ouder bent, en bevoegd bent om deze Overeenkomst te accepteren namens alle personen en entiteiten voor wie (of voor wiens Apparaat) u Oplossingen verkrijgt;
 • U verklaart en garandeert dat u zich niet bevindt in een land dat onder een embargo van de Amerikaanse of Britse Overheid valt of dat door de Amerikaanse of Britse Overheid is aangewezen als een “land dat terroristen ondersteunt”, en dat u geen persoon bent aan wie het door de wetten van het land waarin u woont of van waaruit u de Oplossingen opent of gebruikt, verboden is of anderszins wettelijk niet is toegestaan om de Oplossingen te ontvangen of te verkrijgen;
   

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities.

Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik verwijst naar het Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik op www.avg.com/vpn-acceptable-use.

Toepasselijke Voorwaarden betekent, met betrekking tot een Oplossing, de Abonnementsperiode voor de Oplossing, of de Abonnementsperiode automatisch wordt verlengd, het aantal en type Apparaten waarvoor de Oplossing is toegestaan, en andere voorwaarden die bepalend zijn voor het gebruik van die Oplossing. De Toepasselijke Voorwaarden worden gespecificeerd (i) op de betaalpagina indien u de Oplossing via internet, een Mobile App Store of via andere elektronische weg aanschaft, (ii) via telefoon of e-mail op het moment dat u de Oplossing koopt, of (iii) in het pakket indien u de Oplossing op cd of een ander fysiek medium hebt aangeschaft.

Toegestane Doeleinden betekent uw persoonlijk gebruik of intern commercieel gebruik, en in beide gevallen niet voor wederverkoop of andere exploitatie ten gunste van een derde partij.

Bèta-oplossing betekent elke Testversie of Oplossing die is aangemerkt of anderszins is aangewezen als bèta-testversie, ongeacht of de betaling is voldaan.

Apparaat betekent alle mobiele telefoons, mobiele apparaten, tablets, apparaten voor mobiele netwerken, andere mobiele producten (elk een “Mobiel Apparaat”), pc, apparaten met internetverbinding of andere apparaten die worden ondersteund AVG VPN Tech, zoals gespecificeerd in de Toepasselijke Voorwaarden en in de Technische Specificaties met betrekking tot de Oplossing.

Geschil heeft de betekenis die daaraan wordt toegekend in Artikel 10.1 van deze Overeenkomst.

Testoplossing betekent een normaal gesproken betaalde Oplossing die AVG VPN Tech zonder een betaling te ontvangen verstrekt voor proef- of testdoeleinden.

Verlengingstermijn heeft de betekenis die daaraan wordt toegekend in Artikel 3.1 van deze Overeenkomst.

Gratis Oplossing betekent elke Oplossing buiten Bèta-oplossingen die AVG VPN Tech aanwijst als “gratis” of anderszins kosteloos verstrekt.

Gelieerde Onderneming betekent, met betrekking tot AVG VPN Tech, een entiteit die zeggenschap heeft over AVG VPN Tech, waarover AVG VPN Tech zeggenschap heeft of die gezamenlijk met AVG VPN Tech onder zeggenschap valt. “Zeggenschap,” zoals gebruikt in dit artikel, betekent eigendom van meer dan 50% van het uitstaande stemgerechtigde kapitaal van de desbetreffende entiteit.

Eerste Abonnement betekent, voor elke Oplossing, de periode die begint op de datum waarop u de Oplossing verkrijgt en die loopt gedurende de termijn (gedefinieerd op basis van de verstreken tijd, uw gebruik van de Oplossing of een andere waarde) die is gespecificeerd in de Toepasselijke Voorwaarden.

Mobile App Store betekent een online winkel die momenteel of in de toekomst Mobiele Oplossingen aanbiedt, waaronder het Apparaat zelf.

Mobiele Oplossing betekent een Oplossing die voor u beschikbaar is op het platform van een Mobiel Apparaat, zoals Android, iOS en Windows Phone.

Informatie ter Identificatie van Personen betekent informatie die kan worden gebruikt om een individu te identificeren, contacteren of lokaliseren of die kan worden gebruikt met andere bronnen om een individu te identificeren, waaronder, zoals van toepassing onder de toepasselijke wetgeving, persoonlijke gegevens (zoals de term wordt gebruikt in de EU-richtlijn inzake Gegevensbescherming 95/46/EC).

Privacybeleid betekent het privacybeleid van AVG dat beschikbaar is op www.avg.com/app-specific-vpn en van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt.

Dienst betekent een Oplossing die bestaat uit diensten.

Software betekent een Oplossing die bestaat uit software, of software geleverd ter ondersteuning van een Dienst, bedoeld om op een Apparaat te worden geïnstalleerd, en die eventuele Updates zal omvatten.

Oplossing heeft de betekenis die in het voorwoord wordt uiteengezet.

Abonnementsperiode betekent, met betrekking tot alle Oplossingen, het Eerste Abonnement samen met alle Verlengingsperioden.

Technische Specificaties betekent de technische documentatie die van toepassing is op de relevante Software en beschikbaar is op www.avg.com/safe-surf (Technische Specificaties) of in de beschrijving van de Oplossing in de Mobile App Store, en van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt.

Materialen van derden betekent software, diensten, websites, aanbiedingen en acties of producten die worden geleverd door een derde partij en onderworpen zijn aan Voorwaarden van Derden.

Voorwaarden van derden betekent alle licentieovereenkomsten, gebruiksvoorwaarden, dienstenvoorwaarden, privacybeleidsregels en andere voorwaarden die door derden worden opgesteld waaraan de toegang tot en het gebruik van Materialen van derden zijn onderworpen.

Update betekent inhoud of code die door AVG VPN Tech wordt geïmplementeerd om een Oplossing bij te werken, inclusief maar niet beperkt tot nieuwe releases of versies van Software die van tijd tot tijd door AVG VPN Tech worden geleverd voor een Oplossing.

Amerikaanse of Britse Overheid betekent de federale overheid van de Verenigde Staten of de overheid van het Verenigd Koninkrijk, respectievelijk.
 

2. Licentieverlening; ALGEMEEN.

2,1. Licentieverlening. Hierbij verleent AVG VPN Tech, onderhevig aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, u een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om elke Oplossing die u aanschaft of anderszins verwerft, te gebruiken, in elk geval gedurende de toepasselijke Abonnementsperiode voor Toegestane Doeleinden in overeenstemming met de Toepasselijke Voorwaarden en, indien van toepassing, Technische Specificaties. De Abonnementsperiode voor Gratis Oplossingen blijft onbeperkt geldig, zonder de noodzaak tot verlenging, totdat u of AVG VPN Tech de Abonnementsperiode beëindigt in overeenstemming met deze Overeenkomst.

2.2. Beperkingen.

2.2.1. Algemeen. ’U mag het volgende niet doen, en ook geen derde toestemming hiervoor verlenen: (i) een licentiesleutel, combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord of andere autorisatiecode die door AVG VPN Tech in verband met een Oplossing is verstrekt, gebruiken op meer dan het aantal Apparaten of gelijktijdig gebruiken in meer dan het aantal gevallen dat is opgegeven in de Toepasselijke Voorwaarden; (ii) een licentiesleutel, combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord of andere autorisatiecode aan een andere partij verstrekken dan AVG VPN Tech of aangewezen vertegenwoordigers van AVG VPN Tech; (iii) behalve wanneer dit expliciet bij de wet is toegestaan: (A) een Oplossing of delen van een Oplossing 'reverse engineeren', ontmantelen, decompileren, omzetten, reconstrueren, transformeren of extraheren of (B) een Oplossing aanpassen of anderszins wijzigen; (iv) een Oplossing publiceren, wederverkopen, distribueren, verspreiden, verzenden, communiceren, overbrengen, verpanden, verhuren, delen of in sublicentie geven; (v) een derde toegang geven tot of gebruik laten maken van een Oplossing via een servicebureau of timesharing-, abonnementsservice- of toepassingenserviceprovider of andere vergelijkbare basis; (vi) tests of benchmarking uitvoeren, of test- of benchmarkresultaten openbaar maken of publiceren voor een AVG VPN Tech-oplossing zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AVG VPN Tech (die u kunt aanvragen via https://www.avg.com/benchmarking); (vii) controles op de Installatie saboteren of omzeilen of een poging daartoe ondernemen, of een derde toestemming daarvoor geven of hierin assisteren, of kopieën van een Oplossing gebruiken; of (viii) het Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik overtreden.

2.2.2. Software. Naast de beperkingen zoals vermeld in Artikel 2.2.1 is ook het volgende u niet toegestaan: (i) Software kopiëren voor een ander doeleinde dan redelijk noodzakelijk is om het product te gebruiken zoals voorzien in deze Overeenkomst en om één niet-geïnstalleerde/offline kopie te bewaren voor hersteldoeleinden bij calamiteiten; (ii) de Software installeren op een besturingssysteem dat niet door AVG VPN Tech wordt ondersteund, zoals aangegeven in de Technische Specificaties; (iii) kennisgevingen inzake auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsrechten uit de Software verwijderen.

2.2.3. Waarschuwing. INDIEN U EEN OPLOSSING GEBRUIKT VOOR DOELEINDEN OF OP EEN WIJZE WAARVOOR IN DEZE OVEREENKOMST GEEN TOESTEMMING WORDT GEGEVEN, BEGAAT U EEN MATERIËLE SCHENDING VAN DEZE OVEREENKOMST EN OVERTREEDT U MOGELIJK TOEPASSELIJKE WETGEVING, EN WORDEN ALLE GARANTIES DIE DOOR AVG VPN TECH VOOR DE OPLOSSING ZIJN VERSTREKT, ONMIDDELLIJK BEËINDIGD.

2.3. Kosten van derden. Mogelijk kunnen er in verband met uw gebruik van een Oplossing toegangskosten of kosten voor gegevens of verbruik in rekening worden gebracht door derden (zoals uw internetprovider of mobiele provider). Zo kunnen dergelijke kosten u in rekening worden gebracht indien u de Oplossing gebruikt en hiermee Updates worden gedownload. U bent zelf verantwoordelijk voor alle dergelijke kosten.

2.4. Updates.

AVG VPN Tech kan gedurende de Abonnementsperiode van tijd tot tijd en zonder uw afzonderlijke toestemming of instemming Updates implementeren voor elke willekeurige Oplossing en u kunt de toepasselijke Oplossing of het toepasselijke Apparaat (of bepaalde functies van het Apparaat) mogelijk niet gebruiken totdat de Update volledig is geïnstalleerd. Updates worden beschouwd als onderdeel van de Oplossing voor alle doeleinden onder deze Overeenkomst. Updates kunnen zowel toevoegingen als verwijderingen van bepaalde functionaliteit inhouden die door een Oplossing wordt geboden, of kunnen deze in zijn geheel vervangen. De inhoud en functionaliteit van dergelijke updates zijn geheel naar goeddunken van AVG VPN Tech. AVG VPN Tech of uw Apparaat kan u de optie bieden om Updates af te wijzen of uit te stellen, maar u moet alle beschikbare Updates downloaden en installatie hiervan toestaan om maximaal van de Oplossing te kunnen profiteren. AVG VPN Tech kan ondersteuning voor een Oplossing stopzetten totdat u alle Updates hebt geaccepteerd en geïnstalleerd. AVG VPN Tech bepaalt wanneer en of Updates geschikt zijn en is niet verplicht om Updates aan u beschikbaar te stellen. AVG VPN Tech kan het aanbieden van Updates naar eigen goeddunken stopzetten voor een andere dan de meest recente versie van de Oplossing, of van Updates die het gebruik van een Oplossing ondersteunen in verband met versies van besturingssystemen, e-mailprogramma's, browserprogramma's en andere software waarmee de Oplossing is bedoeld te werken.

2.5.Conflicterende functionaliteit en deïnstallatie. Tijdens de installatie van bepaalde Software kan bestaande functionaliteit, zoals een firewall, worden uitgeschakeld en worden vervangen door functionaliteit die bij de Oplossing wordt geboden. Indien u de Oplossing deïnstalleert, kan u worden gevraagd om andere software te activeren. AVG VPN Tech raadt u ten zeerste aan om dergelijke andere software inderdaad te activeren als u daar na het deïnstalleren van de Oplossing om wordt gevraagd. Sommige toepassingen van derden kunnen de installatie of juiste uitvoering van Oplossingen belemmeren. Indien u ervoor kiest om de waarschuwingen die u tijdens de installatie van Oplossingen ontvangt te negeren, functioneren dergelijke Oplossingen mogelijk niet naar behoren. Ongeacht enige andersluidende bepaling in deze Overeenkomst, wijst AVG VPN Tech in dat geval elke garantie en aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke Oplossingen af.

2.1. Opmerkingen van gebruikers. AVG VPN Tech verwelkomt uw opmerkingen over de Oplossingen, inclusief meldingen over softwarefouten, defecten en andere gebreken, en suggesties voor aanvullende of andere eigenschappen of functies. Stuur ons uw opmerkingen en suggesties toe via het webformulier op https://support.avg.com/support_safe_surf. AVG VPN Tech aanvaardt geen verplichting om op dergelijke opmerkingen te antwoorden of te reageren en deze uitnodiging om opmerkingen te sturen houdt geen erkenning in van aansprakelijkheid voor of productfouten in een Oplossing. U verleent door opmerkingen of suggesties op te sturen AVG VPN Tech een eeuwigdurend, niet-intrekbaar, overdraagbaar, sublicentieerbaar, volledig betaald, royalty-vrij, wereldwijd recht en dito licentie onder uw intellectuele eigendomsrechten (indien van toepassing) om uw opmerkingen en suggesties te gebruiken, te kopiëren, te registreren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, te verkopen, weder te verkopen, in sublicentie te geven (via meerdere niveaus), te wijzigen, weer te geven, publiek uit te voeren, te verzenden, te publiceren, te verspreiden, om te zetten of er afgeleide producten van te maken of deze anderszins te exploiteren in een willekeurige Oplossing en in andere producten en diensten.

2.2. Gebruikersinhoud. Bepaalde Oplossingen kunnen het u mogelijk maken om gegevens van anderen of inhoud die u hebt gegenereerd of via andere bronnen hebt verkregen (“Gebruikersinhoud”) te verzenden of ontvangen. U behoudt het volledige eigendom over uw eigen Gebruikersinhoud, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten die u al hebt onder de toepasselijke wetgeving voor Gebruikersinhoud die u verzendt of ontvangt via de Oplossing, onderworpen aan de rechten, licenties en andere voorwaarden van deze Overeenkomst, waaronder alle onderliggende rechten van anderen in enige Gebruikersinhoud die u mogelijk verzendt of ontvangt. U verleent AVG VPN Tech een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de Gebruikersinhoud te ontvangen, te openen, te reproduceren of vast te leggen en om alle delen van de Gebruikersinhoud (en afgeleide werken daarvan) die u via een Oplossing verzendt, te verspreiden te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, te verkopen, weder te verkopen, in sublicentie te geven (via meerdere niveaus), aan te passen, te wijzigen, weer te geven, in het openbaar uit te voeren, te verzenden, te publiceren, uit te zenden, om te zetten, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren (gezamenlijk, te “gebruiken”), ongeacht op welke wijze, met als enige doel u onder deze Overeenkomst de Oplossingen te bieden. Telkens wanneer u Gebruikersinhoud verzendt of ontvangt, verklaart en garandeert u dat u minstens de volwassen leeftijd hebt in de staat of het rechtsgebied waar u woont en de ouder of wettelijk voogd bent van een minderjarige, of alle juiste toestemmingen hebt van de ouder of wettelijk voogd, die wordt beschreven in of heeft bijgedragen aan Gebruikersinhoud die u verzendt of ontvangt, en dat met betrekking tot die Gebruikersinhoud: (a) u een eigenaar of licentiehouder van het intellectueel eigendom en andere rechten voor de Gebruikersinhoud bent, of dat u het wettelijk recht hebt om de Gebruikersinhoud te gebruiken en u AVG VPN Tech het recht verleent om het te gebruiken zoals in dit Artikel wordt beschreven, dit alles zonder enige verplichting van AVG VPN Tech om toestemming te verkrijgen van derden en zonder een verplichting of aansprakelijkheid van AVG VPN Tech tot stand te brengen; (b) de Gebruikersinhoud nauwkeurig is (voor zover de Gebruikersinhoud uit feitelijke gegevens of informatie bestaat); (c) de Gebruikersinhoud het intellectueel eigendom of ander recht van derden niet schendt of zal schenden; (d) de Gebruikersinhoud niet strijdig is met deze Overeenkomst of schade of letsel toebrengt aan enig persoon. U accepteert en erkent dat AVG VPN Tech een passieve rol heeft bij het verzenden, ontvangen en gebruiken van Gebruikersinhoud die u verzendt of ontvangt, en AVG VPN Tech neemt geen enkel initiatief voor het verzenden, ontvangen of gebruiken van Gebruikersinhoud. Daarnaast accepteert en erkent u dat u als enige verantwoordelijk bent voor uw gebruik van Gebruikersinhoud en dat AVG VPN Tech de Gebruikersinhoud of uw acties met betrekking tot Gebruikersinhoud die u via onze dienst verzendt of ontvangt, niet kan controleren, sturen, kiezen, verifiëren, onderzoeken, evalueren of hierop toezicht kan houden. U erkent dat we te allen tijde naar eigen inzicht de toegang tot enige Gebruikersinhoud kunnen verwijderen of uitschakelen of de levering van enkele of alle diensten kunnen onderbreken. U begrijpt en erkent dat we het recht hebben (maar niet verplicht zijn) om dit te doen als wij van mening zijn of op de hoogte zijn gebracht van het feit dat u enige bepaling van deze Overeenkomst (inclusief auteursrechten) hebt overtreden of als we de dienst voor het verzenden of ontvangen van Gebruikersinhoud beëindigen of beperken.
 

3. ABONNEMENTSVERLENGINGEN, BEËINDIGING.

Voor zover u uw licentie rechtstreeks bij AVG VPN Tech hebt aangeschaft onder de bepalingen van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, dan wel bij een zakelijke partner van AVG VPN Tech aan wie u de vergoeding voor uw Oplossing rechtstreeks betaalt, zijn deze bepaling en de restitutievoorwaarden die in deze Overeenkomst worden vermeld, mogelijk niet op u van toepassing. Raadpleeg uw schriftelijke overeenkomst voor abonnementsperioden, verlengingen en informatie over restitutie.

3.1. Abonnementsverlengingen. Aan het einde van elke Abonnementsperiode kan uw abonnement worden verlengd voor daaropvolgende perioden (elk een “Verlengingsperiode”) in overeenstemming met dit Artikel 3.1. Indien onder de Toepasselijke Voorwaarden voor een bepaalde Oplossing de Abonnementsperiode automatisch wordt verlengd voor een maand, jaar of vergelijkbare volgende periode, kan AVG VPN Tech u een kennisgeving sturen met instructies voor het annuleren van uw abonnement aan het einde van de huidige Abonnementsperiode. U kunt uw abonnement aan het einde van de Abonnementsperiode annuleren door de instructies in de kennisgeving te volgen. U kunt uw abonnement ook op elk gewenst moment tijdens de Abonnementsperiode annuleren via het configuratiescherm van de Oplossing. Wanneer u uw abonnement annuleert, worden doorlopende kosten na de huidige Abonnementsperiode beëindigd, maar betalingen voor de huidige Abonnementsperiode niet met terugwerkende kracht gerestitueerd. U behoudt toegang tot de Oplossingen waarvoor u hebt betaald tot aan het einde van de dan geldende Abonnementsperiode. Indien u uw abonnement niet annuleert, brengt AVG VPN Tech de dan geldende verlengingskosten (welke hoger kunnen zijn dan de kosten die u eerder hebt betaald) op uw creditcard of bankpas in rekening binnen een redelijke termijn voorafgaand aan het einde van de dan geldende Abonnementsperiode en wordt, na ontvangst van betaling, de Abonnementsperiode met de toepasselijke Verlengingsperiode verlengd.

3.2. Restitutie.

3.2.1. Voor Mobiele Oplossingen. De snelste manier om restitutie te ontvangen voor een Mobiele Oplossing is de procedure te volgen die is opgesteld door de Mobile App Store waar u de Oplossing hebt gekocht. Indien de Mobile App Store uw verzoek tot restitutie niet inwilligt, maar u zich nog wel binnen de 30-dagen-termijn na eerste aankoop bevindt, kunt u uw Mobiele Oplossing terugsturen tegen restitutie van alle betaalde bedragen (behalve voor in-app-aankopen of abonnementen) door de instructies op https://www.avg.com/billing te volgen.

3.2.2. Andere Oplossingen. Bepaalde andere Oplossingen komen mogelijk ook in aanmerking voor retour en restitutie. Zie https://www.avg.com/billing.

3.3. Betalingsgegevens. Om ervoor te zorgen dat uw gebruik van een oplossing niet wordt onderbroken, kan AVG VPN Tech gebruikmaken van programma's voor terugkerende facturen of diensten voor het bijwerken van accounts. Indien uw Abonnementsperiode automatisch wordt verlengd en AVG VPN Tech niet in staat is om de kosten te verrekenen met de creditcard of bankrekening die AVG VPN Tech van u heeft, kan AVG VPN Tech desgewenst een bijgewerkt kaartnummer, bijgewerkte vervaldatum of andere bijgewerkte betalingsgegevens opvragen bij uw bank of andere bron, of kan de uitgever van uw kaart automatisch kosten in rekening brengen op uw kaart zonder dat u of AVG VPN Tech daarvan op de hoogte wordt gesteld. Als u uw abonnement met PayPal wilt betalen, moet u een PayPal-account openen en u houden aan de betalingsvoorwaarden van PayPal, die u hier kunt vinden.

3.4. Beëindiging. AVG VPN Tech kan naast de overige rechten die beschikbaar kunnen zijn bij wet, op grond van billijkheid of anderszins, uw licentie voor een van de Oplossingen of alle Oplossingen beëindigen, zonder enige aansprakelijkheid (i) met inachtneming van een opzegtermijn van vijf (5) dagen, op voorwaarde dat AVG VPN Tech voor betaalde Oplossingen naar eigen goeddunken ofwel (a) de licentiekosten restitueert die u aan AVG VPN Tech hebt betaald met betrekking tot het niet-verstreken deel van de toepasselijke Abonnementsperiode, evenredig verdeeld over de toepasselijke Abonnementsperiode, ofwel (b) een licentie verleent voor een wezenlijk soortgelijk product voor de rest van de Abonnementsperiode, of (ii) om dringende redenen te allen tijde zonder opzegtermijn. Om misverstanden te voorkomen zij hier vermeld dat AVG VPN Tech voor Gratis Oplossingen of Bèta-oplossingen geen verplichting jegens u heeft behalve inachtneming van de opzegtermijn van vijf (5) dagen in overeenstemming met dit Artikel, mits beëindiging niet plaatsvindt om dringende redenen, in welk geval AVG niet verplicht is om een opzegtermijn in acht te nemen.

3.5. Ingangsdatum beëindiging. Na het verlopen van de toepasselijke Abonnementsperiode voor een Oplossing of bij beëindiging van de Abonnementsperiode voor de desbetreffende Oplossing of deze Overeenkomst, zult u de desbetreffende Oplossingen niet meer gebruiken, kan AVG VPN Tech stoppen met het u ter beschikking stellen van Updates en werkt de desbetreffende Oplossing mogelijk niet meer. Artikelen 1, 2.6, 2.7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11 blijven van kracht na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst.
 

4. SPECIALE VOORWAARDEN VOOR MOBIELE APPS.

4.1. Algemeen.

4.1.1. Aanschaf van oplossingen via een Mobile App Store. Elke Mobile App Store publiceert de voorwaarden waaronder het Oplossingen aan u verkoopt in de Store, met inbegrip van de voorwaarden waaronder de Mobile App Store al dan niet retouren accepteert of de door u betaalde aankoopprijs terugbetaalt. U dient deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat u uw aankoop doet.

4.1.2. Gebruik van Oplossingen. Tegelijkertijd is uw gebruik van alle Oplossingen onderworpen aan deze Overeenkomst, niet aan de standaardeindgebruikerslicentie of aan andere voorwaarden die door een Mobile App Store aan u worden verstrekt. Niettemin vereist elke Mobile App Store dat AVG VPN Tech bepaalde kennisgevingen en vrijwaringsclausules in haar voorwaarden opneemt. Deze vindt u in de overige bepalingen van dit Artikel 4.

4.2. Van Google Play gedownloade Oplossingen.

4.2.1. Google Play Store. De Google Play Store betekent de Mobile App Store die beschikbaar is op een Apparaat via http://play.google.com (“Google Play Store”). Om elke twijfel weg te nemen zij vermeld dat de licentie die is verleend in Artikel 2.1 van de Overeenkomst, geldt in plaats van alle rechten om een Oplossing te gebruiken die anders zouden worden verleend via de standaardvoorwaarden voor toepassingen die van de Google Play Store worden gedownload.

4.3. Van Apple App Store gedownloade Oplossingen. De volgende aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle Oplossingen die u verwerft via de iTunes App Store (https://itunes.apple.com/us/genre/ios/id36?mt=8) en de Mac App Store (https://itunes.apple.com/us/genre/mac/id39?mt=12) (elk een “Apple App Store”):

4.3.1. De licenties verleend in Artikel 2.1 zijn beperkt tot een niet-overdraagbare licentie om de Oplossing te gebruiken op elke iPhone, iPod Touch of ander Apple-Apparaat waarvan u de eigenaar of gebruiker bent en zoals toegestaan door de Gebruiksregels uiteengezet in de Servicevoorwaarden van Apple App Stores, die online beschikbaar zijn op https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/nl/terms.html of via sites en overige methoden die aan u door Apple beschikbaar zijn gesteld.

4.3.2. AVG VPN Tech en u verklaren en komen het volgende overeen:

(a) Deze Overeenkomst wordt uitsluitend tussen de partijen gesloten en niet met Apple. AVG VPN Tech, en niet Apple, is als enige verantwoordelijk voor de Oplossingen en de inhoud ervan.

(b) Apple is op geen enkele wijze verplicht om onderhoud of ondersteuningsdiensten te bieden met betrekking tot de Oplossing.

(c) Indien de Oplossing niet voldoet aan enige toepasselijke garantie, kunt u Apple op de hoogte stellen, waarna Apple u het aankoopbedrag van de Oplossing zal restitueren. Voor zover maximaal is toegestaan door toepasselijke wetgeving heeft Apple geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de Oplossing. Overige claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of onkosten tussen u, AVG VPN Tech en Apple, die zijn toe te schrijven aan het niet voldoen aan een garantie, zijn de verantwoordelijkheid van AVG VPN Tech alleen.’

(d) AVG VPN Tech, en niet Apple, is verantwoordelijk voor het afhandelen van claims van u of een derde met betrekking tot de Oplossing of uw bezit en/of gebruik van die Oplossing, inclusief maar niet beperkt tot: (i) productaansprakelijkheidsclaims, (ii) alle claims waarbij de Oplossing niet voldoet aan een toepasselijke wettelijke of regelgevende vereiste, en (iii) claims die voortvloeien uit consumentenbescherming of vergelijkbare wetgeving.

(e) In het geval van een claim van een derde dat de Oplossing of uw bezit en gebruik van die Oplossing, inbreuk pleegt op de intellectuele eigendomsrechten van deze derde, is AVG VPN Tech, en niet Apple, de enige verantwoordelijke voor het onderzoek, de verdediging, schikking en kwijting van een dergelijke claim van inbreuk op intellectueel eigendom.

(f) Apple en dochterondernemingen van Apple vormen de begunstigde derde van deze Overeenkomst. Na uw acceptatie van de voorwaarden van deze Overeenkomst heeft Apple het recht (en wordt zij geacht het recht te hebben geaccepteerd) om deze Overeenkomst bij u af te dwingen als derde begunstigde.
 

5. MATERIALEN VAN DERDEN, VOORWAARDEN VAN DERDEN.

AVG VPN Tech kan rechtstreeks of via een Oplossing koppelingen aanbieden naar of aanbiedingen doen voor Materialen van Derden, welke alle door derden worden beheerd en waarvan de meeste onderworpen zijn aan Voorwaarden van Derden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u deze accepteert. AVG VPN Tech is niet verantwoordelijk voor de inhoud of prestaties van Materialen van Derden, biedt hiervoor geen garanties of onderschrijft deze niet en accepteert geen enkele aansprakelijkheid jegens u of enige derde met betrekking tot dergelijke Materialen van Derden. Indien u Materialen van Derden opent, downloadt of gebruikt, doet u dit geheel op eigen risico.
 

6. Eigenaarschap

6.1. AVG VPN Tech behoudt alle rechten in de Oplossingen die niet expliciet in deze Overeenkomst worden verleend. Alle auteursrechten, handelsmerken en andere denkbare intellectuele eigendomsrechten in en op de Oplossing (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gegevensbestanden, afbeeldingen die in de Oplossing verschijnen en schermweergaven evenals enige en alle documentatie in verband met de Oplossing) zijn het eigendom van AVG VPN Tech of haar licentiegevers, en worden beschermd door de auteursrechtwetten van het Verenigd Koninkrijk en andere landen, internationale verdragen en andere toepasselijke wetten. Alle kopieën van de Oplossing die u op grond van deze Overeenkomst mag maken, dienen de volledige auteursrechtbepaling en andere bepalingen te bevatten die bij het originele exemplaar van de Oplossing zijn gevoegd.

6.2. Handelsnamen, handelsmerken, servicemarkeringen, logo's, domeinnamen of andere onderscheidende merkkenmerken die worden gebruikt met, op of in verband met producten of diensten van derden, met inbegrip van Materialen van Derden die beschikbaar zijn in of via een Oplossing, zijn het eigendom van deze partijen of de betreffende licentiehouders.
 

7. Garanties.

7.1. VRIJWARING. AVG VPN TECH BIEDT ELKE OPLOSSING “IN DE HUIDIGE STAAT”, “MET ALLE FOUTEN” EN “ZOALS BESCHIKBAAR”, EN AVG VPN TECH EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN, LICENTIEVERLENERS, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS, DISTRIBUTEURS, WEDERVERKOPERS, DRAADLOZE PROVIDERS VIA WIER NETWERK DE OPLOSSING WORDT GELEVERD, OF ANDERE ZAKELIJKE PARTNERS EN ELK VAN HUN BETREFFENDE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, VERTEGENWOORDIGERS, VERKOPERS, AGENTEN EN LEVERANCIERS WIJZEN ALLE ANDERE GARANTIES EN TOEZEGGINGEN AF MET BETREKKING TOT DE OPLOSSINGEN, MEDIA EN ALLE OVERIGE ONDERWERPEN VAN DEZE OVEREENKOMST, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, AL OF NIET GEDAAN DOOR ENIGE DERDE LICENTIEVERLENER, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE GEÏMPLICEERDE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN ALLE GEÏMPLICEERDE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN NIET-INBREUK. AVG VPN TECH GARANDEERT NIET DAT DE WERKING VAN DE OPLOSSINGEN ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN, DAT DE OPLOSSINGEN CORRECT ZULLEN WERKEN OP ENIG BEPAALD APPARAAT OF MET EEN BEPAALDE CONFIGURATIE VAN HARDWARE EN/OF SOFTWARE, OF DAT DE OPLOSSINGEN VOLLEDIGE BESCHERMING BIEDEN VOOR DE INTEGRITEIT VAN GESELECTEERDE GEGEVENS, INFORMATIE OF INHOUD DIE OP INTERNET WORDT OPGESLAGEN OF VIA INTERNET WORDT VERZONDEN. In bepaalde rechtsgebieden zijn beperkingen voor bepaalde garanties niet toegestaan. Daarom zijn de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing. U kunt andere rechten hebben die van jurisdictie tot jurisdictie verschillen.

7.2. Gevaarlijke omgevingen. Oplossingen zijn niet ontwikkeld, noch in licentie gegeven voor gebruik in gevaarlijke omgevingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot nucleaire installaties, vliegtuignavigatiesystemen, communicatiesystemen voor de luchtvaart, luchtverkeersleidingssystemen, levensondersteunende systemen of wapensystemen, en elke andere omgeving waarin lichamelijk letsel of de dood het gevolg kan zijn van falen van een Oplossing of de onmogelijkheid een Oplossing te gebruiken. Zonder beperking van de bepalingen in Artikel 7.1 van deze Overeenkomst, wijzen AVG VPN Tech en haar licentieverstrekkers hierbij elke vorm van expliciete of impliciete garantie voor geschiktheid voor dergelijke doeleinden af.
 

8. Beperking van aansprakelijkheid.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZULLEN AVG VPN TECH OF HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN, LICENTIEGEVERS, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS, DISTRIBUTEURS, WEDERVERKOPERS, DRAADLOZE PROVIDERS VIA WIER NETWERK DE OPLOSSING WORDT GELEVERD OF ANDERE ZAKELIJKE PARTNERS IN GEEN GEVAL JEGENS U OF EEN DERDE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, BIJKOMENDE SCHADE, SCHADE ALS GEVOLG VAN STRAFBARE FEITEN OF SPECIALE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, ONGEACHT DE OORZAAK OF AANSPRAKELIJKHEIDSGROND, OF VOOR ENIGE SCHADE (DIRECT OF INDIRECT) ALS GEVOLG VAN VERLIES VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN, WINST OF INKOMEN, VERLIES VAN PRIVACY, VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN ENIG APPARAAT OF OPLOSSING MET INBEGRIP VAN DEZE OPLOSSING, DE KOSTEN VAN HET AANSCHAFFEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE OF ANDER GELDELIJK VERLIES DAT VOORTVLOEIT UIT DEZE OVEREENKOMST OF DE OPLOSSING DIE HIERONDER WORDT VERSTREKT, ZELFS INDIEN AVG VPN TECH IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. AVG VPN TECH IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF BESCHADIGING, VERWIJDERING, DIEFSTAL, VERNIETIGING, WIJZIGING, ONBEDOELDE OPENBAARMAKING OF ONBEDOELD VERLIES VAN INFORMATIE, INHOUD OF GEGEVENS DIE WORDEN OVERGEDRAGEN VIA OF ONTVANGEN OF OPGESLAGEN OP OF IN VERBAND MET EEN OPLOSSING, ONGEACHT DE OORZAAK. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN AVG VPN TECH IN VERBAND MET EEN OPLOSSING HOGER ZIJN DAN (I) DE KOSTEN DIE U DAADWERKELIJK VOOR DE OPLOSSING HEBT BETAALD OF DIE U VOOR DE OPLOSSING MOET BETALEN EN (II) DE DOOR AVG VPN TECH VOORGESTELDE VERKOOPPRIJS VOOR DE OPLOSSING VANAF DE DATUM WAAROP U DEZE HEBT ONTVANGEN, OF $ 5,00 VOOR EEN GRATIS OPLOSSING OF BÈTA-OPLOSSING. DE VOORGAANDE BEPERKING ZAL VAN TOEPASSING ZIJN ONGEACHT ENIG GEBREK AAN ESSENTIEEL DOEL VOOR EEN BEPERKT RECHTSMIDDEL
 

9. Schadeloosstelling.

U STEMT ERMEE IN OM AVG VPN TECH, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN, LICENTIEGEVERS, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS, DISTRIBUTEURS, WEDERVERKOPERS EN ANDERE ZAKELIJKE PARTNERS EN HUN BETREFFENDE DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS EN VERTEGENWOORDIGERS SCHADELOOS TE STELLEN, TE VERDEDIGEN EN TE VRIJWAREN TEGEN ALLE VERLIEZEN, ONKOSTEN, SCHADE EN KOSTEN, INCLUSIEF REDELIJKE ADVOCATENKOSTEN, DIE VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK VAN DE OPLOSSING OF ENIGE INBREUK DOOR U OP DEZE OVEREENKOMST, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IEDERE INBREUK OF VERMOEDELIJKE INBREUK OP EEN VAN UW TOEZEGGINGEN, GARANTIES, VERPLICHTINGEN OF VERBINTENISSEN ONDER DEZE OVEREENKOMST. AVG VPN TECH BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM, OP EIGEN KOSTEN, DE EXCLUSIEVE VERDEDIGING EN CONTROLE OP ZICH TE NEMEN VAN ELKE ZAAK WAARBIJ SPRAKE IS VAN VRIJWARING DOOR U, IN WELK GEVAL U VOLLEDIG ZULT SAMENWERKEN MET AVG VPN TECH OM ELK REDELIJK MOGELIJK VERWEER TE VOEREN.
 

10. Toepasselijk recht; ARBITRAGE.

10.1. Toepasbaarheid van Artikel 10 op basis van land van vestiging. De interpretatie, geldigheid en naleving van deze Overeenkomst en alle niet-contractuele verplichtingen voortvloeiend uit of verband houdend met deze Overeenkomst zijn onderworpen aan de volgende bepaling. Als u als individu woonachtig bent of uw bedrijf een hoofdvestiging heeft of is geregistreerd (a) in een ander land dan de Verenigde Staten, worden de interpretatie, geldigheid en naleving van deze Overeenkomst en alle niet-contractuele verplichtingen voortvloeiend uit of verband houdend met deze Overeenkomst uitsluitend in overeenstemming met de procedures in Artikel 10.2 afgehandeld; (b) in de Verenigde Staten, worden alle Geschillen (zoals gedefinieerd in Artikel 10.3) uitsluitend in overeenstemming met de procedures in Artikel 10.3 afgehandeld.

10.2. Jurisdictie en toepasselijk recht – Anders dan Verenigde Staten. Elke Partij stemt er onherroepelijk mee in zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Londen, Engeland voor enige claim of zaak voortvloeiend uit of in verband met deze Overeenkomst. In verband met enige dergelijke rechtszaak stemt u ermee in dat u de persoonlijke jurisdictie van een Engelse of Welshe rechtbank over u niet betwist, dat u geen bezwaren maakt op grond van niet-ontvankelijkheid en niet zult proberen een rechtszaak te beginnen in of te verplaatsen naar een ander district of een andere jurisdictie. Deze voorwaarden en de geschillen of claims die hieruit voortvloeien of hiermee, met dit onderwerp of deze formatie verband houden (inclusief niet-contractuele geschillen of claims), zijn onderworpen aan en worden uitgelegd volgens de wetten van Engeland en Wales, met uitzondering van strijdige wettelijke beginselen. Om elke twijfel weg te nemen zij hier vermeld dat het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods) uitdrukkelijk is uitgesloten.

10.3. Bindende Arbitrageovereenkomst en Verklaring van Afstand van Groepsvorderingen – Verenigde Staten.

10.3.1. Toepassing. Deze Bindende Arbitrageovereenkomst en Verklaring van Afstand van Groepsvorderingen is van toepassing op alle Geschillen tussen u en AVG VPN Tech en/of haar Gelieerde Ondernemingen die voortvloeien uit of verband houden met een Oplossing of met deze Overeenkomst. Met een “Geschil” wordt, voor toepassing van dit Artikel 10, elk geschil, juridisch proces of ander strijdpunt bedoeld, ongeacht de aangevoerde aanspraak (dat wil zeggen dat een Geschil betrekking kan hebben op alle mogelijke potentiële aanspraken of rechtsgronden, zoals claims over contractbreuk, fraude en schendingen van wettelijke en reglementaire bepalingen).

10.3.2. Kennisgeving. In geval van een Geschil moet u AVG VPN Tech een Kennisgeving van Geschil verstrekken. Dit is een geschreven verklaring waarin het volgende is opgenomen: de naam, het adres en de contactgegevens van de partij van wie de Kennisgeving van Geschil afkomstig is, de feiten die aanleiding hebben gegeven tot het Geschil en de gevraagde compensatie. Een Kennisgeving van Geschil moet per e-mail naar AVG VPN Tech worden verzonden via legal@vpn.avg.com (met als onderwerp: Artikel 10.3.2 Kennisgeving van Geschil onder EULA).

10.3.3. VERKLARING VAN AFSTAND VAN GROEPSVORDERINGEN. ALLE PROCEDURES OM EEN GESCHIL OP TE LOSSEN OF AANHANGIG TE MAKEN OP EEN FORUM WORDEN UITSLUITEND GEVOERD OP INDIVIDUELE BASIS. U ONDERNEEMT GEEN POGINGEN OM ENIG GESCHIL AANHANGIG TE MAKEN ALS GROEPSVORDERING, VIA EEN 'PRIVATE ATTORNEY GENERAL', OF VIA ENIGE ANDERE PROCEDURE WAARIN EEN VAN BEIDE PARTIJEN FUNGEERT ALS VERTEGENWOORDIGENDE OF VOORSTELT OM IN EEN DERGELIJKE ROL TE FUNGEREN. ARBITRAGES OF GERECHTELIJKE PROCEDURES MOGEN NIET MET ELKAAR WORDEN GECOMBINEERD, TENZIJ ALLE PARTIJEN IN ALLE BETROKKEN ARBITRAGES EN GERECHTELIJKE PROCEDURES VOORAF SCHRIFTELIJK HIERMEE HEBBEN INGESTEMD.

10.3.4. Arbitrageovereenkomst. Indien u en AVG VPN Tech een Geschil niet kunnen oplossen via informele onderhandelingen of andere oplossingsinspanningen, wordt het Geschil exclusief behandeld onder bindende arbitrage die is onderworpen aan de Federale Arbitragewet van de Verenigde Staten (“FAA”), 9 U.S.C. § 1 e.v., met uitzondering van hetgeen wordt vermeld in Artikel 11.5 en 11.8.2 hieronder Met uitzondering van hetgeen wordt vermeld in Artikel 10.5 en 10.8.2 ziet u af van uw recht om Geschillen voor een rechter of jury aanhangig te maken (of om deel te nemen in een groepsvordering in verband met een Geschil). In plaats daarvan zullen alle Geschillen worden opgelost voor een neutrale arbiter. De uitspraak van deze arbiter is definitief met uitzondering van het beperkte recht op beroep onder de FAA. Elke rechtbank met jurisdictie over de partijen kan de uitspraak van de arbiter bekrachtigen.

10.3.5. Uitzonderingen op de Arbitrageovereenkomst.

(a) Small Claims Court/kantongerecht. U kunt elk Geschil aanhangig maken in een small claims court in het land of een vergelijkbare politieke eenheid waarin u bent gevestigd (in Nederland een kantongerecht), indien het Geschil voldoet aan de eisen die voor een dergelijke procedure gelden. Indien u een claim indient in een small claims court/voor het kantongerecht, bent u verantwoordelijk voor alle daaraan verbonden kosten.

(b) Intellectueel eigendom. Alle Geschillen betreffende enig vermeend misbruik van uw of AVG VPN Tech's intellectueel eigendom, met inbegrip van alle Geschillen betreffende Artikel 6 van deze Overeenkomst, zullen voor de rechter worden beslecht.

10.3.6. Arbitrageprocedures. Alle arbitrages worden gevoerd door de Amerikaanse arbitragevereniging (de “AAA”) onder de “Commerciële arbitrageregels” van de AAA, die gelden sinds 1 september 2014, en de bijbehorende “Kosten van Arbitrage (waaronder Administratiekosten van de AAA)” die gelden sinds 1 september 2014 (gezamenlijk de “Consumentenprocedures”).

(a) Arbitragekosten. De Consumentenprocedures voorzien in bepaalde kosten, waarvan sommige worden toegewezen aan de consument (u) en anderen aan het bedrijf (AVG VPN Tech). Indien uw claim $ 75.000 of minder bedraagt, zal AVG VPN Tech alle gespecificeerde kosten betalen, inclusief die welke zijn toegewezen aan de consument. Alle overige kosten komen niet voor rekening van AVG VPN Tech. Indien uw claim meer dan $ 75.000 bedraagt, zijn op de te betalen kosten de Consumentenprocedures van toepassing.

(b) Wet- en Regelgeving betreffende Arbitrage. Met uitzondering van hetgeen wordt vermeld in Artikel 10.8, zullen de Consumentenprocedures van de AAA worden toegepast op alle Geschillen tussen de Partijen. Een Partij kan echter op grond van Consumentenarbitrageregel R-1(e) de correcte toepassing van de Consumentenarbitrageregels aan een arbiter voorleggen voor een definitieve beslissing. Deze Overeenkomst is van toepassing voorzover deze strijdig is met de Consumentenprocedures. De neutrale arbiter zal het Geschil beslechten op grond van de de voorwaarden van deze Overeenkomst en de wetten van de staat Delaware. U begint arbitrage alleen in het land of een andere vergelijkbare politieke entiteit waarin u woont. De arbitrage zal worden gevoerd via telefonische vergadering. Indien de procedures echter worden gevoerd conform de Consumentenprocedures van de AAA, heeft/hebben de arbiter(s) de discretionaire bevoegdheid om op verzoek van een der Partijen de Partijen in persoon te horen.

(c) AAA maakt geen onverbrekelijk deel uit van de Arbitrageovereenkomst. U en AVG VPN Tech stemmen ermee in dat een beroep op de AAA voor het uitvoeren van een arbitrage geen onverbrekelijk deel uitmaakt van de overeenkomst van de Partijen om Geschillen te beslechten. Indien de AAA geen arbitrage wil of kan uitvoeren, zullen u en AVG VPN Tech in goed vertrouwen één arbiter overeenkomen die het Geschil zal oplossen zoals voorzien in de Consumentenprocedures. Indien de Partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over een arbiter, zal een bevoegde rechtbank een arbiter aanwijzen, die de Consumentenprocedures van AAA zal volgen.

10.3.7. Scheidbaarheid. Indien, en uitsluitend indien, blijkt dat een of meer delen van Artikel 10 onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar zijn met betrekking tot alle of enkele onderdelen van een Geschil, worden die onderdelen afgesplitst en wordt het Geschil opgelost conform alle overgebleven onderdelen van Artikel 10 en al het overige in deze Overeenkomst bepaalde. Indien een dergelijke afsplitsing ertoe leidt dat sommige of alle delen van een Geschil worden behandeld voor een rechtbank, geldt het toepasselijke recht en de exclusieve jurisdictie van de staatsrechtbanken of federale rechtbanken die zetelen in de staat Delaware. In verband met enige dergelijke rechtszaak stemt u ermee in dat u de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken van Delaware over u niet betwist, dat u geen bezwaren maakt op grond van niet-ontvankelijkheid en niet zult proberen de rechtszaak te verplaatsen naar een ander district of een andere jurisdictie.

10.3.8. Geschillen met zakelijke klanten. Indien u een Oplossing hebt aangeschaft voor ander dan persoonlijk gebruik of gebruik binnen uw huishouden, zijn op alle Geschillen de Artikelen 10.1 tot en met 10.7 van toepassing, met de volgende uitzonderingen:

(a) Arbitrageprocedures. De arbitrageprocedures, met inbegrip van de betaling van kosten, worden gevoerd conform de Commerciële Arbitrageregels van de AAA (de "Commerciële Procedures"). De Commerciële Procedures worden op passende wijze toegepast op enig Geschil tussen de Partijen en u mag in geen enkele rechtszaak anderszins pleiten. Deze Overeenkomst is echter van toepassing voorzover deze strijdig is met de Commerciële Procedures.
 

11. Diversen.

11.1. Kennisgeving. AVG VPN Tech kan op elk gewenst moment een kennisgeving aan u sturen via e-mail, een pop-upvenster, een dialoogvenster of op andere wijze, zelfs als u in sommige gevallen de kennisgeving pas ontvangt wanneer u een Oplossing start. Zulke kennisgevingen worden geacht te zijn afgeleverd op de datum dat AVG VPN Tech deze voor het eerst beschikbaar stelt via de Oplossing, ongeacht het tijdstip waarop u deze feitelijk ontvangt.

11.2. Interpretatie. De titels in deze Overeenkomst hebben geen invloed op de interpretatie ervan. Bij gebruik van een bepaald geslacht worden alle geslachten bedoeld. Bij enkelvoud wordt ook meervoud bedoeld en vice versa. Daar waar een woord of zin is gedefinieerd, hebben andere grammaticale vormen daarvan de bijbehorende betekenis.

11.3. Scheidbaarheid. Mochten bepaalde bepalingen van de Overeenkomst onwettelijk, ongeldig of niet-afdwingbaar worden geacht onder enige toepasselijke wet- en regelgeving, dan blijven alle overige bepalingen van deze Overeenkomst volledig van kracht.

11.4. Onmogelijkheid. AVG VPN Tech is niet aansprakelijk voor enige fouten of vertraging in prestaties door oorzaken die redelijkerwijs in hun geheel of gedeeltelijk buiten de controle van AVG vallen, inclusief maar niet beperkt tot storingen bij nutsbedrijven of verzending, storingen in telefoonlijnen of telefonische apparatuur, stroomstoringen, stakingen of andere arbeidsonderbrekingen (inclusief maar niet beperkt tot een staking of arbeidsonderbreking die zich voordoet bij AVG VPN Tech en haar Gelieerde Ondernemingen, agenten, licentiegevers, vertegenwoordigers, leveranciers, distributeurs, wederverkopers en andere zakelijke partners), oorlogs- of terreurdaden, overstromingen, sabotage, brand, natuurrampen of andere rampen of overmacht.

11.5. Verklaring van afstand. Indien een van beide partijen nalaat om aan te dringen op de strikte naleving van een van de voorwaarden of bepalingen in deze Overeenkomst, zal dit niet worden geïnterpreteerd als vrijstelling of kwijtschelding van toekomstige naleving van de Overeenkomst en blijven de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst volledig van kracht. Geen verklaring van afstand van enige voorwaarde van deze Overeenkomst van de zijde van een partij is van kracht voor welk doel dan ook, tenzij deze op schrift staat en door de desbetreffende partij is ondertekend. Een verklaring van afstand van de ene partij met betrekking tot een schending van een bepaling van deze Overeenkomst door de andere partij zal niet worden geïnterpreteerd als een permanente verklaring van afstand met betrekking tot een dergelijke schending of als een verklaring van afstand met betrekking tot andere schendingen van deze bepaling of andere bepalingen van deze Overeenkomst.

11.6. Overdracht. U mag uw rechten of verplichtingen onder deze Overeenkomst niet zonder de voorafgaande schriftelijk toestemming van AVG VPN Tech overdragen. AVG VPN Tech mag deze Overeenkomst op elk gewenst moment en naar eigen inzicht overdragen zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming.

11.7. Interpretatie. Deze Overeenkomst valt niet onder het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods) en de toepasselijkheid hiervan wordt uitdrukkelijk uitgesloten. In geval van dubbelzinnigheid of twijfel over de bedoeling of interpretatie, moeten, in een gerechtelijke procedure of anderszins, de voorwaarden van deze Overeenkomst worden gelezen als waren zij gezamenlijk door de partijen opgesteld, en mag geen vermoeden of bewijslast ten voordele of ten nadele van enige partij voortvloeien uit het auteurschap van enige bepaling in deze Overeenkomst.

11.8. Licentie Amerikaanse regering. Alle Oplossingen die aan de regering van de VS worden geleverd, worden geleverd met de commerciële licentierechten en beperkingen zoals elders in deze overeenkomst beschreven. AVG VPN Tech behoudt zich alle ongepubliceerde rechten voor onder de wetten op het auteursrecht van de Verenigde Staten.

11.9. Volledige Overeenkomst. Deze Overeenkomst, inclusief Toepasselijke Voorwaarden, Technische Specificaties, Privacybeleid en andere documenten waarnaar in deze Overeenkomst wordt verwezen, vormt de Volledige Overeenkomst tussen de partijen en prevaleert boven alle voorgaande of gelijktijdige mededelingen, verklaringen of overeenkomsten, mondeling dan wel schriftelijk, betreffende dit onderwerp.

11.10. Exportcontroles. U moet alle toepasbare Amerikaanse en internationale wetgeving voor het exporteren en opnieuw exporteren van de Oplossingen naleven, inclusief de U.S. Export Administration Regulations (exportregelgeving van de VS), alsmede de beperkingen die de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en andere regeringen hebben uitgevaardigd met betrekking tot eindgebruiker, eindgebruik en bestemming. Zonder afbreuk te doen aan de algemene geldigheid van het bovenstaande, verklaart u dat u (i) niet wordt genoemd op enige 'denied person list', 'unverified list', 'entity list', 'specially designated nationals list', 'debarred list' of enige andere lijst die is gepubliceerd door de Amerikaanse of Britse overheid, en (ii) de Oplossingen niet zult gebruiken in, op of in relatie tot, dan wel zult exporteren of opnieuw zult exporteren naar gebieden, bestemmingen, ondernemingen of personen die zijn onderworpen aan een embargo of handelssancties van de VS of de EU, met inbegrip van maar niet beperkt tot de volgende landen: Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrië.

11.11. Geen begunstigde derde partijen. Deze Overeenkomst is uitsluitend bedoeld ten behoeve van u en AVG VPN Tech en/of haar Gelieerde Ondernemingen en hun desbetreffende agenten, licentieverleners, vertegenwoordigers, leveranciers, distributeurs, wederverkopers en andere zakelijke partners. Anders dan bepaald in Artikel 4.3.2(f) mag geen enkele persoon die geen partij is in deze Overeenkomst een zaak aanhangig maken op grond van deze Overeenkomst als derde begunstigde partij daarvan.

11.12. Taal. Deze Overeenkomst werd oorspronkelijk opgesteld in de Engelse taal. Ofschoon AVG VPN Tech voor uw gemak een of meer vertalingen kan verstrekken, is de Engelse versie doorslaggevend in geval van een conflict of tegenstrijdigheid.

11.13. Internetverbinding. U accepteert dat bepaalde Oplossingen mogelijk een actieve en stabiele internetverbinding vereisen om te kunnen functioneren. Het is bijgevolg uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u te allen tijde een actieve en stabiele Internetverbinding hebt.

11.14. Productnamen. AVG VPN Tech behoudt zich het recht voor om de namen van haar Oplossingen van tijd tot tijd geheel naar eigen inzicht te wijzigen.

11.15. Contactgegevens. U kunt contact met AVG VPN Tech opnemen via info@vpn.avg.com.

Alle commerciële producten van AVG kunnen worden gebruikt in overeenstemming met de van toepassing zijnde licentieverklaring. Lees de onderstaande licentieovereenkomsten.
Bekijk alle huidige en vroegere EULA's
Chrome browser logo

AVG adviseert
de GRATIS internetbrowser Chrome™.

Verder naar inhoud Verder naar menu