< Kembali ke Dasar AVG

AVG Safe Surf Perjanjian Pengguna Akhir

PENTING: Perjanjian Pengguna Akhir ini (“Perjanjian”) mengandungi terma dan syarat yang mengawal akses dan penggunaan semua Perkhidmatan dan Perisian yang diperoleh daripada AVG VPN Technologies UK Ltd. (“AVG VPN Tech”) (setiap satu, “Penyelesaian”) oleh anda dan mana-mana entiti atau individu yang anda wakili atau komputer, telefon pintar atau Peranti lain milik mereka yang anda gunakan untuk mendapatkan Penyelesaian (“anda”).

AVG VPN Tech boleh meminda Perjanjian ini pada bila-bila masa dengan memberikan notis kepada anda selaras dengan Perjanjian ini dan penggunaan berterusan anda bagi sebarang Penyelesaian pada bila-bila masa sekurang-kurangnya 30 hari selepas tarikh notis akan bermaksud anda menerima pindaan Perjanjian ini. AVG VPN Tech boleh meminta anda supaya menerima pindaan Perjanjian ini untuk meneruskan penggunaan Penyelesaian yang telah anda beli sebelum ini. Jika anda menolak daripada menerima pindaan Perjanjian ini, AVG VPN Tech boleh menamatkan penggunaan anda terhadap Penyelesaian yang terlibat yang mana kami akan membayar balik jumlah yang telah anda bayar untuk Penyelesaian tersebut (diprorata untuk bahagian yang belum tamat tempoh atau yang belum digunakan bagi Tempoh Langganan).

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan mengenai Perjanjian ini atau Penyelesaian yang berkaitan, sila kemukakannya terus kepada hubungan AVG VPN Tech yang ditunjukkan dalam Seksyen 11.16.

AVG VPN Tech ialah sebuah syarikat berhad yang berdaftar di England di bawah nombor syarikat 09960966 dan pejabat berdaftarnya terletak di 110 High Holborn, London WC1V, UK.

Ambil perhatian juga bahawa dalam Perjanjian ini anda:

 • Memperakui bahawa:
  • Untuk mengaktifkan sebarang Penyelesaian, anda atau pihak ketiga yang telah anda berikan kuasa untuk melakukannya bagi pihak anda, mungkin dikehendaki untuk mendaftar dengan AVG VPN Tech melalui Internet atau melalui telefon. Sebagai syarat bahan untuk AVG VPN Tech memberikan lesen dan menyediakan Perkhidmatan yang diperincikan oleh Perjanjian ini, anda menggambarkan bahawa maklumat pendaftaran yang diberikan kepada AVG VPN Tech oleh anda atau pihak ketiga yang berdaftar (termasuk alamat e-mel anda secara khususnya) adalah tepat dan lengkap setakat tarikh anda mendaftar dan anda akan memastikan maklumat ini dikemas kini apabila dan jika sebarang perubahan dibuat. Sila lawati panel kawalan Penyelesaian yang berkaitan untuk membuat sebarang perubahan yang diperlukan. Untuk butiran lebih lanjut mengenai maklumat pendaftaran, sila lawati Dasar Privasi kami.
  • Anda mesti mengemas kini profil pengguna anda di untuk memastikan anda menerima notis tentang lanjutan Tempoh Langganan dan maklumat lain yang penting tentang Perjanjian ini dan Penyelesaiannya.
  • AVG VPN Tech boleh dari semasa ke semasa mengemas kini sebarang Penyelesaian atau menggantikan Penyelesaian dengan Penyelesaian lain yang mempunyai fungsi yang serupa tanpa meminta atau mendapatkan keizinan anda secara berasingan dan Peranti anda atau fungsi Peranti tertentu mungkin tidak tersedia kepada anda semasa Kemas Kini sedang berlangsung;
  • AVG VPN Tech mengumpul dan menggunakan maklumat tertentu berhubung Penyelesaian yang anda gunakan menurut dan terhad mengikut Dasar Privasinya; dan
 • Menyatakan bahawa anda berumur 18 tahun atau lebih dan diberi kebenaran untuk menerima Perjanjian ini bagi pihak semua individu atau entiti (atau Peranti milik mereka) daripadanya anda mendapat Penyelesaian ini;
 • Menyatakan dan memberi jaminan bahawa anda tidak berada di negara yang tertakluk pada sekatan Kerajaan A.S. atau U.K. atau yang telah ditetapkan oleh Kerajaan A.S. atau U.K. sebagai negara yang “menyokong pengganas” dan anda bukan individu yang dilarang atau sebaliknya dilarang di sisi undang-undang daripada menerima atau menggunakan Penyelesaian di bawah undang-undang negara tempat anda tinggal atau dari negara tempat anda mengakses atau menggunakan Penyelesaian ini;
   

TERMA UMUM

1. Definisi.

Dasar Penggunaan Boleh Diterima bermaksud Dasar Penggunaan Boleh Diterima yang terdapat di www.avg.com/vpn-acceptable-use.

Syarat Berkaitan, sehubungan dengan mana-mana Penyelesaian, bermaksud Tempoh Langganan untuk Penyelesaian, sama ada Tempoh Langganan dilanjutkan secara automatik, bilangan dan jenis Peranti yang diberi kebenaran untuk menggunakan Penyelesaian dan terma lain yang mengawal penggunaan Penyelesaian itu. Syarat Berkaitan dinyatakan (i) pada halaman pembayaran daftar keluar jika anda mendapatkan Penyelesaian itu melalui Internet, dari Gedung Aplikasi Mudah Alih atau melalui kaedah elektronik yang lain, (ii) melalui komunikasi telefon atau e-mel apabila anda membeli Penyelesaian, atau (iii) pada bungkusan jika anda mendapatkan Penyelesaian pada CD atau bahantara fizikal yang lain.

Tujuan Dibenarkan bermaksud penggunaan peribadi anda atau penggunaan komersial dalaman dan dalam setiap hal bukan untuk dijual semula atau eksploitasi lain untuk manfaat pihak ketiga.

Penyelesaian Beta bermaksud sebarang Penyelesaian Penilaian atau sebarang Penyelesaian yang ditandakan atau sebaliknya ditetapkan sebagai versi ujian beta, tanpa mengambil kira sama ada bayaran telah dibuat.

Peranti bermaksud mana-mana telefon mudah alih, peranti mudah alih, tablet, peralatan rangkaian mudah alih, produk mudah alih lain (setiap satu, “Peranti Mudah Alih”), komputer peribadi, peranti yang disambung ke Internet atau mana-mana peranti lain yang disokong oleh AVG VPN Tech seperti yang dinyatakan dalam Syarat Berkaitan dan dalam Spesifikasi Teknikal yang berkenaan dengan Penyelesaian.

Pertikaian mempunyai maksud yang dikaitkan padanya oleh Seksyen 10.1 Perjanjian ini.

Penyelesaian Penilaian bermaksud Penyelesaian tidak berbayar yang disediakan oleh AVG VPN Tech tanpa menerima bayaran untuk tujuan percubaan atau penilaian.

Tempoh Lanjutan mempunyai maksud yang dikaitkan padanya oleh Seksyen 3.1 Perjanjian ini.

Penyelesaian Percuma bermaksud sebarang Penyelesaian selain daripada Penyelesaian Beta yang ditetapkan oleh AVG VPN Tech sebagai “percuma” atau sebaliknya disediakan tanpa bayaran.

Syarikat Kumpulan bermaksud sehubungan dengan AVG VPN Tech, entiti yang mengawal, dikawal atau di bawah kawalan yang sama dengan AVG VPN Tech. “Kawalan”, seperti yang digunakan dalam seksyen ini, bermaksud pemilikan lebih daripada 50% kepentingan mengundi terkumpul bagi entiti yang berkaitan.

Langganan Permulaan, untuk setiap Penyelesaian, bermaksud tempoh bermula daripada tarikh anda Penyelesaian ini dan berterusan untuk tempoh (ditentukan oleh masa berlalu, penggunaan anda terhadap Penyelesaian atau metrik lain) yang dinyatakan oleh Syarat Berkaitan.

Gedung Aplikasi Mudah Alih bermaksud gedung dalam talian yang pada masa ini atau pada masa depan menawarkan Penyelesaian Mudah Alih, termasuk menerusi Peranti itu sendiri.

Penyelesaian Mudah Alih bermaksud Penyelesaian yang tersedia kepada anda pada platform Peranti Mudah Alih, mis., Android, iOS dan Windows Phone.

Maklumat Boleh Dikenal Pasti Secara Peribadi bermaksud maklumat yang boleh digunakan untuk mengenal pasti secara unik, menghubungi atau mencari seorang individu atau boleh digunakan dengan sumber lain untuk mengenal pasti secara unik seorang individu termasuk, sebagai mana terpakai di bawah undang-undang, data peribadi (kerana terma ini digunakan oleh Perlindungan Data EU Arahan 95/46/EC).

Dasar Privasi bermaksud dasar privasi AVG VPN Tech yang tersedia di www.avg.com/app-specific-vpn seperti yang dikemas kini dari semasa ke semasa.

Perkhidmatan bermaksud Penyelesaian yang terdiri daripada perkhidmatan.

Perisian bermaksud Penyelesaian yang terdiri daripada perisian atau perisian yang disediakan dalam sokongan Perkhidmatan yang bertujuan untuk dipasang pada Peranti dan akan menyertakan sebarang Kemas Kini.

Penyelesaian mempunyai maksud yang dinyatakan dalam mukadimah.

Tempoh Langganan, sehubungan dengan setiap Penyelesaian, bermaksud Langganan Permulaan bersama-sama dengan semua Tempoh Lanjutan.

Spesifikasi Teknikal bermaksud dokumentasi teknikal yang digunakan untuk Perisian yang berkaitan, tersedia di www.avg.com/safe-surf (Spesifikasi Teknikal) atau dalam penerangan Penyelesaian yang diberikan pada App Store Mudah Alih seperti yang dikemas kini dari semasa ke semasa.

Bahan Pihak Ketiga bermaksud perisian, perkhidmatan, tapak web, tawaran dan promosi atau produk yang disediakan oleh mana-mana pihak ketiga dan dikawal oleh Terma dan Syarat Pihak Ketiga.

Terma dan Syarat Pihak Ketiga bermaksud mana-mana perjanjian lesen, terma penggunaan, terma perkhidmatan, dasar privasi dan syarat lain yang diwujudkan oleh pihak ketiga yang mengawal akses atau penggunaan Bahan Pihak Ketiga.

Kemas Kini bermaksud kandungan atau kod yang AVG VPN Tech gunakan untuk mengemas kini Penyelesaian, termasuk tetapi tidak terhad kepada keluaran baharu atau versi Perisian yang disediakan oleh AVG VPN Tech dari semasa ke semasa berhubung dengan Penyelesaian.

Kerajaan A.S. atau U.K. bermaksud kerajaan persekutuan Amerika Syarikat atau kerajaan United Kingdom masing-masing.
 

2. Pemberian Lesen; UMUM.

2.1. Pemberian Lesen. AVG VPN Tech, tertakluk pada terma dan syarat Perjanjian ini, dengan ini memberi anda lesen tidak eksklusif dan tidak boleh pindah milik untuk menggunakan setiap Penyelesaian yang anda beli atau sebaliknya diperoleh dengan cara yang betul, dalam setiap hal semasa Tempoh Langganan berkuat kuasa untuk Tujuan Yang Dibenarkan sehubungan dengan Syarat Berkaitan dan jika berkenaan, Spesifikasi Teknikal. Tempoh Langganan untuk Penyelesaian Percuma berterusan tanpa had, tanpa memerlukan masa lanjutan, sehingga anda atau AVG VPN Tech menamatkannya selaras dengan Perjanjian ini.

2.2. Pembatasan.

2.2.1. Umum. Anda tidak akan dan tidak akan membenarkan mana-mana pihak ketiga untuk, (i) menggunakan sebarang kunci lessen, kombinasi nama pengguna/kata laluan atau kod atau nombor pengesahan lain yang diberikan oleh AVG VPN Tech sehubungan dengan mana-mana Penyelesaian pada lebih daripada bilangan Peranti atau penggunaan serentak yang dinyatakan oleh Syarat Berkaitan, (ii) mendedahkan sebarang kunci lessen, kombinasi nama pengguna/kata laluan atau kod atau nombor pengesahan lain kepada mana-mana pihak selain daripada AVG VPN Tech atau wakil yang ditetapkan oleh AVG VPN Tech, (iii) kecuali sebagaimana yang dibenarkan dengan jelas oleh undang-undang, (A) kejuruteraan berbalik, menyahhimpun, menyahkompil, menterjemah, membina semula, mengubah atau mengekstrak mana-mana Penyelesaian atau mana-mana bahagian Penyelesaian atau (B) menukar, mengubah suai atau sebaliknya meminda mana-mana Penyelesaian, (iv) menerbitkan, menjual semula, mengedar, menyiarkan, menghantar, berkomunikasi, memindahkan, mencagarkan, menyewa, mengongsi atau memberi sublesen mana-mana Penyelesaian, (v) memberi akses atau kebenaran menggunakan mana-mana Penyelesaian kepada mana-mana pihak ketiga pada biro perkhidmatan, perkongsian masa, perkhidmatan langganan atau pembekal perkhidmatan aplikasi atau asas lain yang serupa, (vi) menguji atau menanda aras atau mendedahkan atau menerbitkan keputusan ujian atau penanda aras, untuk sebarang Penyelesaian AVG VPN Tech tanpa mendapat keizinan bertulis daripada AVG VPN Tech terlebih dahulu (yang boleh anda mohon di https://www.avg.com/benchmarking), (vii) menggagalkan atau memintas, cuba menggagalkan atau memintas atau memberi kebenaran atau membantu mana-mana pihak ketiga dalam menggagalkan atau memintas kawalan ke atas pemasangan atau penggunaan salinan mana-mana Penyelesaian; atau (viii) melanggar Dasar Penggunaan Boleh Diterima.

2.2.2. Perisian. Selain had yang diwujudkan oleh Seksyen 2.2.1, anda tidak akan (i) menyalin Perisian untuk sebarang tujuan selain, yang semunasabahnya perlu untuk menggunakan yang sama seperti yang ditetapkan oleh Perjanjian ini dan untuk mengekalkan 1 salinan yang belum dipasang/luar talian untuk tujuan pemulihan bencana; (ii) memasang Perisian pada mana-mana sistem pengendalian yang tidak disokong oleh AVG VPN Tech seperti yang digambarkan dalam Spesifikasi Teknikal atau (iii) mengeluarkan sebarang notis hak cipta, tanda dagangan atau lain-lain notis proprietari daripada Perisian.

2.2.3. Amaran. JIKA ANDA MENGGUNAKAN SEBARANG PENYELESAIAN UNTUK TUJUAN ATAU DALAM KEADAAN YANG TIDAK DIBENARKAN DENGAN JELAS OLEH PERJANJIAN INI, ANDA MELAKUKAN PELANGGARAN BAHAN PERJANJIAN INI DAN BOLEH MELANGGAR UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN DAN SEMUA WARANTI YANG DIBERIKAN OLEH AVG VPN TECH UNTUK PRODUK TERSEBUT AKAN DITAMATKAN SERTA-MERTA BERIKUTAN PELANGGARAN ANDA.

2.3. Bayaran Pihak Ketiga. Anda boleh dikenakan bayaran atau bayaran data atau penggunaan daripada pihak ketiga (seperti pembekal Internet anda atau pembawa mudah alih) sehubungan dengan penggunaan anda ke atas Penyelesaian. Sebagai contoh, anda boleh dikenakan bayaran jika anda menggunakan Penyelesaian dan ia memuat turun Kemas Kini. Anda bertanggungjawab terhadap semua bayaran tersebut.

2.4. Kemas Kini.

AVG VPN Tech, dari semasa ke semasa sewaktu Tempoh Langganan berkuat kuasa dan tanpa kebenaran atau keizinan anda yang berasingan, boleh menggunakan Kemas Kini untuk sebarang Penyelesaian dan anda tidak boleh menggunakan Penyelesaian atau Peranti yang berkaitan (atau fungsi Peranti yang tertentu) sehingga Kemas Kini dipasang sepenuhnya. Kemas kini akan dianggap sebagai sebahagian daripada Penyelesaian untuk semua tujuan di bawah Perjanjian ini. Kemas kini boleh menyertakan kedua-dua tambahan dan pengeluaran fungsi tertentu yang ditawarkan oleh Penyelesaian atau boleh menggantikannya secara keseluruhan dan kandungan serta fungsi kemas kini tersebut adalah tertakluk pada budi bicara AVG VPN Tech semata-mata. AVG VPN Tech atau Peranti anda boleh menawarkan anda pilihan untuk menolak atau menangguhkan Kemas Kini tetapi anda mesti memuat turun dan membenarkan pemasangan semua Kemas Kini yang tersedia untuk mendapatkan manfaat maksimum daripada Penyelesaian. AVG VPN Tech boleh berhenti menyediakan sokongan untuk Penyelesaian sehingga anda menerima dan memasang semua Kemas Kini. AVG VPN Tech akan menentukan bila dan sama ada Kemas Kini itu sesuai dan tidak wajib menyediakan sebarang Kemas Kini kepada anda. AVG VPN Tech, mengikut budi bicaranya semata-mata, boleh berhenti menyediakan Kemas Kini untuk sebarang versi Penyelesaian selain daripada versi terbaru atau Kemas Kini yang menyokong penggunaan Penyelesaian berhubung dengan mana-mana versi sistem pengendalian, program e-mel, program pelayar dan perisian lain yang dengannya Penyelesaian direka untuk dikendalikan.

2.5. Kefungsian dan Penyahpasangan yang Bercanggah. Perisian tertentu, semasa pemasangannya, boleh melumpuhkan fungsi sedia ada seperti firewall dan menggantikannya dengan fungsi yang disediakan dengan Penyelesaian. Jika anda menyahpasang Penyelesaian, anda mungkin digesa untuk mengaktifkan Perisian lain. AVG VPN Tech benar-benar menasihatkan anda untuk mengaktifkan perisian lain itu seperti yang digesa selepas Penyelesaian telah dinyahpasang. Sesetengah aplikasi pihak ketiga mungkin tidak membenarkan Penyelesaian dipasang atau dijalankan dengan betul. Jika anda memilih untuk mengabaikan amaran yang diberikan semasa pemasangan Penyelesaian, Penyelesaian tersebut mungkin tidak dapat berfungsi dengan betul dan meskipun terdapat apa-apa yang bertentangan dalam Perjanjian ini, AVG VPN Tech menafikan sebarang dan semua waranti serta liabiliti sehubungan dengan Penyelesaian sedemikian.

2.1. Komen Pengguna. AVG VPN Tech mengalu-alukan komen anda berkenaan dengan Penyelesaian, termasuk pemberitahuan bahawa anda telah mengalami kegagalan, ralat atau lain-lain kepincangan tugas dan cadangan untuk ciri dan fungsi tambahan atau yang berlainan. Sila hantar kepada kami komen dan cadangan anda menggunakan borang web yang boleh didapati di https://support.avg.com/support_safe_surf. AVG VPN Tech tidak menerima tanggungjawab untuk memberi respons atau bertindak pada mana-mana komen atau cadangan sedemikian dan jemputan komen ini tidak mengandungi sebarang pengakuan liabiliti atau kegagalan produk Penyelesaian tetapi anda memberikan kepada AVG VPN Tech hak berterusan, muktamad, boleh dipindah milik, boleh diberi sublesen, berbayar sepenuhnya, bebas royalti, hak di seluruh dunia dan lesen di bawah hak harta intelek anda (jika ada) untuk menggunakan, menyalin, merekodkan, mengedar, menghasilkan semula, mendedahkan, menjual, menjual semula, memberi sublesen (menerusi pelbagai peringkat), mengubah suai, memaparkan, menyiarkan secara terbuka, menghantar, menerbitkan, menyiarkan, menterjemah, membuat kerja terbitan dan sebaliknya mengeksploitasi dalam apa jua cara sekalipun ke atas komen dan cadangan anda dalam mana-mana Penyelesaian serta lain-lain produk dan perkhidmatannya.

2.2. Kandungan Pengguna. Penyelesaian tertentu mungkin membolehkan anda menghantar atau menerima data atau maklumat lain yang telah dihasilkan atau diperoleh daripada sumber lain (“Kandungan Pengguna”). Anda mengekalkan pemilikan penuh terhadap Kandungan Pengguna anda termasuk semua hak harta intelektual yang telah anda miliki di bawah undang-undang berkaitan dalam Kandungan Pengguna yang anda hantar atau terima menerusi Penyelesaian, tertakluk pada hak, lesen dan terma lain Perjanjian ini, termasuk sebarang hak asas orang lain dalam sebarang Kandungan Pengguna yang anda boleh hantar atau terima. Anda memberi AVG VPN Tech, hak dan lesen tidak eksklusif, tidak terbatas, tanpa syarat, tanpa had, di seluruh dunia, tidak boleh ditarik balik, berterusan dan hak serta lesen bebas kos untuk menerima, mengakses, menghasilkan semula atau merekodkan sebarang Kandungan Pengguna yang anda terima menerusi Penyelesaian dan untuk menyampaikan, mengedar, menghasilkan semula, mendedahkan, menjual, menjual semula, memberi sublesen (menerusi pelbagai peringkat), menyesuaikan, mengubah suai, memaparkan, menyiarkan secara terbuka, menghantar, menerbitkan, menyiarkan, menterjemah, membuat kerja terbitan dan mengeksploitasi (secara kolektifnya untuk “menggunakan”) dalam apa jua cara sekalipun, semua atau mana-mana bahagian Kandungan Pengguna yang anda hantarkan melalui Penyelesaian (dan kerja-kerja terbitan daripadanya), semata-mata bagi tujuan menyediakan Penyelesaian kepada anda di bawah Perjanjian ini. Setiap kali anda menghantar atau menerima sebarang Kandungan Pengguna, anda menyatakan dan memberi jaminan bahawa anda sekurang-kurangnya berumur dewasa di negeri atau bidang kuasa lain di tempat anda tinggal dan merupakan ibu bapa atau penjaga yang sah atau memiliki semua keizinan sewajarnya daripada ibu bapa atau penjaga yang sah, bagi mana-mana pengguna di bawah umur yang digambarkan di dalam atau menyumbang kepada mana-mana Kandungan Pengguna yang anda hantar atau terima dan sehubungan dengan Kandungan Pengguna itu, (a) anda ialah pemilik atau pemegang lesen harta intelek tersebut dan hak lain ke atas Kandungan Pengguna tersebut atau anda memiliki hak mengikut undang-undang untuk menggunakan Kandungan Pengguna tersebut dan memberikan hak kepada AVG VPN Tech untuk menggunakannya seperti yang diterangkan dalam Seksyen ini, semuanya tanpa sebarang kewajipan kepada AVG VPN Tech untuk mendapatkan keizinan mana-mana pihak ketiga dan tanpa mewujudkan sebarang kewajipan atau liabiliti kepada AVG VPN Tech; (b) Kandungan Pengguna tersebut tepat (sehingga ke tahap Kandungan Pengguna mengandungi data atau maklumat fakta); (c) Kandungan Pengguna tersebut tidak dan, mengenai kegunaan yang dibenarkan dan eksploitasi AVG VPN Tech yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, tidak akan melanggar mana-mana harta intelek atau hak lain bagi mana-mana pihak ketiga; dan (d) Kandungan Pengguna dan tindakan anda sehubungan dengannya tidak akan melanggar Dasar Penggunaan Boleh Diterima, melanggar Perjanjian ini atau menyebabkan kecederaan atau bahaya kepada sesiapa. Anda bersetuju dan mengakui bahawa AVG VPN Tech mempunyai peranan pasif dalam penghantaran, penerimaan dan penggunaan Kandungan Pengguna yang anda hantar atau terima, dan AVG VPN Tech tidak mengambil sebarang inisiatif dalam penghantaran, penerimaan atau penggunaan Kandungan Pengguna. Selain itu, antara anda dan AVG VPN Tech, anda bersetuju dan mengakui bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan Kandungan Pengguna dan bahawa AVG VPN Tech tidak boleh menyelia, mengawal, mengarahkan, memilih, mengesahkan, menyiasat atau menilai Kandungan Pengguna atau tindakan anda sehubungan dengan Kandungan Pengguna yang anda hantar atau terima menggunakan perkhidmatan kami. Anda mengakui bahawa kami boleh mengalih keluar atau melumpuhkan akses ke mana-mana Kandungan Pengguna atau mengganggu sebarang atau semua perkhidmatan, pada bila-bila masa mengikut budi bicara kami. Anda memahami dan mengakui bahawa kami mempunyai hak (tetapi tidak diwajibkan) untuk berbuat demikian jika kami percaya, atau diberitahu, bahawa anda telah melanggar mana-mana Perjanjian ini (termasuk pelanggaran hak cipta), atau jika kami menghentikan atau menyekat perkhidmatan yang membolehkan anda untuk menghantar atau menerima Kandungan Pengguna.
 

3. LANJUTAN LANGGANAN, PENAMATAN.

Apabila anda membeli lesen secara terus daripada AVG VPN Tech di bawah perjanjian bertulis yang berasingan atau daripada rakan niaga AVG VPN Tech yang anda bayar secara terus untuk mendapatkan Penyelesaian anda, peruntukan ini dan tempoh bayaran balik yang ditetapkan dalam Perjanjian ini mungkin tidak terpakai untuk anda. Sila rujuk perjanjian bertulis anda untuk mengetahui tempoh langganan, maklumat pembaharuan dan bayaran balik.

3.1. Lanjutan Langganan. Pada penghujung mana-mana Tempoh Langganan, langganan anda boleh dilanjutkan untuk tempoh masa yang berturutan (setiap satu “Tempoh Lanjutan”) selaras dengan Seksyen 3.1 ini. Jika, di bawah Syarat Berkaitan untuk Penyelesaian tertentu, Tempoh Langganan dilanjutkan secara automatik untuk bulan, tahun tambahan atau tempoh berturut-turut yang serupa, AVG VPN Tech boleh memberikan anda notis yang mengandungi arahan tentang cara membatalkan langganan anda pada akhir Tempoh Langganan semasa. Anda boleh membatalkan langganan anda pada penghujung Tempoh Langganan dengan mengikut arahan dalam notis ini. Anda boleh turut membatalkan langganan anda dalam Tempoh Langganan pada bila-bila masa sahaja dengan melawati panel kawalan Penyelesaian. Membatalkan langganan anda akan menghentikan bayaran berulang selepas itu tetapi tidak akan membayar balik bayaran semasa secara retroaktif dan anda akan mengekalkan akses kepada Penyelesaian yang telah anda bayar sehingga tamat Tempoh Langganan semasa itu. Jika anda tidak membatalkan langganan, AVG VPN Tech akan mengenakan bayaran pada kad kredit atau kad debit anda dalam masa yang munasabah sebelum tamat Tempoh Langganan semasa untuk bayaran lanjutan semasa itu (yang mungkin lebih tinggi daripada harga yang mula-mula anda bayar) dan, setelah menerima bayaran, akan melanjutkan Tempoh Langganan untuk Tempoh Lanjutan yang berkenaan.

3.2. Bayaran Balik.

3.2.1. Untuk Penyelesaian Mudah Alih. Cara paling cepat untuk mendapatkan bayaran balik terhadap Penyelesaian Mudah Alih adalah dengan mengikut proses yang diwujudkan oleh Gedung Aplikasi Mudah Alih tempat anda membeli Penyelesaian tersebut. Jika Gedung Aplikasi Mudah Alih tidak menghormati permohonan bayaran balik anda tetapi anda masih lagi berada dalam jangka masa 30 hari daripada pembelian awal, anda boleh mengembalikan Penyelesaian Mudah Alih anda untuk mendapatkan bayaran balik bagi semua jumlah yang telah dibayar (selain daripada pembelian atau langganan dalam aplikasi) dengan mengikut arahan di https://www.avg.com/billing.

3.2.2. Penyelesaian Lain. Penyelesaian lain yang tertentu mungkin layak untuk pemulangan dan bayaran balik. Sila lihat https://www.avg.com/billing.

3.3. Maklumat Pembayaran. Dalam usaha untuk memastikan penggunaan Penyelesaian anda tidak terganggu, AVG VPN Tech boleh mengambil bahagian dalam program pengebilan berulang atau perkhidmatan kemas kini akaun. Jika Tempoh Langganan anda dilanjutkan secara automatik dan AVG VPN Tech tidak dapat mengenakan caj kepada kad kredit atau kad debit yang terdapat pada fail AVG VPN Tech untuk anda, AVG VPN Tech boleh memilih untuk mendapatkan nombor kad, tarikh tamat tempoh yang telah dikemas kini, atau mana-mana maklumat pembayaran yang telah dikemas kini dari bank anda atau sumber lain atau pengeluar kad anda boleh mengenakan caj kepada kad anda secara automatik tanpa memberitahu AVG VPN Tech atau anda. Jika anda ingin menggunakan PayPal untuk membeli langganan, anda mesti membuka akaun dengan PayPal dan mematuhi terma perkhidmatan PayPal, yang boleh ditemui di sini.

3.4. Penamatan. AVG VPN Tech, di samping hak lain yang mungkin ada mengikut undang-undang, dalam ekuiti atau sebaliknya, boleh menamatkan lesen anda untuk mana-mana atau semua Penyelesaian tanpa liabiliti (i) bagi kemudahan dengan memberikan notis lima (5) hari terlebih dahulu, dengan syarat bahawa AVG VPN Tech akan, mengikut budi bicaranya semata-mata, untuk Penyelesaian berbayar, sama ada (a) membayar balik kepada anda bayaran yang anda telah bayar kepada AVG VPN Tech sehubungan dengan bahagian Tempoh Langganan berkaitan yang belum tamat, diprorata mengikut Tempoh Langganan berkaitan, atau (b) memberikan lesen untuk produk yang serupa untuk baki Tempoh Langganan tersebut, atau (ii) atas sebab pada bila-bila masa tanpa notis jika anda melanggar Perjanjian ini. Bagi mengelakkan sebarang keraguan, untuk Penyelesaian Percuma dan Penyelesaian Beta, AVG VPN Tech tidak mempunyai kewajipan lanjut kepada anda selain menyediakan notis penamatan lima (5) hari lebih awal bagi kemudahan menurut Seksyen ini dan tidak mempunyai kewajipan untuk menyediakan notis sekiranya penamatan ini disebabkan oleh anda telah melanggar Perjanjian ini.

3.5. Kuat Kuasa Penamatan. Apabila Tempoh Langganan berkaitan telah tamat tempoh untuk mana-mana Penyelesaian yang berkenaan atau penamatan Tempoh Langganan untuk mana-mana Penyelesaian yang berkenaan atau Perjanjian ini, anda hendaklah berhenti menggunakan Penyelesaian yang berkaitan, AVG VPN Tech boleh berhenti menyediakan Kemas Kini untuk anda dan Penyelesaian yang berkenaan boleh berhenti daripada berfungsi. Seksyen 1, 2.6, 2.7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 tidak akan terjejas walaupun Perjanjian ini tamat tempoh atau ditamatkan.
 

4. TERMA KHAS UNTUK APLIKASI MUDAH ALIH.

4.1. Umum.

4.1.1. Pembelian Penyelesaian Melalui Gedung Aplikasi Mudah Alih. Setiap Gedung Aplikasi Mudah Alih menyiarkan tempoh di mana ia menjual Penyelesaian kepada anda, termasuk tempoh di mana Gedung Aplikasi Mudah Alih boleh (atau tidak boleh) menerima pemulangan atau memberikan bayaran balik bagi harga pembelian yang anda bayar. Anda hendaklah menyemak semula terma tersebut dengan teliti sebelum membuat pembelian anda.

4.1.2. Penggunaan Penyelesaian. Pada masa yang sama, Perjanjian ini bukan lesen pengguna akhir standard atau terma lain yang disediakan untuk anda oleh Gedung Aplikasi Mudah Alih, mengawal semua Penyelesaian yang anda guna. Setiap Gedung Aplikasi Mudah Alih, walaupun, memerlukan AVG VPN Tech membuat pendedahan dan penafian khusus, semuanya disediakan dalam peringatan Seksyen 4 ini.

4.2. Penyelesaian yang Dimuat Turun dari Google Play.

4.2.1. Gedung Google Play. Gedung Google Play bermaksud Gedung Aplikasi Mudah Alih yang tersedia menerusi Peranti dan di http://play.google.com (“Gedung Google Play”). Bagi mengelakkan sebarang keraguan, lesen yang diberikan dalam Seksyen 2.1 Perjanjian ini adalah sebagai ganti sebarang hak untuk menggunakan Penyelesaian yang sepatutnya akan diberikan oleh terma lalai untuk aplikasi yang dimuat turun dari Gedung Google Play.

4.3. Penyelesaian yang Dimuat Turun dari Apple App Store. Terma tambahan berikut terpakai untuk mana-mana Penyelesaian yang diperoleh menerusi iTunes App Store (https://itunes.apple.com/us/genre/ios/id36?mt=8) dan Mac App Store (https://itunes.apple.com/us/genre/mac/id39?mt=12) (setiap satu “Apple App Store”):

4.3.1. Lesen yang diberikan oleh Seksyen 2.1 terhad kepada lesen yang tidak boleh dipindah milik untuk menggunakan Penyelesaian pada mana-mana iPhone, iPod Touch atau Peranti lain yang dikuasakan oleh Apple yang anda miliki atau kawal dan sebagaimana yang dibenarkan oleh Peraturan Penggunaan yang ditetapkan dalam Terma Perkhidmatan Apple App Store, tersedia dalam talian di https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html atau menerusi tapak sedemikian dan kaedah lain yang disediakan kepada anda oleh Apple.

4.3.2. AVG VPN Tech dan anda memperakui dan bersetuju bahawa:

(a) Perjanjian ini dimeterai hanya antara kedua-dua pihak dan bukan dengan Apple. AVG VPN Tech, bukan Apple, bertanggungjawab sepenuhnya terhadap Penyelesaian dan kandungannya.

(b) Apple tiada kewajipan sama sekali untuk memberikan apa-apa perkhidmatan penyelenggaraan dan sokongan berhubung Penyelesaian.

(c) Jika Penyelesaian gagal menepati mana-mana waranti yang berkenaan, anda boleh memaklumkan kepada Apple dan Apple akan membayar balik harga pembelian untuk Penyelesaian itu kepada anda. Sehingga ke tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkaitan, Apple tidak mempunyai sebarang kewajipan sama sekali sehubungan dengan Penyelesaian dan bahawa, antara anda, AVG VPN Tech dan Apple, sebarang tuntutan, kerugian, liabiliti, kerosakan, kos atau perbelanjaan berpunca daripada sebarang kegagalan untuk mematuhi sebarang jaminan akan menjadi tanggungjawab AVG VPN Tech sepenuhnya.

(d) AVG VPN Tech, bukan Apple, bertanggungjawab menangani sebarang tuntutan oleh anda atau mana-mana pihak ketiga yang berkaitan dengan Penyelesaian atau pemilikan anda dan/atau penggunaan Penyelesaian itu, termasuk tetapi tidak terhad kepada: (i) tuntutan liabiliti produk; (ii) sebarang tuntutan bahawa Penyelesaian gagal mematuhi sebarang keperluan undang-undang atau peraturan yang berkaitan; dan (iii) tuntutan yang timbul di bawah perlindungan pengguna atau perundangan yang serupa.

(e) Sekiranya berlaku sebarang dakwaan pihak ketiga bahawa Penyelesaian atau pemilikan anda dan penggunaan Penyelesaian itu melanggar hak harta intelektual pihak ketiga itu, AVG VPN Tech, bukan Apple, bertanggungjawab sepenuhnya ke atas penyiasatan, pembelaan, pembayaran dan pelepasan sebarang dakwaan pelanggaran harta intelektual seumpama itu.

(f) Apple dan subsidiari Apple merupakan benefisiari pihak ketiga Perjanjian ini dan apabila anda menerima terma dan syarat Perjanjian ini, Apple berhak (dan akan dianggap telah menerima hak tersebut) menguatkuasakan Perjanjian ini terhadap anda sebagai benefisiari pihak ketiga.
 

5. BAHAN PIHAK KETIGA, TERMA DAN SYARAT PIHAK KETIGA.

AVG VPN Tech, secara langsung atau menerusi Penyelesaian, boleh menyediakan pautan atau menawarkan Bahan Pihak Ketiga, semuanya dikawal oleh pihak ketiga dan kebanyakannya tertakluk pada Terma dan Syarat Pihak Ketiga. Sila baca syarat itu dengan teliti sebelum menerimanya. AVG VPN Tech tidak bertanggungjawab ke atas kandungan atau prestasi mana-mana Bahan Pihak Ketiga, tidak memberi jaminan atau mengendors mana-mana Bahan Pihak Ketiga atau mengandaikan atau mempunyai sebarang liabiliti apa pun juga kepada anda atau mana-mana pihak ketiga yang berkaitan dengan Bahan Pihak Ketiga. Sekiranya anda mengakses, memuat turun atau menggunakan Bahan Pihak Ketiga, anda berbuat demikian atas risiko anda sendiri sepenuhnya.
 

6. Pemilikan.

6.1. AVG VPN Tech memiliki semua hak ke atas Penyelesaian tersebut yang tidak diberikan dengan nyata oleh Perjanjian ini. Semua hak cipta, tanda dagangan dan lain-lain hak harta intelek yang dapat difikirkan dalam dan ke atas Penyelesaian tersebut (termasuk tetapi tidak terhad kepada, fail data, imej yang muncul dalam Penyelesaian tersebut dan paparan skrin serta sebarang dan semua dokumentasi berkaitan dengan Penyelesaian tersebut) dimiliki oleh AVG VPN Tech atau pemberi lesennya dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta, triti antarabangsa dan undang-undang lain yang diguna pakai di United Kingdom dan luar negera. Sebarang salinan Penyelesaian di mana anda dibenarkan untuk membuat salinan menurut Perjanjian ini mestilah mengandungi seluruh notis hak cipta dan notis lain yang disertakan bersama salinan asal Penyelesaian ini.

6.2. Sebarang nama dagangan, tanda dagangan, tanda perkhidmatan, logo, nama domain atau ciri jenama tersendiri yang lain, yang digunakan dengan, pada atau yang berkaitan dengan mana-mana produk atau perkhidmatan pihak ketiga termasuk Bahan Pihak Ketiga yang tersedia pada atau melalui Penyelesaian merupakan hak milik pembekal pihak ketiga atau pemberi lesen mereka masing-masing.
 

7. Waranti.

7.1. PENAFIAN. AVG VPN TECH MENYEDIAKAN SETIAP PENYELESAIAN ATAS DASAR “SEPERTI ADANYA”, “DENGAN SEMUA KEROSAKAN” DAN “SEPERTI YANG TERSEDIA” DAN AVG VPN TECH SERTA SYARIKAT KUMPULAN, EJEN, PEMBERI LESEN, WAKIL, PEMBEKAL, PENGEDAR, PENJUAL SEMULA, PEMBAWA WAYARLES YANG MELALUI RANGKAIANNYA PENYELESAIAN ITU DISEDIAKAN ATAU RAKAN NIAGANYA YANG LAIN DAN SETIAP SYARIKAT KUMPULAN, WAKIL, VENDOR, EJEN DAN PEMBEKAL MASING-MASING MENAFIKAN SEMUA WARANTI DAN PERWAKILAN LAIN BERHUBUNG DENGAN PENYELESAIAN TERSEBUT, MEDIA DAN SEBARANG PERKARA LAIN DALAM PERJANJIAN INI, SAMA ADA YANG NYATA ATAU TERSIRAT, SAMA ADA DIBERIKAN OLEH MANA-MANA PEMBERI LESEN PIHAK KETIGA, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, MANA-MANA WARANTI ATAU KEADAAN YANG TERSIRAT BAGI KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU ATAU KETIDAKLANGGARAN. AVG VPN TECH TIDAK MEMBERI JAMINAN BAHAWA OPERASI PENYELESAIAN TIDAK AKAN TERGANGGU ATAU BEBAS RALAT, BAHAWA PENYELESAIAN AKAN BERFUNGSI DENGAN BETUL PADA SEBARANG PERANTI ATAU DENGAN SEBARANG KONFIGURASI PERKAKASAN DAN/ATAU PERISIAN TERTENTU ATAU PENYELESAIAN AKAN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN SEPENUHNYA PADA INTEGRITI DATA YANG DIPILIH, MAKLUMAT ATAU KANDUNGAN YANG DISIMPAN ATAU DIHANTAR MELALUI INTERNET. Sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan had pada waranti tertentu, maka had di atas mungkin tidak terpakai kepada anda. Anda mungkin mempunyai hak-hak lain yang berbeza daripada satu bidang kuasa ke bidang kuasa yang lain.

7.2. Persekitaran Berbahaya. Penyelesaian tidak direka atau dilesenkan untuk penggunaan dalam persekitaran berbahaya, termasuk tanpa had, operasi kemudahan nuklear, sistem navigasi pesawat, sistem komunikasi pesawat, kawalan trafik udara, alat sokongan hayat atau sistem senjata dan sebarang persekitaran lain yang boleh menyebabkan kecederaan tubuh badan atau kematian akibat daripada kegagalan atau ketidakupayaan menggunakan mana-mana Penyelesaian. Tanpa mengehadkan peruntukan Seksyen 7.1 Perjanjian ini, AVG VPN Tech dan pemberi lesennya, dengan ini menafikan sebarang waranti nyata atau tersirat kesesuaian untuk penggunaan sedemikian.
 

8. Pembatasan Liabiliti.

SEHINGGA KE TAHAP MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN, AVG VPN TECH ATAU SYARIKAT KUMPULAN, EJEN, PEMBERI LESEN, WAKIL, PEMBEKAL, PENGEDAR, PENJUAL SEMULA, PEMBAWA WAYARLES DI MANA RANGKAIAN PENYELESAIAN TERSEBUT DISEDIAKAN ATAU RAKAN NIAGANYA YANG LAIN TIDAK BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA ATAU MANA-MANA PIHAK KETIGA DALAM APA JUA KEADAAN TERHADAP SEBARANG KEROSAKAN TIDAK LANGSUNG, LANJUTAN, SAMPINGAN, PUNITIF ATAU KHAS, TANPA MENGAMBIL KIRA SEBAB ATAU TEORI LIABILITI, ATAU SEBARANG KEROSAKAN (SAMA ADA SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG) YANG DITANGGUNG AKIBAT KEHILANGAN KEUNTUNGAN ATAU HASIL PERNIAGAAN, KEHILANGAN PRIVASI, KEHILANGAN PENGGUNAAN SEBARANG PERANTI ATAU PENYELESAIAN TERMASUK PENYELESAIAN, KOS PEMEROLEHAN GANTIAN ATAU PENGGANTIAN BARANG DAN PERKHIDMATAN, GANGGUAN PERNIAGAAN, KEHILANGAN MAKLUMAT PERNIAGAAN ATAU KERUGIAN WANG LAIN YANG TIMBUL DARIPADA PERJANJIAN INI ATAU PENYELESAIAN YANG DISEDIAKAN DI BAWAH INI, WALAUPUN JIKA AVG VPN TECH TELAH DINASIHATKAN TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN SEDEMIKIAN. AVG VPN TECH TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS SEBARANG AKSES TANPA KEBENARAN KEPADA ATAU SEBARANG KEROSAKAN, PEMADAMAN, KECURIAN, KEMUSNAHAN, PENGUBAHSUAIAN, PENDEDAHAN YANG TIDAK DISENGAJAKAN ATAU KEHILANGAN DATA, MAKLUMAT ATAU KANDUNGAN YANG DIHANTAR, DITERIMA ATAU DISIMPAN OLEH ATAU BERHUBUNG DENGAN PENYELESAIAN WALAU APA JUGA PUNCANYA. LIABILITI AVG VPN TECH BERKAITAN DENGAN SEBARANG PENYELESAIAN TIDAK MELEBIHI (I) BAYARAN YANG SEBENARNYA ANDA BAYAR ATAU PERLU ANDA BAYAR UNTUK PENYELESAIAN DAN (II) HARGA RUNCIT CADANGAN AVG VPN TECH UNTUK PENYELESAIAN PADA TARIKH ANDA MENERIMANYA ATAU BERKAITAN DENGAN PENYELESAIAN PERCUMA ATAU PENYELESAIAN BETA, AS$5.00. PEMBATASAN DI ATAS AKAN DIGUNAKAN WALAUPUN TERDAPAT APA SAHAJA KEGAGALAN TUJUAN PERLU BAGI SEBARANG REMEDI TERHAD.
 

9. Penanggungan.

ANDA AKAN MENANGGUNG RUGI, MEMPERTAHANKAN DAN TIDAK MENSABITKAN AVG VPN TECH, SYARIKAT KUMPULAN, EJEN, PEMBERI LESEN, WAKIL, PEMBEKAL, PENGEDAR, PENJUAL SEMULA DAN RAKAN NIAGANYA YANG LAIN SERTA PENGARAH, PEGAWAI, PEKERJA DAN WAKIL MASING-MASING DARIPADA DAN TERHADAP SEMUA KERUGIAN, PERBELANJAAN, KEROSAKAN DAN KOS, TERMASUK YURAN PEGUAM YANG BERPATUTAN, YANG DISEBABKAN OLEH PENGGUNAAN ANDA TERHADAP PENYELESAIAN ATAU SEBARANG PELANGGARAN PERJANJIAN INI OLEH ANDA, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA SEBARANG PELANGGARAN ATAU DAKWAAN PELANGGARAN BAGI SEBARANG PERWAKILAN, WARANTI, KEWAJIPAN ATAU AKU JANJI ANDA DI BAWAH INI. AVG VPN TECH MEMPUNYAI HAK UNTUK MENGANGGAP, MENGIKUT PERBELANJAANNYA, PEMBELAAN EKSKLUSIF DAN KAWALANNYA SEMATA-MATA TERHADAP APA-APA PERKARA YANG TERTAKLUK KEPADA JAMINAN GANTI RUGI OLEH ANDA, SEKIRANYA BERLAKU, ANDA AKAN BEKERJASAMA SEPENUHNYA DENGAN AVG VPN TECH DALAM MENEGASKAN SEBARANG PEMBELAAN YANG BOLEH DIDAPATI.
 

10. Undang-undang Yang Mentadbir; TIMBANG TARA.

10.1. Kebolehgunaan Seksyen 10 berdasarkan Negara Tempat Kediaman. Pembinaan, kesahan dan prestasi Perjanjian ini dan semua kewajipan bukan kontrak yang timbul daripada atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini akan dikawal mengikut ayat berikut. Jika anda seorang individu di, atau perniagaan anda mempunyai ibu pejabat perniagaan di atau digabungkan (a) di mana-mana sahaja di dunia kecuali Amerika Syarikat, pembangunan, kesahan prestasi Perjanjian ini dan semua kewajipan yang tidak berkaitan dengan kontrak yang timbul atau disambungkan dengan Perjanjian ini akan dikendalikan menurut prosedur yang ditetapkan dalam Seksyen 10.2; (b) di Amerika Syarikat, semua Pertikaian (seperti yang ditakrifkan dalam Seksyen 10.3) akan dikendalikan oleh prosedur yang ditetapkan dalam Seksyen 10.3.

10.2. Bidang Kuasa dan Undang-undang Berkaitan – Selain daripada Amerika Syarikat. Setiap Pihak secara muktamad bersetuju untuk menyerahkan kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah yang terletak di London, England ke atas apa-apa tuntutan atau perkara yang timbul di bawah atau berkaitan dengan Perjanjian ini. Bagi tujuan sebarang prosiding mahkamah, anda memberi keizinan dan tidak akan mencabar, bidang kuasa peribadi mahkamah England atau Wales ke atas anda dan anda seterusnya mengetepikan bantahan berdasarkan tempat yang tidak wajar atau forum tidak mudah dan tidak akan berusaha untuk mendakwa prosiding undang-undang atau memindahkannya ke daerah atau bidang kuasa yang lain. Terma ini dan apa-apa pertikaian atau tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan mereka atau perkara atau pembentukan (termasuk pertikaian atau tuntutan yang bukan kontrak) hendaklah ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang England dan Wales tidak termasuk konflik undang-undang prinsip. Untuk mengelakkan keraguan, penggunaan Konvensyen Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu tentang Kontrak untuk Jualan Barangan Antarabangsa ditolak secara nyata.

10.3. Perjanjian Timbang Tara Yang Mengikat Dan Penepian Tindakan Kelas – Amerika Syarikat.

10.3.1. Aplikasi. Perjanjian Timbang Tara Yang Mengikat Dan Penepian Tindakan Kelas ini diguna pakai untuk sebarang Pertikaian yang timbul daripada atau yang berkaitan dengan Penyelesaian atau Perjanjian ini dan melibatkan anda dan AVG VPN Tech dan/atau Syarikat Kumpulannya. “Pertikaian”, bagi tujuan Seksyen 10 ini bermaksud sebarang pertikaian, tindakan atau kontroversi lain tanpa mengira kuasa tindakan tertentu yang ditegaskan (misalnya ia merangkumi, antara kemungkinan sebarang kuasa tindakan lain atau asas undang-undang, tuntutan terhadap pelanggaran kontrak, penipuan dan pelanggaran statut atau peraturan).

10.3.2. Notis. Sekiranya berlaku Pertikaian, anda harus memberi notis Pertikaian kepada AVG VPN Tech, iaitu kenyataan bertulis bagi nama, alamat, maklumat hubungan pihak yang memberinya, fakta yang menimbulkan Pertikaian dan pelepasan yang diminta. Anda hendaklah menghantar sebarang Notis Pertikaian melalui e-mel kepada AVG VPN Tech di legal@vpn.avg.com (menyatakan Subjek: Seksyen 10.3.2 Notis Pertikaian Di Bawah EULA).

10.3.3. PENEPIAN TINDAKAN KELAS. SEBARANG PROSIDING UNTUK MENYELESAIKAN ATAU MEMBUAT LITIGASI KE ATAS SEBARANG PERTIKAIAN DALAM MANA-MANA FORUM AKAN DILAKSANAKAN SEPENUHNYA SECARA INDIVIDU. ANDA TIDAK AKAN BERUSAHA UNTUK MEMPERDENGARKAN SEBARANG PERTIKAIAN SEBAGAI TINDAKAN KELAS, TINDAKAN PEGUAM PERIBADI ATAU DI MANA SALAH SATU PIHAK BERTINDAK ATAU BERCADANG UNTUK BERTINDAK DALAM KAPASITI WAKIL. TIADA TIMBANG TARA ATAU PROSIDING AKAN DIGABUNGKAN DENGAN YANG LAIN TANPA PERSETUJUAN AWAL SECARA BERTULIS DARIPADA SEMUA PIHAK TERHADAP SEMUA TIMBANG TARA ATAU PROSIDING YANG TERLIBAT.

10.3.4. Perjanjian untuk Timbang Tara. Jika anda dan AVG VPN Tech tidak dapat menyelesaikan sebarang Pertikaian melalui rundingan tidak rasmi, sebarang usaha lain untuk menyelesaikan Pertikaian itu akan dilaksanakan secara eksklusif oleh timbang tara yang mengikat dan dikawal oleh Akta Timbang Tara Persekutuan Amerika Syarikat (“FAA”), 9 U.S.C. § 1 et seq, kecuali seperti yang tersedia dalam Seksyen 10.5 dan 10.8.2 di bawah. Kecuali seperti yang tersedia dalam Seksyen 10.5 dan 10.8.2, anda melepaskan hak untuk membuat litigasi (atau menyertai litigasi sebagai satu pihak atau ahli kelas) ke atas semua Pertikaian di dalam mahkamah di hadapan hakim atau juri. Sebaliknya, semua Pertikaian akan diselesaikan di hadapan penimbang tara yang berkecuali, di mana keputusannya akan dianggap muktamad kecuali bagi hak semakan semula kehakiman yang terhad di bawah FAA. Mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa ke atas pihak itu boleh menguatkuasakan keputusan penimbang tara tersebut.

10.3.5. Pengecualian Perjanjian untuk Timbang Tara.

(a) Mahkamah Tuntutan Kecil. Anda boleh membuat litigasi sebarang Pertikaian dalam mahkamah tuntutan kecil, dalam negara atau subdivisyen politik serupa yang lain di mana anda menetap, jika Pertikaian memenuhi semua keperluan untuk didengar dalam mahkamah tuntutan kecil. Jika anda memulakan tuntutan dalam mahkamah tuntutan kecil, anda bertanggungjawab terhadap semua kos dan bayaran mahkamah.

(b) Harta Intelektual. Semua Pertikaian berkenaan apa-apa dakwaan salah guna harta intelektual anda atau AVG VPN Tech, termasuk apa-apa Pertikaian berkenaan Seksyen 6 Perjanjian ini, akan diselesaikan dalam mahkamah.

10.3.6. Prosedur Timbang Tara. Sebarang timbang tara akan dikawal oleh American Arbitration Association (“AAA”) menurut “Peraturan Timbang Tara Pengguna” AAA berkuat kuasa pada 1 September 2014, termasuk “Kos Timbang Tara (Termasuk Yuran Pentadbiran AAA)” berkuat kuasa 1 September 2014 (secara kolektifnya “Prosedur Pengguna”).

(a) Kos Timbang Tara. Prosedur Pengguna menyediakan yuran tertentu, secara khusus memperuntukkan sebahagian kepada pengguna (anda) dan lain-lain pada perniagaan (AVG VPN Tech). Jika tuntutan anda ialah US$75,000 atau kurang, AVG VPN Tech akan membayar semua yuran dan kos yang dinyatakan tersebut, termasuk yang diperuntukkan kepada pengguna. AVG VPN Tech tidak bersetuju untuk menanggung sebarang kos lain. Jika tuntutan anda lebih daripada US$75,000, Prosedur Pengguna akan mengawal pembayaran.

(b) Undang-undang Dan Peraturan Mengawal Timbang Tara. Kecuali seperti yang tersedia dalam Seksyen 10.8, Prosedur Pengguna AAA hendaklah digunakan pada apa-apa Pertikaian antara pihak-pihak. Walau bagaimanapun, menurut Peraturan Timbang Tara Pengguna R-1(e), satu pihak boleh membangkitkan permohonan Peraturan Timbang Tara Pengguna yang betul kepada penimbang tara untuk keputusan akhir. Perjanjian ini mengawal setakat ia bercanggah dengan Prosedur Pengguna. Dalam mengendalikan Pertikaian, penimbang tara neutral akan menggunakan terma Perjanjian ini dan undang-undang Negeri Delaware. Anda bersetuju untuk memulakan timbang tara hanya di negara atau lain-lain pecah bahagian politik yang sama di tempat anda tinggal. Prosiding timbang tara akan dilaksanakan menerusi panggilan persidangan. Walau bagaimanapun, jika prosiding dilaksanakan menurut Prosedur Pengguna AAA, penimbang tara hendaklah mempunyai kuasa budi bicara untuk mengkehendaki perbicaraan secara bersemuka setelah permintaan pihak.

(c) AAA Tidak Sepadu bagi Perjanjian untuk Timbang Tara. Anda dan AVG VPN Tech bersetuju bahawa penggunaan AAA untuk mentadbir timbang tara tidak sepadu dengan perjanjian pihak-pihak untuk menimbang tara Pertikaian. Jika AAA yang tidak akan atau tidak boleh menjalankan timbang tara, anda dan AVG VPN Tech hendaklah berunding dengan niat baik untuk bersetuju dengan seorang penimbang tara tunggal yang akan menyelesaikan Pertikaian sebagaimana yang diperuntukkan dalam Prosedur Pengguna. Jika pihak-pihak tidak boleh bersetuju dengan seorang penimbang tara, mahkamah yang mempunyai bidang kuasa kompeten boleh melantik seorang penimbang tara yang hendaklah mematuhi Prosedur Pengguna AAA.

10.3.7. Kebolehasingan. Jika satu atau lebih bahagian Seksyen 10 yang didapati menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan ke atas semua atau sebahagian daripada Pertikaian, maka, dan hanya dalam keadaan tersebut, bahagian tersebut akan diputuskan dan Pertikaian tersebut akan diselesaikan tertakluk pada semua baki bahagian Seksyen 10 dan peruntukan lain dalam Perjanjian ini. Jika keputusan pemberhentian itu dalam semua bagi beberapa bahagian prosiding Pertikaian dalam mahkamah undang-undang, bidang kuasa eksklusif untuk sebarang prosiding mahkamah itu hendaklah mahkamah negeri atau persekutuan di Negeri Delaware. Bagi tujuan sebarang prosiding mahkamah, anda memberi keizinan dan tidak akan mencabar, bidang kuasa peribadi mahkamah Delaware ke atas anda dan anda seterusnya mengetepikan bantahan berdasarkan tempat yang tidak wajar atau forum tidak mudah dan tidak akan mendapatkan pindahan ke daerah atau bidang kuasa yang lain.

10.3.8. Pertikaian Pelanggan Perniagaan. Jika anda telah membeli Penyelesaian untuk selain penggunaan peribadi atau isi rumah, semua Pertikaian akan tertakluk pada Seksyen 10.1 hingga 10.7 dengan pengecualian berikut:

(a) Prosedur Timbang Tara. Prosiding timbang tara akan ditadbir menurut Peraturan Timbang Tara Komersial AAA ("Prosedur Komersial"). Prosedur Komersial sewajarnya digunakan terhadap sebarang Pertikaian antara pihak dan anda tidak akan menyokong sebaliknya dalam sebarang prosiding. Walau bagaimanapun, Perjanjian ini mengawal setakat ia bercanggah dengan Prosedur Komersial.
 

11. Pelbagai.

11.1. Notis. AVG VPN Tech boleh pada bila-bila masa menghantar sebarang notis kepada anda melalui mel elektronik, tetingkap timbul, kotak dialog atau cara lain, walaupun anda dalam hal-hal tertentu anda mungkin tidak menerima notis ini melainkan dan sehingga anda melancarkan Penyelesaian. Sebarang notis seperti itu akan dianggap telah dihantar pada tarikh AVG VPN Tech menyediakannya untuk kali pertama melalui Penyelesaian, tanpa mengira bila sebenarnya anda menerimanya.

11.2. Tafsiran. Tajuk Perjanjian ini tidak menjejaskan tafsirannya. Penggunaan sebarang jantina termasuk semua jantina. Bentuk tunggal termasuk bentuk jamak dan sebaliknya. Di mana perkataan atau frasa ditentukan, bentuk tatabahasanya yang lain mempunyai maksud yang sepadan.

11.3. Kebolehasingan. Sekiranya sebarang peruntukan Perjanjian ini dianggap menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak dapat dikuatkuasakan di bawah mana-mana undang-undang dan peraturan yang berkaitan, semua peruntukan lain Perjanjian ini akan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.

11.4. Kemustahilan. AVG VPN Tech tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kegagalan atau kelewatan dalam prestasi disebabkan oleh keseluruhan atau sebahagian ke atas mana-mana punca di luar daripada kawalannya yang munasabah, termasuk tetapi tidak terhad kepada kegagalan utiliti atau penghantaran, kegagalan talian telefon atau peralatan telefon, gangguan bekalan kuasa, mogok atau kekacauan tenaga kerja yang lain (termasuk tanpa had, mogok atau kekacauan tenaga kerja yang lain yang timbul sehubungan dengan AVG VPN Tech dan Syarikat Kumpulan, ejen, pemberi lesen, wakil, pembekal, pengedar, penjual semula dan rakan niaganya yang lain), peperangan atau keganasan, banjir, sabotaj, kebakaran, bencana semula jadi atau bencana lain atau Bencana Alam.

11.5. Penepian. Kegagalan mana-mana pihak menuntut prestasi sebenar bagi mana-mana terma, syarat dan peruntukan dalam Perjanjian ini tidak boleh dianggap sebagai penepian atau pelepasan terhadap pematuhan Perjanjian pada masa akan datang, dan terma, syarat dan peruntukan Perjanjian ini akan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya. Tiada penepian mana-mana terma atau syarat Perjanjian ini di sebelah mana-mana pihak akan berkuat kuasa untuk apa-apa tujuan sekalipun melainkan penepian sedemikian diberikan secara bertulis dan ditandatangani oleh pihak tersebut. Penepian mana-mana pihak daripada pelanggaran mana-mana peruntukan Perjanjian ini oleh pihak yang lain tidak boleh dianggap sebagai penepian berterusan pelanggaran tersebut atau sebagai penepian pelanggaran lain bagi peruntukan yang sama atau peruntukan lain dalam Perjanjian ini.

11.6. Peruntukan. Anda tidak boleh memperuntukkan hak atau kewajipan anda di bawah Perjanjian ini tanpa persetujuan awal secara bertulis daripada AVG VPN Tech. AVG VPN Tech boleh memperuntukkan Perjanjian ini pada bila-bila masa mengikut budi bicaranya semata-mata tanpa sebarang persetujuan awal secara bertulis daripada anda.

11.7. Pembinaan. Perjanjian ini tidak akan dikawal oleh Konvensyen Bangsa-bangsa Bersatu pada Kontrak untuk Jualan Barangan Peringkat Antarabangsa, permohonan yang dikecualikan dengan jelas. Sekiranya satu kesamaran atau persoalan niat atau tafsiran berlaku, dalam sebarang prosiding kehakiman atau sebaliknya, terma Perjanjian ini hendaklah ditafsirkan sebagai telah digubal bersama oleh kedua-dua pihak dan tiada anggapan atau beban bukti akan timbul memihak atau tidak memihak mana-mana pihak menurut kuasa pengarang mana-mana peruntukan Perjanjian ini.

11.8. Lesen Kerajaan A.S. Sebarang Penyelesaian yang disediakan untuk Kerajaan A.S. disediakan dengan hak dan had lesen komersial yang dijelaskan di dalam ini. AVG VPN Tech mempunyai semua hak yang belum diterbitkan di bawah undang-undang hak cipta Amerika Syarikat.

11.9. Perjanjian Lengkap. Perjanjian ini, termasuk Syarat Berkaitan, Spesifikasi Teknikal, Dasar Privasi dan dokumen lainnya yang dirujuk dalam Perjanjian ini, merupakan Perjanjian lengkap antara pihak-pihak tersebut dan menggantikan semua komunikasi dan perwakilan atau perjanjian sebelum ini, sama ada secara lisan atau bertulis, berkenaan dengan perkara yang dibincangkan di sini.

11.10. Kawalan Eksport. Anda hendaklah mematuhi semua undang-undang antarabangsa dan A.S. yang berkenaan yang mengawal eksport dan eksport semula Penyelesaian ini, termasuk Peraturan Pentadbiran Eksport A.S. serta pengguna akhir, kegunaan akhir dan sekatan destinasi yang dikeluarkan oleh A.S., U.K. dan kerajaan lain. Tanpa menyimpang daripada keluasan yang terdahulu, (i) anda menjelaskan bahawa anda bukan ahli daripada mana-mana senarai orang yang dinafikan, senarai yang tidak disahkan, senarai entiti, senarai warga yang dikhaskan, senarai dihalang atau lain-lain senarai yang diterbitkan oleh Kerajaan A.S. atau U.K. (ii) anda tidak akan menggunakan, mengeksport atau mengeksport semula Penyelesaian kepada pengganas, destinasi, syarikat atau individu yang melanggar embargo A.S. dan E.U. atau sekatan perdagangan, termasuk tanpa had, dalam negara berikut: Cuba, Iran, Korea Utara, Sudan dan Syria.

11.11. Tiada Benefisiari Pihak Ketiga. Perjanjian ini adalah bertujuan semata-mata untuk manfaat anda dan AVG VPN Tech dan/atau Syarikat Kumpulannya serta ejen, pemberi lesen, wakil, pembekal, pengedar, penjual semula dan rakan niaga mereka masing-masing. Selain daripada yang disediakan dalam Seksyen 4.3.2(f), tiada orang yang bukan pihak kepada Perjanjian ini boleh membawa kuasa tindakan mengikut Perjanjian ini sebagai benefisiari pihak ketiga.

11.12. Bahasa. Asalnya Perjanjian ini disediakan dalam bahasa Inggeris. Walaupun AVG VPN Tech mungkin menyediakan satu atau lebih terjemahan untuk kemudahan anda, versi bahasa Inggeris akan diutamakan jika berlaku apa-apa konflik atau percanggahan.

11.13. Sambungan Internet. Penyelesaian tertentu mungkin memerlukan sambungan ke Internet yang aktif dan stabil untuk berfungsi. Oleh itu ia menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan yang anda mempunyai Sambungan Internet yang aktif dan stabil sepanjang masa.

11.14. Nama produk. AVG VPN Tech berhak menukar nama Penyelesaiannya dari semasa ke semasa mengikut budi bicaranya semata-mata.

11.15. Maklumat Hubungan. AVG VPN Tech boleh dihubungi di info@vpn.avg.com.

Semua produk komersil AVG boleh digunakan berdasarkan perjanjian lesennya. Sila baca perjanjian lesen di bawah.
Lihat semua EULA semasa dan sebelumnya
Chrome browser logo

AVG mengesyorkan anda menggunakan
pelayar Internet Chrome™ PERCUMA.

Langkau ke kandungan Langkau ke menu