< Naspäť na Zásady AVG

AVG Safe Surf Zmluva s Koncovým Používateľom

DÔLEŽITÉ: Táto Zmluva s Koncovým Používateľom (ďalej len „Zmluva“) obsahuje zmluvné podmienky, ktoré upravujú prístup ku všetkým Službám a Softvéru, ktoré získate od Spoločnosti AVG VPN Technologies UK Ltd. (ďalej len Spoločnosť AVG VPN Tech) (ďalej jednotlivo len „Riešenie“), a ich používanie pre vás a akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, ktorú zastupujete, alebo pre ktorých počítač, smartfón, alebo iné Zariadenie Riešenia kupujete (ďalej len „vy“).

Spoločnosť AVG VPN Tech môže túto Zmluvu kedykoľvek zmeniť prostredníctvom oznámenia, ktoré vám v súlade s touto Zmluvou predloží, pričom vaše pokračujúce používanie Riešenia v priebehu 30 dní po predložení oznámenia sa bude považovať za váš súhlas so zmenou tejto Zmluvy. Spoločnosť AVG VPN Tech môže ďalšie používanie Riešení, ktoré ste si v minulosti zakúpili, podmieniť vaším súhlasom so zmenou Zmluvy. Ak sa rozhodnete zmenu Zmluvy odmietnuť, Spoločnosť AVG VPN Tech vám môže ukončiť používanie dotknutých Riešení, pričom vám v tomto prípade cenu, ktorú ste za Riešenia zaplatili, vrátime (zodpovedajúca čiastka za nevyužitú časť Licenčného Obdobia).

Akékoľvek otázky alebo pochybnosti ohľadom Zmluvy alebo Riešení, ktorých sa týka, prosím adresujte na kontakty Spoločnosti AVG VPN Tech uvedené v článku 11.16.

Spoločnosť AVG VPN Tech je spoločnosť s ručením obmedzeným, zaregistrovaná v Anglicku pod číslom spoločnosti 09960966 a s registrovaným sídlom na adrese 110 High Holborn, Londýn WC1V, Spojené kráľovstvo.

Ďalej si vás dovoľujeme upozorniť, že v tejto Zmluve:

 • Súhlasíte s tým, že:
  • Aby bolo akékoľvek Riešenie aktivované, môže sa od vás alebo od tretej strany, ktorej ste na to poskytli oprávnenie, vyžadovať registrácia u Spoločnosti AVG VPN Tech prostredníctvom internetu alebo telefonicky. Podstatnou podmienkou toho, aby Spoločnosť AVG VPN Tech udelila licencie a poskytla Služby zamýšľané touto Zmluvou, je vaše prehlásenie, ktoré týmto vykonávate, že registračné údaje, ktoré vy alebo oprávnená tretia strana poskytnete Spoločnosti AVG VPN Tech (predovšetkým vrátane vašej e-mailovej adresy), sú ku dňu vašej registrácie presné a úplné, a že ich budete aktualizovať, ak a keď v nich nastanú akékoľvek zmeny. Navštívte príslušný ovládací panel Riešenia, aby ste vykonali akékoľvek potrebné zmeny. Ohľadom ďalších podrobností o registračných údajoch si pozrite náš dokument Ochrana Osobných Údajov.
  • Svoj používateľský profil ste povinní udržiavať aktuálny, aby bolo zabezpečené doručovanie oznámení o predĺženiach Licenčného Obdobia a iných dôležitých informáciách o tejto Zmluve a o Riešeniach.
  • Spoločnosť AVG VPN Tech môže príležitostne aktualizovať ktorékoľvek Riešenie alebo nahradiť niektoré Riešenie iným Riešením s podobnými funkciami bez toho, aby si vyžiadala alebo získala váš samostatný súhlas, pričom vaše Zariadenie alebo určité funkcie vášho Zariadenia nemusia byť počas procesu Aktualizácie k dispozícii;
  • Spoločnosť AVG VPN Tech zhromažďuje a používa určité informácie o vašom používaní Riešení v súlade a v rámci jej dokumentu Ochrana Osobných Údajov; a
 • Vyhlasujete, že máte 18 alebo viac rokov a máte oprávnenie vysloviť súhlas s touto Zmluvou v mene všetkých fyzických a právnických osôb, pre ktoré (alebo pre Zariadenia ktorých) Riešenia získavate;
 • Vyhlasujete a ručíte za to, že sa nenachádzate v štáte, na ktorý je Vládou USA alebo Vládou Spojeného Kráľovstva uvalené embargo alebo ktorý bol Vládou USA alebo Vládou Spojeného Kráľovstva označený ako štát, ktorý „podporuje terorizmus“, a že nie ste osoba, ktorej bolo podľa práva štátu, v ktorom máte pobyt alebo z ktorého k Riešeniam pristupujete alebo ich používate, zamedzené alebo inak podľa zákona zakázané Riešenia prijímať alebo používať;
   

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1. Definície.

Zásady Prípustného Používania sú Zásady Prípustného Používania umiestnené na stránke www.avg.com/vpn-acceptable-use.

Príslušné Podmienky sú, s ohľadom na ktorékoľvek Riešenie, Licenčné Obdobie daného Riešenia, skutočnosť, či sa Licenčné Obdobie predlžuje automaticky, počet a typ Zariadení, pre ktoré je Riešenie autorizované, a iné podmienky, ktoré upravujú používanie daného Riešenia. Príslušné Podmienky sú uvedené (i) na strane kontroly objednávky, ak Riešenie získavate cez internet, z Obchodu s Mobilnými Aplikáciami alebo inou elektronickou formou, (ii) v telefonickom alebo e-mailovom oznámení, keď si Riešenie kupujete, alebo (iii) na obale, ak ste Riešenie zakúpili na CD disku, alebo inom fyzickom médiu.

Oprávnené Účely sú vaše osobné alebo interné komerčné používanie, a v každom prípade nie na ďalší predaj ani iné využívanie v prospech tretej strany.

Beta Riešenie je akékoľvek Skúšobné Riešenie a akékoľvek Riešenie označené alebo inak určené ako testovacia beta verzia, bez ohľadu na to, či sa uskutočnila platba.

Zariadenie je akýkoľvek mobilný telefón, mobilné zariadenie, tablet, prístroj mobilnej siete alebo iný mobilný produkt (ďalej jednotlivo len „Mobilné Zariadenie“), osobný počítač, zariadenie pripojené k internetu alebo akékoľvek iné zariadenie podporované Spoločnosťou AVG VPN Tech tak, ako je to stanovené v Príslušných Podmienkach a v Technických Údajoch k Riešeniu.

Spor má význam uvedený v článku 10.1 tejto Zmluvy.

Skúšobné Riešenie je inak spoplatnené Riešenie, ktoré Spoločnosť AVG VPN Tech poskytne bezplatne pre potreby skúšania alebo hodnotenia.

Predĺženie Platnosti má význam uvedený v článku 3.1 tejto Zmluvy.

Bezplatné Riešenie je akékoľvek riešenie, ktoré Spoločnosť AVG VPN Tech určí ako „bezplatné“ alebo inak poskytne bez úhrady, s výnimkou Beta Riešení.

Spoločnosť Skupiny znamená s ohľadom na Spoločnosť AVG VPN Tech akýkoľvek subjekt, ktorý ovláda Spoločnosť AVG VPN Tech, je Spoločnosťou AVG VPN Tech ovládaný alebo podlieha so Spoločnosťou AVG VPN Tech spoločnému ovládaniu. „Riadenie“ znamená vo význame použitom v tomto článku vlastníctvo viac ako 50 % akcií príslušného subjektu s hlasovacím právom, ktoré sú v obehu.

Pôvodné Obdobie Platnosti je pre každé Riešenie obdobie, ktoré začína dňom získania Riešenia a trvá po dobu (určenú plynutím času, vašim používaním Riešenia alebo inou jednotkou merania) stanovenú v Príslušných Podmienkach.

Obchod s mobilnými aplikáciami je internetový obchod, ktorý v súčasnosti ponúka alebo v budúcnosti bude ponúkať Mobilné riešenia, aj prostredníctvom Zariadenia samotného.

Mobilné riešenie je Riešenie, ktoré máte k dispozícii na platforme Mobilného Zariadenia, napr. Andorid, iOS a Windows Phone.

Osobne identifikovateľné údaje sú informácie, ktoré možno použiť na jedinečnú identifikáciu, kontaktovanie alebo lokalizáciu jednotlivej fyzickej osoby alebo ktoré možno s inými zdrojmi použiť na jedinečnú identifikáciu jednotlivej fyzickej osoby, vrátane, podľa platných právnych predpisov, osobných údajov (v zmysle pojmu používaného v smernici č. 95/46/ES o ochrane osobných údajov v EÚ).

Ochrana Osobných Údajov znamená zásady ochrany osobných údajov Spoločnosti AVG VPN Tech, ktoré sú k dispozícii na adrese https://www.avg.com/privacy a príležitostne sa aktualizujú.

Služba je Riešenie, ktorého súčasťou sú služby.

Softvér je Riešenie, ktorého súčasťou je softvér, alebo softvér poskytovaný na podporu Služby, ktorý je určený na inštaláciu do Zariadenia vrátane všetkých Aktualizácií.

Riešenie má význam stanovený v preambule.

Licenčné Obdobie je pre každé Riešenie Pôvodné Obdobie Platnosti spolu so všetkými Predĺženiami Platnosti.

Technické Údaje sú technická dokumentácia platná pre príslušný Softvér, ktorá je k dispozícii na adrese www.avg.com/safe-surf (ďalej ako Technické Údaje) alebo v popise Riešenia, ktorý je uvedený v Obchode s Mobilnými Aplikáciami a príležitostne sa aktualizuje.

Materiály tretích strán sú služby, softvér, internetové stránky, ponuky a akcie alebo produkty poskytnuté akoukoľvek treťou stranou, na ktoré sa vzťahujú Zmluvné podmienky tretích strán.

Zmluvné podmienky tretích strán sú všetky licenčné zmluvy, podmienky pre používanie, podmienky pre poskytovanie služby, zásady ochrany osobných údajov a iné podmienky stanovené tretími stranami, ktorými sa riadi prístup k Materiálom tretej strany a ich používanie.

Aktualizácia znamená obsah alebo kód, ktorý Spoločnosť AVG VPN Tech použije na aktualizáciu Riešenia, okrem iného vrátane nových vydaní alebo verzií Softvéru, ktoré Spoločnosť AVG VPN Tech v súvislosti s Riešením poskytuje.

Vláda USA alebo Vláda Spojeného Kráľovstva je federálna vláda Spojených štátov amerických alebo vláda Spojeného kráľovstva.
 

2. Udelenie licencie, VŠEOBECNÉ USTANOVENIA.

2.1. Udelenie licencie. Spoločnosť AVG VPN Tech vám týmto na základe zmluvných podmienok tejto Zmluvy udeľuje nevýhradnú a neprenosnú licenciu na používanie každého Riešenia, ktoré si zakúpite alebo inak náležite získate, a to vždy počas príslušného Licenčného Obdobia, na Oprávnené Účely a v súlade s Príslušnými Podmienkami a Technickými Údajmi, ak budú k dispozícii. Licenčné Obdobie pre Bezplatné Riešenia pokračuje neobmedzene bez potreby predĺženia platnosti, pokiaľ ho vy alebo Spoločnosť AVG VPN Tech v súlade s touto Zmluvou neukončíte.

2.2. Obmedzenia.

2.2.1. Všeobecné ustanovenia. Nebudete a žiadnej tretej strane nedovolíte (i) používať akýkoľvek licenčný kľúč, kombináciu používateľského mena/hesla, alebo iný autorizačný kód či číslo dodané Spoločnosťou AVG VPN Tech v súvislosti s ktorýmkoľvek Riešením na vyššom počte Zariadení, než je počet stanovený v Príslušných Podmienkach, (ii) poskytovať akýkoľvek licenčný kľúč, kombináciu používateľského mena/hesla, alebo iný autorizačný kód alebo číslo žiadnej strane, okrem Spoločnosti AVG VPN Tech alebo určených predstaviteľov Spoločnosti AVG VPN Tech, (iii) okrem prípadov, kedy to výslovne povoľujú právne predpisy, (A) spätne konštruovať, demontovať, dekompilovať, prekladať, rekonštruovať, transformovať alebo extrahovať žiadne Riešenie alebo akúkoľvek časť Riešenia ani (B) meniť, modifikovať alebo inak pozmeňovať akékoľvek Riešenie, (iv) publikovať, ďalej predávať, distribuovať, vysielať, prenášať, komunikovať, prenášať, dávať do zálohy, prenajímať, spoločne využívať alebo poskytovať podlicencie k akémukoľvek Riešeniu, (v) udeľovať žiadnej tretej strane prístup k akémukoľvek Riešeniu alebo jeho využívaniu na poskytovanie služieb servisnej kancelárie, časového zdieľania, služby predplatného alebo aplikácie ani na žiadnom inom podobnom princípe, (vi) testovať alebo porovnávať akékoľvek Riešenie Spoločnosti AVG VPN Tech ani zverejňovať alebo publikovať výsledky testovania alebo porovnávania bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti AVG VPN Tech (o ktorý môžete požiadať na adrese https://www.avg.com/benchmarking), (vii) mariť alebo obchádzať, pokúšať sa mariť alebo obchádzať, povoľovať alebo pomáhať tretej strane, aby marila alebo obchádzala kontroly inštalácie alebo používanie kópií akéhokoľvek Riešenia, alebo (viii) porušovať Zásady Prípustného Používania.

2.2.2. Softvér. Okrem obmedzení stanovených v článku 2.2.1 ďalej nebudete (i) vytvárať kópie Softvéru na akékoľvek iné účely než na jeho použitie podľa primeranej potreby tak, ako predpokladá táto Zmluva, a na uchovanie 1 nenainštalovanej/off-line kópie pre potreby obnovenia po nehodách; (ii) inštalovať Softvér do žiadneho operačného systému, ktorý nie je Spoločnosťou AVG VPN Tech podporovaný, ako je zrejmé z Technických Údajov, ani (iii) odstraňovať zo Softvéru žiadne upozornenia na autorské práva, ochranné známky alebo vlastnícke práva.

2.2.3. Upozornenie. AK POUŽIJETE AKÉKOĽVEK RIEŠENIE NA ÚČELY ALEBO SPÔSOBOM, NA KTORÝ VÁS NEOPRÁVŇUJE TÁTO ZMLUVA, DOPÚŠŤATE SA ZÁVAŽNÉHO PORUŠENIA ZMLUVY A MÔŽETE PORUŠIŤ PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY A VŠETKY ZÁRUKY, KTORÉ SPOLOČNOSŤ AVG VPN TECH NA RIEŠENIE POSKYTUJE, BUDÚ PO TAKOMTO PORUŠENÍ S OKAMŽITOU PLATNOSŤOU ZRUŠENÉ.

2.3. Poplatky tretím stranám. V súvislosti s používaním Riešenia vám môžu voči tretím stranám (napríklad poskytovateľovi pripojenia na internet alebo mobilnému operátorovi) vzniknúť náklady na poplatky za prístup, dáta alebo používanie. Takéto náklady na poplatky vám môžu vzniknúť napríklad pri používaní Riešenia, ktoré stiahne Aktualizácie. Za úhradu všetkých takých poplatkov nesiete zodpovednosť vy.

2.4. Aktualizácie.

Spoločnosť AVG VPN Tech môže príležitostne v priebehu Licenčného Obdobia a bez vášho samostatného povolenia alebo súhlasu zavádzať Aktualizácie ktoréhokoľvek Riešenia, pričom možno nebudete môcť príslušné Riešenie alebo Zariadenie (alebo určité funkcie Zariadenia) používať, dokiaľ Aktualizácia nebude plne inštalovaná. Pre všetky účely v rámci tejto Zmluvy sa Aktualizácie považujú za súčasť Riešenia. Aktualizácie môžu zahŕňať doplnenie aj odstránenie konkrétnych funkcií, ktoré Riešenie ponúka, alebo ich môžu celkom nahradiť, pričom obsah a funkcie takýchto aktualizácií zostávajú výhradne na uvážení Spoločnosti AVG VPN Tech. Spoločnosť AVG VPN Tech alebo vaše Zariadenie vám môže ponúknuť možnosť Aktualizácie odmietnuť alebo odložiť, ale aby bolo pre vás Riešenie maximálne prínosné, musíte stiahnuť a povoliť inštaláciu všetkých dostupných Aktualizácií. Spoločnosť AVG VPN Tech môže pozastaviť poskytovanie podpory pre Riešenie, pokým nebudete súhlasiť so všetkými Aktualizáciami a nenainštalujete ich. Spoločnosť AVG VPN Tech určí vhodnosť a načasovanie Aktualizácií a nie je povinná vám žiadne Aktualizácie sprístupniť. Spoločnosť AVG VPN Tech môže podľa vlastného výlučného uváženia prestať poskytovať Aktualizácie pre všetky ostatné verzie Riešenia okrem najnovšej verzie, alebo Aktualizácie, ktoré podporujú používanie Riešenia v spojení s akýmikoľvek verziami operačných systémov, e-mailových programov, programov prehliadačov a iného softvéru, na prevádzku s ktorými bolo Riešenie navrhnuté.

2.5.Konflikt funkcií a odinštalovanie. Určitý Softvér môže pri inštalácii vypnúť existujúce funkcie, napríklad firewall, a nahradiť ich vlastnými funkciami, ktoré sa dodávajú s Riešením. Po odinštalovaní Riešenia sa môže zobraziť výzva, aby ste aktivovali iný softvér. Spoločnosť AVG VPN Tech vám dôrazne odporúča takýto iný softvér v súlade s výzvou po odinštalovaní Riešenia aktivovať. Niektoré aplikácie tretích strán nemusia umožňovať správnu inštaláciu a prevádzku Riešení. Ak budete ignorovať varovania zobrazované počas inštalácie Riešenia, nemusia Riešenia správne fungovať a Spoločnosť AVG VPN Tech, nehľadiac na akékoľvek ustanovenia o opaku v tejto Zmluve, odmieta všetky záruky a zodpovednosť vo vzťahu k takýmto Riešeniam.

2.1. Pripomienky používateľov. Spoločnosť AVG VPN Tech víta vaše pripomienky týkajúce sa Riešení vrátane oznámení, že došlo k ich zlyhaniu, chybe alebo inej poruche, a vaše návrhy na doplnkové alebo iné vlastnosti a funkcie. Svoje pripomienky a návrhy nám zasielajte prostredníctvom internetového formulára, ktorý je k dispozícii na adrese https://support.avg.com/support_safe_surf. Spoločnosť AVG VPN Tech neprijíma žiadnu povinnosť na takéto pripomienky alebo návrhy odpovedať alebo reagovať a uvedená výzva na vyjadrenie pripomienok nepredstavuje v súvislosti s Riešením žiadne uznanie zodpovednosti za škodu alebo uznanie zlyhania produktu, ale zároveň Spoločnosti AVG VPN Tech udeľujete trvalé, neodvolateľné, prevoditeľné, úplne vyplatené, bezodplatné, celosvetové právo a licenciu s právom udeľovať podlicencie podľa svojich práv duševného vlastníctva (ak existujú) na používanie, kopírovanie, zaznamenávanie, šírenie, reprodukovanie, poskytovanie, predaj, ďalší predaj, udeľovanie podlicencií (cez viacero úrovní), upravovanie, zobrazovanie, verejné predvádzanie, prenos, publikovanie, vysielanie, preklad, vytváranie odvodených diel a iné využívanie vašich pripomienok a návrhov akýmkoľvek spôsobom v akomkoľvek Riešení alebo v iných produktoch a službách.

2.2. Používateľský obsah. Niektoré Riešenia vám môžu dávať možnosť prenášať alebo prijímať údaje alebo informácie ostatných, ktoré ste vytvorili alebo získali z iných zdrojov (ďalej len „Používateľský Obsah“). Zachovávate si plné vlastníctvom k vášmu vlastnému Používateľskému Obsahu vrátane všetkých práv duševného vlastníctva, ktorých už ste podľa platných zákonov držiteľom vo vzťahu k Používateľskému Obsahu, ktorý prenášate alebo prijímate prostredníctvom Riešenia, pod podmienkou dodržania práv, licencií a iných podmienok vyplývajúcich z tejto Zmluvy vrátane akýchkoľvek súvisiacich práv iných osôb na akýkoľvek Používateľský Obsah, ktorý môžete prenášať alebo prijímať. Spoločnosti AVG VPN Tech udeľujete nevýhradné, absolútne, bezpodmienečné, neobmedzené, celosvetové, neodvolateľné, trvalé a bezplatné právo a licenciu na prijímanie, prístup, reprodukovanie alebo zaznamenávanie akéhokoľvek Používateľského Obsahu, ktorý prijímate prostredníctvom nášho Riešenia, a na šírenie, distribúciu, reprodukovanie, poskytovanie, predaj, ďalší predaj, udeľovanie podlicencií (cez viacero úrovní), upravovanie, pozmeňovanie, zobrazovanie, verejné predvádzanie, prenášanie, publikovanie, vysielanie, preklad, vytváranie odvodených diel a iné využívanie (súhrnne ďalej ako „využívanie“) Používateľského Obsahu, ktorý prenášate prostredníctvom Riešenia alebo akejkoľvek jeho časti (a diel z neho odvodených) akýmkoľvek spôsobom výhradne na účel poskytovania Riešení podľa tejto Zmluvy. Vždy, keď prenášate alebo prijímate akýkoľvek Používateľský Obsah, vyhlasujete a zaručujete, že ste dosiahli aspoň vek plnoletosti v štáte alebo inej jurisdikcii svojho pobytu, a že ste rodič alebo zákonný zástupca, alebo máte všetky náležité súhlasy rodiča alebo zákonného zástupcu, každej maloletej osoby, ktorá je zobrazená v akomkoľvek Používateľskom Obsahu, ktorý prenášate alebo prijímate, alebo k nemu prispela, a že so zreteľom na tento Používateľský Obsah (a) ste jeho autorom alebo držiteľom licencie a iných práv k tomuto Používateľskému Obsahu, alebo máte zákonné právo ho používať, a udeľujete Spoločnosti AVG VPN Tech právo používať ho tak, ako je uvedené v tomto článku, a to všetko bez toho, aby Spoločnosť AVG VPN Tech niesla akúkoľvek povinnosť získať súhlas akejkoľvek tretej strany, a bez toho, aby Spoločnosti AVG VPN Tech vznikol akýkoľvek záväzok alebo zodpovednosť za škodu; (b) že Používateľský Obsah je presný (v rozsahu, v akom Používateľský Obsah obsahuje faktické údaje alebo informácie); (c) že Používateľský Obsah neoprávnene nezasahuje, s ohľadom na jeho povolené používanie a využívanie Spoločnosťou AVG VPN Tech podľa ustanovení tejto Zmluvy, nebude neoprávnene zasahovať do žiadnych práv duševného vlastníctva alebo iných práv akejkoľvek tretej strany; a (d) že Používateľský Obsah neporuší Zásady Prípustného Používania, neporuší túto Zmluvu, ani nespôsobí žiadnej osobe ujmu alebo škodu. Týmto súhlasíte s tým a beriete na vedomie, že Spoločnosť AVG VPN Tech má v prenose, príjme a používaní Používateľského Obsahu, ktorý prenesiete alebo prijmete, pasívnu úlohu a Spoločnosť AVG VPN Tech nepodnikne žiadnu iniciatívu pri prenose, príjme alebo používaní Používateľského Obsahu. Navyše vo vzťahu medzi vami a Spoločnosťou AVG VPN Tech súhlasíte a beriete na vedomie, že výlučne zodpovedáte za svoje používanie Používateľského Obsahu, a že Spoločnosť AVG VPN Tech nemôže dozerať, kontrolovať, riadiť, vyberať, overovať, prešetrovať alebo hodnotiť Používateľský Obsah alebo vaše činnosti s ohľadom na Používateľský Obsah, ktorý prenášate alebo prijímate za použitia našej služby. Beriete na vedomie, že sme oprávnení odobrať alebo deaktivovať prístup k akémukoľvek Používateľskému Obsahu, alebo prerušiť akúkoľvek alebo všetky naše služby, a to kedykoľvek na základe nášho výlučného uváženia. Rozumiete tomu a beriete na vedomie, že na to máme právo (ale nie povinnosť), ak sa domnievame, alebo sme upozornení, že ste porušili túto Zmluvu (vrátane porušenia autorských práv), alebo ak prestaneme poskytovať službu, ktorá vám umožňuje prenášať či prijímať Používateľský Obsah, alebo ju obmedzíme.
 

3. PREDĹŽENIE LICENCIE, UKONČENIE ZMLUVY

Toto ustanovenie a podmienky vrátenia zaplatenej čiastky stanovené v tejto Zmluve sa na vás nemusia vzťahovať v rozsahu, v ktorom ste si zakúpili vašu licenciu priamo od Spoločnosti AVG VPN Tech na základe samostatnej písomnej zmluvy alebo od obchodného partnera Spoločnosti AVG VPN Tech, ktorému za vaše Riešenie priamo platíte. Informácie o licenčných obdobiach, predĺženiach a vrátení platieb si pozrite vo vašej písomnej zmluve.

3.1. Predĺženia licencie. Na konci ktoréhokoľvek Licenčného Obdobia môže byť vaša licencia predĺžená o následné časové obdobia (ďalej jednotlivo len „Predĺženie Platnosti”) v súlade s ustanoveniami tohto článku 3.1. Ak sa v súlade s Príslušnými Podmienkami pre dané Riešenie predlžuje Licenčné Obdobie automaticky o ďalší mesiac, rok alebo podobné následné časové obdobie, Spoločnosť AVG VPN Tech vám môže poskytnúť oznámenie s pokynmi o tom, ako licenciu na konci aktuálneho Licenčného Obdobia zrušiť. Licenciu môžete na konci Licenčného Obdobia zrušiť podľa pokynov v oznámení. Taktiež môžete svoju licenciu zrušiť kedykoľvek v priebehu Licenčného Obdobia tak, že navštívite ovládací panel Riešenia. Po zrušení licencie sa vám viac nebudú účtovať nadchádzajúce poplatky, ale tiež vám nebudú vrátené aktuálne platby, a do konca aktuálneho Licenčného Obdobia vám bude ponechaný prístup k už zaplateným Riešeniam. Ak licenciu nezrušíte, Spoločnosť AVG VPN Tech vám z kreditnej alebo debetnej karty v primeranom čase pred koncom v danej dobe aktuálneho Licenčného Obdobia zúčtuje poplatok za predĺženie aktuálneho obdobia (ktorý môže byť vyšší ako cena, ktorú ste zaplatili na začiatku) a po prijatí platby vám predĺži Licenčné Obdobie o príslušné Predĺženie Platnosti.

3.2. Vrátenie úhrady.

3.2.1. Pre Mobilné Riešenia. Vrátenie úhrady za Mobilné Riešenie dosiahnete najrýchlejšie tak, že sa budete riadiť postupom, ktorý stanovil Obchod s Mobilnými Aplikáciami, v ktorom ste si Riešenie zakúpili. Ak Obchod s Mobilnými Aplikáciami vašej žiadosti o vrátenie úhrady nevyhovie, ale inak od pôvodného nákupu neuplynulo viac ako 30 dní, môže vám byť umožnené vrátiť Mobilné Riešenie a dosiahnuť vrátenie všetkých uhradených poplatkov (okrem nákupov v aplikácii alebo predplatných) tak, že sa budete riadiť pokynmi na adrese https://www.avg.com/billing.

3.2.2. Iné Riešenia. V prípade určitých iných Riešení môžete mať oprávnenie na vrátenie úhrady. Pozrite si stránku https://www.avg.com/billing.

3.3. Informácie o platbe. V snahe zabezpečiť vám neprerušované používanie Riešenia môže byť Spoločnosť AVG VPN Tech zapojená do programov opakovanej fakturácie alebo služieb aktualizovaného účtu. Ak sa vaše Licenčné Obdobie automaticky predĺži a Spoločnosť AVG VPN Tech nemôže účtovať poplatok na ťarchu kreditnej alebo debetnej karty, ktorú má zaznamenanú vo vašej dokumentácii, má Spoločnosť AVG VPN Tech možnosť získať aktuálne číslo karty, dátum konca platnosti alebo iné aktuálne platobné údaje od vašej banky alebo z iného zdroja, alebo môže spoločnosť, ktorá vám kartu vydala, automaticky účtovať poplatok na ťarchu vašej karty bez toho, aby to oznámila Spoločnosti AVG VPN Tech alebo vám. Ak si želáte na zakúpenie predplatného použiť službu PayPal, musíte si v službe PayPal vytvoriť účet a dodržiavať zmluvné podmienky služby PayPal, ktoré nájdete tu.

3.4. Ukončenie platnosti Zmluvy. Spoločnosť AVG VPN Tech má okrem ďalších práv, ktoré môžu vyplývať z právnych predpisov, princípov spravodlivosti alebo iných zdrojov, tiež právo ukončiť bez zodpovednosti za škodu platnosť vašej licencie k akémukoľvek Riešeniu alebo ku všetkým Riešeniam (i) bez udania dôvodu po výpovedi v predstihu piatich (5) dní pod podmienkou, že vám Spoločnosť AVG VPN Tech za platené Riešenia podľa vlastného uváženia buď (a) vráti poplatky, ktoré ste Spoločnosti AVG VPN Tech uhradili za nevyčerpanú časť príslušného Licenčného Obdobia, a to v pomernej čiastke za príslušné Licenčné Obdobie, alebo (b) udelí na zvyšok Licenčného Obdobia licenciu k v zásade podobnému produktu, alebo (ii) s uvedením dôvodu kedykoľvek bez výpovednej lehoty. Aby sa predišlo nejasnostiam, v prípade Bezplatných Riešení a Beta Riešení nebude mať Spoločnosť AVG VPN Tech voči vám okrem poskytnutia výpovede v predstihu piatich (5) dní žiadnu ďalšiu povinnosť pri ukončení bez udania dôvodu v súlade s ustanoveniami tohto článku a nebude mať povinnosť podať výpoveď v prípade odôvodneného ukončenia.

3.5. Účinky ukončenia platnosti Zmluvy. Po uplynutí platnosti príslušného Licenčného Obdobia pre ktorékoľvek relevantné Riešenie alebo po ukončení platnosti Licenčného Obdobia pre ktorékoľvek relevantné Riešenie alebo po ukončení tejto Zmluvy prestanete relevantné Riešenia používať, Spoločnosť AVG VPN Tech vám nemusí poskytovať Aktualizácie a relevantné Riešenie môže prestať fungovať. Články 1, 2.6, 2.7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11 zostávajú v platnosti aj po vypršaní alebo ukončení platnosti tejto Zmluvy.
 

4. ZVLÁŠTNE PODMIENKY PRE MOBILNÉ APLIKÁCIE.

4.1. Všeobecné ustanovenia.

4.1.1. Nákup Riešení prostredníctvom Obchodu s Mobilnými Aplikáciami. Každý Obchod s Mobilnými Aplikáciami zverejňuje podmienky, na základe ktorých vám predáva Riešenia, vrátane podmienok, za ktorých môže (alebo nemusí) Obchod s Mobilnými Aplikáciami prijímať vrátené produkty či poskytovať vrátenie úhrad za nákupnú cenu, ktorú zaplatíte. Pred tým, než nákup vykonáte, mali by ste si tieto podmienky starostlivo prečítať.

4.1.2. Používanie Riešení. Zároveň sa vaše používanie všetkých Riešení riadi touto Zmluvou, a nie štandardnou licenciou pre koncového používateľa alebo inými podmienkami, ktoré vám sprístupní Obchod s Mobilnými Aplikáciami. Každý Obchod s Mobilnými Aplikáciami však vyžaduje, aby Spoločnosť AVG VPN Tech uviedla určité oznámenia a zrieknutia sa zodpovednosti. Všetky sú uvedené vo zvyšnej časti tohto článku 4.

4.2. Riešenia stiahnuté z obchodu Google Play.

4.2.1. Obchod Google Play. Pojem Obchod Google Play znamená Obchod s Mobilnými Aplikáciami dostupný prostredníctvom Zariadenia a na adrese http://play.google.com (ďalej len „Obchod Google Play“). Aby sa predišlo nejasnostiam, licencia udelená v článku 2.1 tejto Zmluvy nahrádza akékoľvek práva na používanie Riešenia, ktoré by inak boli udelené štandardnými podmienkami pre aplikácie stiahnuté z Obchodu Google Play.

4.3. Riešenia stiahnuté z obchodu Apple App Store. Pre akékoľvek Riešenie získané prostredníctvom iTunes App Store (https://itunes.apple.com/us/genre/ios/id36?mt=8) a Mac App Store (https://itunes.apple.com/us/genre/mac/id39?mt=12) (ďalej jednotlivo len „Apple App Store“) platia tieto dodatočné podmienky:

4.3.1. Licencie udelené v článku 2.1 sa obmedzujú na neprenosnú licenciu na používanie Riešenia na akomkoľvek iPhone, iPode Touch alebo inom Zariadení Apple, ktoré vlastníte alebo ste jeho držiteľom, a tak, ako dovoľujú Pravidlá Používania stanovené v Podmienkach pre Poskytovanie Služieb Obchodu Apple App Store, ktoré sú k dispozícii online na adrese https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html alebo prostredníctvom stránok a iných prostriedkov, ktoré vám sprístupnila spoločnosť Apple.

4.3.2. Spoločnosť AVG VPN Tech a vy beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že:

(a) Táto Zmluva sa uzatvára výhradne medzi zmluvnými stranami, a nie so spoločnosťou Apple. Za Riešenia a ich obsah je zodpovedná výhradne Spoločnosť AVG VPN Tech, a nie spoločnosť Apple.

(b) Spoločnosť Apple nemá s ohľadom na Riešenie žiadnu povinnosť dodávať akékoľvek služby na údržbu a podporu.

(c) Ak Riešenie nebude zodpovedať akejkoľvek platnej záruke, môžete to oznámiť spoločnosti Apple a spoločnosť Apple vám vráti uhradenú cenu Riešenia. V maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi nebude mať spoločnosť Apple s ohľadom na Riešenie žiadnu ďalšiu záručnú povinnosť a vo vzťahu medzi vami, Spoločnosťou AVG VPN Tech a spoločnosťou Apple bude za akékoľvek ďalšie nároky, straty, záväzky, škody, náklady alebo výdavky, ktoré možno pripísať akémukoľvek nedodržaniu záruky, zodpovedná výlučne Spoločnosť AVG VPN Tech.

(d) Spoločnosť AVG VPN Tech, nie spoločnosť Apple, je zodpovedná za riešenie akýchkoľvek nárokov, ktoré s ohľadom na Riešenie, vaše vlastníctvo a/alebo používanie Riešenia vznesiete vy alebo akákoľvek tretia strana, najmä: (i) nárokov týkajúcich sa zodpovednosti výrobcu, (ii) akéhokoľvek tvrdenia, že Riešenie nevyhovuje akýmkoľvek platným požiadavkám právnych predpisov alebo nariadení a (iii) nárokov vyplývajúcich z predpisov o ochrane spotrebiteľa alebo podobných právnych predpisov.

(e) V prípade akéhokoľvek nároku tretej strany týkajúceho sa toho, že Riešenie alebo vaše vlastníctvo a používanie Riešenia porušuje práva duševného vlastníctva tejto tretej strany, bude za vyšetrovanie, obhajobu, urovnanie a zbavenie každého takého nároku týkajúceho sa porušovania práv duševného vlastníctva zodpovedná Spoločnosť AVG VPN Tech, nie spoločnosť Apple.

(vi) Spoločnosť Apple a jej dcérske spoločnosti sú oprávnenými tretími stranami tejto Zmluvy a tým, že súhlasíte so zmluvnými podmienkami tejto Zmluvy, získava spoločnosť Apple právo (a predpokladá sa, že prijíma právo) vymáhať od vás ako oprávnená tretia strana plnenie tejto Zmluvy.
 

5. MATERIÁLY TRETÍCH STRÁN, ZMLUVNÉ PODMIENKY TRETÍCH STRÁN.

Spoločnosť AVG VPN Tech vám môže priamo alebo prostredníctvom Riešenia ponúkať odkazy alebo ponuky na Materiály Tretích Strán, ktoré sú všetky riadené tretími stranami a väčšinou podliehajú Zmluvným Podmienkam Tretích Strán. Uvedené podmienky si pred prijatím dôkladne prečítajte. Spoločnosť AVG VPN Tech nezodpovedá za obsah ani výkon žiadnych takýchto Materiálov Tretích Strán, neručí za Materiály Tretích Strán ani ich nepodporuje, ani nepreberá alebo nemá s ohľadom na takéto Materiály Tretích Strán žiadnu zodpovednosť voči vám, ani žiadnej tretej strane. Ak otvoríte, stiahnete alebo použijete Materiály Tretích Strán, činíte tak výlučne na vlastné riziko.
 

6. Vlastníctvo.

6.1. Spoločnosť AVG VPN Tech si vyhradzuje k Riešeniam všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené touto Zmluvou. Všetky autorské práva, ochranné známky a ostatné prípadné práva duševného vlastníctva k Riešeniu a na Riešenie (okrem iného vrátane dátových súborov, obrázkov, ktoré sa v Riešení zobrazujú, zobrazení na obrazovke, ako aj všetkej dokumentácie súvisiacej s Riešením) sú majetkom Spoločnosti AVG VPN Tech alebo jej poskytovateľov licencií a sú chránené právnymi predpismi Spojeného kráľovstva a iných krajín o ochrane autorských práv, medzinárodnými dohodami a inými príslušnými právnymi predpismi. Každá kópia Riešenia, ktorú ste podľa tejto Zmluvy oprávnení vytvoriť, musí obsahovať úplné upozornenie o autorských právach aj ostatné upozornenia, ktoré tvoria súčasť originálnej kópie Riešenia.

6.2. Všetky obchodné názvy, ochranné známky, servisné značky, logá, názvy domén alebo iné rozlišovacie vlastnosti značiek na akýchkoľvek produktoch alebo službách tretích strán vrátane Materiálov Tretích Strán dostupných v Riešení alebo jeho prostredníctvom, alebo s nimi súvisiace, sú majetkom poskytovateľov z tretích strán alebo ich príslušných poskytovateľov licencií.
 

7. Záruky.

7.1. ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI. SPOLOČNOSŤ AVG VPN TECH POSKYTUJE KAŽDÉ RIEŠENIE NA PRINCÍPE „AKO JE“, „SO VŠETKÝMI CHYBAMI“ A „AKO JE K DISPOZÍCII“ A SPOLOČNOSŤ AVG VPN TECH, SPOLOČNOSTI JEJ SKUPINY, ZÁSTUPCOVIA, POSKYTOVATELIA LICENCIÍ, PREDSTAVITELIA, DODÁVATELIA, DISTRIBÚTORI, PREDAJCOVIA, OPERÁTORI BEZDRÔTOVEJ SIETE, CEZ KTORÚ SA RIEŠENIE POSKYTUJE, ALEBO INÍ OBCHODNÍ PARTNERI A KAŽDÁ Z PRÍSLUŠNÝCH SPOLOČNOSTÍ JEJ SKUPINY, PREDSTAVITEĽOV, PREDÁVAJÚCICH, ZÁSTUPCOV A DODÁVATEĽOV SA ZRIEKAJÚ VŠETKÝCH OSTATNÝCH ZÁRUK A VYHLÁSENÍ SO ZRETEĽOM NA RIEŠENIA, MÉDIÁ A AKÉKOĽVEK INÉ PREDMETY TEJTO ZMLUVY, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO PREDPOKLADANÝCH, NAJMÄ AKEJKOĽVEK PREDPOKLADANEJ ZÁRUKY ALEBO STAVU PREDAJNOSTI, AKEJKOĽVEK PREDPOKLADANEJ ZÁRUKY ALEBO STAVU VHODNOSTI NA DANÝ ÚČEL A AKEJKOĽVEK PREDPOKLADANEJ ZÁRUKY ALEBO STAVU NEPORUŠENIA PRÁV TRETÍCH OSÔB. SPOLOČNOSŤ AVG VPN TECH NERUČÍ ZA TO, ŽE PREVÁDZKA RIEŠENÍ BUDE NEPRERUŠENÁ ALEBO BEZCHYBNÁ, ŽE RIEŠENIA BUDÚ RIADNE FUNGOVAŤ NA AKOMKOĽVEK DANOM ZARIADENÍ ALEBO S AKOUKOĽVEK KONKRÉTNOU KONFIGURÁCIOU HARDVÉRU A/ALEBO SOFTVÉRU, ALEBO ŽE RIEŠENIA BUDÚ POSKYTOVAŤ ÚPLNÚ OCHRANU INTEGRITY VYBRANÝCH DÁT, INFORMÁCIÍ ALEBO OBSAHU, ULOŽENÝCH ALEBO PRENÁŠANÝCH CEZ INTERNET. Niektoré právne systémy neumožňujú obmedzenia určitých predpokladaných záruk, takže vyššie uvedené obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať. V závislosti od právneho systému sa na vás môžu vzťahovať aj iné práva.

7.2. Rizikové prostredia. Riešenia neboli navrhnuté ani na ne nebola poskytnutá licencia na použitie v rizikových prostrediach, ako sú najmä prevádzka jadrových zariadení, letecké navigačné systémy, letecké komunikačné systémy, riadenie leteckej prevádzky, zariadenia na podporu životných funkcií alebo zbraňové systémy a akékoľvek iné prostredie, v ktorom by zlyhanie Riešenia alebo neschopnosť používať ho mohlo spôsobiť telesné zranenie alebo úmrtie. Bez obmedzenia ustanovení v časti 7.1 tejto Zmluvy, sa Spoločnosť AVG VPN Tech a jej poskytovatelia licencií zriekajú všetkých výslovných aj predpokladaných záruk vhodnosti na takéto účely alebo použitia.
 

8. Obmedzenie zodpovednosti.

V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI SPOLOČNOSŤ AVG VPN TECH ANI SPOLOČNOSTI JEJ SKUPINY, ZÁSTUPCOVIA, POSKYTOVATELIA LICENCIÍ, PREDSTAVITELIA, DODÁVATELIA, DISTRIBÚTORI, PREDAJCOVIA, OPERÁTORI BEZDRÔTOVEJ SIETE, CEZ KTORÚ SA RIEŠENIE POSKYTUJE, ANI INÍ OBCHODNÍ PARTNERI NIE SÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ VOČI VÁM ANI AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANE ZA ŽIADNE NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, TRESTNÉ ALEBO OSOBITÉ ŠKODY, BEZ OHĽADU NA PRÍČINU ALEBO TEORETICKÝ ZÁKLAD ZODPOVEDNOSTI, ANI ZA ŽIADNE ŠKODY (PRIAME ALEBO NEPRIAME) UTRPENÉ V DÔSLEDKU OBCHODNEJ STRATY, STRATY ZISKOV ALEBO PRÍJMOV, STRATY SÚKROMIA, STRATY MOŽNOSTI POUŽÍVAŤ AKÉKOĽVEK ZARIADENIE ALEBO RIEŠENIE VRÁTANE PREDMETNÉHO RIEŠENIA, NÁKLADOV NA ZAOBSTARANIE NÁHRADNÉHO ALEBO NAHRÁDZAJÚCEHO TOVARU A SLUŽIEB, PRERUŠENIE PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI, STRATY OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ, ANI ZA INÉ FINANČNÉ STRATY, ZAKLADAJÚCE SA NA TEJTO ZMLUVE ALEBO NA RIEŠENÍ, KTORÉ BOLO PODĽA NEJ POSKYTNUTÉ, A TO ANI V PRÍPADE, AK BOLA SPOLOČNOSŤ AVG VPN TECH O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD INFORMOVANÁ. SPOLOČNOSŤ AVG VPN TECH NEBUDE ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNY NEOPRÁVNENÝ PRÍSTUP K DÁTAM ALEBO ZA ICH PORUŠENIE, VYMAZANIE, KRÁDEŽ, ZNIČENIE, POZMENENIE, NEÚMYSELNÉ PREZRADENIE, ANI STRATU DÁT, INFORMÁCIÍ ALEBO OBSAHU, KTORÉ SÚ PRENÁŠANÉ, PRIJÍMANÉ ALEBO UCHOVÁVANÉ PROSTREDNÍCTVOM RIEŠENIA ALEBO V SÚVISLOSTI S NÍM, BEZ OHĽADU NA PRÍČINU. ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI AVG VPN TECH TÝKAJÚCA SA KTORÉHOKOĽVEK RIEŠENIA V ŽIADNOM PRÍPADE NEPREKROČÍ NIŽŠIU ČIASTKU, KTOROU JE BUĎ (I) POPLATOK, KTORÝ STE ZA RIEŠENIE SKUTOČNE ZAPLATILI, PRÍPADNE KTORÝ MÁTE ZAPLATIŤ, A (II) PREDAJNÁ CENA RIEŠENIA ODPORÚČANÁ SPOLOČNOSŤOU AVG VPN TECH KU DŇU, KEDY STE HO ZÍSKALI, ALEBO S OHĽADOM NA BEZPLATNÉ RIEŠENIE ALEBO BETA RIEŠENIE, ČIASTKA 5,00 USD. UVEDENÉ OBMEDZENIE SA BUDE UPLATŇOVAŤ BEZ OHĽADU NA NENAPLNENIE ZÁKLADNÉHO ÚČELU AKÉHOKOĽVEK OBMEDZENÉHO NÁPRAVNÉHO PROSTRIEDKU.
 

9. Odškodnenie.

SPOLOČNOSŤ AVG VPN TECH, SPOLOČNOSTI JEJ SKUPINY, JEJ ZÁSTUPCOV, POSKYTOVATEĽOV LICENCIE, PREDSTAVITEĽOV, DODÁVATEĽOV, DISTRIBÚTOROV, PREDAJCOV A INÝCH OBCHODNÝCH PARTNEROV A ICH PRÍSLUŠNÝCH RIADITEĽOV, FUNKCIONÁROV, ZAMESTNANCOV A ZÁSTUPCOV ODŠKODNÍTE, BUDETE CHRÁNIŤ A ZACHOVÁTE BEZ UJMY V SÚVISLOSTI S AKÝMIKOĽVEK STRATAMI, VÝDAVKAMI, ŠKODAMI A NÁKLADMI VRÁTANE PRIMERANÝCH NÁKLADOV NA PRÁVNE ZASTUPOVANIE VYPLÝVAJÚCIMI Z VÁŠHO POUŽÍVANIA RIEŠENIA ALEBO AKÉHOKOĽVEK VÁŠHO PORUŠENIA TEJTO ZMLUVY, NAJMÄ AKÉHOKOĽVEK NEDODRŽANIA ALEBO ÚDAJNÉHO NEDODRŽANIA KTORÉHOKOĽVEK Z VAŠICH VYHLÁSENÍ, ZÁRUK, ZÁVÄZKOV ALEBO PRÍSĽUBOV UVEDENÝCH V TEJTO ZMLUVE. SPOLOČNOSŤ AVG VPN TECH SI VYHRADZUJE PRÁVO PREVZIAŤ NA VLASTNÉ NÁKLADY VÝHRADNÚ OBHAJOBU A KONTROLU V AKEJKOĽVEK VECI TÝKAJÚCEJ SA ODŠKODNENIA Z VAŠEJ STRANY, PRIČOM V TAKOMTO PRÍPADE BUDETE V PLNEJ MIERE SPOLUPRACOVAŤ SO SPOLOČNOSŤOU AVG VPN TECH PRI PRESADZOVANÍ AKEJKOĽVEK DOSTUPNEJ OBHAJOBY.
 

10. Rozhodné právo, ROZHODCOVSKÉ KONANIE.

10.1. Použiteľnosť článku 10 v závislosti od Krajiny Pobytu. Výklad, platnosť a plnenie tejto Zmluvy a všetkých mimozmluvných záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo s ňou spojených sa bude riadiť podľa právnych predpisov uvedených v nasledujúcej vete. Ak ste fyzickou osobou nachádzajúcou sa, alebo má váš podnik hlavné miesto podnikania, alebo je zapísaný do obchodného registra (a) kdekoľvek na svete okrem USA, výklad, platnosť a plnenie tejto Zmluvy a všetkých mimozmluvných záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo s ňou spojených sa bude riadiť výlučne v súlade s postupmi stanovenými v článku 10.2; (b) v USA, všetky Spory (podľa definície v článku 10.3) sa budú riadiť výlučne postupmi stanovenými v článku 10.3.

10.2. Súdna právomoc a príslušný právny poriadok – okrem USA. Každá Strana neodvolateľne súhlasí s podriadením sa výlučnej súdnej právomoci súdov so sídlom v Londýne v Anglicku s ohľadom na akékoľvek nároky či záležitosti, ktoré vzniknú na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Na účely každého takého súdneho konania súhlasíte s osobnou právomocou súdov Anglicka alebo Walesu nad vašou osobou a nebudete voči nej namietať, a ďalej sa zriekate námietky na základe nevhodnej miestnej príslušnosti alebo forum non conveniens a nebudete sa snažiť vyvolať súdne konanie ani podnikať kroky na preloženie konania do iného okresu alebo jurisdikcie. Tieto podmienky a akékoľvek spory či nároky vyplývajúce z nich alebo v súvislosti s nimi, alebo s ich predmetom či vznikom (vrátane mimozmluvných sporov či nárokov) sa budú riadiť a budú vykladané v súlade s právnymi predpismi Anglicka a Walesu s výnimkou kolíznych noriem. Aby sa predišlo pochybnostiam, použitie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa výslovne vylučuje.

10.3. Dohoda o Záväznom Rozhodcovskom Konaní a Zrieknutie Sa Skupinovej Žaloby – USA.

10.3.1. Použitie. Táto Dohoda o Záväznom Rozhodcovskom Konaní a Zrieknutie sa Skupinovej Žaloby platí pre všetky Spory, ktoré vzniknú z Riešenia alebo tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ním, alebo s ňou, a ktoré sa týkajú vás a Spoločnosti AVG VPN Tech a/alebo Spoločností Jej Skupiny. Pre účely tohto Článku 10 znamená „Spor“ akýkoľvek spor, žalobu alebo inú spornú otázku bez ohľadu na konkrétny uplatňovaný predmet žaloby (t.j. spolu s akýmikoľvek inými možnými predmetmi žaloby alebo právnymi základmi zahŕňa nároky za porušenie zmluvy, podvod a porušenie zákona alebo nariadenia).

10.3.2. Oznámenie. V prípade Sporu musíte Spoločnosti AVG VPN Tech poskytnúť Oznámenie o Spore, ktoré je písomným vyjadrením s menom, adresou a kontaktnými údajmi strany, ktorá ho podáva, faktami, ktoré viedli k vzniku Sporu a požadovaným spôsobom nápravy. Oznámenie o Spore musíte zaslať Spoločnosti AVG VPN Tech e-mailom na adresu legal@vpn.avg.com (pričom uvediete predmet: Oznámenie o Spore podľa článku 10.3.2 Licenčnej Zmluvy s Koncovým Používateľom).

10.3.3. ZRIEKNUTIE SA SKUPINOVEJ ŽALOBY. AKÉKOĽVEK KONANIE S ÚČELOM UROVNAŤ ČI SÚDNE RIEŠIŤ AKÝKOĽVEK SPOR NA AKOMKOĽVEK SÚDNOM TRIBUNÁLI BUDE VEDENÉ VÝHRADNE NA INDIVIDUÁLNOM ZÁKLADE. NEBUDETE POŽADOVAŤ, ABY BOL AKÝKOĽVEK SPOR PREJEDNANÝ AKO SKUPINOVÁ ŽALOBA, ŽALOBA OBČIANSKEHO SPLNOMOCNENCA ALEBO AKÉKOĽVEK INÉ KONANIE, V KTOROM KTORÁKOĽVEK STRANA KONÁ ČI NAVRHUJE KONANIE V POSTAVENÍ ZÁSTUPCU. ŽIADNE ROZHODCOVSKÉ ALEBO SÚDNE KONANIE NEBUDE SPOJENÉ S INÝM BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU VŠETKÝCH STRÁN DOTKNUTÝCH ROZHODCOVSKÝM ALEBO SÚDNYM KONANÍM.

10.3.4. Dohoda o rozhodcovskom konaní. Ak vy a Spoločnosť AVG VPN Tech nevyriešite Spor neformálnym vyjednávaním, akákoľvek iná snaha o vyriešenie Sporu bude vykonávaná výhradne prostredníctvom právne záväzného rozhodcovského konania, ktoré sa bude riadiť federálnym zákonom o rozhodcovskom konaní USA (ďalej ako „FAA“), 9 U.S.C., § 1 a nasl., s výnimkou ustanovení článkov 10.5 a 10.8.2 nižšie. S výhradou ustanovení článkov 10.5 a 10.8.2 sa vzdávate práva na súdne konanie (alebo účasti na ňom ako strana v skupinovej žalobe) týkajúceho sa všetkých Sporov pred sudcom alebo porotou. Namiesto toho budú všetky Spory riešené pred nezávislým rozhodcom, ktorého rozhodnutie bude konečné, s výhradou obmedzeného práva na súdny prieskum na základe FAA. Rozhodcovský nález môže vymáhať ktorýkoľvek súd, ktorý je pre strany príslušný.

10.3.5. Výnimky z dohody o rozhodcovskom konaní.

(a) Súdy pre spory s nízkou hodnotou. Môžete viesť akýkoľvek Spor na súde pre spory s nízkou hodnotou v kraji či v inej podobnej politickej jednotke, v ktorej máte pobyt, ak tento Spor spĺňa všetky požiadavky, aby bol prejednávaný na súde pre spory s nízkou hodnotou. Ak vznesiete nárok na súde pre spory s nízkou hodnotou, nesiete zodpovednosť za všetky súdne náklady a poplatky.

(b) Duševné vlastníctvo. Všetky Spory týkajúce sa akéhokoľvek tvrdeného zneužitia duševného vlastníctva patriaceho vám alebo Spoločnosti AVG VPN Tech, vrátane akýchkoľvek Sporov týkajúcich sa článku 6 tejto Zmluvy, budú riešené na súde.

10.3.6. Priebeh rozhodcovského konania. Všetky rozhodcovské konania bude viesť Americká asociácia pre arbitráž (ďalej len „AAA“) a budú sa riadiť jej „Pravidlami Rozhodcovského Konania Týkajúceho sa Spotrebiteľov“, účinnými od 1. septembra 2014 a s nimi súvisiacimi „Nákladmi na Rozhodcovské Konanie (vrátane administratívnych poplatkov AAA)“ účinnými od 1. septembra 2014 (ďalej spoločne len „Postupy Týkajúce sa Spotrebiteľov“).

(a) Náklady rozhodcovského konania. Postupy Týkajúce sa Spotrebiteľov stanovujú určité poplatky a konkrétne niektoré uvaľujú na spotrebiteľa (vás) a iné na podniky (Spoločnosť AVG VPN Tech). Ak má váš nárok hodnotu 75 000 USD alebo nižšiu, Spoločnosť AVG VPN Tech zaplatí všetky z týchto uvedených poplatkov a nákladov, vrátane tých, ktoré sú uvalené na zákazníka. Spoločnosť AVG VPN Tech odmieta niesť akékoľvek iné náklady. Ak má váš nárok hodnotu vyššiu ako 75 000 USD, platby sa budú riadiť Postupmi Týkajúcimi sa Spotrebiteľov.

(b) Právne predpisy a pravidlá, ktorými sa riadi rozhodcovské konanie. S výhradou ustanovení článku 10.8 sa použijú Postupy Týkajúce sa Spotrebiteľov AAA pre akékoľvek Spory medzi týmito stranami. Podľa Pravidla Rozhodcovského Konania Týkajúceho sa Spotrebiteľov R-1 písm. (e) však môže zmluvná strana namietnuť náležité použitie Pravidiel Rozhodcovského Konania Týkajúceho sa Spotrebiteľov rozhodcovi, aby vydal konečné rozhodnutie. Táto Zmluva bude mať prednosť v rozsahu, v ktorom neodporuje Konaniam Týkajúcich sa Spotrebiteľov. Pri rozhodovaní o Spore použije nezávislý rozhodca ustanovenia tejto Zmluvy a právne predpisy štátu Delaware. Rozhodcovské konanie započnete len v štáte alebo inej podobnej politickej jednotke vášho pobytu. Rozhodcovské konanie sa uskutoční prostredníctvom konferenčného hovoru. Ak však konanie prebieha podľa Postupov Týkajúcich sa Spotrebiteľov AAA, bude mať rozhodca (rozhodcovia) právomoc na žiadosť strany zvážiť, či sa bude vyžadovať osobné vypočutie.

(c) Vylúčenie využitia asociácie AAA ako neoddeliteľnej súčasti dohody o rozhodcovskom konaní. Vy a Spoločnosť AVG VPN Tech súhlasíte s tým, že využitie asociácie AAA na vedenie rozhodcovského konania netvorí neoddeliteľnú súčasť dohody strán riešiť Spory v rozhodcovskom konaní. Ak asociácia AAA nebude alebo nemôže viesť rozhodcovské konanie, vy a Spoločnosť AVG VPN Tech budete v dobrej viere viesť jednania s cieľom zhodnúť sa na jedinom rozhodcovi, ktorý vyrieši Spor tak, ako je to stanovené v Postupoch Týkajúcich sa Spotrebiteľov. Ak sa strany nebudú môcť dohodnúť na rozhodcovi, ustanoví rozhodcu príslušný súd, ktorý sa bude riadiť Postupmi Týkajúcimi sa Spotrebiteľov asociácie AAA.

10.3.7. Oddeliteľnosť ustanovení. Ak sa zistí, že jedna alebo viac častí článku 10 nie je v súlade s právnymi predpismi, je neplatná alebo nevynútiteľná s ohľadom na všetky alebo niektoré časti Sporu, potom, a len za týchto okolností, budú tieto časti oddelené a Spor bude vyriešený podľa všetkých zostávajúcich častí článku 10 a všetkých ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Ak toto oddelenie spôsobí, že celý Spor alebo jeho časť bude predmetom súdneho konania, príslušnými súdmi pre každé takéto súdne konanie budú štátne alebo federálne súdy so sídlom v štáte Delaware. Na účely každého takého súdneho konania súhlasíte s právomocou súdov štátu Delaware nad vašou osobou a nebudete voči nej namietať, a ďalej sa zriekate námietky na základe nevhodnej miestnej príslušnosti alebo forum non conveniens, aj krokov na preloženie konania do iného okresu alebo jurisdikcie.

10.3.8. Spory podnikových zákazníkov. Ak ste si kúpili Riešenie pre iné než osobné použitie a použitie v domácnosti, budú sa všetky Spory riadiť článkami 10.1 až 10.7 s nasledujúcimi výnimkami:

(a) Priebeh rozhodcovského konania. Rozhodcovské konanie, vrátane úhrady nákladov, sa bude viesť v súlade s Pravidlami pre Rozhodcovské Konanie Týkajúce sa Podnikov Asociácie AAA (ďalej ako „Postupy Týkajúce sa Podnikov“). Tieto Postupy Týkajúce sa Podnikov sa náležite použijú na akýkoľvek Spor medzi stranami a v žiadnom súdnom konaní nebudete hájiť iný postoj. Táto Zmluva však bude mať prednosť v rozsahu, v ktorom neodporuje Postupom Týkajúcim sa Podnikov.
 

11. Rôzne.

11.1. Oznámenie. Spoločnosť AVG VPN Tech vám môže kedykoľvek zaslať akékoľvek oznámenie prostredníctvom elektronickej pošty, kontextového okna, dialógového okna alebo iným spôsobom, aj keď v niektorých prípadoch vám toto oznámenie nemusí byť doručené, ak a pokiaľ Riešenie nespustíte. Každé takéto oznámenie sa bude považovať za doručené dňom, kedy ho Spoločnosť AVG VPN Tech prostredníctvom Riešenia po prvýkrát sprístupní, bez ohľadu na to, kedy ho v skutočnosti dostanete.

11.2. Výklad. Nadpisy v tejto Zmluve nemajú vplyv na jej interpretáciu. Akýkoľvek použitý rod zahŕňa všetky rody. Jednotné číslo zahŕňa množné číslo a naopak. Ak je slovo alebo slovné spojenie definované, jeho ďalšie gramatické formy majú zodpovedajúci význam.

11.3. Oddeliteľnosť ustanovení. Ak bude akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy vyhlásené za nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné podľa akýchkoľvek platných právnych predpisov a nariadení, všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostanú v plnom rozsahu platné a účinné.

11.4. Nemožnosť plnenia. Spoločnosť AVG VPN Tech nebude niesť zodpovednosť za žiaden výpadok alebo oneskorenie v plnení spôsobené či už v plnom rozsahu alebo čiastočne príčinou, ktorá je mimo jej primeranej kontroly, najmä výpadkom verejných alebo prenosových služieb, výpadkom telefónnych liniek alebo telefónnych zariadení, výpadkom dodávky elektrickej energie, štrajkmi alebo inými pracovnými nepokojmi (okrem iného tiež štrajkom alebo iným pracovným nepokojom súvisiacim so Spoločnosťou AVG VPN Tech a Spoločnosťami Jej Skupiny, zástupcami, poskytovateľmi licencií, predstaviteľmi, dodávateľmi, distribútormi, predajcami a inými obchodnými partnermi), vojnovými alebo teroristickými činmi, záplavami, sabotážou, požiarom, prírodnými alebo inými katastrofami alebo vyššou mocou.

11.5. Vzdanie sa nároku. Ak niektorá zo zmluvných strán nebude trvať na striktnom plnení ktorejkoľvek zo zmluvných podmienok a ustanovení tejto Zmluvy, nebude sa to vykladať ako zrieknutie sa alebo upustenie od budúceho dodržiavania Zmluvy, a všetky zmluvné podmienky a ustanovenia tejto Zmluvy zostanú v plnom rozsahu platné a účinné. Žiadne zrieknutie sa akejkoľvek zmluvnej podmienky tejto Zmluvy niektorou zo zmluvných strán nebude účinné na žiaden účel, pokiaľ toto zrieknutie sa nie je vyhotovené písomne a podpísané príslušnou stranou. Ak sa niektorá zo zmluvných strán zriekne uplatnenia sankcií voči druhej strane za porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy, nebude sa to vykladať ako trvalé zrieknutie sa sankcií za takéto porušenie alebo zrieknutie sa sankcií za iné porušenia toho istého ustanovenia alebo iných ustanovení tejto Zmluvy.

11.6. Postúpenie práv. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti AVG VPN Tech nesmiete postúpiť svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy. Spoločnosť AVG VPN Tech môže túto Zmluvu kedykoľvek postúpiť podľa svojho vlastného uváženia bez akéhokoľvek vášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

11.7. Výklad. Táto Zmluva sa neriadi podľa Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru a použitie tohto Dohovoru sa výslovne vylučuje. V prípade, že v akomkoľvek súdnom konaní alebo inak vznikne nejednoznačnosť alebo otázka zámeru alebo interpretácie, budú sa podmienky tejto Zmluvy vykladať tak, akoby ich strany vypracovali spoločne, a z titulu autorstva ktorýchkoľvek ustanovení tejto Zmluvy nevznikne v prospech alebo neprospech ktorejkoľvek zo zmluvných strán žiadna domnienka ani dôkazné bremeno.

11.8. Licencia Vlády USA. Akékoľvek Riešenie poskytnuté Vláde USA sa poskytuje s právami a obmedzeniami komerčnej licencie opísanými inde v tejto Zmluve. Spoločnosť AVG VPN Tech si vyhradzuje všetky nezverejnené práva v rámci zákonov o autorských právach v USA.

11.9. Úplná zmluva. Táto Zmluva vrátane Príslušných Podmienok, Technických Údajov, zásad Ochrany Osobných Údajov a iných dokumentov, na ktoré Zmluva odkazuje, predstavuje celú Zmluvu medzi zmluvnými stranami a nahrádza všetky predchádzajúce ústne alebo písomné dorozumenia a vyhlásenia alebo dohody s ohľadom na predmet tejto Zmluvy.

11.10. Kontrola exportu. Zaväzujete sa dodržiavať všetky platné právne predpisy USA a medzinárodné právne predpisy, ktorými sa riadi vývoz a opätovný vývoz Riešení, vrátane Vývozných Administratívnych Nariadení USA, ako aj obmedzenia týkajúce sa koncového používateľa, koncového použitia a miesta určenia, vydané Vládou USA, Vládou Spojeného Kráľovstva a iných štátov. Bez toho, aby bola obmedzená široká platnosť predchádzajúceho ustanovenia, (i) vyhlasujete, že sa nenachádzate na zozname odmietnutých osôb, zozname nepreverených osôb, zozname subjektov, zozname zvlášť označených štátnych príslušníkov, zozname vylúčených osôb alebo na akomkoľvek inom zozname, ktorý vydáva Vláda USA alebo Vláda Spojeného Kráľovstva, (ii) nebudete používať, vyvážať alebo opätovne vyvážať Riešenie na územia, miesta určenia, pre spoločnosti alebo jednotlivcov tak, že by tým bolo porušené embargo alebo obchodné sankcie uvalené Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou, najmä do týchto štátov: Kuba, Irán, Severná Kórea, Sudán a Sýria.

11.11. Vylúčenie tretích strán ako oprávnených osôb. Táto Zmluva je zamýšľaná výhradne v prospech vás, Spoločnosti AVG VPN Tech a/alebo Spoločností Jej Skupiny a ich príslušných zástupcov, poskytovateľov licencií, predstaviteľov, dodávateľov, distribútorov, predajcov a iných obchodných partnerov. Okrem prípadov stanovených v článku 4.3.2 písm. (f) nemôže žiadna osoba, ktorá nie je zmluvnou stranou tejto Zmluvy, podať žalobu podľa tejto Zmluvy ako oprávnená tretia strana Zmluvy.

11.12. Jazyk. Táto Zmluva bola pôvodne vyhotovená v anglickom jazyku. Spoločnosť AVG VPN Tech môže pre vašu potrebu poskytnúť jeden alebo viac prekladov, avšak v prípade akéhokoľvek rozporu alebo nezrovnalosti má prednosť anglická verzia.

11.13. Internetové pripojenie. Určité Riešenia môžu pre svoje fungovanie vyžadovať aktívne a stabilné pripojenie k internetu. Je preto vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby ste mali vždy aktívne a stabilné internetové pripojenie.

11.14. Názvy produktov. Spoločnosť AVG VPN Tech si vyhradzuje právo príležitostne zmeniť na základe svojho vlastného uváženia názvy Riešení.

11.15. Kontaktné údaje. Spoločnosť AVG VPN Tech môžete kontaktovať na adrese info@vpn.avg.com.

Všetky komerčné produkty AVG je možné používať v súlade s licenčnou zmluvou, ktorá s k nim viaže. Prečítajte si licenčné zmluvy nižšie.
Pozrite si všetky aktuálne a minulé Licenčné Zmluvy s Koncovým Používateľom
Chrome browser logo

AVG odporúča používať
BEZPLATNÝ internetový prehliadač Chrome™.

Prejsť na obsah stránky Prejsť na ponuku