< Zpět k zásadám společnosti AVG

AVG Safe Surf Ujednání s Koncovým Uživatelem

DŮLEŽITÉ: Toto Ujednání s Koncovým Uživatelem (dále jen „Ujednání“) obsahuje podmínky a ujednání, jimiž se řídí přístup k veškerému Softwaru a Službám (dále jen „Řešení“) získaným od společnosti AVG VPN Technologies UK Ltd. (dále jen „AVG VPN Tech“) a jejich používání vámi a jakýmkoli subjektem či fyzickou osobou, které zastupujete nebo pro jejichž počítač, chytrý telefon nebo jiné Zařízení pořizujete Řešení (dále jen „Vy“).

Společnost AVG VPN Tech může toto Ujednání kdykoli změnit prostřednictvím oznámení, které obdržíte v souladu s tímto Ujednáním. Jestliže budete Řešení dále používat ve lhůtě alespoň 30 dnů ode dne oznámení, bude to znamenat, že změnu tohoto Ujednání přijímáte. Společnost AVG VPN Tech může požadovat, abyste změnu tohoto Ujednání před dalším používáním dříve zakoupených Řešení přijali. Pokud změnu tohoto Ujednání odmítnete přijmout, může společnost AVG VPN Tech ukončit vaše používání dotčených Řešení. V takovém případě Vám vrátíme částky zaplacené za tato Řešení (poměrnou část odpovídající zbývající části Období Předplatného).

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky ohledně tohoto Ujednání nebo Řešení, kterých se týká, obraťte se na kontaktní osoby společnosti AVG VPN Tech uvedené v části 11.16.

AVG VPN Tech je společnost s ručením omezeným registrovaná v Anglii pod identifikačním číslem 09960966 a má registrované sídlo na adrese 110 High Holborn, London WC1V, UK.

Vezměte také na vědomí, že v tomto Ujednání:

 • uznáváte, že:
  • Aktivace Řešení vámi či třetí stranou, kterou jste oprávnili, aby aktivaci provedla vaším jménem, může být podmíněna registrací u společnosti AVG VPN Tech na internetu nebo telefonicky. Nezbytnou podmínkou udělení licence a poskytnutí Služeb sjednaných v tomto Ujednání společností AVG VPN Tech je vaše prohlášení, že registrační informace poskytnuté společnosti AVG VPN Tech vámi nebo oprávněnou osobou (včetně zejména e-mailové adresy) jsou přesné a úplné ke dni registrace a budete je aktualizovat, kdykoli nastanou případné změny. Potřebné změny lze provést v ovládacím panelu příslušného Řešení. Další podrobnosti o registračních informacích najdete v Zásadách Ochrany Osobních Údajů.
  • Jste povinni udržovat svůj uživatelský profil aktuální, aby vám mohla být doručována oznámení o prodlouženích Období Předplatného a další důležité informace o tomto Ujednání a Řešeních.
  • Společnost AVG VPN Tech může kterékoli Řešení příležitostně aktualizovat nebo nahradit jiným Řešením s obdobnými funkcemi, aniž by požádala o váš samostatný souhlas. V průběhu Aktualizace může být vaše Zařízení nebo některé jeho funkce nedostupné;
  • společnost AVG VPN Tech v souladu se svými Zásadami Ochrany Osobních Údajů a z nich vyplývajícími omezeními shromažďuje a používá určité informace o tom, jak Řešení používáte; a
 • prohlašujete, že je vám alespoň 18 let a jste oprávněni toto Ujednání přijmout jménem všech fyzických osob a subjektů, pro které (nebo pro jejichž Zařízení) Řešení pořizujete;
 • prohlašujete a zaručujete, že nejste ve státě, na který se vztahuje embargo Vlády USA nebo který byl Vládou USA či VB označen jako stát „podporující terorismus“, a že vám podle právních předpisů státu, v němž máte bydliště nebo z něhož přistupujete k Řešením nebo Řešení používáte, nebylo zakázáno nebo jinak právně znemožněno Řešení získat nebo používat.
   

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1. Definice.

Zásadami Přijatelného Užití se rozumí zásady přijatelného užití dostupné na adrese www.avg.com/vpn-acceptable-use.

Příslušnými Podmínkami se ve vztahu k jakémukoli Řešení rozumí Období Předplatného pro toto Řešení, zda se Období Předplatného automaticky prodlužuje, počet a typ Zařízení, pro která se Řešení smí používat, a další podmínky, jimiž se používání daného Řešení řídí. Příslušné Podmínky jsou uvedeny i) na stránce pro dokončení objednávky a platbu, pokud Řešení pořizujete přes internet, v Obchodě s Mobilními Aplikacemi nebo jiným elektronickým způsobem, nebo ii) prostřednictvím telefonické nebo e-mailové komunikace při koupi Řešení nebo iii) na obalu, pokud Řešení pořizujete na disku CD nebo jiném fyzickém médiu.

Schválenými Účely se rozumí vaše osobní nebo interní komerční použití; v žádném případě sem nepatří další prodej ani jiné využití ve prospěch třetí strany.

Beta Řešením se rozumí Zkušební Řešení a každé Řešení jakkoli označené jako beta testovací verze bez ohledu na to, zda za něj bylo zaplaceno.

Zařízením se rozumí mobilní telefon, mobilní zařízení, tablet, mobilní síťové zařízení, jiný mobilní produkt (dále jen „Mobilní Zařízení“), osobní počítač, zařízení s připojením k internetu, nebo jiné zařízení, které společnost AVG VPN Tech podporuje a které je uvedeno v Příslušných Podmínkách a v Technických Specifikacích pro dané Řešení.

Sporem se rozumí spor ve smyslu uvedeném v části 10.1 tohoto Ujednání.

Zkušebním Řešením se rozumí jinak placené Řešení, které společnost AVG VPN Tech poskytuje bezúplatně pro účely zkoušení nebo hodnocení.

Obdobím Prodloužení se rozumí období definované v části 3.1 tohoto Ujednání.

Bezplatným Řešením se rozumí každé Řešení s výjimkou Beta Řešení, které společnost AVG VPN Tech označí jako „bezplatné“ nebo je jiným způsobem poskytuje bezúplatně.

Společností Skupiny se ve vztahu ke společnosti AVG VPN Tech rozumí subjekt, který společnost AVG VPN Tech ovládá, je jí ovládaný, nebo je ovládaný stejným subjektem jako společnost AVG VPN Tech. „Ovládáním“ se v této části rozumí vlastnictví více než 50 % akcií s hlasovacími právy příslušného subjektu v oběhu.

Počátečním Předplatným se u každého Řešení rozumí období počínající dnem, kdy jste Řešení získali, a trvající po dobu (vymezenou prostřednictvím uplynulého času, vaším užíváním Řešení nebo jiným způsobem) stanovenou v Příslušných Podmínkách.

Obchodem s Mobilními Aplikacemi se rozumí internetový obchod, který nabízí nebo bude nabízet Mobilní Řešení, mimo jiné přímo prostřednictvím Zařízení.

Mobilním Řešením se rozumí Řešení, které je vám k dispozici na platformě Mobilního Zařízení, jako je Android, iOS či Windows Phone.

Informací Umožňující Identifikaci Osoby se rozumí informace, pomocí níž lze jednoznačně identifikovat či kontaktovat konkrétní fyzickou osobu nebo zjistit, kde se tato osoba nachází, nebo kterou lze v kombinaci s jiným zdroji použít k jednoznačné identifikaci konkrétní fyzické osoby, včetně osobních údajů (ve smyslu směrnice EU o ochraně údajů 95/46/ES) v souladu s použitelnými právními předpisy.

Zásadami Ochrany Osobních Údajů se rozumí zásady ochrany osobních údajů společnosti AVG VPN Tech, které jsou k dispozici na webové stránce www.avg.com/app-specific-vpn a jsou čas od času aktualizovány.

Službou se rozumí Řešení tvořené službami.

Softwarem se rozumí Řešení tvořené softwarem, nebo software poskytovaný v rámci podpory Služby, který je určen k instalaci do Zařízení, a to včetně veškerých Aktualizací.

Řešením se rozumí řešení podle definice uvedené v preambuli.

Obdobím Předplatného se vzhledem ke každému Řešení rozumí Počáteční Předplatné spolu s veškerými Obdobími Prodloužení.

Technickými Specifikacemi se rozumí technická dokumentace vztahující se k příslušnému Softwaru, která je k dispozici na webové stránce www.avg.com/safe-surf (Technické Specifikace) nebo v popisu Řešení uvedeném v Obchodě s Mobilními Aplikacemi a je čas od času aktualizována.

Materiály Třetích Stran se rozumí software, služby, webové stránky, nabídky a propagační materiály nebo produkty poskytované třetí stranou, jejichž používání se řídí Podmínkami a Ujednáními Třetích Stran.

Podmínkami a Ujednáními Třetích Stran se rozumí licenční ujednání, podmínky používání, podmínky poskytování služby, zásady ochrany osobních údajů a další podmínky stanovené třetími stranami, kterými se řídí přístup k Materiálům Třetích Stran nebo jejich používání.

Aktualizací se rozumí obsah nebo kód, který společnost AVG VPN Tech zavádí za účelem aktualizace Řešení, mimo jiné včetně nových verzí Softwaru, poskytovaných příležitostně společností AVG VPN Tech ve spojení s Řešením.

Vládou USA nebo VB se rozumí federální vláda Spojených států amerických nebo vláda Spojeného království.
 

2. Udělení licence; OBECNÁ USTANOVENÍ.

2.1. Udělení licence. Společnost AVG VPN Tech vám v souladu s podmínkami a ujednáními tohoto licenčního Ujednání uděluje nevýhradní a nepřenositelnou licenci na používání každého Řešení, které jste zakoupili nebo jinak náležitě získali, a to vždy na příslušné Období Předplatného a pro Schválené Účely v souladu s Příslušnými Podmínkami a Technickými Specifikacemi. Období Předplatného u Bezplatných Řešení trvá bez omezení, aniž by bylo třeba je prodlužovat, dokud je vy nebo společnost AVG VPN Tech neukončíte v souladu s tímto Ujednáním.

2.2. Omezení.

2.2.1. Obecná ustanovení. Nebudete provádět a neumožníte třetím stranám, aby prováděly tyto činnosti: i) používat licenční klíč, kombinaci uživatelského jména a hesla nebo jiný autorizační kód či číslo poskytnuté společností AVG VPN Tech v souvislosti s Řešením ve větším počtu Zařízení, než jaký je stanoven v Příslušných Podmínkách, ii) sdělovat licenční klíč, kombinaci uživatelského jména a hesla nebo jiný autorizační kód či číslo jiné straně než společnosti AVG VPN Tech nebo jejím určeným zástupcům, iii) s výjimkou případů výslovně povolených zákonem a) provádět zpětnou analýzu či převod ze strojového kódu, dekompilovat, překládat, rekonstruovat, transformovat nebo extrahovat Řešení či jeho část, ani b) měnit, modifikovat nebo jinak pozměňovat Řešení, iv) zveřejňovat, dále prodávat, distribuovat, vysílat, přenášet, sdělovat, předávat, dávat do zástavy, pronajímat nebo sdílet Řešení či udělovat na něj sublicence, v) zpřístupňovat nebo umožňovat používání Řešení třetí straně prostřednictvím střediska služeb, timesharingu, předplacené služby, poskytovatele aplikačních služeb či podobným způsobem, vi) testovat nebo měřit výkon Řešení společnosti AVG VPN Tech či sdělovat nebo zveřejňovat výsledky takového testování nebo měření výkonu bez předchozího písemného souhlasu společnosti AVG VPN Tech (o který můžete požádat na e-mailové adrese https://www.avg.com/benchmarking), vii) překonávat či obcházet kontrolní mechanismy pro instalaci nebo používání kopií Řešení, pokoušet se o takové překonání nebo obejití či povolovat tyto činnosti nebo k nim napomáhat třetím stranám, nebo viii) porušovat Zásady Přijatelného Užití.

2.2.2. Software. Kromě omezení stanovených v části 2.2.1 nebudete i) kopírovat Software za jiným účelem, než jak je přiměřeně nutné k jeho používání podle tohoto Ujednání a k uchovávání jedné neinstalované/off-line kopie pro účely obnovení po havárii, ii) instalovat Software na operační systém, který podle Technických Specifikací není společností AVG VPN Tech podporován, nebo iii) odstraňovat ze Softwaru označení o autorských právech, ochranných známkách či jiná označení o vlastnických právech.

2.2.3. Varování. JESTLIŽE ŘEŠENÍ POUŽÍVÁTE PRO ÚČELY NEBO ZPŮSOBEM, KTERÉ TÍMTO UJEDNÁNÍM NEJSOU VÝSLOVNĚ POVOLENY, DOPOUŠTÍTE SE ZÁVAŽNÉHO PORUŠENÍ TOHOTO UJEDNÁNÍ A MŮŽETE PORUŠOVAT TAKÉ PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY. V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ UJEDNÁNÍ OKAMŽITĚ SKONČÍ PLATNOST VEŠKERÝCH ZÁRUK, KTERÉ SPOLEČNOST AVG VPN TECH NA ŘEŠENÍ POSKYTUJE.

2.3. Poplatky třetím stranám. V souvislosti s používáním Řešení vám mohou být třetími stranami (například poskytovatelem připojení k internetu nebo mobilním operátorem) účtovány poplatky za přístup, datové přenosy či používání služby. Takové poplatky vám například mohou být účtovány, pokud používáte Řešení a to stahuje Aktualizace. Za všechny tyto poplatky máte odpovědnost vy.

2.4. Aktualizace.

Společnost AVG VPN Tech může během Období Předplatného bez vašeho zvláštního svolení či souhlasu příležitostně nasazovat Aktualizace kteréhokoli Řešení a při tom je možné, že příslušné Řešení nebo Zařízení (nebo některé funkce Zařízení) nebudete moci používat, dokud nebude Aktualizace zcela nainstalována. Aktualizace se budou považovat za součást Řešení pro všechny účely podle tohoto Ujednání. Aktualizace mohou jak doplňovat, tak odebírat určité funkce daného Řešení, případně mohou Řešení úplně nahradit. Obsah a funkce aktualizací jsou zcela na uvážení společnosti AVG VPN Tech. Společnost AVG VPN Tech nebo vaše Zařízení vám mohou umožňovat, abyste Aktualizace odmítli nebo odložili. Avšak chcete-li mít z daného Řešení maximální užitek, je třeba, abyste stahovali všechny dostupné Aktualizace a povolovali jejich instalaci. Společnost AVG VPN Tech také může pro konkrétní Řešení přestat poskytovat podporu, dokud nepřijmete a nenainstalujete všechny Aktualizace. Společnost AVG VPN Tech určí, kdy a zda jsou Aktualizace vhodné, přičemž není povinna vám Aktualizace poskytovat. Společnost AVG VPN Tech může podle svého uvážení přestat poskytovat Aktualizace pro jinou verzi Řešení, než je nejaktuálnější verze, nebo Aktualizace podporující používání Řešení spolu s jakýmikoli verzemi operačních systémů, e-mailových programů, prohlížečů a dalšího softwaru, s nimiž má Řešení fungovat.

2.5.Konfliktní funkce a odinstalace. Některý Software může během své instalace zakázat stávající funkce, například firewall, a nahradit je funkcemi daného Řešení. Jestliže Řešení odinstalujete, můžete být vyzváni, abyste aktivovali jiný software. Společnost AVG VPN Tech důrazně doporučuje, abyste se touto výzvou řídili a po odinstalování Řešení příslušný jiný software aktivovali. Některé aplikace třetích stran mohou znemožňovat správnou instalaci nebo spouštění Řešení. Pokud se rozhodnete ignorovat varování zobrazená během instalace Řešení, nemusejí příslušná Řešení správně fungovat. V takovém případě společnost AVG VPN Tech bez ohledu na to, zda toto Ujednání stanoví jinak, vylučuje veškeré záruky a odpovědnost ve vztahu k takovýmto Řešením.

2.1. Připomínky uživatelů. Společnost AVG VPN Tech vítá vaše připomínky ohledně Řešení, včetně oznámení o selhání, chybách či jiných poruchách, i návrhy na dodatečné nebo odlišné vlastnosti a funkce. Své připomínky a návrhy nám můžete zasílat prostřednictvím webového formuláře na webové stránce https://support.avg.com/support_safe_surf. Společnost AVG VPN Tech na sebe nebere povinnost na takové připomínky či návrhy reagovat nebo podle nich postupovat a tato výzva k podávání připomínek nepředstavuje uznání odpovědnosti nebo selhání produktu u některého Řešení. Vy však společnosti AVG VPN Tech udělujete trvalé, neodvolatelné, přenosné, plně splacené, bezplatné, celosvětové právo a licenci s právem udělovat sublicence, v rámci svých (případných) práv duševního vlastnictví, na používání, kopírování, zaznamenávání, distribuci, reprodukci, sdělování, prodej, další prodej, udělování sublicencí (prostřednictvím několika úrovní), úpravy, zobrazování, veřejné provádění, přenos, zveřejňování, vysílání, překlad, vytváření odvozených děl a jakékoli další využívání vašich připomínek a návrhů v jakémkoli Řešení a dalších produktech a službách.

2.2. Uživatelský Obsah. Některá Řešení vám mohou umožnit přenášet nebo přijímat data či informace, které jste vytvořili nebo získali z jiných zdrojů (dále jen „Uživatelský Obsah“). Při tom si ponecháte vlastnictví svého vlastního Uživatelského Obsahu i veškerá práva duševního vlastnictví, jež vám podle platných právních předpisů již náležejí k Uživatelskému Obsahu, který prostřednictvím Řešení přenášíte nebo přijímáte, s výhradou práv, licencí a dalších podmínek tohoto Ujednání, včetně případných podkladových práv jiných osob k Uživatelskému Obsahu, který přenášíte nebo přijímáte. Společnosti AVG VPN Tech udělujete nevýlučné, neomezené, bezpodmínečné, nelimitované, celosvětové, neodvolatelné, trvalé a bezplatné právo a licenci na příjem, přístup, reprodukci nebo zaznamenávání Uživatelského Obsahu, který přijmete prostřednictvím Řešení, a na šíření, distribuci, reprodukci, sdělování, prodej, další prodej, udělování sublicencí (prostřednictvím několika úrovní), úpravy, zobrazování, veřejné provádění, přenos, zveřejňování, vysílání, překlad, vytváření odvozených děl a jakékoli další využívání (souhrnně „použití“) Uživatelského Obsahu, který zveřejňujete nebo sdílíte prostřednictvím Řešení (a z něj odvozených děl), nebo jakékoli jeho části, a to výlučně za tím účelem, aby vám mohla být poskytována Řešení podle tohoto Ujednání. Při každém přenesení nebo přijetí Uživatelského Obsahu prohlašujete a zaručujete, že jste dosáhli alespoň věku zletilosti ve státě nebo jiné jurisdikci, kde máte bydliště, a jste rodičem nebo opatrovníkem či máte všechna patřičná svolení rodiče nebo opatrovníka každého nezletilého dítěte, které je zobrazeno v Uživatelském Obsahu, který přenášíte nebo přijímáte, nebo k němu přispělo, a že ve vztahu k tomuto Uživatelskému Obsahu platí, že a) jste vlastníkem nebo držitelem licence práv duševního vlastnictví a dalších práv k Uživatelskému Obsahu nebo máte zákonné právo Uživatelský Obsah používat a udělujete společnosti AVG VPN Tech právo používat jej v souladu s touto částí, a to aniž by společnost AVG VPN Tech musela získávat svolení třetí strany a aniž by společnosti AVG VPN Tech vznikala jakákoli povinnost nebo závazek, b) Uživatelský Obsah je pravdivý (za předpokladu, že obsahuje konkrétní data nebo informace), c) Uživatelský Obsah neporušuje a s ohledem na použití povolená společnosti AVG VPN Tech uvedená v tomto Ujednání nebude porušovat práva duševního vlastnictví nebo jiná práva třetích stran a d) Uživatelský Obsah a vaše jednání v souvislosti s ním nebude porušovat Zásady Přijatelného Užití ani toto Ujednání a nezpůsobí žádné osobě škodu či újmu. Souhlasíte a berete na vědomí, že společnost AVG VPN Tech má v přenosu, příjmu a použití Uživatelského Obsahu, který přenášíte nebo přijímáte, pasivní úlohu a že ohledně přenosu, příjmu nebo použití Uživatelského Obsahu nevyvíjí žádnou iniciativu. Dále ve vztahu mezi vámi a společností AVG VPN Tech souhlasíte a berete na vědomí, že nesete výhradní odpovědnost za své použití Uživatelského Obsahu a že společnost AVG VPN Tech nemůže na Uživatelský Obsah ani vaše jednání v souvislosti s Uživatelským Obsahem, který prostřednictvím služby přenášíte nebo přijímáte, dohlížet ani jej kontrolovat, řídit, rozhodovat o něm, ověřovat jej, vyšetřovat nebo hodnotit. Berete na vědomí, že kdykoli a dle vlastního uvážení můžeme jakýkoli Uživatelský Obsah odebrat nebo k němu znemožnit přístup, nebo přerušit kterékoli či všechny služby. Rozumíte a berete na vědomí, že máme právo (ale nikoli povinnost) učinit tak, pokud se budeme domnívat nebo budeme upozorněni, že jste porušili kteroukoli část tohoto Ujednání (včetně porušení autorských práv), nebo pokud zrušíme či omezíme službu, která umožňuje Uživatelský Obsah přenášet nebo přijímat.
 

3. PRODLOUŽENÍ PŘEDPLATNÉHO, UKONČENÍ.

Toto Ujednání a podmínky vrácení peněz uvedené v tomto Ujednání se na vás nemusí vztahovat v případě, že jste svou licenci zakoupili přímo od společnosti AVG VPN Tech na základě samostatného písemného ujednání nebo od obchodního partnera společnosti AVG VPN Tech, kterému jste za Řešení přímo zaplatili. Informace o obdobích předplatného, prodloužení a vrácení peněz naleznete ve vašem písemném ujednání.

3.1. Prodloužení předplatného. Na konci Období Předplatného může být vaše předplatné prodlouženo na další po sobě jdoucí období (dále jen „Období Prodloužení“) v souladu s touto částí 3.1. Jestliže se podle Příslušných Podmínek pro dané Řešení Období Předplatného automaticky prodlužuje o další měsíc, rok nebo podobné bezprostředně následující období, společnost AVG VPN Tech vám může zaslat oznámení s pokyny, jak předplatné na konci aktuálního Období Předplatného zrušit. Na konci Období Předplatného můžete předplatné podle pokynů v tomto oznámení zrušit. Předplatné můžete zrušit také kdykoli během Období Předplatného z ovládacího panelu Řešení. Po zrušení předplatného vám již nebudou účtovány opakující se poplatky, aktuální platby vám však nebudou zpětně proplaceny a přístup k vašim zaplaceným Řešením budete mít k dispozici až do konce právě probíhajícího Období Předplatného. Pokud předplatné nezrušíte, společnost AVG VPN Tech vám v přiměřené lhůtě před koncem aktuálně probíhajícího Období Předplatného strhne z kreditní nebo debetní karty aktuálně účtovaný poplatek za jeho prodloužení (který může být vyšší než cena, kterou jste zaplatili na začátku) a po přijetí platby prodlouží Období Předplatného o příslušné Období Prodloužení.

3.2. Vrácení peněz.

3.2.1. Pro Mobilní Řešení. Nejrychlejším způsobem, jak dosáhnout vrácení peněz za Mobilní Řešení, je řídit se postupem, který stanovil Obchod s Mobilními Aplikacemi, v němž jste dané Řešení zakoupili. Jestliže Obchod s Mobilními Aplikacemi vaší žádosti o vrácení peněz nevyhoví a přitom neuplynulo více než 30 dní od původního nákupu, můžete mít možnost dané Mobilní Řešení vrátit za účelem vrácení všech zaplacených částek (s výjimkou nákupů nebo předplatných provedených v rámci aplikace) podle pokynů na webové stránce https://www.avg.com/billing.

3.2.2. Další řešení. Na některá další Řešení se může vztahovat možnost vrácení s vrácením peněz. Navštivte stránky https://www.avg.com/billing.

3.3. Platební údaje. Ve snaze zajistit, abyste mohli Řešení používat bez přerušení, může společnost AVG VPN Tech využívat programů opakovaného účtování nebo služeb pro aktualizaci informací o účtech. Jestliže se Období Předplatného automaticky prodlouží a společnost AVG VPN Tech nebude moci poplatek strhnout z kreditní nebo debetní karty, kterou má u vás evidovánu, může podle svého uvážení od vaší banky nebo z jiného zdroje získat aktualizované číslo karty, datum vypršení její platnosti či jiné aktualizované platební informace, případně může vydavatel karty poplatek strhnout z vaší karty automaticky, aniž by to oznámil společnosti AVG VPN Tech nebo vám. Pokud budete chtít k zakoupení předplatného využít službu PayPal, musíte si založit účet u společnosti PayPal a řídit se podmínkami služby PayPal, které naleznete zde.

3.4. Ukončení. Vedle způsobů vyplývajících z dalších práv, která mohou být stanovena zákonem, právem ekvity nebo jinak, může společnost AVG VPN Tech vaši licenci na kterékoli Řešení nebo všechna Řešení bez závazků ukončit i) bez udání důvodu formou oznámení zaslaného pět (5) dní předem pod podmínkou, že vám společnost AVG VPN Tech v případě placených Řešení dle vlastního uvážení buď a) vrátí poplatky, které jste společnosti AVG VPN Tech zaplatili za část příslušného Období Předplatného, která dosud neuplynula, poměrně podle příslušného Období Předplatného, nebo b) vám udělí licenci na zbytek Období Předplatného na velmi podobný produkt, nebo ii) z konkrétního důvodu, kdykoli bez oznámení. Aby se předešlo pochybnostem, u Bezplatných Řešení nebo Beta Řešení nemá společnost AVG VPN Tech v případě ukončení bez udání důvodu v souladu s touto částí vůči vám jinou povinnost než pět (5) dní předem zaslat oznámení a v případě ukončení z konkrétního důvodu není povinna zasílat oznámení.

3.5. Následky ukončení. Po vypršení nebo ukončení příslušného Období Předplatného pro kterékoli Řešení či ukončení tohoto Ujednání přestanete příslušné Řešení používat, společnost AVG VPN Tech vám může přestat poskytovat Aktualizace a příslušné Řešení může přestat fungovat. Části 1, 2.6, 2.7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11 zůstanou platné i po vypršení platnosti nebo ukončení tohoto Ujednání.
 

4. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO MOBILNÍ APLIKACE.

4.1. Obecná ustanovení.

4.1.1. Zakoupení Řešení Prostřednictvím Obchodu s Mobilními Aplikacemi. Každý Obchod s Mobilními Aplikacemi zveřejňuje podmínky, za kterých vám prodává Řešení, včetně podmínek, za kterých je (nebo není) oprávněn přijímat vrácení Řešení nebo vracet kupní cenu, kterou jste zaplatili. Tyto podmínky byste si měli před provedením nákupu řádně prostudovat.

4.1.2. Používání Řešení. Zároveň jste při používání veškerých Řešení vázáni tímto Ujednáním, nikoli standardní licencí koncového uživatele nebo jinými podmínkami, které vám předložil Obchod s Mobilními Aplikacemi. Každý Obchod s Mobilními Aplikacemi však vyžaduje, aby společnost AVG VPN Tech předložila určité údaje a vyloučila odpovědnost, přičemž jsou všechny tyto údaje a vyloučení uvedeny dále v části 4.

4.2. Řešení stažená z Obchodu Google Play.

4.2.1. Obchod Google Play. Obchodem Google Play se rozumí Obchod s Mobilními Aplikacemi, jenž je k dispozici prostřednictvím Zařízení a na adrese http://play.google.com (dále jen „Obchod Google Play“). Aby se předešlo pochybnostem, nahrazuje licence udělená v části 2.1 tohoto Ujednání veškerá práva k používání Řešení, která by byla jinak udělena na základě standardních podmínek pro aplikace stažené z Obchodu Google Play.

4.3. Řešení Stažená z Obchodu s Aplikacemi Apple. Tyto dodatečné podmínky se vztahují na Řešení pořízená prostřednictvím iTunes App Store (https://itunes.apple.com/us/genre/ios/id36?mt=8) a Mac App Store (https://itunes.apple.com/us/genre/mac/id39?mt=12) (dále jen „Obchody s Aplikacemi Apple“):

4.3.1. Licence udělené v části2.1 jsou omezeny na nepřenosnou licenci na používání Řešení na Zařízení iPhone, iPod Touch nebo jiném Zařízení od společnosti Apple, které vlastníte nebo máte v držení, v souladu s pravidly používání uvedenými v podmínkách používání služby Obchodů s Aplikacemi Apple, které jsou k dispozici na webové stránce https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html nebo prostřednictvím dalších webových stránek či jiných prostředků poskytnutých společností Apple.

4.3.2. Společnost AVG VPN Tech a vy berete na vědomí a souhlasíte s tím, že:

(a) Toto Ujednání se uzavírá výlučně mezi jeho stranami, nikoli se společností Apple. Za Řešení a jejich obsah je odpovědná výlučně společnost AVG VPN Tech, a nikoli společnost Apple.

(b) Společnost Apple není povinna poskytovat ve vztahu k Řešení žádné služby v oblasti údržby a podpory.

(c) Jestliže Řešení neodpovídá příslušné záruce, můžete to oznámit společnosti Apple, která vám vrátí kupní cenu Řešení. V maximální míře povolené příslušnými zákony nebude mít společnost Apple žádné další závazky ze záruk ve vztahu k Řešení a ve vztahu mezi vámi, společností AVG VPN Tech a společností Apple je za veškeré další nároky, ztráty, závazky, škody, náklady nebo výdaje, jež lze připsat nedodržení jakékoli záruky, odpovědná výlučně společnost AVG VPN Tech.

(d) Společnost AVG VPN Tech, nikoli společnost Apple, je odpovědná za Řešení jakýchkoli vašich nároků nebo nároků třetích stran ve vztahu k Řešení nebo k vašemu vlastnictví či používání tohoto Řešení, včetně mimo jiné: i) nároků založených na odpovědnosti za výrobek, ii) nároků založených na tom, že Řešení nesplňuje jakýkoli příslušný zákonný nebo regulační požadavek, a iii) nároků vyplývajících z právních předpisů o ochraně spotřebitele či podobné legislativy.

(e) V případě nároku třetí strany založeného na tvrzení, že Řešení nebo vaše vlastnictví a používání Řešení porušuje práva duševního vlastnictví této třetí strany, má výlučnou odpovědnost za vyšetřování, obhajobu, vyrovnání a uspokojení takového nároku vyplývajícího z porušení duševního vlastnictví společnost AVG VPN Tech, a nikoli společnost Apple.

(f) Společnost Apple a její dceřiné společnosti jsou oprávněnými třetími stranami tohoto Ujednání a vaším přijetím jeho podmínek a ujednání získává společnost Apple právo (a bude se mít za to, že přijala právo) vymáhat na vás plnění tohoto Ujednání jako oprávněná třetí strana.
 

5. MATERIÁLY TŘETÍCH STRAN; PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ TŘETÍCH STRAN.

Společnost AVG VPN Tech může přímo nebo prostřednictvím některého Řešení poskytovat odkazy na Materiály Třetích Stran nebo nabídky těchto materiálů, které jsou pod kontrolou třetích stran a na většinu z nichž se vztahují Podmínky a Ujednání Třetích Stran. Pečlivě si prostudujte tyto podmínky předtím, než se zavážete k jejich dodržování. Společnost AVG VPN Tech nenese odpovědnost za obsah nebo funkčnost těchto Materiálů Třetích Stran, neposkytuje na ně záruky ani je neschvaluje, ani vůči vám či třetím stranám nepřebírá a nemá závazky související s těmito Materiály Třetích Stran. Pokud si Materiály Třetích Stran zobrazíte, stáhnete nebo je budete používat, činíte tak na vlastní riziko.
 

6. Vlastnictví.

6.1. Společnost AVG VPN Tech si vyhrazuje všechna práva k Řešením, která nejsou výslovně udělena tímto Ujednáním. Všechna autorská práva, ochranné známky a další případná práva duševního vlastnictví k Řešení (včetně mimo jiné datových souborů, obrázků v Řešení a zobrazených na obrazovce a rovněž veškeré dokumentace související s Řešením) jsou vlastnictvím společnosti AVG VPN Tech nebo jejích poskytovatelů licencí a jsou chráněny zákony o autorských právech Spojeného království a dalších zemí, mezinárodními smlouvami a dalšími relevantními právními předpisy. Každá kopie Řešení, kterou smíte na základě tohoto Ujednání vytvořit, musí obsahovat celé oznámení o autorských právech a další oznámení dodaná spolu s původní kopií Řešení.

6.2. Všechny obchodní názvy, ochranné známky, známky služeb, loga, názvy domén a další charakteristické rysy značky používané na produktech či službách třetích stran nebo v souvislosti s těmito produkty či službami, včetně Materiálů Třetích Stran, které jsou dostupné v Řešení nebo jeho prostřednictvím, jsou vlastnictvím poskytovatelů z řad třetích stran nebo příslušných poskytovatelů licence.
 

7. Záruky.

7.1. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI. SPOLEČNOST AVG VPN TECH POSKYTUJE KAŽDÉ ŘEŠENÍ „TAK, JAK JE“, „SE VŠEMI VADAMI“ A „JAK JE K DISPOZICI“ A SPOLEČNOST AVG VPN TECH A JEJÍ SPOLEČNOSTI SKUPINY, ZMOCNĚNCI, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, ZÁSTUPCI, DODAVATELÉ, DISTRIBUTOŘI, PRODEJCI, MOBILNÍ OPERÁTOŘI, PROSTŘEDNICTVÍM JEJICHŽ SÍTĚ JE ŘEŠENÍ POSKYTOVÁNO, DALŠÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI A JEJICH SPOLEČNOSTI SKUPINY, ZÁSTUPCI, PRODEJCI, ZMOCNĚNCI A DODAVATELÉ VYLUČUJÍ VEŠKERÉ DALŠÍ ZÁRUKY A PŘÍSLIBY OHLEDNĚ ŘEŠENÍ, MÉDIÍ A JAKÉHOKOLI JINÉHO PŘEDMĚTU TOHOTO UJEDNÁNÍ, AŤ VÝSLOVNÉ, NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, I PŘISLÍBENÉ POSKYTOVATELI LICENCÍ, KTEŘÍ JSOU TŘETÍMI STRANAMI, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY OBCHODOVATELNOSTI, PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU A PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY NEPORUŠENÍ PRÁV. SPOLEČNOST AVG VPN TECH NEZARUČUJE, ŽE ŘEŠENÍ BUDOU FUNGOVAT NEPŘERUŠOVANĚ ČI BEZCHYBNĚ, ŽE BUDOU FUNGOVAT SPRÁVNĚ V JAKÉMKOLI ZAŘÍZENÍ NEBO S JAKOUKOLI KONKRÉTNÍ KONFIGURACÍ HARDWARU NEBO SOFTWARU, ANI ŽE ŘEŠENÍ ZAJISTÍ ÚPLNOU OCHRANU INTEGRITY VYBRANÝCH DAT, INFORMACÍ ČI OBSAHU ULOŽENÝCH NEBO PŘENÁŠENÝCH PO INTERNETU. V některých právních systémech není dovoleno omezení konkrétních záruk, takže se na vás výše uvedená omezení nemusí vztahovat. V závislosti na právním systému vám mohou náležet další práva.

7.2. Nebezpečná prostředí. Řešení nejsou navržena ani licencována pro použití v nebezpečných prostředích, mimo jiné v rámci provozu jaderných zařízení, v systémech letecké navigace, v systémech letecké komunikace, při řízení letového provozu, v systémech podpory životních funkcí, ve zbraňových systémech a v jakémkoli jiném prostředí, ve kterém může selhání Řešení nebo nemožnost Řešení používat způsobit újmu na zdraví nebo smrt. Aniž by byla omezena ujednání části 7.1 tohoto Ujednání, vylučují tímto společnost AVG VPN Tech a její poskytovatelé licencí veškeré výslovné či předpokládané záruky vhodnosti k takovým účelům či použitím.
 

8. Omezení odpovědnosti.

SPOLEČNOST AVG VPN TECH ANI JEJÍ SPOLEČNOSTI SKUPINY, ZMOCNĚNCI, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, ZÁSTUPCI, DODAVATELÉ, DISTRIBUTOŘI, PRODEJCI, MOBILNÍ OPERÁTOŘI, PROSTŘEDNICTVÍM JEJICHŽ SÍTĚ JE ŘEŠENÍ POSKYTOVÁNO, ANI OSTATNÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NEPONESOU ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM ČI TŘETÍM STRANÁM ZA NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, VEDLEJŠÍ, SANKČNÍ ČI ZVLÁŠTNÍ ŠKODY ČI ODŠKODNĚNÍ, BEZ OHLEDU NA PŘÍČINU ČI POJETÍ ODPOVĚDNOSTI, ANI ZA ŠKODY (PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ), KTERÉ VZNIKNOU V DŮSLEDKU ZTRÁTY OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ, ZISKU ČI VÝNOSŮ, ZTRÁTY SOUKROMÍ, NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT ZAŘÍZENÍ NEBO ŘEŠENÍ VČETNĚ DANÉHO ŘEŠENÍ, NÁKLADŮ NA OPATŘENÍ NÁHRADY NEBO VÝMĚNU ZBOŽÍ A SLUŽEB, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTY OBCHODNÍCH INFORMACÍ NEBO JINÝCH PENĚŽNÍCH ZTRÁT, KE KTERÝM DOJDE V SOUVISLOSTI S TÍMTO UJEDNÁNÍM ČI ŘEŠENÍM POSKYTOVANÝM PODLE TOHOTO UJEDNÁNÍ, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST AVG VPN TECH BYLA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA. SPOLEČNOST AVG VPN TECH NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP ČI JAKÉKOLI POŠKOZENÍ, VYMAZÁNÍ, KRÁDEŽ, ZNIČENÍ, POZMĚNĚNÍ, NEÚMYSLNÉ VYZRAZENÍ ČI ZTRÁTU DAT, INFORMACÍ ČI OBSAHU PŘENÁŠENÝCH, OBDRŽENÝCH ČI ULOŽENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM ŘEŠENÍ NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM BEZ OHLEDU NA PŘÍČINU. ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI AVG VPN TECH VE SPOJITOSTI S JAKÝMKOLI ŘEŠENÍM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ NIŽŠÍ Z TĚCHTO ČÁSTEK: I) POPLATKY, KTERÉ JSTE ZA ŘEŠENÍ SKUTEČNĚ ZAPLATILI NEBO JEJICHŽ ZAPLACENÍ JE OD VÁS POŽADOVÁNO, A II) MALOOBCHODNÍ CENA ŘEŠENÍ DOPORUČENÁ SPOLEČNOSTÍ AVG VPN TECH KE DNI, KDY JSTE ŘEŠENÍ OBDRŽELI, NEBO 5 USD, JEDNÁ-LI SE O BEZPLATNÉ ŘEŠENÍ NEBO BETA ŘEŠENÍ. ZMÍNĚNÉ USTANOVENÍ JE PLATNÉ BEZ OHLEDU NA JAKÉKOLI SELHÁNÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU JAKÉKOLI OMEZENÉ NÁPRAVY.
 

9. Odškodnění.

SPOLEČNOST AVG VPN TECH, JEJÍ SPOLEČNOSTI SKUPINY, ZMOCNĚNCE, POSKYTOVATELE LICENCÍ, ZÁSTUPCE, DODAVATELE, DISTRIBUTORY, PRODEJCE A DALŠÍ OBCHODNÍ PARTNERY A ČLENY JEJICH SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ, VEDOUCÍ PRACOVNÍKY, ZAMĚSTNANCE A ZÁSTUPCE ODŠKODNÍTE, BUDETE JE HÁJIT A ZBAVÍTE JE ODPOVĚDNOSTI ZA VEŠKERÉ ZTRÁTY, VÝDAJE, ŠKODY A NÁKLADY, VČETNĚ PŘIMĚŘENÉ ODMĚNY PRÁVNÍMU ZÁSTUPCI, KTERÉ VZNIKNOU V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ ŘEŠENÍ NEBO PORUŠENÍ TOHOTO UJEDNÁNÍ Z VAŠÍ STRANY, MIMO JINÉ VČETNĚ PORUŠENÍ ČI ÚDAJNÉHO PORUŠENÍ KTERÉHOKOLI Z VAŠICH PROHLÁŠENÍ, ZÁRUK, POVINNOSTÍ NEBO ZÁVAZKŮ PODLE TOHOTO UJEDNÁNÍ.SPOLEČNOST AVG VPN TECH SI VYHRAZUJE PRÁVO PŘEVZÍT NA SVÉ NÁKLADY VÝHRADNÍ OBHAJOBU A KONTROLU NAD ZÁLEŽITOSTÍ, KTERÁ SE TÝKÁ NA VÁS VYMÁHANÉHO ODŠKODNĚNÍ, A VY V TAKOVÉM PŘÍPADĚ BUDETE SE SPOLEČNOSTÍ AVG VPN TECH PLNĚ SPOLUPRACOVAT PŘI UPLATŇOVÁNÍ VEŠKERÉ DOSTUPNÉ OBHAJOBY.
 

10. Rozhodné právo; ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

10.1. Aplikace části 10 na základě země pobytu. Výklad, platnost a plnění tohoto Ujednání a všech mimosmluvních závazků vyplývajících z tohoto Ujednání nebo s ním souvisejících se budou řídit právním řádem v souladu s následující větou. Pokud jste fyzická osoba a máte místo pobytu, nebo váš podnik má hlavní provozovnu či je registrován a) kdekoli na světě mimo Spojené státy americké, výklad, platnost a plnění tohoto Ujednání a všech mimosmluvních závazků vyplývajících z tohoto Ujednání nebo s ním souvisejících se budou řídit výhradně postupy popsanými v části 10.2, b) ve Spojených státech amerických, veškeré Spory (definované v části 10.3) se budou řídit výhradně postupy popsanými v části 10.3.

10.2. Jurisdikce a rozhodné právo –mimo Spojené státy. Obě strany neodvolatelně souhlasí s výhradní jurisdikcí a místní příslušností k soudům v Londýně v Anglii pro všechny žaloby či spory, které vznikly v důsledku tohoto Ujednání nebo ve spojení s ním. Pro účely těchto soudních řízení souhlasíte s osobní příslušností k soudům v Anglii nebo Walesu a nebudete ji napadat a dále se vzdáváte možnosti podat námitku místní nepříslušnosti nebo námitku forum non conveniens či žádat o uskutečnění soudního řízení nebo jeho přeložení do jiného soudního okrsku nebo jurisdikce. Tyto podmínky a všechny spory či žaloby vzniklé v jejich důsledku či ve spojení s nimi nebo jejich předmětem či vznikem (včetně mimosmluvních sporů či žalob) se budou řídit a budou vykládány podle zákonů Anglie a Walesu, s vyloučením kolizních norem. Aby se předešlo pochybnostem, použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se výslovně vylučuje.

10.3. Závazná rozhodčí dohoda a zřeknutí se skupinové žaloby – Spojené státy.

10.3.1. Aplikace. Tato závazná rozhodčí smlouva a zřeknutí se skupinové žaloby se vztahují na jakýkoli Spor ohledně Řešení nebo tohoto Ujednání, který se týká vás a společnosti AVG VPN Tech nebo jejích Společností Skupiny. „Sporem“ se pro účely této části 10 rozumí jakýkoli spor, žaloba nebo jiná pře bez ohledu na konkrétní předmět sporu (tj. zahrnuje – kromě jiných potenciálních předmětů sporu nebo právních základů – žaloby pro porušení smlouvy, podvod a porušení zákona či nařízení).

10.3.2. Oznámení. Dojde-li ke Sporu, musíte společnosti AVG VPN Tech zaslat oznámení o Sporu. Jedná se o písemné prohlášení, ve kterém je uvedeno jméno, adresa a kontaktní údaje žalující strany, důvody vzniku Sporu a požadovaná náprava. Oznámení o Sporu je společnosti AVG VPN Tech třeba zaslat e-mailem na adresu legal@vpn.avg.com (jako předmět uveďte: Část 10.3.2. Oznámení o Sporu podle licenčního ujednání s koncovým uživatelem).

10.3.3. ZŘEKNUTÍ SE SKUPINOVÉ ŽALOBY. VEŠKERÁ SOUDNÍ NEBO JINÁ ŘÍZENÍ PRO ŘEŠENÍ SPORU BUDOU PROBÍHAT VÝLUČNĚ JEDNOTLIVĚ. NEBUDETE ŽÁDAT O PROJEDNÁNÍ SPORU JAKO SKUPINOVÉ ŽALOBY, ŽALOBY SOUKROMÉ STRANY VE VEŘEJNÉM ZÁJMU ANI V JAKÉMKOLI JINÉM ŘÍZENÍ, V JEHOŽ RÁMCI BY NĚKTERÁ STRANA JEDNALA JAKO ZÁSTUPCE NEBO PODÁVALA NÁVRH, ABY TAK MOHLA JEDNAT. ROZHODČÍ ANI JINÉ ŘÍZENÍ NEBUDE SLOUČENO S JINÝM BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU VŠECH STRAN VŠECH DOTČENÝCH ROZHODČÍCH ČI JINÝCH ŘÍZENÍ.

10.3.4. Rozhodčí smlouva. Pokud vy a společnost AVG VPN Tech nevyřešíte Spor neformální cestou, bude další řešení Sporu projednáváno výlučně v rámci závazného rozhodčího řízení v souladu se zákonem USA o rozhodčím řízení (Federal Arbitration Act „FAA“), 9 U.S.C. § 1 a násl., s výjimkou ustanovení částí 10.5 a 10.8.2 níže. S výjimkou ustanovení v částech 10.5 a 10.8.2 se vzdáváte práva na soudní řízení (či účasti v něm jako strana nebo člen skupiny) před soudcem nebo porotou. Místo toho budou všechny Spory řešeny nestranným rozhodcem, jehož rozhodnutí bude konečné. K dispozici bude pouze omezené právo na soudní revizi v souladu se zákonem FAA. Rozhodčí nález může vykonat jakýkoli soud příslušný pro strany sporu.

10.3.5. Výjimky z rozhodčí smlouvy.

(a) Soud pro drobné žaloby. Jste oprávněni nechat projednat jakýkoli Spor u soudu pro drobné žaloby v okrese (county) nebo na jiném podobném územním správním celku, ve kterém máte bydliště, pokud Spor splňuje veškeré požadavky potřebné k projednání soudem pro drobné žaloby. Pokud podáte žalobu u soudu pro drobné žaloby, nesete veškeré soudní poplatky.

(b) Duševní vlastnictví. Veškeré Spory týkající se údajného odcizení vašeho duševního vlastnictví nebo duševního vlastnictví společnosti AVG VPN Tech, včetně Sporů týkajících se části 6 tohoto Ujednání, projedná soud.

10.3.6. Rozhodčí řízení. Jakékoli rozhodčí řízení bude vedeno organizací American Arbitration Association (dále jen „AAA“) a bude se řídit „Pravidly Rozhodčích Řízení Se Spotřebiteli“ (Consumer Arbitration Rules) organizace AAA účinnými od 1. září 2014 včetně „Nákladů rozhodčího řízení (včetně administrativních poplatků AAA)“ (Costs of Arbitration (Including AAA Administrative Fees)) účinnými od 1. září 2014 (souhrnně dále jen „Postupy Při Spotřebitelských Řízeních“).

(a) Náklady rozhodčího řízení. Postupy Při Spotřebitelských Řízeních udělují určité poplatky, některé jsou udělovány spotřebiteli (vám) a jiné společnosti (AVG VPN Tech). Pokud je váš nárok 75 000 USD nebo méně, zaplatí společnost AVG VPN Tech všechny uvedené poplatky a náklady, včetně těch udělených spotřebiteli. Společnost AVG VPN Tech nesouhlasí s úhradou žádných dalších nákladů. Pokud je váš nárok vyšší než 75 000 USD, rozhodnou o platbách Postupy Při Spotřebitelských Řízeních.

(b) Zákony a pravidla týkající se rozhodčího řízení. S výjimkou ustanovení v části 10.8 se na jakýkoli Spor mezi smluvními stranami uplatní Postupy Při Spotřebitelských Řízeních AAA. V souladu s Pravidlem Rozhodčích Řízení Se Spotřebiteli R-1(e) je však smluvní strana oprávněna nechat řádné uplatnění Pravidel Rozhodčích Řízení posoudit rozhodci, který vydá konečné rozhodnutí. Toto Ujednání má přednost v rozsahu, ve kterém je v rozporu s Postupy Při Spotřebitelských Řízeních. Při rozhodování Sporu se bude nezávislý rozhodce řídit podmínkami tohoto Ujednání a zákony státu Delaware. Rozhodčí řízení zahájíte pouze v okrese (county) nebo na jiném podobném územním správním celku, ve kterém máte bydliště. Rozhodčí řízení bude vedeno prostřednictvím konferenčního hovoru. Pokud však bude rozhodčí řízení vedeno v souladu s Postupy Při Spotřebitelských Řízeních AAA, má rozhodce (rozhodci) pravomoc rozhodnout na žádost smluvní strany o požadavku jednání za přítomnosti zúčastněných.

(c) Organizace AAA není součástí Ujednání o rozhodčím řízení. Spolu se společností AVG VPN Tech se zavazujete, že využití organizace AAA k vedení rozhodčích řízení není považováno za součást ujednání mezi smluvními stranami ohledně řešení Sporů rozhodčím řízením. Pokud organizace AAA nebude nebo nebude schopná rozhodčí řízení vést, dohodnete se se společností AVG VPN Tech v dobré víře na jediném rozhodci, který rozhodne Spor podle Postupů Při Spotřebitelských Řízeních. Pokud se smluvní strany na rozhodci neshodnou, je příslušný soud oprávněn jmenovat rozhodce, který bude jednat v souladu s Postupy Při Spotřebitelských Řízeních AAA.

10.3.7. Oddělitelnost. Bude-li jedno nebo více ustanovení části 10 vzhledem ke všem nebo některým částem Sporu shledáno nezákonným, neplatným či nevymahatelným, pak pouze za těchto okolností budou tyto části odděleny a Spor bude řešen podle ostatních ustanovení části 10 a dalších ustanovení Ujednání. Pokud bude mít takové oddělení za následek projednání všech nebo některých částí Sporu u soudu, mají výhradní příslušnost u takovýchto soudních jednání státní a federální soudy státu Delaware. Pro účely těchto soudních řízení souhlasíte s osobní příslušností soudů ve státu Delaware a nebudete ji napadat a dále se vzdáváte možnosti podat námitku místní nepříslušnosti nebo námitku forum non conveniens či žádat o přeložení do jiného soudního okrsku nebo jurisdikce.

10.3.8. Spory s firemními zákazníky. Pokud jste Řešení zakoupili k jinému než osobnímu použití nebo použití v domácnosti, budou se všechny Spory řídit částmi 10.1 až 10.7 s následujícími výjimkami:

(a) Rozhodčí řízení. Rozhodčí řízení, včetně plateb poplatků, se budou řídit Pravidly obchodních rozhodčích řízení organizace AAA (Commercial Arbitration Rules) („Postupy Při Obchodních Řízeních“). Tyto Postupy Při Obchodních Řízeních se náležitě použijí pro všechny Spory mezi smluvními stranami a vy nebudete v žádném řízení navrhovat nic jiného. Toto Ujednání však upravuje řešení Sporů v rozsahu, ve kterém je v rozporu s Postupy Při Obchodních Řízeních.
 

11. Různá ujednání.

11.1. Oznámení. Společnost AVG VPN Tech vám může kdykoli doručit oznámení prostřednictvím elektronické pošty, vyskakovacího okna, dialogového okna či jinými prostředky. V některých případech je ovšem možné, že oznámení neobdržíte, dokud nespustíte určité Řešení. Každé takové oznámení bude považováno za doručené k datu, kdy je společnost AVG VPN Tech poprvé zpřístupní prostřednictvím Řešení, bez ohledu na to, kdy oznámení skutečně obdržíte.

11.2. Výklad. Nadpisy v tomto Ujednání nemají vliv na jeho výklad. Je-li použit určitý gramatický rod, vztahuje se význam na všechny gramatické rody. Je-li použito jednotné číslo, vztahuje se význam i na množné číslo a naopak. Pokud jsou slovo nebo výraz definovány, mají odpovídající význam i jejich další gramatické tvary.

11.3. Oddělitelnost. Budou-li kterákoli ustanovení tohoto Ujednání podle jakýchkoli příslušných právních a správních předpisů považována za nezákonná, neplatná nebo nevymahatelná, zůstávají všechna ostatní ustanovení tohoto Ujednání platná a účinná v plném rozsahu.

11.4. Nemožnost plnění. Společnost AVG VPN Tech nemá odpovědnost za neplnění nebo opožděné plnění způsobené zcela nebo zčásti příčinou, kterou nemohla při vynaložení přiměřené snahy ovlivnit, mimo jiné včetně výpadků veřejných služeb nebo přenosových sítí, poruch telefonních linek nebo telefonních zařízení, přerušení dodávky elektřiny, stávek nebo jiných pracovněprávních sporů (mimo jiné včetně stávky nebo jiného pracovněprávního sporu týkajících se společnosti AVG VPN Tech a jejích Společností Skupiny, zmocněnců, poskytovatelů licencí, zástupců, dodavatelů, distributorů, prodejců a jiných obchodních partnerů), válečných aktů, teroristických činů, povodní, sabotáží, požárů, přírodních či jiných katastrof nebo zásahů vyšší moci.

11.5. Zřeknutí se nároků. Netrvá-li kterákoli strana na přesném plnění všech podmínek, ujednání a ustanovení tohoto Ujednání, nebude to považováno za zřeknutí se či vzdání se budoucího dodržování tohoto Ujednání a podmínky, ujednání a ustanovení tohoto Ujednání zůstanou platné a účinné v plném rozsahu. Zřeknutí se jakékoli podmínky tohoto Ujednání kteroukoli stranou není účinné pro žádný účel, pokud není vyhotoveno písemně a podepsáno příslušnou stranou. Pokud kterákoli strana promine druhé straně porušení kteréhokoli ustanovení tohoto Ujednání, nevykládá se to jako trvalé promíjení daného porušení ani jako prominutí jiných porušení stejného ustanovení nebo jiných ustanovení tohoto Ujednání.

11.6. Postoupení. Svá práva nebo povinnosti v rámci tohoto Ujednání nesmíte postoupit bez předchozího písemného svolení společnosti AVG VPN Tech. Společnost AVG VPN Tech smí toto Ujednání kdykoli postoupit podle svého uvážení bez vašeho předchozího písemného svolení.

11.7. Celkový výklad. Toto Ujednání se neřídí Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, jejíž použití se výslovně vylučuje. V případě, že se při soudním řízení nebo jinak objeví nejednoznačnost nebo otázka záměru nebo výkladu, vyloží se podmínky tohoto Ujednání tak, že byly stranami vypracovány společně, a nevznikne žádná právní domněnka ani důkazní břemeno zvýhodňující nebo znevýhodňující kteroukoli stranu z důvodu autorství kterýchkoli ustanovení tohoto Ujednání.

11.8. Licence Vlády USA. Každé Řešení poskytnuté Vládě USA je poskytováno spolu s právy a omezeními licence pro komerční využití popsanými v tomto Ujednání. Společnost AVG VPN Tech si vyhrazuje všechna nezveřejněná práva v souladu se zákony o autorských právech USA.

11.9. Úplné Ujednání. Toto Ujednání, včetně Příslušných Podmínek, Technických Specifikací, Zásad Ochrany Osobních Údajů a dalších dokumentů, na které je v tomto Ujednání odkazováno, tvoří úplné Ujednání mezi stranami a nahrazuje všechna předešlá sdělení a prohlášení nebo dohody, ústní či písemné, ohledně předmětu tohoto Ujednání.

11.10. Kontrola vývozu. Jste povinni dodržovat všechny příslušné zákony USA a mezinárodní právní předpisy upravující vývoz a zpětný vývoz Řešení, včetně předpisů správního úřadu pro vývoz USA, a omezení týkající se koncového uživatele, koncového použití a místa určení vydaná vládou USA, VB a dalšími vládami. Aniž by tím byla dotčena obecnost výše uvedeného, i) prohlašujete, že nejste uvedeni na seznamu zamítnutých osob, seznamu neověřených osob, seznamu subjektů, seznamu osob kategorie SDN (specially designated nationals), seznamu zakázaných osob ani jiných seznamech zveřejňovaných vládou USA či VB, ii) nebudete Řešení používat, vyvážet nebo zpětně vyvážet na území či místa určení ani společnostem či jednotlivcům, kteří porušují embarga nebo obchodní sankce USA nebo Evropské unie, mimo jiné v těchto zemích: Kuba, Írán, Severní Korea, Súdán a Sýrie.

11.11. Žádné oprávněné Třetí Strany. Toto Ujednání vzniklo výhradně s ohledem na váš prospěch a prospěch společnosti AVG VPN Tech nebo jejích Společností Skupiny a jejich příslušných zmocněnců, poskytovatelů licence, zástupců, dodavatelů, distributorů, prodejců a dalších obchodních partnerů. S výjimkou případu uvedeného v části 4.3.2, písm. f) nesmí žádná osoba, která není stranou tohoto Ujednání, uplatnit žalobní důvod na základě tohoto Ujednání jako oprávněná třetí strana tohoto Ujednání.

11.12. Jazyk. Toto Ujednání bylo původně vyhotoveno v anglickém jazyce. Ačkoli společnost AVG VPN Tech může poskytovat jeden či více překladů za účelem snazšího porozumění, je v případě konfliktu či nejasnosti rozhodující anglické znění.

11.13. Připojení k internetu. Některá Řešení mohou ke svému fungování vyžadovat aktivní a stabilní připojení k internetu. Proto je vaší odpovědností zajistit, abyste měli vždy k dispozici aktivní a stabilní připojení k internetu.

11.14. Názvy produktů. Společnost AVG VPN Tech si vyhrazuje právo dle svého uvážení příležitostně měnit názvy svých Řešení.

11.15. Kontaktní informace. Společnost AVG VPN Tech můžete kontaktovat na e-mailové adrese info@vpn.avg.com.

Komerční produkty AVG lze používat pouze v souladu s příslušným licenčním ujednáním. Prostudujte si níže uvedená licenční ujednání.
Zde najdete všechna aktuální i starší Ujednání EULA
Přejít na obsah stránky Přejít do nabídky