AVG Safe Surf – Zásady Přijatelného Užití

Počet současných připojení.  Vaše předplatné našeho produktu VPN vás standardně opravňuje k použití nejvýše dvou současných připojení, pokud jste nezaplatili za účet s více než dvěma připojeními.  Pokud překročíte počet připojení povolených k vašemu účtu, můžeme váš účet bez upozornění pozastavit.  Pokud chcete přidělený počet současných připojení zvýšit, kontaktujte nás e-mailem na adrese info@hidemyass.com.

Naše stránky nebo produkt VPN a naše služby smíte užívat pouze k zákonným účelům.  Naše stránky nebo produkt VPN a naše služby nesmíte zneužívat nebo je používat jakýmkoli způsobem v rozporu s příslušnými místními, státními či mezinárodními zákony nebo nařízeními, mimo jiné je nesmíte používat:

 • žádným způsobem, který je v rozporu s příslušnými místními, státními nebo mezinárodními zákony či nařízeními;
 • k nahrávání, zveřejňování, zasílání e-mailem či jinému přenášení obsahu nebo přístupu k obsahu, který porušuje jakoukoli smlouvu, patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná práva kterékoli strany;
 • za účelem poškození nebo pokusu o poškození nezletilých osob;
 • žádným způsobem, který je v rozporu s ujednáními o virech a hackingu uvedenými níže (Viry, hacking a jiné trestné činy);
 • k nahrávání, zveřejňování, zasílání e-mailem či jinému přenášení obsahu, jehož účelem je podněcovat nebo bezprostředně vyvolat chování, které je nezákonné, škodlivé, výhružné, urážlivé, obtěžující, deliktní, pomlouvačné, vulgární, obscénní, křivě obviňující, narušující soukromí jiných osob, nenávistné, nebo rasově, etnicky či jinak nepřípustné, a pravděpodobně takové chování vyvolá;
 • k vydávání se za jinou osobu či subjekt, nebo jinému uvedení v omyl ohledně svého spojení s určitou osobou či subjektem;
 • k podvodu či oklamání;
 • k falšování hlaviček či jiné manipulaci s identifikačními údaji za účelem zakrytí původu obsahu přenášeného prostřednictvím systému;
 • k nahrávání, zveřejňování, zasílání e-mailem či jinému přenášení nevyžádané reklamy, propagačních materiálů, nevyžádané pošty, spamu, řetězových dopisů nebo pyramidových schémat;
 • k narušení nebo přerušení provozu našich stránek nebo systému či serverů produktu VPN nebo sítí spojených s našimi stránkami nebo systémem produktu VPN, či porušení jakýchkoli požadavků, postupů, zásad nebo pravidel sítí spojených s našimi stránkami nebo systémem produktu VPN;
 • ke shromažďování nebo ukládání osobních údajů o ostatních uživatelích bez jejich vědomí či souhlasu;
 • k propagaci nezákonných aktivit nebo šíření výukových informací o takových aktivitách, propagaci fyzického poškození či zranění jakékoli skupiny nebo jednotlivce, nebo propagaci týrání zvířat; nebo
 • k žádnému zneužití našeho systému dle našeho vlastního uvážení.

Dle svého vlastního uvážení můžeme odepřít e-mailovou podporu uživateli, který používá útočné či urážlivé výrazy nebo se chová jinak v rozporu s našimi podmínkami, včetně těchto zásad přijatelného užití.
 

Viry, hacking a jiné trestné činy

Naše stránky ani produkt VPN nesmíte zneužívat úmyslným vkládáním virů, trojských koní, červů, logických bomb či jiného nebezpečného nebo technicky škodlivého materiálu. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup k našim stránkám či produktu VPN, serveru, kde jsou stránky či produkt VPN uloženy, ani žádným serverům, počítačům nebo databázím, které jsou se stránkami nebo produktem VPN propojené. Naše stránky a servery VPN nesmíte napadnout útokem typu „denial of service“ či „distributed denial of service“. Porušení tohoto ujednání představuje trestný čin podle zákona Spojeného království o zneužití počítačů z roku 1990 (Computer Misuse Act). Každé takové porušení ohlásíme příslušným orgánům činným v trestním řízení a budeme s nimi spolupracovat na odhalení vaší identity. V případě takového porušení s okamžitou platností zaniká vaše právo na používání našich stránek nebo produktu VPN. Neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody způsobené útokem typu „distributed denial of service“, viry či jiným technicky škodlivým materiálem, který může infikovat počítačová zařízení, počítačové programy, data či jiný materiál, k němuž máte práva, v důsledku vašeho použití našich stránek nebo produktu VPN či stažení materiálu na nich umístěného nebo umístěného na webových stránkách, na něž odkazují.

Chcete se seznámit s našimi dalšími zásadami?
Přejít na obsah stránky Přejít do nabídky