Zásady Prípustného Používania AVG Safe Surf

Počet súbežných pripojení.  Vaša licencia na náš produkt VPN vám v predvolenom nastavení umožňuje používať len maximálny počet 2 súbežných pripojení, ak ste si nezaplatili účet s viac ako 2 pripojeniami na účet.  Ak na svojom účte prekročíte počet pripojení, môžeme bez oznámenia váš účet pozastaviť.  Ak chcete zvýšiť svoj pridelený počet súbežných pripojení, kontaktujte nás na adrese info@hidemyass.com.

Našu stránku alebo náš produkt VPN a naše služby ste oprávnení využívať výhradne na zákonné účely.  Našu stránku alebo produkt VPN, alebo naše služby nesmiete zneužívať, ani ich nesmiete používať akýmkoľvek spôsobom, ktorý je v rozpore s akýmkoľvek príslušným miestnym, národným alebo medzinárodným právnym predpisom či nariadením. To okrem iného zahŕňa:

 • porušenie akýchkoľvek príslušných miestnych, národných alebo medzinárodných právnych predpisov alebo nariadení akýmkoľvek spôsobom,
 • nahrávanie, zverejňovanie, zasielanie e-mailom či iný spôsob prenosu alebo prístupu k akémukoľvek obsahu, ktorý porušuje akékoľvek zmluvné alebo patentové práva, práva z obchodných známok, obchodného tajomstva, autorské práva alebo iné vlastnícke práva akéhokoľvek subjektu,
 • konanie za účelom ubližovania alebo pokusu o ublíženie neplnoletým osobám akýmkoľvek spôsobom,
 • akýkoľvek spôsob porušenia nižšie uvedených ustanovení o vírusoch a útokoch hackerov (vírusy, útoky hackerov a iné priestupky).
 • nahrávanie, zverejňovanie, zasielanie e-mailom či iný spôsob prenosu akéhokoľvek obsahu, ktorého účelom je podnecovanie správania či bezprostredné správanie, ktoré je nezákonné, škodlivé, výhražné, hanlivé, urážlivé, nepoctivé, ohováračské, nemravné, oplzlé, nactiutŕhačské alebo útočiace na súkromie inej osoby, nenávistné alebo rasovo, etnicky či inak nevhodné, a ktorého výsledkom by pravdepodobne bolo takéto správanie,
 • predstavovanie akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby alebo iný spôsob nepresného uvedenia vašej spojitosti s fyzickou či právnickou osobou,
 • zapojenie sa do akéhokoľvek podvodu alebo klamstva,
 • podvodné vytváranie hlavičiek či iná manipulácia s identifikátormi s cieľom zakryť pôvod akéhokoľvek obsahu, ktorý sa prenáša prostredníctvom systému,
 • nahrávanie, zverejňovanie, zasielanie e-mailom či iný spôsob prenosu akejkoľvek nevyžiadanej či nepovolenej reklamy, propagačných materiálov, „nevyžiadanej pošty“, „spamu“, „reťazových listov“ alebo „pyramídových schém“,
 • zasahovanie do našej stránky alebo systémov nášho produktu VPN, alebo serverov, alebo sietí pripojených k našej stránke, alebo systému produktu VPN, alebo ich narušenie, alebo vzoprenie sa akýmkoľvek požiadavkám, postupom, zásadám alebo nariadeniam sietí pripojených k našej stránke alebo systému produktu VPN,
 • zhromažďovanie alebo uchovávanie osobných údajov o iných používateľoch bez ich vedomia alebo súhlasu,
 • propagácia alebo poskytovanie inštruktážnych informácií o nezákonných aktivitách, propagácia fyzického ubližovania či zraňovania akejkoľvek skupiny či jednotlivca alebo propagácia akéhokoľvek krutého činu voči zvieratám, alebo
 • akýkoľvek účel, ktorý budeme na základe nášho výlučného uváženia považovať za zneužitie nášho systému.

Na základe nášho výlučného uváženia sme oprávnení odmietnuť poskytnutie podpory prostredníctvom e-mailu ktorémukoľvek používateľovi, ktorý používa útočné či hanlivé výrazy, alebo iným spôsobom porušuje akúkoľvek z našich podmienok vrátane týchto zásad prípustného používania.
 

Vírusy, útoky hackerov a iné priestupky

Našu stránku ani produkt VPN nesmiete zneužívať vedomým zavádzaním vírusov, trójskych koňov, červov, logických bômb alebo iného materiálu, ktorý je škodlivý alebo poškodzuje technológie. Nesmiete sa pokúšať o získanie neoprávneného prístupu k našej stránke alebo produktu VPN, k serveru, na ktorom je uložená naša stránka alebo produkt VPN, alebo k akémukoľvek serveru, počítaču alebo databáze, ktorá je pripojená k našej stránke alebo produktu VPN. Nesmiete na našu stránku alebo servery VPN útočiť prostredníctvom útoku zahltením služby alebo rozloženého útoku zahltením služby. Porušením tohto ustanovenia by ste spáchali trestný čin podľa Zákona o zneužívaní počítačov z roku 1990. Akékoľvek takéto porušenie ohlásime príslušným orgánom vynucovania právnych predpisov a budeme s týmito orgánmi spolupracovať tak, že im oznámime vašu identitu. V prípade takéhoto porušenia vám bude okamžite odňaté právo používať našu stránku alebo produkt VPN. Nebudeme niesť zodpovednosť za žiadnu stratu alebo škodu spôsobenú rozloženým útokom zahltením služby, vírusmi alebo iným materiálom poškodzujúcim technológie, ktorý môže infikovať vaše počítačové vybavenie, počítačové programy, dáta alebo iný chránený materiál v dôsledku vášho používania našej stránky či produktu VPN, alebo tým, že si stiahnete akýkoľvek na nej zverejnený materiál, alebo na akejkoľvek webovej stránke, ktorá je s ňou prepojená.

Chcete si pozrieť naše ďalšie zásady?
Prejsť na obsah stránky Prejsť na ponuku