AVG Safe Surf — Zasady Dopuszczalnego Użytkowania

Liczba jednoczesnych połączeń. W ramach subskrypcji produktu VPN firmy AVG Użytkownik może domyślnie korzystać z najwyżej 2 jednoczesnych połączeń, chyba że wniósł opłatę za konto udostępniające ponad 2 połączenia na konto. W przypadku przekroczenia dozwolonej liczby połączeń w ramach konta firma AVG może zawiesić konto Użytkownika bez wcześniejszego powiadomienia. Aby zwiększyć przypisaną liczbę jednoczesnych połączeń, należy skontaktować się z firmą AVG, wysyłając wiadomość na adres info@hidemyass.com.

Witryna lub produkt VPN firmy AVG mogą być używane tylko do celów zgodnych z prawem. Z witryny, produktu VPN ani usług firmy AVG nie można korzystać w sposób nieodpowiedni ani niezgodny z miejscowym prawem oraz krajowymi lub międzynarodowymi przepisami. Na przykład nie można z nich korzystać:

 • w sposób niezgodny z miejscowym prawem oraz krajowymi lub międzynarodowymi przepisami;
 • w celu przekazywania, publikowania, wysyłania pocztą e-mail lub przesyłania w inny sposób, a także używania zawartości naruszającej jakąkolwiek umowę, patent, znak towarowy, tajemnicę handlową, prawo autorskie lub inne prawa własności jakiejkolwiek strony;
 • w celu skrzywdzenia lub usiłowania skrzywdzenia nieletnich w jakikolwiek sposób;
 • w jakikolwiek sposób naruszający postanowienia dotyczące wirusów i ataków zawarte poniżej (Wirusy, ataki i inne zagrożenia).
 • w celu przekazywania, publikowania, wysyłania pocztą e-mail lub przesyłania w inny sposób jakiejkolwiek zawartości ukierunkowanej na podżeganie lub bezpośrednie powodowanie zachowań niezgodnych z prawem, szkodliwych, stanowiących zagrożenie, nadużycie, molestowanie, pomówienie lub zniesławienie, powodujących cierpienie, mających wulgarny lub obsceniczny charakter, naruszających prywatność innych osób, szerzących nienawiść lub niedopuszczalnych ze względów rasowych, etnicznych lub innych oraz zawartości, która z dużym prawdopodobieństwem mogłaby spowodować występowanie takich zachowań;
 • w celu podawania się za inną osobę lub podmiot albo wprowadzenia w błąd w zakresie relacji z daną osobą lub podmiotem;
 • w celu dokonania działań będących oszustwem lub celowym wprowadzeniem w błąd;
 • do fałszowania nagłówków lub innego manipulowania identyfikatorami w celu zamaskowania pochodzenia jakiejkolwiek zawartości przesyłanej przez system;
 • w celu przekazywania, publikowania, wysyłania pocztą e-mail lub przesyłania w inny sposób jakichkolwiek niepodpisanych lub nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, „wiadomości-śmieci”, spamu, „łańcuszków szczęścia” lub „piramid finansowych”;
 • w celu zakłócania działania systemu lub serwerów witryny lub produktu VPN firmy AVG albo sieci połączonych z systemem witryny lub produktu VPN firmy AVG albo działania niezgodnego z jakimikolwiek wymaganiami, procedurami, zasadami lub regułami dotyczącymi sieci połączonych z systemem witryny lub produktu VPN firmy AVG;
 • do gromadzenia lub przechowywania danych osobowych innych użytkowników bez ich wiedzy lub zgody;
 • do promowania lub udostępniania instruktaży dotyczących działań niezgodnych z prawem, promowania przemocy względem jakiejkolwiek grupy lub osoby ani promowania okrucieństwa w stosunku do zwierząt; ani
 • w jakimkolwiek celu określonym przez firmę AVG według własnego uznania jako nadużycie względem systemu AVG.

Firma AVG może, według własnego uznania, odmówić świadczenia pomocy technicznej pocztą e-mail jakiemukolwiek użytkownikowi, który używa obraźliwego lub nieodpowiedniego języka albo w inny sposób łamie zasady firmy AVG (w tym niniejsze Zasady Dopuszczalnego Użytkowania).
 

Wirusy, ataki i inne zagrożenia

Nie wolno używać witryny ani produktu VPN firmy AVG w nieodpowiedni sposób, świadomie wprowadzając wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby logiczne lub inne materiały o złośliwym lub technologicznie szkodliwym charakterze. Nie można usiłować uzyskać nieautoryzowanego dostępu do witryny lub produktu VPN firmy AVG, serwera, na którym znajduje się witryna lub produkt VPN firmy AVG, ani dowolnego serwera, komputera albo bazy danych połączonej z witryną lub produktem VPN firmy AVG. Nie można atakować serwerów witryny lub produktu VPN firmy AVG przy użyciu ataku typu „odmowa usługi” ani ataków typu „rozproszona odmowa usługi”. Naruszając te postanowienia, Użytkownik popełnia przestępstwo w świetle ustawy o nadużyciach komputerowych (Computer Misuse Act) z 1990 roku. Wszelkie takie naruszenia firma AVG zgłosi odpowiednim władzom i w ramach współdziałania z nimi ujawni im tożsamość Użytkownika. W przypadku takiego naruszenia Użytkownik natychmiast traci prawo do użytkowania witryny lub produktu VPN firmy AVG. Firma AVG nie odpowiada za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane atakiem typu „odmowa usługi”, wirusami lub innymi technologicznie szkodliwymi materiałami, które mogą zainfekować komputer Użytkownika, jego programy komputerowe, dane lub inne materiały na skutek używania witryny lub produktu VPN firmy AVG albo pobrania jakichkolwiek materiałów opublikowanych w tych miejscach lub w witrynach dostępnych przez łącza udostępnione w tych miejscach.

Chcesz obejrzeć inne nasze zasady?
Przejdź do treści Przejdź do menu