Algemene voorwaarden onderzoeksdeelnemer

  1. Deze algemene voorwaarden (waarnaar wordt verwezen als de “onderzoeksvoorwaarden”) beschrijven de voorwaarden van een overeenkomst waarbij u, (“u”, “uw” of “deelnemer”) en Avast Software s.r.o., met kantoor te Pikrtova 1737/1a, 140 00 Praag 4, Tsjechische Republiek (“Avast”) en haar gelieerde ondernemingen, van tijd tot tijd kunnen deelnemen aan een online productonderzoek van Avast (“onderzoek”). Als u niet minstens 18 jaar oud bent, mag u niet deelnemen aan een onderzoek. Avast behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving deze onderzoeksvoorwaarden te wijzigen, het onderzoeksprogramma te wijzigen of te beëindigen.
  2. Deze onderzoeksvoorwaarden bepalen uw opname in de e-maildatabase van Avast (indien van toepassing) en deelname aan een onderzoek.
  3. Voor het doel van het onderzoek zal Avast feedback verzamelen van de deelnemer met betrekking tot de producten en diensten van Avast en haar concurrenten. De onderzoeksresultaten kunnen door Avast worden gebruikt om ideeën te genereren voor het verbeteren van de eindgebruikerservaring, wat uiteindelijk ten goede kan komen aan het bredere klantenbestand van Avast. Dit onderzoek wordt verricht via een online-interface.
  4. De deelnemer heeft geen recht op enige beloning, vergoeding of terugbetaling, ook niet voor eventuele onkosten, of anderszins in verband met het onderzoek, tenzij dit uitdrukkelijk met de deelnemer is overeengekomen.
  5. Met betrekking tot uw deelname aan het onderzoek en aanvaarding van deze onderzoeksvoorwaarden, draagt u hierbij aan Avast alle rechten, aanspraken en belangen over die u op en in alle resultaten van uw onderzoek hebt.
  6. Alle informatie die in het kader van het onderzoek aan de deelnemer wordt verstrekt, wordt door de deelnemer vertrouwelijk behandeld (“vertrouwelijke informatie”). U stemt ermee in geen vertrouwelijke informatie te gebruiken, bekend te maken of te publiceren voor enig ander doel dan het voltooien van het onderzoek dat u hebt aanvaard en het indienen van dergelijk onderzoek bij Avast. Niettegenstaande het voorgaande mag u vertrouwelijke informatie bekendmaken voor zover dit wordt vereist door een bevoegde rechtbank of een andere toepasselijke overheidsinstantie of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Deze geheimhoudingsplicht is blijvend bindend voor de deelnemer. De deelnemer zal de vertrouwelijke informatie niet in zijn/haar voordeel of in het voordeel van derden gebruiken. U gaat ermee akkoord en erkent dat uw schending of dreigende schending van deze paragraaf kan resulteren in onherstelbare schade voor Avast, waarvoor geldelijke schadevergoeding een onvoldoende remedie zal zijn, en daarom zal Avast het recht hebben om een voorlopige voorziening te vragen om de bepalingen van deze paragraaf af te dwingen. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN ZIJN AVAST EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGE INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE SCHADE, STRAFSCHADE, SPECIALE OF EXEMPLAIRE SCHADE OF VERLIEZEN VAN WELKE AARD DAN OOK, ONGEACHT DE OORZAAK OF THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID; SCHADE VOOR VERLIES VAN ZAKEN, WINST OF INKOMSTEN, VERLIES VAN PRIVACY, ONBEVOEGDE OPENBAARMAKING OF VERLIES (INCLUSIEF CORRUPTIE, VERSLECHTERING OF NIET-BESCHIKBAARHEID) VAN GEGEVENS OF INFORMATIE VAN WELKE AARD DAN OOK (ONGEACHT OF EEN VAN DE VOORGAANDE VERLIEZEN, SCHADE, KOSTEN OF UITGAVEN AL DAN NIET DIRECTE OF INDIRECTE VERLIEZEN OF SCHADE IS). ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZAL DE TOTALE GEZAMENLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN AVAST EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN VOOR ALLE VERLIES OF SCHADE AAN U OF EEN DERDE VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET UW DEELNAME AAN EEN ONDERZOEK HOGER ZIJN DAN HET HOOGSTE VAN DE VOLGENDE BEDRAGEN: (I) VIJF AMERIKAANSE DOLLARS (USD 5,00). OP GEEN ENKELE WIJZE WORDT DOOR DEZE ONDERZOEKSVOORWAARDEN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN AVAST OF DE DEELNEMER BEPERKT OF UITGESLOTEN VOOR EEN AANGELEGENHEID DIE NIET ANDERSZINS BIJ WET KAN WORDEN UITGESLOTEN.
  7. Indien documenten, instructies, schijven of andere media, lijsten, gidsen, hulpmiddelen, plannen, software en andere materialen, zaken en vastgelegde informatie aan de deelnemer worden verstrekt in verband met het onderzoek (“materialen”), zal de deelnemer al deze materialen na beëindiging van het onderzoek aan Avast retourneren.
  8. Op deze overeenkomst is het Engelse en Welshe recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden beslecht door de Engelse rechtbanken met lokale jurisdictie en jurisdictie over de zaak.
Verder naar inhoud Verder naar menu