Zmluvné podmienky účastníka prieskumu

  1. Tieto Zmluvné podmienky (ďalej len „Podmienky prieskumu“) stanovujú podmienky Zmluvy, podľa ktorej sa vy, („Vy“, „Váš“ alebo „Účastník“) a spoločnosť Avast Software s.r.o., so sídlom na adrese Pikrtova 1737/1a, 140 00 Praha 4, Česká republika („Avast“) a jej Pobočky môžete občas zúčastniť akéhokoľvek online prieskumu týkajúceho sa produktov Avast („Prieskum“). Ak nemáte aspoň 18 rokov, nemôžete sa zúčastniť Prieskumu. Spoločnosť Avast si vyhradzuje právo zmeniť tieto Podmienky prieskumu, prípadne program Prieskumu upraviť alebo ukončiť kedykoľvek bez upozornenia.
  2. Tieto Podmienky prieskumu upravujú Vaše zaradenie do e-mailovej databázy Avast (ak je to možné) a účasť na Prieskume.
  3. Na účely Prieskumu získava spoločnosť Avast spätnú väzbu od Účastníka týkajúcu sa spoločnosti Avast a produktov a služieb jej konkurentov. Výsledky Prieskumu môže spoločnosť Avast použiť na generovanie nápadov na vylepšenie zážitku koncového používateľa, z čoho môže mať v konečnom dôsledku úžitok širšia základňa zákazníkov spoločnosti Avast. Takýto Prieskum sa vykonáva prostredníctvom online rozhrania.
  4. Účastník nemá v súvislosti s Prieskumom nárok na žiadnu odmenu, plat ani náhradu vrátane možných výdavkov alebo iných odmien, pokiaľ sa tak spoločnosť s Účastníkom výslovne nedohodne.
  5. Vzhľadom na vašu účasť na Prieskume a akceptovanie týchto Podmienok prieskumu týmto udeľujete spoločnosti Avast všetky práva, nároky a záujmy, ktoré máte v súvislosti so všetkými výsledkami vášho Prieskumu.
  6. Akékoľvek informácie poskytnuté Účastníkovi na účely Prieskumu bude Účastník považovať za dôverné („Dôverné informácie“). Súhlasíte s tým, že nepoužijete, neprezradíte ani nezverejníte žiadne Dôverné informácie, a to na žiadny iný účel, než je dokončenie Prieskumu, ktorého sa zúčastňujete, a odoslanie daného Prieskumu spoločnosti Avast. Bez ohľadu na vyššie uvedené môžete zverejniť Dôverné informácie v rozsahu, v akom to vyžaduje príslušný súd alebo iný príslušný vládny orgán, alebo ako to vyžaduje príslušný zákon. Táto povinnosť zachovávať dôvernosť je pre Účastníka natrvalo záväzná. Účastník nebude používať Dôverné informácie vo svoj prospech alebo v prospech tretích strán. Súhlasíte a beriete na vedomie, že vaše porušenie alebo hroziace porušenie tohto Oddielu môže mať za následok nenapraviteľnú ujmu spoločnosti Avast, ktorú by nebolo možné dostatočne napraviť peňažnými prostriedkami, a preto bude spoločnosť Avast oprávnená pri vymáhaní ustanovení tohto Oddielu žiadať nápravné súdne nariadenie. V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SPOLOČNOSŤ AVAST A JEJ POBOČKY NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÉ VÁM ANI ŽIADNEJ TRETEJ STRANE ZA AKÉKOĽVEK NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, TRESTNÉ, ŠPECIÁLNE ALEBO EXEMPLÁRNE ŠKODY ALEBO STRATY, BEZ OHĽADU NA PRÍČINU ALEBO TEÓRIU ZODPOVEDNOSTI; ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY TÝKAJÚCE SA AKEJKOĽVEK STRATY MOŽNOSTI PODNIKANIA, ZISKOV ALEBO PRÍJMOV, STRATU SÚKROMIA, AKÉKOĽVEK NEPOVOLENÉ ZVEREJNENIE ČI STRATU (VRÁTANE AKÉHOKOĽVEK PORUŠENIA, DEGRADÁCIE ALEBO NEDOSTUPNOSTI) AKÝCHKOĽVEK ÚDAJOV ČI INFORMÁCIÍ AKEJKOĽVEK POVAHY (BEZ OHĽADU NA TO, ČI AKÉKOĽVEK Z UVEDENÝCH STRÁT, ŠKÔD, NÁKLADOV ALEBO VÝDAVKOV BOLI PRIAMYMI ČI NEPRIAMYMI STRATAMI ČI ŠKODAMI, ALEBO NIE). ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEBUDE CELKOVÁ SÚHRNNÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI AVAST A JEJ POBOČIEK ZA VŠETKY STRATY ALEBO ŠKODY SPÔSOBENÉ VÁM ALEBO AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANE, KTORÁ NASTALA S OHĽADOM ALEBO V SÚVISLOSTI S VAŠOU ÚČASŤOU NA AKOMKOĽVEK PRIESKUME ALEBO S VAŠOU ÚČASŤOU V AKOMKOĽVEK PRIESKUME PREVYŠOVAŤ: (I) PÄŤ AMERICKÝCH DOLÁROV (5,00 USD). NIČ V TÝCHTO PODMIENKACH PRIESKUMU NEBUDE OBMEDZOVAŤ ANI VYLUČOVAŤ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI AVAST ALEBO ÚČASTNÍKOV ZA AKÚKOĽVEK ZÁLEŽITOSŤ, KTORÁ BY INAK NEMOHLA BYŤ VYLÚČENÁ ZO ZÁKONA.
  7. V prípade, že v súvislosti s Prieskumom získa Účastník akékoľvek dokumenty, pokyny, disky alebo iné médiá, zoznamy, príručky, pomôcky, plány, softvér a iné materiály, položky a zaznamenané informácie (ďalej len „Materiály“), po dokončení Prieskumu vráti Účastník všetky takéto Materiály spoločnosti Avast.
  8. Táto Zmluva sa riadi zákonmi Anglicka a Walesu. Všetky spory vyplývajúce z tejto Zmluvy budú rozhodovať anglické súdy, pričom v danej veci rozhodne miestna a vecná príslušnosť.
Chrome browser logo

AVG odporúča používať
BEZPLATNÝ internetový prehliadač Chrome™.

Prejsť na obsah stránky Prejsť na ponuku