Terma dan Syarat Peserta Penyelidikan

  1. Terma dan Syarat ini (dirujuk sebagai “Terma Penyelidikan”) menetapkan terma-terma Perjanjian yang mana anda (“Anda”, “Milik Anda” atau “Peserta”) dan Avast Software s.r.o., dengan pejabat di Pikrtova 1737/1a, 140 00 Prague 4, Czech Republic (“Avast”) dan Syarikat Sekutunya, boleh menyertai dari masa ke masa dalam mana-mana penyelidikan produk dalam talian Avast (“Penyelidikan”). Jika Anda bukan sekurang-kurangnya berumur 18 tahun Anda tidak boleh menyertai Penyelidikan. Avast berhak mengubah Terma Penyelidikan ini, mengubah suai atau menamatkan program Penyelidikan, pada bila-bila masa tanpa notis.
  2. Terma Penyelidikan ini mentadbir pemasukan Anda ke pangkalan data e-mel Avast (jika terpakai) dan penyertaan dalam Penyelidikan.
  3. Untuk tujuan Penyelidikan, Avast akan menghimpunkan maklum balas Peserta berkaitan produk dan perkhidmatan Avast dan pesaingnya. Keputusan Penyelidikan mungkin digunakan oleh Avast untuk menjana idea berkaitan penambahan pengalaman pengguna akhir yang mungkin akhirnya akan memberi manfaat kepada kumpulan pelanggan Avast yang lebih luas. Penyelidikan sedemikian akan dilaksanakan menerusi antara muka dalam talian.
  4. Peserta tidak layak untuk sebarang ganjaran, imbuhan atau bayaran balik, termasuk untuk perbelanjaan yang mungkin berlaku, atau sebaliknya berkaitan dengan Penyelidikan, melainkan perkara ini dipersetujui secara jelas dengan Peserta.
  5. Dengan mengambil kira penyertaan anda dalam Penyelidikan dan penerimaan Terma Penyelidikan ini, anda dengan ini memberikan Avast semua hak, hak milik dan kepentingan anda dalam dan pada semua hasil Penyelidikan anda.
  6. Apa-apa maklumat yang diberikan kepada Peserta untuk tujuan Penyelidikan perlu dirahsiakan oleh Peserta (“Maklumat Sulit”). Anda bersetuju untuk tidak menggunakan, mendedahkan atau menerbitkan apa-apa Maklumat Sulit untuk apa-apa tujuan lain selain daripada melengkapkan Penyelidikan yang anda terima dan menyerahkan Penyelidikan tersebut kepada Avast. Meskipun perkara yang disebutkan di atas, anda boleh mendedahkan Maklumat Sulit setakat yang diperlukan oleh mahkamah dengan bidang kuasa kompeten atau pihak berkuasa kerajaan berkaitan yang lain atau seperti yang diminta oleh undang-undang yang terpakai. Menjaga kerahsiaan ini selamanya mengikat Peserta. Peserta tidak boleh menggunakan Maklumat Sulit untuk manfaat mereka atau manfaat pihak ketiga. Anda bersetuju dan mengakui bahawa pelanggaran atau ancaman pelanggaran Bahagian ini oleh anda boleh mengakibatkan kemudaratan yang tidak boleh ditebus, yang mana ganti rugi wang tidak cukup sebagai remedi, dan oleh yang demikian Avast berhak untuk menuntut relief injunksi untuk menguatkuasakan peruntukan Bahagian ini. SETAKAT YANG DIBENARKAN SEPENUHNYA OLEH UNDANG-UNDANG, DALAM APA JUA KEADAAN AVAST DAN SYARIKAT SEKUTUNYA TIDAK BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP ANDA ATAU MANA-MANA PIHAK KETIGA UNTUK APA-APA GANTI RUGI TURUTAN, SAMPINGAN, PUNITIF, KHAS ATAU CONTOH ATAU APA JUA KERUGIAN, TANPA MENGAMBIL KIRA SEBAB ATAU TEORI LIABILITI; APA-APA GANTI RUGI UNTUK APA-APA KERUGIAN PERNIAGAAN, KEUNTUNGAN ATAU HASIL, KEHILANGAN PRIVASI, APA-APA PENDEDAHAN YANG TIDAK DIBENARKAN ATAU KEHILANGAN (TERMASUK APA-APA KEROSAKAN, DEGRADASI ATAU KETIADAAN) APA-APA DATA ATAU MAKLUMAT DALAM APA JUGA BENTUK (SAMA ADA ATAU TIDAK APA-APA KERUGIAN, GANTI RUGI, KOS ATAU PERBELANJAAN YANG DISEBUTKAN DI ATAS MERUPAKAN KERUGIAN ATAU GANTI RUGI LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG). DALAM APA JUA KEADAAN, JUMLAH LIABILITI AGREGAT AVAST DAN SYARIKAT SEKUTUNYA UNTUK SEMUA KERUGIAN ATAU KEROSAKAN KEPADA ANDA ATAU MANA-MANA PIHAK KETIGA YANG TIMBUL AKIBAT ATAU YANG BERKAITAN DENGAN PENYERTAAN ANDA DALAM MANA-MANA PENYELIDIKAN TIDAK AKAN MELEBIHI: (I) LIMA DOLAR A.S. (US$5.00). TIADA APA DALAM TERMA PENYELIDIKAN INI AKAN MENGEHADKAN ATAU MENGECUALIKAN MANA-MANA AVAST ATAU PESERTA LIABILITI UNTUK APA-APA PERKARA YANG MUNGKIN SEBALIKNYA TIDAK DIKECUALIKAN OLEH UNDANG-UNDANG.
  7. Sekiranya apa-apa dokumen, arahan, cakera atau media lain, senarai, panduan, bantuan, pelan, perisian dan bahan-bahan lain, item dan maklumat yang direkodkan diberikan kepada Peserta berkaitan Penyelidikan (“Bahan”), Peserta perlu memulangkan kepada Avast semua Bahan tersebut sebaik sahaja Penyelidikan selesai.
  8. Perjanjian ini ditadbir oleh undang-undang England dan Wales. Semua pertikaian yang timbul daripada Perjanjian ini akan diselesaikan oleh mahkamah Inggeris yang mempunyai bidang kuasa tempatan dan bidang kuasa dalam hal ini.
Langkau ke kandungan Langkau ke menu