Regulamin uczestnictwa w Badaniu

  1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem Badania”) określa warunki umowy, na mocy której użytkownik („Użytkownik”, „Użytkownika” „Uczestnik”) oraz Avast Software s.r.o., z siedzibą pod adresem Pikrtova 1737/1a, 140 00 Praga 4, Republika Czeska („Avast”) jego jednostki stowarzyszone (zwane dalej „Avast”) może uczestniczyć co pewien czas w dowolnych uruchamianych przez Avast badaniach produktowych online („Badanie”). Użytkownik, który ma mniej niż 18 lat, nie może brać udziału w Badaniu. Avast zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu Badania oraz modyfikowania go albo zakończenia programu Badania w dowolnym momencie i bez powiadomienia.
  2. Niniejszy Regulamin Badania reguluje włączenie włączenie Użytkownika do bazy e-maili Avast (jeśli dotyczy) i udział w Badaniu.
  3. Na potrzeby Badania Avast zbierze od Uczestnika informacje zwrotne dotyczące produktów i usług Avast oraz jego konkurentów. Wyniki Badań mogą zostać wykorzystane przez Avast do generowania pomysłów dotyczących poprawy komfortu użytkownika końcowego, co może ostatecznie przełożyć się na korzyści dla szerszej grupy klientów Avast. Tego rodzaju Badanie będzie prowadzone za pośrednictwem interfejsu online.
  4. W związku z Badaniem Uczestnik nie jest uprawniony do nagrody, wynagrodzenia ani zwrotu kosztów, w tym ewentualnych wydatków lub innych tego typu świadczeń, chyba że zostanie to wyraźnie uzgodnione z Uczestnikiem.
  5. W związku z udziałem w Badaniu i akceptacją niniejszego Regulaminu Badania, Uczestnik niniejszym przekazuje Avast wszelkie prawa, tytuły i udziały, jakie posiada w odniesieniu do wszystkich wyników Badania.
  6. Wszelkie informacje przekazywane Uczestnikowi w celu wykonania Badania będą traktowane przez Uczestnika poufnie („Informacje poufne”). Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać, nie ujawniać ani nie publikować Informacji poufnych w żadnym innym celu niż ukończenie zaakceptowanego Badania i przekazanie go do Avast. Z zastrzeżeniem powyższego, Użytkownik może ujawnić Informacje poufne w zakresie wymaganym przez sąd właściwej jurysdykcji lub inny właściwy organ rządowy bądź gdy wymaga tego obowiązujące prawo. Powyższe zobowiązaniem do zachowania poufności wiąże Uczestnika bezterminowo. Uczestnik nie będzie wykorzystywał Informacji poufnych na swoją korzyść ani na korzyść osób trzecich. Użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że naruszenie lub groźba naruszenia postanowień zawartych w niniejszej sekcji może spowodować nieodwracalne szkody dla Avast, ze względu na które odszkodowanie pieniężne byłoby niewystarczającym zadośćuczynieniem, a zatem Avast będzie miał prawo wystąpić o zabezpieczenie w postaci nakazu sądowego w celu wyegzekwowania postanowień niniejszej sekcji. W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, UŻYTKOWNIKOWI LUB JAKIEJKOLWIEK STRONIE TRZECIEJ W ŻADNYM WYPADKU NIE PRZYSŁUGUJE OD AVAST I JEGO PODMIOTÓW POWIĄZANYCH ROSZCZENIE ODSZKODOWAWCZE KARNE, SPECJALNE LUB RETORSYJNE Z TYTUŁU SZKÓD POŚREDNICH, NASTĘPCZYCH, INCYDENTALNYCH, SZKÓD LUB STRAT, BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNĘ LUB TEORIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI; Z TYTUŁU WSZELKICH SZKÓD SPOWODOWANYCH UTRATĄ DZIAŁALNOŚCI, ZYSKÓW LUB PRZYCHODÓW, UTRATĄ PRYWATNOŚCI, NIEUPRAWNIONYM UJAWNIENIEM LUB UTRATĄ (W TYM USZKODZENIEM, POGORSZENIEM JAKOŚCI LUB NIEDOSTĘPNOŚCIĄ) JAKICHKOLWIEK DANYCH LUB INFORMACJI O JAKIMKOLWIEK CHARAKTERZE (NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY POWYŻSZE STRATY, SZKODY, KOSZTY LUB WYDATKI SĄ BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE). W ŻADNYM PRZYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ AVAST I JEGO PODMIOTU POWIĄZANEGO ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY UŻYTKOWNIKA LUB OSOBY TRZECIEJ ODNOSZĄCE SIĘ DO UDZIAŁU W DOWOLNYM BADANIU NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ KWOTY: (I) PIĘCIU DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (5,00 USD). ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU BADANIA NIE OGRANICZA ANI NIE WYKLUCZA ODPOWIEDZIALNOŚCI AVAST LUB UCZESTNIKÓW ZA JAKIEKOLWIEK SPRAWY, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ W INNY SPOSÓB WYKLUCZONE NA MOCY PRAWA.
  7. Jeśli w związku z Badaniem nastąpiło przekazanie Uczestnikowi jakichkolwiek dokumentów, instrukcji, dysków albo innych nośników, list, przewodników, pomocy, planów, oprogramowania oraz innych materiałów, przedmiotów oraz zarejestrowanych informacji („Materiały”), Uczestnik jest zobowiązanych do zwrotu do Avast po zakończeniu Badania wszelkiego tego typu Materiałów.
  8. Niniejsza Umowa podlega przepisom prawa Anglii i Walii. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo i rzeczowo sądy angielskie.
Chrome browser logo

AVG zaleca korzystanie z
DARMOWEJ przeglądarki Chrome™.

Przejdź do treści Przejdź do menu