Toestemming voor externe toegang

Ik bevestig en accepteer dat ik door de LogMeIn Rescue®-applet (de “Applet”) te downloaden en/of uit te voeren, AVG Technologies externe toegang tot en controle over mijn computer geef. Deze externe toegang en controle worden aangestuurd door LogMeIn Rescue®, een service van LogMeIn, Inc. (“LMI”). Ik stem erin toe dat AVG Technologies deze toegang en controle gedurende één of meer sessies (elk een “Sessie”) gebruikt om problemen te beoordelen en op te lossen die de installatie en/of de werking van de AVG-softwareproducten waarvoor ik over een licentie beschik, negatief beïnvloeden. Voor de doeleinden van deze toestemming betekent AVG Technologies AVG Technologies CZ, s.r.o. en/of een van zijn gelieerde ondernemingen, waar gelieerde ondernemingen bedrijven zijn die worden bestuurd door AVG Technologies CZ, s.r.o., AVG Technologies CZ, s.r.o. besturen of gezamenlijk met AVG Technologies CZ, s.r.o. door een derde partij worden bestuurd.

Door deze toestemming te verlenen, ga ik akkoord met het volgende:

Bevoegdheid

Ik verklaar en garandeer dat ik de eigenaar ben van de computer waarop ik de Applet installeer, dan wel anderszins bevoegd ben om AVG Technologies toegang tot en controle over de computer te geven zoals bedoeld in deze toestemming.

Activiteiten

AVG Technologies zal de Applet gebruiken om alle functies uit te voeren die AVG Technologies redelijkerwijze noodzakelijk of passend acht om de doeleinden van de Sessie te realiseren. Deze doeleinden kunnen onder andere omvatten het kopiëren, verplaatsen, overschrijven en verwijderen van bestanden; het uitvoeren van diagnostische of herstelprogramma's; het opnieuw opstarten van mijn computer en het herstellen van de Sessie.

Firewalls, enz.

De Applet of de servicevertegenwoordiger van AVG Technologies kan mij vragen om mijn firewall en andere beveiligingshardware en -software uit te schakelen om AVG Technologies in staat te stellen mijn computer te controleren. Ik begrijp dat het mijn verantwoordelijkheid is om aan het eind van de Sessie deze beveiligingsfuncties weer in te schakelen en de oorspronkelijke instellingen te herstellen.

Onderbreking van de Sessie

Hoewel ik de Sessie op elk gewenst moment kan onderbreken door te klikken op de knop ‘Disconnect’ in het dialoogvenster van de Applet, kan dit AVG Technologies verhinderen om zijn werk te voltooien, de AVG-software of andere programma's buiten werking stellen en/of mijn computer onstabiel maken.

Geen garanties

AVG Technologies verklaart en garandeert dat het bij zijn activiteiten tijdens de Sessie alle redelijke zorgvuldigheid en voorzichtigheid in acht zal nemen. AVG Technologies en LMI geven geen andere garanties af met betrekking tot enige Sessie of de activiteiten die tijdens enige Sessie worden uitgevoerd. In het bijzonder wijzen AVG en LMI alle garanties af dat de activiteiten van AVG en LMI tijdens de Sessie succesvol zullen zijn, dat ze elk gebrek en elk probleem in alle software en hardware en in elk systeem zullen corrigeren, en dat de werking van alle software en hardware en elk systeem te allen tijde ononderbroken en foutvrij zal zijn. 

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan door het toepasselijke recht, zullen AVG, LMI of hun leveranciers in geen geval jegens mij of een derde partij aansprakelijk zijn voor enige indirecte, bijkomende of gevolgschade, schadevergoeding of speciale schade van welke aard dan ook, ongeacht de oorzaak of aansprakelijkheidsgrond (met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade als gevolg van verlies van bedrijfswinsten of inkomen, verlies van privacy, verlies van het gebruik van enige computer of software met inbegrip van deze software, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of ander geldelijk verlies) die direct of indirect voortvloeit uit enige Sessie of uit de activiteiten van AVG Technologies of LMI tijdens deze Sessie, zelfs indien AVG of LMI werd geïnformeerd over de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade. In geen enkel geval zal de aansprakelijkheid van AVG of LMI met betrekking tot enige Sessie hoger zijn dan 40 US$. De voorgaande beperking blijft van kracht, ook indien enig beperkt rechtsmiddel faalt in zijn wezenlijke doel.  

Deze Overeenkomst is onderworpen aan de wetten van de staat Delaware.De exclusieve jurisdictie voor elk geschil berust bij staatsrechtbanken of federale rechtbanken die zitting houden in de staat Delaware.

Verder naar inhoud Verder naar menu