Souhlas se vzdáleným přístupem

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že stažením a/nebo spuštěním appletu LogMeIn Rescue® (dále jen „applet“) uděluji společnosti AVG Technologies CZ vzdálený přístup ke svému počítači a svolení jej ovládat. Ke vzdálenému přístupu a ovládání počítače se používá služba LogMeIn Rescue® od společnosti LogMeIn, Inc. („LMI“). Tímto společnost AVG Technologies CZ uděluji souhlas, aby prostřednictvím tohoto přístupu a ovládání v rámci jedné či více relací („relace“) posuzovala a řešila problémy ovlivňující instalaci a/nebo fungování softwarových produktů AVG, k nimž vlastním licenci. Pro účely tohoto souhlasu označuje termín „AVG Technologies CZ“ společnost AVG Technologies CZ, s. r. o., a/nebo jakékoli její přidružené společnosti, přičemž za přidružené společnosti jsou považovány subjekty řídící společnost AVG Technologies CZ, s. r. o., případně touto společností řízené či spoluřízené.

Udělením tohoto souhlasu vyjadřuji, že souhlasím s následujícím:

Oprávnění

Potvrzuji a garantuji, že vlastním počítač, ve kterém nainstaluji applet, případně že mám oprávnění udělit společnosti AVG Technologies CZ přístup k počítači, jehož se týká tento souhlas, a svolení jej ovládat.

Úkony

Společnost AVG Technologies CZ bude prostřednictvím appletu vykonávat takové úkony, které bude opodstatněně považovat za potřebné a vhodné k dosažení cílů relace. Tyto úkony mohou zahrnovat mimo jiné kopírování, přesouvání, přepisování a odstraňování souborů, používání diagnostických programů a nástrojů k opravě a také restartování počítače a opětovné zahájení relace.

Firewally atp.

Applet nebo pracovník společnosti AVG Technologies CZ mne mohou požádat o deaktivaci firewallu nebo jiného bezpečnostního hardwaru či softwaru, aby společnost AVG Technologies CZ mohla ovládat můj počítač. Chápu, že je mou odpovědností obnovit na konci relace předchozí nastavení těchto bezpečnostních funkcí.

Přerušení relace

Relaci mohu kdykoli přerušit kliknutím na tlačítko „Odpojit“ v dialogovém okně appletu. Tím mohu společnosti AVG Technologies CZ zabránit v dokončení potřebné práce, zanechat software AVG a jiné programy nefunkční a/nebo zanechat svůj počítač v nestabilním stavu.

Žádné záruky

Společnost AVG Technologies CZ prohlašuje a také se zaručuje, že při pokusu o vykonání daného pracovního úkonu v průběhu relace vynaloží náležité úsilí a bude se řídit odůvodněnými úsudky. Společnosti AVG Technologies CZ a LMI neposkytují žádné záruky ohledně jakékoli relace nebo úkonu provedeného během kterékoli relace. Společnosti AVG a LMI výslovně vylučují jakékoli tvrzení či záruku, že úkony provedené během relace budou úspěšné, že budou opraveny veškeré závady, problémy či potíže s jakýmkoli softwarem, hardwarem nebo systémem a že jakýkoli software, hardware či systém bude vždy fungovat bez přerušení a bez chyb. 

Omezení odpovědnosti

V maximálním rozsahu povoleném zákonem platí následující: za žádných okolností nebudou společnost AVG, společnost LMI ani jejich dodavatelé nést odpovědnost vůči mně či kterékoli třetí straně za jakékoli nepřímé, následné, náhodné, sankční či zvláštní škody, a to bez ohledu na příčinu nebo teoretický výklad odpovědnosti (včetně škod způsobených ztrátou obchodního zisku či výnosu, ztrátou soukromých údajů, ztrátou funkce jakéhokoli počítače či softwaru včetně tohoto softwaru, přerušením obchodní činnosti, ztrátou obchodních informací nebo dalšími finančními ztrátami), vyplývající přímo či nepřímo z jakékoli relace nebo úkonů provedených společností AVG Technologies CZ nebo LMI během této relace. Toto omezení odpovědnosti platí i tehdy, byla-li společnost AVG či LMI na možnost těchto škod upozorněna. Odpovědnost společnosti AVG či LMI ohledně jakékoli relace v žádném případě nepřekročí částku 40 amerických dolarů. Výše uvedené omezení je platné bez ohledu na jakékoli selhání či základní účel jakékoli omezené nápravy.  

Tento souhlas se řídí zákony státu Delaware.Výhradní jurisdikcí v případě jakéhokoli sporu jsou státní nebo federální soudy státu Delaware.

Přejít na obsah stránky Přejít do nabídky