Zgoda na dostęp zdalny

Przyjmuję do wiadomości i akceptuję fakt, że pobierając https://static2.avg.com/10003825/web/i/lub uruchamiając aplet LogMeIn Rescue® („Aplet”), zapewniam firmie AVG Technologies możliwość uzyskania dostępu zdalnego do mojego komputera i umożliwiam jej sterowanie nim. Dostęp zdalny jest obsługiwany za pomocą usługi LogMeIn Rescue® firmy LogMeIn, Inc. („LMI”). Niniejszym zgadzam się, aby firma AVG Technologies korzystała z tego dostępu i możliwości sterowania w ramach jednej lub wielu sesji (z których każda nazywana jest „Sesją”) w celu oceny sytuacji i rozwiązywania problemów mających wpływ na instalację https://static2.avg.com/10003825/web/i/lub działanie oprogramowania AVG, na które mam licencję. Na użytek niniejszej Zgody firma AVG Technologies oznacza firmę AVG Technologies CZ, s.r.o. https://static2.avg.com/10003825/web/i/lub inną firmę z nią stowarzyszoną, czyli kontrolowaną przez nią, kontrolującą ją lub pozostającą w tej samej zależności od innej firmy co AVG Technologies CZ, s.r.o.

Wyrażając zgodę, akceptuję następujące warunki:

Uprawnienia

Oświadczam i zapewniam, że jestem właścicielem komputera, na którym zainstaluję Aplet, lub że mam uprawnienia, aby zapewnić firmie AVG Technologies dostęp do komputera i możliwość sterowania nim według warunków niniejszej Zgody.

Działania

Firma AVG Technologies użyje Apletu do wykonania działań, które uzna za konieczne lub odpowiednie (w rozsądnym wymiarze), aby osiągnąć cel Sesji. Te działania mogą obejmować między innymi kopiowanie, przenoszenie, nadpisywanie i usuwanie plików; uruchamianie programów diagnostycznych i naprawczych; ponowne uruchamianie komputera oraz ponowne ustanawianie Sesji.

Zapory itp.

Może się zdarzyć, że za pośrednictwem Apletu lub przedstawiciela serwisu AVG Technologies zostanie przekazana prośba o wyłączenie zapory i innego oprogramowania oraz sprzętu zabezpieczającego, aby zapewnić firmie AVG Technologies możliwość sterowania moim komputerem. Przyjmuję do wiadomości, że przywrócenie wcześniejszych ustawień tych funkcji zabezpieczeń po zakończeniu Sesji należy do moich obowiązków.

Przerwanie sesji

W dowolnym momencie mogę przerwać sesję, klikając przycisk „Rozłącz” w oknie dialogowym Apletu. Przerwanie sesji może spowodować, że firma AVG Technologies nie będzie mogła ukończyć działania, oprogramowanie AVG lub inne programy nie będą działać https://static2.avg.com/10003825/web/i/lub stan komputera będzie niestabilny.

Brak gwarancji

Firma AVG Technologies oświadcza i zapewnia, że dołoży odpowiednich starań i dokona rozsądnej oceny podczas pracy w ramach Sesji. Firmy AVG Technologies i LMI nie dają żadnych innych gwarancji w odniesieniu do jakiejkolwiek sesji ani prac wykonywanych w ramach dowolnej sesji. Firmy AVG i LMI w szczególności wykluczają wszelkie zapewnienia oraz gwarancje dotyczące pomyślności działań wykonywanych podczas sesji, naprawy jakichkolwiek lub wszystkich usterek i rozwiązania problemów dotyczących jakiegokolwiek oprogramowania, sprzętu lub systemu, a także nieprzerwanego i wolnego od błędów działania jakiegokolwiek oprogramowania, sprzętu lub systemu. 

Ograniczenia odpowiedzialności

W maksymalnie dozwolonym przez prawo zakresie firmy AVG, LMI ani ich dostawcy nie będą w żadnym wypadku odpowiedzialni przede mną ani jakąkolwiek stroną trzecią za jakiekolwiek pośrednie, wynikowe, przypadkowe, domniemane lub specjalne szkody, bez względu na przyczynę lub powód zaistnienia odpowiedzialności (w tym bez ograniczeń szkody na skutek straty zysków lub dochodów biznesowych, utraty prywatności, utraty możliwości użytkowania jakiegokolwiek sprzętu komputerowego lub oprogramowania z uwzględnieniem niniejszego oprogramowania, przerw w działalności biznesowej, utraty informacji biznesowych lub innych strat materialnych), powstałe — pośrednio lub bezpośrednio — w wyniku jakichkolwiek sesji lub działań firmy AVG Technologies bądź LMI podjętych podczas sesji, nawet jeśli firma AVG lub LMI została poinformowana o możliwości powstania takich szkód. W żadnym wypadku odpowiedzialność firmy AVG ani LMI w odniesieniu do jakiejkolwiek sesji nie przekroczy kwoty 40 USD. To ograniczenie będzie obowiązywać nawet wtedy, gdy ograniczony środek zapobiegawczy nie spełni swojego podstawowego celu.  

Niniejsza Zgoda podlega prawodawstwu stanu Delaware. We wszelkich sporach wyłączna jurysdykcja należy do stanowego lub federalnego sądu stanu Delaware.

Przejdź do treści Przejdź do menu