Súhlas so vzdialeným prístupom

Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že stiahnutím si a/alebo spustením apletu LogMeIn Rescue® Applet (ďalej ako „Aplet“) povoľujem spoločnosti AVG Technologies vzdialený prístup k môjmu počítaču a jeho ovládanie. Tento prístup so vzdialeným ovládaním umožňuje LogMeIn Rescue®, služba spoločnosti LogMeIn, Inc. (ďalej ako „LMI“). Týmto súhlasím s tým, aby spoločnosť AVG Technologies využívala tento prístup a ovládanie na jednu alebo viacero relácií (každá jednotlivo označovaná ako „Relácia“) za účelom posúdenia a riešenia problémov týkajúcich sa inštalácie a/alebo prevádzky softvérových produktov AVG, ku ktorým disponujem licenciou. Pre účely tohto Súhlasu znamená AVG Technologies spoločnosť AVG Technologies CZ, s.r.o. a/alebo akúkoľvek Pridruženú spoločnosť, pričom Pridružené spoločnosti sú spoločnosťami ovládanými, ovládajúcimi alebo pod spoločnou kontrolou spoločnosti AVG Technologies CZ, s.r.o.

Tento súhlas udeľujem za nasledovných podmienok:

Oprávnenie

Prehlasujem a ručím za to, že vlastním počítač, na ktorom budem inštalovať Aplet, alebo disponujem iným oprávnením udeliť spoločnosti AVG Technologies prístup k počítaču a jeho ovládaniu tak, ako je to uvedené v tomto Súhlase.

Činnosti

Spoločnosť AVG Technologies použije Aplet na plnenie akýchkoľvek funkcií, ktoré považuje spoločnosť AVG Technologies za potrebné alebo vhodné za účelom dosiahnutia cieľov Relácie. Medzi tieto činnosti môže okrem iného patriť kopírovanie, presúvanie, prepisovanie a vymazanie súborov, spustenie programov na diagnostiku a opravu, reštartovanie môjho počítača a opätovné spustenie Relácie.

Firewally atď.

Aplet alebo servisný zástupca spoločnosti AVG Technologies ma môžu požiadať o deaktiváciu môjho firewallu a iného bezpečnostného hardvéru a softvéru, aby spoločnosť AVG Technologies mohla ovládať môj počítač. Chápem, že za obnovenie pôvodných nastavení týchto bezpečnostných funkcií nesiem zodpovednosť ja.

Prerušenie Relácie

Reláciu môžem kedykoľvek prerušiť kliknutím na tlačidlo „Odpojiť“ v dialógovom okne Apletu. Ak tak učiním, môže byť spoločnosti AVG Technologies znemožnené dokončiť prácu, softvér AVG alebo iné programy nemusia byť funkčné a/alebo môj počítač môže byť ponechaný v nestabilnom stave.

Žiadne Záruky

Spoločnosť AVG Technologies vyhlasuje a ručí za to, že v rámci snahy dokončiť svoju prácu počas Relácie bude postupovať s primeranou starostlivosťou a uvážením. Spoločnosti AVG Technologies a LMI neposkytujú žiadne iné záruky v súvislosti s akoukoľvek reláciou alebo prácou vykonanou počas akejkoľvek relácie. Spoločnosti AVG a LMI sa výslovne zriekajú akéhokoľvek prehlásenia o tom, či záruky toho, že činnosti vykonané počas relácie budú úspešné, že opravia niektoré alebo všetky chyby alebo problémy s akýmkoľvek softvérom, hardvérom alebo systémom, alebo že fungovanie akéhokoľvek softvéru, hardvéru, alebo systému bude kedykoľvek neprerušené, alebo bez chýb. 

Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosti AVG, LMI ani ich dodávatelia nebudú v maximálnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi niesť zodpovednosť voči mne alebo akejkoľvek tretej strane za akékoľvek nepriame, následné, náhodné, represívne alebo osobitné škody, bez ohľadu na príčinu alebo teóriu zodpovednosti (okrem iného vrátane škôd vzniknutých v dôsledku straty ziskov alebo príjmov z podnikania, straty súkromia, straty možnosti používania akéhokoľvek počítača alebo softvéru vrátane tohto softvéru, prerušení podnikania, straty obchodných informácií alebo inej finančnej straty) vyplývajúce priamo alebo nepriamo z akejkoľvek z relácií, alebo činností spoločnosti AVG Technologies alebo spoločnosti LMI počas relácie, a to aj v prípade, ak spoločnosti AVG alebo LMI boli informované o možnosti takýchto škôd. V žiadnom prípade zodpovednosť spoločnosti AVG alebo LMI súvisiaca s akoukoľvek reláciou neprekročí 40,00 USD. Vyššie uvedené obmedzenie sa bude uplatňovať bez ohľadu na akékoľvek zlyhanie alebo základný účel akéhokoľvek obmedzeného nápravného prostriedku.  

Tento Súhlas sa bude riadiť právnymi predpismi štátu Delaware. Výhradne príslušné pre všetky spory budú štátne alebo federálne súdy so sídlom v štáte Delaware.

Prejsť na obsah stránky Prejsť na ponuku