AVGs retningslinjer for leverandører

Versjon 1.0 (18. februar 2020)

Innholdsfortegnelse

Arbeid
Ingen diskriminering
Ingen ufrivillig arbeidskraft
Ingen barnearbeid
Student-, praktikant- og lærlingarbeid
Helse og sikkerhet
Yrkessikkerhet og yrkeshygiene
Beredskap
Yrkesskade og sykdom
Fysisk krevende eller repeterende arbeid
Anlegg
Kommunikasjon
Arbeidsforhold
Arbeidstimer
Lønn og fordeler
Foreningsfrihet
Behandling av arbeidere
Forretningsatferd og etikk
Integritet
Ingen interessekonflikt
Åpenhet
Intellektuell eiendom
Rettferdig handel
Personvern
Miljø
Ansvarlig
ledelse
Identifisere risikoer
Tillatelser og registreringer
Konfliktmineraler
Ansvarlig innkjøp av mineraler (3TG)
Ingen direkte eller indirekte finansiering av aktører som bryter menneskerettigheter
Ledelsessystemer
Ledelsesansvar
Juridiske krav for due diligence
Rapportering av varsling og ikke-represalier
Revisjon og overvåking
Undersøkelser
Opplæring
Utbedring
Handlinger
Arbeid Helse og sikkerhet Arbeidsforhold Forretningsatferd og etikk Miljø Konfliktmineraler Ledelsessystemer
Ingen diskriminering
Ingen ufrivillig arbeidskraft
Ingen barnearbeid
Student-, praktikant- og lærlingarbeid
Yrkessikkerhet og yrkeshygiene
Beredskap
Yrkesskade og sykdom
Fysisk krevende eller repeterende arbeid
Anlegg
Kommunikasjon
Arbeidsforhold Forretningsatferd og etikk Ansvarlig
ledelse
Identifisere risikoer
Tillatelser og registreringer
Ansvarlig innkjøp av mineraler (3TG)
Ingen direkte eller indirekte finansiering av aktører som bryter menneskerettigheter
Ledelsesansvar
Juridiske krav for due diligence
Rapportering av varsling og ikke-represalier
Revisjon og overvåking
Undersøkelser
Opplæring
Utbedring
Handlinger

AVG Technologies er en del av Avast Groups selskaper. Disse AVG-retningslinjene (Retningslinjer) omhandler de sosiale, etiske og miljømessige standardene og forventningene vi har til leverandørkjeden vår. I tråd med globale forskrifter vil våre kjerneverdier, Avasts retningslinjer mot moderne slaveri, etiske retningslinjer og andre relaterte retningslinjer være prinsippene vi retter oss etter og opprettholder. I forbindelse med at du er vår samarbeidspartner, leverandør, entreprenør eller på annen måte samarbeider med oss, forventer vi at disse verdiene og standardene overholdes. I tillegg forventer vi at du følger alle lovene, reglene og forskriftene i de landene du opererer i. Å følge disse retningslinjene betyr også at du tar ansvar for at andre som samarbeider med deg også følger retningslinjene, slik at retningslinjene blir gjeldene for hele leverandørkjeden. Ethvert bevis på brudd på våre retningslinjer for leverandører kan resultere i opphør av kontraktsforholdet.

Våre retningslinjer er basert på internasjonale standarder, modellering og bruk av formuleringer fra flere kilder, inkludert United Nations Guide Principles on Business and Human Rights (UNGP), Ethical Trade Initiative Base Code (ETI), Responsible Business Alliance Code of Conduct (RBA), Managing Risk Alliance with Modern Slavery A Good Practice Note for the Private Sector (GPN), Universal Declaration of Human Rights (UDHR), International Labour Organization Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work (ILO Declaration) og Australian Government Department of Home Affairs Modern Slavery Act 2018 Draft Guidance for Reporting Entities.

Våre forventninger

 • Vi forventer at du følger internasjonale standarder for atferd som er beskrevet i disse retningslinjene, våre retningslinjer og andre viktige internasjonale menneskerettighetsdokumenter, inkludert erklæringer fra UNGP, UDHR og ILO.
 • Vi forventer at du tar rimelige forholdsregler for å kontrollere og følge med på forretnings- og leverandørkjeden din for å sikre etterlevelse av alle gjeldende lover og forskrifter, i samsvar med disse retningslinjene.
 1. Arbeid
 2. Vi overholder menneskerettighetene til arbeiderne og behandler alle ansatte med verdighet og respekt i samsvar med internasjonale standarder. Med «arbeider» inkluderer vi alle arbeidere som er permanente, midlertidige, kontraktfestede og studenter.

  Ingen diskriminering

  Vi diskriminerer ikke noen arbeidere på grunnlag av arbeiderens rase, hudfarge, alder, kjønn, religion, etnisitet, funksjonshemming, seksuell legning, politisk tilhørighet, fagforeningsmedlemskap, nasjonal opprinnelse eller sivilstand i våre rekrutterings- og ansettelsespraksiser som opplæring, kampanjer, belønninger, jobboppdrag, lønn, goder, disiplinærtiltak, opphør og pensjonering. Vi kan ikke be om en graviditetstest eller diskriminere gravide arbeidere, med mindre det kreves av relevante lover eller forskrifter. Vi ber heller ikke arbeidere eller potensielle arbeidere om å gjennomgå medisinske tester eller fysiske undersøkelser som kan brukes til å diskriminere, med mindre det kreves av gjeldende lover eller forskrifter eller er nødvendig for sikkerhet på arbeidsplassen.

  Ingen ufrivillig arbeid

  Vi hverken tvinger eller truer våre arbeidere til å utføre jobbene sine. Vi kan ikke bruke noen form for tvang, bindinger, urimelige kontrakter eller annet utnyttende arbeid. Vi kan ikke be våre arbeidere om å overlevere offentlig utstedt legitimasjon, pass eller arbeidstillatelse, med mindre det er påkrevd ved lov. Våre arbeidere har frihet til å komme og gå, og til å avslutte arbeidsforholdet med rimelig varsel.

  Ingen barnearbeid

  Vi bruker ikke barn. Laveste alder for ansettelse eller arbeid skal være 15 år, minimumsalder for ansettelse i det aktuelle landet, eller alder for fullføring av obligatorisk utdanning i det aktuelle landet, det av alternativene som gir høyest alder.

  Student, praktikant og lærlingarbeid

  Vi tilbyr hensiktsmessig støtte og opplæring til våre studenter, praktikanter og lærlinger, og sikrer at de er tilstrekkelig betalt i henhold til standardene fastsatt i lokal lovgivning, eller hvis de ikke er fastsatt, minst samme lønnssats som andre medarbeidere på begynnerinvå som utfører tilsvarende eller lignende oppgaver.

 3. Arbeidsforhold
 4. Vi verdsetter våre arbeidere og mener at en sunn og fornøyd arbeidsstyrke er mer produktiv. Studier har vist at lang arbeidstid ikke nødvendigvis resulterer i høyere produktivitet, men at det faktisk kan senke produktiviteten.

  Arbeidstid

  Med mindre det er en helt spesiell situasjon, skal arbeidstiden ikke overskride 60 timer per uke, inkludert overtid. Arbeiderne våre har krav på minst én dag fri per uke, og arbeidstiden må ikke overstige det maksimale antall timer som er angitt under gjeldende lover og regler i det aktuelle landet. Vi må tilby våre arbeidere fri på offentlige helligdager, velferdspermisjon og ferier i samsvar med relevante lover og forskrifter.

  Lønn og goder

  Vi er pålagt å betale våre arbeidere minstelønn og alle obligatoriske goder som kreves av relevante lover og forskrifter. Overtid skal betales til en høyere sats enn den vanlige timeprisen i samsvar med relevante lover og forskrifter. Vi bruker ikke trekk av lønninger som disiplinærtiltak. Vi betaler våre ansatte til rett tid og regelmessig, og de får en lønnsslipp som er lett å forstå.

  Foreningsfrihet

  Vi respekterer våre medarbeideres rett til å samarbeide fritt, og de kan fritt danne eller melde seg inn i arbeidstakerorganisasjoner, benytte seg av juridisk bistand og forhandle kollektivt i tråd med relevante lover og forskrifter.

  Ingen hard behandling eller trakassering

  Vi må ikke trakassere våre arbeidere, true dem eller behandle dem på en hard eller umenneskelig måte. Dette betyr at det ikke må være seksuell eller verbal trakassering eller misbruk, fysisk straff, psykisk eller fysisk tvang.

 5. Helse og sikkerhet på arbeidsplassen
 6. Vi forplikter oss til å skape et trygt og sunt arbeidsmiljø for alle arbeidere. Vi opprettholder trygge og sunne arbeidsplasser ved å ha riktig praksis for helse og sikkerhet i alle deler av virksomheten.

  Yrkessikkerhet og yrkeshygiene

  Vi vurderer potensialet for eksponering av sikkerhetsfarer på arbeidsplassen, inkludert eksponering overfor farlige kjemiske, biologiske og fysiske midler, og vi gjennomfører passende kontroller, trygge arbeidsprosesser, forebyggende vedlikehold og beskyttelsestiltak for å kontrollere helse- og sikkerhetsrisikoer.

  Uansett sikkerhetsrisiko må vi gjennomføre tiltak, inkludert sørge for at arbeidstakere har tilstrekkelig personlig verneutstyr. Arbeidere har rett til å nekte å jobbe under utrygge arbeidsforhold uten frykt for represalier, og ledelsen må håndtere deres bekymringer for å gjøre situasjonen trygg.

  Beredskap

  Vi tar vare på helsen og sikkerheten til våre arbeidere ved å sørge for at vi forutser, identifiserer og vurderer potensielle krisesituasjoner for å redusere slike risikoer. Vi iverksetter hensiktsmessige beredskapsplaner og responsprosedyrer, inkludert evakueringsprosedyrer, førstehjelpsutstyr, brannøvelser og tilstrekkelige rømningsveier.

  Yrkesskade og sykdom

  Vi må ha et godt system på plass for å administrere, spore og rapportere yrkesskade og sykdom slik at vi kan undersøke hendelsene og iverksette korrigerende tiltak for å korrigere eller eliminere årsakene, sikre riktig medisinsk behandling og iverksette retningslinjer for at de berørte kan komme tilbake til jobben.

  Fysisk krevende eller gjentakende arbeid

  Vi må identifisere, vurdere og håndtere arbeidernes eksponering mot fysisk krevende og mentalt anstrengende oppgaver, inkludert tunge løft, langvarig ståing eller svært repeterende oppgaver.

  Anlegg

  Vi gir våre arbeidere rene toalettfasiliteter, tilgang til trygt drikkevann, og hvis det er en kantine, mat som er behandlet og oppbevart forsvarlig. Der arbeidere er innkvartert, må disse stedene være rene og trygge, ha rimelig god plass med røykvarslere og rømningsveier, tilstrekkelig varme og ventilasjon.

  Kommunikasjon

  Vi må gi våre arbeidere relevant helse- og sikkerhetsinformasjon for arbeidsplassen for alle yrkesrisikoer de ansatte utsettes for, samt riktig opplæring for å håndtere risikoene.

 7. Forretningsatferd og etikk
 8. Vi opprettholder de høyeste etiske standarder i forretningssammenheng for å oppfylle vårt sosiale ansvar.

  Forretningsintegritet

  Vi tolererer ikke korrupsjon, bestikkelser, utpressing eller underslag. Vi sørger for at vi overholder alle gjeldende lover og internasjonale konvensjoner som gjelder, inkludert FN-konvensjonen (FN) og Economic Co-operation and Development (OECD).

  Ingen interessekonflikter

  Vi må ikke ha noen interessekonflikter i våre forretningsbeslutninger, derfor ber vi våre samarbeidspartnere og potensielle samarbeidspartnere om å ikke sende invitasjoner og gaver for å oppnå noen form for innflytelse. Alle gaver eller invitasjoner til våre ansatte må ha liten økonomisk verdi og må være i samsvar med vanlig lokal forretningsskikk eller høflighet.

  Transparente avtaler

  Våre forretninger må være transparente og gjenspeiles i selskapets regnskaper og arkiver. I tråd med gjeldende lover og beste praksis, offentliggjør vi all nødvendig informasjon. Det er ikke akseptabelt å forfalske dokumenter eller gi feil fremstilling av forhold eller praksis.

  Intellektuell eiendom

  Vi respekterer rettigheter om intellektuell eiendom, og sikrer at overføring av teknologi og kunnskap gjøres på en måte som beskytter immaterielle rettigheter, samt informasjon om kunder og leverandører.

  Personvern

  Vi forplikter oss til å beskytte personopplysningene til dem vi gjør forretninger med, og overholde lover og forskrifter om personvern og informasjonssikkerhet der personopplysninger innhentes, lagres, behandles, overføres og deles.

  Rettferdig handel

  Vi opprettholder standarder for rettferdig virksomhet, annonsering og konkurranse.

 9. Miljø
 10. Vi er forpliktet til å ta hensyn til miljøet og skape bærekraftige arbeidsplasser.

  Ansvarlig ledelse

  Vi har som mål å redusere skadelige miljøpåvirkninger gjennom våre design, prosesser og resirkulering av avfall. Vi ser etter kostnadseffektive måter å være energieffektiv på, og vi ønsker å redusere klimagassutslipp. Vår leverandørkjede må overholde alle gjeldende lover og forskrifter som forbyr eller begrenser spesifikke stoffer, utslipp og forurensning.

  Identifisere risikoer

  Vi må identifisere og administrere stoffer som er miljørelaterte risikoer. Vi ledes av relevante lover om farlige eller giftige stoffer som brukes på arbeidsplassen og vi gir hensiktsmessig opplæring til arbeidstakere som er utsatt for dem.

  Tillatelser og registreringer

  Vi anvender alle nødvendige miljøtillatelser og registreringer. Vi forventer at vår leverandørkjede utvikler et miljøstyringssystem som er i samsvar med ISO 14001 eller tilsvarende.

 11. Konfliktmineraler
 12. Vi verken støtter eller finansierer direkte eller indirekte væpnede grupper som står for alvorlige krenkelser av menneskerettigheter i Den demokratiske republikken Kongo eller noe tilstøtende land.

  Ansvarlig innkjøp av mineraler

  Som en del av vårt globale ansvar forventer vi at våre leverandører overholder alle gjeldende lover om konfliktmineraler, og at de utvinner materialer på en forsvarlig måte. Hvis produktet som leveres inneholder en eller flere av «konfliktmineraler» (tinn, tantal, wolfram og gull eller tilhørende årer), skal samarbeidspartneren eller leverandøren på forespørsel vise full åpenhet om hele leverandørkjeden opp til smelteverket. Derfor skal vi holde et komplett sett med dokumenter for å spore levering av alle varer og tjenester til oss.

 13. Ledelsessystemer
 14. Vi forplikter oss til å iverksette ledelsessystemer som hjelper oss med å identifisere og redusere driftsrisikoer, overholde relevante lover og forskrifter knyttet til drift og produkter samt opprettholde etterlevelse av disse retningslinjene.

  Ledelsesansvar

  Vi identifiserer toppledere og representanter som er ansvarlige for å implementere systemene for etterlevelsesstyring. Toppledelsen gjennomgår regelmessig ledelsessystemene.

  Juridiske krav

  Vi identifiserer, holder oss à jour med og forstår alle gjeldende lover og forskrifter jevnlig, inkludert kravene i disse retningslinjene, for å fastslå driftsrisikoer og sikre etterlevelse.

  Due diligence om moderne slaveri

  Vi må utvise aktsomhet ved kontroll av at vår leveringskjede og deres ledere, ansatte eller andre personer som er tilknyttet den ikke er blitt dømt for noen forhold som involverer slaveri og menneskehandel.

  Ved å gjøre rimelige undersøkelser, må vi forsikre oss om at alle potensielle samarbeidspartnere, leverandør, entreprenører eller andre, etter vår beste kunnskap, ikke er gjenstand for etterforskning eller rettergang fra noen regjering, administrativ myndighet eller noe tilsynsorgan om eventuelle lovbrudd eller påståtte overtredelser av eller i forbindelse med slaveri og menneskehandel.

  Vi må iverksette due diligence-prosedyrer for å kontrollere leverandører, underleverandører og andre for å sikre at det ikke foregår slaveri eller menneskehandel.

  Moderne slaveri-rapportering

  Våre samarbeidspartnere må varsle oss så snart de blir gjort oppmerksom på faktisk eller mistenkt slaveri eller menneskehandel i leverandørkjeden sin, som har en forbindelse med oss.

  På forespørsel skal samarbeidspartneren vår i forsyningskjeden utarbeide og levere senest innen fem måneder etter slutten av hvert år, det vil si 31. mai, en årlig erklæring om slaveri og menneskehandel som beskriver de tiltakene de har iverksatt for å sikre at slaveri og menneskehandel ikke foregår i noen leverandørkjedene eller i noen del av virksomheten.

  Varsling og ingen represalier

  Vi har en mekanisme for klagerapportering, som for eksempel en hotline, og forsikrer oss om at våre ansatte og underleverandører er klar over sine rettigheter knyttet til rapportering.

  Vi har retningslinjer om varsling, inkludert en klausul om ingen represalier for beskyttelse av dem som bruker den, og for å registrere og håndtere klager som identifiserer yrkesrisikoer for helse og sikkerhet eller brudd på retningslinjene om moderne slaveri og menneskehandel.

  Hvis vår leverandørkjede ikke med rimelighet kan etablere en rapporteringsmekanisme, bør ansatte i leveringskjeden og underleverandører gjøres oppmerksomme på at vår varslings-hotline er døgnåpen og åpen alle dager i året. I tillegg kan den brukes over hele verden ved å ringe det lokale nummeret (som alle ansatte og underleverandører må informeres om) eller via e-post til whistleblower@avast.com, eller på nett via Avasts etikk- og rapporteringslinje (kun på engelsk).

  Undersøkelse og kontroll

  Vi kan undersøke vår leverandørkjede som en del av vår due diligence-prosess. Dette kan inkludere annonserte eller uanmeldte besøk på selskapets anlegg av våre ansatte eller agenter, inkludert, men ikke begrenset til, tredjepartsgranskere, for å kontrollere og verifisere etterlevelse av disse retningslinjene.

  Vi kan be om tilgang til informasjon som er relevant for å kontrollere om det finnes moderne slaveri, menneskehandel og andre risikoer, inkludert, men ikke begrenset til: ansettelseskontrakter, kontrakter for bemanningsbyråer, lønningslister, arbeidstid og bekreftelse på betaling.

  Gransking

  Der vi med rimelighet mistenker at moderne slaveri eller menneskehandel eller andre brudd er eller kan forekomme i vår forretnings- eller leveringskjede, forbeholder vi oss retten til å undersøke slike bekymringer og vår leveringskjedepartner garanterer at de vil samarbeide fullt ut for å sikre at granskninger kan gjennomføres. Om nødvendig kan vi samarbeide med samarbeidspartneren i leveringskjeden for å implementere korrigerende handlingsplaner med hjelp fra toppledelsen for å hindre og løse eventuelle identifiserte problemer.

  Opplæring

  Vi sørger for opplæring for ansatte, slik at de forstår prinsippene ved moderne slaveri, sosiale, etiske og miljømessige lover, kan se faresignaler og forebygge hendelser med moderne slaveri, menneskehandel og andre problemer. Vi forventer at vår leverandørkjede holder oversikt over all opplæring som tilbys og gjennomføres av sine ansatte, og at en kopi av dette er tilgjengelig ved forespørsel.

  Utbedringstiltak

  Vi forplikter oss til å samarbeide med leverandørkjeden for å iverksette korrigerende tiltak for å løse hendelser eller risikoer ved moderne slaveri, menneskehandel og andre problemer, der dette er mulig. Alle enkeltstående eller vedvarende brudd på gjeldende lover, vedtekter og forskrifter som gjelder, kan føre til oppsigelse av kontraktsforholdet og/eller rapportering til relevante myndigheter.