Usmernenia pre dodávateľa spoločnosti AVG

Verzia 1.0 (18. februára 2020)

Obsah

Práca
Žiadna diskriminácia
Žiadna nedobrovoľná práca
Žiadna detská práca
Zamestnávanie študentov, stážistov a učňov
Zdravie a bezpečnosť
Bezpečnosť pri práci a priemyselná hygiena
Pripravenosť na núdzové situácie
Pracovné úrazy a choroby z povolania
Fyzicky náročná alebo opakujúca sa práca
Zariadenia
Komunikácia
Pracovné podmienky
Pracovný čas
Mzdy a sociálne príspevky
Sloboda združovania
Zaobchádzanie s pracovníkmi
Obchodné správanie a etika
Čestnosť
Žiadny konflikt záujmov
Transparentnosť
Duševné vlastníctvo
Čestné jednanie
Ochrana súkromia
Životné prostredie
Zodpovednosť
Riadenie
Identifikácia rizík
Povolenia a registrácie
Nerasty z konfliktných oblastí
Zodpovedné získavanie nerastov (3TG)
Bez priameho alebo nepriameho financovania páchateľov závažného porušovania ľudských práv
Systémy riadenia
Zodpovednosť za riadenie
Právne požiadavky povinnej starostlivosti
Upozorňovanie na nezákonné postupy a ochrana pred odvetnými útokmi
Audit a monitorovanie
Vyšetrovanie
Školenia
Nápravné
opatrenia
Práca Zdravie a bezpečnosť Pracovné podmienky Obchodné správanie a etika Životné prostredie Nerasty z konfliktných oblastí Systémy riadenia
Žiadna diskriminácia
Žiadna nedobrovoľná práca
Žiadna detská práca
Zamestnávanie študentov, stážistov a učňov
Bezpečnosť pri práci a priemyselná hygiena
Pripravenosť na núdzové situácie
Pracovné úrazy a choroby z povolania
Fyzicky náročná alebo opakujúca sa práca
Zariadenia
Komunikácia
Pracovné podmienky Obchodné správanie a etika Zodpovednosť
Riadenie
Identifikácia rizík
Povolenia a registrácie
Zodpovedné získavanie nerastov (3TG)
Bez priameho alebo nepriameho financovania páchateľov závažného porušovania ľudských práv
Zodpovednosť za riadenie
Právne požiadavky povinnej starostlivosti
Upozorňovanie na nezákonné postupy a ochrana pred odvetnými útokmi
Audit a monitorovanie
Vyšetrovanie
Školenia
Nápravné
opatrenia

Spoločnosť AVG Technologies je členom skupiny spoločností Avast. V pokynoch pre dodávateľa aplikácie AVG (ďalej len „pokyny“) sú uvedené sociálne, etické a environmentálne normy a očakávania týkajúce sa nášho dodávateľského reťazca. V súlade s globálnymi predpismi, našimi základnými hodnotami, politikou moderného otroctva spoločnosti Avast, kódexom správania a ďalšími súvisiacimi politikami tieto usmernenia zahŕňajú zásady, ktoré presadzujeme a dodržiavame. Od vás, nášho partnera, dodávateľa, zhotoviteľa atď., očakávame, že budete dodržiavať tieto hodnoty a normy spolu so zákonmi, pravidlami a predpismi krajín, v ktorých pôsobíte. Dodržiavanie pokynov tiež znamená, že nesiete zodpovednosť za to, akého subdodávateľa zazmluvníte na splnenie našej dohody, pretože subdodávatelia tiež tvoria súčasť nášho dodávateľského reťazca. Akýkoľvek dôkaz o porušení našich usmernení pre dodávateľov môže mať za následok obmedzenie nášho zmluvného vzťahu.

Naše usmernenia sú založené na medzinárodných normách, modelovaní a využívaní niektorých jazykov z niekoľkých zdrojov, ktoré zahŕňajú hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv (UNGP), základný kódex iniciatívy za etické obchodovanie (ETI), kódex správania Aliancie o zodpovednom podnikaní (RBA), riadenie rizík spojených s moderným otroctvom, správu o správnom postupe pre súkromný sektor (GPN), všeobecnú deklaráciu ľudských práv (UDHR), vyhlásenie Medzinárodnej organizácie práce o základných zásadách a právach pri práci (Deklarácia ILO) a zákon o modernom otroctve z roku 2018 Ministerstva vnútra Austrálie a návrh usmernení pre ohlasujúce subjekty.

Naše očakávania

 • Očakávame, že budete dodržiavať medzinárodné normy správania uvedené v týchto usmerneniach, našich politikách a iných kľúčových medzinárodných dokumentoch o ľudských právach, zahŕňajúcich UNGP, UDHR a Deklaráciu ILO.
 • Očakávame, že budete podnikať primerané kroky na kontrolu a monitorovanie svojho podnikania a dodávateľských reťazcov, aby ste zabezpečili súlad so všetkými platnými zákonmi a predpismi v súlade s týmito usmerneniami.
 1. Práca
 2. Presadzujeme ľudské práva pracovníkov a zaobchádzame s každým pracovníkom dôstojne a s úctou v súlade s medzinárodnými normami. Výraz „pracovník“ zahŕňa stálych a dočasných zamestnancov, pracovníkov na dohodu a študentov.

  Žiadna diskriminácia

  Nediskriminujeme žiadneho pracovníka na základe rasy, farby pleti, veku, pohlavia, náboženstva, etnicity, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie, politickej príslušnosti, členstva v odboroch, národnostného pôvodu alebo rodinného stavu v rámci našich postupov pri nábore a zamestnaní, ako je odborná príprava, možnosť kariérneho rastu, odmeňovanie, pracovné úlohy, mzdy, sociálne príspevky, disciplína, ukončenie pracovného pomeru a dôchodok. Nebudeme žiadať tehotenský test ani diskriminovať tehotné pracovníčky, pokiaľ to nevyžadujú príslušné zákony alebo nariadenia. Nebudeme tiež žiadať pracovníkov alebo potenciálnych pracovníkov, aby sa podrobili lekárskym vyšetreniam alebo fyzickým testom, ktoré môžu byť použité na diskrimináciu, s výnimkou prípadov, keď si to vyžadujú platné zákony alebo nariadenia alebo je to potrebné pre bezpečnosť na pracovisku.

  Žiadna nedobrovoľná práca

  Nežiadame našich pracovníkov pod nátlakom alebo hrozbou, aby vykonávali svoju prácu. Nesmieme využívať žiadnu formu vynútenej, viazanej, nevoľníckej alebo vykorisťovateľskej väzenskej práce. Nesmieme od našich pracovníkov žiadať, aby sa vzdali preukazov totožnosti vydaných štátnymi orgánmi, pasov alebo pracovných povolení, pokiaľ si to nevyžaduje zákon. Naši pracovníci majú slobodu pohybu príchodu a odchodu a ukončiť zamestnanie v primeranom časovom predstihu.

  Žiadna detská práca

  Nezamestnávame deti. Minimálny vek na prijatie do zamestnania alebo práce je 15 rokov, minimálny vek na prijatie do zamestnania v príslušnej krajine alebo vek ukončenia povinnej školskej dochádzky v tejto krajine, podľa toho, ktorý je vyšší.

  Zamestnávanie študentov, stážistov a učňov

  Našim študentom, stážistom a učňom poskytujeme primeranú podporu a odbornú prípravu a zabezpečujeme, aby boli primerane odmeňovaní v súlade s normami stanovenými miestnymi zákonmi alebo, ak nie sú stanovené, tak najmenej rovnakou sadzbou mzdy ako pracovníci na základnej úrovni vykonávajúci rovnaké alebo podobné úlohy.

 3. Pracovné podmienky
 4. Ceníme si svojich pracovníkov a veríme, že zdravá a šťastná pracovná sila je produktívnejšia. Štúdie ukázali, že dlhý pracovný čas nemusí nevyhnutne viesť k vyššej produktivite, v skutočnosti môže spôsobiť opačný účinok.

  Pracovný čas

  Pokiaľ nenastane výnimočná situácia, pracovný čas by nemal prekročiť 60 hodín vrátane nadčasov. Našim pracovníkom musí byť umožnený najmenej jeden deň voľna týždenne a pracovný čas nesmie prekročiť maximálny počet hodín stanovený podľa platných zákonov a iných právnych predpisov tejto krajiny. Našim pracovníkom musíme poskytnúť dovolenku a pracovné voľno v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi.

  Mzdy a sociálne príspevky

  Našim pracovníkom sme povinní vyplatiť prinajmenšom minimálnu mzdu a všetky povinné sociálne príspevky požadované príslušnými zákonmi a predpismi. Nadčasy budú vyplácané vo vyššej sadzbe, ako je bežná hodinová sadzba v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi. Zrážky zo mzdy nepoužívame ako disciplinárne opatrenie. Našim zamestnancom platíme včas a pravidelne a poskytujeme im vyúčtovanie mzdy, ktorá je pre nich zrozumiteľné.

  Sloboda združovania

  Rešpektujeme právo našich pracovníkov na slobodu združovania sa, slobodu založenia a pripojenia sa ku organizáciám pracovníkov, úsilia o zastúpenie a kolektívne vyjednávanie v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi.

  Žiadne kruté zaobchádzanie a obťažovanie

  Nesmieme obťažovať svojich pracovníkov, vyhrážať sa im ani s nimi zaobchádzať krutým alebo neľudským spôsobom. To znamená, že nesmie dôjsť k sexuálnemu alebo verbálnemu obťažovaniu alebo zneužívaniu, telesným trestom, duševnému alebo fyzickému nátlaku pracovníkov.

 5. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 6. Zaväzujeme sa vytvárať bezpečné a zdravé pracovné prostredie pre všetkých pracovníkov. Bezpečné a zdravé pracoviská budeme udržiavať pomocou správnych postupov riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sú začlenené do všetkých hľadísk podnikania.

  Bezpečnosť pri práci a priemyselná hygiena

  Posudzujeme potenciál pracovníkov pri vystavení sa bezpečnostným rizikám na našich pracoviskách vrátane vystavenia akýmkoľvek nebezpečným chemickým, biologickým a fyzikálnym činiteľom, poskytovaním náležitých kontrol, bezpečných pracovných postupov, preventívnej údržby a ochranných opatrení na kontrolu zdravotných a bezpečnostných rizík.

  Bez ohľadu na bezpečnostné riziko sa musia prijať opatrenia, ktoré zahŕňajú zabezpečenie primeraných osobných ochranných prostriedkov pre pracovníkov. Pracovníci musia byť schopní odmietnuť nebezpečné pracovné podmienky bez strachu z odvety a vedenie je povinné riešiť ich obavy na zabezpečenie bezpečnosti v danej situácii.

  Pripravenosť na núdzové situácie

  Staráme sa o zdravie a bezpečnosť svojich pracovníkov tak, že sa snažíme predvídať, identifikovať a posudzovať potenciálne núdzové situácie s cieľom zmierniť tieto riziká. Zaviedli sme primerané plány na núdzové situácie a postupy reakcie, ktoré zahŕňajú postupy evakuácie, praktické pomôcky prvej pomoci, protipožiarny výcvik a primerané východy.

  Pracovné úrazy a choroby z povolania

  Musíme zabezpečiť zavedenie vhodného systému na riadenie, sledovanie a hlásenie pracovných úrazov a chorôb z povolania, aby sme mohli vyšetriť konkrétne prípady, vykonať nápravné opatrenia na nápravu alebo odstránenie príčin, zabezpečiť riadne lekárske ošetrenie a návrat do práce pre tých, ktorých sa to týka.

  Fyzicky náročná alebo opakujúca sa práca

  Musíme identifikovať, posudzovať a riadiť vystavenie pracovníkov fyzicky a psychicky náročným úlohám, ktoré zahŕňajú zdvíhanie ťažkých nákladov, dlhodobé státie alebo výkon mimoriadne opakujúcich sa úloh.

  Zariadenia

  Svojim pracovníkom poskytujeme čisté sociálne zariadenia, prístup k bezpečnej pitnej vode, a keď je k dispozícii jedáleň, tak aj prípravu a skladovanie sanitárnej stravy. Tam, kde pracovníci obývajú obytné priestory spoločnosti, tieto zariadenia musia byť čisté a bezpečné, primerane priestranné s vyhovujúcim požiarnym poplachovým systémom a východmi, dostatočným kúrením a vetraním.

  Komunikácia

  Svojim zamestnancom musíme poskytnúť relevantné informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti na pracovisku týkajúcich sa všetkých rizík spojených s výkonom povolania, ktorým sú pracovníci vystavení, ako aj náležitú odbornú prípravu na ich zvládanie.

 7. Obchodné správanie a etika
 8. Počas obchodných rokovaní dodržiavame najvyššie etické normy, aby sme splnili svoje spoločenské zodpovednosti.

  Čestnosť v podnikaní

  Netolerujeme korupciu, úplatkárstvo, vydieranie a spreneveru. Zabezpečujeme dodržiavanie všetkých príslušných zákonov a medzinárodných dohovorov týkajúcich sa týchto vecí vrátane dohovorov Organizácie Spojených národov (OSN) a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

  Žiadny konflikt záujmov

  Pri našich obchodných rozhodnutiach nesmieme mať konflikt záujmov, preto žiadame svojich partnerov a potenciálnych partnerov, aby neposielali pozvánky a dary na získanie akejkoľvek formy vplyvu. Akékoľvek dary alebo pozvánky našim zamestnancom musia mať nízku finančnú hodnotu a musia byť v súlade s bežnými zvykmi alebo preukázaním zdvorilosti miestnych firiem.

  Transparentné rokovania

  Naše obchodné rokovania by mali byť transparentné a mali by byť zaznamenané v našich firemných knihách a záznamoch. V súlade s platnými zákonmi a osvedčenými postupmi zverejňujeme všetky požadované informácie. Je neprijateľné falšovať záznamy alebo skresľovať podmienky alebo postupy.

  Duševné vlastníctvo

  Rešpektujeme práva duševného vlastníctva a zabezpečujeme, aby sa prenos technológií a poznatkov uskutočňoval spôsobom, ktorý chráni práva duševného vlastníctva, ako aj informácie o zákazníkoch a dodávateľoch.

  Ochrana súkromia

  Zaväzujeme sa chrániť osobné informácie tých, s ktorými obchodujeme, a dodržiavať zákony o ochrane súkromia a informácií a regulačné požiadavky, pri ktorých dochádza k získavaniu, uchovávaniu, spracúvaniu, prenosu a zdieľaniu osobných informácií.

  Čestné jednanie

  Dodržiavame normy čestného obchodovania, reklamy a hospodárskej súťaže.

 9. Životné prostredie
 10. Prijali sme záväzok v tom, čo robíme, upriamiť pozornosť na životné prostredie a vytvárať udržateľné pracoviská.

  Zodpovedné riadenie

  Naším cieľom je znížiť škodlivé vplyvy na životné prostredie prostredníctvom svojich návrhov, procesov a recykláciou odpadu. Hľadáme nákladovo efektívne spôsoby, ktoré sú energeticky účinné a ktoré znižujú emisie skleníkových plynov. Náš dodávateľský reťazec musí dodržiavať všetky platné zákony a predpisy, ktoré zakazujú alebo obmedzujú konkrétne látky, emisie a znečistenie.

  Identifikácia rizík

  Musíme zabezpečiť identifikáciu a riadenie látok, ktoré predstavujú environmentálne riziko. Riadime sa príslušnými zákonmi týkajúcimi sa akýchkoľvek nebezpečných alebo toxických látok používaných na pracovisku a zabezpečujeme primeranú odbornú prípravu pracovníkov, ktorí sú týmto látkam vystavení.

  Povolenia a registrácie

  Uplatňujeme všetky požadované environmentálne povolenia a registrácie. Očakávame, že náš dodávateľský reťazec vyvinie systém environmentálneho riadenia, ktorý bude v súlade s normou ISO 14001 alebo jej podobnou.

 11. Nerasty z konfliktných oblastí
 12. Nepodporujeme ani neposkytujeme finančnú pomoc priamu alebo nepriamu ozbrojeným skupinám, ktoré naďalej pokračujú v závažnom porušovaní ľudských práv v Konžskej demokratickej republike alebo v susednej krajine.

  Zodpovedné získavanie nerastov

  V rámci svojej globálnej zodpovednosti očakávame, že naši dodávatelia budú dodržiavať všetky príslušné predpisy týkajúce sa nerastov z konfliktných oblastí a že zabezpečia ich zodpovedné získavanie. Ak dodaný produkt obsahuje jeden alebo viac „nerastov z konfliktných oblastí“ (cín, tantal, volfrám a zlato alebo ich rudy), partner alebo dodávateľ na požiadanie bude transparentne informovať o dodávateľskom reťazci až po taviareň. Preto by sme mali viesť kompletný súbor záznamov na účely sledovania všetkého tovaru a služieb poskytovaných pre nás.

 13. Systémy riadenia
 14. Zaväzujeme sa zavádzať systémy riadenia, ktoré nám pomôžu identifikovať a zmierniť prevádzkové riziká, dodržiavať príslušné zákony a nariadenia týkajúce sa prevádzok a výrobkov a dodržiavať tieto usmernenia.

  Zodpovednosť za riadenie

  Vymenujeme vedúcich pracovníkov a zástupcov zodpovedných za implementáciu systémov riadenia súladu. Vrcholový manažment pravidelne preveruje systémy riadenia.

  Zákonné požiadavky

  Pravidelne identifikujeme, dodržiavame a rozumieme platným zákonom a predpisom, ktoré zahŕňajú požiadavky týchto usmernení na určenie prevádzkových rizík a zaistenie súladu.

  Náležitá starostlivosť voči modernému otroctvu

  Musíme postupovať s náležitou starostlivosťou, aby sme preverili, či vedúci pracovníci, zamestnanci alebo iné osoby spojené s naším dodávateľským reťazcom neboli odsúdení za trestný čin týkajúci sa otroctva a obchodovania s ľuďmi.

  Pomocou primeraných možností musíme zabezpečiť, aby proti akémukoľvek potenciálnemu partnerovi, dodávateľovi alebo zhotoviteľovi podľa jeho najlepšieho vedomia nebolo vedené žiadne vyšetrovanie, pátranie alebo exekučné konanie vykonávané štátnym, správnym alebo regulačným orgánom v súvislosti s akýmkoľvek trestným činom alebo údajným trestným činom v súvislosti s otroctvom a obchodovaním s ľuďmi.

  Musíme zaviesť postupy náležitej starostlivosti na monitorovanie dodávateľov, subdodávateľov a ostatných účastníkov, aby sme zabezpečili vylúčenie otroctva alebo obchodovania s ľuďmi.

  Nahlasovanie moderného otroctva

  Náš partner nás musí ihneď informovať o akomkoľvek skutočnom alebo podozrivom prípade otroctve alebo obchodovania s ľuďmi v ich dodávateľskom reťazci, ktorý s nimi súvisí.

  Náš partner v dodávateľskom reťazci na požiadanie pre nás pripraví a doručí najneskôr do piatich mesiacov po skončení každého roka, t.j. do 31. mája, ročné vyhlásenie týkajúce sa otroctva a obchodovania s ľuďmi, v ktorom uvedie kroky, ktoré prijal, aby sa v žiadnom z jeho dodávateľských reťazcov ani v žiadnej časti jeho podnikania nevyskytovali žiadne formy otroctva alebo obchodovania s ľuďmi.

  Upozorňovanie na nezákonné postupy a ochrana pred odvetnými útokmi

  Zaviedli sme mechanizmus podávania sťažností, takzvanú horúcu linku, a zabezpečujeme, aby si naši zamestnanci a subdodávatelia boli vedomí svojich práv v súvislosti s nahlasovaním takýchto podnetov.

  Máme zavedenú politiku upozorňovania na nezákonné postupy, ktorá zahŕňa klauzulu o ochrane pred odvetnými útokmi tých, ktorí ju využívajú, a na zaznamenávanie a vybavovanie sťažností identifikujúcich riziká pre zdravie alebo bezpečnosť na pracovisku alebo prípady moderného otroctva a obchodovania s ľuďmi.

  Ak náš partner dodávateľského reťazca nedokáže vytvoriť primeraný mechanizmus upozorňovania na nezákonné postupy, zamestnanci a subdodávatelia dodávateľského reťazcaby mali byť informovaní o tom, že naša horúca linka je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni a je dostupná v rámci celého sveta vytočením miestneho čísla (ktoré by malo byť sprístupnené všetkým zamestnancom a subdodávateľom) alebo e-mailom na whistleblower@avast.com alebo online cez linku spoločnosti Avast týkajúcu sa etického správania a upozorňovania na nezákonné postupy (len v anglickom jazyku).

  Audit a monitorovanie

  V rámci procesu náležitej starostlivosti môžeme vykonať audit nášmu dodávateľskému reťazcu. Môže to zahŕňať ohlásené alebo neohlásené návštevy na mieste v zariadeniach spoločnosti našimi zamestnancami alebo zástupcami, vrátane okrem iného audítormi tretích strán s cieľom monitorovať a overovať dodržiavanie týchto usmernení.

  Môžeme požiadať o prístup k informáciám, ktoré sú dôležité na monitorovanie prípadov moderného otroctva, obchodovania s ľuďmi a iných rizík, vrátane okrem iného: pracovných zmlúv, zmlúv s personálnymi agentúrami, záznamov o mzdách, odpracovanom čase a potvrdení o platbe.

  Vyšetrovanie

  Ak máme dôvodné podozrenie, že v našom obchodnom alebo dodávateľskom reťazci sa vyskytuje alebo môže dôjsť k modernému otroctvu alebo obchodovaniu s ľuďmi alebo k iným porušeniam, vyhradzujeme si právo tieto obavy vyšetriť. Naši partneri v dodávateľskom reťazci garantujú poskytovať úplnú súčinnosť s cieľom zabezpečiť úspešné ukončenie vyšetrovania. V prípade potreby môžeme spolupracovať s partnerom dodávateľského reťazca na implementácii plánov nápravných opatrení v súčinnosti s vedením na najvyššej úrovni pri riešení a vyriešení zistených problémov.

  Odborná príprava

  Zabezpečujeme odbornú prípravu pre príslušných zamestnancov, aby rozumeli princípom zákonov týkajúcich sa moderného otroctva, sociálnych, etických a environmentálnych zákonov, aby boli schopní spozorovať „červené identifikátory“ a predchádzať prípadom moderného otroctva, obchodovania s ľuďmi a iným problémom. Očakávame, že náš dodávateľský reťazec bude uchovávať záznamy o kompletnej odbornej príprave, ktorá bola poskytnutá a absolvovaná jeho zamestnancami a na požiadanie poskytne kópiu záznamu.

  Nápravné opatrenia

  Zaväzujeme sa spolupracovať s naším dodávateľským reťazcom, ak je to možné, na implementácii plánov nápravných opatrení s cieľom nápravy v prípadoch alebo rizík spojených s moderným otroctvom, obchodovaním s ľuďmi a iných problémov. Akékoľvek závažné alebo pretrvávajúce porušovanie platných zákonov, stanov a nariadení môže mať za následok ukončenie zmluvného vzťahu a/alebo upozorňovanie na nezákonné postupy príslušným orgánom.

Chrome browser logo

AVG odporúča používať
BEZPLATNÝ internetový prehliadač Chrome™.