Wytyczne dla dostawców AVG

Wersja 1.0 (18 lutego 2020)

Spis treści

Praca
Zakaz dyskryminacji
Zakaz pracy przymusowej Zakaz
świadczenia pracy przez dzieci
Praca studentów, stażystów i praktykantów
BHP
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Gotowość na wypadek sytuacji wyjątkowych
Urazy i choroby zawodowe Praca
wymagająca wysiłku fizycznego lub powtarzalna
Obiekty
Komunikacja
Warunki pracy
Godziny pracy
Wynagrodzenia i świadczenia
Swoboda zrzeszania się
Traktowanie pracowników
Postępowanie w biznesie i etyka
Uczciwość
Brak konfliktu interesów
Przejrzystość
Własność intelektualna
Uczciwe postępowanie
Prywatność
Środowisko
Odpowiedzialne
zarządzanie
Identyfikacja ryzyka
Pozwolenia i rejestracje
Minerały z regionów ogarniętych konfliktem
Odpowiedzialne pozyskiwanie minerałów (3TG)
Zakaz bezpośredniego i pośredniego finansowania sprawców poważnych nadużyć praw człowieka
Systemy zarządzania
Odpowiedzialność za zarządzanie
Wymogi prawne Należyta staranność
Zgłaszanie nieprawidłowości i zakaz podejmowania działań odwetowych
Audyt i monitorowanie
Badanie
Szkolenie
Działania
naprawcze
Praca BHP Warunki pracy Postępowanie w biznesie i etyka Środowisko Minerały z regionów ogarniętych konfliktem Systemy zarządzania
Zakaz dyskryminacji
Zakaz pracy przymusowej Zakaz
świadczenia pracy przez dzieci
Praca studentów, stażystów i praktykantów
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Gotowość na wypadek sytuacji wyjątkowych
Urazy i choroby zawodowe Praca
wymagająca wysiłku fizycznego lub powtarzalna
Obiekty
Komunikacja
Warunki pracy Postępowanie w biznesie i etyka Odpowiedzialne
zarządzanie
Identyfikacja ryzyka
Pozwolenia i rejestracje
Odpowiedzialne pozyskiwanie minerałów (3TG)
Zakaz bezpośredniego i pośredniego finansowania sprawców poważnych nadużyć praw człowieka
Odpowiedzialność za zarządzanie
Wymogi prawne Należyta staranność
Zgłaszanie nieprawidłowości i zakaz podejmowania działań odwetowych
Audyt i monitorowanie
Badanie
Szkolenie
Działania
naprawcze

AVG Technologies jest spółka należącą do Grupy Avast. Niniejsze Wytyczne dla dostawców AVG („Wytyczne”) określają standardy i oczekiwania dotyczące zachowań społecznych, etycznych i środowiskowych w naszym łańcuchu dostaw. Zgodnie z globalnymi przepisami, naszymi podstawowymi wartościami, Polityką Avast dotyczącą współczesnego niewolnictwa, Kodeksem postępowania i innymi powiązanymi politykami niniejsze Wytyczne zawierają zasady, których przestrzegamy i zgodnie z którymi postępujemy. We współpracy z Państwem jako naszymi partnerami, dostawcami, wykonawcami lub innymi podmiotami oczekujemy, że te wartości i standardy będą przestrzegane, a także przestrzegane będą przepisy prawa, zasady i regulacje obowiązujące w krajach, w których prowadzą Państwo działalność. Przestrzeganie Wytycznych oznacza również, że ponoszą Państwo odpowiedzialność za wszystkie osoby, którym podzlecają Państwo realizację umowy z nami, ponieważ one także stanowią część naszego łańcucha dostaw. Wszelkie dowody naruszenia naszych Wytycznych dla dostawców mogą skutkować rozwiązaniem stosunku umownego.

Nasze Wytyczne opierają się na międzynarodowych standardach oraz przyjęto w nich i wykorzystano zapisy z kilku źródeł, w tym wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka (UNGP), Kodeksu podstawowego Ethical Trading Initiative (ETI), Kodeksu postępowania Responsible Business Alliance (RBA), Noty dotyczącej dobrych praktyk (GPN) dla sektora prywatnego - Zarządzanie ryzykiem związanym ze współczesnym niewolnictwem, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (UDHR), Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie podstawowych zasad i praw w pracy (Deklaracja ILO), a także Projektu wytycznych dla podmiotów zgłaszających, Ustawa z 2018 roku o współczesnym niewolnictwie australijskiego rządu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Nasze oczekiwania

 • Oczekujemy, że będą Państwo przestrzegać międzynarodowych standardów postępowania określonych w niniejszych Wytycznych, naszych politykach oraz innych kluczowych międzynarodowych dokumentach dotyczących praw człowieka, w tym w UNGP, UDHR i Deklaracji ILO.
 • Oczekujemy, że podejmą Państwo odpowiednie kroki w celu kontrolowania i monitorowania swojej działalności i łańcucha dostaw, by zapewnić zgodność ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami zgodnie z niniejszymi Wytycznymi.
 1. Praca
 2. Przestrzegamy praw człowieka dotyczących pracowników i traktujemy każdego pracownika z godnością oraz szacunkiem zgodnie z międzynarodowymi standardami. Termin „pracownik” obejmuje osoby zatrudnione na stałe, tymczasowo, na kontrakcie i studentów.

  Zakaz dyskryminacji

  Nie dyskryminujemy pracowników ze względu na rasę, kolor skóry, wiek, płeć, wyznanie, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, orientację seksualną, przynależność polityczną, członkostwo w związkach zawodowych, narodowość lub stan cywilny w naszych praktykach dotyczących zatrudniania i pracy, takich jak szkolenia, awanse, nagrody, przydzielanie stanowisk, płace, świadczenia, dyscyplina, rozwiązywanie umów i przechodzenie na emeryturę. Nie wolno nam prosić o pokazanie testu ciążowego ani dyskryminować pracownic w ciąży, chyba że jest to wymagane przez stosowne przepisy prawa lub regulacje. Nie zwracamy się również do pracowników ani potencjalnych pracowników z prośbą o poddanie się badaniom medycznym lub badaniom fizykalnym, które mogą posłużyć dyskryminowaniu, z wyjątkiem sytuacji, gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa lub regulacje bądź gdy jest to niezbędne we względów bezpieczeństwa w miejscu pracy.

  Zakaz pracy przymusowej

  Nie stosujemy wobec naszych pracowników przymusu ani gróźb. Nie wolno nam używać żadnych form pracy przymusowej, pracy dla odpracowania długu, pracy niewolniczej ani wyzyskującej pracy więźniów. Nie wolno nam prosić naszych pracowników o oddanie jakichkolwiek państwowych dokumentów tożsamości, paszportów lub zezwoleń na pracę, chyba że wymaga tego prawo. Nasi pracownicy mają swobodę poruszania się i wychodzenia z pracy oraz rozwiązania stosunku pracy z zasadnym wyprzedzeniem.

  Zakaz świadczenia pracy przez dzieci

  Nie zatrudniamy dzieci. Minimalny wiek zatrudnienia lub pracy to 15 lat, minimalny wiek zatrudnienia w danym kraju lub wiek ukończenia obowiązkowej edukacji w danym kraju, w zależności od tego, która wartość jest wyższa.

  Praca studentów, stażystów i praktykantów

  Zapewniamy odpowiednie wsparcie i szkolenia naszym studentom, stażystom i praktykantom oraz gwarantujemy, że są oni odpowiednio wynagradzani zgodnie ze standardami ustanowionymi przez lokalne przepisy prawa, a jeżeli brak takich zapisów – otrzymują co najmniej taką samą stawkę wynagrodzenia, jak inni pracownicy podejmujący zatrudnienie i wykonujący takie same lub podobne zadania.

 3. Warunki pracy
 4. Cenimy naszych pracowników i wierzymy, że zdrowy i szczęśliwy personel jest bardziej wydajny. Badania wykazały, że długie godziny pracy niekoniecznie przekładają się na wyższą wydajność, a nawet mogą prowadzić do sytuacji przeciwnej.

  Godziny pracy

  O ile nie zachodzi wyjątkowa sytuacja, godziny pracy nie powinny przekraczać 60, włącznie z nadgodzinami. Nasi pracownicy muszą mieć co najmniej jeden dzień wolny tygodniowo, a godziny pracy nie mogą przekraczać maksymalnej liczby godzin określonych w obowiązujących przepisach i regulacjach danego kraju. Musimy zapewniać pracownikom urlop urlopowy, inne urlopy i dni wolne od pracy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i regulacjami.

  Wynagrodzenia i świadczenia

  Mamy obowiązek płacić pracownikom co najmniej minimalną pensję oraz wypłacać im wszystkie obowiązkowe świadczenia wymagane przez odpowiednie przepisy prawa i regulacje. Wynagrodzenie za nadgodziny jest płatne według wyższej stawki niż standardowa stawka godzinowa, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i regulacjami. Nie stosujemy potrącenia wynagrodzenia jako środka dyscyplinarnego. Płacimy naszym pracownikom terminowo i regularnie, dostarczając im informacje o wynagrodzeniu, które są dla nich zrozumiałe.

  Swoboda zrzeszania się

  Szanujemy prawo naszych pracowników do swobodnego zrzeszania się, swobodnego tworzenia organizacji pracowniczych i wstępowania do nich, ubiegania się o reprezentację i negocjowania układów zbiorowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i regulacjami.

  Zakaz surowego traktowania i nękania

  Nie wolno nam nękać naszych pracowników, grozić im ani postępować z nimi w sposób surowy lub niehumanitarny. Oznacza to, że nie wolno stosować molestowania ani nękania seksualnego, ani werbalnego, kar cielesnych, czy też psychicznego lub fizycznego przymusu pracowników.

 5. Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy
 6. Dążymy do stworzenia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy dla wszystkich pracowników. Dbamy o bezpieczne i zdrowe miejsca pracy, stosując odpowiednie praktyki zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, włączone do wszystkich aspektów działalności.

  Bezpieczeństwo i higiena pracy

  Oceniamy potencjał pracowników w zakresie narażenia na zagrożenia bezpieczeństwa w naszych miejscach pracy, w tym narażenia na wszelkie niebezpieczne czynniki chemiczne, biologiczne i fizyczne, zapewniając odpowiednie środki kontroli, bezpieczne procesy pracy, konserwację zapobiegawczą oraz środki ochronne mające na celu kontrolę ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa.

  Niezależnie od ryzyka bezpieczeństwa, należy podjąć działania, w tym zapewnić pracownikom odpowiednie środki ochrony osobistej. Pracownicy muszą być w stanie odmówić wykonywania pracy w warunkach niebezpiecznych bez obawy przed odwetem, a kierownictwo musi zająć się ich obawami, aby zapewnić bezpieczeństwo sytuacji.

  Gotowość na wypadek sytuacji wyjątkowych

  Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, poprzez przewidywanie, identyfikowanie i ocenianie potencjalnych sytuacji wyjątkowych w celu ograniczenia takich zagrożeń. Wdrożyliśmy odpowiednie plany awaryjne i procedury reagowania, w tym procedury ewakuacyjne, przydatne materiały pierwszej pomocy, próbne alarmy pożarowe i odpowiednie wyjścia.

  Urazy i choroby zawodowe

  Musimy dysponować odpowiednim systemem zarządzania, śledzenia i zgłaszania urazów i chorób zawodowych, abyśmy mogli je zbadać i wdrożyć działania zaradcze w celu naprawienia lub wyeliminowania przyczyn, zapewnienia odpowiedniego postępowania medycznego i wdrożenia zasad powrotu do pracy po urazie lub chorobie.

  Praca wymagająca wysiłku fizycznego lub powtarzalna

  Musimy identyfikować i oceniać narażenie pracowników na wymagające fizycznie i psychicznie zadania, w tym podnoszenie ciężarów, długotrwałe stanie lub bardzo powtarzalne zadania, a także zarządzać tym narażeniem.

  Obiekty

  Zapewniamy naszym pracownikom czyste łazienki, dostęp do bezpiecznej wody pitnej oraz – jeżeli zapewniono stołówkę – odpowiednie warunki sanitarne do przygotowywania i przechowywania żywności. W przypadku gdy pracownicy mieszkają w zapewnianych przez firmę mieszkaniach, miejsca te muszą być czyste i bezpieczne, dostatecznie przestronne oraz być wyposażone w odpowiednie alarmy przeciwpożarowe i wyjścia, wystarczające ogrzewanie i wentylację.

  Komunikaty

  Musimy zapewniać naszym pracownikom odpowiednie informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do wszystkich zagrożeń w pracy, na które są narażeni, a także odpowiednie szkolenia w zakresie zarządzania ryzykiem.

 7. Postępowanie w biznesie i etyka
 8. Przestrzegamy najwyższych standardów etycznych w relacjach biznesowych, aby spełniać nasze obowiązki społeczne.

  Uczciwość w biznesie

  Nie tolerujemy korupcji, przekupstwa, wymuszania ani defraudacji. Pilnujemy, by przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i międzynarodowych konwencji dotyczących tych kwestii, w tym konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

  Brak konfliktu interesów

  W naszych decyzjach biznesowych nie może dojść do konfliktu interesów, dlatego prosimy naszych partnerów i potencjalnych partnerów, aby nie wysyłali zaproszeń ani upominków w celu uzyskania jakiejkolwiek formy wpływów. Wszelkie upominki lub zaproszenia dla naszych pracowników muszą mieć niską wartość finansową i być zgodne z lokalnymi zwyczajami lub uprzejmościami biznesowymi.

  Przejrzyste transakcje

  Nasze transakcje biznesowe powinny być przejrzyste oraz odzwierciedlone w księgach i rejestrach spółki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i najlepszymi praktykami ujawniamy wszystkie wymagane informacje. Niedopuszczalne jest fałszowanie zapisów lub fałszywe przedstawianie warunków lub praktyk.

  Własność intelektualna

  Przestrzegamy praw własności intelektualnej i gwarantujemy, że przekazywanie technologii i wiedzy odbywa się w sposób chroniący prawa własności intelektualnej, jak również dane klientów i dostawców.

  Prywatność

  Zobowiązujemy się chronić dane osobowe osób, z którymi prowadzimy interesy, oraz przestrzegamy przepisów prawa dotyczących prywatności i bezpieczeństwa informacji a także wymogów regulacyjnych w przypadku zbierania, przechowywania, przetwarzania, przesyłania i udostępniana danych osobowych.

  Uczciwe postępowanie

  Przestrzegamy standardów uczciwej działalności, reklamy i konkurencji.

 9. Środowisko
 10. Dokładamy wszelkich starań, aby we wszystkich naszych działaniach uwzględniać środowisko oraz tworzyć zrównoważone miejsca pracy.

  Odpowiedzialne zarządzanie

  Dążymy do zmniejszenia szkodliwego wpływu na środowisko poprzez nasze projekty, procesy i recykling odpadów. Szukamy wydajnych sposobów na energooszczędne działanie i redukcję emisji gazów cieplarnianych. Nasz łańcuch dostaw musi działać zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami zabraniającymi lub ograniczającymi określone substancje, emisje i zanieczyszczenia.

  Identyfikacja ryzyka

  Musimy identyfikować substancje, które stanowią zagrożenie dla środowiska, oraz zarządzać nimi. Kierujemy się odpowiednimi przepisami prawa dotyczącymi wszelkich substancji niebezpiecznych lub toksycznych stosowanych w miejscu pracy i odpowiednio szkolimy pracowników, którzy są narażeni na kontakt z nimi.

  Pozwolenia i rejestracje

  Stosujemy wszystkie wymagane pozwolenia środowiskowe i rejestracje. Oczekujemy, że nasz łańcuch dostaw opracuje system zarządzania środowiskiem, który będzie zgodny z normą ISO 14001, lub podobny.

 11. Minerały z regionów ogarniętych konfliktem
 12. Nie wspieramy ani nie finansujemy bezpośrednio ani pośrednio zbrojnych grup, które dokonują poważnych naruszeń praw człowieka w Demokratycznej Republice Konga lub kraju sąsiednim.

  Odpowiedzialne pozyskiwanie minerałów

  W ramach naszych globalnych obowiązków oczekujemy od naszych dostawców przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących minerałów z regionów ogarniętych konfliktem i pozyskiwania ich w sposób odpowiedzialny. Jeśli dostarczony produkt zawiera jeden lub więcej „minerałów z regionów ogarniętych konfliktem” (cyna, tantal, wolfram i złoto lub ich rudy), partner lub dostawca zapewni, na żądanie, przejrzystość łańcucha dostaw aż do huty. Dlatego też powinniśmy zachowywać kompletny zestaw dokumentów, aby śledzić dostarczanie nam wszystkich towarów i usług.

 13. Systemy zarządzania
 14. Zobowiązujemy się wdrożyć systemy zarządzania, które pomogą nam identyfikować i ograniczać ryzyko operacyjne, przestrzegać odpowiednich przepisów prawa i regulacji dotyczących działalności i produktów oraz utrzymywać zgodność z niniejszymi Wytycznymi.

  Odpowiedzialność za zarządzanie

  Wskazujemy członków kadry kierowniczej wyższego szczebla i przedstawicieli odpowiedzialnych za wdrażanie systemów zarządzania zgodnością. Kierownictwo wyższego szczebla regularnie przegląda systemy zarządzania.

  Wymogi prawne

  Regularnie identyfikujemy, śledzimy i rozumiemy obowiązujące przepisy prawa i regulacje, w tym wymagania niniejszych Wytycznych, w celu określenia ryzyka operacyjnego i zapewnienia zgodności z przepisami.

  Analiza współczesnego niewolnictwa

  Musimy zachować należytą staranność, analizując, czy nasz łańcuch dostaw oraz jego kadra kierownicza, pracownicy lub inne związane z nią osoby nie zostały skazane za przestępstwo w zakresie niewolnictwa lub handlu ludźmi.

  Dokonując rozsądnych zapytań, musimy zagwarantować, że żaden potencjalny partner, dostawca, wykonawca lub inny podmiot, zgodnie z jego najlepszą wiedzą, nie jest przedmiotem badania, dochodzenia ani postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez organ państwowy, administracyjny lub regulacyjny w odniesieniu do jakiegokolwiek przestępstwa lub domniemanego przestępstwa związanego bezpośrednio lub pośrednio z niewolnictwem i handlem ludźmi.

  Musimy wdrożyć procedury due diligence w celu monitorowania dostawców, podwykonawców i innych uczestników, co pozwoli zapewnić brak niewolnictwa lub handlu ludźmi.

  Sprawozdawczość w zakresie współczesnego niewolnictwa

  Nasz partner musi nas powiadomić, gdy tylko dowie się o faktycznym lub podejrzewanym niewolnictwie lub handlu ludźmi w swoim łańcuchu dostaw, który ma powiązanie z nami.

  Na żądanie nasz partner w łańcuchu dostaw przygotuje i dostarczy nam nie później niż pięć miesięcy po zakończeniu każdego roku, tj. do 31 maja, coroczne oświadczenie o niewolnictwie i handlu ludźmi, określające kroki podjęte w celu zagwarantowania, że niewolnictwo i handel ludźmi nie mają miejsca w żadnym z jego łańcuchów dostaw ani w żadnej części jego działalności.

  Zgłaszanie nieprawidłowości i zakaz podejmowania działań odwetowych

  Wdrożyliśmy mechanizm zgłaszania skarg, taki jak Infolinia, i pilnujemy, by nasi pracownicy i podwykonawcy znali swoje prawa związane ze zgłaszaniem.

  Wdrożyliśmy Politykę zgłaszania nieprawidłowości, w tym klauzulę dotyczącą zakazu podejmowania działań odwetowych, w celu ochrony osób z niej korzystających oraz ewidencjonowania i rozpatrywania skarg wskazujących zagrożenia zawodowe dla zdrowia lub bezpieczeństwa lub incydenty dotyczące współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi.

  Jeżeli nasz łańcuch dostaw nie może w uzasadniony sposób stworzyć mechanizmu zgłaszania, pracownicy i podwykonawcy w ramach łańcucha dostaw powinni mieć świadomość, że nasza infolinia do zgłaszania nieprawidłowości jest dostępna przez całą dobę, 7 dni w tygodniu i można skontaktować się z nią na całym świecie, dzwoniąc pod lokalny numer (który powinien być udostępniony całemu personelowi i wszystkim podwykonawcom) lub wysyłając wiadomość na adres whistleblower@avast.com lub drogą elektroniczną za pośrednictwem Linii ds. etyki i sprawozdawczości Avast (tylko w języku angielskim)..

  Audyt i monitorowanie

  Możemy przeprowadzać audyt naszego łańcucha dostaw w ramach procesu due diligence. Może to obejmować zapowiedziane lub niezapowiedziane wizyty w obiektach Spółki przeprowadzane przez naszych pracowników lub agentów, w tym między innymi audytorów zewnętrznych, w celu monitorowania i weryfikacji zgodności z niniejszymi Wytycznymi.

  Możemy poprosić o dostęp do informacji istotnych w celu monitorowania współczesnego niewolnictwa, handlu ludźmi i innych zagrożeń, w tym między innymi: umów o pracę, umów z agencjami rekrutacyjnymi, ewidencji wynagrodzeń, ewidencji przepracowanych godzin oraz potwierdzeń wypłat.

  Badanie

  W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że w ramach naszej działalności lub łańcucha dostaw może mieć miejsce współczesne niewolnictwo lub handel ludźmi bądź inne naruszenia, zastrzegamy sobie prawo do zbadania takich obaw, a nasz partner z łańcucha dostaw gwarantuje pełną współpracę w celu zapewnienia możliwości przeprowadzenia badania. W razie potrzeby możemy współpracować z partnerem z łańcucha dostaw w celu wdrożenia planów działań naprawczych we współpracy z kierownictwem najwyższego szczebla, co pozwoli rozwiązać wszelkie zidentyfikowane problemy.

  Szkolenie

  Stosownym pracownikom zapewniamy szkolenia, aby zrozumieli zasady przepisów prawa dotyczących współczesnego niewolnictwa, przepisów społecznych, etycznych i środowiskowych, byli w stanie dostrzec sygnały ostrzegawcze i zapobiegać incydentom współczesnego niewolnictwa, handlu ludźmi i innym problemom. Oczekujemy, że nasz łańcuch dostaw będzie prowadził rejestr wszystkich szkoleń oferowanych i ukończonych przez jego pracowników oraz że będzie sporządzał kopie dokumentacji na żądanie.

  Działania naprawcze

  Zobowiązujemy się do współpracy z naszym łańcuchem dostaw w ramach wdrażania planów działań naprawczych, aby w miarę możliwości zaradzić incydentom lub ryzyku współczesnego niewolnictwa, handlu ludźmi i innych problemów. Pojedyncze poważne lub trwałe naruszenie obowiązujących przepisów prawa, statutów i regulacji mogą skutkować rozwiązaniem stosunku umownego lub zgłoszeniem do odpowiednich organów.

Chrome browser logo

AVG zaleca korzystanie z
DARMOWEJ przeglądarki Chrome™.