Licentieovereenkomst

BELANGRIJK: Lees deze overeenkomst zorgvuldig door. Dit is een wettelijk contract dat uw gebruik van Software en de verzameling en het gebruik van bepaalde persoonsgegevens door AVG Technologies bepaalt. Door op de optie “ACCEPTEREN” te klikken of het begeleidende softwareproduct (de "software") te installeren, stemt u ermee in dat u (namens uzelf en de partij op wiens computer de Software is geïnstalleerd) bent gebonden aan de voorwaarden en erkent u dat AVG Technologies bepaalde persoonsgegevens in verband met uw gebruik van de Software kan verzamelen, zoals gedetailleerd wordt beschreven in Artikel 7 hieronder en in ons privacybeleid.

U bent niet verplicht deze voorwaarden te accepteren, maar tenzij en totdat u dit doet, zal de Software niet worden geïnstalleerd en hebt u geen toestemming de Software te gebruiken.

Als u niet met deze voorwaarden wilt instemmen, klikt u op “AFWIJZEN” en, indien van toepassing, kunt u als volgt de aankoopprijs terugkrijgen:

  • Indien u een download hebt aangeschaft, volgt u de instructies op www.avg.com/support-existing en neemt u contact met ons op met een verzoek om restitutie. Het tegoed wordt binnen dertig (30) dagen op uw rekening bijgeschreven.
  • Voor alle andere aankopen geldt dat u alle kopieën van de Software die u gemaakt hebt (met inbegrip van archiefexemplaren) dient te vernietigen en de Software in de originele verpakking, samen met uw ontvangstbewijs aan het verkooppunt moet retourneren.

KENNISGEVING: De Software kan een “time-outfunctie” bevatten waardoor de software aan het einde van de termijn niet meer functioneel is (zoals gedefinieerd hieronder).

Softwarelicentieovereenkomst eindgebruiker

1. Definities.

a. Geautoriseerde Doeleinden betekent (i) persoonlijke, niet-commerciële doeleinden in het geval van Software met de namen AVG AntiVirus Free EditionAVG LinkScannerAVG LinkScanner voor MacAVG Quick ThreatScan en AVG Security Toolbar , en (ii) uw persoonlijke of de interne bedrijfsdoeleinden van u en uw Affiliates in het geval van andere Software.

b. Affiliate betekent, ten aanzien van elke partij, een entiteit die zeggenschap uitoefent, waarover zeggenschap wordt uitgeoefend of waarover gezamenlijk met de betreffende partij zeggenschap wordt uitgeoefend. “Zeggenschap,” zoals gebruikt in dit Artikel 1.b, betekent eigendom van meer dan 50% van het uitstaande stemgerechtigde kapitaal van de betreffende entiteit.

c. Toepasselijke Voorwaarden betekent de voorwaarden gespecificeerd (i) in uw bestelling indien u de Software in elektronische vorm hebt gedownload via internet, (ii) op het Softwarepakket indien u de Software hebt aangeschaft op cd of enig ander fysiek medium, (iii) door uw leverancier indien u de Software hebt ontvangen in combinatie met andere hardware of software. Toepasselijke Voorwaarden omvatten, zonder beperking, alle algemene voorwaarden die de duur van de Eerste Termijn en het maximale aantal computers specificeren waarop u de Software mag gebruiken.

d. AVG Technologies betekent, met betrekking tot Software met de namen AVG LinkScannerAVG LinkScanner voor MacAVG Identity Protection en AVG Security Toolbar, AVG eCommerce CY, Ltd., een onderneming opgericht volgens Cypriotisch recht, en als het alle overige Software betreft, AVG Technologies CZ, s.r.o., een onderneming opgericht volgens Tsjechisch recht.

e. Gratis Software betekent Software die gratis beschikbaar aan u wordt gesteld, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de Software (i)  AVG AntiVirus Free EditionAVG AntiVirus Free: Small Business EditionAVG LinkScannerAVG LinkScanner voor MacAVG Quick ThreatScan en AVG Security Toolbar, (ii) die wordt geleverd als proefversie of voor testdoeleinden, of (iii) die is gemarkeerd of anderszins is aangewezen als een “bètatestversie” van een softwareproduct.

f. Eerste Termijn betekent de periode die begint op de datum waarop u de Software hebt gedownload of anderszins hebt verworven en eindigt op de datum waarop de in de Toepasselijke Voorwaarden gestelde termijn verstrijkt.

g. Verlengingstermijn heeft de betekenis die hieraan wordt gegeven in Artikel 3.a van deze Overeenkomst.

h. Termijn betekent de Eerste Termijn samen met alle Verlengingstermijnen.

2. Licentieverlening; verwante bepaling.

a. Verlening van Licentie. AVG Technologies verleent u hierbij, conform de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst, een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor de toepasselijke Termijn waarbinnen de Software uitsluitend in uitvoerbare of objectcodevorm en alleen voor Toegestane Doeleinden conform de Toepasselijke Voorwaarden mag worden gebruikt. Zonder beperking op het voorgaande, (i) indien u de Software in combinatie met een pc, netwerkapparatuur of ander hardwareproduct ontvangen hebt, machtigt uw licentie u om de Software uitsluitend in combinatie met de toepasselijke hardware-eenheid te gebruiken; en (ii) indien u de Software hebt ontvangen in combinatie met diensten of andere software, machtigt uw licentie u om de Software uitsluitend in combinatie met de toepasselijke software-eenheid of de toepasselijke diensten te gebruiken. Elk gebruik van de software anders dan uitdrukkelijk toegestaan in dit artikel 2, of elke eventuele doorverkoop of verdere distributie van de software, vormt een materiële inbreuk op deze overeenkomst en kan een schending zijn van de toepasselijke auteursrechtwetten.

b. Beperkingen. Het is u niet toegestaan, noch mag u een derde partij toestaan, (i) de Software te dupliceren voor enig ander doel dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor het gebruik ervan zoals in deze Overeenkomst wordt besproken en voor doelstellingen inzake offline archivering en rampenherstel, (ii) de Software te installeren op meer computers dan conform de Toepasselijke Voorwaarden is toegestaan, (iii) behalve waar dat uitdrukkelijk is toegestaan door AVG Technologies, op enig moment een door AVG Technologies in verband met de Software verstrekt licentienummer (elk, een “Licentienummer”) te gebruiken op meer dan één (1) computer, (iv) een Licentienummer bekend te maken aan een andere partij dan AVG Technologies of, indien dat nodig is voor het verkrijgen van ondersteuningsdiensten met betrekking tot de Software, aangewezen vertegenwoordigers van AVG Technologies, (v) de Software of een Licentienummer te publiceren of te gebruiken voor andere doeleinden dan voor Geautoriseerde Doeleinden, (vi) behalve waar dat uitdrukkelijk door de wet is toegestaan, de Software of enig deel van de Software (inclusief zonder beperking en alle gerelateerde malwarehandtekeningen en malwaredetectieroutines) aan reverse engineering te onderwerpen, te demonteren, te decompileren, te vertalen, te reconstrueren, te transformeren of te extraheren, (vii) behalve waar zulks uitdrukkelijk door de wet is toegestaan, de Software (inclusief zonder beperking en alle gerelateerde malwarehandtekeningen en malwaredetectieroutines) te wijzigen, aan te passen of anderszins te veranderen, (viii) de Software over te dragen, te verpanden, te verhuren, te delen of onder sublicentie te verstrekken anders dan in verband met de verkoop, lease, verhuur of andere overdracht van de computer waarop de Software is geïnstalleerd conform de Toepasselijke Voorwaarden, (ix) een derde partij toegang te geven tot of gebruik te laten maken van de Software in het kader van een servicebureau, timesharing, abonnementenservice of applicatieserviceprovider of op andere gelijksoortige basis, of (x) controles op de installatie of het gebruik van kopieën van de Software uit te schakelen of te omzeilen, te trachten deze uit te schakelen of te omzeilen of derden toe te staan of te helpen deze uit te schakelen of te omzeilen.

c. Updates. Gedurende de Termijn verstrekt AVG Technologies van tijd tot tijd mogelijk updates van de Software en/of de malwarehandtekeningen die daarin zijn opgenomen (elk, een “Update”). Updates worden onder deze Overeenkomst voor alle doeleinden als Software beschouwd. U erkent dat u regelmatig Updates moet downloaden en de installatie ervan moet toestaan om het maximale profijt te hebben van de Software. Als onderdeel van de software- en servicelevering van de AVG-software, erkent u verder dat alle of sommige delen van elke Update automatisch, zonder actie van uw zijde, kunnen worden geïnstalleerd. In geen geval zal AVG Technologies verplicht zijn u van Updates te voorzien nadat de Termijn is verstreken of beëindigd, en AVG Technologies mag naar eigen goeddunken de verstrekking van Updates beëindigen voor om het even welke versie van de Software anders dan de meest actuele versie, of Updates voor de ondersteuning van Software in relatie met versies voor besturingssystemen, e-mailprogramma's, browserprogramma's en andere software anders dan de meest actuele versie van een derde partij.

d. Opmerkingen van klanten. AVG Technologies verwelkomt uw opmerkingen in verband met de Software, inclusief meldingen over storingen, fouten of andere problemen in de Software en uw suggesties voor aanvullende of andere eigenschappen en functies. Stuur ons uw opmerkingen en suggesties via het webformulier op www.avg.com/customer-feedback. AVG Technologies zal niet verplicht zijn te reageren op, of te handelen naar zulke opmerkingen of suggesties, maar u verleent AVG Technologies wel een in de tijd onbegrensd, onherroepbaar, volledig betaald en niet met royalty's bezwaard wereldwijd recht en licentie onder uw intellectuele eigendomsrechten (indien van toepassing) om uw opmerkingen en suggesties te implementeren in de Software en andere producten en services die worden aangeboden door AVG Technologies, Affiliates en respectieve licentiegevers, licentienemers, rechtsopvolgers en cessionarissen.

e. Testen, benchmarken. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AVG Technologies zult u geen enkele AVG-software testen of benchmarken, of een derde partij toestaan deze te testen of te benchmarken, of test- of benchmarkresultaten hiervan openbaar maken of publiceren.. Autorisatieverzoeken voor testen of benchmarken kunnen worden ingediend via het gedeelte over autorisatie voor testen en benchmarken op de website van AVG Technologies www.avg.com.

3. Verlenging, beëindiging.

a. Verlenging. AVG Technologies kan u, vóór het verstrijken van de Eerste Termijn of de geldende Verlengingstermijn, de gelegenheid bieden verlengingen van krachtens deze Overeenkomst verleende licenties aan te schaffen tegen de geldende verlengingsprijs van AVG Technologies. U kunt dergelijke aanbiedingen accepteren door de aanwijzingen te volgen en de verlengingskosten te voldoen die in de aanbieding worden uiteengezet, op welk moment de termijn van de Overeenkomst wordt verlengd voor de betreffende periode (elk, een “Verlengingstermijn”).

b. Beëindiging. AVG Technologies zal naast de overige rechten die beschikbaar kunnen zijn bij de wet of op grond van billijkheid, gerechtigd zijn de door deze Overeenkomst verleende licentie te beëindigen, zonder enige aansprakelijkheid (i) ingeval van eenzijdige opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van vijf (5) dagen, op voorwaarde dat AVG Technologies naar eigen goeddunken, ofwel de licentiekosten restitueert die u hebt betaald in verband met de geldende Eerste Termijn of Verlengingstermijn, evenredig verdeeld over de toepasselijke Termijn, of een licentie verleent voor een in wezen soortgelijk product voor de rest van de looptijd, of (ii) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving als u een materiële inbreuk maakt op deze Overeenkomst.

c. Gevolgen van Beëindiging. Na afloop of bij beëindiging van deze Overeenkomst stopt u met het gebruik van de Software, kan AVG Technologies ophouden u nog langer Updates ter beschikking te stellen en kan de software ophouden te functioneren. Artikelen 4, 5, 6 en 7 blijven van kracht na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst.

4. Eigendom.

AVG Technologies behoudt zich alle rechten voor die in de Software niet uitdrukkelijk door deze Overeenkomst worden verleend. Alle auteursrechten, handelsmerken en andere denkbare intellectuele eigendomsrechten in en op de Software (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, malwarehandtekeningen en andere gegevensbestanden, afbeeldingen die in de Software verschijnen en schermweergaven evenals enige en alle documentatie in verband met de Software) zijn het eigendom van AVG Technologies of zijn licentiegevers, en zijn beschermd door de auteursrechtwetten van de VS en andere landen, internationale verdragen en andere toepasselijke wetten. Elke kopie van de Software die u conform deze Overeenkomst mag maken, moet het gehele auteursrecht en de andere kennisgevingen bevatten die in het oorspronkelijke exemplaar van de Software zijn opgenomen.

5. Garanties.

a. Algemeen. AVG Technologies garandeert dat bij de levering van de Software en gedurende een periode van dertig (30) dagen daarna, het (i) medium (indien aanwezig) waarop de Software is verstrekt, vrij zal zijn van materiële defecten, en dat (ii) onderhevig aan Artikel 5(c), de Software in wezen zal werken overeenkomstig de toepasselijke specificaties. De bovenstaande garantie is alleen van toepassing op de Software zoals deze oorspronkelijk is geleverd, en is niet van toepassing op Updates. Uw enige en exclusieve verhaalsrecht voor een inbreuk op deze Garantie is vervanging van de defect media of Software of, naar keuze van AVG Technologies, teruggave van de Software tegen volledige terugbetaling. Om uw rechten onder dit Artikel 5 te kunnen uitoefenen, moet u de installatie van alle eventuele kopieën van de Software die u hebt gemaakt (inclusief gearchiveerde kopieën) ongedaan maken en de betreffende kopieën vernietigen, en (i) indien u de Software hebt aangeschaft via een download, de instructies volgen op www.avg.com/support-existing en contact met ons opnemen met uw restitutieverzoek, of (ii) voor alle overige aankopen, de Software in de originele verpakking, samen met uw ontvangstbewijs aan het verkooppunt retourneren.

b. Gratis Software. De bepalingen van dit Artikel 5.b gelden in plaats van Artikel 5.a voor gratis Software en services van AVG. Alle gratis Software en services van AVG worden “IN DE HUIDIGE STAAT” en “zoals beschikbaar”, zonder garantie en zonder ondersteuning of andere services van AVG Technologies geleverd.

c. Disclaimer. Behalve wanneer uitdrukkelijk verleend in Artikel 5.a van deze overeenkomst, wijst AVG Technologies alle garanties af in verband met de software, media en alle overige voorwerpen van deze overeenkomst, hetzij expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garantie van verkoopbaarheid, de impliciete garantie van geschiktheid voor een bepaald doeleinde en de impliciete garantie dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. AVG Technologies garandeert niet dat de werking van de software ononderbroken of foutloos zal zijn, of dat de software 100% bescherming zal bieden. In bepaalde jurisdicties zijn geen beperkingen toegestaan van bepaalde impliciete garanties. Daarom zijn de bovenstaande beperkingen mogelijk niet van toepassing op u. U heeft misschien andere rechten die van wetgeving tot wetgeving verschillen.

d. Gevaarlijke Omgevingen. U erkent dat de Software niet is ontwikkeld, noch in licentie wordt gegeven voor gebruik in gevaarlijke omgevingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot nucleaire installaties, vliegtuignavigatiesystemen, communicatiesystemen voor de luchtvaart, luchtverkeersleidingssystemen, levensondersteunende systemen of wapensystemen, en elke andere omgeving waarin falen van de Software of de onmogelijkheid de Software te gebruiken lichamelijk letsel of de dood tot gevolg kan hebben. Zonder de bepalingen van de Artikelen 5.b en 5.c van deze Overeenkomst in te perken, wijzen AVG Technologies en zijn licentiegevers hierbij alle expliciete of impliciete garanties van geschiktheid voor een dergelijk gebruik af.

Chrome browser logo

AVG adviseert
de GRATIS internetbrowser Chrome™.

Verder naar inhoud Verder naar menu