Umowa licencyjna

WAŻNE: Należy przeczytać uważnie tę umowę. Jest to umowa prawna dotycząca korzystania z Oprogramowania przez użytkownika oraz gromadzenia i wykorzystywania przez firmę AVG Technologies określonych danych umożliwiających identyfikację osobistą. Kliknięcie przycisku „AKCEPTUJĘ” lub zainstalowanie Oprogramowania („Oprogramowanie”), które jest dołączone do niniejszej umowy, oznacza akceptację tych warunków i zasad przez użytkownika (występującego w imieniu własnym lub strony, na komputerze której jest zainstalowane niniejsze oprogramowanie) oraz wyrażenie zgody na gromadzenie i używanie przez firmę AVG Technologies określonych informacji dotyczących użytkownika, związanych z użytkowaniem oprogramowania, zgodnie z poniższą sekcją 7 oraz naszymi zasadami ochrony prywatności.

Użytkownik nie ma obowiązku zaakceptowania tych warunków, ale dopóki tego nie zrobi, Oprogramowanie nie zostanie zainstalowane i użytkownik nie będzie miał prawa go używać.

Jeżeli użytkownik nie akceptuje tych warunków, może kliknąć przycisk „ODRZUĆ” i, jeśli taka możliwość ma zastosowanie, uzyskać zwrot kosztów zakupu na poniższych zasadach:

  • Jeśli produkt został kupiony w postaci pliku do pobrania, należy postępować zgodnie z instrukcjami na stronie www.avg.com/support-existing i skontaktować się z nami w sprawie zwrotu kosztów. Zwrot pobranej kwoty pojawi się na Twoim koncie w ciągu trzydziestu (30) dni.
  • W przypadku wszystkich innych sposobów zakupu należy zniszczyć wszelkie wykonane kopie Oprogramowania (włączając w to kopie archiwalne) i zwrócić w miejscu zakupu Oprogramowanie w oryginalnym opakowaniu wraz z paragonem.

UWAGA: Oprogramowanie może być „ograniczoną czasowo” wersją testową i z tego powodu pod koniec tego okresu Oprogramowanie przestanie działać (jak opisano poniżej).

Umowa licencyjna użytkownika końcowego

1. Definicje.

a. Dozwolone Cele oznaczają (i) osobiste, niekomercyjne cele w odniesieniu do Oprogramowania występującego pod nazwą AVG AntiVirus Free EditionAVG LinkScannerAVG LinkScanner dla komputerów MacAVG Quick ThreatScan oraz AVG Security Toolbar oraz (ii) osobiste cele użytkownika lub wewnętrzne cele firmy użytkownika lub jej Podmiotów Powiązanych w odniesieniu do innego Oprogramowania.

b. Podmiot Powiązany oznacza, w odniesieniu do jakiejkolwiek strony, jednostkę kontrolowaną przez stosowną stronę lub znajdującą się pod wspólną kontrolą. „Kontrola”, w rozumieniu sekcji 1.b, oznacza posiadanie ponad 50% ważnych udziałów z prawem głosu stosownej jednostki.

c. Warunki Obowiązujące oznaczają warunki i zasady określone (i) w zamówieniu użytkownika, jeśli Oprogramowanie zostało pobrane w formie elektronicznej przez internet, (ii) w pakiecie Oprogramowania, jeśli Oprogramowanie zostało kupione na płycie CD lub na innym nośniku fizycznym lub (iii) przez sprzedawcę, jeśli Oprogramowanie zostało dostarczone wraz z innym sprzętem lub oprogramowaniem. Warunki Obowiązujące mogą obejmować, bez żadnych ograniczeń, wszelkie warunki i zasady określające czas trwania Okresu Początkowego oraz maksymalną liczbę komputerów, na których można użytkować to Oprogramowanie w ramach umowy.

d. AVG Technologies oznacza, w odniesieniu do Oprogramowania występującego pod nazwą AVG LinkScannerAVG LinkScanner dla komputerów MacAVG Identity Protection i AVG Security Toolbar, AVG eCommerce CY, Ltd., firmę założoną w jurysdykcji Cypru, oraz w odniesieniu do każdego innego Oprogramowania, AVG Technologies CZ, s.r.o., firmę założoną w jurysdykcji Republiki Czeskiej.

e. Darmowe Oprogramowanie oznacza Oprogramowanie dostarczone użytkownikowi bezpłatnie, włączając w to, bez ograniczeń, Oprogramowanie (i) występujące pod nazwą AVG AntiVirus Free EditionAVG Antivirus Free: Small Business EditionAVG LinkScannerAVG LinkScanner dla komputerów MacAVG Quick ThreatScan lub AVG Security Toolbar, (ii) dostarczone do celów testowych lub ewaluacyjnych lub (iii) oznaczone lub w inny sposób określone jako „wersja testowa beta” oprogramowania.

f. Okres Początkowy oznacza okres, który rozpoczyna się z chwilą pobrania lub otrzymania Oprogramowania i trwa przez czas określony w Warunkach Obowiązujących.

g. Okres Odnowienia został zdefiniowany w sekcji 3.a niniejszej Umowy.

h. Okres oznacza Okres Początkowy wraz ze wszystkimi Okresami Odnowienia.

2. Udzielenie licencji; zapisy pokrewne

a. Udzielenie licencji. Firma AVG Technologies, podlegająca postanowieniom i warunkom tej Umowy, niniejszym udziela niewyłącznej i niezbywalnej licencji na użytkowanie Oprogramowania w określonym Okresie, wyłącznie w formie wykonywalnego lub obiektowego kodu, wyłącznie do Dozwolonych Celów i zgodnie z Warunkami Obowiązującymi. Nie ograniczając powyższych zapisów, (i) jeśli użytkownik otrzyma Oprogramowanie wraz z komputerem osobistym, urządzeniem sieciowym lub innym urządzeniem, licencja umożliwia korzystanie z Oprogramowania wyłącznie wraz z danym urządzeniem; oraz (ii) jeśli użytkownik otrzyma Oprogramowanie wraz z usługami lub innym oprogramowaniem, licencja umożliwia korzystanie z Oprogramowania wyłącznie z danym oprogramowaniem lub stosownymi usługami. Jakiekolwiek zastosowanie Oprogramowania inne niż wyraźnie określone w niniejszej sekcji 2 lub jakakolwiek forma odsprzedaży lub dalszej dystrybucji Oprogramowania stanowi naruszenie niniejszej Umowy i może naruszać obowiązujące prawa autorskie.

b. Ograniczenia. Użytkownik nie ma prawa ani nie może udzielić innym stronom prawa do: (i) kopiowania Oprogramowania w celach innych niż konieczne do korzystania z tej samej kopii w rozumieniu niniejszej Umowy lub w celach archiwalnych i awaryjnych, (ii) instalowania Oprogramowania na większej liczbie komputerów niż określona w Warunkach Obowiązujących, (iii) poza przypadkami dozwolonymi przez AVG Technologies, używania numeru licencji dostarczonego przez AVG Technologies („Numer Licencji”) na więcej niż jednym (1) komputerze jednocześnie, (iv) ujawniania Numeru Licencji jakiejkolwiek stronie innej niż AVG Technologies lub, w przypadku konieczności otrzymania pomocy technicznej, reprezentantom wyznaczonym przez AVG Technologies, (v) publikowania Oprogramowania lub Numeru Licencji i używania ich w jakikolwiek sposób inny niż określone w Dozwolonych Celach, (vi) poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez prawo, dokonywania wstecznej inżynierii, deasemblacji, dekompilacji, translacji, rekonstrukcji, transformacji lub ekstrakcji Oprogramowania ani żadnej jego części (włączając w to sygnatury złośliwego oprogramowania i procedury jego wykrywania), (vii) poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez prawo, zmieniania lub modyfikowania Oprogramowania (włączając w to sygnatury złośliwego oprogramowania i procedury jego wykrywania), (viii) transferu, wynajmu lub sublicencjonowania Oprogramowania w sposób inny niż sprzedaż, wynajem lub przekazanie komputera, na którym jest ono zainstalowane, zgodnie z Warunkami Obowiązującymi, (ix) udzielania jakimkolwiek innym jednostkom dostępu do Oprogramowania na zasadach współdzielenia, abonamentu lub podobnych, (x) przeciwdziałania i omijania lub prób przeciwdziałania i omijania albo zezwalania i pomocy stronom trzecim w przeciwdziałaniu i omijaniu mechanizmów kontrolujących instalację i używanie kopii Oprogramowania.

c. Aktualizacje. Firma AVG Technologies może co pewien czas w ciągu Okresu dostarczać aktualizacje Oprogramowania https://static2.avg.com/10003652/web/i/lub zawartych w nim sygnatur złośliwego oprogramowania (zwane dalej „Aktualizacjami”). Aktualizacje, we wszystkich celach określonych niniejszą Umową, będą uważane za Oprogramowanie. Niniejszym użytkownik potwierdza, że musi rutynowo pobierać Aktualizacje i zezwalać na ich instalacje, aby uzyskiwać maksymalne korzyści z używania Oprogramowania. W ramach dostarczenia oprogramowania i świadczenia usługi AVG Software użytkownik wyraża zgodę, aby całość lub część każdej Aktualizacji była instalowana automatycznie bez podejmowania jakichkolwiek działań ze strony użytkownika. W żadnym wypadku firma AVG Technologies nie jest zobowiązana do dostarczania Aktualizacji po wygaśnięciu lub zakończeniu Okresu (obowiązywania Umowy) i według własnego uznania może zakończyć aktualizowanie którejkolwiek wersji Oprogramowania, wyłączając wersję najbardziej aktualną, lub dostarczanie Aktualizacji obsługujących stosowanie Oprogramowania w połączeniu z jakąkolwiek wersją systemów operacyjnych, programów pocztowych, przeglądarek i innego oprogramowania dostarczanego przez strony trzecie, wyłączając wersje najbardziej aktualne.

d. Komentarze klientów. Firma AVG Technologies oczekuje na komentarze dotyczące Oprogramowania, w tym na powiadomienia o wykrytych usterkach Oprogramowania, błędach lub innych niedociągnięciach oraz na propozycje wprowadzenia dodatkowych lub innych funkcji. Komentarze i sugestie należy przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem www.avg.com/customer-feedback. Firma AVG Technologies nie jest zobowiązana do odpowiadania ani reagowania na żadne komentarze i propozycje, ale ich autorzy udzielają firmie AVG Technologies wieczystych, nieodwołalnych, wolnych od opłat licencyjnych i innych należności, globalnych praw i licencji rozumianych jako prawa własności intelektualnej w celu umożliwienia zaimplementowania zmian wynikających z komentarzy i propozycji w Oprogramowaniu i innych produktach oraz usługach oferowanych przez firmę AVG Technologies, jej Podmioty Powiązane oraz odpowiednich licencjodawców, licencjobiorców, następców i wskazane podmioty.

e. Testowanie, porównywanie. Nie wolno testować ani zezwalać na testowanie lub przeprowadzanie porównań wydajności ani wyjawiać albo publikować na zewnątrz wyników testów lub pomiarów wydajności jakiegokolwiek oprogramowania AVG bez uprzedniej pisemnej zgody firmy AVG Technologies. Zapytania dotyczące autoryzacji testowania lub porównywania wydajności można składać w sekcji autoryzacji testowania i pomiarów na stronie AVG Technologies: www.avg.com.

3. Odnowienia, rozwiązanie.

a. Odnowienia. Firma AVG Technologies przed zakończeniem Okresu Początkowego lub ówczesnego Okresu Odnowienia może zaproponować użytkownikowi przedłużenie licencji udzielonej na mocy Umowy przy ówczesnej cenie odnowienia AVG Technologies. Użytkownik może zaakceptować taką ofertę, postępując zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami i opłacając kwotę odnowienia przedstawioną w ofercie, a wówczas okres obowiązywania Umowy zostanie przedłużony o odpowiedni okres („Okres Odnowienia”).

b. Rozwiązanie. Firma AVG Technologies, poza takimi prawami dodatkowymi przysługującymi według prawa lub na zasadzie słuszności, ma prawo do zakończenia obowiązywania licencji udzielonej na mocy niniejszej Umowy bez ponoszenia odpowiedzialności (i) bez podania przyczyny z pięciodniowym (5) okresem wypowiedzenia pod warunkiem, że firma AVG Technologies, według własnego uznania, zrefunduje koszty opłat poniesionych z tytułu licencji, z uwzględnieniem ówczesnego Okresu Początkowego lub Okresu Odnowienia, proporcjonalnie do mających zastosowanie warunków, lub udzieli licencji na podobny produkt na czas pozostały do końca Okresu; (ii) z podaniem przyczyny w dowolnym momencie, jeżeli użytkownik naruszy warunki Umowy.

c. Wynik rozwiązania umowy. Po wygaśnięciu lub zakończeniu obowiązywania niniejszej Umowy należy zaprzestać użytkowania Oprogramowania; firma AVG Technologies może zaprzestać udostępniania użytkownikowi Aktualizacji, a Oprogramowanie może przestać działać. Sekcje 4, 5, 6 i 7 obowiązują po wygaśnięciu lub zakończeniu niniejszej Umowy.

4. Własność.

Firma AVG Technologies zastrzega sobie wszelkie prawa do Oprogramowania, które nie zostały w wyraźny sposób przyznane w tej Umowie. Wszelkie prawa autorskie, znaki handlowe i inne ewentualne prawa do własności intelektualnej Oprogramowania (w tym między innymi do sygnatur złośliwego oprogramowania i innych plików danych, obrazów pojawiających się w Oprogramowaniu i na ekranach dialogowych, jak również wszelkiej dokumentacji związanej z Oprogramowaniem) stanowią własność firmy AVG Technologies lub jej licencjodawców i są chronione prawami autorskimi obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, międzynarodowymi traktatami i postanowieniami innych przepisów mających zastosowanie. Wszelkie kopie oprogramowania, na których wykonanie użytkownik otrzyma zgodę na podstawie niniejszej Umowy, muszą zawierać całość informacji o prawach autorskich i całość innych uwag znajdujących się w oryginalnym egzemplarzu oprogramowania.

5. Gwarancje.

a. Ogólne. Firma AVG Technologies udziela gwarancji, że w momencie dostawy Oprogramowania i przez okres trzydziestu (30) dni od tego momentu (i) nośnik (jeśli występuje), na którym Oprogramowanie zostało dostarczone, będzie wolny od wad materiałowych oraz (ii) że, zgodnie z Sekcją 5(c), Oprogramowanie będzie działało zasadniczo zgodnie z mającymi zastosowanie specyfikacjami. Powyższa gwarancja obowiązuje tylko na oryginalnie dostarczone Oprogramowanie; nie obowiązuje ona w przypadku Aktualizacji. Jedynym i wyłącznym środkiem prawnym przysługującym użytkownikowi w przypadku istotnego naruszenia tej Gwarancji jest wymiana uszkodzonych nośników Oprogramowania lub, o ile firma AVG Technologies umożliwi takie rozwiązanie, oddanie Oprogramowania i otrzymanie pełnego zwrotu kosztów. Aby skorzystać z praw określonych w niniejszej Sekcji 5, użytkownik musi odinstalować Oprogramowanie i zniszczyć wszystkie jego kopie, które sporządził (w tym kopie archiwalne), oraz (i) jeśli kupił Oprogramowanie w postaci pliku do pobrania, wykonać instrukcje opisane na stronie www.avg.com/support-existing i skontaktować się z nami w sprawie zwrotu kosztów, lub (ii) w pozostałych przypadkach, zwrócić Oprogramowanie w jego oryginalnym opakowaniu, wraz z dowodem zakupu, do punktu zakupu.

b. Darmowe Oprogramowanie. Postanowienia zawarte w tej sekcji 5.b mają zastosowanie w miejsce sekcji 5.a w odniesieniu do Darmowego Oprogramowania i Darmowych Usług AVG. Wszelkie Darmowe Oprogramowanie i Darmowe Usługi AVG są dostarczane „w stanie aktualnym”, „w miarę dostępności”, bez gwarancji ani pomocy technicznej lub innych usług firmy AVG Technologies.

c. Zrzeczenie się odpowiedzialności. Z wyjątkiem gwarancji wyraźnie określonych w sekcji 5.a niniejszej umowy firma AVG Technologies nie udziela jakichkolwiek innych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji odnośnie do tego Oprogramowania, nośników i wszelkich innych przedmiotów tej umowy, w tym między innymi ustawowej gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonych celów i ochrony praw stron trzecich. Firma AVG Technologies nie gwarantuje, że działanie Oprogramowania będzie nieprzerwane i bezbłędne lub że Oprogramowanie zapewni stuprocentową ochronę. Niektóre jurysdykcje nie uznają ograniczeń gwarancji domniemanej, dlatego też powyższe ograniczenia mogą nie dotyczyć określonego użytkownika. Licencjobiorca może mieć inne prawa w zależności od obowiązującego systemu prawnego.

d. Warunki niebezpieczne. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie nie jest stworzone ani licencjonowane w celu użytkowania w niebezpiecznym otoczeniu, w tym między innymi w instalacjach nuklearnych, systemach nawigacji lotniczej, systemach komunikacji lotniczej, systemach kontroli lotów, systemach podtrzymywania życia lub systemach uzbrojenia ani w jakimkolwiek innym otoczeniu, w którym może dojść do obrażeń ciała lub śmierci w wyniku awarii lub braku możliwości użycia Oprogramowania. Nie ograniczając postanowień Sekcji 5.b i 5.c niniejszej Umowy, firma AVG Technologies i jej licencjodawcy niniejszym deklarują, że nie udzielają jakichkolwiek wyraźnych ani dorozumianych gwarancji przydatności do takich celów.

Chrome browser logo

AVG zaleca korzystanie z
DARMOWEJ przeglądarki Chrome™.

Przejdź do treści Przejdź do menu