Licenčná zmluva

DÔLEŽITÉ: Pozorne si prečítajte túto zmluvu. Toto je právne účinná zmluva upravujúca používanie softvéru z vašej strany a zhromažďovanie a používanie určitých osobne identifikovateľných údajov zo strany spoločnosti AVG Technologies. Kliknutím na možnosť „PRIJAŤ“ alebo nainštalovaním priloženého softvérového produktu (ďalej len „Softvér“) súhlasíte (vo vlastnom mene a v mene strany, v ktorej počítači je softvér nainštalovaný), že budete viazaní týmito zmluvnými podmienkami a beriete na vedomie, že spoločnosť AVG Technologies môže zhromažďovať určité osobne identifikovateľné informácie súvisiace s vaším používaním softvéru tak, ako je to podrobne vysvetlené nižšie v článku 7 a v našej ochrane osobných údajov.

Nepožaduje sa od vás, aby ste s týmito podmienkami súhlasili, ale kým tak neurobíte, Softvér sa nenainštaluje a vy nebudete mať právo ho používať.

Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, kliknite na možnosť ODMIETNUŤ a podľa možností vám uhradíme nákupnú cenu nasledujúcim spôsobom:

  • Ak ste si softvér zakúpili stiahnutím, postupujte podľa pokynov na adrese www.avg.com/support-existing a kontaktujte nás ohľadom vašej žiadosti o úhradu nákupnej ceny. Úhrada na váš účet bude pripísaná do tridsiatich (30) dní.
  • V prípade všetkých ostatných nákupov zničte všetky kópie Softvéru, ktoré ste vytvorili (vrátane archivovaných kópií), a vráťte Softvér v pôvodnom obale spolu s dokladom o kúpe na príslušnom predajnom mieste.

OZNÁMENIE: Softvér môže obsahovať funkciu „časového obmedzenia“, ktorá ukončí jeho funkčnosť po uplynutí obdobia platnosti (tak ako je definované nižšie).

Licenčná zmluva s koncovým používateľom softvéru

1. Definície.

a. Oprávnené Účely znamenajú (i) osobné, nekomerčné účely v prípade Softvéru známeho ako AVG AntiVirus Free EditionAVG LinkScannerAVG LinkScanner pre MacAVG Quick ThreatScan a AVG Security Toolbar a (ii) v prípade iného Softvéru vaše osobné účely alebo interné obchodné účely vás a vašich Pridružených Subjektov.

b. Pridružený Subjekt znamená s ohľadom na akúkoľvek stranu, riadiaci alebo riadený subjekt alebo subjekt podliehajúci spoločnému riadeniu príslušnej strany. „Riadenie“ v zmysle tohto článku 1.b znamená vlastníctvo viac ako 50 % emitovaných akcií s hlasovacím právom príslušného subjektu.

c. Príslušné Podmienky znamenajú zmluvné podmienky určené (i) vo vašej objednávke, ak ste stiahli Softvér v elektronickej forme prostredníctvom internetu, (ii) na balení Softvéru, ak ste zakúpili Softvér na disku CD alebo inom fyzickom médiu, alebo (iii) vaším dodávateľom, ak ste získali Softvér v kombinácii s iným hardvérom alebo softvérom. Príslušné Podmienky môžu zahŕňať, bez obmedzenia, akékoľvek zmluvné podmienky stanovujúce trvanie Pôvodného Obdobia Platnosti a maximálny počet počítačov, na ktorých ste oprávnení Softvér používať.

d. AVG Technologies znamená so zreteľom na Softvér známy ako AVG LinkScannerAVG LinkScanner pre MacAVG Identity Protection a AVG Security Toolbar spoločnosť AVG eCommerce CY, Ltd., založenú v súlade s právnym poriadkom Cypru, a pokiaľ ide o všetok ďalší Softvér, spoločnosť AVG Technologies CZ, s.r.o., založenú v súlade s právnym poriadkom Českej republiky.

e. Bezplatný Softvér znamená Softvér, ktorý je vám poskytovaný bez poplatkov okrem iného vrátane Softvéru (i) známeho ako  AVG AntiVirus Free EditionAVG Antivirus Free: Small Business EditionAVG LinkScannerAVG LinkScanner pre MacAVG Quick ThreatScan alebo AVG Security Toolbar, (ii) poskytovaného na skúšobné alebo hodnotiace účely, alebo (iii) označeného alebo inak určeného ako „skúšobná beta verzia“ softvérového produktu.

f. Pôvodné Obdobie Platnosti znamená obdobie začínajúce dátumom stiahnutia alebo iného získania Softvéru a pokračujúce do termínu určeného Príslušnými Podmienkami.

g. Predĺženie Obdobia Platnosti má význam, ktorý sa mu pripisuje v článku 3.a tejto Zmluvy.

h. Obdobie znamená Pôvodné Obdobie Platnosti spolu so všetkými Predĺženiami Obdobia Platnosti.

2. Udelenie licencie; súvisiace ustanovenie.

a. Udelenie licencie. Spoločnosť AVG Technologies vám týmto na základe zmluvných podmienok tejto zmluvy udeľuje nevýhradnú a neprenosnú licenciu na používanie Softvéru počas príslušného Obdobia Platnosti len vo forme spustiteľného alebo objektového kódu a výlučne na Oprávnené Účely v súlade s Príslušnými Podmienkami. Bez obmedzenia vyššie uvedených skutočností, (i) ak ste získali Softvér v kombinácii s osobným počítačom, sieťovým zariadením alebo iným hardvérovým produktom, licencia vás oprávňuje na používanie Softvéru výlučne spolu s príslušným zariadením alebo hardvérom, a (ii) ak ste získali Softvér spolu s inými službami alebo softvérom, vaša licencia vás oprávňuje na používanie Softvéru výlučne spolu s takýmto softvérom alebo príslušnými službami. Akékoľvek iné využitie tohto softvéru než je výslovne povolené týmto článkom 2 alebo akýkoľvek ďalší predaj či ďalšia distribúcia softvéru predstavuje podstatné porušenie tejto zmluvy a môže porušovať príslušné zákony o ochrane autorských práv.

b. Obmedzenia. Nebudete a žiadnej tretej strane nedovolíte (i) rozmnožovať Softvér na žiadne iné účely ako je to primerane potrebné na použitie v rámci účelu tejto Zmluvy a na účely archivácie offline a obnovy po nehodách, (ii) inštalovať Softvér na väčší počet počítačov, než povoľujú Príslušné Podmienky, (iii) okrem prípadov výslovného povolenia spoločnosťou AVG Technologies používať akékoľvek Licenčné Číslo dodané spoločnosťou AVG Technologies (každé jednotlivo ako „Licenčné Číslo“) v súvislosti so Softvérom súčasne na viac než jednom (1) počítači, (iv) zverejňovať akékoľvek Licenčné Číslo akejkoľvek strane, okrem spoločnosti AVG Technologies alebo, ak je to vyžadované na získanie služieb podpory v súvislosti so Softvérom, určeným zástupcom spoločnosti AVG Technologies, (v) zverejňovať Softvér alebo akékoľvek Licenčné Číslo, alebo používať rovnaké číslo na iné než Oprávnené Účely, (vi) okrem prípadov výslovného povolenia právnymi predpismi spätne konštruovať, rozkladať, dekompilovať, prekladať, rekonštruovať, transformovať alebo extrahovať Softvér alebo ktorúkoľvek jeho časť (okrem iného vrátane príslušných podpisov malware a postupov detekcie malware), (vii) okrem výslovného povolenia právnymi predpismi meniť, modifikovať alebo inak pozmeňovať Softvér (okrem iného vrátane príslušných podpisov malware a postupov detekcie malware), (viii) prenášať, dávať do zálohy, požičiavať, zdieľať alebo poskytovať podlicencie na Softvér, a to inak než v súvislosti s predajom, prenájmom, požičiavaním alebo iným prevodom počítača, na ktorom je v súlade s Príslušným Podmienkami nainštalovaný, (ix) umožňovať žiadnej tretej strane prístup k Softvéru alebo používať Softvér v servisnej kancelárii, na časové zdieľanie, prenajímať ho alebo používať v rámci poskytovania služieb, alebo iným podobným spôsobom, (x) prekaziť alebo obísť, snažiť sa prekaziť alebo obísť, alebo umožniť či pomáhať tretej strane prekaziť alebo obísť kontrolu pri inštalácii, alebo používať kópie Softvéru.

c. Aktualizácie. Spoločnosť AVG Technologies môže priebežne počas Obdobia Platnosti poskytovať aktualizácie Softvéru a/alebo zahrnutých podpisov malware (každá označená ako „Aktualizácia“). Aktualizácie sa budú na všetky účely v rámci tejto Zmluvy považovať za Softvér. Potvrdzujete, že musíte stiahnuť a povoliť inštaláciu Aktualizácií, aby ste získali maximálne možné výhody, ktoré Softvér prináša. Ako strana dodávky softvéru a služieb Softvéru AVG ďalej potvrdzujete, že celá Aktualizácia alebo jej časť môže byť nainštalovaná automaticky bez akejkoľvek činnosti z vašej strany. V žiadnom prípade nie je spoločnosť AVG Technologies povinná poskytnúť vám Aktualizácie po vypršaní alebo skončení Obdobia Platnosti a môže podľa vlastného uváženia prestať poskytovať Aktualizácie pre verzie Softvéru, ktoré sú staršie ako najnovšia verzia, alebo Aktualizácie podporujúce použitie Softvéru v spojení s operačnými systémami, e-mailovými programami, prehliadačmi a iným softvérom tretích strán, ktoré sú staršie ako najnovšia verzia.

d. Komentáre Zákazníkov. Spoločnosť AVG Technologies víta vaše komentáre týkajúce sa Softvéru vrátane oznámení o jeho zlyhaní, chybe alebo inej poruche a návrhov na dodatočné alebo odlišné funkcie a vlastnosti. Svoje pripomienky a návrhy nám zasielajte pomocou internetového formulára umiestneného na adrese www.avg.com/customer-feedback. Spoločnosť AVG Technologies nemá povinnosť odpovedať ani konať v súvislosti s týmito komentármi či odporúčaniami, pričom jej udeľujete trvalé, neodvolateľné, v plnej miere vyplatené, celosvetovo platné právo a licenciu bez nároku na honorár v rámci vašich práv duševného vlastníctva (ak existujú) implementovať vaše komentáre a odporúčania do Softvéru a iných produktov a služieb ponúkaných spoločnosťou AVG Technologies, jej Pridruženými Subjektmi a príslušnými poskytovateľmi licencie, držiteľmi licencie, právnymi nástupcami a nadobúdateľmi.

e. Testovanie a porovnávanie. Nesmiete sami a ani nesmiete dovoliť tretím stranám testovať, porovnávať ani externe sprístupniť či zverejniť výsledky testovania alebo porovnávania akéhokoľvek Softvéru AVG bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti AVG Technologies. Žiadosti o udelenie súhlasu s testovaním alebo porovnávaním získate v časti povoľovania testovania a porovnávania na internetovej stránke spoločnosti AVG Technologies www.avg.com.

3. Predĺženia Obdobia Platnosti, ukončenie platnosti.

a. Predĺženia Obdobia Platnosti. Spoločnosť AVG Technologies vám môže pred ukončením Pôvodného Obdobia Platnosti alebo aktuálneho Predĺženia Obdobia Platnosti ponúknuť možnosť predĺženia licencií udelených touto Zmluvou za aktuálnu cenu predĺženia účtovanú spoločnosťou AVG Technologies v danom čase. Postupovaním podľa pokynov a zaplatením ceny za predĺženie stanovenej v ponuke môžete prijať akúkoľvek takúto ponuku a v tomto čase bude platnosť Zmluvy predĺžená na príslušné obdobie (každé označené ako „Predĺženie Platnosti“).

b. Ukončenie platnosti. Spoločnosť AVG Technologies má okrem iných práv vyplývajúcich z právnych predpisov alebo princípov spravodlivosti aj právo ukončiť platnosť licencie udelenej touto Zmluvou bez toho, aby niesla zodpovednosť, a to (i) po upozornení v predstihu piatich (5) dní v prípade, že spoločnosť AVG Technologies podľa vlastného výhradného uváženia buď vám vráti úhradu za vami zaplatené licenčné poplatky vo výške vtedajších poplatkov za Pôvodné Obdobie Platnosti, alebo za Predĺženie Obdobia Platnosti, a to pomerne za príslušné obdobie, alebo poskytne licenciu v zásade podobný produkt na zvyšok Obdobia Platnosti, alebo (ii) kedykoľvek bez oznámenia v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy z vašej strany.

c. Účinky ukončenia platnosti. Po vypršaní alebo ukončení platnosti tejto Zmluvy prestanete používať Softvér. Spoločnosť AVG Technologies vám môže prestať poskytovať Aktualizácie a Softvér môže prestať fungovať. Články 4, 5, 6 a 7 budú platné aj po vypršaní alebo ukončení platnosti tejto Zmluvy.

4. Vlastnícke právo.

Spoločnosť AVG Technologies si vyhradzuje všetky práva na Softvér, ktoré nie sú výslovne udelené touto Zmluvou. Všetky autorské práva, ochranné známky a ostatné mysliteľné práva duševného vlastníctva na Softvér a v rámci Softvéru (okrem iného vrátane podpisov malware a ostatných dátových súborov, obrázkov zobrazovaných v Softvéri a zobrazení obrazoviek, ako aj dokumentácie vzťahujúcej sa na Softvér) sú majetkom spoločnosti AVG Technologies alebo jej poskytovateľov licencií a sú chránené právnymi predpismi USA a medzinárodnými autorskoprávnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a ostatnými príslušnými právnymi predpismi. Každá kópia Softvéru, ktorú ste na základe tejto Zmluvy oprávnený vytvoriť, musí obsahovať kompletné autorské právo a ďalšie oznámenia, ktoré sú súčasťou originálnej kópie tohto Softvéru.

5. Záruky.

a. Všeobecné ustanovenie. Spoločnosť AVG Technologies vám zaručuje, že pri dodaní Softvéru a počas nasledujúcich tridsiatich (30) dní (i) bude médium (ak existuje), na ktorom sa Softvér dodáva, bez chýb materiálu, a (ii) v súlade s článkom 5(c) bude Softvér fungovať podľa príslušných špecifikácií. Vyššie uvedená záruka sa vzťahuje len na pôvodne dodaný Softvér a nevzťahuje sa na Aktualizácie. Vašou jedinou a výhradnou nápravou pri nedodržaní tejto záruky je výmena chybného média alebo softvéru, alebo po schválení spoločnosťou AVG Technologies vrátenie Softvéru a plná úhrada zaplatenej ceny. Aby ste uplatnili svoje práva podľa tohto článku 5, musíte odinštalovať a zničiť všetky kópie Softvéru, ktoré ste prípadne vytvorili (vrátane všetkých archívnych kópií) a (i) ak ste si zakúpili Softvér stiahnutím z internetu, postupujte podľa pokynov na adrese www.avg.com/support-existing a kontaktujte nás s vašou požiadavkou na vrátenie úhrady, alebo (ii) pre všetky ostatné spôsoby nákupu vráťte Softvér v pôvodnom obale spolu s dokladom o kúpe na mieste predaja.

b. Bezplatný Softvér. Ustanovenia tohto článku 5.b sa uplatnia namiesto článku 5.a s ohľadom na Bezplatný Softvér a Bezplatné Služby spoločnosti AVG. Všetok Bezplatný Softvér a Bezplatné Služby spoločnosti AVG sa uplatnia „TAK AKO SÚ“ a „podľa dostupnosti“, bez záruky a bez podpory či iných služieb poskytovaných spoločnosťou AVG Technologies.

c. Zrieknutie sa zodpovednosti. Okrem prípadov výslovne uvedených v článku 5.a tejto zmluvy sa spoločnosť AVG Technologies zrieka všetkých ostatných záruk s ohľadom na softvér, média a akýkoľvek iný predmet tejto zmluvy, či už výslovných alebo predpokladaných, okrem iného vrátane predpokladanej záruky predajnosti, predpokladanej záruky vhodnosti na určitý účel a predpokladanej záruky nezasahovania do práv iných. Spoločnosť AVG Technologies neručí, že počas prevádzky softvéru sa nevyskytnú prerušenia alebo chyby, alebo že tento softvér poskytne 100 % ochranu. Niektoré právne systémy neumožňujú obmedzenia určitých implicitných záruk, takže vyššie uvedené obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať. Môžete mať aj iné práva, ktoré sa líšia v závislosti od konkrétneho právneho systému.

d. Nebezpečné prostredia. Beriete na vedomie, že tento Softvér nebol vytvorený a ani jeho licencia sa nevzťahuje na použitie v nebezpečných prostrediach okrem iného vrátane jadrových zariadení, systémov leteckej navigácie, systémov leteckej komunikácie, riadenia leteckej prevádzky, zariadení na podporu životných funkcií, zbraňových systémov alebo v akomkoľvek prostredí, kde by chyba Softvéru alebo neschopnosť používať Softvér mohli viesť k zraneniu osôb alebo úmrtiu. Bez obmedzovania ustanovení v článkoch 5.b a 5.c tejto Zmluvy sa spoločnosť AVG Technologies a jej poskytovatelia licencie zriekajú všetkých výslovných aj implicitných záruk vhodnosti na takéto používanie.

Chrome browser logo

AVG odporúča používať
BEZPLATNÝ internetový prehliadač Chrome™.

Prejsť na obsah stránky Prejsť na ponuku