Perjanjian Lesen

PENTING: Baca perjanjian ini dengan teliti. Perjanjian ini adalah kontrak undang-undang yang mengawal penggunaan anda terhadap perisian serta pengumpulan dan penggunaan AVG Technologies terhadap maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi yang tertentu. Apabila mengklik opsyen “TERIMA” atau memasang produk perisian yang disertakan ("perisian"), anda (bagi pihak diri anda dan pihak yang anda gunakan komputernya untuk memasang perisian) bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat ini serta mengakui bahawa AVG Technologies boleh mengumpulkan maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi yang tertentu yang berkaitan dengan penggunaan anda terhadap perisian, seperti yang diterangkan secara terperinci dalam seksyen 7 di bawah dan dalam dasar privasi kami.

Anda perlu menerima terma ini tetapi, melainkan dan sehingga anda menerima, Perisian tidak akan dipasang dan anda tidak akan dibenarkan untuk menggunakan perisian tersebut.

Jika anda tidak berhasrat untuk bersetuju dengan terma ini, sila klik “TOLAK” dan, jika berkaitan, dapatkan bayaran balik harga pembelian seperti berikut:

  • Jika anda membeli muat turun, ikuti arahan di www.avg.com/support-existing dan hubungi kami dengan permintaan bayaran balik anda. Sila benarkan tiga puluh (30) hari untuk kredit digunakan pada akaun anda.
  • Untuk semua pembelian lain, hapuskan semua salinan Perisian yang anda mungkin ada (termasuk salinan arkib) dan kembalikan Perisian dalam pakej asalnya, bersama dengan resit anda, ke pusat pembelian.

NOTIS: Perisian boleh mengandungi ciri “tamat masa” yang menyebabkan perisian tidak beroperasi di penghujung tempoh (seperti yang ditakrifkan di bawah).

Perjanjian Lesen Perisian Pengguna Akhir

1. Definisi.

a. Tujuan Yang Dibenarkan bermaksud (i) tujuan peribadi, bukan komersil dalam hal Perisian yang dikenali sebagai AVG AntiVirus Free EditionAVG LinkScannerAVG LinkScanner untuk MacAVG Quick ThreatScan dan AVG Security Toolbar dan (ii) tujuan peribadi anda atau tujuan perniagaan dalaman anda dan Affiliate anda dalam hal Perisian lain.

b. Affiliate bermaksud, berkaitan dengan mana-mana pihak, entiti yang mengawal, dikawal oleh atau di bawah kawalan bersama dengan pihak yang berkaitan. “Kawalan” seperti yang digunakan dalam Seksyen 1.b, bermaksud pemilikan lebih daripada 50% kepentingan mengundi tertunggak bagi entiti berkenaan.

c. Syarat Berkaitan bermaksud terma dan syarat yang ditetapkan (i) dalam pesanan anda jika anda telah memuat turun Perisian dalam bentuk elektronik melalui Internet, (ii) pada pakej Perisian jika anda telah membeli Perisian pada CD atau bahantara fizikal lain atau (iii) oleh pembekal anda jika anda menerima Perisian bersama dengan perkakasan atau perisian lain. Syarat Berkaitan boleh merangkumi, tanpa had, sebarang terma atau syarat yang menyatakan jangka masa Tempoh Permulaan dan bilangan maksimum komputer yang anda dibenarkan untuk menggunakan Perisian.

d. AVG Technologies bermaksud, berkaitan dengan Perisian yang dikenali sebagai AVG LinkScannerAVG LinkScanner untuk MacAVG Identity Protection dan AVG Security Toolbar, AVG eCommerce CY, Ltd., sebuah syarikat yang ditubuhkan di bawah undang-undang Cyprus dan berkaitan dengan semua Perisian lain, AVG Technologies CZ, s.r.o., sebuah syarikat yang ditubuhkan di bawah undang-undang Republik Czech.

e. Perisian Percuma bermaksud Perisian yang disediakan kepada anda tanpa bayaran, termasuk tanpa had Perisian (i) yang dikenali sebagai AVG AntiVirus Free EditionAVG Antivirus Free: Small Business EditionAVG LinkScannerAVG LinkScanner untuk MacAVG Quick ThreatScan atau AVG Security Toolbar, (ii) diberikan untuk tujuan percubaan atau penilaian, atau (iii) ditandakan atau sebaliknya diperuntukkan sebagai produk perisian versi “ujian beta”.

f. Tempoh Permulaan bermaksud jangka masa yang bermula pada tarikh anda memuat turun atau memperoleh Perisian ini dan berterusan untuk tempoh yang dinyatakan oleh Syarat Berkaitan.

g. Tempoh Pembaharuan mempunyai maksud yang dikaitkan kepadanya mengikut Seksyen 3.a dalam Perjanjian ini.

h. Tempoh bermaksud Tempoh Permulaan bersama dengan semua Tempoh Pembaharuan.

2. Geran Lesen; Peruntukan Berkaitan.

a. Geran Lesen. AVG Technologies, tertakluk kepada terma dan syarat Perjanjian ini, dengan ini memberi anda lesen bukan eksklusif dan tidak boleh dipindahkan semasa Tempoh penggunaan Perisian berkaitan hanya dalam bentuk kod boleh laku atau objek dan hanya untuk Tujuan Yang Dibenarkan menurut Syarat Berkaitan. Tanpa mengehadkan yang disebut di atas, (i) jika anda menerima Perisian secara bergabung dengan komputer peribadi, alat rangkaian atau produk perkakasan yang lain, lesen anda membenarkan anda untuk menggunakan Perisian hanya dengan unit perkakasan yang berkaitan; dan (ii) jika anda menerima Perisian secara bergabung dengan perkhidmatan atau mana-mana perisian lain, lesen anda membenarkan anda untuk menggunakan Perisian hanya dengan unit perisian yang berkaitan atau perkhidmatan yang berkaitan. Sebarang penggunaan perisian selain daripada yang dibenarkan secara jelas oleh seksyen 2 ini, atau sebarang penjualan semula atau pengedaran perisian, merupakan pelanggaran bahan bagi perjanjian ini dan mungkin melanggar undang-undang hak cipta yang berkenaan.

b. Had. Anda tidak akan, dan tidak akan membenarkan mana-mana pihak ketiga untuk, (i) membuat salinan Perisian bagi sebarang tujuan selain daripada semunasabahnya perlu untuk menggunakan yang sama seperti yang dimaksudkan oleh Perjanjian ini dan untuk tujuan arkib luar talian dan pemulihan bencana, (ii) memasang Perisian pada lebih komputer daripada yang dibenarkan oleh Syarat Berkaitan, (iii) kecuali sebagaimana yang telah dibenarkan dengan jelas oleh AVG Technologies, menggunakan mana-mana nombor lesen yang dibekalkan oleh AVG Technologies (setiap satu “Nombor Lesen”) yang berkaitan dengan Perisian pada lebih daripada satu (1) komputer pada bila-bila masa, (iv) mendedahkan mana-mana Nombor Lesen kepada mana-mana pihak selain daripada AVG Technologies atau, sebagaimana yang dikehendaki untuk mendapatkan perkhidmatan sokongan sehubungan dengan Perisian, wakil AVG Technologies yang ditetapkan, (v) menerbitkan Perisian atau mana-mana Nombor Lesen atau menggunakannya selain daripada untuk Tujuan Yang Dibenarkan, (vi) kecuali sebagaimana yang dibenarkan dengan jelas oleh undang-undang, kejuruteraan undur, menyahhimpun, meleraikan, menterjemah, membina semula, mengubah atau mengekstrak Perisian atau mana-mana bahagian Perisian (termasuk tanpa had, sebarang tandatangan malware yang berkaitan dan rutin pengesanan malware), (vii) kecuali sebagaimana yang dibenarkan dengan jelas oleh undang-undang, mengubah, mengubah suai atau sebaliknya meminda Perisian (termasuk tanpa had sebarang tandatangan malware yang berkaitan dan rutin pengesanan malware), (viii) memindahkan, memberi sandaran, menyewa, berkongsi atau memberi sublesen Perisian selain daripada yang berkaitan dengan penjualan, pajakan, penyewaan atau pemindahan komputer lain tempat ia dipasang dalam mematuhi Syarat Berkaitan, (ix) memberi sebarang akses pihak ketiga kepada atau penggunaan Perisian pada biro perkhidmatan, perkongsian masa, perkhidmatan langganan atau pembekal perkhidmatan aplikasi atau asas lain yang sama, atau (x) menewaskan atau menggagalkan, percubaan untuk menewaskan atau menggagalkan, atau memberi kebenaran atau membantu mana-mana pihak ketiga dalam menewaskan atau menggagalkan kawalan ke atas pemasangan atau penggunaan salinan Perisian.

c. Kemas Kini. Dari semasa ke semasa dalam tempoh Penggunaan, AVG Technologies boleh memberikan kemas kini kepada Perisian dan/atau tandatangan malware yang disertakan bersama (setiap satu, “Kemas Kini”). Kemas Kini akan dianggap Perisian bagi semua tujuan di bawah Perjanjian ini. Anda mengakui bahawa anda mesti memuat turun dan membenarkan pemasangan Kemas Kini secara rutin untuk mendapatkan faedah maksimum daripada Perisian. Sebagai sebahagian daripada penyerahan perisian dan perkhidmatan AVG Software, anda mengakui selanjutnya bahawa semua atau sesetengah bahagian bagi setiap Kemas Kini mungkin dipasangkan secara automatik tanpa sebarang tindakan daripada anda. AVG Technologies tidak mempunyai kewajipan untuk membekalkan anda dengan Kemas Kini dalam apa jua keadaan berikutan tamatnya tempoh atau penamatan Perjanjian ini, dan AVG Technologies mengikut budi bicaranya semata-mata mungkin menamatkan Kemas Kini untuk sebarang versi Perisian tersebut selain daripada versi terkini, atau untuk penggunaan Perisian berkaitan dengan versi sebarang sistem pengendalian, atur cara e-mel, atur cara pelayar dan perisian lain pihak ketiga selain daripada versi terkini.

d. Komen Pelanggan. AVG Technologies mengalu-alukan komen anda berkenaan Perisian termasuk pemberitahuan bahawa anda telah mengalami kegagalan Perisian, ralat atau pincang tugas Perisian lain dan cadangan untuk ciri dan fungsi tambahan atau berbeza. Sila hantarkan komen dan cadangan anda kepada kami menggunakan borang web yang terdapat di www.avg.com/customer-feedback. AVG Technologies tidak mempunyai kewajipan untuk membalas atau bertindak terhadap sebarang komen atau cadangan sedemikian tetapi anda memberi AVG Technologies hak dan lesen berkekalan, tak boleh batal, berbayar sepenuhnya, bebas royalti di seluruh dunia di bawah hak harta intelektual anda (jika ada) untuk melaksanakan komen dan cadangan anda dalam Perisian serta produk dan perkhidmatan lain yang ditawarkan oleh AVG Technologies, Affiliate dan pemberi lesen, pemegang lesen, pengganti dan pemegang serah hak masing-masing.

e. Menguji, Menanda Aras. Anda tidak akan, dan tidak akan membenarkan mana-mana pihak ketiga untuk menguji atau membuat penanda aras atau pun mendedahkan secara terbuka atau menerbitkan keputusan ujian atau penanda aras untuk sebarang Perisian AVG tanpa mendapatkan persetujuan bertulis AVG Technologies terlebih dahulu. Permintaan pengesahan untuk ujian atau penanda aras boleh diarahkan melalui seksyen pengesahan ujian dan penanda aras pada tapak web AVG Technologies www.avg.com.

3. Pembaharuan, Penamatan.

a. Pembaharuan. AVG Technologies, sebelum berakhirnya Tempoh Permulaan atau Terma Pembaharuan semasa, boleh menawarkan anda peluang untuk melanjutkan lesen yang diberikan oleh Perjanjian ini pada harga pembaharuan semasa AVG Technologies. Anda boleh menerima sebarang tawaran sedemikian dengan mengikut arahan dan membayar harga pembaharuan yang ditetapkan dalam tawaran itu, di mana pada masa itu tempoh Perjanjian akan dilanjutkan mengikut tempoh yang berkenaan (setiap satu, “Tempoh Pembaharuan”).

b. Penamatan. AVG Technologies, lanjutan daripada hak lain mungkin disediakan pada tahap undang-undang atau ekuiti, layak untuk menamatkan lesen yang dibenarkan oleh Perjanjian ini tanpa liabiliti (i) untuk tempoh lima (5) hari sebelum pemberitahuan, hanya jika AVG Technologies, dengan budi bicaranya sendiri, sama ada akan mengembalikan kepada anda bayaran lesen yang dibayar untuk tempoh permulaan semasa atau tempoh pembaharuan, diprorata ke atas tempoh yang berkenaan, atau memberikan lesen untuk produk yang hampir sama untuk baki Tempoh, atau (ii) untuk sebab pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan jika anda melakukan pelanggaran bahan Perjanjian ini.

c. Kuat Kuasa Penamatan. Pada tarikh tamat tempoh atau penamatan Perjanjian ini, anda akan berhenti menggunakan Perisian, AVG Technologies boleh berhenti memberikan Kemas Kini yang disediakan kepada anda dan Perisian akan berhenti berfungsi. Seksyen 4, 5, 6 dan 7 akan terus digunakan walaupun Perjanjian ini telah tamat tempoh atau ditamatkan.

4. Pemilikan.

AVG Technologies mempunyai semua hak dalam Perisian yang tidak diberikan dengan jelas oleh Perjanjian ini. Semua hak cipta, tanda dagangan dan hak harta intelektual yang dapat difikirkan dalam dan ke atas Perisian tersebut (termasuk tetapi tidak terhad kepada, tandatangan malware dan fail data lain, imej yang muncul dalam Perisian tersebut dan paparan skrin serta mana-mana dan semua dokumentasi berkaitan dengan Perisian tersebut) dimiliki oleh AVG Technologies atau pemberi lesennya, dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta, triti antarabangsa dan undang-undang yang diguna pakai lain di Amerika Syarikat dan negara lain. Sebarang salinan Perisian yang dibenarkan dibuat menurut Perjanjian ini mesti mengandungi keseluruhan hak cipta dan notis lain yang disertakan dalam salinan asal Perisian.

5. Jaminan.

a. Umum. AVG Technologies menjamin, pada masa penyerahan Perisian tersebut dan selama tempoh tiga puluh (30) hari selepas itu, bahawa (i) bahantara (jika ada) yang digunakan untuk menyerahkan Perisian tersebut akan bebas daripada kerosakan bahan, dan (ii) tertakluk pada Seksyen 5(c), bahawa Perisian tersebut akan berfungsi pada umumnya menurut spesifikasi berkaitan. Jaminan di atas hanya terpakai kepada Perisian tersebut seperti yang diserahkan pada asalnya dan tidak merangkumi Kemas Kini. Satu-satunya cara penyelesaian terhadap pelanggaran Jaminan ini adalah penggantian media atau Perisian yang rosak atau mengikut pilihan AVG Technologies, pemulangan Perisian untuk mendapat bayaran balik sepenuhnya. Untuk menggunakan hak-hak anda di bawah Seksyen 5, anda harus menyahpasang dan memusnahkan semua salinan Perisian yang mungkin telah anda buat (termasuk semua salinan arkib), dan (i) jika anda membeli Perisian tersebut dengan memuat turun, ikut arahan di www.avg.com/support-existing dan hubungi kami dengan permintaan bayaran balik anda, atau (ii) untuk semua pembelian lain, kembalikan Perisian tersebut di dalam bungkusan asalnya, berserta dengan resit anda, ke tempat pembelian.

b. Perisian Percuma. Peruntukan seksyen 5.b ini digunakan bagi menggantikan seksyen 5.a sehubungan dengan Perisian Percuma dan Perkhidmatan Percuma AVG. Semua Perisian Percuma dan Perkhidmatan Percuma AVG disediakan “SEBAGAIMANA ADANYA”, “seperti yang tersedia”, tanpa jaminan dan tanpa sokongan atau perkhidmatan lain oleh AVG Technologies.

c. Penafian. Kecuali jika disediakan dengan jelas oleh seksyen 5.a perjanjian ini, AVG Technologies menafikan semua jaminan lain yang merujuk kepada perisian, media dan perkara lain dalam perjanjian ini, sama ada dinyatakan secara jelas atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad pada jaminan kebolehniagaan yang jelas, jaminan kesesuaian tujuan tertentu yang jelas dan jaminan bukan pelanggaran yang jelas. AVG Technologies tidak memberi jaminan bahawa operasi perisian tidak akan terganggu atau bebas ralat atau perisian akan memberikan perlindungan 100%. Sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan pembatasan ke atas waranti tersirat yang tertentu, jadi pembatasan di atas mungkin tidak berkaitan dengan anda. Anda mungkin mempunyai hak-hak lain yang berbeza daripada satu bidang kuasa ke bidang kuasa yang lain.

d. Persekitaran Berbahaya. Anda mengakui bahawa Perisian tidak direka atau dilesenkan untuk penggunaan dalam persekitaran berbahaya, termasuk tanpa had operasi kemudahan nuklear, sistem navigasi pesawat, sistem komunikasi pesawat, kawalan trafik udara, bantuan hayat atau sistem senjata dan sebarang persekitaran lain yang boleh menyebabkan kecederaan atau kematian akibat daripada kegagalan atau ketidapupayaan penggunaan Perisian. Tanpa mengehadkan peruntukan Seksyen 5.b dan 5.c Perjanjian ini, AVG Technologies dan pemberi lesennya, dengan ini menafikan sebarang jaminan nyata atau tersirat mengenai kesesuaian untuk penggunaan yang sedemikian.

Chrome browser logo

AVG mengesyorkan anda menggunakan
pelayar Internet Chrome™ PERCUMA.

Langkau ke kandungan Langkau ke menu