Licenční ujednání

DŮLEŽITÉ: Důkladně si toto ujednání prostudujte. Představuje právně závaznou smlouvu, která upravuje používání softwaru a shromažďování a zpracování určitých osobních údajů společností AVG Technologies. Kliknutím na volbu „PŘIJMOUT“ nebo instalací souvisejícího softwarového produktu (dále „Software“) vyjadřujete souhlas (svým jménem a jménem strany, na jejímž počítači je software instalován) s těmito podmínkami a ujednáními a berete na vědomí, že společnost AVG Technologies může shromažďovat určité osobní údaje souvisící s vaším používáním tohoto softwaru. Toto shromažďování údajů je podrobně popsáno dále v části 7 a v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Tyto podmínky nemusíte přijímat, ale pokud tak neučiníte, Software nebude nainstalován nebudete mít právo jej používat.

Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, klikněte na volbu „ODMÍTNOUT“ a nechte si vrátit případnou kupní cenu následujícím způsobem:

  • Pokud jste software zakoupili formou stažení, postupujte podle pokynů uvedených na adrese www.avg.com/support-existing a podejte žádost o vrácení kupní ceny. Peníze budou na váš účet připsány nejpozději do třiceti (30) dní.
  • Pokud jste Software zakoupili jakoukoli jinou formou, zničte všechny kopie Softwaru, které jste vytvořili (včetně archivních kopií) a vraťte Software v původním balení spolu s dokladem o koupi v místě, kde jste jej zakoupili.

POZNÁMKA: Software může obsahovat funkci „časového limitu“, která způsobí, že software po vypršení platnosti smlouvy (definováno níže) přestane fungovat.

Licenční Ujednání s Koncovým Uživatelem Softwaru

1. Definice.

a. Schválenými Účely se rozumí i) v případě Softwaru  AVG AntiVirus Free EditionAVG LinkScannerAVG LinkScanner pro MacAVG Quick ThreatScan a AVG Security Toolbar osobní nekomerční účely a ii) v případě ostatního Softwaru vaše osobní účely nebo vaše interní komerční účely či interní komerční účely vašich Přidružených Společností.

b. Přidruženou Společností ve vztahu ke kterékoli straně se rozumí subjekt, který příslušnou stranu ovládá, je jí ovládán nebo je ovládán stejným subjektem jako daná strana. „Ovládáním“ se v části 1.b rozumí vlastnictví více než 50 % akcií s hlasovacími právy příslušného subjektu v oběhu.

c. Příslušnými Podmínkami se rozumí podmínky uvedené i) ve vaší objednávce, pokud jste si Software stáhli v elektronické podobě z internetu, ii) na obalu, pokud jste Software zakoupili na disku CD nebo jiném fyzickém médiu, nebo iii) dodavatelem, pokud jste Software získali společně s dalším hardwarem či softwarem. Příslušné Podmínky mohou zahrnovat jakékoli podmínky určující délku Počáteční Doby Trvání a maximální počet počítačů, na kterých smíte Software používat.

d. Společností AVG Technologies se rozumí ve vztahu k Softwaru pod názvem AVG LinkScannerAVG LinkScanner pro MacAVG Identity Protection a AVG Security Toolbar společnost AVG eCommerce CY, Ltd., společnost založená podle právního řádu Kypru, a ve vztahu k ostatnímu Softwaru společnost AVG Technologies CZ, s. r. o., společnost založená podle právního řádu České republiky.

e. Bezplatným Softwarem se rozumí Software, který vám je poskytnut bezplatně, mimo jiné včetně Softwaru i) pod názvem AVG AntiVirus Free EditionAVG Antivirus Free: Small Business EditionAVG LinkScannerAVG LinkScanner pro MacAVG Quick ThreatScan nebo AVG Security Toolbar, ii) poskytovaného pro účely zkoušení nebo hodnocení, nebo iii) jakkoli označeného jako beta testovací verze softwarového produktu.

f. Počáteční Dobou Trvání se rozumí období začínající dnem stažení nebo jiného pořízení Softwaru a trvající po dobu uvedenou v Příslušných Podmínkách.

g. Dobou Prodloužení se rozumí období popsané v části 3.a tohoto Ujednání.

h. Dobou Trvání se rozumí Počáteční Doba Trvání spolu se všemi Dobami Prodloužení.

2. Udělení Licence, Příslušná Ujednání.

a. Udělení Licence. Společnost AVG Technologies vám v souladu s podmínkami tohoto Ujednání uděluje nevýhradní a nepřenositelnou licenci na příslušnou Dobu Trvání k užívání Softwaru výhradně ve formě spustitelného nebo objektového kódu a výhradně pro Schválené Účely v souladu s Příslušnými Podmínkami. Bez omezení výše uvedeného platí, že i) pokud obdržíte Software spolu s osobním počítačem, síťovým zařízením nebo jiným hardwarovým produktem, dává vám tato licence právo používat Software výlučně ve spojení s příslušným hardwarovým zařízením, a ii) pokud jste obdrželi Software spolu se službami nebo jiným softwarem, dává vám tato licence právo používat Software výlučně ve spojení s příslušným softwarem nebo službami. Jakékoli použití Softwaru v rozporu s výslovnými svoleními v části 2 tohoto Ujednání nebo další prodej či distribuce Softwaru představuje závažné porušení tohoto Ujednání a může znamenat porušení příslušných zákonů o autorských právech.

b. Omezení. Sami nebudete (ani nikomu jinému nedovolíte) i) duplikovat tento Software za jakýmkoli jiným účelem než takovým, který vhodným způsobem umožňuje použití tohoto softwaru podle tohoto Ujednání, a za účelem archivace offline a obnovy po havárii, ii) instalovat Software na více počítačů, než povolují Příslušné Podmínky, iii) bez výslovného svolení společnosti AVG Technologies používat kterékoli z licenčních čísel poskytnutých společností AVG Technologies (ve všech případech „Licenční Číslo“) ve spojení se Softwarem na více než jednom (1) počítači v daný okamžik, iv) sdělovat kterékoli Licenční Číslo jiné straně než společnosti AVG Technologies či určeným zástupcům společnosti AVG Technologies pro potřeby získání služeb podpory k Softwaru, v) publikovat Software či kterékoli Licenční Číslo nebo je používat k jiným než Schváleným Účelům, vi) s výjimkou výslovného povolení zákonem zpětně překládat, převádět ze strojového kódu, dekompilovat, překládat, provádět rekonstrukci, transformaci či extrakci Softwaru ani jakékoli jeho části (mimo jiné včetně veškerých souvisejících definic malwaru a postupů detekce malwaru), vii) s výjimkou výslovného povolení zákonem měnit, upravovat či jinak pozměňovat Software (mimo jiné včetně veškerých souvisejících definic malwaru a postupů detekce malwaru), viii) přenášet, zastavovat, pronajímat, sdílet ani dále licencovat Software jiným způsobem než ve spojení s prodejem, pronájmem, zapůjčením či jiným přenosem počítače, v němž je tento Software nainstalován v souladu s Příslušnými Podmínkami, ix) poskytovat třetím stranám přístup k Softwaru či umožňovat jeho použití v rámci výpočetního střediska, timesharingu, předplaceného odběru služeb, poskytování aplikačních služeb či na jiném podobném základě, ani x) překonávat či obcházet nebo se pokoušet překonat či obejít ani umožňovat či napomáhat třetí straně překonat či obejít kontrolní prvky pro instalaci nebo používání kopií Softwaru.

c. Aktualizace. Společnost AVG Technologies může během Doby Trvání příležitostně poskytovat aktualizace Softwaru a/nebo obsažených definic malwaru (ve všech případech „Aktualizace“). Aktualizace jsou považovány za Software pro všechny účely tohoto ujednání. Berete na vědomí, že aby bylo dosaženo maximálního přínosu Softwaru, je nutné Aktualizace průběžně stahovat a povolovat jejich instalaci. Dále souhlasíte s tím, že v rámci dodání softwaru a služeb pro Software AVG mohou být Aktualizace nebo jejich části instalovány automaticky bez vašeho přičinění. Společnost AVG Technologies není za žádných okolností povinna poskytovat Aktualizace po vypršení či ukončení Doby Trvání a dle svého výhradního uvážení smí ukončit Aktualizace pro libovolnou verzi Softwaru s výjimkou nejnovější aktuální verze nebo Aktualizace pro podporu použití Softwaru společně s verzemi libovolných operačních systémů jiných dodavatelů, e-mailových aplikací, prohlížečů a dalšího softwaru s výjimkou nejnovější aktuální verze.

d. Připomínky Zákazníků. Společnost AVG Technologies uvítá vaše komentáře k Softwaru, a to včetně hlášení o selhání Softwaru, jeho chybě či jiné závadě a návrhů dalších či jiných prvků a funkcí. Své připomínky a návrhy nám můžete posílat prostřednictvím webového formuláře na adrese www.avg.com/customer-feedback. Společnost AVG Technologies na vaše připomínky či návrhy není povinna odpovídat ani jakkoli reagovat, přičemž vy společnosti AVG Technologies v rámci svých práv na duševní vlastnictví (existují-li taková práva) udělujete bez nároku na honorář trvalé, neodvolatelné, plně splacené celosvětové právo a licenci na použití těchto připomínek a návrhů v Softwaru a dalších produktech a službách nabízených společností AVG Technologies, jejími Přidruženými Společnostmi a příslušnými poskytovateli licencí, držiteli licencí, právními nástupci a nabyvateli práv.

e. Testování, Měření Výkonu. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti AVG nesmíte testovat, měřit výkon ani externě zveřejňovat či publikovat výsledky takového testování nebo měření výkonu jakéhokoli Softwaru společnosti AVG ani umožňovat tyto činnosti provádět třetím stranám. Žádosti o povolení testování nebo měření výkonu lze podávat prostřednictvím části věnované tématu testování a měření výkonu na příslušných webových stránkách společnosti AVG Technologies www.avg.com.

3. Prodloužení, Ukončení.

a. Prodloužení. Společnost AVG Technologies vám před koncem Počáteční Doby Trvání nebo aktuální Doby Prodloužení může nabídnout možnost prodloužit licence udělené tímto Ujednáním za aktuální cenu prodloužení. Takovou nabídku můžete přijmout, když budete postupovat podle pokynů a zaplatíte cenu prodloužení uvedenou v nabídce. V tu chvíli se doba trvání Ujednání prodlouží o příslušné období (dále jako „Doba Prodloužení“).

b. Ukončení. Společnost AVG Technologies má kromě jiných takových práv vyplývajících ze zákona či zvyklostí právo ukončit licenci udělenou v tomto Ujednání bez další odpovědnosti i) bez udání důvodu formou oznámení zaslaného pět (5) dní předem pod podmínkou, že vám společnost AVG Technologies dle svého výhradního uvážení buď vrátí poplatky zaplacené za část příslušné Počáteční Doby Trvání nebo Doby Prodloužení, která dosud neuplynula, poměrně podle příslušného období, nebo udělí licenci na zbytek Doby Trvání na velmi podobný produkt, nebo ii) z konkrétního důvodu, kdykoli a bez předchozího oznámení, dopustíte-li se závažného porušení tohoto Ujednání.

c. Účinky Ukončení. Po vypršení nebo ukončení tohoto Ujednání přestanete používat Software; společnost AVG Technologies může ukončit poskytování příslušných Aktualizací a Software může přestat fungovat. Části 4, 5, 6 a 7 zůstávají v platnosti i po vypršení či ukončení tohoto Ujednání.

4. Vlastnictví.

Společnost AVG Technologies si vyhrazuje veškerá práva k Softwaru, která nejsou v tomto Ujednání výslovně udělena. Všechna autorská práva, ochranné známky a další případná práva duševního vlastnictví k Softwaru (včetně mimo jiné definic malwaru a dalších datových souborů, obrázků v Softwaru a zobrazených na obrazovce a rovněž veškeré dokumentace související se Softwarem) jsou vlastnictvím společnosti AVG Technologies nebo jejích poskytovatelů licencí a jsou chráněna zákony o autorských právech USA a dalších zemí, mezinárodními smlouvami a dalšími relevantními právními předpisy. Jakákoli kopie Softwaru, jejíž vytvoření je povoleno v souladu s tímto Ujednáním, musí obsahovat úplné upozornění na autorská práva a další taková upozornění obsažená v původní kopii Softwaru.

5. Záruky.

a. Obecné. Společnost AVG Technologies zaručuje, že při dodání Softwaru a následně po dobu třiceti (30) dnů i) nebude médium (je-li použito), na němž byl Software dodán, obsahovat vady materiálu a ii) v souladu s částí 5.c bude Software provádět odpovídající činnost v souladu s příslušnými specifikacemi. Výše uvedená záruka se vztahuje pouze na původně dodaný Software, nikoli na Aktualizace. Vaším jediným a výhradním nápravným prostředkem při porušení této Záruky je náhrada poškozeného média nebo Softwaru nebo, dle volby společnosti AVG Technologies, vrácení Softwaru s náhradou zaplacené částky v plné výši. Za účelem uplatnění práv podle této části 5 musíte odinstalovat a odstranit všechny kopie Softwaru, které jste pořídili (včetně archivních kopií), a i) v případě zakoupení Softwaru prostřednictvím stažení postupovat podle pokynů uvedených na adrese www.avg.com/support-existing a kontaktovat nás s žádostí o náhradu zaplacené částky, nebo ii) v případě jiného způsobu zakoupení vrátit Software v jeho původním balení společně s dokladem o koupi v místě zakoupení.

b. Bezplatný Software. V případě Bezplatného Softwaru a Bezplatných Služeb AVG se místo části 5.a použijí ujednání této části 5.b. Veškerý Bezplatný Software a Bezplatné Služby AVG jsou poskytovány „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ a „JAK JSOU K DISPOZICI“, bez záruky nebo jiných služeb ze strany společnosti AVG Technologies.

c. Vyloučení Odpovědnosti. S výjimkou výslovného ustanovení v části 5.a tohoto Ujednání se společnost AVG Technologies zříká všech dalších záruk vzhledem k softwaru, médiím a dalším předmětům tohoto Ujednání, výslovných či předpokládaných, mimo jiné včetně předpokládané záruky prodejnosti, předpokládané záruky vhodnosti pro určitý účel a předpokládané záruky neporušení zákona. Společnost AVG Technologies nezaručuje, že činnost Softwaru bude nepřerušovaná a bezchybná, ani že Software bude poskytovat 100% ochranu. V některých právních systémech není dovoleno omezení konkrétních vyplývajících záruk, takže se na vás výše uvedená omezení nemusí vztahovat. V závislosti na právním systému vám mohou náležet další práva.

d. Nebezpečná Prostředí. Software není navržen ani licencován pro použití v nebezpečném prostředí, mimo jiné při řízení jaderných zařízení, v systémech letecké navigace, systémech letecké komunikace, řízení leteckého provozu, systémech podpory životních funkcí, systémech týkajících se zbraní a v jakémkoli jiném prostředí, ve kterém může selhání Softwaru nebo nemožnost jeho použití způsobit zranění nebo smrt. Aniž by došlo k omezení ustanovení částí 5.b a 5.c tohoto Ujednání, společnost AVG Technologies a její poskytovatelé licencí se tímto vzdávají veškerých výslovných či předpokládaných záruk vhodnosti pro takováto použití.

Chrome browser logo

AVG doporučuje
BEZPLATNÝ prohlížeč Chrome™.

Přejít na obsah stránky Přejít do nabídky