Verzia 1.1 (revidované 18. mája 2018)

Tieto Podmienky prijateľného používania (ďalej len „podmienky“) opisujú zakázané spôsoby používania softvéru alebo služieb vrátane akýchkoľvek aktualizácií (každé ako „riešenie“) ponúkaných spoločnosťou Avast Software, s.r.o. alebo jej pridružených spoločnosti, ktoré sú tu uvedené (ďalej len „predajca“), a akýchkoľvek používateľských príručiek a pokynov poskytovaných s riešením (ďalej len „dokumentácia“). Príklady uvedené v týchto podmienkach nie sú vyčerpávajúce. Tieto podmienky môžeme kedykoľvek zmeniť zverejnením revidovanej verzie na tejto webovej stránke. Ak porušíte tieto zásady alebo povolíte alebo pomôžete druhým, aby to urobili, môžeme okamžite pozastaviť alebo ukončiť vaše používanie akéhokoľvek alebo všetkých našich riešení. Pojmy uvedené v týchto podmienkach, ktoré tu nie sú inak vysvetlené, majú rovnaký význam ako v licenčnej zmluve s koncovým používateľom (ďalej len „zmluva“) pre riešenia dostupné tu.

1. Kopírovať ani používať žiadne riešenie ani dokumentáciu smiete výlučne tak, ako je to povolené v tejto zmluve.

2. Nesmiete, ani nesmiete akejkoľvek tretej strane povoliť:

  • 2.1. používanie akéhokoľvek autorizačného kódu, licenčného čísla, kombinácie používateľského mena/hesla alebo iného aktivačného kódu alebo čísla poskytnutého predajcom v súvislosti s akýmkoľvek riešením (ďalej len „aktivačný kód“) pre viac ako jedno zo zariadení uvedené v príslušných podmienkach;
  • 2.2. poskytovať akýkoľvek aktivačný kód akejkoľvek inej strane ako predajcovi alebo zástupcom povereným predajcom;
  • 2.3. pokiaľ to výslovne nepovoľujú právne predpisy: (i) spätne analyzovať, rozkladať, dekompilovať, prekladať, rekonštruovať, transformovať alebo extrahovať akékoľvek riešenie alebo akúkoľvek jeho časť (vrátane akýchkoľvek súvisiacich malvérových podpisov a postupov zisťovania malvéru); ani (ii) meniť, upravovať či inak pozmeňovať akékoľvek riešenie (vrátane akýchkoľvek súvisiacich malvérových podpisov a postupov zisťovania malvéru);
  • 2.4. pokiaľ to nie je povolené distribučnou zmluvou, zmluvou s predajcom alebo inou zmluvou medzi vami a predajcom alebo akýmkoľvek iným členom skupiny predajcu, zverejňovať, predávať, distribuovať, šíriť, prenášať, oznamovať, prevádzať, dávať do záruky, požičiavať, poskytovať alebo poskytovať na základe akejkoľvek licencie akékoľvek riešenie;
  • 2.5 pokiaľ to nie je výslovne povolené zmluvou, platnými podmienkami alebo inou zmluvou medzi vami a predajcom alebo iným členom skupiny predajcu, používať akékoľvek riešenie na správu zariadení tretej strany alebo udeľovať prístup akejkoľvek tretej strany k používaniu akéhokoľvek riešenia v servisnej kancelárii, časovým zdieľaním, službou predplatného alebo poskytovateľom servisnej aplikácie alebo na inom základe;
  • 2.6. používať akékoľvek riešenie na poskytovanie alebo vytvorenie produktu alebo služby, ktoré konkurujú riešeniu;
  • 2.7. používať alebo sa pokúšať používať akékoľvek riešenie na: (i) porušenie týchto pravidiel, (ii) načítanie, sťahovanie, šírenie, prenášanie, kopírovanie alebo ukladanie akýchkoľvek informácií, údajov alebo materiálov alebo zapájanie sa do akejkoľvek aktivity alebo pomáhanie pri akejkoľvek aktivite, ktorá môže: (A) porušovať práva duševného vlastníctva alebo iné práva akejkoľvek tretej strany; (B) obsahovať akýkoľvek nezákonný, škodlivý, ohrozujúci, zneužívajúci, hanlivý alebo inak nežiaduci materiál; (C) ublížiť alebo pokúsiť sa ublížiť druhým; (D) mať potenciál podnecovať alebo vytvárať správanie, ktoré je nezákonné, škodlivé, ohrozujúce, zneužívajúce, obťažujúce, hanlivé, ohováračné, urážlivé, vulgárne, obscénne, agresívne voči súkromiu iného, nenávistné alebo rasovo, etnicky, nábožensky alebo sexuálne diskriminačné alebo inak neprípustné; (E) propagovať alebo poskytovať inštruktážne informácie o nezákonných činnostiach, podporovať fyzickú ujmu alebo zranenie voči akejkoľvek skupine alebo jednotlivcovi alebo podporovať akýkoľvek čin krutosti voči zvieratám; (F) ukradnúť totožnosť akejkoľvek osoby alebo subjektu, alebo inak skresľovať vašu príslušnosť k osobe alebo subjektu; alebo (G) pomáhať akémukoľvek podvodu, oklamaniu alebo krádeži; (H) poškodzovať, zablokovať alebo narušiť prevádzku alebo získavať alebo sa pokúsiť získať neoprávnený prístup, prevzatie, používanie, kopírovanie, zmeny alebo zničenie akéhokoľvek majetku, zariadení, softvéru, služieb, sietí alebo údajov akýmkoľvek spôsobom, vrátane hackovania, phishingu, spoofingu alebo snahy obísť alebo poraziť akékoľvek firewally, ochranu heslom alebo inú ochranu informácií alebo kontroly akéhokoľvek druhu; (iii) akýmkoľvek spôsobom porušovať platné miestne, národné alebo medzinárodné právne predpisy alebo nariadenia; (iv) vytvárať hlavičky alebo inak manipulovať s identifikátormi, aby zamaskovali pôvod akéhokoľvek obsahu prenášaného prostredníctvom použitia riešenia; (v) odovzdávať, zverejňovať, posielať e-mailom alebo iným spôsobom odosielať nevyžiadanú alebo neautorizovanú reklamu, propagačné materiály, „nevyžiadanú poštu“, „spam“, „reťazové listy“ alebo „pyramídové schémy“; alebo (vi) zbierať alebo uchovávať osobné údaje bez vedomia a výslovného súhlasu dotknutej osoby;
  • 2.8. poškodiť, zablokovať alebo narušiť prevádzku alebo získať alebo pokúsiť sa získať neoprávnený prístup k akémukoľvek riešeniu alebo akémukoľvek majetku, zariadeniam, softvéru, službám, sieťam alebo údajom pripojeným k riešeniu alebo spolupracujúcemu s takýmto riešením alebo akémukoľvek inému obsahu alebo údajom uloženým, prístupným alebo dodaným prostredníctvom takéhoto riešenia akýmkoľvek spôsobom vrátane hackovania, phishingu, spoofingu alebo snahy obísť alebo prelomiť brány irealita, ochranu heslom alebo inú ochranu informácií alebo kontroly akéhokoľvek druhu;
  • 2.9. testovať alebo použiť ako referenčné meradlo, alebo zverejniť alebo publikovať výsledky testovania alebo použitia referenčného meradla pre akékoľvek Riešenie bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa; alebo
  • 2.10. poraziť alebo obísť, pokúsiť sa poraziť alebo obísť alebo povoliť alebo pomôcť akejkoľvek tretej strane pri porušení alebo obídení kontrol používania kópií akéhokoľvek riešenia.

3. Konflikty. Táto zmluva môže obsahovať podobné alebo dodatočné obmedzenia používania riešenia. V prípade a rozsahu konfliktu medzi týmito pravidlami a zmluvou platia prísnejšie ustanovenia.

Prejsť na obsah stránky Prejsť na ponuku