Umowa licencyjna na korzystanie z oprogramowania AVG | Umowa licencyjna | AVG Technologies

WAŻNE: Niniejsza Umowa licencyjna na korzystanie z oprogramowania (dalej zwana „Umową”) zawiera warunki regulujące dostęp do oprogramowania i usług firmy AVG (nazywanych oddzielnie „Rozwiązaniem”) i korzystanie z nich przez Użytkownika i dowolny podmiot lub jednostkę, którą reprezentuje lub na której komputer, smartfon lub inne urządzenie Użytkownik nabywa dane Rozwiązania („Użytkownik”). Kliknięcie „AKCEPTUJ” lub „AKTYWUJ” lub podobnej opcji w związku z niniejszą Umową oznacza uznanie niniejszych warunków za wiążące nie tylko w stosunku do nabywanego w danym momencie Rozwiązania, ale również względem każdego innego Rozwiązania nabywanego w późniejszym terminie bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem wspomnianego Rozwiązania początkowego, w tym względem nowych i innych produktów lub usług, lub aktualizacji i lepszych wersji poprzedniego Rozwiązania, nieobjętych oddzielną umową licencyjną na użytkowanie.

W przypadku niewyrażenia zgody na niniejsze warunki należy kliknąć „ODRZUĆ” lub „ANULUJ” lub „POWRÓT” lub inną podobną opcję zawartą w niniejszej Umowie. Wówczas korzystanie z rozwiązań objętych niniejszą Umową będzie niemożliwe. W przypadku odmowy zawarcia niniejszej Umowy lub jeżeli Użytkownik z dowolnego powodu nie jest zadowolony z jakiegoś Rozwiązania, przysługuje mu prawo do otrzymania w ciągu 30 dni zwrotu kosztów zakupu Rozwiązania, który można uzyskać, postępując zgodnie z zawartymi tu instrukcjami.

AVG może w dowolnym momencie wprowadzić poprawki do niniejszej Umowy, o czym poinformuje Użytkownika zgodnie z niniejszą Umową. Jeżeli w dowolnym momencie co najmniej 30 dni po otrzymaniu tego zawiadomienia Użytkownik nadal będzie korzystać z dowolnego Rozwiązania lub nie podejmie kroków w celu uzyskania zwrotu kosztów zakupu Rozwiązania, oznacza to zgodę na poprawki wniesione do niniejszej Umowy. AVG może uwarunkować korzystanie z wcześniej nabytych rozwiązań od przyjęcia danej poprawki do niniejszej Umowy. W przypadku niewyrażenia zgody na poprawkę do niniejszej Umowy AVG może zakończyć dostęp do objętych danymi postanowieniami Rozwiązań, zwracając opłaty wniesione na poczet tych Rozwiązań (proporcjonalnie do niewykorzystanej części Okresu Subskrypcji).

Uwaga, niniejsza Umowa składa się z dwóch części. Sekcje od 1 do 11 niniejszej Umowy („Warunki Ogólne”) dotyczą wszystkich Rozwiązań, łącznie z tymi, które wymieniono poniżej. W sekcji 12 określono dodatkowe warunki („Warunki Szczególne”), które mają zastosowanie do konkretnych Rozwiązań, w tym AVG Identity Alert, AVG Do Not Track, AVG Security Toolbar i AVG SafeGuard Toolbar, usługi AVG Online Backup, Data Seeding, Osobista Pomoc Techniczna AVG, CloudCare i Managed Workplace oraz Rozwiązań Mobilnych. W przypadku sprzeczności między Warunkami Ogólnymi i Warunkami Szczególnymi Warunki Szczególne będą regulować to rozwiązanie, którego konkretnie dotyczą.

Wszelkie pytania lub wątpliwości związane z niniejszą Umową lub Rozwiązaniami, których to dotyczy, prosimy kierować do AVG — dane kontaktowe podano w sekcji 11.17.

Ponadto należy pamiętać, że Użytkownik jako strona niniejszej Umowy:

 • oświadcza, że ma powyżej 18 lat i jest upoważniony do zawarcia niniejszej Umowy w imieniu wszystkich osób lub podmiotów, dla których (lub na których Urządzenia) przeznaczone są nabywane Rozwiązania;
 • oświadcza i zapewnia, że nie znajduje się na terytorium kraju objętego embargiem przez Władze Rządowe USA lub oznaczonym przez Władze Rządowe USA jako kraj „wspierający terroryzm” i nie jest osobą, na którą nałożono ograniczenie lub dowolnego rodzaju zakaz prawny, uniemożliwiający otrzymywanie lub użytkowanie Rozwiązań na mocy przepisów prawa kraju pobytu lub kraju, z którego uzyskuje dostęp do Rozwiązań lub z nich korzysta;
 • przyjmuje do wiadomości, że:
  • jeśli podczas zakupu Rozwiązania podał firmie AVG adres e-mail, który następnie uległ zmianie, Użytkownik musi zaktualizować swój profil użytkownika, aby zapewnić, że będzie otrzymywał powiadomienia o przedłużeniu Okresu Subskrypcji i inne ważne informacje dotyczące niniejszej Umowy i Rozwiązań. Jeśli Rozwiązanie Użytkownika obejmuje platformę CloudCare, powinien odwiedzić stronę https://www.cloudcare.avg.com/. W przypadku innych Rozwiązań należy odwiedzić stronę https://myaccount.avg.com/my-account-login. O ile Użytkownik nabył licencję bezpośrednio od firmy AVG zgodnie z podpisaną umową w formie pisemnej, ten wymóg nie dotyczy jego samego ani w stosownych przypadkach jego klientów korzystających z Usług MSP.
  • Zgodnie z Warunkami Szczególnymi AVG może okresowo aktualizować dowolne Rozwiązanie lub zastępować jakieś Rozwiązanie innym o podobnej funkcjonalności, bez konieczności wystąpienia o oddzielną zgodę i uzyskania jej, zaś Urządzenie Użytkownika lub pewne jego funkcje mogą być niedostępne w trakcie przeprowadzania danej Aktualizacji;
  • AVG gromadzi i wykorzystuje pewne informacje na temat korzystania z Rozwiązań zgodnie ze swoją Polityką Prywatności; oraz
  • Niektóre Rozwiązania, w tym Rozwiązania wchodzące w skład Oprogramowania, mogą zawierać funkcję „limit czasu”, która automatycznie unieruchomi Rozwiązanie wraz z upływem Okresu Subskrypcji.
​​

WARUNKI OGÓLNE

 • 1. DEFINICJE.

  Podmiot Powiązany oznacza podmiot kontrolujący AVG, kontrolowany przez AVG lub objęty wspólną kontrolą z AVG. „Kontrola” będzie oznaczała w tej sekcji posiadanie ponad 50% ważnych udziałów z prawem głosu stosownej jednostki.

  Warunki Obowiązujące w odniesieniu do dowolnego Rozwiązania oznaczają Okres Subskrypcji danego rozwiązania, bez względu na to, czy jest on automatycznie odnawialny, liczbę i typ Urządzeń, dla których Rozwiązanie zostało udostępnione, oraz inne podobne warunki regulujące użytkowanie przedmiotowego Rozwiązania. Warunki Obowiązujące określono (i) na stronie realizacji płatności w przypadku nabywania Rozwiązania przez internet, w Sklepie z Aplikacjami Mobilnymi lub z innego źródła elektronicznego lub (ii) na opakowaniu w przypadku nabywania Rozwiązania na płycie CD lub innym fizycznym nośniku.

  Dozwolone Przeznaczenie (i) w odniesieniu do Rozwiązań Bezpłatnych i Rozwiązań Beta oznacza użytkowanie na potrzeby własne, niekomercyjne, zaś (ii) w odniesieniu do innych Rozwiązań — użytkowanie na potrzeby własne lub wewnętrzne potrzeby komercyjne, natomiast w żadnym wypadku nie będzie oznaczać odsprzedaży lub eksploatacji na korzyść osoby trzeciej.

  AVG oznacza AVG Netherlands BV, spółkę zawiązaną według prawa Holandii lub, w odniesieniu do dowolnego rozwiązania — Podmiot Powiązany z AVG, dostarczający dane Rozwiązanie Użytkownikowi.

  Rozwiązanie Beta oznacza Rozwiązanie Ewaluacyjne i dowolne Rozwiązanie oznakowane lub w dowolny sposób określone jako wersja testowa beta, niezależne od dokonania płatności.

  Urządzenie oznacza dowolny telefon komórkowy, urządzenie przenośne, tablet, urządzenie sieci mobilnej lub inny produkt przenośny (dalej każde określane jako „Urządzenie Przenośne”) lub dowolny komputer osobisty działający w systemie operacyjnym obsługiwanym przez AVG, jak to podano w Warunkach Obowiązujących oraz w Specyfikacjach Technicznych odnoszących się do Rozwiązania.

  Spór będzie mieć znaczenie takie, jak to opisano w sekcji 11.3.1 niniejszej Umowy.

  Rozwiązanie Ewaluacyjne oznacza Rozwiązanie zwykle podlegające opłacie, dostarczane przez AVG bezpłatnie na próbę lub w celu oceny.

  Przedłużenie Subskrypcji będzie mieć znaczenie takie, jak to opisano w sekcji 3.1 niniejszej Umowy.

  Rozwiązanie Bezpłatne oznacza dowolne Rozwiązanie inne niż Rozwiązanie Beta, które AVG określa jako „darmowe” lub oferuje nieodpłatnie.

  Subskrypcja Początkowa oznacza dla każdego Rozwiązania okres rozpoczynający się w dniu otrzymania Rozwiązania i trwający do momentu określonego przez Warunki Obowiązujące.

  Usługi Zarządzane (lub Usługi MSP) oznaczają usługi monitorowania i obsługi Urządzenia zdalnego świadczone przez Użytkownika na rzecz klienta, w tym Usługi AVG, które Użytkownik zobowiązał się świadczyć na rzecz takiego klienta na podstawie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a takim klientem.

  Sklep z Aplikacjami Mobilnymi oznacza sklep internetowy, który oferuje lub będzie oferować Rozwiązania Mobilne, dostępne również za pośrednictwem danego Urządzenia.

  Rozwiązanie Mobilne oznacza Rozwiązanie dostępne dla użytkownika na platformie Urządzenia Mobilnego, takiej jak Android, iOS i Windows Phone.

  Dane Umożliwiające Identyfikację Osoby oznaczają informacje, które mogą zostać wykorzystane do jednoznacznej identyfikacji, nawiązania kontaktu lub zlokalizowania danej osoby lub mogą zostać wykorzystane przy użyciu innych źródeł do jednoznacznej identyfikacji danej osoby, w tym, zgodnie z obowiązującym prawem, dane osobowe (termin używany w unijnej dyrektywie o ochronie danych 95/46/WE).

  Polityka Prywatności oznacza zasady ochrony prywatności AVG dostępne pod adresem https://www.avg.com/privacy i okresowo aktualizowane.

  Usługa oznacza Rozwiązanie obejmujące usługi dostarczane przez internet lub przez telefon.

  Oprogramowanie oznacza Rozwiązanie obejmujące oprogramowanie przeznaczone do zainstalowania na Urządzeniu oraz wszelkie przyszłe Aktualizacje.

  Rozwiązanie ma znaczenie zgodne z tym, co opisano w preambule.

  Okres Subskrypcji w odniesieniu do każdego Rozwiązania oznacza Subskrypcję Początkową oraz każde Przedłużenie Subskrypcji.

  Specyfikacje Techniczne oznaczają dokumentację techniczną mającą zastosowanie do odnośnego Oprogramowania, dostępną pod adresem http://www.avg.com/technical-specifications  i okresowo aktualizowaną.

  Materiały Firm Trzecich oznaczają oprogramowanie, usługi, strony internetowe, oferty i promocje lub produkty oferowane przez inne firmy i podlegające Warunkom Firm Trzecich.

  Warunki Firm Trzecich oznaczają wszelkie umowy licencyjne, warunki użytkowania, warunki świadczenia usług, zasady ochrony prywatności i inne warunki określone przez osoby trzecie, regulujące dostęp do Materiałów Firm Trzecich lub korzystanie z nich.

  Aktualizacja oznacza treści lub kod stosowany przez AVG w celu aktualizacji Rozwiązania, w tym m.in. nowe wydania lub wersje Oprogramowania, zaktualizowane sygnatury chroniące przed złośliwym oprogramowaniem, definicje programów szpiegujących, zasady zwalczania spamu, definicje wirusów, czarne lub białe listy URL, zasady działania zapór, dane detekcji włamań, listy uwierzytelnionych stron internetowych i dane dotyczące luk w zabezpieczeniach, czy też każde inne dostępne aktualizacje dostarczane okresowo przez AVG w związku z Rozwiązaniem.

  Władze Rządowe USA oznaczają rząd federalny Stanów Zjednoczonych Ameryki.
   

 • 2. PRZYZNANIE LICENCJI; POSTANOWIENIA OGÓLNE.

  • 2.1 Przyznanie Licencji.Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy AVG niniejszym przyznaje Użytkownikowi niewyłączną i nieprzenośną licencję na korzystanie z każdego zakupionego lub uzyskanego w inny, należyty sposób Rozwiązania, każdorazowo w ciągu odnośnego Okresu Subskrypcji zgodnie z Dozwolonym Przeznaczeniem i Warunkami Obowiązującymi oraz Specyfikacjami Technicznymi. Okres Subskrypcji Rozwiązań Bezpłatnych jest nieokreślony i nie musi być przedłużany do czasu zakończenia go przez AVG zgodnie z niniejszą Umową.

  • 2.2 Ograniczenia.

   • 2.2.1 Postanowienia Ogólne. Użytkownik nie może wykonywać ani nie zezwoli żadnej stronie trzeciej na wykonywanie następujących działań: (i) wykorzystywanie jakiejkolwiek licencji lub numeru uwierzytelniającego przekazanego przez AVG w związku z dowolnym Rozwiązaniem na liczbie Urządzeń większej niż liczba określona w Warunkach Obowiązujących, (ii) ujawnianie numeru licencji lub uwierzytelnienia jakiejkolwiek innej osobie oprócz przedstawicieli AVG lub wyznaczonych przez AVG przedstawicieli, (iii) z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych przez prawo, (A) odtwarzanie kodu źródłowego, rozpracowywanie, dekompilowanie, konwertowanie, rekonstruowanie, transformowanie lub wyodrębnianie całości lub dowolnej części Rozwiązania (w tym m.in. jakichkolwiek powiązanych z nim sygnatur dla złośliwego oprogramowania i procedur wykrywania złośliwego oprogramowania) lub (B) zmienianie, modyfikowanie bądź przerabianie jakiegokolwiek Rozwiązania w inny sposób (w tym m.in. jakichkolwiek powiązanych z nim sygnatur dla złośliwego oprogramowania i procedur wykrywania złośliwego oprogramowania), (iv) publikowanie, odsprzedawanie, dystrybuowanie, nadawanie, transmitowanie, komunikowanie, przesyłanie, zastawianie, wynajmowanie, udostępnianie lub udzielanie sublicencji na jakiekolwiek Rozwiązanie, (v) udzielanie osobie trzeciej dostępu do Rozwiązania lub do korzystania z niego na zasadzie usługowej, współdzielenia, usługi subskrybowanej ani jako operator dostarczający usługi, itp. (vi) testowanie lub porównywanie, ujawnianie lub publikowanie wyników testów lub porównań dowolnego Rozwiązania AVG bez uprzedniej zgody AVG na piśmie (o którą można wystąpić na stronie https://www.avg.com/benchmarking), lub (vii) przeciwdziałanie bądź obchodzenie, czy też podejmowanie prób przeciwdziałania lub obchodzenia, bądź upoważnianie lub pomoc osobie trzeciej w przeciwdziałaniu lub obchodzeniu systemu kontrolnego instalacji lub w korzystaniu z kopii dowolnego Rozwiązania.
   • 2.2.2 Oprogramowanie. Oprócz ograniczeń określonych w sekcji 2.2.1 nie wolno (i) kopiować oprogramowania w celach innych niż uzasadnione cele w związku z przeznaczeniem opisanym w niniejszej Umowie oraz w celu zachowania 1 niezainstalowanej kopii offline do celów odzyskiwania awaryjnego; (ii) instalować oprogramowania w żadnym systemie operacyjnym nieobsługiwanym przez AVG, zgodnie z tym, co opisano w Specyfikacjach Technicznych, ani (iii) usuwać z oprogramowania żadnych informacji na temat praw autorskich, znaku handlowego lub innych informacji na temat prawa własności.
   • 2.2.3 Prawa Administratora. Niektóre Rozwiązania przyznają Użytkownikowi lub innym użytkownikom uprawnienia administratora, które m.in. umożliwiają administratorowi monitorowanie innych Urządzeń https://static2.avg.com/10002835/web/i/lub stanu Rozwiązań używanych na innych Urządzeniach, w tym np. stanu subskrypcji, notyfikacji i komunikatów Rozwiązania. Niniejszym Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że będzie korzystać z uprawnień administratora wyłącznie w stosunku do Urządzeń i Rozwiązań, do których posiada upoważnienie i tylko w przewidzianych celach. Ponadto Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest upoważniony do zawarcia niniejszej Umowy w imieniu właścicieli i użytkowników wspomnianych Urządzeń objętych administracją, i niniejszym w ich imieniu zawiera niniejszą Umowę.
   • 2.2.4 Ostrzeżenie. W PRZYPADKU WYKORZYSTANIA DOWOLNEGO ROZWIĄZANIA DO CELÓW LUB W SPOSÓB NIEPRZEWIDZIANY WYRAŹNIE PRZEZ NINIEJSZĄ UMOWĘ DOCHODZI DO RAŻĄCEGO NARUSZENIA NINIEJSZEJ UMOWY ORAZ POTENCJALNIE NARUSZENIA ODNOŚNYCH PRAW AUTORSKICH, CO POCIĄGA ZA SOBĄ NIEZWŁOCZNE COFNIĘCIE WSZYSTKICH GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ AVG DLA PRODUKTU.
  • 2.3 Opłaty na Rzecz Osób Trzecich. W związku z korzystaniem z Rozwiązania może być konieczne wniesienie opłat za dostęp, dane lub korzystanie na rzecz osób trzecich (takich jak operator usług internetowych lub operator komórkowy). Na przykład, może być konieczne wniesienie takich opłat w przypadku korzystania z Rozwiązania Mobilnego AVG Antivirus i pobierania jego aktualizacji, w tym definicji złośliwego oprogramowania. Wszystkie te opłaty obciążają Użytkownika.

  • 2.4 Aktualizacje. W trakcie Okresu Subskrypcji, bez konieczności uzyskania oddzielnej zgody czy zezwolenia Użytkownika, AVG może okresowo wprowadzać Aktualizacje dla dowolnego Rozwiązania, przez co nie będzie można korzystać z danego Rozwiązania lub Urządzenia (lub pewnych funkcji Urządzenia) do czasu zakończenia instalacji Aktualizacji. Dla celów przewidzianych przez niniejszą Umowę aktualizacje będą uważane za element rozwiązania. Aktualizacje będą obejmować zarówno dodawanie jak i usuwanie pewnych funkcjonalności Rozwiązania lub mogą w całości je zastąpić, zaś treść i funkcjonalność takich aktualizacji zależy wyłącznie od uznania AVG. AVG lub urządzenie Użytkownika może posiadać opcję odrzucenia lub opóźnienia aktualizacji, ale należy ściągnąć i zezwolić na instalację wszystkich dostępnych aktualizacji, aby móc w pełni korzystać z rozwiązania. AVG może wstrzymać dostarczanie Rozwiązania do czasu przyjęcia i zainstalowania wszystkich Aktualizacji. AVG określa, kiedy i czy należy przeprowadzić aktualizację, i nie jest zobowiązane do dostarczania Użytkownikowi jakichkolwiek aktualizacji. AVG może wedle uznania zaprzestać dostarczania Aktualizacji dowolnej wersji Rozwiązania poza jego aktualną wersją lub Aktualizacji wspomagających korzystanie z Rozwiązania w połączeniu z dowolną wersją systemów operacyjnych, programów poczty elektronicznej, przeglądarek i innego oprogramowania, dla których jest przeznaczone dane Rozwiązanie.

  • 2.5 Kolizja Funkcjonalności i Odinstalowywanie. Niektóre Oprogramowanie w trakcie instalacji może wyłączyć istniejącą funkcjonalność, np. zaporę, i zastąpić ją funkcjonalnością dostępną wraz z danym Rozwiązaniem. W przypadku odinstalowania danego rozwiązania może zajść konieczność aktywacji innego oprogramowania. AVG zaleca aktywację takiego oprogramowania po odinstalowaniu danego rozwiązania zgodnie z otrzymanym komunikatem. Niektóre aplikacje obce, np. inne produkty antywirusowe, mogą uniemożliwiać instalację lub prawidłowe działanie danego rozwiązania. W razie zignorowania ostrzeżeń pojawiających się w trakcie instalacji danego rozwiązania, mogą wystąpić problemy z jego działaniem. Niezależnie od innych odmiennych postanowień zawartych w niniejszej Umowie, AVG wyłącza wszelkie gwarancje i odpowiedzialność względem takich rozwiązań. Ponadto AVG nie obsługuje aplikacji obcych, umożliwiających odinstalowywanie naszych rozwiązań, ponieważ mogą pociągać za sobą dodatkowe problemy dla użytkownika. W razie wybrania obcego narzędzia do usuwania aplikacji, niezależnie od innych postanowień zawartych w niniejszej Umowie, AVG wyłącza wszelkie gwarancje i odpowiedzialność względem takich Rozwiązań.

   • 2.5.1 Uwagi Użytkowników.Firma AVG oczekuje na wszelkie uwagi dotyczące Rozwiązań, w tym informacje o awariach, błędach lub innych problemach z działaniem oraz na sugestie na temat dodatkowych lub innych właściwości lub funkcji tych Rozwiązań. Wszelkie uwagi i sugestie należy przesyłać do nas z użyciem formularza internetowego, dostępnego pod adresem https://www.avg.com/feedback-entry. AVG nie zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi lub reagowania na takie uwagi lub sugestie, zaś powyższa możliwość nie oznacza przyjęcia odpowiedzialności za wadliwy produkt w stosunku do Rozwiązania, natomiast ze strony Użytkownika oznacza przyznanie AVG wieczystego, nieodwołalnego, przenośnego, w całości opłaconego i nieobarczonego tantiemami, ogólnoświatowego prawa i licencji z możliwością sublicencjonowania zgodnie z prawem własności intelektualnej (jeżeli ma to zastosowanie) na korzystanie, kopiowanie, zapisywanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie, ujawnianie, sprzedaż, odsprzedaż, sublicencjonowanie (na kilku poziomach), modyfikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie publiczne, transmitowanie, publikowanie, nadawanie, tłumaczenie i wykonywanie prac pochodnych lub w inny sposób wykorzystywanie otrzymanych uwag i sugestii do dowolnego Rozwiązania i innych produktów i usług.
  • 2.6 Treści Użytkownika. Niektóre Rozwiązania mogą umożliwiać publikowanie lub udostępnianie innym treści stworzonych przez Użytkownika lub uzyskanych z innych źródeł („Treści Użytkownika”). Użytkownik zachowuje wszelkie prawa własności intelektualnej przysługujące mu zgodnie z odnośnymi przepisami prawa do Treści Użytkownika publikowanych lub udostępnianych za pomocą Rozwiązania, z zastrzeżeniem praw, licencji i innych postanowień niniejszej Umowy, w tym praw pierwotnych innych osób do wykorzystanych lub zmodyfikowanych przez Użytkownika Treści Użytkownika. Niniejszym Użytkownik udziela AVG niewyłącznego, nieograniczonego, bezwarunkowego, nielimitowanego, ogólnoświatowego, nieodwołalnego, wieczystego i nieodpłatnego prawa i licencji na wykorzystywanie, kopiowanie, nagrywanie, dystrybucję, reprodukcję, ujawnianie, sprzedaż, odsprzedaż, sublicencjonowanie (na kilku poziomach), modyfikowanie, wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, transmitowanie, publikowanie, nadawanie, tłumaczenie i wykonywanie prac pochodnych lub wykorzystywanie w inny sposób całości lub części Treści Użytkownika publikowanych lub udostępnianych za pomocą Rozwiązania (i ich pochodnych), wyłącznie w celu dostarczenia Użytkownikowi danych Rozwiązań w myśl niniejszej Umowy. Wraz z każdym opublikowaniem lub udostępnieniem dowolnych Treści Użytkownika, Użytkownik oświadcza i zapewnia, że jest pełnoletni w kraju pobytu i jest rodzicem lub opiekunem prawnym, lub też że posiada wszelkie konieczne zgody od rodzica lub opiekuna prawnego osoby nieletniej przedstawionej w publikowanych lub udostępnianych Treściach Użytkownika lub uczestniczącej w nich, a także, że w stosunku do przedmiotowych treści (a) Użytkownik jest jedynym autorem i posiadaczem praw własności intelektualnej i innych praw do danych Treści Użytkownika, lub też jest upoważniony przez prawo do publikacji lub udostępniania tych Treści Użytkownika i udzielenia AVG prawa do korzystania z nich w sposób opisany w niniejszej sekcji, przy czym firma AVG nie musi w tym celu występować o zgodę żadnej osoby trzeciej i nie powstaje dla niej z tego tytułu żaden obowiązek ani odpowiedzialność; (b) Treści Użytkownika są rzetelne; (c) Treści Użytkownika nie naruszają ani nie naruszą prawa własności intelektualnej ani innych praw żadnej osoby trzeciej w związku z dopuszczalnym wykorzystaniem i użytkowaniem przez AVG opisanym w niniejszej Umowie; oraz (d) Treści Użytkownika nie naruszą niniejszej Umowy ani nie wyrządzą krzywdy ani szkody żadnej osobie.

​​
 • 3. PRZEDŁUŻENIE I ZAKOŃCZENIE SUBSKRYPCJI.

  O ile Użytkownik nabył licencję bezpośrednio od AVG na podstawie podpisanej umowy w formie pisemnej lub od partnera handlowego AVG, któremu płaci za Rozwiązanie bezpośrednio, to postanowienie nie ma zastosowania do Użytkownika. Okresy Subskrypcji i informacje dotyczące jej przedłużenia znajdują się w pisemnej umowie.

  • 3.1 Przedłużenie Subskrypcji. Pod koniec każdego Okresu Subskrypcji subskrypcję można przedłużyć na kolejny okres (nazywany oddzielnie „Przedłużeniem Subskrypcji”) w myśl postanowień sekcji 3.1.

   • 3.1.1 Przedłużenie Automatyczne. Jeżeli zgodnie z Warunkami Obowiązującymi dla danego Rozwiązania dochodzi do automatycznego przedłużenia Okresu Subskrypcji o kolejny miesiąc, rok lub podobny kolejny okres, AVG może przesłać Użytkownikowi zawiadomienie z instrukcją, jak odwołać subskrypcję pod koniec aktualnego Okresu Subskrypcji i jak wystąpić o zwrot kosztów w przypadku żądania anulowania w ciągu 30 dni od początku nowego Okresu Subskrypcji. Subskrypcję można odwołać pod koniec Okresu Subskrypcji w sposób przedstawiony w przesyłanym zawiadomieniu. Subskrypcję można także anulować w dowolnym momencie Okresu Subskrypcji, odwiedzając stronę https://myaccount.avg.com/my-account-login. Anulowanie subskrypcji spowoduje zakończenie naliczania okresowych opłat, ale nie spowoduje zwrotu bieżących płatności, a Użytkownik zachowa prawo dostępu do opłaconych Rozwiązań do końca obowiązującego w danym momencie Okresu Subskrypcji. Jeśli Użytkownik nie anuluje subskrypcji, AVG obciąży jego kartę kredytową lub debetową w rozsądnym terminie przed końcem obowiązującego w danym momencie Okresu Subskrypcji aktualną w danym momencie opłatą za przedłużenie (która może być wyższa niż cena zapłacona pierwotnie przez Użytkownika), a po otrzymaniu płatności przedłuży Okres Subskrypcji o właściwy okres Przedłużenia Subskrypcji.
   • 3.1.2 Przedłużenie Ręczne. Jeżeli zgodnie z Warunkami Obowiązującymi nie dochodzi do automatycznego przedłużenia Okresu Subskrypcji, AVG może (ale nie musi) zawiadomić Użytkownika przed zakończeniem Okresu Subskrypcji o jego zbliżającym się wygaśnięciu i może zaproponować przedłużenie Okresu Subskrypcji za obowiązującą w danym momencie cenę AVG (która może być wyższa niż cena pierwotnie zapłacona przez Użytkownika). Aby skorzystać z tej możliwości, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w zawiadomieniu, przedłużając tym samym Okres Subskrypcji na wybrany przez siebie czas.
  • 3.2 Zwrot Kosztów Zakupu. W przypadku większości Rozwiązań AVG oferuje 30-dniowy okres zwrotu kosztów zakupu. W przypadku wniesienia opłaty za dostępny produkt w ciągu poprzednich 30 dni można uzyskać zwrot kosztów, postępując zgodnie z procedurą opisaną w niniejszej sekcji.

   • 3.2.1 Rozwiązania Mobilne. Aby jak najszybciej uzyskać zwrot kosztów zakupu Rozwiązania Mobilnego, należy postępować zgodnie z procedurą określoną przez Sklep z Aplikacjami Mobilnymi, w którym dokonano zakupu Rozwiązania. Jeżeli Sklep z Aplikacjami Mobilnymi odrzuci wniosek o zwrot kosztów zakupu i nie upłynął jeszcze okres 30 dni od nabycia aplikacji, istnieje szansa na oddanie Rozwiązania Mobilnego za zwrotem kosztów (nie dotyczy zakupów lub subskrypcji dokonanych wewnątrz aplikacji) zgodnie z procedurą opisaną na stronie https://www.avg.com/billing.
   • 3.2.2 Inne Rozwiązania. Jeżeli niniejsza Umowa nie przewiduje inaczej, nabyte Rozwiązania, oprócz Rozwiązań Mobilnych, można zwracać zgodnie z procedurą opisaną pod adresem https://www.avg.com/billing.
  • 3.3 Informacje o Płatnościach. Aby zapewnić nieprzerwane korzystanie z Rozwiązania, AVG może przystąpić do programu powtarzalnych rozliczeń i usług aktualizacji konta. Jeżeli w przypadku automatycznego przedłużenia Okresu Subskrypcji firmie AVG nie uda się obciążyć posiadanej w rejestrze karty kredytowej lub płatniczej Użytkownika, AVG może we własnym zakresie uzyskać zaktualizowany numer karty, datę ważności lub inne zaktualizowane informacje płatnicze z banku lub innego źródła lub też podmiot wystawiający daną kartę może ją automatycznie obciążyć, bez konieczności zawiadomienia o tym Użytkownika i firmy AVG.

  • 3.4 Zakończenie Licencji. AVG może uchylić licencję Użytkownika dla każdego Rozwiązania bez skutku dla odpowiedzialności na mocy praw przysługujących z tytułu doktryny, zasad słuszności lub w innym trybie oraz (i) bez podania przyczyny z pięciodniowym (5) terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że AVG według własnego uznania albo (a) zwróci wniesioną na rzecz AVG opłatę za niewykorzystaną część danego Okresu Subskrypcji dla opłaconego Rozwiązania lub (b) przyzna zamiast niego licencję na zbliżony produkt na pozostałą część Okresu Subskrypcji, lub (ii) z powodu naruszenia przez Użytkownika niniejszej Umowy, w dowolnym momencie i bez zachowania okresu wypowiedzenia. Dla uniknięcia wątpliwości, w stosunku do Rozwiązań Bezpłatnych i Rozwiązań Beta, jedyne obowiązki spółki AVG względem Użytkownika obejmują przesłanie zawiadomienia z pięciodniowym (5-dniowym) wyprzedzeniem o wypowiedzeniu usługi bez podania przyczyn zgodnie z niniejszym paragrafem, przy czym firma AVG nie jest zobowiązana do przesyłania stosownego zawiadomienia w przypadku wypowiedzenia usługi z tytułu naruszenia niniejszej Umowy przez Użytkownika.

  • 3.5 Skutki Zakończenia. W przypadku wygaśnięcia odnośnego Okresu Subskrypcji dla danego Rozwiązania lub zakończenia Okresu Subskrypcji dla danego Rozwiązania lub w razie Rozwiązania niniejszej Umowy, Użytkownik przestanie korzystać z danych Rozwiązań, AVG może przestać udostępniać mu Aktualizacje, a także odnośne Rozwiązanie może przestać działać. Paragrafy 1, 2.5.1, 2.6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 niniejszej Umowy obowiązują również po jej rozwiązaniu.

​​
 • 4. MATERIAŁY FIRM TRZECICH; WARUNKI FIRM TRZECICH.

  AVG, bezpośrednio lub za pośrednictwem Rozwiązania, może przedstawiać linki lub oferty Materiałów Firm Trzecich, które są w całości kontrolowane przez firmy zewnętrzne i w większości podlegają Warunkom Firm Trzecich. Prosimy o uważne przeczytanie tych postanowień przed ich akceptacją. AVG nie ponosi odpowiedzialności za treści ani za działanie żadnych tego typu materiałów firm trzecich, nie gwarantuje ani nie promuje owych materiałów firm trzecich, ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wspomniane materiały firm trzecich w stosunku do Użytkownika ani żadnej innej osoby trzeciej. Jeśli Użytkownik zdecyduje się uzyskać dostęp do Materiałów Firm Trzecich, pobrać je lub z nich skorzystać, robi to na własną odpowiedzialność.
   

 • 5. WŁASNOŚĆ.

  • 5.1 AVG zastrzega sobie wszelkie prawa do Rozwiązań, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszej Umowie. Wszelkie prawa autorskie, prawa do znaków handlowych i wszelkie inne prawa wyłączne w odniesieniu do rozwiązania (w tym m.in. sygnatur złośliwego oprogramowania i innych plików danych, obrazów występujących w rozwiązaniu i grafiki poszczególnych ekranów, a także wszelkiej dokumentacji dotyczącej rozwiązania) należą do AVG i jej licencjodawców oraz są chronione przez prawo autorskie Stanów Zjednoczonych i innych krajów, przez traktaty międzynarodowego oraz inne odnośne przepisy prawa. Każda kopia Rozwiązania, której wykonanie dopuszcza niniejsza Umowa, musi zawierać pełne brzmienie informacji o prawach autorskich i inne komunikaty umieszczone na oryginale Rozwiązania.

  • 5.2 Wszelkie nazwy i znaki handlowe, znaki usługowe, logotypy, nazwy domen i inne charakterystyczne cechy marki wykorzystywane wraz z produktami i usługami firm trzecich, na produktach lub w związku z nimi, w tym Materiałami Firm Trzecich dostępnymi w ramach Rozwiązania lub za jego pośrednictwem, stanowią własność operatorów zewnętrznych lub ich odpowiednich licencjodawców.

 
 • 6. GWARANCJE.

  • 6.1 Postanowienia Ogólne. Z wyjątkiem postanowień sekcji 6.2, AVG oświadcza w odniesieniu do każdego Rozwiązania, iż w momencie jego dostawy oraz przez okres trzydziestu (30) dni od dostawy (i) nośnik (jeżeli takowy istnieje), na którym dostarczane jest dane Rozwiązanie, nie będzie posiadać żadnych istotnych usterek oraz (ii) z zastrzeżeniem postanowień sekcji 6.3, Rozwiązanie będzie zgodne z ewentualnie dostępnym opisem przedstawionym w Warunkach Obowiązujących https://static2.avg.com/10002835/web/i/lub Specyfikacjach Technicznych. Powyższa gwarancja dotyczy wyłącznie Rozwiązania w stanie, w jakim zostało pierwotnie dostarczone, i nie ma zastosowania do Aktualizacji lub usterek spowodowanych przez łączenie, uruchamianie lub użytkowanie rozwiązania z oprogramowaniem, sprzętem lub innymi materiałami, których nie dostarcza AVG, lub na urządzeniach, przez oprogramowanie czy inne materiały, niezgodne z wymogami AVG zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Jedyną i wyłączną formę odszkodowania za naruszenie gwarancji wyrażonej w niniejszej sekcji 6.1 stanowi wymiana wadliwego nośnika lub Rozwiązania lub, według uznania AVG, zwrot Rozwiązania za pełnym zwrotem kosztów zakupu. W celu skorzystania z praw przewidzianych w paragrafie 6.1 należy odinstalować i zniszczyć wszystkie wykonane przez siebie ewentualnie kopie Rozwiązania (w tym wszystkie kopie archiwalne) i wykonać kroki opisane na stronie https://www.avg.com/billing.

  • 6.2 Rozwiązania Bezpłatne i Rozwiązania Beta POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO PARAGRAFU 6.2 MAJĄ ZASTOSOWANIE ZAMIAST POSTANOWIEŃ PARAGRAFU 6.1 DO ROZWIĄZAŃ BEZPŁATNYCH I ROZWIĄZAŃ BETA. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA BEZPŁATNE I ROZWIĄZANIA BETA FIRMY AVG DOSTARCZANE SĄ „W STANIE AKTUALNYM”, „Z WSZELKIMI EWENTUALNYMI WADAMI”, „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” I BEZ ŻADNEJ GWARANCJI ANI WSPARCIA LUB INNYCH USŁUG ZE STRONY AVG.

  • 6.3 Wyłączenie Odpowiedzialności.JEŻELI NIE JEST TO JEDNOZNACZNIE PRZEWIDZIANE W SEKCJI 6.1 NINIEJSZEJ UMOWY, AVG DOSTARCZA KAŻDE ROZWIĄZANIE „W STANIE AKTUALNYM”, „Z WSZELKIMI EWENTUALNYMI WADAMI” ORAZ „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. FIRMA AVG I JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, AGENCI, LICENCJODAWCY, PRZEDSTAWICIELE, DOSTAWCY, DYSTRYBUTORZY, ODSPRZEDAWCY, OPERATORZY SIECI BEZPRZEWODOWYCH WYKORZYSTYWANYCH DO DOSTARCZANIA ROZWIĄZANIA LUB INNI PARTNERZY HANDLOWI ORAZ ICH PODMIOTY POWIĄZANE, PRZEDSTAWICIELE, KONTRAHENCI, AGENCI I DOSTAWCY WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE I OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ, NOŚNIKÓW I KAŻDEGO INNEGO PRZEDMIOTU NINIEJSZEJ UMOWY, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ZOSTAŁY ONE PRZYZNANE PRZEZ DOWOLNYCH LICENCJODAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH, W TYM M.IN. WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI UŻYTECZNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU ORAZ WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI NIENARUSZALNOŚCI. AVG NIE GWARANTUJE NIEPRZERWANEGO ANI BEZAWARYJNEGO DZIAŁANIA ROZWIĄZAŃ, WŁAŚCIWEGO DZIAŁANIA ROZWIĄZAŃ NA DOWOLNYM URZĄDZENIU LUB Z KONKRETNĄ KONFIGURACJĄ SPRZĘTU I/LUB OPROGRAMOWANIA, ANI TEGO, ŻE ROZWIĄZANIA BĘDĄ W PEŁNI ZABEZPIECZAĆ NIENARUSZALNOŚĆ WYBRANYCH DANYCH, INFORMACJI LUB TREŚCI PRZECHOWYWANYCH LUB PRZEKAZYWANYCH PRZEZ INTERNET. Niektóre jurysdykcje nie uznają ograniczeń gwarancji dorozumianej, dlatego też powyższe ograniczenia mogą nie dotyczyć określonego użytkownika. Licencjobiorca może mieć inne prawa w zależności od obowiązującego systemu prawnego.

  • 6.4 Niebezpieczne Otoczenie. Rozwiązania nie zostały stworzone ani nie posiadają licencji na użytkowanie w warunkach niebezpiecznych, w tym m.in. do działania w obiektach jądrowych, systemach nawigacji statków powietrznych, systemach komunikacyjnych statków powietrznych, kontroli ruchu powietrznego, systemach podtrzymywania życia i systemach uzbrojenia, ani w żadnych innych warunkach, w których błąd w użytkowaniu lub niezdolność do użytkowania Rozwiązania mogłyby prowadzić do obrażeń lub śmierci. Nie ograniczając postanowień sekcji 6.2 i 6.3 niniejszej Umowy, firma AVG i jej licencjodawcy niniejszym deklarują, że nie udzielają jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych gwarancji przydatności do takich celów lub zastosowań.

 
 • 7. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

  W MAKSYMALNIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE ZAKRESIE, FIRMA AVG ANI PODMIOTY Z NIĄ POWIĄZANE, JEJ AGENCI, LICENCJODAWCY, PRZEDSTAWICIELE, DOSTAWCY, DYSTRYBUTORZY, ODSPRZEDAWCY, OPERATORZY SIECI BEZPRZEWODOWYCH WYKORZYSTYWANYCH DO DOSTARCZANIA ROZWIĄZANIA ANI INNI KONTRAHENCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI ŻADNEJ OSOBY TRZECIEJ ZA ŻADNE SZKODY POŚREDNIE, WTÓRNE, UBOCZNE, DOMNIEMANE LUB SPECJALNE, BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNĘ I PODSTAWĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI, ANI ZA ŻADNE SZKODY (POŚREDNIE LUB BEZPOŚREDNIE) PONIESIONE W WYNIKU UTRATY UDZIAŁU W RYNKU, UTRATY ZYSKÓW LUB OBROTÓW, UTRATY PRYWATNOŚCI, NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z DOWOLNEGO URZĄDZENIA LUB ROZWIĄZANIA, W TYM DANEGO ROZWIĄZANIA, LUB W ZWIĄZKU Z KOSZTAMI ZWIĄZANYMI Z NABYCIEM TOWARÓW I USŁUG ZASTĘPCZYCH LUB ZAMIENNYCH, Z POWODU PRZERW W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI, UTRATY INFORMACJI FIRMOWYCH I INNYCH STRAT PIENIĘŻNYCH Z TYTUŁU NINIEJSZEJ UMOWY LUB DANEGO ROZWIĄZANIA DOSTARCZANEGO NA JEJ PODSTAWIE, NAWET JEŻELI SPÓŁKA AVG ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. AVG NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP ANI JAKIEKOLWIEK USZKODZENIE, USUNIĘCIE, KRADZIEŻ, ZNISZCZENIE, PODMIANĘ, PRZYPADKOWE UJAWNIENIE LUB UTRATĘ DANYCH, INFORMACJI LUB TREŚCI PRZEKAZYWANYCH, OTRZYMYWANYCH LUB PRZECHOWYWANYCH ZA POŚREDNICTWEM ROZWIĄZANIA LUB W ZWIĄZKU Z NIM, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY. W ŻADNYM RAZIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ AVG W ODNIESIENIU DO JAKIEGOKOLWIEK ROZWIĄZANIA NIE PRZEKROCZY NIŻSZEJ Z KWOT: (I) KWOT RZECZYWIŚCIE WNIESIONYCH LUB WYMAGANYCH DO ZAPŁATY ZA ROZWIĄZANIE ORAZ (II) SUGEROWANEJ PRZEZ AVG CENY DETALICZNEJ ROZWIĄZANIA NA DZIEŃ JEGO OTRZYMANIA (LUB W PRZYPADKU ROZWIĄZANIA BEZPŁATNEGO LUB ROZWIĄZANIA BETA 5 USD (1 USD ZA ROZWIĄZANIE BEZPŁATNE I ROZWIĄZANIE MOBILNE BETA)). POWYŻSZE OGRANICZENIE POZOSTAJE W MOCY POMIMO JAKIEGOKOLWIEK ZANIEDBANIA ISTOTNEGO CELU JAKIEGOKOLWIEK OGRANICZONEGO ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO.
 
 • 8. ODSZKODOWANIE.

  UŻYTKOWNIK ZREKOMPENSUJE, WYRAŻA ZGODĘ NA ZREKOMPENSOWANIE I PRZEJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNĄ ZA AVG, PODMIOTY POWIĄZANE, AGENTÓW, LICENCJODAWCÓW, PRZEDSTAWICIELI, DOSTAWCÓW, DYSTRYBUTORÓW, ODSPRZEDAWCÓW I INNYCH KONTRAHENTÓW ORAZ ICH ODPOWIEDNICH DYREKTORÓW, KIEROWNIKÓW, PRACOWNIKÓW I PRZEDSTAWICIELI Z TYTUŁU WSZELKICH STRAT, WYDATKÓW, SZKÓD I KOSZTÓW, W TYM UZASADNIONYCH KOSZTÓW REPREZENTACJI PRAWNEJ, WYNIKAJĄCYCH Z UŻYTKOWANIA ROZWIĄZANIA LUB NARUSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA NINIEJSZEJ UMOWY, W TYM M.IN. NARUSZENIA LUB DOMNIEMANEGO NARUSZENIA DOWOLNEGO OŚWIADCZENIA, GWARANCJI, OBOWIĄZKU LUB ZOBOWIĄZANIA PODJĘTEGO W MYŚL NINIEJSZEJ UMOWY. FIRMA AVG ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO PRZYJMOWANIA WEDŁUG SWOJEGO WŁASNEGO UZNANIA WYŁĄCZNEJ OBRONY I KONTROLI WSZELKICH ZAGADNIEŃ PODLEGAJĄCYCH ODSZKODOWANIU PRZEZ UŻYTKOWNIKA. W TAKIM PRZYPADKU UŻYTKOWNIK BĘDZIE W PEŁNYM ZAKRESIE WSPÓŁPRACOWAĆ Z FIRMĄ AVG W CELU ZAPEWNIENIA DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW OBRONY.
   

 • 9. POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO.

  • 9.1 Postanowienia Ogólne.Zbieranie i wykorzystywanie przez AVG Danych Umożliwiających Identyfikację Osoby pochodzących z Urządzeń Użytkownika zostało opisane w Polityce Prywatności AVG (i jest przez nią ograniczone).

  • 9.2 Informacje Rejestracyjne. W celu aktywacji Rozwiązania może być konieczne zarejestrowanie się w AVG przez internet lub telefonicznie przez Użytkownika lub osobę trzecią, upoważnioną przez niego do występowania w tym celu w jego imieniu. Istotnym warunkiem przyznania przez AVG licencji i świadczenia Usług przewidzianych w niniejszej Umowie jest oświadczenie Użytkownika, iż informacje podane przez niego lub upoważnioną przez niego osobę trzecią w trakcie rejestracji w AVG (w tym szczególnie adres e-mail) są dokładne i kompletne na dzień rejestracji oraz że będzie je aktualizować w razie zmiany, a także, BEZ WZGLĘDU NA POSTANOWIENIA ZAWARTE W POLITYCE PRYWATNOŚCI AVG, WYRAŻENIE ZGODY NA OKRES NINIEJSZEJ UMOWY ORAZ OKRES 1 ROKU OD JEJ ROZWIĄZANIA (LUB TEŻ NA OKRES DOPUSZCZALNY PRZEZ ODNOŚNE PRZEPISY PRAWA) NA (I) UDOSTĘPNIANIE PRZEZ FIRMĘ AVG DANYCH KONTAKTOWYCH UŻYTKOWNIKA JEJ PODMIOTOM POWIĄZANYM, AGENTOM, LICENCJODAWCOM, PRZEDSTAWICIELOM, DOSTAWCOM, DYSTRYBUTOROM, ODSPRZEDAWCOM I INNYM KONTRAHENTOM, ORAZ (II) WYKORZYSTYWANIE TYCH INFORMACJI PRZEZ FIRMĘ AVG, JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, AGENTÓW, LICENCJODAWCÓW, PRZEDSTAWICIELI, DOSTAWCÓW, DYSTRYBUTORÓW, ODSPRZEDAWCÓW I INNYCH KONTRAHENTÓW W CELU PRZESYŁANIA UŻYTKOWNIKOWI ISTOTNYCH INFORMACJI, W TYM OFERT OPROGRAMOWANIA, USŁUG I INNYCH PRODUKTÓW. Więcej szczegółów na temat informacji o rejestracji znaleźć można w naszej Polityce Prywatności. Użytkownik może zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi Rozwiązań CloudCare na stronie www.cloudcare.avg.com/, a w przypadku innych Rozwiązań za pośrednictwem swojej strony konta.

 
 • 10. MONITORING UŻYTKOWANIA/UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM.

  AVG MOŻE MONITOROWAĆ KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z ROZWIĄZANIA, ABY STWIERDZIĆ, CZY ODBYWA SIĘ ZGODNIE Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY. JEŻELI AVG STWIERDZI, ŻE UŻYTKOWNIK NARUSZA NINIEJSZĄ UMOWĘ, OPRÓCZ INNYCH NARZĘDZI PRAWNYCH, ZASADY SŁUSZNOŚCI LUB INNEGO TRYBU MOŻE SKORZYSTAĆ Z PRAW PRZEWIDZIANYCH PRZEZ POSTANOWIENIA SEKCJI 3 I 8 NINIEJSZEJ UMOWY.
   

 • 11. POSTANOWIENIA RÓŻNE.

  • 11.1 Zawiadomienia. AVG może w dowolnym momencie przesłać Użytkownikowi dowolne zawiadomienie drogą poczty elektronicznej, w wyskakującym okienku, w okienku dialogowym lub w innym trybie, nawet jeśli w niektórych przypadkach zawiadomienie będzie można otrzymać tylko pod warunkiem i w momencie uruchomienia Rozwiązania. Każde takie zawiadomienie będzie uważane za dostarczone w dniu udostępnienia go po raz pierwszy przez AVG w ramach Rozwiązania, bez względu na to, kiedy Użytkownik je faktycznie otrzyma.

  • 11.2 Prawo Właściwe. Interpretacja, ważność i wykonanie niniejszej Umowy oraz wszystkich pozaumownych zobowiązań z niej wynikających lub z nią związanych będą podlegać przepisom prawa stanu Delaware, USA, z uchyleniem zawartych tam przepisów prawa kolizyjnego.
  • 11.3 Klauzula Arbitrażu Wiążącego i Zrzeczenie się Prawa do Powództwa Grupowego.

   • 11.3.1 Niniejsza klauzula arbitrażu wiążącego oraz zrzeczenie się prawa do powództwa grupowego mają zastosowanie do każdego Sporu wynikającego z Rozwiązania lub niniejszej Umowy lub z nimi związanego oraz dotyczącego Użytkownika i AVG https://static2.avg.com/10002835/web/i/lub Podmiotów Powiązanych. Do celów niniejszych postanowień „Spór” oznacza każdy spór, pozew lub inny konflikt bez względu na konkretną podstawę powództwa (tzn. poza innymi potencjalnymi podstawami powództwa lub podstawami prawnymi, obejmuje także roszczenia z tytułu naruszenia umowy, oszustwa lub naruszenia norm lub przepisów prawnych). Powyższa definicja „Sporu” będzie miała najszersze możliwe i dopuszczalne przez prawo znaczenie.
   • 11.3.2 W razie wystąpienia Sporu Użytkownik powiadomi o nim AVG, przesyłając pisemne oświadczenie zawierające nazwisko, adres i dane kontaktowe wystawiającej je osoby, okoliczności stanowiące powód Sporu oraz rekompensatę będącą przedmiotem roszczenia. Zawiadomienie o sporze należy przesłać do firmy AVG na adres legalnotice@avg.com (podając w temacie: Sekcja 11.3 Zawiadomienie o Sporze w myśl EULA).
   • 11.3.3 Jeżeli ani Użytkownik, ani AVG nie rozwiążą sporu w trybie nieformalnych negocjacji, wszelkie inne próby jego rozwiązania będą prowadzone wyłącznie przez wiążący arbitraż podlegający przepisom amerykańskiej federalnej ustawy o arbitrażu („FAA”), Kodeks Stanów Zjednoczonych, Część 9 § 1 i nast. Użytkownik zrzeka się prawa do rozstrzygania jakichkolwiek Sporów (lub do bycia stroną w postępowaniu indywidualnym lub zbiorowym) na drodze sądowej z udziałem sędziego lub ławników. W zamian, wszelkie Spory rozwiązywane będą przed neutralnym arbitrem, którego decyzja będzie decyzją ostateczną z wyjątkiem prawa do odwołania na mocy aktu prawnego FAA. Orzeczenie arbitrażowe może być egzekwowane przez dowolny sąd właściwy dla stron.
   • 11.3.4 Każde postępowanie w celu rozwiązania lub rozstrzygnięcia Sporu na dowolnym forum będzie prowadzone wyłącznie na zasadzie indywidualnej. Użytkownik nie będzie występować o rozpatrzenie Sporu w drodze pozwów zbiorowych, pozwów prywatnych wnoszonych w interesie publicznym, ani w ramach żadnego innego postępowania, w którym jedna ze stron występuje lub chce występować w charakterze przedstawiciela osób trzecich. Arbitraże i postępowania nie zostaną połączone z innymi postępowaniami bez uprzedniej pisemnej zgody wszystkich stron z odpowiednimi arbitrażami lub postępowaniami.
   • 11.3.5 Wszelkie arbitraże będą przeprowadzane przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażu (American Arbitration Association — „AAA”). Jeśli Użytkownik zaakceptował niniejszą Umowę jako konsument, (A) postępowania będą podlegać powiązanym ze sobą dokumentom AAA: „Uzupełniające procedury dotyczące sporów konsumenckich”, obowiązującemu od 15 września 2005 roku, oraz „Koszty arbitrażu (w tym koszty administracyjne AAA)”, obowiązującemu od 1 marca 2013 roku (łącznie zwanym „Procedurami Konsumenckimi”), (B) AVG pokryje koszt konsumenta określony w sekcji (i) dokumentu „Koszty arbitrażu (w tym koszty administracyjne AAA)” obowiązującego od 1 marca 2013 roku, oraz (C) AVG nie wyraża zgody na ponoszenie żadnych innych kosztów. Jeśli Użytkownik jest klientem biznesowym, postępowania będą podlegały Zasadom arbitrażu handlowego AAA („Procedury Handlowe”). Te Procedury Konsumenckie lub Procedury Handlowe (odpowiednio „Procedury”) są stosowane odpowiednio do Sporów pomiędzy Stronami, a Użytkownik nie będzie opowiadał się za innymi metodami w żadnym postępowaniu. Użytkownik może wszcząć arbitraż wyłącznie w kraju lub innej jednostce podziału polityczno-administracyjnego, w której przebywa. Jeśli Użytkownik i AVG nie postanowią inaczej, postępowanie administracyjne będzie prowadzone poprzez telekonferencję. Arbitraże tego typu będą interpretowane zgodnie z prawem stanu Delaware.
   • 11.3.6 Jeżeli niniejsze postanowienia zostaną uznane za bezprawne, nieważne lub niewykonalne w odniesieniu do całości lub części Sporu, wówczas postanowienia sekcji 11.3 nie będą miały zastosowania w tym zakresie. Części te natomiast zostaną w takiej sytuacji odłączone od całości umowy i przekazane do sądu, z zastrzeżeniem wszystkich pozostałych postanowień niniejszej Umowy, zaś wyłącznym prawem i sądem właściwym w przypadku ewentualnego postępowania sądowego będą sądy stanowe i federalne z siedzibą w stanie Delaware. Dla celów wspomnianego postępowania sądowego Użytkownik wyraża zgodę na właściwość osobową sądu nad Użytkownikiem i nie będzie jej podważać, a także zrzeka się prawa do wszelkich sprzeciwów z tytułu niewłaściwego lub niedogodnego miejsca postępowania (doktryna forum non conveniens) i nie będzie starać się o przeniesienie do innego rejonu lub jurysdykcji.
  • 11.4 Wykładnia.Nagłówki niniejszej Umowy nie wpływają na jej wykładnię. Określenia odnoszące się do jednej płci, oznaczają wszystkie płcie. Liczba pojedyncza oznacza też mnogą i odwrotnie. W przypadku definicji jakiegoś słowa lub frazy jego inne formy gramatyczne będą miały analogiczne znaczenie.

  • 11.5 Rozdzielność Postanowień. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nielegalne, nieważne lub niewykonalne w świetle odnośnych przepisów i regulacji prawnych, nie narusza to mocy prawnej pozostałych postanowień niniejszej Umowy.

  • 11.6 Niewykonalność. AVG nie ponosi odpowiedzialności za żadne wady lub opóźnienia w realizacji całości lub części należnego świadczenia z przyczyn poza dyspozycją AVG, w tym m.in. z powodu awarii mediów lub instalacji przesyłowej, awarii linii lub sprzętu telefonicznego, awarii sieci energetycznej, strajków lub innych protestów pracowniczych (obejmujących m.in. strajki lub inne protesty pracownicze związane z AVG i Podmiotami Powiązanymi, agentami, licencjodawcami, przedstawicielami, dostawcami, dystrybutorami, odsprzedawcami i innymi kontrahentami), aktów wojennych lub terrorystycznych, powodzi, sabotażu, pożaru, klęsk żywiołowych lub innych katastrof czy zdarzeń losowych.

  • 11.7 Odstąpienie od Wykonania Prawa. Jeżeli jedna ze stron nie będzie rygorystycznie egzekwować wykonania dowolnych warunków, wymogów i postanowień niniejszej Umowy, nie oznacza to odstąpienia lub zrzeczenia się prawa do egzekwowania Umowy na przyszłość, zaś warunki, wymogi i postanowienia Umowy pozostają w mocy. Każde odstąpienie od prawa do egzekwowania dowolnego warunku lub wymogu zawartego w niniejszej Umowie przez jedną ze stron wymaga bez względu na jego cel formy pisemnej i podpisu danej strony pod rygorem nieważności. Zrzeczenie się przez jedną ze stron dochodzenia praw z tytułu naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez drugą stronę nie będzie oznaczać trwałego zrzeczenia się dochodzenia praw z tytułu naruszenia Umowy ani zrzeczenia się dochodzenia praw z tytułu innych naruszeń tego samego lub innych postanowień niniejszej Umowy.

  • 11.8 Cesja. Użytkownik nie może scedować swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody firmy AVG. AVG może dokonać cesji niniejszej Umowy w dowolnym czasie i według własnego uznania, bez konieczności uzyskania wcześniejszej zgody Użytkownika na piśmie.

  • 11.9 Wykładnia. Niniejsza Umowa nie podlega Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, której zastosowanie zostaje niniejszym jednoznacznie wyłączone. W razie zaistnienia niejasności lub wątpliwości co do intencji lub wykładni w związku np. z jakimkolwiek postępowaniem sądowym, warunki niniejszej Umowy będą interpretowane jako wspólnie przygotowane przez strony, żadne domniemania ani ciężar dowodowy nie będzie faworyzować ani dyskryminować żadnej ze stron z racji autorstwa dowolnych postanowień niniejszej Umowy.

  • 11.10 Licencja Władz Rządowych USA. Każde Rozwiązanie dla Władz Rządowych USA dostarczane jest wraz z prawami i ograniczeniami licencji komercyjnej, opisanymi w innym miejscu niniejszej Umowy. AVG zastrzega wszelkie niepublikowane prawa na mocy praw autorskich obowiązujących w Stanach Zjednoczonych.

  • 11.11 Całość Porozumienia. Niniejsza Umowa, w tym Warunki Obowiązujące, Specyfikacje Techniczne, Polityka Prywatności i inne dokumenty przywoływane w niniejszej Umowie, stanowi całość porozumienia między stronami i uchyla wszelkie poprzednie porozumienia, oświadczenia lub umowy, ustne lub pisemne, w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy.

  • 11.12 Kontrola Eksportu. Użytkownik będzie przestrzegać wszystkich właściwych praw amerykańskich i międzynarodowych, regulujących eksport i reeksport Rozwiązania, w tym amerykańskich przepisów eksportowych (Export Administration Regulations), a także ograniczeń dotyczących użytkowników końcowych, użytkowania końcowego i ograniczeń terytorialnych eksportu, wydanych przez Władze Rządowe USA i władze innych krajów. Bez uszczerbku dla powyższych ogólnych zapisów, (i) Użytkownik oświadcza, że nie znajduje się na żadnej liście osób objętych zakazem współpracy gospodarczej, liście osób niezweryfikowanych, liście podmiotów wymagających specjalnej amerykańskiej licencji eksportowej, liście specjalnie oznaczonych osób, liście osób wykluczonych lub dowolnej liście wydanej przez władze rządowe USA, (ii) Użytkownik nie będzie korzystać, eksportować ani reeksportować rozwiązania na obszary, do krajów, firm lub jednostek z naruszeniem embarga lub sankcji handlowych USA i UE, w tym do krajów takich jak: Kuba, Iran, Korea Północna, Sudan i Syria.

  • 11.13 Brak Beneficjentów w Postaci Stron Trzecich. Intencją niniejszej Umowy jest nadanie praw wyłącznie Użytkownikowi i AVG oraz/lub Podmiotom Powiązanym, ich agentom, licencjodawcom, przedstawicielom, dostawcom, dystrybutorom, odsprzedawcom i innym kontrahentom. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 12.5.3 (b)(vi), żadna osoba ani strona niniejszej Umowy nie może wnieść powództwa na podstawie niniejszej Umowy, powołując się na prawa osoby trzeciej z tytułu niniejszej Umowy.

  • 11.14 Język. Oryginalna wersja Umowy została sporządzona w języku angielskim. Pomimo że AVG może dla wygody użytkownika dostarczyć jedno lub więcej tłumaczeń, wersja w języku angielskim jest nadrzędna w przypadku konfliktu lub niezgodności.

  • 11.15 Połączenie Internetowe. Działanie niektórych Rozwiązań może być uzależnione od aktywnego i stabilnego połączenia z internetem. W związku z tym użytkownik odpowiada za zapewnienie przez cały czas dostępu do stabilnego i aktywnego połączenia z internetem.

  • 11.16 Nazwy Produktów. AVG zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany nazw Rozwiązań według własnego uznania.

  • 11.17 Informacje Kontaktowe. Z AVG można się kontaktować:

   • 11.17.1. W odniesieniu do rozwiązań CloudCare lub Managed Workplace, zgodnie z instrukcjami na stronie www.avg.com/support; oraz
   • 11.17.2. W odniesieniu do wszelkich innych Rozwiązań: do rąk Customer Care Manager, AVG Technologies, Holandská 4, 639 00 Brno, Czechy, +1 (844) 276-2915 (numer darmowy z USA; spoza USA — taryfa dla rozmów międzynarodowych), +1 (828) 459-5436 (w USA podlega taryfie dla rozmów lokalnych i zamiejscowych; spoza USA — taryfa dla rozmów międzynarodowych) oraz strona avg-support@avg.com w przypadku pytań, skarg lub roszczeń.
 
 • 12. WARUNKI SZCZEGÓLNE.

  W przypadku pewnych Rozwiązań zastosowanie będą miały następujące Warunki Szczególne. W razie sprzeczności między niniejszymi Warunkami Szczególnymi i pozostałymi postanowieniami Umowy niniejsze Warunki Szczególne będą miały zastosowanie do odnośnych Rozwiązań.

   • 12.1. AVG Security Toolbar i AVG SafeGuard Toolbar. Niniejsza sekcja 12.1 dotyczy Rozwiązań pod nazwą AVG Security Toolbar, AVG SafeGuard Toolbar lub innej dostarczanej przez AVG przeglądarki internetowej, narzędzia lub dodatku do przeglądania (nazywane oddzielnie „Paskiem Narzędzi”). WRAZ Z ROZPOCZĘCIEM INSTALACJI PASKA NARZĘDZI UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I WYRAŻA ZGODĘ NA TO, BY PO INSTALACJI PASEK NARZĘDZI ZMODYFIKOWAŁ POPRZEZ ZMIANĘ USTAWIEŃ PRZEGLĄDARKI STRONĘ GŁÓWNĄ, „STRONĘ Z BŁĘDEM DNS” I „STRONĘ Z BŁĘDEM 404”, A TAKŻE INNE CECHY URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA. PONADTO, PO ZAINSTALOWANIU PASKA NARZĘDZI, MOŻE ON PRZEKAZAĆ PEWNE PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT UŻYTKOWANIA DO AVG, JEJ DOSTAWCÓW I ODSPRZEDAWCÓW (np. na temat liczby instalacji i unikatowych użytkowników, adresów IP, zapytań w wyszukiwarce, liczby kliknięć przyjmowanych przez pasek narzędzi, liczby wyszukiwań wykonywanych przez użytkowników itp.). Aby odinstalować Pasek Narzędzi, należy postępować zgodnie z instrukcjami na stronie http://support.avg.com/SupportArticleView?urlname=Uninstall-AVG-Web-TuneUp.

   • 12.2. AVG Do Not Track.

    • 12.2.1. Do niektórych Rozwiązań AVG może dołączyć funkcję AVG Do Not Track („DNT”). DNT pozwala zidentyfikować pewne strony internetowe śledzące działania Użytkownika w Internecie i umożliwia wysłanie żądania do zablokowania owego śledzenia (lub braku śledzenia) działań Użytkownika przez te strony w zależności od preferencji Użytkownika w zakresie ochrony prywatności. DNT może poinformować elementy dowolnej strony lub stron śledzących o tym, że Użytkownik pragnie zablokować ich działanie, jednak elementy tej strony lub stron nie muszą podporządkować się życzeniu Użytkownika.
    • 12.2.2. Z zasady odnośne Rozwiązanie dostarczane jest z aktywnym DNT, co może uniemożliwiać wyświetlanie pewnych treści na niektórych stronach internetowych. Swoje preferencje Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić, klikając ikonę DNT w wyszukiwarce internetowej.
    • 12.2.3. Bez uszczerbku dla postanowień sekcji 6 AVG UCHYLA WSZELKIE GWARANCJE CO DO TEGO, ŻE DNT ZIDENTYFIKUJE LUB ZABLOKUJE KAŻDY PRZYPADEK ŚLEDZENIA PRZEZ STRONY INTERNETOWE. POMIMO DZIAŁANIA DNT NADAL MOŻE DOCHODZIĆ DO ŚLEDZENIA DZIAŁAŃ UŻYTKOWNIKA.
    • 12.2.4. DNT działa tylko w następujących przeglądarkach internetowych: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox i Google Chrome. W przypadku iOS i MAC OSX funkcja DNT będzie działać wyłącznie w następujących przeglądarkach internetowych: AVG Family Safety oraz AVG Safe.
   • 12.3. Osobista Pomoc Techniczna AVG.

    Warunki zawarte w niniejszej sekcji 12.3 mają zastosowanie do usług pomocy przy instalacji, pomocy przy usuwaniu wirusów i innych usług, które są oferowane jako Osobista Pomoc Techniczna w przypadku każdego zamówienia złożonego za pośrednictwem strony www.avg.com („Osobista Pomoc Techniczna”).

    • 12.3.1. Zobowiązania Firmy AVG. AVG dołoży uzasadnionych z handlowego punktu widzenia starań, aby wyświadczyć usługi Osobistej Pomocy Technicznej zakupione przez Użytkownika. Jeśli Urządzenie i sieć Użytkownika spełniają wymogi określone w niniejszej sekcji 12.3 i Użytkownik wypełnił obowiązki nałożone na niego w niniejszej sekcji 12.3, a AVG nie zrealizuje usługi Osobistej Pomocy Technicznej zgodnie z uzasadnionymi oczekiwaniami Użytkownika, AVG dokona zwrotu opłaty za daną usługę Osobistej Pomocy Technicznej, przy czym będzie to jedyny obowiązek AVG oraz jedyny i wyłączny środek prawny przysługujący Użytkownikowi. W innym przypadku opłaty ponoszone przez Użytkownika z tytułu usługi Osobistej Pomocy Technicznej nie podlegają zwrotowi. Bez uszczerbku dla postanowień sekcji 6.3, AVG WYŁĄCZA WSZELKIE OŚWIADCZENIA I GWARANCJE, ŻE ZA POMOCĄ USŁUGI OSOBISTEJ POMOCY TECHNICZNEJ BĘDZIE MOŻNA ROZWIĄZAĆ PROBLEMY, W ZWIĄZKU Z KTÓRYMI UŻYTKOWNIK DOKONAŁ JEJ ZAKUPU, LUB BĘDZIE W INNY SPOSÓB SATYSFAKCJONUJĄCA DLA UŻYTKOWNIKA.
    • 12.3.2. Ograniczenia Dotyczące Usługi Osobistej Pomocy Technicznej.
     • (a) Okres Realizacji.Użytkownik musi wykorzystać (a) jednorazową usługę Osobistej Pomocy Technicznej w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od daty zakupu wspomnianej jednorazowej usługi, a (b) subskrybowaną usługę Osobistej Pomocy Technicznej w ciągu stosownego Okresu Subskrypcji (odpowiednio „Okres Realizacji”). Prawo Użytkownika do skorzystania z usługi Osobistej Pomocy Technicznej wygasa z końcem Okresu Realizacji, o ile nie dokona dodatkowego zakupu.
     • (b) Wymagania Systemowe. Usługa Osobistej Pomocy Technicznej jest dostępna tylko w przypadku Urządzeń i sieci spełniających wymogi zawarte w Specyfikacjach Technicznych. Jeśli Urządzenie lub sieć Użytkownika nie spełnia odpowiednich wymogów, AVG może nie być w stanie dostarczyć zakupionej przez Użytkownika usługi Osobistej Pomocy Technicznej.
     • (c) Zakres Usług.
      • (i) Usługa Osobistej Pomocy Technicznej jest ograniczona do usług wyraźnie określonych w stosownym opisie, który znajduje się w danym momencie na stronie www.avg.com. Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z opisem, nawet jeśli wcześniej korzystał z usługi Osobistej Pomocy Technicznej, ponieważ firma AVG rezerwuje sobie prawo do zmiany usług i funkcji w dowolnym momencie poprzez umieszczenie zmienionego opisu na stronie www.avg.com. Jeśli w toku świadczenia usługi Osobistej Pomocy Technicznej firma AVG stwierdzi, że problem Użytkownika wykracza poza zakres usługi, AVG podejmie uzasadnione z handlowego punktu widzenia kroki w celu opisania charakteru problemu, aby Użytkownik mógł postarać się o odpowiednią pomoc.
      • (ii) Ponadto subskrypcje usługi Osobistej Pomocy Technicznej mają zapewnić Użytkownikowi odpowiedni wymiar pomocy technicznej w Okresie Subskrypcji w odniesieniu do Urządzeń określonych przez Warunki Obowiązujące. AVG może zakończyć lub zawiesić subskrypcję Użytkownika bez uprzedzenia oraz bez zobowiązania do zwrotu stosownych opłat, jeśli wedle własnego uznania stwierdzi, że (A) Użytkownik narusza warunki niniejszej Umowy lub nadużywa usługi Osobistej Pomocy Technicznej, żądając usług (1) innych niż te, których można racjonalnie oczekiwać od osoby korzystającej z planu opartego na subskrypcji zgodnie z Warunkami Obowiązującymi, (2) w odniesieniu do Urządzenia, które nie zostało wyszczególnione w Warunkach Obowiązujących, lub (3) w odniesieniu do oprogramowanie lub usług, na które Użytkownik nie wykupił odpowiedniej licencji lub (B) osoba inna niż Użytkownik próbuje skorzystać z jego usługi Osobistej Pomocy Technicznej dla własnej korzyści.
    • 12.3.3. Zobowiązania Użytkownika.
     • (a) Przygotowanie.Przed zamówieniem usługi Osobistej Pomocy Technicznej Użytkownik musi (i) potwierdzić, że ma wystarczające uprawnienia administracyjne do danego Urządzenia, aby umożliwić AVG usunięcie i zainstalowanie oprogramowania, zmianę ustawień Urządzenia oraz skonfigurowanie Urządzenia i sieci w celu uzyskania i wdrożenia usługi Osobistej Pomocy Technicznej, (ii) pobrać lub skopiować dane Oprogramowanie na swoje Urządzenie, (iii) potwierdzić, że dane Urządzenia są podłączone do internetu za pośrednictwem łącza spełniającego wymogi techniczne określone na stronie https://www.avg.com/technical-specifications. Użytkownik musi również utworzyć pełną kopię zapasową wszystkich danych na Urządzeniu, ponieważ FIRMA AVG WYŁĄCZA WSZELKIE ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOTYCZĄCE UTRATY, USZKODZENIA LUB ODZYSKANIA DANYCH, PROGRAMÓW, USTAWIEŃ UŻYTKOWNIKA ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW I FUNKCJI, NA KTÓRE MOGĄ MIEĆ WPŁYW USŁUGI OSOBISTE, W TYM UTRATY LUB USZKODZENIA SPOWODOWANYCH PRZEZ POWAŻNE ZANIEDBANIE LUB NIEOSTROŻNOŚĆ FIRMY AVG.
     • (b) Narzędzie Pomocy Technicznej.Na żądanie firmy AVG Użytkownik zezwoli AVG na pobranie i instalację na Urządzeniu Użytkownika programu („Narzędzie Pomocy Technicznej”), który zapewni AVG możliwość zdalnego dostępu do Urządzenia i sterowania nim. Do celów niniejszej Umowy Narzędzie Pomocy Technicznej obejmuje Oprogramowanie, którego Okres Subskrypcji wygasa z końcem aktualnej w danym momencie sesji usługi Osobistej Pomocy Technicznej. AVG będzie korzystać z Narzędzia Pomocy Technicznej w celu analizowania, diagnozowania i rozwiązywania trudniejszych problemów https://static2.avg.com/10002835/web/i/lub optymalizacji systemu, a także dołoży uzasadnionych z handlowego punktu widzenia starań, aby usunąć Narzędzie Pomocy Technicznej z Urządzeń Użytkownika pod koniec sesji.
     • (c) Hasła. AVG stanowczo zaleca, by po zakończeniu sesji usługi Osobistej Pomocy Technicznej Użytkownik zmienił wszystkie hasła, które udostępnił firmie AVG podczas tej sesji.
    • 12.3.4. Prywatność. Niniejsza sekcja 12.3.4 powinna być czytana w powiązaniu z dokumentami Polityka Prywatności AVG i Oświadczenie o plikach cookie.
     • (a) W przypadku prośby Użytkownika o usługę Osobistej Pomocy Technicznej z jego komputera zostaną zebrane i wysłane przez internet do firmy AVG następujące dane:
      • Informacje wprowadzone przez Użytkownika do interfejsu online AVG przy składaniu wniosku o usługę Osobistej Pomocy Technicznej;
      • Typ oraz wersja systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej używanej przez komputer Użytkownika;
      • Sprzęt, który Użytkownik podłączył do komputera; oraz
      • Aplikacje, oprogramowanie i narzędzia, które Użytkownik ma na komputerze.
     • (b) Podczas korzystania z usługi Osobistej Pomocy Technicznej mogą być gromadzone i wysyłane do firmy AVG (za pośrednictwem zabezpieczonego połączenia lub z komputera, na którym zainstalowano Narzędzie Pomocy Technicznej lub oprogramowanie) następujące informacje:
      • zainstalowany sprzęt i urządzenia peryferyjne;
      • zainstalowany system operacyjny;
      • zainstalowane programy i informacje o aktywnych procesach;
      • informacje o pliku dziennika aplikacji i danych rejestru;
      • informacje o przeglądarce, w tym ustawienia bezpieczeństwa i plików tymczasowych;
      • informacje systemowe związane z systemem operacyjnym, pamięcią i miejscem na dysku, konfiguracją proxy oraz listą katalogów Narzędzi Pomocy Technicznej lub oprogramowania;
      • status bezpieczeństwa (dobry/przeciętny/słaby) komputera, określony przez Narzędzie Pomocy Technicznej lub oprogramowanie;
      • ilość przeskanowanych plików, wykrytych zagrożeń, a także zagrożeń naprawionych przez Narzędzie Pomocy Technicznej lub oprogramowanie;
      • typ wykrytych zagrożeń;
      • ilość i typ pozostałych zagrożeń, które nie zostały naprawione przez Narzędzie Pomocy Technicznej lub oprogramowanie; oraz
      • stan zapory (czy jest aktywna);
      • czy oprogramowanie antywirusowe jest zainstalowane, uruchomione i aktualne.
     • (c) AVG wykorzystuje zebrane informacje do analizy, diagnozowania i prób rozwiązania problemu napotkanego przez Użytkownika, a także do poprawy funkcjonalności produktów AVG. Informacje te mogą być przekazywane do Podmiotów Powiązanych firmy AVG w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, które mogą mieć mniej restrykcyjne przepisy dotyczące ochrony danych niż kraj Użytkownika (w tym kraje Unii Europejskiej), jednak firma AVG zadbała o to, aby zebrane informacje objęto ochroną na odpowiednim poziomie, jeśli są przekazywane.
     • (d) Firma AVG może ujawnić zgromadzone informacje, jeśli zostanie o to poproszona przez organy ścigania, w zakresie wymaganym lub dozwolonym przez prawo lub w przypadku wezwania do sądu lub innego procesu prawnego. W celu promowania świadomości na temat zagrożeń bezpieczeństwa w Internecie, ich wykrywania i zapobiegania im AVG może udostępnić niektóre anonimowe informacje organizacjom badawczym i dostawcom oprogramowania zabezpieczającego. AVG może również użyć anonimowych statystyk pochodzących z tych informacji do śledzenia i publikowania raportów dotyczących trendów zagrożenia bezpieczeństwa i ulepszania produktu.
     • (e) AVG może wykorzystać osoby trzecie do świadczenia Użytkownikowi części lub całej usługi Osobistej Pomocy Technicznej. Niniejszym Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie osoby trzecie mają swoje własne zasady ochrony danych osobowych, które regulują korzystanie z ich stron internetowych https://static2.avg.com/10002835/web/i/lub usług.
   • 12.4. AVG Identity Alert.Klikając okienko „WŁĄCZ” (ENROLL) lub inny podobny przycisk w odpowiedzi na zapytanie o włączenie usług AVG Identity Alert, Użytkownik udziela „pisemnego polecenia” AVG i Podmiotom Powiązanym, agentom, licencjodawcom, przedstawicielom, dostawcom, dystrybutorom, odsprzedawcom i innym kontrahentom, innym źródłom danych i dostawcom (wspólnie określanym jako „Operatorzy”), w tym w razie konieczności, TransUnion, TransUnion Interactive Inc., Experian, Experian Consumer Direct, https://static2.avg.com/10002835/web/i/lub Equifax czy innym biurom informacji kredytowych zgodnie z amerykańską Ustawą o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej (Fair Credit Reporting Act), z późniejszymi zmianami, upoważniając tym samym Operatorów do gromadzenia (a) informacji z osobistego profilu kredytowego Użytkownika w dowolnym biurze informacji kredytowych i (b) i innych informacji niezwiązanych z kredytem oraz do monitorowania tych informacji i ostrzegania o nich. Użytkownik upoważnia Operatorów do gromadzenia i monitorowania takich informacji (związanych i niezwiązanych z kredytem) w związku z usługą AVG Identity Alert oraz do przekazywania raportów i alertów kredytowych do danych w profilu kredytowym Użytkownika.

   • 12.5. Rozwiązanie Mobilne.

    • 12.5.1. Postanowienia Ogólne. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie licencje na użytkowanie lub inne regulaminy dostępne w Sklepie z Aplikacjami Mobilnymi.
    • 12.5.2. Rozwiązania Pobierane z Google Play.
     • (a) Sklep Google Play.Sklep Google Play oznacza Sklep z Aplikacjami Mobilnymi dostępny na Urządzeniu pod adresem http://play.google.com („Sklep Google Play”).
     • (b) Licencja. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, licencja przyznawana na mocy sekcji 2.1 Umowy zastępuje wszelkie uprawnienia do korzystania z Rozwiązania, które w przeciwnym wypadku byłyby przyznane na zasadzie warunków domyślnych dla aplikacji pobieranych ze Sklepu Google Play.
     • (c) Zwrot Kosztów Zakupu.
      • (i) Zakup aplikacji w Sklepie Google Play. Automatyczny zwrot kosztów zakupu za rozwiązanie zakupione w Sklepie Google Play możliwy jest w przypadku nabycia go po raz pierwszy przez 15 minut po zakupie. Po 15 minutach można wystąpić o zwrot pieniędzy zgodnie z procedurą przedstawioną na stronie https://www.avg.com/billing z dowolnej przyczyny przez okres 30 dni od zakupu.
      • (ii) Zakupy wewnątrz aplikacji. Nie dopuszcza się zwrotu zakupu i zwrotu kosztów w przypadku zakupów dokonanych wewnątrz aplikacji z rozwiązania mobilnego. Aby anulować subskrypcje zakupione wewnątrz aplikacji, nie należy ich przedłużać, tak aby Użytkownik nie został ponownie obciążony ich kosztem. Jednak Użytkownik zachowa dostęp do nabytych subskrybowanych treści przez pozostały końcowy Okres Subskrypcji.
    • 12.5.3 Rozwiązania Pobierane ze Sklepu App Store Firmy Apple. W przypadku rozwiązań nabywanych przez iTunes App Store (https://itunes.apple.com/us/genre/ios/id36?mt=8) i the Mac App Store (https://itunes.apple.com/us/genre/mac/id39?mt=12) (oddzielnie określane jako „Sklep App Store firmy Apple”) obowiązują następujące warunki dodatkowe:
     • (a) Licencje przyznawane na mocy sekcji 2.1 zostają ograniczone do licencji nieprzenośnej na użytkowanie Rozwiązania na urządzeniu iPhone, iPod Touch lub innym obsługiwanym przez Apple Urządzeniu, posiadanym lub kontrolowanym przez Użytkownika, w zakresie dopuszczonym przez Regulamin użytkowania zawarty w Warunkach świadczenia usług przez Sklepy App Store Firmy Apple dostępnych pod adresem http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html lub w witrynach czy na innych nośnikach udostępnionych Użytkownikowi przez Apple.
     • (b) AVG i Użytkownik przyjmują do wiadomości, że
      • (i) Niniejsza Umowa zostaje zawarta wyłącznie przez wskazane strony, do których nie należy spółka Apple. Odpowiedzialność za Rozwiązania i zawarte w nich treści ponosi wyłącznie AVG, a nie spółka Apple.
      • (ii) Apple nie musi świadczyć żadnych usług w zakresie konserwacji ani pomocy technicznej w odniesieniu do Rozwiązania.
      • (iii) Jeżeli Rozwiązanie nie będzie zgodne z odnośną gwarancją, Użytkownik może poinformować o tym Apple w celu otrzymania zwrotu kosztów zakupu Rozwiązania. W zakresie maksymalnie dopuszczalnym przez odnośne przepisy prawa Apple nie będzie mieć żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do Rozwiązania, zaś za wszelkie pozostałe roszczenia, straty, zobowiązania, odszkodowania, koszty i wydatki związane z dowolnymi przypadkami niezgodności z gwarancją między Użytkownikiem, AVG i Apple będzie odpowiadać wyłącznie AVG.
      • (iv)  Za uwzględnianie wszelkich roszczeń Użytkownika lub osoby trzeciej w związku z Rozwiązaniem lub posiadaniem lub użytkowaniem przez Użytkownika Rozwiązania odpowiada AVG, a nie spółka Apple, przy czym obejmuje to m.in.: (i) roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady produktu; (ii) wszelkie roszczenia dotyczące niezgodności Rozwiązania z dowolnymi obowiązującymi wymogami prawnymi lub regulacyjnymi; oraz (iii) roszczenia z tytułu praw ochrony konsumenta lub podobnych przepisów.
      • (v) Jeżeli osoba trzecia stwierdzi, że samo Rozwiązanie lub jego posiadanie i użytkowanie przez Użytkownika narusza prawo własności intelektualnej tejże osoby trzeciej, za przeprowadzenie śledztwa, obronę, ugodę czy też oddalenie przedmiotowego roszczenia z tytułu naruszenia prawa własności intelektualnej odpowiada wyłącznie AVG, a nie spółka Apple.
      • (vi) Spółka Apple i jej podmioty zależne są zewnętrznymi beneficjentami, niebędącymi stroną niniejszej Umowy, a wraz z przyjęciem warunków niniejszej Umowy przez Użytkownika spółka Apple uzyska prawo (i będzie się uważać, że to prawo przyjęła) do egzekwowania niniejszej Umowy względem Użytkownika jako zewnętrzny beneficjent.
    • 12.5.4. Rozwiązania Pobierane ze Sklepu Windows Phone Store.
     • (a) Użytkownik może pobrać Rozwiązanie i uruchomić je na maksymalnie pięciu (5) urządzeniach telefonicznych Windows powiązanych z kontem Microsoft Użytkownika bez konieczności wnoszenia dodatkowych opłat.
     • (b) Microsoft ani producent Urządzenia Użytkownika nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie ma żadnych zobowiązań wobec Użytkownika z tytułu Rozwiązania.
     • (c) Rozwiązanie może pozwalać na połączenie z internetowymi usługami bezprzewodowymi. Korzystanie z rozwiązania przez Użytkownika jest jednoznaczne ze zgodą na przesyłanie standardowych informacji o urządzeniu (w tym m.in. informacji technicznych na temat urządzenia, systemu i oprogramowania aplikacji oraz urządzeń peryferyjnych) na potrzeby usług internetowych lub usług bezprzewodowych. Zastosowanie mają również inne warunki ewentualnie przekazane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z tych usług.
     • (d) Użytkownik nie będzie korzystać z usług internetowych w sposób, który mógłby być szkodliwy lub ograniczać korzystanie z tych usług lub sieci bezprzewodowej przez inną osobę. Z usług tych nie można korzystać w celu uzyskania w dowolny sposób niedozwolonego dostępu do jakichkolwiek usług, danych, konta lub sieci.
     • (e) Brak wyraźnej gwarancji. GWARANCJE PRZEWIDZIANE PRZEZ USTĘP 6.1 NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA DO ROZWIĄZAŃ MOBILNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA WINDOWS PHONE. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI W ROZUMIENIU SEKCJI 6.3 ZOSTANIE ZMIENIONE PRZEZ USUNIĘCIE SŁÓW „JEŻELI NIE JEST TO JEDNOZNACZNIE PRZEWIDZIANE W SEKCJI 6.1 NINIEJSZEJ UMOWY”.
    • 12.5.5. Rozwiązania Pobierane ze Sklepu Amazon Appstore.
     • (a) Dodatkowe kopie Rozwiązania można pobierać na kompatybilne urządzenia z systemem Android połączone z kontem Użytkownika na Amazon.com, za pomocą którego zakupiono Rozwiązanie zgodnie z regulaminem Amazon obowiązującym dla sklepu Amazon Appstore.
     • (b) Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że spółka Amazon nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Rozwiązania ani w związku z treścią czy funkcjonalnością tego Rozwiązania.
     • (c) Wszystkie zakupy mają charakter ostateczny. Amazon nie przyjmuje zwrotów Rozwiązania.
   • 12.6. Usługa AVG Online Backup; Data Seeding.

    Terminy użyte w niniejszej sekcji 12.6 mają zastosowanie do wszystkich aspektów usługi AVG Online Backup, w tym powiązanej usługi Data Seeding.

    • 12.6.1. Login. Nazwa Użytkownika i hasło (łącznie „Login”), które Użytkownik wybiera podczas rejestracji w usłudze AVG Online Backup, pozwalają mu oraz każdej innej osobie pobierać i wysyłać informacje oraz w inny sposób korzystać z usługi. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności i zabezpieczenie swojego Loginu. Ponadto Użytkownik odpowiada za wszelkie działania przeprowadzone z użyciem Loginu. Użytkownik musi niezwłocznie poinformować firmę AVG, jeśli zauważy lub nawet podejrzewa, że osoba trzecia używa w sposób nieuprawniony Loginu Użytkownika lub że bezpieczeństwo jego konta zostało w inny sposób naruszone. Jednak pomimo takiego powiadomienia w żadnym wypadku firma AVG nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Użytkownika w wyniku nieuprawnionego użycia jego Loginu (niezależnie od tego, czy wiedział o takim użyciu, czy też nie). Ponadto Użytkownik odpowiada za wszelkie straty lub szkody poniesione przez nas (lub osobę trzecią) w wyniku używania jego konta (za zgodą lub wiedzą Użytkownika lub bez takiej zgody lub wiedzy).
    • 12.6.2. Data Seeding.Jeśli Użytkownik korzysta z usługi Data Seeding, musi przestrzegać instrukcji AVG dotyczących tej usługi, w tym (i) nabycia dysku twardego, napędu USB lub innego odpowiedniego nośnika („Sprzęt do Udostępniania Danych”), (ii) utworzenia lokalnej kopii zapasowej swoich danych na nośniku oraz wysyłki Sprzętu do udostępniania Danych do obiektów firmy AVG lub wyznaczonego przez nią podmiotu. Użytkownik pokryje wszystkie koszty transportu, ubezpieczenia i inne koszty wysyłki do tych obiektów i z tych obiektów. Użytkownik zachowuje prawo do Sprzętu do udostępniania Danych oraz do samych danych, a także ponosi ryzyko związane z utratą zarówno Sprzętu, jak i znajdujących się w nich danych.
    • 12.6.3. Postępowanie, Zachowanie i Obowiązki Użytkownika.
     • (a) Użytkownik oświadcza, zapewnia i zobowiązuje się, że nie będzie, bezpośrednio ani pośrednio: (a) fałszować ani przeinaczać informacji na temat swojej tożsamości lub swoich zamiarów dotyczących kwestii związanych z usługą AVG Online Backup; (b) wysyłać, publikować, przekazywać, rozpowszechniać, pobierać ani udostępniać żadnych informacji ani materiałów, które (i) są nielegalne, obsceniczne, sprośne, niedwuznaczne erotycznie, obraźliwe, obelżywe, pełne pogróżek, dyskryminujące ze względu na rasę, wyznanie lub płeć lub są w inny sposób obiektywnie nieprzyjemne, odrażające lub niedopuszczalne; (ii) zawierają wirusa lub inny szkodliwy kod oprogramowania lub procedurę programowania, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na działanie usługi AVG Online Backup lub jej dostępność dla innych osób, które mają do niej dostęp, przeglądają ją lub z niej korzystają; (iii) są (w całości lub w części) fałszywe, zwodnicze, mylące, niezgodne z prawdą lub w inny sposób nieprzyjemne, odrażające lub niedopuszczalne, w tym (między innymi) informacje, dokumenty, komunikaty lub przekazy, które stanowią, potwierdzają, popierają lub ułatwiają zlecenie nielegalnego działania lub naruszenie lokalnych, stanowych, krajowych lub odnośnych zagranicznych przepisów, zasad lub regulacji, w tym (między innymi) przepisów, które chronią prawo własności intelektualnej, dobra osobiste lub prawo do prywatności jakiejkolwiek osoby lub podmiotu; (iv) naruszają patent, prawo autorskie, znak towarowy, tajemnicę handlową lub inne prawa własności intelektualnej osoby trzeciej; (v) naruszają prawa ustawowe, własności, niematerialne, prawa do poufności lub prawa do prywatności innych osób; oraz (vi) są ofertami, reklamami, piramidami finansowymi lub innymi niezamawianymi informacjami.
     • (b) Użytkownik nie może naruszać ani podejmować prób naruszenia zabezpieczeń usługi AVG Online Backup ani sieci, systemu, serwera lub konta osoby trzeciej, w tym podejmować żadnych z następujących czynności: (a) uzyskiwać dostępu do danych, folderów, informacji, treści, materiałów, serwerów, kont, baz danych itp., do których nie ma prawa dostępu, (b) podawać się za pracownika AVG (lub inną osobę lub podmiot) ani stosować procederu znanego jako „pretexting”, (c) podejmować prób (i) badania, przeglądania lub testowania podatności systemu, serwera, konta lub sieci na atak lub (ii) naruszenia środków zabezpieczeń, walidacji lub uwierzytelnienia powyższych, (d) podejmować prób zakłócenia, przerwania lub zablokowania działania usługi, dostępności lub korzystania z usługi AVG Online Backup w odniesieniu do jakiegokolwiek użytkownika, hosta, serwera, konta lub sieci, w tym między innymi za pomocą przeciążenia, wielokrotnego wysyłania wiadomości w krótkich odstępach czasu, masowej wysyłki poczty elektronicznej, ataków typu DoS lub „crashing”, (e) podrabiać nagłówka pakietu TCP/IP lub części nagłówka wiadomości e-mail lub postów, (f) podejmować działań zmierzających do skorzystania z usług, do których nie jest uprawniony, lub (g) podejmować prób wykorzystania nazwy konta lub tożsamości innej osoby bez uzyskania uprzedniej zgody tej osoby. Użytkownik nie może także podejmować żadnych działań mających na celu obejście lub zmianę metody pomiaru lub rozliczenia usługi AVG Online Backup w odniesieniu do dowolnego Użytkownika. Naruszenie tych zasad oraz bezpieczeństwa usługi AVG Online Backup może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną strony dokonującej naruszenia.
    • 12.6.4. Zawieszenie Świadczenia Usługi. Spółka AVG może zawiesić lub zakończyć (w całości lub w części) świadczenie usługi AVG Online Backup lub dostęp Użytkownika do tej usługi lub korzystanie z niej w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny (lub bez podania przyczyny) bez 5-dniowego okresu wypowiedzenia oraz bez żadnej odpowiedzialności w stosunku do Użytkownika ani jakiejkolwiek osoby trzeciej (pod warunkiem, że jeśli AVG tymczasowo zawiesi bez powodu świadczenie usługi AVG Online Backup lub korzystanie z niej przez Użytkownika, Użytkownik nie zostanie obciążony opłatą za okres, w którym nie ma dostępu do usługi AVG Online Backup nie z własnej winy), a jeśli spółka AVG zakończy świadczenie usługi AVG Online Backup lub korzystanie z niej przez Użytkownika, AVG wedle własnego uznania (a) zwróci Użytkownikowi opłaty uiszczone na rzecz AVG w odniesieniu do niewygasłej części usługi AVG Online Backup, proporcjonalnie do stosownego Okresu Subskrypcji, lub (b) udzieli licencji na zasadniczo podobny produkt na pozostałą część Okresu Subskrypcji.
    • 12.6.5. Wyłączenia i Ograniczenia Odpowiedzialności.Bez uszczerbku dla pozostałych postanowień niniejszej Umowy:
     • (a) USŁUGA AVG ONLINE BACKUP JEST ŚWIADCZONA W STANIE AKTUALNYM I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI ORAZ BEZ ŻADNYCH GWARANCJI. BEZ USZCZERBKU DLA POWYŻSZEGO AVG NINIEJSZYM WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, ŻE USŁUGA AVG ONLINE BACKUP SPEŁNIA ODPOWIEDNIE WYMOGI USTAWY SARBANES-OXLEYA Z 2002 R. (Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI), USTAWY HIPAA — HEALTH INSURANCE PORTABILITY AND ACCOUNTABILITY ACT (Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI), USTAWY GRAMM-LEACH-BLILEY (Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI) LUB INNYCH PRZEPISÓW, ZASAD LUB REGULACJI.
     • (b) W ŻADNYM RAZIE I W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH (ORAZ NIEZALEŻNIE OD DOMNIEMANEJ PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI I TEGO, CZY JEST TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, DELIKTOWA, CAŁKOWITA LUB INNA) SPÓŁKA AVG ANI JEJ DOSTAWCY NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI (NAWET JEŚLI WIEDZĄ LUB ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD) ZA: (1) UTRATĘ DANYCH LUB SPRZĘTU DO ICH UDOSTĘPNIANIA; (2) USZKODZENIE DANYCH LUB SPRZĘTU DO ICH UDOSTĘPNIANIA:
   • 12.7. CloudCare i Managed Workplace.

    Terminy zawarte w niniejszej sekcji 12.7 mają zastosowanie, w przypadku gdy Warunki Obowiązujące zezwalają Użytkownikowi na korzystanie z rozwiązań CloudCare lub Managed Workplace podczas świadczenia Usług Zarządzanych na rzecz osób trzecich.

    • 12.7.1. Dodatkowe Definicje.

     Usługa AVG Business w zależności od kontekstu oznacza Usługi HD lub Usługi NOC.

     Klient oznacza osobę trzecią, na rzecz której Użytkownik świadczy lub chce świadczyć Usługi MSP.

     Usługi HD oznaczają usługi techniczne, które spółka AVG lub jej dostawca zewnętrzny zapewnia Użytkownikowi na rzecz jednego Klienta lub wielu Klientów, w każdym przypadku zgodnie z opisem w AVG Portal oraz ze zmianami, jakie AVG może okresowo wprowadzać.

     Terytorium MSP oznacza obszar geograficzny określony w Warunkach Obowiązujących.

     Usługi NOC oznaczają usługi monitorowania i obsługi zdalnego Urządzenia zapewniane Użytkownikowi przez firmę AVG lub jej dostawcę zewnętrznego na rzecz jednego Klienta lub wielu Klientów, w każdym przypadku zgodnie z opisem w AVG Portal oraz ze zmianami, jakie AVG może okresowo wprowadzać.

     Umowa o Świadczenie Usług oznacza umowę pomiędzy Użytkownikiem a Klientem, określającą Usługi, które Użytkownik zobowiązał się świadczyć na rzecz Klienta.

    • 12.7.2. Przyznanie Licencji.Z zastrzeżeniem sekcji 2 oraz pozostałych postanowień niniejszej Umowy, AVG udziela Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej i nieprzenośnej licencji w Okresie Subskrypcji (bez prawa do udzielania sublicencji) na korzystanie z Oprogramowania na Terytorium w celu świadczenia Usług MSP na Urządzeniach Klienta w liczbie określonej w Warunkach Obowiązujących.
    • 12.7.3. Usługi AVG.Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, AVG będzie zapewniać Użytkownikowi Usługi, w tym odpowiednio Usługi AVG Support i AVG Business, na rzecz jego Klientów w zakresie i w ciągu odnośnych Okresów Subskrypcji. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w niniejszej Umowie oraz jeśli Strony nie uzgodniły inaczej, AVG nie będzie świadczyć Usług bezpośrednio żadnej osobie trzeciej.
    • 12.7.4. Zobowiązania Użytkownika.Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy Użytkownik:
     • (a) Zapewni, że zawsze stosuje Warunki Obowiązujące, które obejmują aktualne w danym momencie zasady korzystania z Oprogramowania i Usług przez Klientów i Użytkownika, a także potwierdzi firmie AVG, na jej zgłaszane okresowo, uzasadnione żądanie, że wypełniał i nadal wypełnia swoje zobowiązania wynikające z niniejszej sekcji 12.7.4(a).
     • (b) Zażąda, aby (i) każdy Klient (w tym Użytkownik, we właściwym zakresie) otrzymujący Oprogramowanie realizował aktualną wersję niniejszej Umowy licencyjnej lub zobowiązał się do jej przestrzegania w inny sposób, (ii) każdy Klient, na rzecz którego Użytkownik zobowiązał się świadczyć Usługi, realizował Umowę o Świadczenie Usług lub zobowiązał się do jej przestrzegania w inny sposób. Bez uszczerbku dla powyższego Użytkownik może zaakceptować Umowę licencyjną w imieniu Klienta tylko w zakresie, w jakim Klient wyraźnie upoważnił do tego Użytkownika w Umowie o Świadczenie Usług lub w inny sposób. Umowa o Świadczenie Usług (i) zawiera postanowienia zabezpieczające interes spółki AVG przynajmniej równie skutecznie jak sekcje 6, 7 i 8 niniejszej Umowy, a jeśli Usługi obejmują usługę AVG Online Backup — jak sekcja 12.6 niniejszej Umowy; oraz (ii) wyraźnie upoważnia Użytkownika i AVG do odtwarzania, przekazywania, przechowywania i przetwarzania danych i informacji Klienta w ramach świadczenia Usług.
     • (c) Zgodnie z umową pomiędzy AVG i Użytkownikiem ponosi wyłączną odpowiedzialność za (i) realizację swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy o Świadczenie Usług, (ii) zapewnienie, że Użytkownik i wszyscy jego Klienci przestrzegają wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących monitorowania pracowników i innych osób trzecich oraz ich Urządzeń, (iii) realizację zadań i zobowiązań przydzielonych mu w każdym zamówieniu, oraz (iv) zakończenie świadczenia Usług po upłynięciu odnośnego Okresu Subskrypcji oraz usunięcie lub nakazanie Klientowi usunięcia Oprogramowania z Urządzeń, na których zostało zainstalowane.
     • (d) W uzgodnionym czasie (i) w okresie obowiązywania Umowy udostępni personel do szkolenia na temat sprzedaży związanego z Oprogramowaniem i (ii) w okresie obowiązywania Umowy (a) udostępni swój personel techniczny do szkolenia z zakresu instalacji i pomocy technicznej dotyczącej Oprogramowania oraz (b) udostępni swój personel szkoleniowy do szkolenia dla trenerów. O ile strony nie uzgodnią inaczej, wszelkie takie szkolenia będą przeprowadzane w języku angielskim przez internet.
     • (e) Nie będzie aktywnie sprzedawać ani promować Usług MSP poza Terytorium i nie zezwoli na to osobie trzeciej bez pisemnej zgody spółki AVG, o ile Użytkownik nie musi mieć zgody na akceptowanie zleceń bez rekomendacji spoza Terytorium ani na świadczenie Usług Zarządzanych poza Terytorium zgodnie z Umową o Świadczenie Usług Użytkownika, jeśli takie Usługi Zarządzane mają charakter incydentalny wobec Usług Zarządzanych świadczonych na rzecz Klienta na Terytorium lub dana siedziba Klienta mieści się na Terytorium.
     • (f) Będzie prowadzić pełną i dokładną ewidencję dotyczącą korzystania z Oprogramowania w okresie obowiązywania Umowy oraz przez trzy miesiące po jego zakończeniu. Nie częściej niż raz w roku firma AVG lub jej przedstawiciel może kontrolować dokumentację Użytkownika wyłącznie w celu potwierdzenia, czy przestrzega on warunków niniejszej Umowy. Każda taka kontrola będzie przeprowadzona w normalnych godzinach pracy biur Użytkownika i nie będzie w nieuzasadniony sposób zakłócać działalności biznesowej Użytkownika. W przypadku ujawnienia w wyniku takiej kontroli użytkowania Oprogramowania bez licencji w zakresie przekraczającym 10% zakupionych licencji spółka AVG może obciążyć Użytkownika kosztami takiego użytkowania bez licencji w wysokości 120% obowiązującej w danym momencie ceny AVG.
    • 12.7.5. Przestrzeganie Przepisów i Zasad.
     • (a) Użytkownik będzie na własny koszt przestrzegać wszystkich przepisów, które dotyczą jego zobowiązań w ramach niniejszej Umowy lub z nich wynikają, w tym wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących poufności i bezpieczeństwa danych.
     • (b) Użytkownik dołoży należytej staranności przy wyborze pracowników, agentów i kierownictwa wyższego szczebla oraz zapewni im odpowiednie szkolenia, a także będzie monitorować ich działania, aby zapewnić przestrzeganie niniejszej Umowy i wszystkich obowiązujących przepisów.
     • (c) Użytkownik niniejszym potwierdza, przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że jego właściciele, dyrektorzy, kierownictwo wyższego szczebla, pracownicy i agenci nie dokonali i nie dokonają ani nie złożyli i nie złożą obietnicy przekazania środków pieniężnych ani wręczenia jakichkolwiek wartościowych przedmiotów, bezpośrednio ani pośrednio, pracownikom instytucji rządowej, urzędnikom państwowym, partiom politycznym ani kandydatom na urząd polityczny w celu pozyskania nowego lub utrzymania dotychczasowego klienta lub zapewnienia nieuczciwej przewagi, ani żadnej innej osobie lub jednostce, jeśli taka płatność naruszyłaby obowiązujące prawo.
Wszystkie produkty komercyjne AVG mogą być używane zgodnie z umowami licencyjnymi. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi umowami licencyjnymi.
Zobacz wszystkie aktualne i dawne umowy licencyjne na korzystanie z oprogramowania
Chrome browser logo

AVG zaleca korzystanie z 
DARMOWEJ przeglądarki Chrome™.

Przejdź do treści Przejdź do menu