AVG EULA | Licentieovereenkomst | AVG Technologies

BELANGRIJK: Deze licentieovereenkomst voor de eindgebruiker (de “Overeenkomst”) bevat de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van alle Software en Diensten (elk een “Oplossing”) die van AVG worden verkregen door u of enige andere entiteit of persoon die u vertegenwoordigt of voor wiens computer, smartphone of ander apparaat u de Oplossingen aanschaft (“u”). Als u op “ACCEPTEREN”, “ACTIVEREN”, of een vergelijkbare optie met betrekking tot deze Overeenkomst klikt, gaat u ermee akkoord dat u aan deze voorwaarden gebonden bent, niet alleen wat betreft de Oplossing die u op dat moment verkrijgt, maar ook voor alle andere Oplossingen die u later direct of indirect via die eerste Oplossing aanschaft, met inbegrip van nieuwe en andere producten of diensten, of updates en upgrades op een eerdere Oplossing, waarvoor u geen afzonderlijke licentieovereenkomst voor de eindgebruiker accepteert.

Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, klikt u op “AFWIJZEN”, “ANNULEREN”, “TERUG”, of een vergelijkbare optie die bij deze Overeenkomst wordt gegeven. In dat geval kunt u de Oplossingen die onder deze Overeenkomst vallen, niet gebruiken. Indien u deze Overeenkomst niet accepteert, of indien u om een of andere reden niet tevreden bent met een Oplossing, kunt u restitutie krijgen voor de bedragen die u binnen de afgelopen 30 dagen voor de Oplossingen hebt betaald door de instructies te volgen die hier worden beschreven.

AVG kan deze Overeenkomst te allen tijde wijzigen via een kennisgeving aan u in overeenstemming met deze Overeenkomst. Indien u een Oplossing minstens 30 dagen na datum van kennisgeving blijft gebruiken of gedurende die tijd geen restitutie vraagt, accepteert u de wijziging van deze Overeenkomst. AVG kan u vragen de wijziging in deze Overeenkomst te accepteren teneinde de Oplossingen die u eerder hebt aangeschaft te blijven gebruiken. Indien u de wijziging van deze Overeenkomst afwijst, kan AVG uw gebruik van de betreffende Oplossingen beëindigen, maar zal zij de bedragen die u voor de Oplossingen hebt betaald, restitueren (pro rata naar het niet verstreken deel van de Abonnementsperiode).

Deze Overeenkomst bestaat uit twee gedeelten. Artikel 1 t/m 11 van deze Overeenkomst (de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle Oplossingen, met inbegrip van de hieronder vermelde Oplossingen. In Artikel 12 worden de aanvullende voorwaarden (“Speciale Voorwaarden”) beschreven die van toepassing zijn op specifieke Oplossingen, waaronder AVG Identity Alert, AVG Do Not Track, AVG Security and SafeGuard Toolbars, AVG Online Backup Service, Data Seeding, AVG Personal Support, CloudCare en Managed Workplace en Mobiele Oplossingen. Indien er een conflict bestaat tussen de Algemene Voorwaarden en de Speciale Voorwaarden, gelden de Speciale Voorwaarden voor de Oplossing waarop die Speciale Voorwaarden betrekking hebben.

Indien u vragen hebt over deze Overeenkomst of de Oplossingen waarmee deze verband houdt, kunt u hiervoor terecht bij AVG Contactpersonen die zijn weergegeven in Artikel 11.17.

In deze Overeenkomst:

 • Verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent, en bevoegd bent om deze Overeenkomst te accepteren namens alle personen en entiteiten voor wie (of voor wiens Apparaat) u Oplossingen verkrijgt;
 • Verklaart u en garandeert u dat u zich niet bevindt in een land dat onder een embargo van de Amerikaanse Overheid valt of dat door de Amerikaanse Overheid is aangewezen als “land dat terroristen ondersteunt”, en dat u geen persoon bent aan wie het door de wetten van het land waarin u woont of van waaruit u de Oplossingen opent of gebruikt, is verboden of anderszins wettelijk niet is toegestaan om de Oplossingen te ontvangen of te verkrijgen;
 • Erkent u dat:
  • U, indien u AVG tijdens het aanschaffen van een Oplossing een e-mailadres hebt verstrekt dat later is veranderd, uw gebruikersprofiel moet bijwerken om ervoor te zorgen dat u meldingen over verlengingen van Abonnementsperioden en andere belangrijke informatie over deze Overeenkomst en Oplossingen ontvangt. Indien uw Oplossing CloudCare omvat, gaat u naar https://www.cloudcare.avg.com. Ga voor andere Oplossingen naar https://myaccount.avg.com/my-account-login. Voor zover u uw licentie rechtstreeks bij AVG hebt aangeschaft overeenkomstig een ondertekende, schriftelijke overeenkomst, is deze vereiste niet van toepassing op u of op uw MSP Services-klanten (indien van toepassing).
  • AVG kan onder de Speciale Voorwaarden een Oplossing van tijd tot tijd bijwerken of vervangen door een Oplossing met vergelijkbare functionaliteit zonder uw afzonderlijke toestemming hiervoor te vragen of te verkrijgen, en uw Apparaat of bepaalde Apparaatfuncties zijn mogelijk niet voor u beschikbaar zolang de Update in uitvoering is.
  • AVG verzamelt en gebruikt bepaalde informatie met betrekking tot het gebruik van Oplossingen, in overeenstemming met haar Privacybeleid; en
  • Sommige Oplossingen, waaronder die welke uit Software bestaan, bevatten mogelijk een “time-out”-functie waardoor de Oplossing automatisch onbruikbaar wordt aan het einde van de Abonnementsperiode.
​​

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • 1. DEFINITIES.

  Gelieerde Onderneming betekent, met betrekking tot AVG, een entiteit die zeggenschap heeft over AVG, waarover AVG zeggenschap heeft of die gezamenlijk met AVG onder zeggenschap valt. “Zeggenschap”, zoals gebruikt in dit artikel, betekent eigendom van meer dan 50% van het uitstaande stemgerechtigde kapitaal van de desbetreffende entiteit.

  Toepasselijke Voorwaarden betekent, met betrekking tot een Oplossing, de Abonnementsperiode voor de Oplossing, of de Abonnementsperiode automatisch wordt verlengd, het aantal en type Apparaten waarvoor de Oplossing is toegestaan, en andere vergelijkbare voorwaarden die bepalend zijn voor het gebruik van die Oplossing. De Toepasselijke Voorwaarden worden gespecificeerd (i) op de betaalpagina indien u de Oplossing via het internet, een Mobile App Store of via andere elektronische weg aanschaft, of (ii) in het pakket indien u de Oplossing op cd of een ander fysiek medium hebt aangeschaft.

  Toegestane Doeleinden betekent, (i) met betrekking tot Gratis Oplossingen en Bèta-oplossingen, uw persoonlijke niet-commerciële gebruik, en (ii) met betrekking tot andere Oplossingen, uw persoonlijke of interne commerciële gebruik, en in geen enkel geval wederverkoop of andere exploitatie ten gunste van een derde partij.

  AVG betekent AVG Nederland BV, een bedrijf dat is opgezet onder de wetgeving van Nederland of, met betrekking tot een Oplossing, de Gelieerde Onderneming van AVG die de Oplossing aan u verstrekt.

  Bèta-oplossing betekent elke Testversie of Oplossing die is aangemerkt of anderszins is aangewezen als bèta-testversie, ongeacht of de betaling is voldaan.

  Apparaat betekent elk(e) mobiele telefoon, mobiel apparaat, tablet, mobiel-netwerkapparaat of ander mobiel product (“Mobiel Apparaat”) of elke personal computer, waarop een besturingssysteem wordt uitgevoerd dat wordt ondersteund door AVG zoals gespecificeerd in de Toepasselijke Voorwaarden en in de Technische Specificaties met betrekking tot de Oplossing.

  Geschil heeft de betekenis die daaraan wordt toegekend in Artikel 11.3.1 van deze Overeenkomst.

  Testoplossing betekent een normaal gesproken betaalde Oplossing die AVG zonder een betaling te ontvangen verstrekt voor proef- of testdoeleinden.

  Verlengingstermijn heeft de betekenis die daaraan wordt toegekend in Artikel 3.1 van deze Overeenkomst.

  Gratis Oplossing betekent elke Oplossing buiten Bèta-oplossingen die AVG aanwijst als “gratis” of anderszins kosteloos verstrekt.

  Eerste Abonnement betekent, voor alle Oplossingen, de periode die aanvangt op de datum waarop u de Software hebt verkregen en eindigt op de datum waarop de in de Toepasselijke Voorwaarden gestelde termijn verstrijkt.

  Managed Services (of MSP Services) betekent de externe apparaatbeheer- en -controlediensten die u uw klant biedt, waaronder AVG-Diensten die u overeen bent gekomen om aan dergelijke klanten te verstrekken volgens een overeenkomst tussen u en een dergelijke klant.

  Mobile App Store betekent een online winkel die momenteel of in de toekomst Mobiele Oplossingen aanbiedt, waaronder het Apparaat zelf.

  Mobiele Oplossing betekent een Oplossing die voor u beschikbaar is op het platform van een Mobiel Apparaat, zoals Android, iOS en Windows Phone.

  Informatie ter Identificatie van Personen betekent informatie die kan worden gebruikt om een persoon te identificeren, te lokaliseren of contact met een persoon te maken of die kan worden gebruikt in combinatie met andere bronnen om een persoon te identificeren, waaronder, voor zover van toepassing onder de toepasselijke wetgeving, persoonlijke gegevens (zoals de term wordt gebruikt in de EU-richtlijn inzake Gegevensbescherming 95/46/EC).

  Privacybeleid betekent het privacybeleid van AVG dat beschikbaar is op www.avg.com/privacyprivacy en van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt.

  Dienst betekent een Oplossing die uit diensten bestaat die online of telefonisch worden geleverd.

  Software betekent een Oplossing die uit software bestaat die is bedoeld om te worden geïnstalleerd op een Apparaat, inclusief alle Updates op die Oplossing.

  Oplossing heeft de betekenis die in het voorwoord wordt uiteengezet.

  Abonnementsperiode betekent, met betrekking tot alle Oplossingen, het Eerste Abonnement samen met alle Verlengingsperioden.

  Technische Specificaties betekent de technische documentatie welke van toepassing is op de betreffende Software, beschikbaar is op www.avg.com/technical-specifications  en van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt.

  Materialen van Derden betekent software, diensten, websites, aanbiedingen en acties of producten die worden geleverd door een derde partij en onderworpen zijn aan Voorwaarden van Derden.

  Voorwaarden van Derden betekent alle licentieovereenkomsten, gebruiksvoorwaarden, dienstenvoorwaarden, privacybeleidsregels en andere voorwaarden die door derden worden opgesteld en waaraan de toegang tot en het gebruik van Materialen van Derden zijn onderworpen.

  Update betekent inhoud of code die AVG gebruikt om een Oplossing bij te werken, met inbegrip van maar niet beperkt tot nieuwe Softwarereleases of -versies, bijgewerkte malwarehandtekeningen, spywaredefinities, anti-spamregels, virusdefinities, witte of zwarte lijsten met URL's, firewallregels, gegevens voor detectie van binnendringing, lijsten van gecertificeerde webpagina's en kwetsbaarheidgegevens; of enige andere beschikbare update die door AVG van tijd tot tijd wordt verstrekt in verband met de Oplossing.

  Amerikaanse Overheid betekent de federale overheid van de Verenigde Staten van Amerika.
   

 • 2. LICENTIEVERLENING; ALGEMEEN.

  • 2.1 Verlening van Licentie. Hierbij verleent AVG, onderhevig aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, u een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om elke Oplossing die u aanschaft of anderszins verwerft, te gebruiken, in elk geval gedurende de toepasselijke Abonnementsperiode voor Toegestane Doeleinden in overeenstemming met de Toepasselijke Voorwaarden en Technische Specificaties. De Abonnementsperiode voor Gratis Oplossingen blijft onbeperkt geldig, zonder de noodzaak tot verlenging, totdat u of AVG de Abonnementsperiode beëindigt in overeenstemming met deze Overeenkomst.

  • 2.2 Beperkingen.

   • 2.2.1 Algemeen. Het is u niet toegestaan het volgende te doen, dan wel derden toestemming te verlenen dit te doen: (i) een licentie of ander autorisatienummer dat door AVG in verband met een Oplossing is verstrekt, gebruiken op meer dan het aantal Apparaten dat is opgegeven in de Toepasselijke Voorwaarden; (ii) een licentie of autorisatienummer aan een andere partij verstrekken dan AVG of door AVG aangewezen vertegenwoordigers van AVG; (iii) behalve wanneer dit expliciet bij de wet is toegestaan: (A) een Oplossing of delen van een Oplossing onderwerpen aan reverse engineering, ontmantelen, decompileren, omzetten, reconstrueren, transformeren of extraheren (met inbegrip van maar niet beperkt tot alle gerelateerde malwarehandtekeningen en malwaredetectietechnieken), of (B) een Oplossing aanpassen of anderszins wijzigen (met inbegrip van maar niet beperkt tot alle gerelateerde malwarehandtekeningen en malwaredetectietechnieken); (iv) een Oplossing publiceren, wederverkopen, distribueren, uitzenden, overdragen, communiceren, overbrengen, verpanden, verhuren, delen of in sublicentie geven; (v) een derde toegang geven tot of gebruik laten maken van een Oplossing via een servicebureau of timesharing-, abonnementsservice- of toepassingenserviceprovider of op andere vergelijkbare basis; (vi) tests of benchmarks uitvoeren, of test- of benchmarkresultaten openbaar maken of publiceren voor enige AVG-oplossing zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AVG (welke u kunt aanvragen op https://www.avg.com/benchmarking); of (vii) controles op de Installatie van of het gebruik van kopieën van een Oplossing saboteren of omzeilen of een poging daartoe ondernemen, of een derde daartoe toestemming geven of daarbij assisteren.
   • 2.2.2 Software. Naast de beperkingen zoals vermeld in Artikel 2.2.1 is ook het volgende u niet toegestaan: (i) software kopiëren voor een ander doeleinde dan redelijk noodzakelijk is om het product te gebruiken zoals voorzien in deze Overeenkomst en om één niet-geïnstalleerde/offline kopie te bewaren voor hersteldoeleinden bij calamiteiten; (ii) de Software installeren op een besturingssysteem dat niet door AVG wordt ondersteund, zoals aangegeven in de Technische Specificaties; (iii) kennisgevingen inzake auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsrechten uit de Software verwijderen.
   • 2.2.3 Beheerdersrechten. Bepaalde Oplossingen verlenen u of een andere gebruiker beheerdersrechten waarmee de beheerder onder meer andere Apparaten en/of de status van Oplossingen die op andere Apparaten worden gebruikt, kan controleren, waaronder bijvoorbeeld de abonnementsstatus en meldingen en berichten over de Oplossing. U verklaart en garandeert dat u de beheerdersrechten alleen zult uitoefenen met betrekking tot Apparaten en Oplossingen waarvoor u bevoegd bent en niet voor andere doeleinden. U verklaart en garandeert ook dat u de bevoegdheid hebt om deze Overeenkomst te accepteren namens eigenaren en gebruikers van die beheerde Apparaten, en u accepteert hierbij deze Overeenkomst namens hen.
   • 2.2.4 Waarschuwing. INDIEN U EEN OPLOSSING GEBRUIKT VOOR DOELEINDEN OF OP EEN WIJZE WAARVOOR IN DEZE OVEREENKOMST NIET EXPLICIET TOESTEMMING WORDT GEGEVEN, BEGAAT U EEN MATERIËLE SCHENDING VAN DEZE OVEREENKOMST EN OVERTREEDT U MOGELIJK TOEPASSELIJKE WETGEVING INZAKE AUTEURSRECHT, EN WORDEN ALLE GARANTIES DIE DOOR AVG VOOR HET PRODUCT ZIJN VERSTREKT, ONMIDDELLIJK BEËINDIGD.
  • 2.3 Kosten van Derden. Mogelijk kunnen er in verband met uw gebruik van een Oplossing toegangskosten of kosten voor gegevens of verbruik in rekening worden gebracht door derden (zoals uw internetprovider of mobiele provider). Zo kunnen dergelijke kosten u bijvoorbeeld in rekening worden gebracht indien u de Mobiele Oplossing AVG AntiVirus gebruikt en wanneer hiermee Updates worden gedownload, met inbegrip van malwaredefinities. U bent zelf verantwoordelijk voor alle dergelijke kosten.

  • 2.4 Updates. AVG kan van tijd tot tijd gedurende de Abonnementsperiode en zonder uw afzonderlijke toestemming of instemming Updates gebruiken voor elke willekeurige Oplossing en u kunt de toepasselijke Oplossing of het toepasselijke Apparaat (of bepaalde functies van het Apparaat) dan mogelijk niet gebruiken totdat de Update volledig is geïnstalleerd. Updates worden beschouwd als onderdeel van de Oplossing voor alle doeleinden onder deze Overeenkomst. Updates kunnen zowel toevoegingen als verwijderingen van bepaalde functionaliteit inhouden die door een Oplossing wordt geboden, of kunnen deze in zijn geheel vervangen. De inhoud en functionaliteit van dergelijke updates zijn geheel naar goeddunken van AVG. AVG of uw Apparaat kan u de optie bieden om Updates af te wijzen of uit te stellen, maar u moet alle beschikbare Updates downloaden en installatie hiervan toestaan om maximaal van de Oplossing te kunnen profiteren. AVG kan ondersteuning voor een Oplossing stopzetten totdat u alle Updates hebt geaccepteerd en geïnstalleerd.. AVG bepaalt wanneer en of Updates geschikt zijn en is niet verplicht om Updates aan u beschikbaar te stellen. AVG kan het aanbieden van Updates voor een andere dan de meest recente versie van de Oplossing, of van Updates die het gebruik van een Oplossing ondersteunen in verband met versies van besturingssystemen, e-mailprogramma's, browserprogramma's en andere software waarmee de Oplossing is bedoeld te werken, naar eigen goeddunken stopzetten.

  • 2.5 Conflicterende functionaliteit en de-installatie. Tijdens installatie van bepaalde Software kan bestaande functionaliteit, zoals een firewall, worden uitgeschakeld en worden vervangen door functionaliteit die bij de Oplossing wordt geboden. Indien u de Oplossing deïnstalleert, kan u worden gevraagd om andere software te activeren. AVG raadt u ten zeerste aan om dergelijke andere software inderdaad te activeren als u daar na het deïnstalleren van de Oplossing om wordt gevraagd. Sommige toepassingen van derden, zoals antivirusproducten, kunnen de installatie of juiste uitvoering van Oplossingen belemmeren. Indien u ervoor kiest om de waarschuwingen die u tijdens de installatie van Oplossingen ontvangt te negeren, functioneren dergelijke Oplossingen mogelijk niet naar behoren. Ongeacht enige andersluidende bepaling in deze Overeenkomst, wijst AVG in dat geval elke garantie en aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke Oplossingen af. Daarnaast ondersteunt AVG geen toepassingen van derden die functionaliteit voor deïnstallatie voor onze Oplossingen bieden, aangezien deze verdere problemen voor de eindgebruiker kunnen veroorzaken. Als u ervoor kiest om dergelijke deïnstallatieprogramma's van derden te gebruiken, wijst AVG ongeacht enige andersluidende bepaling in deze Overeenkomst alle garanties en aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke Oplossingen af.

   • 2.5.1 Opmerkingen van gebruikers. AVG verwelkomt uw opmerkingen over de Oplossingen, inclusief meldingen over softwarefouten, defecten en andere gebreken, en suggesties voor aanvullende of andere eigenschappen of functies. Stuur ons uw opmerkingen en suggesties toe via het webformulier op https://www.avg.com/ww.feedback-entry. AVG aanvaardt geen verplichting om op dergelijke opmerkingen te antwoorden of te reageren en deze uitnodiging om opmerkingen te sturen houdt geen erkenning in van aansprakelijkheid voor of productfouten in een Oplossing. U verleent door opmerkingen of suggesties op te sturen AVG een eeuwigdurend, niet-intrekbaar, overdraagbaar, sublicentieerbaar, volledig betaald, royalty-vrij, wereldwijd recht en dito licentie onder uw intellectuele eigendomsrechten (indien van toepassing) om uw opmerkingen en suggesties te gebruiken, te kopiëren, te registreren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, te verkopen, weder te verkopen, in sublicentie te geven (via meerdere niveaus), te wijzigen, weer te geven, publiek uit te voeren, te verzenden, te publiceren, te verspreiden, om te zetten of er afgeleide producten van te maken of deze anderszins te exploiteren in een willekeurige Oplossing en in andere producten en diensten.
  • 2.6 Gebruikersinhoud. Bepaalde Oplossingen kunnen het u mogelijk maken om inhoud die u hebt gegenereerd of via andere bronnen hebt verkregen (“Gebruikersinhoud”) te publiceren of met anderen te delen. U behoudt alle intellectuele eigendomsrechten die u al hebt onder de toepasselijke wetgeving voor Gebruikersinhoud die u publiceert of via de Oplossing deelt, onderworpen aan de rechten, licenties en andere voorwaarden van deze Overeenkomst, waaronder alle onderliggende rechten van anderen in enige Gebruikersinhoud die u mogelijk gebruikt of wijzigt. U verleent AVG een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om al uw Gebruikersinhoud of delen daarvan die u publiceert of via een Oplossing deelt (en afgeleide werken daarvan) te kopiëren, te registreren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, te verkopen, weder te verkopen, in sublicentie te geven (via meerdere niveaus), te wijzigen, weer te geven, in het openbaar uit te voeren, te verzenden, te publiceren, uit te zetten, om te zetten, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze, met als enige doel u onder deze Overeenkomst de Oplossingen te bieden. Telkens wanneer u Gebruikersinhoud publiceert of deelt, verklaart en garandeert u dat u minstens de volwassen leeftijd hebt in de staat waar u woont en de ouder of wettelijk voogd bent van, of alle juiste toestemmingen hebt van de ouder of wettelijk voogd van enige minderjarige die wordt beschreven in of heeft bijgedragen aan Gebruikersinhoud die u verstuurt, en dat met betrekking tot die Gebruikersinhoud: (a) u de enige auteur en eigenaar van het intellectueel eigendom van en andere rechten op de Gebruikersinhoud bent, of dat u het wettelijk recht hebt om de Gebruikersinhoud te publiceren of te delen en AVG het recht te verlenen om het te gebruiken zoals in dit Artikel wordt beschreven, dit alles zonder enige verplichting van AVG om toestemming te verkrijgen van derden en zonder een verplichting of aansprakelijkheid van AVG tot stand te brengen; (b) de Gebruikersinhoud nauwkeurig is; (c) de Gebruikersinhoud, voorzover gebruikt en geëxploiteerd zoals toegestaan en uiteengezet in deze Overeenkomst, het intellectueel eigendom of andere rechten van derden niet schendt of zal schenden; (d) de Gebruikersinhoud niet strijdig is met deze Overeenkomst of schade of letsel toebrengt aan enige persoon.

​​
 • 3. ABONNEMENTSVERLENGINGEN, BEËINDIGING.

  Voor zover u uw licentie rechtstreeks bij AVG hebt aangeschaft onder de bepalingen van een ondertekende, schriftelijke overeenkomst, dan wel bij een zakelijke partner van AVG aan wie u de vergoeding voor uw Oplossing rechtstreeks betaalt, is deze bepaling mogelijk niet op u van toepassing. Raadpleeg uw schriftelijke overeenkomst voor abonnementsperioden en informatie over verlengingen.

  • 3.1 Abonnementsverlengingen. Aan het einde van elke Abonnementsperiode kan uw abonnement worden verlengd voor daaropvolgende perioden (elk een “Verlengingsperiode”) in overeenstemming met dit Artikel 3.1.

   • 3.1.1 Automatische verlengingen. Indien onder de Toepasselijke Voorwaarden voor een bepaalde Oplossing de Abonnementsperiode automatisch wordt verlengd voor een maand, jaar of vergelijkbare volgende periode, kan AVG u een kennisgeving sturen met instructies voor het annuleren van uw abonnement aan het einde van de huidige Abonnementsperiode en voor het aanvragen van restitutie voor annuleringsaanvragen binnen 30 dagen na het ingaan van een nieuwe Abonnementsperiode. U kunt uw abonnement aan het einde van de Abonnementsperiode annuleren door de instructies in de kennisgeving te volgen. U kunt uw abonnement ook op elk gewenst moment tijdens de Abonnementsperiode annuleren via https://myaccount.avg.com/my-account-login. Wanneer u uw abonnement annuleert, worden doorlopende kosten na de huidige Abonnementsperiode beëindigd, maar betalingen voor de huidige Abonnementsperiode niet met terugwerkende kracht gerestitueerd. U behoudt toegang tot de Oplossingen waarvoor u hebt betaald tot aan het einde van de dan geldende Abonnementsperiode. Indien u uw abonnement niet annuleert, brengt AVG de dan geldende verlengingskosten (welke hoger kunnen zijn dan de kosten die u eerder hebt betaald) op uw creditcard of bankpas in rekening binnen een redelijke termijn voorafgaand aan het einde van de dan geldende Abonnementsperiode en wordt, na ontvangst van betaling, de Abonnementsperiode met de toepasselijke Verlengingsperiode verlengd.
   • 3.1.2 Handmatige verlengingen. Indien de Abonnementsperiode onder de Toepasselijke Voorwaarden niet automatisch wordt verlengd, kan AVG u (zonder daartoe verplicht te zijn) voorafgaand aan het einde van de Abonnementsperiode informeren dat uw Abonnementsperiode bijna is verlopen en u de gelegenheid bieden de Abonnementsperiode tegen de dan geldende prijs van AVG te verlengen (welke hoger kan zijn dan de prijs die u eerder hebt betaald). U kunt het aanbod accepteren door de instructies op te volgen die in de kennisgeving worden beschreven, in welk geval de Abonnementsperiode zal worden verlengd voor de periode die u kiest.
  • 3.2 Restitutie. AVG biedt voor de meeste Oplossingen een 30-dagen-geld-terug-garantie. Indien u in de voorafgaande 30 dagen hebt betaald voor een hiervoor in aanmerking komend product, kunt u restitutie ontvangen door de instructies in dit Artikel op te volgen.

   • 3.2.1 Voor Mobiele Oplossingen. De snelste manier om restitutie te ontvangen voor een Mobiele Oplossing is de procedure te volgen die is opgesteld door de Mobile App Store waar u de Oplossing hebt gekocht. Indien de Mobile App Store uw verzoek tot restitutie niet inwilligt maar u zich nog wel binnen de 30-dagen-termijn vanaf eerste aankoop bevindt, kunt u uw Mobiele Oplossing terugsturen tegen restitutie van alle betaalde bedragen (behalve voor in-app-aankopen of abonnementen) door de instructies te volgen op https://www.avg.com/billing.
   • 3.2.2 Andere Oplossingen. Tenzij anders aangegeven in deze Overeenkomst, kunt u alle Oplossingen behalve Mobiele Oplossingen die u hebt gekocht, terugsturen door de instructies te volgen op https://www.avg.com/billing.
  • 3.3 Betalingsinformatie. Om ervoor te zorgen dat uw gebruik van een Oplossing niet wordt onderbroken, kan AVG gebruikmaken van doorlopende factureringsprogramma's of diensten voor het bijwerken van accounts. Indien uw Abonnementsperiode automatisch wordt verlengd en AVG niet in staat is om de kosten af te schrijven van de creditcard of bankrekening die AVG van u in het bestand heeft staan, kan AVG, indien zij daar de voorkeur aan geeft, een bijgewerkt kaartnummer, een bijgewerkte vervaldatum of andere bijgewerkte betalingsgegevens opvragen bij uw bank of een andere bron, of kan de uitgever van uw kaart automatisch kosten afschrijven van uw kaart zonder dat u of AVG daarvan op de hoogte wordt gesteld.

  • 3.4 Beëindiging. AVG kan naast de overige rechten die beschikbaar kunnen zijn bij wet, op grond van billijkheid of anderszins, uw licentie voor een van de Oplossingen of alle Oplossingen beëindigen, zonder enige aansprakelijkheid (i) met inachtneming van een opzegtermijn van vijf (5) dagen, op voorwaarde dat AVG naar eigen goeddunken ofwel (a) de licentiekosten restitueert die u hebt betaald met betrekking tot het niet-verstreken deel van de toepasselijke Abonnementsperiode, evenredig verdeeld over de toepasselijke Abonnementsperiode, ofwel (b) een licentie verleent voor een wezenlijk soortgelijk product voor de rest van de Abonnementsperiode, of (ii) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving indien u inbreuk maakt op deze Overeenkomst. Om misverstanden te voorkomen, wordt hier vermeld dat AVG voor Gratis Oplossingen of Bèta-oplossingen geen verplichting jegens u heeft behalve inachtneming van de opzegtermijn van vijf (5) dagen in overeenstemming met dit Artikel, en niet verplicht is om kennisgeving te doen in het geval van beëindiging ingevolge uw inbreuk op deze Overeenkomst.

  • 3.5 Gevolgen van Beëindiging. Bij het vervallen van de toepasselijke Abonnementsperiode voor een Oplossing of bij beëindiging van de Abonnementsperiode voor een Oplossing of deze Overeenkomst, zult u het gebruik van de desbetreffende Oplossingen beëindigen, kan AVG de terbeschikkingstelling van Updates aan u beëindigen en werkt de betreffende Oplossing mogelijk niet meer. Artikelen 1, 2.5.1, 2.6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 blijven van kracht na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst.

​​
 • 4. MATERIALEN VAN DERDEN; VOORWAARDEN VAN DERDEN.

  AVG kan rechtstreeks of via een Oplossing koppelingen aanbieden naar of aanbiedingen doen voor Materialen van Derden, welke alle door derden worden beheerd en waarvan de meeste onderworpen zijn aan Voorwaarden van Derden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u deze accepteert. AVG is niet verantwoordelijk voor de inhoud of prestaties van Materialen van Derden, biedt hiervoor geen garanties of onderschrijft deze niet en accepteert geen enkele aansprakelijkheid jegens u of enige derde met betrekking tot dergelijke Materialen van Derden. Indien u Materialen van derden opent, downloadt of gebruikt, doet u dit geheel op eigen risico.
   

 • 5. EIGENDOM.

  • 5.1 AVG behoudt alle rechten met betrekking tot de Oplossingen die niet expliciet in deze Overeenkomst worden verleend. Alle auteursrechten, handelsmerken en andere denkbare intellectuele eigendomsrechten in en op de Oplossing (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, malwarehandtekeningen en andere gegevensbestanden, afbeeldingen die in de Oplossing verschijnen en schermweergaven evenals enige en alle documentatie in verband met de Oplossing) zijn het eigendom van AVG of haar licentiegevers, en worden beschermd door de auteursrechtwetten van de VS en andere landen, internationale verdragen en andere toepasselijke wetten. Alle kopieën van de Oplossing die u op grond van deze Overeenkomst mag maken, dienen de volledige auteursrechtbepaling en andere bepalingen te bevatten die bij het originele exemplaar van de Oplossing zijn gevoegd.

  • 5.2 Handelsnamen, handelsmerken, servicemerken, logo's, domeinnamen of andere onderscheidende merkkenmerken die worden gebruikt in combinatie met, op of met betrekking tot producten of diensten van derden, met inbegrip van Materialen van Derden die beschikbaar zijn in of via een Oplossing, zijn het eigendom van deze derde partijen of hun desbetreffende licentiehouders.​​

 
 • 6. GARANTIES.

  • 6.1 Algemeen. Met uitzondering van hetgeen in Artikel 6.2 wordt vermeld, verklaart AVG met betrekking tot elke Oplossing dat, bij levering van de Oplossing en gedurende een periode van dertig (30) dagen daarna (i) het medium (indien van toepassing) waarop de Oplossing wordt geleverd, vrij zal zijn van materiaaldefecten, en dat (ii) onderhevig aan Artikel 6.3 de Oplossing zal voldoen aan de beschrijving, indien aanwezig, zoals uiteengezet in de Toepasselijke Voorwaarden en/of de Technische Specificaties. De bovenstaande garantie is uitsluitend van toepassing op de Oplossing zoals deze oorspronkelijk is geleverd, en niet op Updates of op gebreken die worden veroorzaakt door de combinatie, de toepassing of het gebruik van de Oplossing met software, hardware of andere materialen die niet door AVG zijn verstrekt, of door Apparaten, software of andere materialen die niet voldoen aan de vereisten van AVG zoals uiteengezet in de Technische Specificaties. Het enige en exclusieve rechtsmiddel bij inbreuk op de garantie in dit Artikel 6.1 is vervanging van de defecte media of Oplossing of, wanneer AVG daaraan de voorkeur geeft, het terugsturen van de Oplossing tegen volledige restitutie. Als u aanspraak wilt maken op de rechten onder dit Artikel 6.1, moet u alle kopieën van de Oplossing die u mogelijk hebt (met inbegrip van alle gearchiveerde kopieën) deïnstalleren en vernietigen, en de instructies volgen op www.avg.com/billing.

  • 6.2 Gratis Oplossingen en Bèta-oplossingen. DE BEPALINGEN VAN DIT ARTIKEL 6.2. GELDEN IN PLAATS VAN ARTIKEL 6.1. MET BETREKKING TOT GRATIS OPLOSSINGEN EN BÈTA-OPLOSSINGEN. ALLE GRATIS OPLOSSINGEN EN BÈTA-OPLOSSINGEN VAN AVG WORDEN VERSTREKT OP “ZOALS DEZE IS”-, “MET ALLE FOUTEN”-, EN “ZOALS BESCHIKBAAR”-BASIS, ZONDER GARANTIE EN ZONDER ONDERSTEUNING OF ANDERE DIENSTEN VAN AVG.

  • 6.3 Disclaimer.BEHALVE VOOR ZOVER EXPLICIET IN ARTIKEL 6.1 VAN DEZE OVEREENKOMST AANGEGEVEN, BIEDT AVG ELKE OPLOSSING OP “ZOALS IS”-, “MET ALLE FOUTEN”- EN “ZOALS BESCHIKBAAR IS”-BASIS, EN AVG EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN, LICENTIEVERLENERS, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS, DISTRIBUTEURS, WEDERVERKOPERS, DRAADLOZE PROVIDERS VIA WIER NETWERK DE OPLOSSING WORDT GELEVERD, OF ANDERE ZAKELIJKE PARTNERS EN ELK VAN HUN BETREFFENDE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, VERTEGENWOORDIGERS, VERKOPERS, AGENTEN EN LEVERANCIERS WIJZEN ALLE ANDERE GARANTIES EN TOEZEGGINGEN AF MET BETREKKING TOT DE OPLOSSINGEN, MEDIA EN ALLE OVERIGE ONDERWERPEN VAN DEZE OVEREENKOMST, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, AL OF NIET GEDAAN DOOR ENIGE DERDE LICENTIEVERLENER, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE GEÏMPLICEERDE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN ALLE GEÏMPLICEERDE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN NIET-INBREUK. AVG GARANDEERT NIET DAT DE WERKING VAN DE OPLOSSINGEN ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN, DAT DE OPLOSSINGEN CORRECT ZULLEN WERKEN OP ENIG BEPAALD APPARAAT OF MET EEN BEPAALDE CONFIGURATIE VAN HARDWARE EN/OF SOFTWARE, OF DAT DE OPLOSSINGEN VOLLEDIGE BESCHERMING BIEDEN VOOR DE INTEGRITEIT VAN GESELECTEERDE GEGEVENS, INFORMATIE OF INHOUD DIE OP INTERNET WORDT OPGESLAGEN OF VIA INTERNET WORDT VERZONDEN. In bepaalde rechtsgebieden zijn beperkingen voor bepaalde garanties niet toegestaan. Daarom zijn de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing. U hebt mogelijk andere rechten die van rechtsgebied tot rechtsgebied verschillen.

  • 6.4 Gevaarlijke omgevingen. Oplossingen zijn niet ontwikkeld, noch in licentie gegeven voor gebruik in gevaarlijke omgevingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot nucleaire installaties, vliegtuignavigatiesystemen, communicatiesystemen voor de luchtvaart, luchtverkeersleidingssystemen, levensondersteunende systemen of wapensystemen, en elke andere omgeving waarin lichamelijk letsel of de dood het gevolg kan zijn van falen van een Oplossing of de onmogelijkheid een Oplossing te gebruiken. Zonder beperking van de bepalingen in de Artikelen 6.2. en 6.3. van deze Overeenkomst, wijzen AVG en haar licentieverleners hierbij alle expliciete of impliciete garanties voor geschiktheid voor dergelijke doeleinden af.

 
 • 7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

  VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZULLEN AVG OF HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN, LICENTIEGEVERS, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS, DISTRIBUTEURS, WEDERVERKOPERS, DRAADLOZE PROVIDERS VIA WIER NETWERK DE OPLOSSING WORDT GELEVERD OF ANDERE ZAKELIJKE PARTNERS IN GEEN GEVAL JEGENS U OF EEN DERDE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, BIJKOMENDE SCHADE, SCHADE ALS GEVOLG VAN STRAFBARE FEITEN OF SPECIALE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, ONGEACHT DE OORZAAK OF AANSPRAKELIJKHEIDSGROND, OF VOOR ENIGE SCHADE (DIRECT OF INDIRECT) ALS GEVOLG VAN VERLIES VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN, WINST OF INKOMEN, VERLIES VAN PRIVACY, VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN ENIG APPARAAT OF OPLOSSING MET INBEGRIP VAN DEZE OPLOSSING, DE KOSTEN VAN HET AANSCHAFFEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE OF ANDER GELDELIJK VERLIES DAT VOORTVLOEIT UIT DEZE OVEREENKOMST OF DE OPLOSSING DIE HIERONDER WORDT VERSTREKT, ZELFS INDIEN AVG IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. AVG IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF BESCHADIGING, VERWIJDERING, DIEFSTAL, VERNIETIGING, WIJZIGING, ONBEDOELDE OPENBAARMAKING OF ONBEDOELD VERLIES VAN INFORMATIE, INHOUD OF GEGEVENS DIE WORDEN OVERGEDRAGEN VIA OF ONTVANGEN OF OPGESLAGEN OP OF IN VERBAND MET EEN OPLOSSING, ONGEACHT DE OORZAAK. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN AVG IN VERBAND MET EEN OPLOSSING HOGER ZIJN DAN (I) DE KOSTEN DIE U DAADWERKELIJK VOOR DE OPLOSSING HEBT BETAALD OF DIE U VOOR DE OPLOSSING MOET BETALEN EN (II) DE DOOR AVG VOORGESTELDE VERKOOPPRIJS VOOR DE OPLOSSING VANAF DE DATUM WAAROP U DEZE HEBT ONTVANGEN (OF $ 5,00 VOOR EEN GRATIS OPLOSSING OF BÈTA-OPLOSSING DAN WEL $ 1,00 VOOR MOBIELE GRATIS EN BÈTA-OPLOSSINGEN). DE VOORGAANDE BEPERKING ZAL VAN TOEPASSING ZIJN ONGEACHT EEN GEBREK AAN ENIG ESSENTIEEL DOEL VAN ENIG BEPERKT RECHTSMIDDEL.
 
 • 8. VRIJWARING.

  U STEMT ERMEE IN OM AVG, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN, LICENTIEGEVERS, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS, DISTRIBUTEURS, WEDERVERKOPERS EN ANDERE ZAKELIJKE PARTNERS EN HUN BETREFFENDE DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS EN VERTEGENWOORDIGERS SCHADELOOS TE STELLEN, TE VERDEDIGEN EN TE VRIJWAREN TEGEN ALLE VERLIEZEN, ONKOSTEN, SCHADE EN KOSTEN, INCLUSIEF REDELIJKE ADVOCATENKOSTEN, DIE VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK VAN DE OPLOSSING OF ENIGE INBREUK DOOR U OP DEZE OVEREENKOMST, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IEDERE INBREUK OF VERMOEDELIJKE INBREUK OP EEN VAN UW TOEZEGGINGEN, GARANTIES, VERPLICHTINGEN OF VERBINTENISSEN ONDER DEZE OVEREENKOMST. AVG BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM, OP EIGEN KOSTEN, DE EXCLUSIEVE VERDEDIGING EN CONTROLE OP ZICH TE NEMEN VAN ELKE ZAAK WAARBIJ SPRAKE IS VAN VRIJWARING DOOR U, IN WELK GEVAL U VOLLEDIG ZULT SAMENWERKEN MET AVG OM ELK REDELIJK MOGELIJK VERWEER TE VOEREN.
   

 • 9. PRIVACY EN BEVEILIGING.

  • 9.1 Algemeen.Het verzamelen en gebruiken door AVG van Informatie ter Identificatie van Personen via uw Apparaten wordt beschreven in (en is beperkt door) het Privacybeleid van AVG.

  • 9.2 Registratiegegevens. Om een Oplossing te activeren, moet u of een derde die u toestemming hebt gegeven om dit uit uw naam te doen, zich registreren bij AVG via internet of per telefoon. Als materiële voorwaarde voor de verlening van de licenties en de levering van de Diensten onder deze Overeenkomst door AVG, verklaart u dat de registratiegegevens die u of de bevoegde derde aan AVG verstrekt (waaronder in het bijzonder uw e-mailadres) juist en volledig zijn op de datum waarop u zich registreert en dat u deze bijwerkt wanneer en indien wijzigingen worden aangebracht en, ONVERMINDERD ENIGE BEPALING VAN HET PRIVACYBELEID VAN AVG, STEMT U ER VOOR DE DUUR VAN DEZE OVEREENKOMST EN ÉÉN JAAR DAARNA (OF ZOLANG ALS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WET) MEE IN (i) DAT AVG UW CONTACTGEGEVENS DEELT MET AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN, LICENTIEGEVERS, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS, DISTRIBUTEURS, WEDERVERKOPERS EN OVERIGE ZAKELIJKE PARTNERS, EN (ii) DAT DEZE CONTACTGEGEVENS WORDEN GEBRUIKT DOOR AVG, AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN, LICENTIEGEVERS, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS, DISTRIBUTEURS, WEDERVERKOPERS EN OVERIGE ZAKELIJKE PARTNERS OM U INFORMATIE TE VERSTREKKEN DIE VOOR U RELEVANT KAN ZIJN, WAARONDER AANBIEDINGEN VAN SOFTWARE, DIENSTEN EN ANDERE PRODUCTEN. Bezoek ons Privacybeleid voor meer informatie over registratiegegevens. U kunt uw voorkeuren voor CloudCare beheren via www.cloudcare.avg.com/ en voor andere Oplossingen via uw accountpagina.

 
 • 10. GEBRUIKSCONTROLE/NALEVING.

  AVG MAG UW GEBRUIK VAN EEN OPLOSSING CONTROLEREN OM TE BEVESTIGEN DAT DEZE VOLDOET AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN AVG TOT HET OORDEEL KOMT DAT U INBREUK MAAKT OP DEZE OVEREENKOMST, ZAL AVG, NAAST DE OVERIGE RECHTEN DIE MOGELIJK BESCHIKBAAR ZIJN BIJ WET, OP GROND VAN BILLIJKHEID OF ANDERSZINS, GERECHTIGD ZIJN OM HAAR RECHTEN UIT TE OEFENEN ONDER ARTIKELEN 3 EN 8 VAN DEZE OVEREENKOMST.
   

 • 11. DIVERSEN.

  • 11.1 Kennisgeving. AVG kan op elk gewenst moment een kennisgeving aan u sturen via e-mail, een pop-upvenster, een dialoogvenster of op andere wijze, zelfs als u in sommige gevallen de kennisgeving pas ontvangt wanneer u een Oplossing start. Zulke mededelingen worden geacht te zijn afgeleverd op de datum dat AVG deze voor het eerst beschikbaar stelt via de Oplossing, ongeacht het tijdstip waarop u deze feitelijk ontvangt.

  • 11.2 Rechtskeuze. De opzet, geldigheid en uitvoering van de Overeenkomst en alle niet-contractuele verplichtingen die eruit voortvloeien of verband mee houden, zijn onderworpen aan de wetten van de Staat Delaware, V.S., met uitzondering van de regels ten aanzien van de strijdigheid van wettelijke bepalingen.
  • 11.3 Bindende Arbitrageovereenkomst en Verklaring van Afstand van Groepsvorderingen.

   • 11.3.1 Deze Bindende Arbitrage-overeenkomst en Verklaring van Afstand van Groepsvorderingen is van toepassing op alle geschillen tussen u en AVG en/of haar Gelieerde Ondernemingen die voortvloeien uit of verband houden met een Oplossing of met deze Overeenkomst. Met een “Geschil” wordt, voor toepassing van deze bepaling, elk geschil, juridisch proces of ander strijdpunt bedoeld, ongeacht de aangevoerde aanspraak (dat wil zeggen dat een Geschil betrekking kan hebben op alle mogelijke potentiële aanspraken of rechtsgronden, zoals claims over contractbreuk, fraude en schendingen van wettelijke en reglementaire bepalingen). Aan voornoemde definitie van “Geschil” zal de breedste interpretatie worden gegeven die onder de wet is toegestaan.
   • 11.3.2 In geval van een Geschil moet u AVG een Kennisgeving van Geschil verstrekken. Dit is een geschreven verklaring waarin het volgende is opgenomen: de naam, het adres en de contactgegevens van de partij van wie de Kennisgeving van Geschil afkomstig is, de feiten die aanleiding hebben gegeven tot het Geschil, en de gevraagde compensatie. Een Kennisgeving van Geschil moet per e-mail naar AVG worden verzonden via legalnotice@avg.com (met als onderwerp: Artikel 11.3 Kennisgeving van Geschil onder EULA).
   • 11.3.3 Indien u en AVG een Geschil niet oplossen via informele onderhandelingen of andere oplossingsinspanningen, wordt het Geschil exclusief behandeld onder bindende arbitrage die is onderworpen aan de Federal Arbitration Act van de Verenigde Staten (“FAA”), 9 U.S.C. § 1 e.v. U ziet af van uw recht om Geschillen voor een rechter of jury aanhangig te maken (of om deel te nemen in een groepsvordering in verband met een Geschil). Alle Geschillen zullen worden opgelost voor een neutrale arbiter. De uitspraak van deze arbiter is definitief met uitzondering van het beperkte recht op beroep onder de FAA. Elke rechtbank met jurisdictie over de partijen kan de uitspraak van de arbiter bekrachtigen.
   • 11.3.4 Elke procedure om een Geschil op te lossen of aanhangig te maken in enig forum zal uitsluitend plaatsvinden op individuele basis. U onderneemt geen pogingen om enig Geschil aanhangig te maken als groepsvordering, via een 'private attorney general', of via enige andere procedure waarin een van beide partijen fungeert in een vertegenwoordigende rol of voorstelt om in een dergelijke rol te fungeren. Arbitrages of gerechtelijke procedures mogen niet met elkaar worden gecombineerd, tenzij alle partijen in alle betrokken arbitrages en gerechtelijke procedures vooraf schriftelijk hiermee hebben ingestemd.
   • 11.3.5 Alle arbitrages worden gevoerd door de American Arbitration Association (de “AAA”). Indien u deze Overeenkomst als consument hebt aanvaard, (A) vallen de gerechtelijke procedures onder de “Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes” van de AAA die gelden vanaf 15 september 2005 en onder de “Costs of Arbitration (Including AAA Administrative Fees)” die gelden vanaf 1 maart, 2013 (gezamenlijk de “Consumentenprocedures”, en (B) betaalt AVG de consument kosten die zijn opgegeven in artikel (i) van “Costs of Arbitration (Including AAA Administrative Fees)”, die gelden vanaf 1 maart 2013, en (C) gaat AVG niet akkoord met het betalen van enige andere kosten. Indien u een zakelijke klant bent, vallen de gerechtelijke procedures onder de Commercial Arbitration Rules van de AAA (de “Commerciële Procedures”). Die Consumentenprocedures of Commerciële Procedures (waar van toepassing de “Procedures”) worden op de juiste wijze toegepast op alle Geschillen tussen de Partijen, en u zult bij elke gerechtelijke procedure niet anderszins bepleiten. U begint arbitrage alleen in het land of een andere vergelijkbare politieke entiteit waarin u woont. Met uitzondering van het geval waarin u en wij dat overeenkomen, worden de arbitrageprocedures gevoerd via telefonische vergadering. Dergelijke arbitrages vallen onder de wetten van de staat Delaware.
   • 11.3.6 Indien blijkt dat deze bepaling onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar is met betrekking tot alle of enkele onderdelen van een Geschil, is dit Artikel 11.3 niet op de desbetreffende onderdelen van toepassing. In plaats hiervan, en uitsluitend in dit geval, worden de desbetreffende onderdelen apart aanhangig gemaakt bij een rechtbank, waarbij alle overige bepalingen van deze Overeenkomst van kracht blijven. Bij dergelijke rechtszaken geldt het toepasselijke recht en de exclusieve jurisdictie van de staatsrechtbanken of federale rechtbanken die zetelen in de staat Delaware. In verband met enige dergelijke rechtszaak stemt u ermee in dat u de persoonlijke jurisdictie van deze rechtbanken over u niet betwist, en dat u geen bezwaren maakt op grond van niet-ontvankelijkheid of probeert de rechtszaak te verplaatsen naar een ander district of een ander rechtsgebied.
  • 11.4 Interpretatie.De titels in deze Overeenkomst hebben geen invloed op de interpretatie ervan. Bij gebruik van een bepaald geslacht worden alle geslachten bedoeld. Bij enkelvoud wordt ook meervoud bedoeld en vice versa. Daar waar een woord of zin is gedefinieerd, hebben andere grammaticale vormen daarvan de bijbehorende betekenis.

  • 11.5 Scheidbaarheid.Mochten bepaalde bepalingen van de Overeenkomst als onwettelijk, ongeldig of niet-afdwingbaar worden geacht onder enige toepasselijke wet- en regelgeving, dan blijven alle overige bepalingen van deze Overeenkomst volledig van kracht.

  • 11.6 Onvermogen.AVG is niet aansprakelijk voor enige fouten of vertraging in prestaties door oorzaken die redelijkerwijs in hun geheel of gedeeltelijk buiten de controle van AVG vallen, inclusief maar niet beperkt tot storingen bij nutsbedrijven of verzending, storingen in telefoonlijnen of telefonische apparatuur, stroomstoringen, stakingen of andere arbeidsonderbrekingen (inclusief maar niet beperkt tot een staking of arbeidsonderbreking die zich voordoet bij AVG en haar Gelieerde Ondernemingen, agenten, licentiegevers, vertegenwoordigers, leveranciers, distributeurs, wederverkopers en andere zakelijke partners), oorlogs- of terreurdaden, overstromingen, sabotage, brand, natuurrampen of andere rampen of overmacht.

  • 11.7 Verklaring van Afstand. Indien een van de partijen nalaat om aan te dringen op de strikte naleving van een van de voorwaarden of bepalingen in deze Overeenkomst zal dit niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand met betrekking tot de toekomstige naleving van de Overeenkomst, en blijven de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst volledig van kracht. Geen verklaring van afstand van enige voorwaarden van deze Overeenkomst van de zijde van een partij is van kracht voor welk doel dan ook, tenzij deze op schrift staat en door de desbetreffende partij is ondertekend. Een verklaring van afstand van de ene partij met betrekking tot een schending van een bepaling van deze Overeenkomst door de andere partij zal niet worden geïnterpreteerd als een permanente verklaring van afstand met betrekking tot een dergelijke schending of als een verklaring van afstand met betrekking tot andere schendingen van deze bepaling of andere bepalingen van deze Overeenkomst.

  • 11.8 Overdracht. U mag uw rechten of verplichtingen onder deze Overeenkomst niet zonder de voorafgaande schriftelijk toestemming van AVG overdragen. AVG mag deze Overeenkomst op elk gewenst moment en naar eigen inzicht overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van u.

  • 11.9 Constructie. Deze Overeenkomst valt niet onder het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods) en de toepasselijkheid hiervan wordt uitdrukkelijk uitgesloten. In geval van dubbelzinnigheid of twijfel over de bedoeling of interpretatie, moeten, in een gerechtelijke procedure of anderszins, de voorwaarden van deze Overeenkomst worden gelezen als waren zij gezamenlijk door de partijen opgesteld, en mag geen vermoeden of bewijslast ten voordele of ten nadele van enige partij voortvloeien uit het auteurschap van enige bepaling in deze Overeenkomst.

  • 11.10 Licentie van de Amerikaanse regering. Alle Oplossingen die aan de regering van de VS worden geleverd, worden geleverd met de commerciële licentierechten en beperkingen zoals elders in deze overeenkomst beschreven. AVG behoudt zich alle ongepubliceerde rechten voor onder de wetten op het auteursrecht van de Verenigde Staten.

  • 11.11 Volledige Overeenkomst.Deze Overeenkomst, inclusief Toepasselijke Voorwaarden, Technische Specificaties, Privacybeleid en andere documenten waarnaar in deze Overeenkomst wordt verwezen, vormt de Volledige Overeenkomst tussen de partijen en prevaleert boven alle voorgaande of gelijktijdige mededelingen, verklaringen of overeenkomsten, mondeling dan wel schriftelijk, betreffende dit onderwerp.

  • 11.12 Exportwetten. U moet alle toepasbare Amerikaanse en internationale wetgeving voor het exporteren en opnieuw exporteren van de Oplossingen naleven, inclusief de U.S. Export Administration Regulations (exportregelgeving van de VS), alsmede de beperkingen die de VS en andere regeringen hebben uitgevaardigd met betrekking tot eindgebruiker, eindgebruik en bestemming. Zonder afbreuk te doen aan de algemene geldigheid van het bovenstaande, verklaart u dat u (i) niet wordt genoemd op enige 'denied person list', 'unverified list', 'entity list', 'specially designated nationals list', 'debarred list' of enige andere lijst die is gepubliceerd door de US Department of Commerce, en (ii) de Oplossingen niet zult gebruiken in, op of in relatie tot, dan wel zult exporteren of opnieuw zult exporteren naar gebieden, bestemmingen, ondernemingen of personen die zijn onderworpen aan een embargo of handelssancties van de VS of de EU, met inbegrip van maar niet beperkt tot de volgende landen: Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrië.

  • 11.13 Geen begunstigde Derden.Deze Overeenkomst is uitsluitend bedoeld ten behoeve van u en AVG en/of haar Gelieerde Ondernemingen en hun desbetreffende agenten, licentieverleners, vertegenwoordigers, leveranciers, distributeurs, wederverkopers en andere zakelijke partners. Anders dan bepaald in Artikel 12.5.3(b)(vi) mag geen enkele persoon die geen partij is in deze Overeenkomst een zaak aanhangig maken op grond van deze Overeenkomst als derde begunstigde partij daarvan.

  • 11.14 Taal. Deze overeenkomst werd oorspronkelijk opgesteld in de Engelse taal. Ofschoon AVG voor uw gemak een of meer vertalingen kan verstrekken, is de Engelse versie doorslaggevend in geval van een conflict of tegenstrijdigheid.

  • 11.15 Internetverbinding. U accepteert dat bepaalde Oplossingen mogelijk een actieve en stabiele internetverbinding vereisen om te kunnen functioneren. Het is bijgevolg uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u te allen tijde een actieve en stabiele internetverbinding hebt.

  • 1.16 Productnamen. AVG behoudt zich het recht voor om de namen van haar Oplossingen van tijd tot tijd geheel naar eigen inzicht te wijzigen.

  • 11.17 Contactgegevens.Voor alle vragen, klachten en claims kunt u contact opnemen met AVG:

   • 11.17.1. Met betrekking tot CloudCare of Managed Workplace, overeenkomstig de instructies die op www.avg.com/support staan; en
   • 11.17.2. Met betrekking tot alle andere Oplossingen via: Customer Care Manager, p/a AVG Technologies, Holandská 4, 639 00 Brno, Tsjechische Republiek, +1 (844) 276-2915 (gratis binnen de VS; buiten de VS zijn internationale kosten van toepassing), +1 (828) 459-5436 (binnen de VS kunnen nationale of internationale kosten van toepassing zijn; buiten de VS gelden internationale kosten) en via avg-support@avg.com voor alle vragen, klachten en claims.​​​
 
 • 12. SPECIALE VOORWAARDEN.

  De volgende Speciale Voorwaarden zijn van toepassing op bepaalde Oplossingen. In het geval van een conflict tussen deze Speciale Voorwaarden en de rest van de Overeenkomst, gelden deze Speciale Voorwaarden inzake de toepasselijke Oplossingen.

   • 12.1. AVG Security en SafeGuard Toolbars. Dit Artikel 12.1 is van toepassing op Oplossingen genaamd AVG Security Toolbar, AVG SafeGuard Toolbar of een ander(e) door AVG geleverde internetbrowser, browserprogramma of invoegtoepassing (elk een “Werkbalk”). INDIEN U DOORGAAT MET DE INSTALLATIE, ERKENT EN ACCEPTEERT U DAT DE WERKBALK NA INSTALLATIE DE INSTELLINGEN ZAL WIJZIGEN VAN DE STARTPAGINA VAN UW BROWSER, DE “DNS-FOUTPAGINA” EN DE “FOUT 404-PAGINA” EN ANDERE FUNCTIES VAN UW APPARAAT. BOVENDIEN KAN DE WERKBALK, ZODRA DEZE IS GEÏNSTALLEERD, BEPAALDE BASISINFORMATIE OVER HET GEBRUIK NAAR AVG EN HAAR LEVERANCIERS OF WEDERVERKOPERS VERSTUREN (bijvoorbeeld het aantal installaties en unieke gebruikers, IP-adressen, zoekopdrachten, het aantal klikken dat de Werkbalk ontvangt, het aantal zoekacties dat door gebruikers is uitgevoerd, enzovoort). U kunt de Werkbalk deïnstalleren door de instructies te volgen op http://support.avg.com/SupportArticleView?urlname=Uninstall-AVG-Web-TuneUp.

   • 12.2. AVG Do Not Track.

    • 12.2.1. AVG kan in bepaalde Oplossingen de AVG-functie Do Not Track (“DNT”) opnemen. Met DNT kunt u bepaalde websites identificeren die uw online activiteiten volgen, en krijgt u de mogelijkheid om naar die websites een bericht te sturen met het verzoek om blokkering van dergelijke trackingactiviteiten in overeenstemming met uw privacyvoorkeuren. DNT kan een melding sturen naar websites of website-elementen die tracking toepassen, waarin uw wens kenbaar wordt gemaakt om deze activiteiten te blokkeren. Het is niet zeker dat gehoor wordt gegeven aan uw wensen met betrekking tot dergelijke websites of website-elementen.
    • 12.2.2. De toepasselijke Oplossingen worden standaard geleverd met de DNT-functie ingeschakeld, waardoor u mogelijk bepaalde inhoud van bepaalde websites niet kunt bekijken. U kunt uw voorkeuren te allen tijde wijzigen door op het DNT-pictogram te klikken in uw internetbrowser.
    • 12.2.3. Zonder de beperking van de bepalingen van Artikel 6, WIJST AVG ALLE GARANTIES AF DAT DNT BEPAALDE OF ALLE TRACKING DOOR WEBSITES ZAL IDENTIFICEREN OF BLOKKEREN. SOMMIGE TRACKING VINDT PLAATS OOK AL IS DNT INGESCHAKELD.
    • 12.2.4. DNT werkt alleen in de volgende internetbrowsers: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox en Google Chrome. In iOS en MAC OSX werkt de DNT-functie alleen in de volgende internetbrowsers: de AVG Family Safety browser en de AVG Safe browser.
   • 12.3. AVG Personal Support.

    De voorwaarden van dit Artikel 12.3 zijn van toepassing op Installatie Help, Virus Help en andere diensten die we op de markt brengen als Personal Support, in alle gevallen waarin u een bestelling plaatst via www.avg.com (“Personal Support”).

    • 12.3.1. Verplichtingen van AVG. AVG zal zich op commercieel redelijke wijze inspannen om de Personal Support-diensten uit te voeren die u aanschaft. Indien uw Apparaat en netwerk voldoen aan de vereisten van dit Artikel 12.3 en u anderszins hebt voldaan aan de verantwoordelijkheden die aan u onder dit Artikel 12.3 zijn toegekend, en AVG desalniettemin de Personal Support-dienst niet naar uw tevredenheid levert, zal AVG, als haar enige verplichting en uw enige en exclusieve recht, u de kosten restitueren die u voor de toepasselijke Personal Support-service hebt betaald. De kosten die u voor Personal Support betaalt, zijn niet op een andere wijze restitueerbaar. Zonder beperking van Artikel 6.3 WIJST AVG ELKE TOEZEGGING EN GARANTIE AF DAT ENIGE PERSONAL SUPPORT-DIENST DE PROBLEMEN ZAL OPLOSSEN WAARVOOR U DE DIENST HEBT AANGESCHAFT OF DAT DEZE ANDERSZINS NAAR UW TEVREDENHEID ZAL WERKEN.
    • 12.3.2. Beperkingen met betrekking tot Personal Support
     • (a) Restitutieperiode. U moet elke (a) eenmalige Personal Support gebruiken binnen dertig (30) kalenderdagen na de datum van aanschaf van genoemde eenmalige dienst en (b) een Personal Support-abonnement gebruiken tijdens de toepasselijke Abonnementsperiode (waar van toepassing, de “Restitutieperiode”). Uw recht op ontvangst van Personal Support verloopt aan het einde van de Restitutieperiode tenzij u nog een aankoop doet.
     • (b) Systeemvereisten. Personal Support is alleen beschikbaar voor Apparaten en netwerken die aan de Technische Specificaties voldoen. Indien uw Apparaat of netwerk niet aan de toepasselijke specificaties voldoet, kan AVG u de Personal Support die u hebt gekocht mogelijk niet bieden.
     • (c) Reikwijdte van diensten.
      • .
      • (i) Personal Support is beperkt tot de diensten die expliciet worden beschreven in de toepasselijke beschrijving die op dat moment op www.avg.com staat. Lees de beschrijving zorgvuldig door, zelfs als u Personal Support al eerder hebt gebruikt. AVG behoudt zich namelijk het recht voor om de diensten en kenmerken op elk gewenst moment te wijzigen door een gewijzigde beschrijving te plaatsen op www.avg.com. Indien AVG tijdens het leveren van Personal Support vaststelt dat uw probleem buiten de reikwijdte van Personal Support valt, zal AVG zich op commercieel redelijke wijze inspannen om de aard van het probleem te beschrijven zodat u de juiste hulp kunt zoeken.
      • (ii) Daarnaast zijn de Personal Support-abonnementen ontworpen om u te voorzien van een redelijke mate van ondersteuning tijdens de Abonnementsperiode voor de Apparaten die in de Toepasselijke Voorwaarden zijn opgegeven. AVG kan uw abonnement zonder kennisgeving en zonder verplichting om de toepasselijke kosten te restitueren beëindigen of opschorten als, uitsluitend ter beoordeling van AVG, blijkt dat (A) u deze Overeenkomst schendt of misbruik maakt van Personal Support door diensten aan te vragen (1) die op grond van de Toepasselijke Voorwaarden redelijkerwijs geacht kunnen worden buiten de diensten te vallen waarop iemand met een op een abonnement gebaseerde regeling aanspraak kan maken, (2) voor enig Apparaat dat niet in de Toepasselijke Voorwaarden is opgenomen, of (3) voor software of diensten waarvoor u niet de juiste licentie hebt, of (B) iemand anders dan u probeert uw Personal Support voor zijn of haar eigen voordeel te gebruiken.
    • 12.3.3. Uw Verplichtingen.
     • (a) Voorbereiding. Voordat u Personal Support aanvraagt, moet u (i) controleren of u over de juiste beheerdersrechten beschikt voor de toepasselijke Apparaten om AVG toe te staan software te verwijderen en installeren, om Apparaatinstellingen te wijzigen en anderszins de Apparaten en het netwerk te configureren om Personal Support te kunnen ontvangen en implementeren, (ii) de toepasselijke Software naar uw Apparaat downloaden of kopiëren, en (iii) controleren of de toepasselijke Apparaten met internet zijn verbonden via een verbinding die aan de technische vereisten voldoet die zijn opgegeven op https://www.avg.com/technical-specifications. Ook moet u een volledige back-up maken van alle gegevens op het Apparaat, omdat AVG ALLE AANSPRAKELIJKHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID AFWIJST MET BETREKKING TOT HET VERLIES, DE BESCHADIGING OF HET HERSTELLEN VAN GEGEVENS, PROGRAMMA'S, GEBRUIKERSINSTELLINGEN EN ANDERE MATERIALEN EN FUNCTIES DIE DOOR DE PERSOONLIJKE DIENSTEN WORDEN BEÏNVLOED, WAARONDER VERLIES OF BESCHADIGING VEROORZAAKT DOOR GROVE NALATIGHEID OF ROEKELOOSHEID VAN AVG.
     • (b) Ondersteuningsprogramma. Op verzoek van AVG geeft u AVG toestemming om een softwareprogramma (het “Ondersteuningsprogramma”) te downloaden en op uw Apparaten te installeren, waarmee AVG toegang krijgt tot uw Apparaat en het op afstand kan bedienen. Het Ondersteuningsprogramma bevat Software voor de doeleinden van deze Overeenkomst, waarvoor de Abonnementsperiode aan het einde van de dan geldende Personal Support-sessie verloopt. AVG zal het Ondersteuningsprogramma gebruiken om moeilijkere problemen te analyseren, vast te stellen en op te lossen en/of om functies voor systeemoptimalisatie uit te voeren, en zal al het commercieel redelijke doen om het Ondersteuningsprogramma van uw Apparaten te verwijderen aan het einde van de sessie.
     • (c) Wachtwoorden. AVG raadt u ten zeerste aan om, als uw Personal Support-sessie eenmaal is voltooid, het wachtwoord te wijzigen dat u aan AVG tijdens de sessie hebt doorgegeven.
    • 12.3.4. Privacy. Dit Artikel 12.3.4 moet worden gelezen in combinatie met het AVG-privacybeleid en de cookieverklaring.
     • (a) Wanneer u Personal Support aanvraagt, kunnen de volgende gegevens worden verzameld en van uw pc naar AVG worden verzonden via een internetverbinding:
      • De gegevens die door u zijn ingevoerd in de online interface van AVG toen u Personal Support aanvroeg;
      • Het type en de versie van het besturingssysteem en de internetbrowser van uw pc;
      • De hardware die u hebt aangesloten op uw pc; en
      • De toepassing, software en hulpprogramma's die u hebt geïnstalleerd op uw pc.
     • (b) Tijdens uw Personal Support-sessie kunnen de volgende gegevens worden verzameld en naar AVG worden verzonden via een beveiligde verbinding of vanaf de computer waarop het Ondersteuningsprogramma of de software is geïnstalleerd:
      • Geïnstalleerde hardware en randapparaten;
      • Geïnstalleerd besturingssysteem;
      • Informatie over geïnstalleerde programma's en actieve processen;
      • Informatie over logbestanden van toepassingen en registergegevens;
      • Browsergegevens, inclusief instellingen voor beveiliging en tijdelijke bestanden;
      • Systeemgegevens met betrekking tot het besturingssysteem, geheugen en schijfruimte, de proxyconfiguratie en mappenlijsten voor het Ondersteuningsprogramma of de software;
      • De beveiligingsstatus (goed/redelijk/slecht) van de computer zoals vastgesteld door het Ondersteuningsprogramma of de software;
      • Het aantal gescande bestanden, gevonden bedreigingen en opgeloste bedreigingen door het Ondersteuningsprogramma of de software;
      • De gevonden typen bedreigingen;
      • Het aantal en de typen bedreigingen die niet zijn hersteld door het Ondersteuningsprogramma of de software; en
      • Of een firewall actief is;
      • Of er antivirussoftware is geïnstalleerd, of deze actief is en of deze is bijgewerkt.
     • (c) AVG gebruikt de verzamelde gegevens om het probleem dat u hebt aangetroffen te analyseren, vast te stellen en te proberen dit op te lossen, en om de functionaliteit van de producten van AVG te optimaliseren. De gegevens kunnen worden overgebracht naar een aan AVG gelieerde onderneming in de Verenigde Staten of een land met minder strenge wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming dan de regio waarin u zich bevindt (inclusief de EU), maar AVG heeft maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de verzamelde gegevens, bij overdracht, afdoende worden beschermd.
     • (d) AVG kan de verzamelde gegevens openbaar maken als hierom wordt verzocht door een handhaver van de wet of als dit krachtens wetgeving verplicht of toegestaan is als reactie op een dagvaarding of een ander juridisch proces. Om de kennis, detectie en preventie van online beveiligingsrisico's te verbeteren, kan AVG bepaalde anonieme gegevens delen met onderzoeksorganisaties en andere leveranciers van beveiligingssoftware. AVG kan daarnaast anonieme statistieken gebruiken die zijn afgeleid van de gegevens om trends in beveiligingsrisico's en productverbeteringen te volgen en op basis hiervan rapporten te publiceren.
     • (e) AVG kan gebruikmaken van derden om de Personal Support geheel of gedeeltelijk aan u te leveren. Hierbij accepteert u dat dergelijke derden hun eigen privacybeleid hanteren, dat van toepassing is op het gebruik van hun websites en/of diensten.
   • 12.4. AVG Identity Alert.Als u het selectievakje en de knop “INSCHRIJVEN” of een vergelijkbare knop selecteert wanneer u wordt gevraagd om u in te schrijven voor AVG Identity Alert-diensten, geeft u AVG en haar Gelieerde Ondernemingen, agenten, licentieverleners, vertegenwoordigers, leveranciers, distributeurs, wederverkopers en andere zakelijke partners (gezamenlijk de “Verstrekkers”), inclusief, indien dit het geval is, TransUnion, TransUnion Interactive Inc., Experian, Experian Consumer Direct en/of Equifax en overige kredietrapportage-instanties, onder de Fair Credit Reporting Act, zoals gewijzigd, “schriftelijke instructies”, waarbij u de Verstrekkers de bevoegdheid verleent om (a) informatie op te vragen over uw persoonlijke kredietprofiel van enige kredietrapportage-instantie en (b) om overige niet-kredietgerelateerde informatie op te vragen en controles en waarschuwingen te doen met betrekking daartoe. U verleent de Verstrekkers de bevoegdheid om dergelijke informatie op te vragen en te controleren (zowel krediet- als niet-kredietgerelateerde informatie) in verband met de AVG Identity Alert Service, en om kredietrapporten en Alerts bij wijziging van uw kredietprofielgegevens te verstrekken.

   • 12.5. Mobiele Oplossing.

    • 12.5.1. Algemeen. Deze Overeenkomst geldt in plaats van alle licentievoorwaarden voor de eindgebruiker of andere voorwaarden die u door een Mobile App Store worden verstrekt.
    • 12.5.2. Van Google Play gedownloade Oplossingen.
     • (a) Google Play Store. De Google Play Store betekent de Mobile App Store die beschikbaar is op een Apparaat via http://play.google.com (“Google Play Store”).
     • (b) Licentie. Om alle misverstanden te voorkomen zij hier vermeld dat de licentie die is verleend in Artikel 2.1 van de Overeenkomst geldt in plaats van alle rechten om een Oplossing te gebruiken die anderszins zouden worden verleend via de standaardvoorwaarden voor toepassingen die van de Google Play Store zijn gedownload.
     • (c) Restituties.
      • (i) Voor App-aankopen van de Google Play Store. Bij aankoop van een Oplossing via de Google Play Store kunt u de eerste keer dat u het desbetreffende product aanschaft, automatisch tot 15 minuten na de aankoop automatische restitutie voor het product vragen. Na 15 minuten kunt u om welke reden dan ook tot aan 30 dagen na de aankoop restitutie vragen in overeenstemming met het proces dat u vindt op https://www.avg.com/billing.
      • (ii) Voor In-App-aankopen. U mag geen in-app-aankopen van een Mobiele Oplossing retourneren of er restitutie voor vragen. Voor abonnementen die u in-app hebt aangeschaft, kunt u uw abonnement annuleren voordat dit wordt verlengd, waarna u geen verdere kosten meer in rekening zullen worden gebracht. U blijft echter wel toegang behouden tot de abonnementsinhoud die u hebt gekocht voor de rest van de laatste Abonnementsperiode.
    • 12.5.3. Van Apple App Store gedownloade Oplossingen.De volgende aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle Oplossingen die u verwerft via de iTunes App Store (https://itunes.apple.com/nl/genre/ios/id36?mt=8) en de Mac App Store (https://itunes.apple.com/nl/genre/mac/id39?mt=12) (elk een “Apple App Store”):
     • (a) De licenties verleend in Artikel 2.1 zijn beperkt tot een niet-overdraagbare licentie om de Oplossing te gebruiken op een iPhone, iPod Touch of een ander Apparaat met een besturingssysteem van Apple waarvan u de eigenaar of gebruiker bent en voor zover toegestaan door de Gebruiksregels uiteengezet in de Servicevoorwaarden van de Apple App Store, die online beschikbaar zijn op http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/nl/terms.html of via andere sites of middelen die aan u door Apple beschikbaar worden gesteld.
     • (b) AVG en u verklaren en komen het volgende overeen:
      • (i) Deze Overeenkomst wordt uitsluitend tussen de partijen gesloten en niet met Apple. AVG, en niet Apple, is als enige verantwoordelijk voor de Oplossingen en de inhoud ervan.
      • ((ii) Apple is op geen enkele wijze verplicht om onderhoud of ondersteuningsdiensten te bieden met betrekking tot de Oplossing.
      • (iii) Indien de Oplossing niet voldoet aan enige toepasselijke garantie, kunt u Apple op de hoogte stellen, waarna Apple u het aankoopbedrag van de Oplossing zal restitueren. Voor zover als is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, heeft Apple geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de Oplossing. Overige claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of onkosten die zich voordoen tussen u, AVG en Apple en die zijn toe te schrijven aan het niet voldoen aan enige garantie, zijn de verantwoordelijkheid van AVG alleen.
      • (iv) AVG, en niet Apple, is verantwoordelijk voor het afhandelen van claims van u of een derde met betrekking tot de Oplossing of uw bezit en/of gebruik van die Oplossing, inclusief maar niet beperkt tot: (i) productaansprakelijkheidsclaims, (ii) alle claims waarbij de Oplossing niet voldoet aan een toepasselijke wettelijke of regelgevende vereiste, en (iii) claims die voortvloeien uit consumentenbescherming of vergelijkbare wetgeving.
      • (v) In het geval van een claim van een derde dat de Oplossing, of uw bezit en gebruik van die Oplossing, inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van deze derde, is AVG, en niet Apple, de enige verantwoordelijke voor het onderzoek, de verdediging, schikking en kwijting van een dergelijke claim van inbreuk op intellectueel eigendom.
      • (vi) Apple en dochterondernemingen van Apple vormen de begunstigde derde van deze Overeenkomst. Na uw acceptatie van de voorwaarden van deze Overeenkomst heeft Apple het recht (en wordt zij geacht het recht te hebben geaccepteerd) om deze Overeenkomst bij u af te dwingen als derde begunstigde.
    • 12.5.4. Van Windows Phone Store gedownloade Oplossingen.
     • (a) U mag de Oplossing downloaden naar en uitvoeren op maximaal vijf (5) Windows-telefoons die aan uw Microsoft-account zijn gekoppeld, zonder betaling van aanvullende kosten.
     • (b) Microsoft noch de fabrikant van uw Apparaat heeft enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot de Oplossing.
     • (c) De Oplossing kan verbinding maken met op internet gebaseerde draadloze diensten. Door de Oplossing te gebruiken stemt u in met de verzending van standaardapparaatgegevens (inclusief maar niet beperkt tot technische informatie over uw apparaat, systeem en toepassingssoftware, en randapparatuur) voor op internet gebaseerde of draadloze diensten. Indien er overige voorwaarden worden verstrekt in verband met uw gebruik van de diensten, gelden die voorwaarden ook.
     • (d) U mag een op internet gebaseerde dienst niet gebruiken op een wijze die schade zou kunnen toebrengen aan de dienst of aan het gebruik door anderen van de dienst of van het draadloze netwerk. U mag de dienst op geen enkele wijze gebruiken om te proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot diensten, gegevens, accounts of netwerken.
     • (e) Geen expliciete garantie. DE GARANTIES VERSTREKT ONDER ARTIKEL 6.1 ZIJN NIET VAN TOEPASSING OP MOBIELE OPLOSSINGEN DIE OP DE WINDOWS PHONE WORDEN UITGEVOERD. DE DISCLAIMER ONDER ARTIKEL 6.3 WORDT GEWIJZIGD DOOR DE VERWIJDERING VAN “BEHALVE VOOR ZOVER UITDRUKKELIJK VOORZIEN IN ARTIKEL 6.1 VAN DEZE OVEREENKOMST.”
    • 12.5.5. Van Amazon Appstore gedownloade Oplossingen.
     • (a) U kunt extra kopieën van de Oplossing downloaden naar compatibele Android-apparaten die aan uw account bij Amazon.com zijn gekoppeld en die u hebt gebruikt om de Oplossing te kopen in overeenstemming met de regels en het beleid van Amazon voor de Amazon Appstore.
     • (b) U verklaart en stemt ermee in dat Amazon niet verantwoordelijk of aansprakelijk is met betrekking tot het gebruik van de Oplossing of enige inhoud of functionaliteit van de Oplossing.
     • (c) Alle verkopen zijn definitief. Amazon accepteert geen retourneringen van de Oplossing.
   • 12.6. AVG Online Backup Service; Data Seeding.

    De voorwaarden van dit Artikel 12.6 zijn van toepassing op alle facetten van AVG Online Backup, inclusief de gerelateerde Data Seeding-dienst.

    • 12.6.1. Inloggegevens. Met de gebruikersnaam en het wachtwoord (gezamenlijk de “Inloggegevens”) die u kiest voor uw registratie voor AVG Online Backup kunt u, of iemand anders, informatie up- en downloaden en anderszins gebruikmaken van de dienst. U bent uitsluitend en exclusief verantwoordelijk voor het bewaken van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw Inloggegevens. Bovendien bent u verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die onder deze Inloggegevens plaatsvinden. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen als u erachter komt, of zelfs maar vermoedt, dat een Derde uw Inloggegevens gebruikt zonder uw toestemming of dat de veiligheid van uw account anderszins is gecompromitteerd. Maar ongeacht een dergelijke melding zijn wij onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk of verantwoordelijk voor enig verlies dat u ondervindt als gevolg van ongeautoriseerd gebruik van uw Inloggegevens (of dit nu met of zonder uw kennis daarvan plaatsvindt). Daarnaast bent u verantwoordelijk in het geval dat wij (of een derde) verlies of schade ondervinden als gevolg van uw account (hetzij geautoriseerd door u of niet, of bekend bij u of niet).
    • 12.6.2. Data Seeding. Indien u de Data Seeding-dienst gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het opvolgen van de instructies van AVG met betrekking tot de dienst, inclusief (i) het aanschaffen van een harde schijf, USB-station of ander geschikt medium (de “Seeding Hardware”, (ii) het maken van een lokale back-up van uw gegevens op het medium, en het verzenden van de Seeding Hardware naar de vestigingen van AVG of haar aangewezen instantie. U betaalt alle vracht-, verzekering- en andere verzendkosten naar en van deze vestigingen. U blijft eigenaar van de Seeding Hardware en de gegevens, en het risico van verlies met betrekking tot zowel Seeding Hardware als alle gegevens die deze bevat.
    • 12.6.3. Uw gedrag, handelingen en plichten
     • (a) U verklaart, garandeert en stemt ermee in dat u niet, direct of indirect: (a) gegevens zult vervalsen of onjuist zult voorstellen met betrekking tot uw identiteit of bedoelingen met betrekking tot enige zaak in verband met AVG Online Backup; (b) informatie of materialen zult plaatsen, publiceren, versturen, verspreiden, uploaden of 'seeden' die (i) onwettig, obsceen, onzedelijk, seksueel getint, aanstootgevend, smadelijk, bedreigend of discriminerend zijn met betrekking tot ras, religie of geslacht, of anderszins redelijkerwijs onwelgevallig, beledigend of verwerpelijk zijn; (ii) een virus of enige andere schadelijke softwarecode of programmeringsroutine bevatten die de werking of functie van AVG Backup Online of de toegang van anderen die AVG Backup Online willen openen, erin willen bladeren of willen gebruiken, kan belemmeren, verhinderen of anderszins kan beïnvloeden; (iii) (geheel of gedeeltelijk) vals, misleidend, frauduleus of anderszins onwelgevallig, beledigend of verwerpelijk zijn, waaronder (maar niet beperkt tot) alle gegevens, documenten, communicatie of zendingen die uitvoering van enige illegale activiteit of enige schending van toepasselijke plaatselijke, nationale, buitenlandse of staatswetgeving, -regel of -bepaling, inhouden, bevestigen, daartoe aansporen of deze ondersteunen, waaronder (maar niet beperkt tot) alle wetten die het intellectueel eigendom, de persoonlijke en privacyrechten van enig persoon of entiteit beschermen, (iv) enig patent, auteursrecht, handelsmerk of recht op handelsgeheim of andere intellectuele eigendomsrechten van een derde schenden, (v) wettelijke, immateriële, eigendoms-, vertrouwelijkheids- of privacyrechten van anderen schenden; en (vi) verzoeken, advertenties, piramideconstructies of andere ongevraagde communicatie bevatten.
     • (b) U mag de veiligheid van AVG Online Backup, of van enig netwerk van derden, het systeem, de server of het account niet schenden of een poging daartoe doen, waaronder (maar niet beperkt tot) uitvoering van een van de volgende activiteiten: (a) gegevens, mappen, informatie, inhoud, materialen, servers, accounts, databases, enz. openen waarvoor u niet gemachtigd bent, (b) uzelf voordoen als AVG-personeel (of enig andere persoon of entiteit) of enige andere vorm van voorwending, (c) proberen om (i) de kwetsbaarheid van een systeem, account of netwerk te testen, te scannen of uit te proberen, of (ii) de veiligheids-, validatie- of verificatiemaatregelen van een van voornoemde zaken te schenden, (d) proberen om de werking, van, de toegang tot of het gebruik van AVG Online Backup voor enige gebruiker, host, server, account of netwerk te wijzigen, te verstoren of uit te schakelen, onder andere, maar zonder beperking, door middel van overbelasting, "flooding", "mailbombing", "denial of service"-aanvallen, of "crashing", (e) enige TCP/IP-pakketheader of enig deel van de headergegevens in een e-mail of post vervalsen, (f) enige actie ondernemen om diensten te verkrijgen waarop u geen recht hebt, of (g) proberen om de accountnaam of persoonsgegevens van iemand anders te gebruiken zonder eerst toestemming daarvoor te hebben verkregen van die partij. Het is u ook verboden om enige actie uit te voeren die is opgezet om enige meet- of factureringsmethode voor AVG Online Backup voor een gebruiker te omzeilen of te wijzigen. Schendingen van deze beleidsregels en de beveiliging van AVG Online Backup kunnen resulteren in civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de overtreder.
    • 12.6.4. Opschorting van dienst. AVG kan (in zijn geheel of gedeeltelijk) AVG Online Backup of uw toegang tot of gebruik van AVG Online Backup op elk gewenst moment om welke reden dan ook (of zonder reden) opschorten of stopzetten zonder voorafgaande kennisgeving van 5 dagen en zonder enige aansprakelijkheid jegens u of enige Derde (mits u, als AVG tijdelijk AVG Online Backup of uw gebruik daarvan opschort, zonder oorzaak of reden, geen kosten in rekening worden gebracht voor de periode gedurende welke u buiten uw schuld geen toegang krijgt tot AVG Online Backup) en AVG zal, indien AVG AVG Online Backup of uw gebruik daarvan stopzet, naar eigen inzicht (a) u ofwel de kosten restitueren die u aan AVG hebt betaald met betrekking tot het niet-vervallen deel van de AVG Online Backup-diensten, pro rata de toepasselijke Abonnementsperiode, ofwel (b) u een licentie verlenen voor een wezenlijk vergelijkbaar product voor de rest van de Abonnementsperiode.
    • 12.6.5. Disclaimers en beperkingen.Zonder de overige bepalingen van deze Overeenkomst te beperken:
     • (a) WORDT AVG ONLINE BACKUP VERSTREKT OP "ZOALS DEZE IS"- EN "ZOALS BESCHIKBAAR"-BASIS, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, WIJST AVG HIERBIJ ELKE GARANTIE AF DAT AVG ONLINE BACKUP VOLDOET AAN DE TOEPASSELIJKE VEREISTEN VAN DE SARBANES-OXLEY-WET VAN 2002 (NA WIJZIGING), DE HIPAA-WET (HEALTH INSURANCE PORTABILITY AND ACCOUNTABILITY ACT) (NA WIJZIGING), DE GRAMM-LEACH-BLILEY-WET (NA WIJZIGING) OF ANDERE WETTEN, REGELS EN BEPALINGEN.
     • (b) ZAL AVG OF HAAR LEVERANCIERS IN GEEN ENKEL GEVAL EN IN GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID (EN ONGEACHT DE VERMEENDE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND, HETZIJ GEBASEERD OP EEN OVEREENKOMST, OP ONRECHTMATIGE DAAD OF OP EEN ANDERE RECHTSGROND) AANSPRAKELIJK ZIJN (ZELFS NIET ALS ZE OP DE HOOGTE ZIJN VAN DERGELIJKE SCHADE OF OP DE MOGELIJKHEID DAARVAN ZIJN GEWEZEN) VOOR: (1) ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF VAN SEEDING-HARDWARE; OF (2) ENIGE SCHADE AAN GEGEVENS OF SEEDING-HARDWARE.
   • 12.7. CloudCare en Managed Workplace.

    De voorwaarden van dit Artikel 12.7 zijn van toepassing waar de Toepasselijke Voorwaarden u toestemming geven om CloudCare of Managed Workplace te gebruiken voor het leveren van Managed Services aan Derden.

    • 12.7.1. Aanvullende definities.

     AVG Business Service betekent HD Services en/of NOC Services, al naar gelang de context.

     Klant betekent een Derde aan wie u MSP Services levert of wilt leveren.

     HD Services betekent de Helpdesk-diensten die AVG of haar Externe leverancier aan u levert ten bate van een of meer Klanten, in elk geval zoals beschreven op het AVG Portal, en die AVG van tijd tot tijd kan wijzigen.

     MSP-Gebied betekent het geografische gebied dat in de Toepasselijke Voorwaarden is opgegeven.

     NOC Services betekent de externe Apparaatcontrole- en -beheerdiensten die AVG of haar Externe leverancier u leveren ten bate van een of meer Klanten, in elk geval zoals beschreven op het AVG Portal, en die AVG van tijd tot tijd kan veranderen.

     Serviceovereenkomst betekent een overeenkomst tussen u en een Klant, waarin, onder meer, duidelijk de Diensten worden beschreven die u bent overeengekomen de Klant te leveren.

    • 12.7.2. Licentieverlening.AVG zal u, volgens de bepalingen in Artikel 2 en de overige bepalingen van deze Overeenkomst, gedurende de Abonnementsperiode een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie in het Gebied verlenen (zonder rechten om deze in sublicentie te geven) voor het gebruik van de Software om MSP Services te leveren aan het aantal Klantapparaten dat in de Toepasselijke Voorwaarden wordt vermeld.
    • 12.7.3. AVG-Diensten.AVG zal, conform de voorwaarden van deze Overeenkomst, u voorzien van Diensten, waaronder, voor zover van toepassing, AVG Support en AVG Business Services, ten behoeve van uw Klanten al naar gelang van en gedurende hun betreffende Abonnementsperioden. Tenzij uitdrukkelijk voorzien in deze Overeenkomst of wanneer de Partijen anderszins overeenkomen, levert AVG geen rechtstreekse Diensten aan een Derde.
    • 12.7.4. Uw verplichtingen.U zult, onder de bepalingen van de voorwaarden van deze Overeenkomst, het volgende doen:
     • (a) U zult er te allen tijde voor zorgen dat u Toepasselijke Voorwaarden hanteert die afdoende zijn voor het dan geldende gebruik van de Software en Diensten door Klanten en door uzelf en u zult op redelijk verzoek van AVG van tijd tot tijd aan AVG verklaren dat u aan uw verplichtingen hebt voldaan en zult blijven voldoen onder de bepalingen van dit Artikel 12.7.4 (a).
     • (b) U zult eisen dat (i) elke Klant (inclusief uzelf, voor zover van toepassing) die Software ontvangt, de dan geldende versie van deze EULA uitvoert of zich daar anderszins aan houdt, en (ii) dat elke Klant aan wie u bent overeengekomen Diensten te leveren een Serviceovereenkomst uitvoert of zich daar anderszins aan houdt. Zonder het voorafgaande te beperken, kunt u de EULA's alleen namens de Klant aanvaarden voor zover de Klant u daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven in de Serviceovereenkomst of anderszins. De Serviceovereenkomst zal (i) bepalingen bevatten die de belangen van AVG ten minste in dezelfde mate beschermen als Artikelen 6, 7 en 8 van deze Overeenkomst, en wanneer Diensten de AVG Online Backup bevatten, Artikel 12.6 van deze Overeenkomst, en (ii) u en AVG uitdrukkelijk toestemming geven om de data en gegevens van de Klant bij de uitvoer van de Diensten te reproduceren, te verzenden, op te slaan en te verwerken.
     • (c) U (niet AVG) zult de volledige verantwoordelijkheid op u nemen voor (i) het uitvoeren van uw verplichtingen onder de Serviceovereenkomst, (ii) het garanderen van de naleving door u en alle Klanten van alle toepasselijke Wetten inzake het controleren van werknemers en Derden en hun betreffende Apparaten, (iii) het uitvoeren van de taken en verplichtingen die aan u zijn toegekend per elke Opdracht, en (iv) het beëindigen van de Diensten aan het einde van de toepasselijke Abonnementsperiode en het verwijderen van, of door de Klant doen verwijderen van, alle Software van alle Apparaten waarop deze was geïnstalleerd.
     • (d) U zult op wederzijds overeengekomen tijdstippen (i) tijdens de Periode uw verkooppersoneel beschikbaar stellen voor verkooptraining met betrekking tot de Software en (ii) tijdens de Periode (a) uw personeel beschikbaar stellen voor training in installatie en ondersteuning van de Software, en (b) uw personeel beschikbaar stellen voor “train-de-trainer”-cursussen. Tenzij de Partijen anderszins overeenkomen, vinden al dergelijke trainingen in het Engels en via internet plaats.
     • (e) U zult MPS-Services niet actief in de markt zetten buiten het Gebied en het daar promoten, noch enige Derde toestaan dit te doen, zonder de schriftelijke toestemming van AVG, mits er geen toestemming voor u vereist is om ongevraagde bestellingen van buiten het Gebied te aanvaarden, of om Managed Services te leveren buiten het Gebied overeenkomstig een Serviceovereenkomst, waarin dergelijke Managed Services zijn gekoppeld aan Managed Services die aan de Klant binnen het Gebied wordt geleverd, of het hoofdkantoor van de betreffende klant binnen het Gebied ligt.
     • (f) U zult gedurende de Periode en drie jaar daarna volledige en nauwkeurige gegevens bijhouden betreffende het gebruik van de Software. Niet vaker dan eens in de twaalf maanden mag AVG of haar vertegenwoordiger uw administratie controleren met als enig doel om te bevestigen dat u aan deze Overeenkomst voldoet. Alle dergelijke audits worden tijdens reguliere kantooruren op uw kantoor uitgevoerd en zullen uw bedrijfsactiviteiten niet onredelijk hinderen. Mocht uit een dergelijke audit ongelicentieerd gebruik blijken van meer dan 10% boven de aangeschafte licenties, dan kan AVG u voor al dergelijk ongelicentieerd gebruik kosten in rekening brengen tegen een tarief van 120% van de dan geldende prijzen van AVG.
    • 12.7.5. Naleving van Wetten en Beleidsregels
     • (a) U zult, op eigen kosten, aan alle Wetten voldoen die van toepassing zijn op, of resulteren uit de bijbehorende verplichtingen onder deze Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot toepasselijke wetten met betrekking tot privacy en veiligheid van gegevens.
     • (b) U zult 'due dilligence' toepassen bij het selecteren van uw werknemers, agenten en functionarissen en geschikte training aan hen geven en hun activiteiten controleren om naleving van deze Overeenkomst en alle toepasselijke Wetten te garanderen.
     • (c) U bevestigt, verklaart en stemt er hierbij mee in dat uw eigenaren, directeuren, functionarissen, werknemers en agenten geen betalingen hebben gedaan of zullen doen en niet beloven betalingen te doen, dan wel iets van waarde aan te bieden, direct of indirect, aan een overheidsinstantie of overheidsfunctionaris, politieke partijen, of kandidaten voor politieke partijen, met als doel het verkrijgen of behouden van zakelijke contracten of het veiligstellen van ongeoorloofde voordelen, aan enig persoon of enige entiteit, indien dergelijke betalingen toepasselijke Wetten zouden schenden.
Alle commerciële producten van AVG kunnen worden gebruikt in overeenstemming met de van toepassing zijnde licentieverklaring. Lees de onderstaande licentieovereenkomsten.
Bekijk alle huidige en vroegere EULA's
Chrome browser logo

AVG adviseert
de GRATIS internetbrowser Chrome™.

Verder naar inhoud Verder naar menu