Ujednání EULA společnosti AVG | Licenční ujednání | AVG Technologies

DŮLEŽITÉ: Toto Licenční Ujednání s Koncovým Uživatelem (dále jen „Ujednání“) obsahuje podmínky a ujednání, jimiž se řídí přístup k veškerému Softwaru a Službám získaným od společnosti AVG (dále jen „Řešení“) a jejich používání vámi a jakýmkoli subjektem či fyzickou osobou, které zastupujete nebo pro jejichž počítač, chytrý telefon nebo jiné Zařízení Řešení pořizujete (dále jen „vy“). Kliknutím na volbu „PŘIJMOUT“, „AKTIVOVAT“ nebo podobnou volbu v souvislosti s tímto Ujednáním se zavazujete, že tyto podmínky a ujednání budete dodržovat nejen s ohledem na Řešení, které právě získáváte, ale také s ohledem na každé další Řešení, jež získáte později, ať přímo, nebo nepřímo, prostřednictvím tohoto prvního Řešení, a to včetně nových a odlišných produktů nebo služeb či aktualizací a upgradů předchozího Řešení, u kterých se nepřijímá samostatné licenční ujednání s koncovým uživatelem.

Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, klikněte na volbu „ODMÍTNOUT“, „STORNO“, „ZPĚT“ nebo podobnou volbu, která je u tohoto Ujednání k dispozici. Pokud to učiníte, nebudete moci používat Řešení, na která se toto Ujednání vztahuje. Jestliže toto Ujednání odmítnete přijmout nebo s Řešením z jakýchkoli jiných důvodů nebudete spokojeni, mohou vám být vráceny částky, které jste za Řešení v posledních 30 dnech zaplatili. Zde najdete pokyny, jak postupovat.

Společnost AVG může toto Ujednání kdykoli změnit prostřednictvím oznámení, které obdržíte v souladu s tímto Ujednáním. Jestliže budete Řešení dále používat nebo se rozhodnete nepožadovat vrácení peněz ve lhůtě alespoň 30 dnů ode dne oznámení, bude to znamenat, že změnu tohoto Ujednání přijímáte. Společnost AVG může požadovat, abyste změnu tohoto Ujednání před dalším používáním dříve zakoupených Řešení přijali. Pokud změnu tohoto Ujednání přijmout odmítnete, společnost AVG vám může znemožnit další používání dotčených Řešení. Vrátí vám však částky, které jste za tato Řešení zaplatili (poměrnou část odpovídající zbývající části Období Předplatného).

Toto Ujednání je rozděleno na dvě poloviny. Části 1 až 11 tohoto Ujednání (dále jen „Všeobecné Podmínky“) se vztahují na všechna Řešení včetně níže vyjmenovaných. Část 12 stanoví další podmínky a ujednání („Zvláštní Podmínky“), které se vztahují na konkrétní Řešení, mimo jiné na Řešení AVG Identity Alert, AVG Do Not Track, AVG Security Toolbar a AVG SafeGuard Toolbar, AVG Online Backup, Data Seeding, Osobní Podpora Společnosti AVG, CloudCare a Managed WorkplaceMobilní Řešení. V případě rozporu mezi Všeobecnými Podmínkami a Zvláštními Podmínkami mají ve vztahu k Řešení, kterého se Zvláštní Podmínky týkají, přednost Zvláštní Podmínky.

Máte-li k tomuto tohoto Ujednání nebo Řešením, jichž se týká, jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na kontakty společnosti AVG uvedené v části 11.17.

V tomto Ujednání také:

 • prohlašujete, že je vám alespoň 18 let a jste oprávněni toto Ujednání přijmout jménem všech fyzických osob a subjektů, pro které (nebo pro jejichž Zařízení) Řešení pořizujete;
 • prohlašujete a zaručujete, že nejste v zemi, na kterou se vztahuje embargo Vlády USA nebo která byla Vládou USA označena jako země „podporující terorismus“, a že vám podle právních předpisů země, v níž máte bydliště nebo z níž přistupujete k Řešením nebo Řešení používáte, nebylo zakázáno nebo jinak právně znemožněno získat nebo používat Řešení;
 • berete na vědomí, že:
  • pokud jste společnosti AVG při pořizování Řešení poskytli e-mailovou adresu a tato e-mailová adresa se později změní, musíte aktualizovat svůj uživatelský profil tak, aby bylo zajištěno, že budete dostávat oznámení o prodloužení Období Předplatného a další důležité informace o tomto Ujednání a Řešeních. Pokud vaše Řešení zahrnuje produkt CloudCare, navštivte webovou stránku https://www.cloudcare.avg.com/. Informace o ostatních Řešeních najdete na webové stránce https://myaccount.avg.com/my-account-login. Tento požadavek se na vás, případně na vaše zákazníky Služeb MSP, nevztahuje, pokud jste licenci zakoupili přímo od společnosti AVG na základě podepsaného písemného ujednání;
  • společnost AVG může, v souladu se Zvláštními Podmínkami, jakékoli Řešení příležitostně aktualizovat nebo nahradit jiným Řešením s obdobnými funkcemi, aniž by vás požádala o zvláštní souhlas nebo takový souhlas získala. V průběhu Aktualizace mohou být vaše Zařízení nebo některé jeho funkce nedostupné;
  • společnost AVG v souladu se svými Zásadami Ochrany Osobních Údajů shromažďuje a využívá určité informace o způsobu, jakým Řešení používáte; a
  • některá Řešení, včetně Řešení tvořených Softwarem, mohou obsahovat funkci „časového limitu“, která na konci Období Předplatného automaticky ukončí jejich funkčnost.
​​

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 • 1. DEFINICE.

  Přidruženou Společností se ve vztahu ke společnosti AVG rozumí subjekt ovládající společnost AVG, ovládaný společností AVG nebo ovládaný stejným subjektem jako společnost AVG. „Ovládáním“ se v této části rozumí vlastnictví více než 50 % akcií s hlasovacími právy příslušného subjektu v oběhu.

  Příslušnými Podmínkami se ve vztahu k jakémukoli Řešení rozumí Období Předplatného pro toto Řešení, zda se Období Předplatného automaticky prodlužuje, počet a typ Zařízení, pro která se Řešení smí používat, a další podobné podmínky, jimiž se používání daného Řešení řídí. Příslušné Podmínky jsou uvedeny i) na stránce pro dokončení objednávky a platbu, pokud Řešení pořizujete přes internet, v Obchodě s Mobilními Aplikacemi nebo jiným elektronickým způsobem, nebo ii) na obalu, pokud Řešení pořizujete na disku CD nebo jiném fyzickém médiu.

  Schválenými Účely se rozumí i) ve vztahu k Bezplatným Řešením a Beta Řešením vaše osobní, nekomerční použití a ii) ve vztahu k ostatním Řešením vaše osobní použití nebo interní komerční použití; v žádném případě se jimi nerozumí další prodej ani jiné využití ve prospěch třetí strany.

  Společností AVG se rozumí AVG Netherlands BV, společnost založená podle právních předpisů Nizozemska, nebo ve vztahu k jakémukoli Řešení Přidružená Společnost společnosti AVG, která vám Řešení poskytuje.

  Beta Řešením se rozumí Zkušební Řešení a každé Řešení jakkoli označené jako beta testovací verze, bez ohledu na to, zda za něj bylo zaplaceno.

  Zařízením se rozumí mobilní telefon, mobilní zařízení, tablet, mobilní síťové zařízení či jiný mobilní produkt (dále jen „Mobilní Zařízení“) nebo osobní počítač s operačním systémem, který společnost AVG podporuje a který je uveden v Příslušných Podmínkách a v Technických Specifikacích pro dané Řešení.

  Sporem se rozumí spor ve smyslu uvedeném v části 11.3.1 tohoto Ujednání.

  Zkušebním Řešením se rozumí jinak placené Řešení, které společnost AVG poskytuje bezúplatně pro účely zkoušení nebo hodnocení.

  Obdobím Prodloužení se rozumí období definované v části 3.1 tohoto Ujednání.

  Bezplatným Řešením se rozumí každé Řešení s výjimkou Beta Řešení, které společnost AVG označí jako „bezplatné“ nebo je jiným způsobem poskytuje bezúplatně.

  Počátečním Předplatným se u každého Řešení rozumí období počínající dnem, kdy jste Řešení získali, a trvající po dobu stanovenou v Příslušných Podmínkách.

  Managed Services (neboli Služby MSP) jsou služby vzdáleného monitorování a správy Zařízení, které poskytujete svému zákazníkovi, a to včetně Služeb společnosti AVG, k jejichž poskytování jednotlivým zákazníkům jste se zavázali na základě ujednání mezi vámi a těmito zákazníky.

  Obchodem s Mobilními Aplikacemi se rozumí internetový obchod, který nabízí nebo bude nabízet Mobilní Řešení, mimo jiné přímo prostřednictvím Zařízení.

  Mobilním Řešením se rozumí Řešení, které je vám k dispozici na platformě Mobilního Zařízení, jako je Android, iOS či Windows Phone.

  Informací Umožňující Identifikaci Osoby se rozumí informace, s jejíž pomocí lze jednoznačně identifikovat či kontaktovat konkrétní fyzickou osobu nebo zjistit, kde se tato osoba nachází, nebo kterou lze v kombinaci s jinými zdroji použít k jednoznačné identifikaci konkrétní fyzické osoby, včetně osobních údajů (ve smyslu směrnice EU o ochraně údajů 95/46/ES) v souladu s platnými Zákony.

  Zásadami Ochrany Osobních Údajů se rozumí zásady ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na webové stránce www.avg.com/privacy a jsou čas od času aktualizovány.

  Službou se rozumí Řešení tvořené službami poskytovanými online nebo po telefonu.

  Softwarem se rozumí Řešení tvořené softwarem, který je určen k instalaci do Zařízení, a to včetně veškerých Aktualizací.

  Řešením se rozumí řešení podle definice uvedené v preambuli.

  Obdobím Předplatného se ve vztahu k jednotlivým Řešením rozumí Počáteční Předplatné spolu s veškerými Obdobími Prodloužení.

  Technickými Specifikacemi se rozumí technická dokumentace vztahující se k příslušnému Softwaru, která je k dispozici na webové stránce www.avg.com/technical-specifications a je čas od času aktualizována.

  Materiály Třetích Stran se rozumí software, služby, webové stránky, nabídky a propagační materiály nebo produkty poskytované třetími stranami, jejichž používání se řídí Podmínkami a Ujednáními Třetích Stran.

  Podmínkami a Ujednáními Třetích Stran se rozumí licenční ujednání, podmínky používání, podmínky služby, zásady ochrany osobních údajů a další podmínky stanovené třetími stranami, kterými se řídí přístup k Materiálům Třetích Stran nebo jejich používání.

  Aktualizací se rozumí obsah nebo kód, který společnost AVG používá pro aktualizaci Řešení, mimo jiné nová vydání nebo verze Softwaru, aktualizované malware definice, definice spywaru, antispamová pravidla, virové definice, seznamy zakázaných nebo povolených adres URL, pravidla firewallu, data detekce narušení, seznamy ověřených webových stránek a data o zranitelnosti, či jakákoli jiná dostupná aktualizace příležitostně poskytovaná společností AVG v souvislosti s Řešením.

  Vládou USA se rozumí federální vláda Spojených států amerických.
   

 • 2. UDĚLENÍ LICENCE, OBECNÁ USTANOVENÍ.

  • 2.1 Udělení Licence. Společnost AVG vám v souladu s podmínkami a ujednáními tohoto licenčního Ujednání uděluje nevýhradní a nepřenositelnou licenci na používání každého Řešení, které jste zakoupili nebo jinak náležitě získali, a to vždy na příslušné Období Předplatného a pro Schválené Účely v souladu s Příslušnými Podmínkami a Technickými Specifikacemi. Období Předplatného u Bezplatných Řešení trvá bez omezení, aniž by bylo třeba jej prodlužovat, dokud jej vy nebo společnost AVG v souladu s tímto Ujednáním neukončíte.

  • 2.2 Omezení.

   • 2.2.1 Obecná Ustanovení. Nebudete provádět a neumožníte třetím stranám, aby prováděly, tyto činnosti: i) používat licenční číslo nebo jiné autorizační číslo poskytnuté společností AVG v souvislosti s Řešením pro větší počet Zařízení, než jaký je stanoven v Příslušných Podmínkách, ii) sdělovat licenční nebo autorizační číslo komukoli jinému než společnosti AVG nebo jejím určeným zástupcům, iii) s výjimkou případů výslovně povolených zákonem a) provádět zpětné inženýrství či převod ze strojového kódu, dekompilovat, překládat, rekonstruovat, transformovat nebo extrahovat Řešení nebo jeho část (včetně mimo jiné všech souvisejících malware definic a rutin pro detekci malwaru) ani b) měnit, modifikovat nebo jinak pozměňovat Řešení (včetně mimo jiné všech souvisejících malware definic a rutin pro detekci malwaru), iv) zveřejňovat, dále prodávat, distribuovat, vysílat, přenášet, sdělovat, předávat, dávat do zástavy, pronajímat, sdílet nebo sublicencovat Řešení, v) zpřístupňovat nebo umožňovat používání Řešení třetí straně prostřednictvím střediska služeb, timesharingu, předplacené služby, poskytovatele aplikačních služeb či podobným způsobem, vi) testovat nebo měřit výkon Řešení AVG či sdělovat nebo zveřejňovat výsledky takového testování nebo měření výkonu bez předchozího písemného souhlasu společnosti AVG (o který můžete požádat na webové stránce https://www.avg.com/benchmarking) nebo vii) překonávat či obcházet kontrolní mechanismy pro instalaci nebo používání kopií Řešení, pokoušet se o takové překonání nebo obejití či tyto činnosti povolovat nebo k nim napomáhat třetím stranám.
   • 2.2.2 Software. Kromě omezení stanovených v části 2.2.1 nebudete i) kopírovat Software za jiným účelem, než jak je přiměřeně nutné k jeho používání podle tohoto Ujednání a k uchovávání jedné neinstalované/off-line kopie pro účely obnovení po havárii, ii) instalovat Software na operační systém, který společnost AVG podle Technických Specifikací nepodporuje, ani iii) ze Softwaru odstraňovat označení o autorských právech, ochranných známkách či jiná označení o vlastnických právech.
   • 2.2.3 Práva Správce. Spolu s některými Řešeními získáte vy nebo jiný uživatel oprávnění pro správu, která správci mohou mimo jiné umožňovat, aby monitoroval jiná Zařízení nebo stav Řešení nasazených v jiných Zařízeních, včetně například stavu předplatného, oznámení daného Řešení či zpráv. Prohlašujete a zaručujete, že budete oprávnění správce vykonávat pouze ve vztahu k Zařízením a Řešením, u nichž jste k tomu oprávněni, a za žádným jiným účelem. Dále prohlašujete a zaručujete, že jste oprávněni přijmout toto Ujednání jménem vlastníků a uživatelů těchto spravovaných Zařízení, a toto Ujednání tímto jejich jménem přijímáte.
   • 2.2.4 Varování. JESTLIŽE ŘEŠENÍ POUŽÍVÁTE PRO ÚČELY NEBO ZPŮSOBEM, KTERÉ TÍMTO UJEDNÁNÍM NEJSOU VÝSLOVNĚ POVOLENY, DOPOUŠTÍTE SE ZÁVAŽNÉHO PORUŠENÍ TOHOTO UJEDNÁNÍ A MŮŽETE PORUŠOVAT TAKÉ PŘÍSLUŠNÉ AUTORSKOPRÁVNÍ PŘEDPISY. V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ UJEDNÁNÍ OKAMŽITĚ SKONČÍ PLATNOST VEŠKERÝCH ZÁRUK, KTERÉ SPOLEČNOST AVG NA PŘÍSLUŠNÝ PRODUKT POSKYTUJE.
  • 2.3 Poplatky Třetím Stranám. V souvislosti s používáním Řešení vám mohou být Třetími Stranami (například poskytovatelem připojení k internetu nebo mobilním operátorem) účtovány poplatky za přístup, datové přenosy či používání služby. Takové poplatky vám například mohou být účtovány, pokud používáte Mobilní Řešení AVG AntiVirus a to stahuje aktualizace, mimo jiné definice malwaru. Za úhradu všech těchto poplatků odpovídáte vy.

  • 2.4 Aktualizace. Společnost AVG může během Období Předplatného bez vašeho zvláštního svolení či souhlasu příležitostně nasazovat Aktualizace kteréhokoli Řešení. Při tom je možné, že příslušné Řešení nebo Zařízení (nebo některé funkce Zařízení) nebudete moci používat, dokud Aktualizace nebude zcela nainstalována. Aktualizace se budou považovat za součást Řešení pro všechny účely podle tohoto Ujednání. Aktualizace mohou jak doplňovat, tak odebírat určité funkce daného Řešení, případně mohou Řešení úplně nahradit. Obsah a funkce aktualizací jsou zcela na uvážení společnosti AVG. Společnost AVG nebo vaše Zařízení vám mohou umožňovat, abyste Aktualizace odmítli nebo odložili. Avšak chcete-li mít z daného Řešení maximální užitek, je třeba, abyste stahovali všechny dostupné Aktualizace a povolovali jejich instalaci. Společnost AVG také může pro konkrétní Řešení přestat poskytovat podporu, dokud nepřijmete a nenainstalujete všechny Aktualizace. Společnost AVG určí, kdy a zda jsou Aktualizace vhodné, přičemž není povinna poskytovat vám Aktualizace. Společnost AVG může podle svého uvážení přestat poskytovat Aktualizace pro jinou než nejaktuálnější verzi Řešení nebo Aktualizace podporující používání Řešení spolu s jakýmikoli verzemi operačních systémů, e-mailových programů, prohlížečů a dalšího softwaru, s nimiž má Řešení fungovat.

  • 2.5 Konfliktní Funkce a Odinstalace. Některý Software může během své instalace zakázat stávající funkce, například firewall, a nahradit je vlastními funkcemi. Jestliže Řešení odinstalujete, můžete být vyzváni, abyste aktivovali jiný software. Společnost AVG důrazně doporučuje, abyste se touto výzvou řídili a po odinstalování Řešení příslušný jiný software aktivovali. Některé aplikace třetích stran, například jiné antivirové produkty, mohou znemožňovat správnou instalaci nebo spouštění Řešení. Pokud se rozhodnete ignorovat varování zobrazená během instalace Řešení, nemusejí příslušná Řešení správně fungovat. V takovém případě společnost AVG bez ohledu na to, zda toto Ujednání stanoví jinak, vylučuje veškeré záruky a odpovědnost ve vztahu k takovýmto Řešením. Společnost AVG také nepodporuje aplikace třetích stran, které obsahují funkce pro odinstalaci jejích Řešení, protože takové aplikace mohou koncovým uživatelům způsobovat další potíže. Rozhodnete-li se takovéto odinstalační programy třetích stran používat, společnost AVG ve vztahu k příslušným Řešením bez ohledu na to, zda toto Ujednání stanoví jinak, odmítá veškeré záruky a odpovědnost.

   • 2.5.1 Připomínky Uživatelů. Společnost AVG uvítá vaše připomínky ohledně Řešení, včetně oznámení o selhání, chybách či jiných poruchách, i návrhy na další nebo odlišné vlastnosti a funkce. Své připomínky a návrhy nám můžete zasílat prostřednictvím webového formuláře na webové stránce https://www.avg.com/feedback-entry. Společnost AVG na sebe nebere povinnost na takové připomínky či návrhy reagovat ani se jimi řídit a tato výzva k podávání připomínek nepředstavuje uznání odpovědnosti ani selhání produktu u konkrétního Řešení. Vy však společnosti AVG v rámci svých (případných) práv duševního vlastnictví udělujete trvalé, neodvolatelné, přenosné, plně splacené, bezplatné, celosvětové právo a licenci s právem udělovat sublicence na používání, kopírování, zaznamenávání, distribuci, reprodukci, sdělování, prodej, další prodej, sublicencování (prostřednictvím několika úrovní), úpravy, zobrazování, veřejné provádění, přenos, zveřejňování, vysílání, překlad, vytváření odvozených děl a jakékoli další využívání vašich připomínek a návrhů v jakémkoli Řešení a dalších produktech a službách.
  • 2.6 Uživatelský Obsah. Některá Řešení vám mohou umožnit zveřejňovat nebo sdílet obsah, který jste vytvořili nebo získali z jiných zdrojů (dále jen „Uživatelský Obsah“). Při tom vám zůstávají veškerá práva duševního vlastnictví, jež vám již náležejí podle platných právních předpisů k Uživatelskému Obsahu, který prostřednictvím Řešení zveřejňujete nebo sdílíte, s výhradou práv, licencí a dalších podmínek tohoto Ujednání, včetně případných podkladových práv jiných osob k Uživatelskému Obsahu, který používáte nebo upravujete. Společnosti AVG udělujete nevýlučné, neomezené, bezpodmínečné, nelimitované, celosvětové, neodvolatelné, trvalé a bezplatné právo a licenci na používání, kopírování, zaznamenávání, distribuci, reprodukci, sdělování, prodej, další prodej, udělování sublicencí (prostřednictvím několika úrovní), úpravy, zobrazování, veřejné provádění, přenos, zveřejňování, vysílání, překlad, vytváření odvozených děl a jakékoli další využívání Uživatelského Obsahu, který zveřejňujete nebo sdílíte prostřednictvím Řešení (a z něj odvozených děl), nebo jakékoli jeho části, a to výlučně za tím účelem, aby vám mohla být poskytována Řešení podle tohoto Ujednání. Při každém odeslání Uživatelského Obsahu prohlašujete a zaručujete, že jste dosáhli alespoň věku zletilosti ve státě, ve kterém máte bydliště, a jste rodičem nebo opatrovníkem nebo máte všechna patřičná svolení rodiče nebo opatrovníka každého nezletilého dítěte, které je zobrazeno v Uživatelském Obsahu, který zveřejňujete nebo sdílíte, nebo k němu přispělo, a že ve vztahu k tomuto Uživatelskému Obsahu platí, že a) jste jediným autorem a vlastníkem práv duševního vlastnictví a dalších práv k Uživatelskému Obsahu nebo máte zákonné právo Uživatelský Obsah zveřejnit nebo sdílet a udělit společnosti AVG právo používat jej v souladu s touto částí, a to aniž by společnost AVG musela získávat svolení třetí strany a aniž by společnosti AVG vznikala jakákoli povinnost nebo závazek, b) Uživatelský Obsah je pravdivý, c) Uživatelský Obsah neporušuje a s ohledem na použití povolená společnosti AVG uvedená v tomto Ujednání nebude porušovat práva duševního vlastnictví nebo jiná práva třetích stran a d) Uživatelský Obsah nebude porušovat toto Ujednání a nezpůsobí nikomu škodu či újmu.

​​
 • 3. PRODLOUŽENÍ PŘEDPLATNÉHO, UKONČENÍ.

  Toto ustanovení se na vás nemusí vztahovat v případě, že jste svou licenci zakoupili přímo od společnosti AVG na základě podepsaného písemného ujednání nebo od obchodního partnera společnosti AVG, kterému jste za Řešení přímo zaplatili. Informace o obdobích předplatného a prodloužení najdete ve vašem písemném ujednání.

  • 3.1 Prodloužení Předplatného. Na konci Období Předplatného může být vaše předplatné v souladu s touto částí 3.1 prodlužováno na další po sobě jdoucí období (dále jen „Období Prodloužení“).

   • 3.1.1 Automatická Prodloužení. Jestliže se podle Příslušných Podmínek pro dané Řešení Období Předplatného automaticky prodlužuje o další měsíc, rok nebo podobné bezprostředně následující období, společnost AVG vám může zaslat oznámení s pokyny, jak předplatné na konci aktuálního Období Předplatného zrušit a jak v případě žádosti o zrušení požádat o vrácení peněz ve lhůtě 30 dnů od začátku nového Období Předplatného. Na konci Období Předplatného můžete předplatné podle pokynů v tomto oznámení zrušit. Předplatné můžete zrušit také kdykoli během Období Předplatného na stránkách https://myaccount.avg.com/my-account-login. Po zrušení předplatného vám již nebudou účtovány opakující se poplatky, aktuální platby vám však nebudou zpětně proplaceny a přístup k vašim zaplaceným Řešením budete mít k dispozici až do konce právě probíhajícího Období Předplatného. Pokud předplatné nezrušíte, společnost AVG vám v přiměřené lhůtě před koncem aktuálně probíhajícího Období Předplatného strhne z kreditní nebo debetní karty aktuálně účtovaný poplatek za jeho prodloužení (který může být vyšší než cena, kterou jste zaplatili na začátku) a po přijetí platby prodlouží Období Předplatného o příslušné Období Prodloužení.
   • 3.1.2 Ruční Prodloužení. Jestliže se podle Příslušných Podmínek Období Předplatného automaticky neprodlužuje, společnost AVG vám před koncem Období Předplatného může (ale nemusí) oznámit, že Období Předplatného brzy skončí, a může vám nabídnout možnost Období Předplatného prodloužit za aktuální cenu společnosti AVG (která může být vyšší než cena, kterou jste zaplatili na začátku). Nabídku můžete přijmout podle pokynů uvedených v oznámení. Období Předplatného se tak prodlouží na vámi zvolené období.
  • 3.2 Vrácení Peněz. Společnost AVG u většiny Řešení nabízí 30denní záruku vrácení peněz. Pokud jste v předchozích 30 dnech zaplatili za produkt, kterého se tato záruka týká, můžete vrácení peněz dosáhnout podle pokynů uvedených v této části.

   • 3.2.1 Mobilní Řešení. Nejrychlejším způsobem, jak dosáhnout vrácení peněz za Mobilní Řešení, je využít postup, který stanovil Obchod s Mobilními Aplikacemi, v němž jste dané Řešení zakoupili. Jestliže Obchod s Mobilními Aplikacemi vaší žádosti o vrácení peněz nevyhoví a přitom neuplynulo více než 30 dní od původního nákupu, můžete mít možnost dané Mobilní Řešení vrátit za účelem vrácení všech zaplacených částek (s výjimkou nákupů nebo předplatných provedených v rámci aplikace) podle pokynů na webové stránce https://www.avg.com/billing.
   • 3.2.2 Ostatní Řešení. Není-li v tomto Ujednání stanoveno jinak, jakékoli zakoupené Řešení jiné než Mobilní Řešení může být možné vrátit podle pokynů na webové stránce https://www.avg.com/billing.
  • 3.3 Platební Informace. Ve snaze zajistit, abyste mohli Řešení používat bez přerušení, může společnost AVG využívat programy opakovaného účtování nebo služby pro aktualizaci informací o účtech. Jestliže se Období Předplatného prodlužuje automaticky a společnost AVG nemůže poplatek strhnout z kreditní nebo debetní karty, kterou má u vás evidovánu, může podle svého uvážení od vaší banky nebo z jiného zdroje získat aktualizované číslo karty, datum vypršení její platnosti či jiné aktualizované platební informace, případně může vydavatel karty poplatek z vaší karty strhnout automaticky, aniž by to oznámil společnosti AVG nebo vám.

  • 3.4 Ukončení. Vedle způsobů vyplývajících z dalších práv, která mohou být stanovena zákonem, právem ekvity nebo jinak, může společnost AVG vaši licenci na kterékoli Řešení nebo všechna Řešení bez závazků ukončit i) bez udání důvodu formou oznámení zaslaného pět (5) dní předem pod podmínkou, že vám společnost AVG v případě placených Řešení dle vlastního uvážení buď a) vrátí poplatky, které jste společnosti AVG zaplatili za část příslušného Období Předplatného, která dosud neuplynula, poměrně podle příslušného Období Předplatného, nebo b) vám udělí licenci na zbytek Období Předplatného na velmi podobný produkt, nebo ii) z konkrétního důvodu, kdykoli bez oznámení, pokud porušíte toto Ujednání. Aby se předešlo pochybnostem, u Bezplatných Řešení nebo Beta Řešení nemá společnost AVG v případě ukončení bez udání důvodu v souladu s touto částí vůči vám jinou povinnost než pět (5) dní předem zaslat oznámení a v případě ukončení z důvodu, že jste porušili toto Ujednání, není povinna zasílat oznámení.

  • 3.5 Účinky Ukončení. Po vypršení nebo ukončení příslušného Období Předplatného pro kterékoli Řešení nebo ukončení tohoto Ujednání, přestanete příslušné Řešení používat, společnost AVG vám může přestat poskytovat Aktualizace a příslušné Řešení může přestat fungovat. Části 1, 2.5.1, 2.6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12 zůstanou platné i po vypršení nebo ukončení tohoto Ujednání.

​​
 • 4. MATERIÁLY TŘETÍCH STRAN, PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ TŘETÍCH STRAN.

  Společnost AVG může přímo nebo prostřednictvím svých Řešení poskytovat odkazy na Materiály Třetích Stran nebo nabídky těchto materiálů, které jsou pod kontrolou třetích stran a na většinu z nichž se vztahují Podmínky a Ujednání Třetích Stran. Pečlivě si prostudujte tyto podmínky předtím, než se zavážete k jejich dodržování. Společnost AVG nenese odpovědnost za obsah nebo funkčnost těchto Materiálů třetích stran, neposkytuje na ně záruky ani je neschvaluje, ani vůči vám či třetím stranám nepřebírá a nemá závazky související s těmito materiály. Pokud si Materiály Třetích Stran zobrazíte, stáhnete nebo je budete používat, činíte tak na svou vlastní odpovědnost.
   

 • 5. VLASTNICTVÍ.

  • 5.1 Společnost AVG si vyhrazuje všechna práva k Řešením, která toto Ujednání výslovně neuděluje. Všechna autorská práva, ochranné známky a další případná práva duševního vlastnictví k Řešení (včetně mimo jiné malware definic a dalších datových souborů, obrázků v Řešení a zobrazených na obrazovce a rovněž veškeré dokumentace související s Řešením) jsou vlastnictvím společnosti AVG nebo poskytovatelů licence a jsou chráněny zákony o autorských právech USA a dalších zemí, mezinárodními smlouvami a dalšími relevantními právními předpisy. Každá kopie Řešení, kterou na základě tohoto Ujednání smíte vytvořit, musí obsahovat celé oznámení o autorských právech a další oznámení dodaná spolu s původní kopií Řešení.

  • 5.2 Všechny obchodní názvy, ochranné známky, známky služeb, loga, názvy domén a další charakteristické prvky značky používané na produktech či službách třetích stran nebo v souvislosti s těmito produkty či službami, včetně Materiálů Třetích Stran, které jsou dostupné v Řešení nebo jeho prostřednictvím, jsou vlastnictvím poskytovatelů z řad třetích stran nebo příslušných poskytovatelů licence.​​

 
 • 6. ZÁRUKY.

  • 6.1 Obecná Ustanovení. S výjimkou, jež je stanovena v části 6.2, společnost AVG ve vztahu ke každému Řešení prohlašuje, že při jeho dodání a po dobu následujících třiceti (30) dnů i) (případné) médium, na kterém je Řešení dodáno, nebude obsahovat vady materiálu a ii) s výhradou části 6.3 bude Řešení odpovídat případnému popisu uvedenému v Příslušných Podmínkách nebo Technických Specifikacích. Uvedená záruka se vztahuje pouze na Řešení v původně dodané podobě a nevztahuje se na Aktualizace ani vady způsobené kombinací, provozem nebo používáním Řešení se softwarem, hardwarem či jinými materiály, které neposkytla společnost AVG, nebo způsobené Zařízeními, softwarem či jinými materiály, které neodpovídají požadavkům společnosti AVG uvedené v Technických Specifikacích. Jediným a výlučným prostředkem k dosažení nápravy v případě porušení záruky uvedené v části 6.1 je výměna vadného média či Řešení nebo, dle uvážení společnosti AVG, vrácení Řešení s vrácením plné zaplacené ceny. Budete-li chtít uplatnit svá práva podle části 6.1, musíte odinstalovat a zničit všechny kopie Řešení, které jste případně pořídili (včetně všech archivních kopií) a postupovat podle pokynů na webové stránce www.avg.com/billing.

  • 6.2 Bezplatná Řešení a Beta Řešení. V PŘÍPADĚ BEZPLATNÝCH ŘEŠENÍ A BETA ŘEŠENÍ SE MÍSTO ČÁSTI 6.1 POUŽIJÍ USTANOVENÍ ČÁSTI 6.2. VŠECHNA BEZPLATNÁ ŘEŠENÍ A BETA ŘEŠENÍ SPOLEČNOSTI AVG JSOU POSKYTOVÁNA, „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, „SE VŠEMI VADAMI“ A „DLE DOSTUPNOSTI“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK A PODPORY ČI DALŠÍCH SLUŽEB SPOLEČNOSTI AVG.

  • 6.3 Vyloučení Odpovědnosti. S VÝJIMKOU ZÁRUKY VÝSLOVNĚ UVEDENÉ V ČÁSTI 6.1 TOHOTO UJEDNÁNÍ SPOLEČNOST AVG POSKYTUJE KAŽDÉ ŘEŠENÍ, “JAK STOJÍ A LEŽÍ”, SE VŠEMI VADAMI A DLE DOSTUPNOSTI A SPOLEČNOST AVG A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, ZMOCNĚNCI, POSKYTOVATELÉ LICENCE, ZÁSTUPCI, DODAVATELÉ, DISTRIBUTOŘI, PRODEJCI, MOBILNÍ OPERÁTOŘI, PROSTŘEDNICTVÍM JEJICHŽ SÍTĚ JE ŘEŠENÍ POSKYTOVÁNO, DALŠÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI A JEJICH PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, ZÁSTUPCI, PRODEJCI, ZMOCNĚNCI A DODAVATELÉ VYLUČUJÍ VEŠKERÉ DALŠÍ ZÁRUKY A PŘÍSLIBY OHLEDNĚ ŘEŠENÍ, MÉDIÍ A JAKÉHOKOLI JINÉHO PŘEDMĚTU TOHOTO UJEDNÁNÍ, AŤ VÝSLOVNÉ, NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, I PŘISLÍBENÉ POSKYTOVATELI LICENCE, KTEŘÍ JSOU TŘETÍMI STRANAMI, VČETNĚ MIMO JINÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY OBCHODOVATELNOSTI, PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU A PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY NEPORUŠENÍ PRÁV. SPOLEČNOST AVG NEZARUČUJE, ŽE ŘEŠENÍ BUDOU FUNGOVAT NEPŘERUŠOVANĚ ČI BEZCHYBNĚ, ŽE BUDOU FUNGOVAT SPRÁVNĚ V JAKÉMKOLI ZAŘÍZENÍ NEBO S JAKOUKOLI KONKRÉTNÍ KONFIGURACÍ HARDWARU NEBO SOFTWARU ANI ŽE ŘEŠENÍ ZAJISTÍ ÚPLNOU OCHRANU INTEGRITY VYBRANÝCH DAT, INFORMACÍ ČI OBSAHU ULOŽENÝCH NEBO PŘENÁŠENÝCH PO INTERNETU. V některých právních systémech není dovoleno omezení konkrétních záruk, a proto se na vás výše uvedená omezení nemusí vztahovat. V některých právních systémech vám mohou náležet další práva.

  • 6.4 Nebezpečná Prostředí. Řešení nejsou navržena ani licencována pro použití v nebezpečných prostředích, mimo jiné v rámci provozu jaderných zařízení, v systémech letecké navigace, systémech letecké komunikace, při řízení letového provozu, v systémech podpory životních funkcí, zbraňových systémech a v jakémkoli jiném prostředí, kde by selhání Řešení nebo nemožnost Řešení používat mohla způsobit újmu na zdraví nebo smrt. Aniž by tím byla omezena ustanovení částí 6.2 a 6.3 tohoto Ujednání, společnost AVG a poskytovatelé licence vylučují veškeré výslovné či předpokládané záruky vhodnosti k takovým účelům či použitím.​​

 
 • 7. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI.

  SPOLEČNOST AVG ANI JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, ZMOCNĚNCI, POSKYTOVATELÉ LICENCE, ZÁSTUPCI, DODAVATELÉ, DISTRIBUTOŘI, PRODEJCI, MOBILNÍ OPERÁTOŘI, PROSTŘEDNICTVÍM JEJICHŽ SÍTĚ JE ŘEŠENÍ POSKYTOVÁNO, ANI OSTATNÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NEPONESOU ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM ČI TŘETÍM STRANÁM ZA NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, VEDLEJŠÍ, SANKČNÍ ČI ZVLÁŠTNÍ ŠKODY ČI ODŠKODNĚNÍ, BEZ OHLEDU NA PŘÍČINU ČI POJETÍ ODPOVĚDNOSTI, ANI ZA ŠKODY (PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ), KTERÉ VZNIKNOU V DŮSLEDKU ZTRÁTY OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ, ZISKU ČI VÝNOSŮ, ZTRÁTY SOUKROMÍ, NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT ZAŘÍZENÍ NEBO ŘEŠENÍ VČETNĚ DANÉHO ŘEŠENÍ, NÁKLADŮ NA OPATŘENÍ NÁHRADY NEBO VÝMĚNU ZBOŽÍ A SLUŽEB, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTY OBCHODNÍCH INFORMACÍ NEBO JINÝCH PENĚŽNÍCH ZTRÁT, KE KTERÝM DOJDE V SOUVISLOSTI S TÍMTO UJEDNÁNÍM ČI ŘEŠENÍM POSKYTOVANÝM PODLE TOHOTO UJEDNÁNÍ, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST AVG BYLA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA. SPOLEČNOST AVG NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP ČI JAKÉKOLI POŠKOZENÍ, VYMAZÁNÍ, KRÁDEŽ, ZNIČENÍ, POZMĚNĚNÍ, NEÚMYSLNÉ VYZRAZENÍ ČI ZTRÁTU DAT, INFORMACÍ ČI OBSAHU PŘENÁŠENÝCH, OBDRŽENÝCH ČI ULOŽENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM ŘEŠENÍ NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM BEZ OHLEDU NA PŘÍČINU. ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI AVG VE SPOJITOSTI S JAKÝMKOLI ŘEŠENÍM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ NIŽŠÍ Z TĚCHTO ČÁSTEK: I) POPLATKY, KTERÉ JSTE ZA ŘEŠENÍ SKUTEČNĚ ZAPLATILI NEBO JEJICHŽ ZAPLACENÍ JE OD VÁS POŽADOVÁNO, A II) MALOOBCHODNÍ CENA ŘEŠENÍ DOPORUČENÁ SPOLEČNOSTÍ AVG KE DNI, KDY JSTE ŘEŠENÍ OBDRŽELI (NEBO 5 USD, JEDNÁ-LI SE O BEZPLATNÉ ŘEŠENÍ NEBO BETA ŘEŠENÍ, A 1 USD, JEDNÁ-LI SE O BEZPLATNÉ MOBILNÍ ŘEŠENÍ NEBO BETA MOBILNÍ ŘEŠENÍ). ZMÍNĚNÉ USTANOVENÍ JE PLATNÉ BEZ OHLEDU NA JAKÉKOLI SELHÁNÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU JAKÉKOLI OMEZENÉ NÁPRAVY.
 
 • 8. ODŠKODNĚNÍ.

  SPOLEČNOST AVG, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, ZMOCNĚNCE, POSKYTOVATELE LICENCE, ZÁSTUPCE, DODAVATELE, DISTRIBUTORY, PRODEJCE A DALŠÍ OBCHODNÍ PARTNERY A ČLENY JEJICH SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ, ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY, ZAMĚSTNANCE A ZÁSTUPCE ODŠKODNÍTE, BUDETE JE HÁJIT A ZBAVÍTE JE ODPOVĚDNOSTI ZA VEŠKERÉ ZTRÁTY, VÝDAJE, ŠKODY A NÁKLADY, VČETNĚ PŘIMĚŘENÉ ODMĚNY PRÁVNÍMU ZÁSTUPCI, KTERÉ VZNIKNOU V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ ŘEŠENÍ NEBO PORUŠENÍ TOHOTO UJEDNÁNÍ Z VAŠÍ STRANY, VČETNĚ MIMO JINÉ PORUŠENÍ ČI ÚDAJNÉHO PORUŠENÍ KTERÉHOKOLI Z VAŠICH PROHLÁŠENÍ, ZÁRUK, POVINNOSTÍ NEBO ZÁVAZKŮ PODLE TOHOTO UJEDNÁNÍ. SPOLEČNOST AVG SI VYHRAZUJE PRÁVO PŘEVZÍT NA SVÉ NÁKLADY VÝHRADNÍ OBHAJOBU A KONTROLU NAD ZÁLEŽITOSTÍ, KTERÁ SE TÝKÁ NA VÁS VYMÁHANÉHO ODŠKODNĚNÍ, A VY V TAKOVÉM PŘÍPADĚ BUDETE SE SPOLEČNOSTÍ AVG PLNĚ SPOLUPRACOVAT PŘI UPLATŇOVÁNÍ VEŠKERÉ DOSTUPNÉ OBHAJOBY.
   

 • 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A BEZPEČNOST.

  • 9.1 Obecná Ustanovení. Shromažďování a používání Informací Umožňujících Identifikaci Osoby z vašich Zařízení prováděné společností AVG popisují (a omezují) Zásady Ochrany Osobních Údajů společnosti AVG.

  • 9.2 Registrační Informace. Aktivace Řešení vámi či třetí stranou, kterou jste oprávnili, aby aktivaci provedla vaším jménem, může být podmíněna registrací u společnosti AVG na internetu nebo telefonicky. Za účelem splnění podstatné podmínky společnosti AVG pro udělení licencí a poskytování Služeb podle tohoto Ujednání prohlašujete, že jsou registrační informace poskytnuté vámi nebo oprávněnou třetí stranou společnosti AVG (včetně zejména e-mailové adresy) ke dni registrace přesné a úplné a že je v případě jakýchkoli změn budete aktualizovat, a BEZ OHLEDU NA USTANOVENÍ ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI AVG DÁVÁTE SOUHLAS S TÍM, ABY PO DOBU TRVÁNÍ TOHOTO UJEDNÁNÍ A JEDEN ROK POTÉ (NEBO PO DOBU POVOLENOU PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM) i) SPOLEČNOST AVG SDÍLELA VAŠE KONTAKTNÍ INFORMACE SE SVÝMI PŘIDRUŽENÝMI SPOLEČNOSTMI, ZMOCNĚNCI, POSKYTOVATELI LICENCE, ZÁSTUPCI, DODAVATELI, DISTRIBUTORY, PRODEJCI A DALŠÍMI OBCHODNÍMI PARTNERY A ii) ABY SPOLEČNOST AVG, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, ZMOCNĚNCI, POSKYTOVATELÉ LICENCE, ZÁSTUPCI, DODAVATELÉ, DISTRIBUTOŘI, PRODEJCI A DALŠÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI TYTO KONTAKTNÍ INFORMACE VYUŽÍVALI K ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ, KTERÉ PRO VÁS MOHOU MÍT VÝZNAM, VČETNĚ NABÍDEK SOFTWARU, SLUŽEB A DALŠÍCH PRODUKTŮ. Další podrobnosti o registračních informacích najdete v Zásadách Ochrany Osobních Údajů. Své předvolby pro produkt CloudCare můžete spravovat na webové stránce www.cloudcare.avg.com/ a předvolby pro ostatní Řešení prostřednictvím stránky svého účtu.​​

 
 • 10. MONITOROVÁNÍ POUŽÍVÁNÍ / DODRŽOVÁNÍ UJEDNÁNÍ.

  SPOLEČNOST AVG MŮŽE MONITOROVAT, JAK ŘEŠENÍ POUŽÍVÁTE, ABY SE UJISTILA, ŽE DODRŽUJETE PODMÍNKY TOHOTO UJEDNÁNÍ. JESTLIŽE SPOLEČNOST AVG ZJISTÍ, ŽE TOTO UJEDNÁNÍ PORUŠUJETE, JE KROMĚ DALŠÍCH PRÁV, KTERÁ MOHOU BÝT STANOVENA ZÁKONEM, PRÁVEM EKVITY NEBO JINAK, OPRÁVNĚNA UPLATNIT SVÁ PRÁVA PODLE ČÁSTÍ 3 A 8 TOHOTO UJEDNÁNÍ.
   

 • 11. RŮZNÁ USTANOVENÍ.

  • 11.1 Oznámení. Společnost AVG vám může kdykoli doručit oznámení prostřednictvím elektronické pošty, vyskakovacího okna, dialogového okna či jinými prostředky. V některých případech je ovšem možné, že oznámení neobdržíte, dokud nespustíte konkrétní Řešení. Každé takové oznámení bude považováno za doručené k datu, kdy jej společnost AVG poprvé zpřístupní prostřednictvím Řešení, bez ohledu na to, kdy oznámení skutečně obdržíte.

  • 11.2 Volba Rozhodného Práva. Výklad, platnost a plnění tohoto Ujednání a všech mimosmluvních závazků vyplývajících z tohoto Ujednání nebo s ním souvisejících se řídí zákony státu Delaware v USA, s výjimkou jeho kolizních norem.
  • 11.3 Závazná Rozhodčí Dohoda a Zřeknutí se Skupinové Žaloby.

   • 11.3.1 Tato Závazná Rozhodčí Dohoda a Zřeknutí se Skupinové Žaloby se vztahují na jakýkoli Spor ohledně Řešení nebo tohoto Ujednání, který se týká vás a společnosti AVG nebo jejích Přidružených Společností. „Sporem“ se pro účely tohoto ustanovení rozumí jakýkoli spor, žaloba nebo jiná pře bez ohledu na konkrétní předmět sporu (tj. zahrnuje – kromě jiných potenciálních předmětů sporu nebo právních základů – žaloby pro porušení smlouvy, podvod a porušení zákona či nařízení). Výše uvedená definice „Sporu“ se v mezích zákona vykládá co nejobecněji.
   • 11.3.2 Dojde-li ke Sporu, musíte společnosti AVG zaslat oznámení o Sporu. Jedná se o písemné prohlášení, ve kterém jsou uvedeny jméno, adresa a kontaktní údaje strany, která oznámení zasílá, důvody Sporu a požadovaná náprava. Oznámení o Sporu je společnosti AVG třeba zaslat e-mailem na adresu legalnotice@avg.com (jako předmět uveďte: Část 11.3 – Oznámení o sporu podle licenčního ujednání s koncovým uživatelem).
   • 11.3.3 Pokud Spor vy a společnost AVG nevyřešíte neformálním jednáním, bude další řešení Sporu probíhat výlučně prostřednictvím závazného rozhodčího řízení v souladu s federálním zákonem USA o rozhodčím řízení (Federal Arbitration Act („FAA“), 9 U.S.C. § 1 et seq.). Vzdáváte se práva na řešení Sporů prostřednictvím soudního řízení (či účasti v něm jako strana nebo člen skupiny žalobců) před soudcem nebo porotou. Místo toho budou všechny Spory řešeny nestranným rozhodcem, jehož rozhodnutí bude konečné. K dispozici bude pouze omezené právo na odvolání v souladu se zákonem FAA. Rozhodčí nález může vykonat jakýkoli soud příslušný pro strany sporu.
   • 11.3.4 Veškerá soudní nebo jiná řízení pro řešení Sporů budou probíhat výlučně jednotlivě. Nebudete žádat o projednání Sporu jako skupinové žaloby, žaloby soukromé strany ve veřejném zájmu ani v jakémkoli jiném řízení, v jehož rámci by některá strana jednala jako zástupce nebo podávala návrh, aby tak mohla jednat. Rozhodčí ani jiné řízení nebude sloučeno s jiným bez předchozího písemného souhlasu všech stran všech dotčených rozhodčích či jiných řízení.
   • 11.3.5 Případné rozhodčí řízení bude vedeno Americkou arbitrážní asociací (American Arbitration Association, „AAA“). Pokud jste toto Ujednání přijali jako spotřebitel, a) na řízení se budou vztahovat „Doplňující Postupy pro Spory v Záležitostech Spotřebitelů“ asociace AAA účinné od 15. září 2005 a související „Náklady Rozhodčího Řízení (včetně administrativních poplatků AAA)“ účinné od 1. března 2013 (souhrnně dále jen „Postupy při Spotřebitelských Řízeních“), b) společnost AVG spotřebiteli zaplatí náklady uvedené v bodě i) „Nákladů Rozhodčího Řízení (včetně administrativních poplatků AAA) účinných od 1. března 2013 a c) společnost AVG nesouhlasí s úhradou jakýchkoli jiných nákladů. Pokud jste zákazník-podnikatel, na řízení se budou vztahovat Pravidla Rozhodčího Řízení v Obchodních Sporech (dále jen „Postupy při Obchodních Řízeních“) asociace AAA. Tyto Postupy při Spotřebitelských Řízeních nebo Postupy při Obchodních Řízeních (dle situace, dále jen „Postupy“) se vhodně uplatní v případě každého Sporu mezi Stranami a nebudou jinak prosazovány v žádném řízení. Rozhodčí řízení zahájíte pouze v okrese (county) nebo na jiném podobném územním správním celku, ve kterém máte bydliště. Pokud se vzájemně nedohodneme jinak, rozhodčí řízení bude vedeno prostřednictvím konferenčního hovoru. Toto rozhodčí řízení se bude řídit zákony státu Delaware v USA.
   • 11.3.6 Bude-li toto ustanovení vzhledem ke všem nebo některým částem Sporu shledáno nezákonným, neplatným či nevymahatelným, část 11.3 se pro tyto části nepoužije. Místo toho, a pouze za těchto okolností, budou tyto části odděleny a řízení bude dále probíhat u soudu v souladu se všemi zbývajícími ustanoveními tohoto Ujednání. V takovém případě bude rozhodné právo a výlučná příslušnost pro tato soudní řízení náležet státním nebo federálním soudům ve státě Delaware. Pro účely těchto soudních řízení souhlasíte s osobní příslušností těchto soudů a nebudete ji napadat a dále se vzdáváte možnosti podat námitku místní nepříslušnosti nebo námitku forum non conveniens či žádat o přeložení do jiného soudního okrsku nebo jurisdikce.
  • 11.4 Výklad. Nadpisy v tomto Ujednání nemají žádný vliv na jeho výklad. Je-li použit určitý gramatický rod, vztahuje se význam na všechny gramatické rody. Je-li použito jednotné číslo, vztahuje se význam i na množné číslo a naopak. U definovaných slov a výrazů mají odpovídající význam i jejich další gramatické tvary.

  • 11.5 Oddělitelnost. Bude-li některé ustanovení tohoto Ujednání podle jakýchkoli příslušných právních a správních předpisů považováno za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, všechna ostatní ustanovení tohoto Ujednání zůstanou platná a účinná v plném rozsahu.

  • 11.6 Nemožnost Plnění. Společnost AVG nemá odpovědnost za neplnění nebo opožděné plnění způsobené zcela nebo zčásti příčinou, kterou nemohla při vynaložení přiměřené snahy ovlivnit, včetně mimo jiné výpadků veřejných služeb nebo přenosových sítí, poruch telefonních linek nebo telefonních zařízení, přerušení dodávky elektřiny, stávek nebo jiných pracovněprávních sporů (včetně mimo jiné stávky nebo jiného pracovněprávního sporu týkajících se společnosti AVG a jejích Přidružených Společností, zmocněnců, poskytovatelů licence, zástupců, dodavatelů, distributorů, prodejců a jiných obchodních partnerů), válečných činů, teroristických činů, povodní, sabotáží, požárů, přírodních či jiných katastrof nebo zásahů vyšší moci.

  • 11.7 Zřeknutí se Nároků. Netrvá-li některá ze stran na přesném plnění všech podmínek, ujednání a ustanovení tohoto Ujednání, nebude to považováno za zřeknutí se nároku či vzdání se budoucího dodržování tohoto Ujednání a podmínky, ujednání a ustanovení tohoto Ujednání zůstanou platné a účinné v plném rozsahu. Zřeknutí se nároku na plnění jakékoli podmínky tohoto Ujednání některou ze stran nebude účinné pro žádný účel, pokud nebude vyhotoveno písemně a příslušná strana jej nepodepíše. Pokud některá ze stran druhé straně promine porušení některého ustanovení tohoto Ujednání, nelze to vykládat jako trvalé promíjení takového porušení Ujednání ani jako prominutí jiných porušení stejného ustanovení nebo jiných ustanovení tohoto Ujednání.

  • 11.8 Postoupení. Svá práva nebo povinnosti vyplývající z tohoto Ujednání nesmíte postoupit bez předchozího písemného svolení společnosti AVG. Společnost AVG smí toto Ujednání kdykoli postoupit podle svého uvážení bez vašeho předchozího písemného svolení.

  • 11.9 Celkový Výklad. Toto Ujednání se neřídí Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, jejíž použití se výslovně vylučuje. V případě, že se při soudním řízení nebo jinak objeví nejednoznačnost nebo otázka záměru nebo výkladu, se podmínky tohoto Ujednání vyloží tak, že byly stranami vypracovány společně, a nevznikne žádná právní domněnka ani důkazní břemeno, které by kteroukoli ze stran zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly z důvodu autorství kterýchkoli ustanovení tohoto Ujednání.

  • 11.10 Licence Vlády USA. Jakékoli Řešení poskytnuté Vládě USA je poskytováno spolu s právy a omezeními licence pro komerční využití popsanými v tomto Ujednání. Společnost AVG si vyhrazuje všechna nezveřejněná práva v souladu se zákony o autorských právech USA.

  • 11.11 Úplné Ujednání. Toto Ujednání, včetně Příslušných Podmínek, Technických Specifikací, Zásad Ochrany Osobních Údajů a dalších dokumentů, na které se v tomto Ujednání odkazuje, tvoří úplné Ujednání mezi stranami a nahrazuje všechna předešlá sdělení a prohlášení nebo dohody, ústní či písemné, ohledně předmětu tohoto Ujednání.

  • 11.12 Omezení Vývozu. Jste povinni dodržovat všechny příslušné zákony USA a mezinárodní právní předpisy upravující vývoz a zpětný vývoz Řešení, včetně předpisů správního úřadu pro vývoz USA, a omezení týkající se koncových uživatelů, koncového použití a místa určení vydaná Vládou USA a dalšími vládami. Aniž by tím byla dotčena obecnost výše uvedeného, i) prohlašujete, že nejste uvedeni na seznamu zamítnutých osob, seznamu neověřených osob, seznamu subjektů, seznamu osob kategorie SDN (specially designated nationals), seznamu zakázaných osob ani jiných seznamech zveřejňovaných Vládou USA, ii) nebudete Řešení používat, vyvážet nebo zpětně vyvážet na území či místa určení ani společnostem či jednotlivcům, kteří porušují embarga nebo obchodní sankce USA nebo Evropské unie, mimo jiné v těchto zemích: Kuba, Írán, Severní Korea, Súdán a Sýrie.

  • 11.13 Žádné Oprávněné Třetí Strany. Toto Ujednání vzniklo výhradně s ohledem na váš prospěch a prospěch společnosti AVG nebo jejích Přidružených Společností a jejich příslušných zmocněnců, poskytovatelů licence, zástupců, dodavatelů, distributorů, prodejců a dalších obchodních partnerů. S výjimkou případu uvedeného v části 12.5.3, písm. b), bodě vi) nesmí žádná osoba, která není stranou tohoto Ujednání, uplatnit žalobní důvod na základě tohoto Ujednání jako oprávněná třetí strana tohoto Ujednání.

  • 11.14 Jazyk. Tato smlouva byla původně vyhotovena v anglickém jazyce. Ačkoli vám společnost AVG může za účelem snazšího porozumění poskytnout jeden či více překladů, v případě konfliktu či rozporu jazykových verzí je rozhodující anglické znění.

  • 11.15 Připojení k Internetu. Některá Řešení mohou ke svému fungování vyžadovat aktivní a stabilní připojení k internetu. Proto je vaší povinností zajistit trvalé, aktivní a stálé internetové připojení.

  • 11.16 Názvy Produktů. Společnost AVG si vyhrazuje právo dle svého uvážení příležitostně měnit názvy svých Řešení.

  • 11.17 Kontaktní Informace. Společnost AVG lze kontaktovat:

   • 11.17.1. v souvislosti s Řešením CloudCare nebo Managed Workplace podle pokynů uvedených na webové stránce www.avg.com/support; a
   • 11.17.2. v souvislosti se všemi ostatními Řešeními na adrese Attn: Customer Care Manager, AVG Technologies, Holandská 4, 639 00 Brno, Česká republika; tel.: +1 (844) 276 2915 (bezplatná linka v rámci USA, mimo USA se účtuje sazba za mezinárodní volání), +1 (828) 459 5436 (v USA mohou být účtovány sazby za domácí nebo dálkové hovory, mimo USA se účtuje sazba za mezinárodní volání); e-mail: avg-support@avg.com. Sem lze směřovat jakékoli otázky, stížnosti či nároky.​​​
 
 • 12. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY.

  Na některá Řešení se vztahují tyto Zvláštní Podmínky. V případě rozporu mezi Zvláštními Podmínkami a zbytkem Ujednání mají ve vztahu k příslušným Řešením přednost tyto Zvláštní Podmínky.

   • 12.1. AVG Security Toolbar a AVG SafeGuard Toolbar. Tato část 12.1 se vztahuje na Řešení nazvaná AVG Security Toolbar a AVG SafeGuard Toolbar a veškeré další internetové prohlížeče, nástroje a doplňky pro prohlížeč dodané společností AVG (dále jen „Panel Nástrojů“). INSTALACÍ PANELU NÁSTROJŮ BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE PANEL NÁSTROJŮ PŘI INSTALACI PROSTŘEDNICTVÍM NASTAVENÍ ÚVODNÍ STRÁNKY PROHLÍŽEČE ZMĚNÍ STRÁNKY „CHYBA DNS“ A „CHYBA 404“ A TAKÉ DALŠÍ FUNKCE VAŠEHO ZAŘÍZENÍ. MIMOTO MŮŽE PANEL NÁSTROJŮ PO NAINSTALOVÁNÍ SPOLEČNOSTI AVG, JEJÍM DODAVATELŮM A PRODEJCŮM PŘEDÁVAT URČITÉ ZÁKLADNÍ INFORMACE O POUŽITÍ (týkající se například počtu instalací a jedinečných uživatelů, IP adres, dotazů pro vyhledávání, počtu kliknutí na Panel Nástrojů, počtu vyhledávání provedených uživateli atd.). Panel Nástrojů lze odinstalovat podle pokynů na webové stránce http://support.avg.com/SupportArticleView?urlname=Uninstall-AVG-Web-TuneUp.

   • 12.2. AVG Do Not Track.

    • 12.2.1. Společnost AVG může do některých Řešení začlenit funkci AVG Do Not Track (dále jen „DNT“). Funkce DNT umožňuje rozpoznat určité webové stránky, které sledují vaši činnost online, a poskytuje vám možnost požádat, aby webové stránky toto sledování blokovaly (nebo neblokovaly), podle vašich preferencí ohledně ochrany osobních údajů. Funkce DNT může webové stránky nebo prvky webových stránek, které vaši činnost sledují, informovat o vašem přání toto sledování blokovat, ale tyto webové stránky nebo prvky webových stránek vašemu přání nemusí vyhovět.
    • 12.2.2. Příslušná Řešení jsou dodávána s výchozím nastavením, ve kterém je funkce DNT aktivována, což vám může bránit v zobrazení části obsahu některých webových stránek. Své předvolby můžete kdykoli změnit kliknutím na ikonu funkci DNT v internetovém prohlížeči.
    • 12.2.3. Aniž by tím byla omezena ustanovení části 6, SPOLEČNOST AVG VYLUČUJE VEŠKERÉ ZÁRUKY, ŽE FUNKCE DNT ROZPOZNÁ NEBO ZABLOKUJE VEŠKERÉ SLEDOVÁNÍ WEBOVÝMI STRÁNKAMI. KE SLEDOVÁNÍ MŮŽE DOCHÁZET I V PŘÍPADĚ, ŽE JE FUNKCE DNT AKTIVOVÁNA.
    • 12.2.4. Funkce DNT funguje pouze v těchto internetových prohlížečích: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox a Google Chrome. V operačních systémech iOS a MAC OSX bude funkce DNT fungovat pouze v těchto internetových prohlížečích: AVG Family Safety a AVG Safe Browser.
   • 12.3. Osobní Podpora Společnosti AVG.

    Podmínky uvedené v této části 12.3 se vztahují na Nápovědu k Instalaci, Nápovědu Týkající se Virů a další služby, které prodáváme jako Osobní Podporu a které si jednotlivě objednáváte prostřednictvím webové stránky www.avg.com (dále jen „Osobní Podpora“).

    • 12.3.1. Povinnosti Společnosti AVG. Společnost AVG vynaloží komerčně přiměřené úsilí, aby realizovala služby Osobní Podpory, které si zakoupíte. Pokud vaše Zařízení a síť odpovídají požadavkům stanoveným v této části 12.3 a vy jste splnili i ostatní povinnosti, které vám tato část 12.3 předepisuje, a společnost AVG přesto neprovede službu Osobní Podpory k vaší přiměřené spokojenosti, jedinou povinností společnosti AVG a vaším jediným a výhradním prostředkem k dosažení nápravy bude to, že vám společnost AVG vrátí poplatek, který jste za příslušnou službu Osobní Podpory zaplatili. Poplatky, které zaplatíte za Osobní Podporu, jsou jinak nevratné. Aniž by tím byla omezena platnost části 6.3, SPOLEČNOST AVG ODMÍTÁ VEŠKERÁ PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE TOHO, ŽE SLUŽBA OSOBNÍ PODPORY VYŘEŠÍ PROBLÉMY, KVŮLI KTERÝM JSTE TUTO SLUŽBU ZAKOUPILI, NEBO ŽE PRO VÁS BUDE JINAK USPOKOJIVÁ.
    • 12.3.2. Omezení Osobní Podpory.
     • a) Lhůta pro Uplatnění. Platí následující pravidla: a) jednorázovou Osobní Podporu musíte využít do třiceti (30) kalendářních dnů od data, kdy jste danou jednorázovou službu zakoupili, a b) Osobní Podporu při předplatném musíte využít během příslušného Období Předplatného (dle situace, dále jen „Lhůta pro Uplatnění“). Vaše právo na využití Osobní Podpory vyprší s koncem Lhůty pro Uplatnění, pokud si ovšem Osobní Podporu nezakoupíte znovu.
     • b) Požadavky na Systém. Osobní Podpora je dostupná pouze u Zařízení a sítí, jež odpovídají Technickým Specifikacím. Pokud vaše Zařízení nebo síť příslušné specifikace nesplňují, může se stát, že vám společnost AVG Osobní Podporu, kterou jste si zakoupili, nebude schopna poskytnout.
     • c) Rozsah Služeb.
      • i) Osobní Podpora je omezena na služby, které jsou výslovně popsány v příslušném popisu právě aktuálně uvedeném na webové stránce www.avg.com. Tento popis si prosím pečlivě přečtěte, a to i v případě, že jste Osobní Podporu již dříve používali. Společnost AVG si vyhrazuje právo služby a funkce kdykoli změnit uvedením revidovaného popisu na webové stránce www.avg.com. Pokud společnost AVG během poskytování Osobní Podpory zjistí, že váš problém přesahuje rozsah služeb Osobní Podpory, vynaloží komerčně přiměřené úsilí na popis povahy problému, abyste mohli vyhledat odpovídající pomoc.
      • ii) Kromě toho bylo předplatné Osobní Podpory navrženo tak, abyste během Období Předplatného pro Zařízení měli k dispozici přiměřený rozsah podpory stanovený v Příslušných Podmínkách. Společnost AVG může vaše předplatné bez upozornění ukončit nebo pozastavit, aniž by jí tím vznikla povinnost vrátit příslušné poplatky, pokud na základě vlastního uvážení stanoví, že a) porušujete toto Ujednání nebo zneužíváte Osobní Podporu požadováním služeb 1) nad rámec služeb, jež lze přiměřeně očekávat v případě používání plánu na základě předplatného v souladu s Příslušnými Podmínkami, 2) pro Zařízení, jež není uvedeno v Příslušných Podmínkách, nebo 3) pro software nebo služby, na které jste nezískali řádnou licenci, nebo b) jiná osoba než vy se pokouší používat vaši Osobní Podporu ve svůj prospěch.
    • 12.3.3. Vaše Povinnosti.
     • a) Příprava. Než požádáte o Osobní Podporu, musíte i) ověřit, že máte dostatečná oprávnění pro správu příslušných Zařízení, která společnosti AVG dovolí odstraňovat a instalovat software, měnit nastavení Zařízení a jinak konfigurovat Zařízení a sítě pro příjem a implementaci Osobní Podpory, ii) stáhnout nebo zkopírovat příslušný Software do svého Zařízení, iii) ověřit, že jsou příslušná Zařízení připojena k internetu prostřednictvím připojení odpovídajícího technickým požadavkům uvedeným na webové stránce https://www.avg.com/technical-specifications. Dále musíte vytvořit úplnou zálohu všech dat v Zařízení, protože SPOLEČNOST AVG ODMÍTÁ JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTU, POŠKOZENÍ NEBO OBNOVU DAT, PROGRAMŮ, UŽIVATELSKÝCH NASTAVENÍ A JINÝCH MATERIÁLŮ A FUNKCÍ POŠKOZENÝCH OSOBNÍMI SLUŽBAMI, A TO VČETNĚ ZTRÁTY NEBO POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÝCH HRUBOU NEDBALOSTÍ NEBO NEZODPOVĚDNOSTÍ ZE STRANY SPOLEČNOSTI AVG.
     • b) Nástroj pro Podporu. Po vyzvání společnosti AVG poskytnete oprávnění stáhnout a nainstalovat do vašich Zařízení softwarový program (dále jen „Nástroj pro Podporu“), který společnosti AVG umožní vzdálený přístup k vašemu Zařízení a jeho vzdálené ovládání. Nástroj pro Podporu zahrnuje Software pro účely tohoto Ujednání, jehož Období Předplatného skončí na konci právě aktuální relace Osobní Podpory. Společnost AVG pomocí Nástroje pro Podporu provede analýzu, diagnostiku, řešení složitějších problémů nebo funkce systémové optimalizace a na konci relace vynaloží komerčně přiměřené úsilí na odstranění Nástroje pro Podporu z vašich Zařízení.
     • c) Hesla. Společnost AVG vám důrazně doporučuje, abyste po skončení relace Osobní Podpory změnili hesla, která jste jí během této relace poskytli.
    • 12.3.4. Ochrana Osobních Údajů. Tuto část 12.3.4 je nutné chápat v souvislosti se Zásadami Ochrany Osobních Údajů společnosti AVG a prohlášením o souborech cookie.
     • a) Požádáte-li o poskytnutí Osobní Podpory, mohou být shromážděny následující informace, které budou prostřednictvím připojení k internetu odeslány z vašeho počítače společnosti AVG:
      • informace, které jste při podávání žádosti o Osobní Podporu zadali do online rozhraní společnosti AVG;
      • typ a verze operačního systému a internetového prohlížeče ve vašem počítači;
      • hardware připojený k počítači; a
      • aplikace, software a nástroje, které máte ve svém počítači.
     • b) Během relace Osobní Podpory mohou být shromážděny následující informace, které budou prostřednictvím zabezpečeného připojení nebo z počítače, v němž je nainstalován Nástroj pro Podporu, odeslány společnosti AVG:
      • nainstalovaný hardware a periferní zařízení;
      • nainstalovaný operační systém;
      • nainstalované programy a informace o aktivních procesech;
      • informace ze souborů protokolů aplikací a data registrů;
      • informace o prohlížeči včetně nastavení zabezpečení a dočasných souborů;
      • systémové informace týkající se operačního systému, paměti a místa na disku, konfigurace proxy a seznamy adresářů Nástroje pro Podporu;
      • stav zabezpečení (dobrý/slušný/špatný) počítače podle hodnocení Nástroje pro Podporu;
      • počet otestovaných souborů, nalezených hrozeb a hrozeb vyléčených pomocí Nástroje pro Podporu;
      • typ nalezených hrozeb;
      • počet a typ zbývajících hrozeb, které Nástroj pro Podporu neopravil;
      • informace o tom, zda je aktivní firewall;
      • informace o tom, zda je nainstalovaný a spuštěný antivirový software a zda je tento software aktuální.
     • c) Společnost AVG shromážděné informace použije k analýze, diagnostice a pokusu o vyřešení problému, na který jste narazili, a k optimalizaci fungování produktů společnosti AVG. Tyto informace mohou být předány přidruženým společnostem společnosti AVG v USA či v jiných zemích, které mohou mít méně přísné zákony o ochraně dat než oblast, v níž se nacházíte (včetně EU). Společnost AVG však přijala opatření zaručující, aby shromážděné informace byly v případě přenosu zabezpečeny odpovídající úrovní ochrany.
     • d) Společnost AVG může shromážděné informace prozradit, pokud ji k tomu v souladu se zákonem vyzve představitel orgánů vymáhání práva, či v reakci na předvolání nebo jiný právní proces. V rámci podpory rozšiřování povědomí o internetových bezpečnostních rizicích a detekce a prevence těchto rizik může sdílet některé anonymní informace s výzkumnými organizacemi a jinými dodavateli softwaru pro zabezpečení. Společnost AVG také může používat anonymní statistiky odvozené ze shromážděných informací, a to za účelem sledování trendů bezpečnostních rizik a zveřejňování zpráv o nich a vylepšeních produktů.
     • e) Společnost AVG může dodáním součástí nebo celé palety služeb Osobní Podpory pověřit externí smluvní partnery. Tímto berete na vědomí, že tito externí partneři mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů, které se vztahují na používání jejich webových stránek a/nebo služeb.
   • 12.4. AVG Identity Alert. Pokud v reakci na výzvu, abyste se zaregistrovali k používání služeb AVG Identity Alert, zaškrtnete políčko a kliknete na tlačítko „ZAREGISTROVAT“ nebo podobné tlačítko, dáváte tím společnosti AVG a jejím Přidruženým Společnostem, zmocněncům, poskytovatelům licence, zástupcům, dodavatelům, distributorům, prodejcům, dalším obchodním partnerům a všem ostatním zdrojům a dodavatelům dat (dále jen „Poskytovatelé“), včetně mimo jiné společností TransUnion, TransUnion Interactive Inc., Experian, Experian Consumer Direct nebo Equifax a dalších agentur provozujících úvěrový registr (credit reporting agencies) podle zákona o řádném informování o úvěruschopnosti (Fair Credit Reporting Act) ve znění pozdějších předpisů, „písemné pokyny“ opravňující Poskytovatele, aby si obstarávali a) informace z vašeho osobního úvěrového profilu od agentur provozujících úvěrový registr a b) jiné informace, které se netýkají úvěruschopnosti, a aby v souvislosti s nimi prováděly sledování a vydávaly upozornění. Poskytovatele opravňujete k tomu, aby si takovéto informace (jak informace související s úvěruschopností, tak jiné informace) obstarávali a aby je sledovali v souvislosti se službou AVG Identity Alert a aby poskytovali výpisy z úvěrového registru a upozornění na změny údajů ve vašem úvěrovém profilu.

   • 12.5. Mobilní Řešení.

    • 12.5.1. Obecná Ustanovení. Toto Ujednání se použije namísto licence koncového uživatele nebo jiných podmínek, které vám případně poskytl Obchod s Mobilními Aplikacemi.
    • 12.5.2. Řešení Stažená z Obchodu Google Play.
     • a) Obchod Google Play. Obchodem Google Play se rozumí Obchod s Mobilními Aplikacemi, jenž je k dispozici prostřednictvím Zařízení a na adrese http://play.google.com (dále jen „Obchod Google Play“).
     • b) Licence. Aby se předešlo pochybnostem, licence udělená v části 2.1 tohoto Ujednání nahrazuje veškerá práva k používání Řešení, která by byla jinak udělena na základě standardních podmínek pro aplikace stažené z Obchodu Google Play.
     • c) Vrácení Peněz.
      • i) U Nákupů Aplikací z Obchodu Google Play. Při koupi Řešení prostřednictvím Obchodu Google Play můžete využít automatické vrácení peněz, které je k dispozici po dobu až 15 minut od zakoupení Řešení. Po uplynutí těchto 15 minut můžete o vrácení peněz požádat způsobem uvedeným na webové stránce https://www.avg.com/billing, a to z jakéhokoli důvodu po dobu až 30 dnů od zakoupení produktu.
      • ii) U Nákupů v Rámci Aplikace. V případě nákupů přímo z Mobilního řešení nelze nákup vrátit a dosáhnout vrácení peněz. U předplatných zakoupených v rámci aplikace můžete předplatné zrušit před jeho prodloužením a následně vám již nebude účtován žádný poplatek. Přístup k předplacenému obsahu, který jste zakoupili, vám ovšem bude k dispozici ještě po zbývající část posledního Období Předplatného.
    • 12.5.3. Řešení Stažená z Obchodu s Aplikacemi Apple. Následující podmínky se vztahují na Řešení pořízená prostřednictvím obchodů iTunes App Store (https://itunes.apple.com/us/genre/ios/id36?mt=8) a Mac App Store (https://itunes.apple.com/us/genre/mac/id39?mt=12) (dále jen „Obchody s Aplikacemi Apple“):
     • a) Licence udělené v části 2.1 jsou omezeny na nepřenositelnou licenci na používání Řešení v Zařízení iPhone, iPod Touch nebo jiném Zařízení od společnosti Apple, které vlastníte nebo máte v držení, v souladu s pravidly používání uvedenými v podmínkách používání služby Obchodů s Aplikacemi Apple, jež jsou k dispozici na webové stránce http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html nebo prostřednictvím dalších webových stránek či jiných prostředků poskytnutých společností Apple.
     • b) Společnost AVG a vy berete na vědomí a souhlasíte s tím, že:
      • i) toto Ujednání se uzavírá výlučně mezi jeho stranami, nikoli se společností Apple. Odpovědnost za Řešení a jejich obsah nese výlučně společnost AVG, a nikoli společnost Apple;
      • ii) společnost Apple není povinna ve vztahu k Řešení poskytovat žádné služby v oblasti údržby a podpory.
      • iii) jestliže Řešení neodpovídá příslušné záruce, můžete to oznámit společnosti Apple, která vám vrátí kupní cenu Řešení. Společnost Apple nebude mít v maximální míře povolené příslušnými zákony ve vztahu k Řešení žádné další záruční závazky. Ve vztahu mezi vámi, společností AVG a společností Apple ponese odpovědnost v souvislosti s veškerými dalšími nároky, ztrátami, závazky, škodami, náklady nebo výdaji, jež bude možné připsat nedodržení jakékoli záruky, výlučně společnost AVG;
      • iv) společnost AVG, nikoli společnost Apple, je odpovědná za řešení jakýchkoli vašich nároků nebo nároků třetích stran ve vztahu k Řešení nebo k vašemu vlastnictví či používání tohoto Řešení, včetně mimo jiné: i) nároků týkajících se odpovědnosti za výrobek, ii) nároků týkajících se toho, že Řešení nesplňuje jakýkoli příslušný zákonný nebo regulační požadavek, a iii) nároků vyplývajících z právních předpisů o ochraně spotřebitele či podobné legislativy;
      • v) v případě nároku třetí strany, jež tvrdí, že Řešení nebo vaše vlastnictví a používání Řešení porušuje práva duševního vlastnictví této třetí strany, nese výlučnou odpovědnost za vyšetřování, obhajobu, vyrovnání a uspokojení takového nároku vyplývajícího z porušení duševního vlastnictví společnost AVG, a nikoli společnost Apple;
      • vi) společnost Apple a její dceřiné společnosti jsou oprávněnými třetími stranami tohoto Ujednání, a jestliže přijmete podmínky a ujednání tohoto Ujednání, společnost Apple získává právo (a bude se mít za to, že přijala právo) vymáhat na vás plnění tohoto Ujednání jako oprávněná třetí strana.
    • 12.5.4. Řešení Stažená z Obchodu Windows Phone Store.
     • a) Řešení si smíte stáhnout a používat až v pěti (5) zařízeních Windows Phone přidružených k vašemu účtu Microsoft, aniž byste museli platit další poplatky.
     • b) Společnost Microsoft ani výrobce vašeho Zařízení vůči vám s souvislosti s tímto Řešením nemají žádnou odpovědnost ani závazek.
     • c) Řešení se může připojovat k internetovým bezdrátovým službám. Používáním Řešení dáváte souhlas s přenosem standardních informací o zařízení (včetně mimo jiné technických informací o vašem zařízení, operačním systému, aplikačním softwaru a periferních zařízeních) pro účely poskytování internetových nebo bezdrátových služeb. Pokud jsou v souvislosti s používáním těchto služeb stanoveny i další podmínky, platí i tyto podmínky.
     • d) Žádnou internetovou službu nesmíte používat způsobem, který by ji mohl poškodit nebo který by mohl narušit používání této služby nebo bezdrátové sítě jinými osobami. Službu nesmíte v žádném případě používat za účelem získání neoprávněného přístupu k jakýmkoli službám, datům, účtům nebo sítím.
     • e) Žádná Výslovná Záruka. ZÁRUKY POSKYTNUTÉ V ČÁSTI 6.1 SE NEVZTAHUJÍ NA MOBILNÍ ŘEŠENÍ POUŽÍVANÁ SE SYSTÉMEM WINDOWS PHONE. VE VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI V ČÁSTI 6.3 SE VYPUSTÍ SLOVA „S VÝJIMKOU ZÁRUKY VÝSLOVNĚ UVEDENÉ V ČÁSTI 6.1 TOHOTO UJEDNÁNÍ“.
    • 12.5.5. Řešení Stažená z Obchodu Amazon Appstore.
     • a) V souladu s pravidly a zásadami společnosti Amazon pro obchod Amazon Appstore si do kompatibilních zařízení se systémem Android propojených s vaším účtem na webu Amazon.com, prostřednictvím něhož jste Řešení zakoupili, můžete stáhnout další kopie Řešení.
     • b) Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Amazon nemá žádné závazky ani odpovědnost ve vztahu k tomu, jak Řešení používáte, ani k obsahu či funkcím v tomto Řešení.
     • c) Prodej je ve všech případech konečný. Společnost Amazon neumožňuje vrácení Řešení.
   • 12.6. Služba AVG Online Backup, Data Seeding.

    Podmínky této části 12.6 se vztahují na všechny aspekty služby AVG Online Backup, včetně služby Data Seeding.

    • 12.6.1. Přihlášení. Uživatelské jméno a heslo (dále souhrnně jako „Přihlášení“), které jste si vybrali při registraci ke službě AVG Online Backup, umožní vám nebo komukoli jinému nahrávat a stahovat informace nebo tuto službu používat jiným způsobem. Nesete veškerou a výhradní odpovědnost za zachování důvěrnosti a zabezpečení vašeho Přihlášení. Dále nesete odpovědnost za veškeré činnosti provedené pod vaším Přihlášením. Pokud se dozvíte (nebo i pokud pouze chováte podezření), že nějaká Třetí Strana neoprávněně používá vaše Přihlášení nebo že bylo jinak narušeno zabezpečení vašeho účtu, jste povinni nám to ihned oznámit. Bez ohledu na toto oznámení však nebudeme v žádném případě odpovědní za případnou ztrátu, která vám v důsledku neoprávněného použití vašeho Přihlášení vznikne (bez ohledu na to, zda k takovému použití došlo s vaším vědomím či bez něj). Odpovědnost ponesete také v případě, že nám (nebo třetí straně) vznikne v důsledku aktivit na vašem účtu jakákoli škoda nebo ztráta (bez ohledu na to, zda jste k nim dali svolení nebo o nich věděli, nebo nikoli).
    • 12.6.2. Data Seeding. Pokud používáte službu Data Seeding, jste povinni dodržovat pokyny společnosti AVG týkající se této služby, mimo jiné i) pořízení pevného disku, jednotky USB nebo jiného vhodného média (dále jen „Hardware pro Seeding“), ii) vytvoření lokální zálohy vašich dat na médiu a zaslání Hardwaru pro Seeding do zařízení společnosti AVG nebo jí pověřené osobě. Veškeré dopravné, pojištění a další náklady na přepravu do těchto zařízení i z nich hradíte vy. Vlastnické právo na Hardware pro Seeding a data vám zůstává a nesete také riziko ztráty Hardwaru pro Seeding a jakýchkoli dat v něm uložených.
    • 12.6.3. Vaše Chování, Jednání a Povinnosti.
     • a) Prohlašujete, zaručujete a souhlasíte s tím, že nebudete přímo ani nepřímo: a) falšovat ani zkreslovat informace týkající se vaší totožnosti nebo záměrů v souvislosti s jakoukoli záležitostí spojenou se službou AVG Online Backup; b) vyvěšovat, zveřejňovat, přenášet, distribuovat, nahrávat ani provádět data seeding jakýchkoli informací nebo materiálů, které i) jsou nezákonné, neslušné, dvojsmyslné, sexuálně explicitní, hanlivé, vulgární, výhružné, diskriminační vůči rase, náboženství nebo pohlaví nebo které jsou jinak důvodně nepřístojné, pohoršující nebo nepřijatelné; ii) obsahují virus nebo jiný škodlivý softwarový kód nebo programovací postup, který by mohl narušit provoz nebo fungování služby AVG Online Backup nebo přístup jiných osob, které získávají přístup ke službě AVG Online Backup, procházejí ji nebo ji používají; iii) jsou (zcela nebo částečně) nepravdivé, klamavé, zavádějící, podvodné nebo jinak nepřijatelné, urážlivé nebo problematické, a to včetně (mimo jiné) informací, dokumentů, sdělení nebo přenosů, které představují, potvrzují, propagují nebo podporují jakoukoli nezákonnou činnost nebo porušení jakéhokoli místního, státního, národního nebo aplikovatelného zahraničního zákona, pravidla nebo předpisu, včetně (mimo jiné) zákonů, které chrání duševní vlastnictví, osobnostní práva a práva na ochranu soukromí jakékoli osoby nebo subjektu; iv) porušují patentová a autorská práva, ochranné známky, právo na obchodní tajemství nebo jiná majetková práva duševního vlastnictví třetí strany; v) porušují zákonná, majetková, nehmotná práva, důvěrnost nebo práva ostatních na ochranu soukromí; a vi) představují výzvy, reklamy, pyramidová schémata nebo jiná nevyžádaná sdělení.
     • b) Nesmíte porušit ani se pokusit porušit zabezpečení služby AVG Online Backup nebo sítě, systému, serveru či účtu třetí strany. Rovněž se nesmíte zapojit mimo jiné do následujících aktivit: a) získávání přístupu k datům, složkám, informacím, obsahu, materiálům, serverům, účtům, databázím atd., k němuž nemáte oprávnění, b) napodobování pracovníka společnosti AVG (nebo jiné osoby či subjektu) nebo realizace jiného vymyšleného scénáře, c) pokus o i) zkoušení, sledování nebo testování zranitelnosti systému, serveru, účtu nebo sítě, nebo ii) porušování zabezpečení, ověřovacích nebo opravňovacích opatření výše uvedených položek, d) pokusy o narušení, přerušení nebo deaktivaci služeb nebo přístupu ke službě AVG Online Backup nebo jejímu používání pro libovolného uživatele, hostitelský počítač, server, účet nebo síť, včetně mimo jiné narušení, přerušení nebo deaktivace prostřednictvím přetížení, útoků typu „flooding“, „mailbombing“, „zamítnutí služby“ či „crashing“, e) padělání hlavičky paketu TCP/IP nebo jakékoli části informací v záhlaví v e-mailu nebo zprávě, f) provádění kroků za účelem získání služeb, na které nemáte nárok, nebo g) pokus o využití názvu účtu nebo osobnosti jiné strany, aniž byste k tomu předem získali souhlas dané strany. Dále nesmíte provádět žádné kroky s cílem obejít či pozměnit způsob vyměřování nebo účtování za službu AVG Online Backup u kteréhokoli uživatele. Porušení těchto zásad a zabezpečení služby AVG Online Backup může mít za následek vznik občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnosti porušující strany.
    • 12.6.4. Pozastavení Služeb. Společnost AVG může službu AVG Online Backup nebo váš přístup k ní kdykoli pozastavit nebo ukončit (zcela nebo částečně), a to z jakéhokoli důvodu (nebo bezdůvodně) bez 5denní výpovědní lhůty a aniž by jí tím vznikla vůči vám nebo Třetí Straně jakákoli odpovědnost (za podmínky, že pokud společnost AVG dočasně pozastaví službu AVG Online Backup nebo vaše používání této služby, aniž by k tomu byl důvod, doba, po kterou nemáte ke službě AVG Online Backup bez svého zavinění umožněn přístup, vám nebude účtována). Pokud společnost AVG službu AVG Online Backup nebo vaše používání této služby ukončí, může vám podle svého výhradního uvážení buď a) vrátit poplatky za nevyužitou část služeb AVG Online Backup, a to poměrným dílem za příslušné Období Předplatného, nebo b) poskytnout na zbývající část Období Předplatného licenci na produkt, který je v zásadě podobný.
    • 12.6.5. Vyloučení a Omezení Odpovědnosti. Aniž by tím byla omezena ostatní ustanovení tohoto Ujednání:
     • a) SLUŽBA AVG ONLINE BACKUP JE POSKYTOVÁNA, „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ A „DLE DOSTUPNOSTI“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK. ANIŽ BY TÍM BYLA OMEZENA PLATNOST VÝŠE UVEDENÉHO, SPOLEČNOST AVG TÍMTO VYLUČUJE JAKOUKOLI ZÁRUKU, ŽE SLUŽBA AVG ONLINE BACKUP VYHOVUJE NEBO ODPOVÍDÁ PŘÍSLUŠNÝM POŽADAVKŮM ZÁKONA SARBANES-OXLEY Z ROKU 2002 (V PLATNÉM ZMĚNÍ), ZÁKONA O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘENOS ÚDAJŮ O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ (HIPAA) (V PLATNÉM ZNĚNÍ), GRAMM-LEACH-BLILEYHO ZÁKONA (V PLATNÉM ZNĚNÍ) NEBO JINÝCH ZÁKONŮ, PRAVIDEL ČI PŘEDPISŮ.
     • b) SPOLEČNOST AVG ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ A ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ (A BEZ OHLEDU NA DOMNĚLOU TEORII ODPOVĚDNOSTI, NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PORUŠENÍ PRÁVA, OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO Z JINÉHO DŮVODU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD VĚDĚLI NEBO NA NI BYLI UPOZORNĚNI) ODPOVĚDNÍ ZA: 1) ZTRÁTU DAT NEBO HARDWARU PRO SEEDING ANI ZA 2) JAKÉKOLI ŠKODY NA DATECH NEBO HARDWARU PRO SEEDING.
   • 12.7. CloudCare a Managed Workplace.

    Podmínky této části 12.7 platí v případě, že vás Příslušné Podmínky opravňují k použití služby CloudCare nebo Managed Workplace při poskytování služeb Managed Services Třetím Stranám.

    • 12.7.1. Další Definice.

     Služby AVG Business Service znamenají Služby HD a/nebo Služby NOC, jak vyžaduje kontext.

     Zákazník je Třetí Strana, které poskytujete nebo chcete poskytovat Služby MSP.

     Služby HD Services jsou služby zákaznické podpory, které vám společnost AVG nebo její dodavatelé jako Třetí Strany poskytují ve prospěch jednoho nebo více Zákazníků – v obou případech tak, jak je popsáno na Portálu společnosti AVG, přičemž společnost AVG může tato pravidla příležitostně změnit.

     Území MSP je zeměpisná oblast specifikovaná v Příslušných Podmínkách.

     Služby NOC jsou služby vzdáleného monitorování Zařízení a služby správy, které vám společnost AVG nebo její dodavatelé jako Třetí Strany poskytují ve prospěch jednoho nebo více Zákazníků – v obou případech tak, jak je popsáno na Portálu společnosti AVG, přičemž společnost AVG může tato pravidla příležitostně změnit.

     Ujednání o Službách je ujednání mezi vámi a Zákazníkem, které mimo jiné jasně popisuje Služby, na jejichž poskytování jste se se Zákazníkem dohodli.

    • 12.7.2. Udělení Licence. Společnost AVG vám podle části 2 a dalších ustanovení tohoto Ujednání poskytuje omezenou, nevýhradní, nepřenositelnou licenci na dobu Období Předplatného (bez práva na sublicencování) na Území pro používání Softwaru k poskytování Služeb MSP určitému počtu Zařízení Zákazníků, který je uveden v Příslušných Podmínkách.
    • 12.7.3. Služby Společnosti AVG. Společnost AVG vám bude podle podmínek tohoto Ujednání poskytovat Služby (včetně příslušných Služeb Podpory AVG a podnikových služeb AVG Business Service) ve prospěch vašich Zákazníků v rozsahu a průběhu jejich příslušných Období Předplatného. Pokud v tomto Ujednání není výslovně uvedeno jinak nebo se Strany nedohodnou jinak, společnost AVG Služby nebude poskytovat přímo Třetím Stranám.
    • 12.7.4. Vaše Povinnosti. Vy podle podmínek uvedených v tomto Ujednání:
     • a) budete po celou dobu dbát na to, abyste měli sjednány platné Příslušné Podmínky dostačující pro právě aktuální používání Softwaru a Služeb ze strany Zákazníků a z vaší strany, a na přiměřeně občasnou žádost společnosti AVG doložíte, že jste splnili a i nadále plníte své povinnosti podle této části 12.7.4 a);
     • b) budete požadovat, aby i) každý Zákazník (včetně vás, pokud to je relevantní), který obdržel Software, podepsal nebo se jinak zavázal, že bude dodržovat právě aktuální znění tohoto Ujednání EULA, a aby ii) každý Zákazník, se kterým jste se dohodli, že mu budete poskytovat Služby, podepsal nebo se jinak zavázal, že bude dodržovat Ujednání o Službách. Aniž by tím byla omezena platnost výše uvedeného, Ujednání EULA můžete jménem Zákazníka odsouhlasit pouze v případě, že vás k tomu Zákazník v Ujednání o Službách nebo jinak výslovně zmocnil. Ujednání o Službách bude i) obsahovat ustanovení, která budou chránit zájmy společnosti AVG nejméně do té míry jako části 6, 7 a 8 tohoto Ujednání, a pokud tyto Služby zahrnují službu AVG Online Backup, část 12.6 tohoto Ujednání, a ii) výslovně opravňovat vás a společnost AVG, abyste během poskytování Služeb reprodukovali, přenášeli, ukládali a zpracovávali data a informace Zákazníka;
     • c) budete stejně jako ve vztahu mezi vámi a společností AVG výhradně odpovědní za i) plnění svých povinností vyplývajících z Ujednání o Službách, ii) zajištění toho, že vy i vaši Zákazníci budete dodržovat všechny platné Zákony týkající se monitorování zaměstnanců a dalších Třetích Stran a jejich Zařízení, iii) plnění úkolů a povinností přidělených na základě jednotlivých Objednávek a iv) ukončení Služeb na konci příslušného Období Předplatného a odstranění nebo zajištění toho, aby Zákazník odstranil Software ze Zařízení, na kterých je tento Software nainstalovaný;
     • d) v dohodnutých termínech i) během Doby Platnosti Ujednání umožníte svým pracovníkům prodeje absolvovat prodejní školení týkající se Softwaru, ii) během Doby Platnosti Ujednání a) umožníte svým technickým pracovníkům absolvovat školení v oblasti instalace a podpory Softwaru a b) umožníte svým školitelům absolvovat lekce “školení školitelů”. Pokud se Strany nedohodnou jinak, budou všechna školení probíhat v angličtině přes internet;
     • e) nebudete aktivně prodávat ani podporovat prodej Služeb MSP mimo Území ani nepovolíte Třetím Stranám, aby tak činily, pokud k tomu nebudete mít písemný souhlas společnosti AVG, přičemž platí, že souhlas nepotřebujete k tomu, abyste mohli přijmout nevyžádané objednávky z oblastí mimo Území, ani k tomu, abyste mohli poskytovat služby Managed Services na místech mimo Území podle Ujednání o Službách tam, kde jsou tyto služby Managed Services ve vztahu k službám Managed Services poskytovaným Zákazníkovi na daném Území méně podstatné, nebo pokud se hlavní sídlo příslušného Zákazníka nachází na daném Území;
     • f) budete během Doby Platnosti a tři roky poté vést úplné a přesné záznamy týkající se používání Softwaru. Společnost AVG nebo její zástupce mohou vaše záznamy nejvýše jednou za každé období dvanácti měsíců zkontrolovat, a to výhradně za účelem ověření, zda dodržujete toto Ujednání. Případná kontrola bude provedena ve vašich kancelářích v běžné pracovní době a nebude nepřiměřeně narušovat vaše obchodní aktivity. Pokud by při této kontrole bylo zjištěno nepovolené používání v rozsahu převyšujícím zakoupené licence o více než 10 %, společnost AVG vám veškeré toto nepovolené používání může vyúčtovat se sazbou ve výši 120 % z právě aktuálních cen společnosti AVG.
    • 12.7.5. Dodržování Zákonů a Zásad.
     • a) Budete na vlastní náklady dodržovat všechny zákony a povinnosti, které se na vás vztahují na základě tohoto Ujednání, včetně mimo jiné platných zákonů týkajících se ochrany a bezpečnosti soukromých údajů.
     • b) Své zaměstnance, zmocněnce a řídící pracovníky budete vybírat s náležitou péčí, zajistíte jim odpovídající školení a budete sledovat jejich činnost, aby bylo zajištěno dodržování tohoto Ujednání a všech platných zákonů.
     • c) Tímto potvrzujete, ověřujete a souhlasíte s tím, že vaši majitelé, členové správních orgánů, řídící pracovníci, zaměstnanci a zmocněnci nezaplatili ani neslíbili zaplatit peněžité částky ani poskytnout přímo či nepřímo cokoli cenného úředníkům státních nebo veřejných orgánů, politickým stranám ani kandidátům na politickou funkci za účelem získání nebo udržení obchodu nebo zajištění neoprávněné výhody ani jiné osobě nebo subjektu, pokud by taková platba znamenala porušení platných zákonů.
Komerční produkty AVG lze používat pouze v souladu s příslušným licenčním ujednáním. Prostudujte si níže uvedená licenční ujednání.
Zde najdete všechna aktuální i starší Ujednání EULA
Chrome browser logo

AVG doporučuje
BEZPLATNÝ prohlížeč Chrome™.

Přejít na obsah stránky Přejít do nabídky