< Tilbake til AVG-erklæringene

Lisensavtale for sluttbrukere og Tjenestevilkår

1. Innledende bestemmelser

1.1 Definisjoner

"Avtale" betyr dette dokumentet og omfatter Normans dokumenter om Brukerstøtte og Vedlikehold, Normans Personvernerklæring og eventuelle tjenestespesifikke vilkår som gjelder fra tid til annen, og som kan gjelder for Norman-produkter lisensiert til eller kjøpt av deg.

"Norman" betyr Norman Safeground AS, et norsk aksjeselskap.

"Norman-produkter" betyr Normans programvare og tjenester.

"Tjenester" betyr alt som leveres fra Norman til deg, bortsett fra programvare.

"programvare" betyr alle dataprogrammer som eies av Norman eller deres lisensgivere, og som er lisensiert til deg ifølge denne avtalen, samt eventuell tilhørende dokumentasjon.

"Du" eller "Din" betyr den fysiske personen eller juridiske enheten som bruker et Norman-Produkt gjennom en avtale med Norman eller en Norman-representant, for eksempel en forhandler, partner eller agent.

"Forbruker" betyr en fysisk person som bruker Norman-produktene til private formål, og ikke til forretninger eller handel.

1.2 Godkjenning og bruk

Denne avtalen anses som lest, forstått og godtatt når du installerer eller bruker Norman-Produktet på en hvilken som helst måte, eller når du velger knappen eller boksen "Jeg godtar", "OK" eller "Ja" før du laster ned og installerer et Norman-Produkt.

Denne avtalen gjelder for bruk av alle Norman-Produkter. Norman-produktene består av både programvare og tjenester, og derfor kan ytterligere produktspesifikke vilkår gjelde. Norman-produkter distribueres både direkte fra Norman og gjennom Normans autoriserte forhandlere eller partnere. Denne avtalen er bindende for deg uavhengig av om du har lisensiert Norman-produkter gjennom Norman eller forhandlere eller partnere.

1.3 Viktig melding til Forbrukere

Med mindre annet er spesifisert i denne avtalen, er denne avtalen i sin helhet bindende for Forbrukere. Ingenting i denne avtalen skal imidlertid tolkes som at de reduserer rettigheter du kan ha ifølge eksisterende lovgivning for beskyttelse av forbrukere, eller andre gjeldende lover i din jurisdiksjon som ikke kan begrenses eller settes til side ved kontrakt.

Dersom du er en forbruker, har du en lovbestemt rett til å si opp avtalen ifølge gjeldende angrefristbestemmelser som gjelder fra tid til annen.

1.4 Produktregistrering

For noe av Norman-produktene kan du bli bedt om å opprette en personlig Norman-konto. Du kan registrere en konto ved å følge instruksjonene på Normans nettside eller andre instruksjoner du har mottatt. Du er ansvarlig for å oppgi og vedlikeholde korrekte personopplysninger og beskytte kontoinformasjonen din. Vi oppfordrer deg til å bruke sterke passord (passord som inneholder en kombinasjon av store og små bokstaver og tall) for å beskytte personopplysningene på kontoen din. Du må bruke en gyldig e-postadresse, og Norman forbeholder seg retten til å kontrollere denne på et hvilket som helst tidspunkt. Du kan ikke ha mer enn én konto per e-postadresse. Norman er ikke ansvarlig for tap eller skade som oppstår på grunn av din manglende overholdelse av de ovennevnte kravene.

1.5 Endringer

Norman-produktene og denne avtalen gjennomgår forbedringer og endringer fra tid til annen.

Vi publiserer eventuelle endrede avtaler på Normans nettsted. I tillegg vil du bli informert om vesentlige endringer på en hensiktsmessig måte. Endringene trer i kraft når de publiseres på Nettstedet, eller kommuniseres til deg på andre måter. Dersom du fortsetter å bruke Norman-produktene etter en slik publisering eller et slikt varsel, anses dette som Ditt samtykke til den endrede avtalen.

Dersom du ikke vil fortsette å bruke et Norman-Produkt etter en endring, er ditt eneste rettsmiddel å si opp avtalen i henhold til punkt 2.2 under.

2. Varighet og oppsigelse

2.1 Varighet

Dersom du har kjøpt et Norman-produkt som skal fornyes automatisk, blir avtalen automatisk fornyet for alle Norman-produkter som er kjøpt, inkludert alle lisenser for programvare og tjenester, i en periode på ytterligere 12 måneder før den blir sagt opp.

2.2 Oppsigelse

Begge parter kan si opp avtalen med skriftlig varsel en måned før inneværende avtaleperiode utløper. Dersom varsel er sendt i tide, skal avtalen avsluttes på slutten av inneværende avtaleperiode. Dersom varsel mottas etter fristen, trer den først i kraft fra og med slutten av neste avtaleperiode.

2.3 Begrunnet oppsigelse

Begge partene kan si opp avtalen ved vesentlige mangler dersom den andre parten ikke har vært i stand til å utbedre den vesentlige mangelen én måned etter at skriftlig oppsigelsesvarsel er mottatt.

2.4 Angrerett

En forbruker har rett til å si opp denne avtalen (angrerett) innen 14 kalenderdager etter at forbrukeren har mottatt Norman-Produktet, forutsatt at:

avtalen ble inngått (i) utenfor Normans eller Normans forhandleres eller partneres faste utsalgssted, eller (ii) via fjernkommunikasjon (inkludert, men ikke begrenset til, Internett og telefon), og
Kunden ellers har oppfylt alle vilkårene for å kunne utøve sin angrerett ifølge gjeldende lovgivning om angrerett (i Norge: "Angrerettloven").

For kjøp av tjenester samtykker du til at Norman starter leveringen før en eventuell angrerettperiode utløper. Dersom angrerett benyttes, samtykker du til å betale for de tjenestene som er utført.

3. Immaterielle rettigheter

Norman eier eller har lisens på all opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter til Norman-produktene. Slike rettigheter er beskyttet av lov om opphavsrett og annen gjeldende lovgivning i Ditt hjemland og i andre land. Brudd på Normans eller deres lisensgiveres immaterielle rettigheter kan føre til sivil- og strafferettslig ansvar.

Norman-programvaren er lisensiert, ikke solgt, til deg. Ingenting i denne avtalen utgjør et salg eller en overføring av immaterielle rettigheter. Denne avtalen gir deg bare begrensede rettigheter til å bruke Norman-Produktet. Norman og deres lisensgivere forbeholder seg alle andre rettigheter som lovmessig er mulig å forbeholde seg.

4. Norman-produktene

4.1 Programvarelisens

Ifølge vilkårene i denne avtalen gir Norman deg en tidsbegrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-underlisensierbar lisens til å bruke programvaren i objektkodeform utelukkende til Dine interne forretningsformål.

Du kan ikke foreta omvendt utvikling av, dekompilere, kompilere på nytt, demontere, lage avledede verk av, endre, oversette eller gjøre forsøk på å gjenoppbygge eller avdekke kildekoden til Norman-programvaren eller underliggende ideer, algoritmer, filformater, programmering eller interoperabilitetsgrensesnitt, med mindre dette er uttrykkelig tillatt i henhold til ufravikelig lovgivning. Du kan ikke gi tredjeparter fordeler knyttet til bruken eller funksjonaliteten til et Norman-Produkt. Du kan ikke fjerne rettighetsmerknader eller -etiketter på Norman-produkter. Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig angitt i denne Avtalen, er forbeholdt Norman.

Du er ansvarlig for handlinger og unnlatelser fra Dine datterselskaper, underleverandører, agenter og konsulenter når de bruker programvaren og denne avtalen, og alle slike handlinger eller unnlatelser skal tolkes som handlinger eller unnlatelser utført av deg.

4.2 Tredjepartsprogramvare

Til tross for motstrid med denne avtalen kan tredjeparts programvareprodukter være en del av et Norman-Produkt, og de kan være underlagt lisensavtaler for sluttbrukere som utstedes separat av disse tredjepartene. I slike tilfeller gir ikke denne avtalen deg noen rettigheter til å bruke slik tredjepartsprogramvare. Din bruk av slik tredjepartsprogramvare er underlagt vilkårene og betingelsene i lisensavtalen for sluttbrukere som følger med programvaren. Med mindre annet er angitt i spesifikke tjenestevilkår, lisensieres tredjeparts programvare som lisensieres til deg via Norman, bare til bruk i forbindelse med Norman-produkter.

Noen Norman-produkter kan inneholde programvare med åpen kildekode. Her får du tilgang til lisensvilkår for programvare med åpen kildekode: Lisensavtaler for tredjeparter

4.3 Brukerstøtte og vedlikehold

Norman leverer brukerstøtte og vedlikehold til Norman-produkter i henhold til brukerstøtte- og vedlikeholdserklæringen for det aktuelle Norman-produktet, slik den gjelder fra tid til annen.

Med mindre annet er angitt andre steder, blir hjelp i Dine lokaler betraktet som konsulenttjenester og faktureres i henhold til gjeldende satser for konsulenttjenester, slik de gjelder fra tid til annen.

Vedlikeholdstjenester gjelder i en periode på ett til tre år fra kjøpsdatoen, avhengig av hvilket Norman-Produkt du bruker. Vedlikeholdstjenestene blir deretter fornyet for perioder på ytterligere 12 måneder, med mindre Avtalen sies opp i samsvar med bestemmelsene i punkt 2.2 over.

Her får du tilgang til en oppdatert versjon av Normans vedlikeholds- og brukerstøtteerklæringen: Vedlikeholds- og brukerstøtteerklæring

5. Betaling

5.1 Lisens- og Tjenestegebyr

Du samtykker til å betale Norman (eller Normans forhandler eller partner som du har bestilt Norman-produkter fra) de gjeldende Norman-produktavgiftene for Norman-produktene som du har kjøpt. Du skal betale all merverdiavgift og alle salgsavgifter, bruksavgifter, forbrukeravgifter og andre liknende avgifter som påløper som følge av denne avtalen.

5.2 Brukerstøtte- og vedlikeholdsavgifter

Du samtykker til å betale Norman (eller Normans forhandler eller partner som du har bestilt Norman-produkter fra) eventuelle avtalte vedlikeholds- og brukerstøtteavgifter. Ved å betale vedlikeholds- og brukerstøtteavgiftene har du rett til å motta vedlikehold og brukerstøtte som beskrevet i vedlikeholds- og brukerstøtteerklæringen som gjelder fra tid til annen, jf. punkt 4 over.

5.3 Forsinket betaling

Vi kan tilbakeholde levering eller tilveiebringelse av alle Norman-Produkter dersom en Norman-Produktavgift ikke er betalt etter forfallsdatoen, uten ansvar for ulemper, tap eller skader som oppstår som følge av dette, og uten at det får innvirkning på din forpliktelse til å betale (som fortsatt skal gjelde), eller for eventuelle andre rettigheter og rettmidler vi har fordi du betaler for sent eller unnlater å betale slike avgifter.

Du er ansvarlig for forsinkelsesrente ifølge gjeldende lov (i Norge: "Forsinkelsesrenteloven").

6. Konfidensialitet

Du erkjenner at du som et resultat av din bruk av et Norman-produkt, kan få tilgang til informasjon som gjelder Norman eller Norman-produktene, inkludert, men ikke begrenset til, kildekode, teknologi, knowhow, ideer, algoritmer, testprosedyrer, struktur, grensesnitt, spesifikasjoner, dokumentasjon, feil, problemrapporter, analyser og ytelsesinformasjon og andre tekniske, virksomhetsrelaterte og produktrelaterte opplysninger og data ("konfidensiell informasjon"). Du må ikke fremlegge konfidensiell informasjon til tredjeparter eller bruke Konfidensiell Informasjon til andre formål enn bruk av Norman-produktene slik de er lisensiert i henhold til denne avtalen.

7. Normans ansvar

7.1 Begrenset garanti

Norman-produktene leveres "som de er". Norman garanterer ikke at leveringen av Norman-produktene vil være uavbrutt eller feilfri, eller at feilene vil bli rettet. Norman garanterer ikke at Norman-Produktet vil oppfylle kravene Dine.

Norman-produktene er ikke feiltolerante og er ikke utviklet eller beregnet til bruk i farlige miljøer som krever feilsikker ytelse eller drift. Norman-produktene er ikke beregnet til bruk ved drift av flynavigasjon, kjernekraftverk eller kommunikasjonssystemer, våpensystemer, direkte eller indirekte overlevelsessystemer, flygekontroll eller all bruk eller installasjon der svikt kan føre til død, alvorlig personskade eller skade på eiendom.

Dersom det skulle oppstå feil i et Norman-Produkt som Norman er ansvarlig overfor deg for ifølge avtalen, kan Norman kostnadsfritt levere en korrigert versjon av Norman-Produktet til deg. Norman kan i stedet, etter eget skjønn, velge å refundere kjøpsprisen.

Dersom du oppdager en feil i et Norman-Produkt, skal du gi skriftlig varsel innen rimelig tid etter at du ble klar over eller burde blitt klar over omstendighetene som danner grunnlag for kravet. Dersom du ikke gir slikt varsel, mister du retten til å kreve kompensasjon for bruddet. Kompensasjon for bruddet forutsetter at lisensen din er gyldig.

Du har ikke andre rettsmidler ved garantibrudd mot Norman enn de som er uttrykkelig angitt i dette punktet. I den grad det er tillatt ved lov, utelukker Norman og deres lisensgivere alle andre uttrykte eller underforståtte vilkår eller garantier som gjelder Norman-produktene, inkludert alle underforståtte vilkår om egnethet for et bestemt formål.

Ingenting i dette punkt 7.1 skal begrense Dine forbrukerrettigheter ifølge gjeldende ufravikelige lover.

7.2 Personopplysninger og bruk av informasjonskapsler (cookies)

I forbindelse med din bruk av Norman-produktene kan Norman samle inn og behandle personopplysninger om deg eller dine ansatte. Normans Personvernerklæring, som endres fra tid til annen, er tilgjengelig på Nettstedet. Ved å bruke Norman-produktene samtykker du til at Norman kan bruke Dine personopplysninger i samsvar med vår Personvernerklæring.

8. Ansvar

Norman (inkludert, men ikke begrenset til, tilknyttede selskaper, lisensgivere, forhandlere, partnere og deres underleverandører, funksjonærer, ledere og ansatte) er ikke ansvarlig for skader, uansett om de oppstår i henhold til lov, kontrakt, garanti, skadeserstatning eller annet subjektivt ansvar, herunder, uten begrensning, tilfeldige skader eller følgeskader, tap av fortjeneste, tap av eller skade på data, tap av forretningsmuligheter eller tap av tilgang til Norman-produktene. Normans totale ansvar skal ikke under noen omstendigheter overstige beløpet du betalte for Norman-Produktet som forårsaket erstatningsansvaret i løpet av de 12 siste månedene før hendelsen inntraff.

9. Skadeerstatning

Du samtykker til å erstatte, forsvare og holde Norman (inkludert, men ikke begrenset til, tilknyttede selskaper og deres underleverandører, funksjonærer, ledere og ansatte) og alle deres partnere og lisensgivere skadesløs mot alle krav, alt ansvar og alle utgifter (inkludert rimelige advokatutgifter) som oppstår på grunn av at du misbruker Norman-produktene på en måte som er i strid med denne avtalen eller gjeldende lover.

Norman forbeholder seg retten til, på egen kostnad, udelt å påta seg beskyttelse og kontroll av alle saker som ellers er underlagt skadeserstatning av deg. Du skal samarbeide i god tro med Norman for å hevde eventuell tilgjengelig beskyttelse.

10. Force majeure

Force Majeure betyr omstendigheter utenfor partenes rimelige kontroll, herunder, uten begrensning, brann, eksplosjon, streik eller andre arbeidstvister, opprør eller annen sivil ulydighet, frivillig eller ufrivillig overholdelse av lover, ordensbestemmelser, anbefalinger eller forespørsler fra statsmyndigheter og feil eller nedetid i nettverk, strømforsyning, gateway eller lignende svikt i kommunikasjonen. Bortsett fra betaling av skyldige beløp har ingen av partene ansvar for manglende overholdelse av avtalebestemmelser som oppstår som følge av eller i forbindelse med force majeure-hendelser.

11. Generelle bestemmelser

11.1 Overdragelse

Du kan ikke lisensiere, underlisensiere, overdra, selge, leie ut, lease eller på andre måter overføre programvaren eller denne avtalen uten skriftlig forhåndssamtykke fra Norman. Til tross for det foregående kan du, uten vårt samtykke, (a) overdra denne avtalen til et tilknyttet selskap, forutsatt at du er ansvarlig for en slik enhets handlinger, og (b) overdrar hele, ikke deler av, programvaren og denne avtalen til en annen enhet i henhold til en sammenslåing, konsolidering eller et oppkjøp av alle eller vesentlige deler av Dine verdier, forutsatt at du, i hvert tilfelle, varsler oss skriftlig om overdragelsen, og at mottakeren gir sitt samtykke til å være bundet av denne avtalen. Overdragelsesrettigheter i dette punktet inkluderer ikke tredjepartsprogramvare som lisensieres av Norman i henhold til en separat tredjepartslisensavtale. En slik overdragelse skal være underlagt vilkårene for den gjeldende tredjeparten. Vi samtykker til gjøre rimelige tiltak for å innhente et slik samtykke på forespørsel fra deg. Norman kan overføre denne avtalen uten Ditt samtykke, forutsatt at Kunden varsles skriftlig på forhånd.

11.2 Varsler

Et varsel skal ifølge denne avtalen bare være bindende for Norman dersom det leveres på e-post sendt fra e-postadressen som du har registrert hos Norman. Normans kontaktadresser finnes på www.norman.com.

Du samtykker til at Norman kan sende deg varsler og annen kommunikasjon om Norman-produktene, inkludert, men ikke begrenset til, informasjon om Norman-produkter, brukertips og annen liknende informasjon. Norman sender all kommunikasjon enten via varsler i produktet eller på e-post til den primære brukerens registrerte e-postadresse, eller de blir lagt ut på nettsiden deres.

11.3 Tekniske krav

For å bruke Norman-produktene må du ha maskinvare, programvare og en Internett-forbindelse som oppfyller visse krav, som kan være spesifisert på Normans Nettsted. Dersom kravene ikke er oppfylt, kan du kanskje fremdeles bruke Norman-Produktet, men vanligvis med dårligere kvalitet eller ytelse. Slik redusert kvalitet eller ytelse vil ikke gi deg rett til å kreve noen kompensasjon fra Norman.

11.4 Delvis ugyldighet

Dersom noen bestemmelse i denne avtalen erklæres ugyldig eller umulig å håndheve av en domstol eller annen bindende myndighet, skal resten av bestemmelsene fremdeles være gyldige og håndheves i den maksimale utstrekning som er tillatt ved lov.

11.5 Lovvalg og tvisteløsning

Avtalen er underlagt og skal tolkes i henhold til norske lover. Alle saker, tvistemål eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne avtalen, skal være underlagt norske domstolers jurisdiksjon, med Oslo tingrett i Norge som verneting.

Dersom du er en forbruker, kan andre lovbestemte mekanismer for lovvalg og tvisteløsning gjelde i din jurisdiksjon.

11.6 Hele avtalen

Vilkårene i denne avtalen erstatter og avløser eventuelle tidligere avtaler som kan ha eksistert mellom deg og Norman med hensyn til eksisterende Norman-produkter.

Gå til innhold Gå til menyen