< Terug naar AVG-beleid

Gebruiksrechtovereenkomst en servicevoorwaarden

1. Inleidende bepalingen

1.1 Definities

Onder "Overeenkomst" wordt dit document verstaan, dat het volgende omvat: de Ondersteunings- en Onderhoudsdocumenten van Norman, het Privacybeleid van Norman en alle specifieke voorwaarden zoals op enig moment van kracht die van toepassing kunnen zijn op de aan u in licentie gegeven of door u gekochte producten van Norman.

Onder "Norman" wordt verstaan: Norman Safeground AS, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van Noorwegen.

Onder "Producten van Norman" worden verstaan: de software en diensten van Norman.

Onder "Diensten" worden verstaan: alle leveringen van Norman aan u anders dan software.

Onder "Software" wordt verstaan: alle computersoftware die eigendom is van Norman of zijn licentiegevers en die aan u in licentie wordt gegeven onder deze overeenkomst, evenals de bijbehorende documentatie.

Onder "U" of "Uw" wordt verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Product van Norman gebruikt op grond van een met Norman of met een vertegenwoordiger van Norman, zoals een wederverkoper, partner of vertegenwoordiger, gesloten overeenkomst.

Onder "Consument" wordt verstaan: een natuurlijk persoon die de producten van Norman voor privédoeleinden gebruikt en niet voor zakelijke of handelsdoeleinden.

1.2 Aanvaarding en gebruik

Deze overeenkomst wordt geacht te zijn gelezen, begrepen en aanvaard wanneer u het Product van Norman op enigerlei wijze installeert of gebruikt, of wanneer u de knop of het vakje met "Ik ga akkoord", "OK" of "Ja" aanklikt voorafgaand aan het downloaden en installeren van een Product van Norman.

Deze overeenkomst is van toepassing op het gebruik van alle Producten van Norman. Omdat de producten van Norman zowel uit software als uit diensten bestaan, zijn mogelijk aanvullende, productspecifieke voorwaarden van toepassing. Producten van Norman worden zowel rechtstreeks vanuit Norman gedistribueerd als door geautoriseerde wederverkopers en partners van Norman. Deze overeenkomst is bindend voor u, ongeacht of producten van Norman aan u in licentie zijn gegeven door Norman of door wederverkopers of partners van Norman.

1.3 Belangrijke mededeling aan consumenten

Tenzij anders is aangegeven, is deze overeenkomst in zijn geheel bindend voor consumenten. Niets in deze overeenkomst zal echter worden uitgelegd op een wijze die afbreuk doet aan de rechten die u hebt onder bestaande wetgeving ter bescherming van consumenten of andere toepasselijke wetgeving die niet kan worden beperkt of uitgesloten door contract in het land waar u bent gevestigd.

Indien u een consument bent, hebt u een wettelijk recht om de overeenkomst te annuleren onder de van toepassing zijnde bedenktermijn, zoals die op enig moment van kracht is.

1.4 Productregistratie

Voor sommige van de producten van Norman moet u mogelijk een persoonlijk Norman-account aanmaken. U kunt een account registreren door de instructies op de Norman-website of andere instructies die aan u worden verstrekt, te volgen. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken en onderhouden van accurate persoonlijk gegevens en voor het beveiligen van uw accountinformatie. We adviseren u om sterke wachtwoorden te gebruiken (wachtwoorden die bestaan uit een combinatie van kleine en hoofdletters en cijfers) om de privacy van uw account te beschermen. U dient een geldig e-mailadres te gebruiken, en Norman behoudt zich het recht voor om dit op elk gewenst moment te controleren. Het is u niet toegestaan om meer dan één account te hebben per e-mailadres. Norman is niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit uw schending van de bovenstaande eisen.

1.5 Wijzigingen

De producten van Norman en deze overeenkomst zijn onder voorbehoud van verbeteringen en wijzigingen die van tijd tot tijd kunnen worden doorgevoerd.

We zullen elke gewijzigde overeenkomst op de website van Norman publiceren. Wezenlijke wijzigingen worden daarnaast op gepaste wijze aan u gemeld. De wijzigingen treden in werking wanneer deze op de Website zijn gepubliceerd of anderszins aan u zijn gecommuniceerd. Uw voortgezet gebruik van de producten van Norman na een dergelijke publicatie of melding wordt beschouwd als een aanvaarding van de aangepaste overeenkomst.

Als u een Product van Norman na een wijziging niet langer wenst te gebruiken, hebt u uitsluitend het recht om de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van het in artikel 2.2 bepaalde.

2. Duur en beëindiging

2.1 Duur

Als u een Product van Norman hebt aangeschaft dat automatisch wordt verlengd, wordt de overeenkomst voor alle aangeschafte producten van Norman, inclusief alle softwarelicenties en diensten, steeds automatisch voor nog eens 12 maanden verlengd tot de beëindiging van de overeenkomst.

2.2 Opzegging

Beide partijen kunnen de overeenkomst beëindigen met inachtneming van een schriftelijke opzegtermijn van één maand vóór het verstrijken van de huidige looptijd van de overeenkomst. Wanneer de opzegging tijdig wordt verzonden, eindigt de overeenkomst aan het einde van de dan lopende termijn van de overeenkomst. Als een opzegging na de deadline wordt ontvangen, treedt deze in werking aan het einde van de volgende termijn van de overeenkomst.

2.3 Beëindiging wegens dringende reden

Beide partijen kunnen de overeenkomst beëindigen wegens een zwaarwegende tekortkoming in de naleving van de overeenkomst, indien de andere partij de tekortkoming niet heeft kunnen herstellen binnen één maand na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van de beëindiging van de overeenkomst.

2.4 Annulering door consument

Een consument heeft het recht om deze overeenkomst binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het Product van Norman te annuleren indien:

De overeenkomst is aangegaan (i) buiten de vaste verkooppunten van Norman of de wederverkopers of partners van Norman om, of (ii) via communicatie op afstand (inclusief, maar niet beperkt tot, het internet en de telefoon); en
De Klant verder heeft voldaan aan alle voorwaarden om het recht van annulering te kunnen uitoefenen zoals dit van toepassing is onder de toepasselijke wetgeving inzake een bedenktermijn (in Noorwegen: "Angrerettsloven").

Voor de aankoop van diensten stemt u ermee in dat Norman de levering begint voordat de bedenktermijn verstrijkt. Als rechten inzake een bedenktermijn worden uitgeoefend, gaat u ermee akkoord dat u betaalt voor eventuele Diensten die al zijn uitgevoerd.

3. Intellectuele eigendomsrechten

Norman is eigenaar van of beschikt over een licentie voor alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de producten van Norman. Dergelijke rechten worden beschermd door het auteursrecht en andere toepasselijke wetgeving in het land van uw woonplaats en in andere landen. Schending van de intellectuele eigendomsrechten van Norman of die van zijn licentiegevers kan leiden tot civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid.

De software van Norman wordt aan u in licentie gegeven, niet verkocht. Niets in deze overeenkomst vormt een verkoop of overdracht van intellectuele eigendomsrechten. Deze overeenkomst verleent u slechts beperkte rechten op het gebruik van het Product van Norman. Norman en zijn licentiegevers behouden zich uitdrukkelijk alle overige rechten voor die zij zich rechtens kunnen voorbehouden.

4. De producten van Norman

4.1 Softwarelicentie

Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze overeenkomst kent Norman u voor een bepaalde tijd een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet in sublicentie te geven licentie toe om de Software te gebruiken in de vorm van objectcode, uitsluitend voor uw interne bedrijfsdoeleinden.

Het is u niet toegestaan de Norman software te onderwerpen aan reverse engineering, te de/recompileren, te disassembleren, te wijzigen, te vertalen, van de Norman software afgeleide werken te creëren of de broncode of onderliggende ideeën, algoritmen, bestandsindelingen, programmering of interoperabiliteitsinterfaces van de Norman software te reconstrueren of te ontdekken, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan ingevolge toepasselijk dwingend recht. U mag derde partijen niet toestaan om te profiteren van het gebruik of de functionaliteit van een Product van Norman. U mag geen kennisgevingen van eigendomsrechten of labels van de producten van Norman verwijderen. Alle rechten die hieronder niet uitdrukkelijk worden vermeld, zijn voorbehouden aan Norman.

U bent verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van aan u gelieerde ondernemingen, uw onderaannemers, vertegenwoordigers en adviseurs met betrekking tot hun gebruik van de software en deze overeenkomst, en al dergelijk handelen of nalaten wordt geacht handelen of nalaten van uw kant te zijn.

4.2 Software van derden

Onverminderd andersluidende bepalingen in deze overeenkomst, kunnen softwareproducten van derde partijen deel uitmaken van een Product van Norman. Deze zijn mogelijk onderworpen aan licentieovereenkomsten voor eindgebruikers die afzonderlijk worden afgegeven door de desbetreffende derde partijen. In dergelijke gevallen geeft deze overeenkomst u geen rechten op het gebruik van dergelijke software van derde partijen. Uw gebruik van dergelijke software van derde partijen is onderworpen aan de voorwaarden van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers die wordt verstrekt samen met deze software. Tenzij anders wordt vermeld in specifieke servicevoorwaarden, geldt de licentie voor software van derden die via Norman aan u in licentie is gegeven, uitsluitend voor gebruik van genoemde software in combinatie met de producten van Norman.

Sommige producten van Norman kunnen opensourcesoftware bevatten. Licentievoorwaarden voor dergelijke opensourcesoftware kunt u hier raadplegen: Licentieovereenkomsten van derde partijen

4.3 Ondersteuning en onderhoud

Norman verleent ondersteuning voor en verricht onderhoud aan producten van Norman in overeenstemming met zijn ondersteunings- en onderhoudsbeleid voorzover dat van toepassing is op het betreffende Product van Norman en zoals dat op dat moment van kracht is.

Tenzij elders anders bepaald, wordt hulp bij u ter plaatse beschouwd als een consultancydienst en zal deze in rekening worden gebracht overeenkomstig de geldende tarieven voor consultancydiensten zoals die op dat moment van kracht zijn.

Onderhoudsdiensten gelden voor een periode van een tot drie jaar vanaf de aankoopdatum, afhankelijk van het Product van Norman dat u gebruikt. De onderhoudsdiensten worden daarna steeds verlengd voor periodes van 12 maanden tenzij ze worden beëindigd in overeenstemming met het in artikel 2.2 hierboven bepaalde.

Een bijgewerkte versie van het onderhouds- en ondersteuningsbeleid van Norman kan hier worden geraadpleegd: Onderhouds- en ondersteuningsbeleid

5. Betaling

5.1 Licentie- en servicekosten

U stemt ermee in om aan Norman (of de wederverkoper of partner van Norman bij wie u de producten van Norman hebt besteld) de vergoedingen voor producten van Norman te betalen die van toepassing zijn op de producten van Norman die u hebt gekocht. U betaalt alle BTW, verkoop- en gebruiksbelastingen, accijnzen en andere soortgelijke belastingen die verschuldigd zijn als gevolg van deze overeenkomst.

5.2 Kosten voor ondersteuning en onderhoud

U stemt ermee in om aan Norman (of de wederverkoper of partner van Norman bij wie u de producten van Norman hebt besteld) de overeengekomen vergoedingen voor onderhoud en ondersteuning te betalen, indien van toepassing. Betaling van onderhouds- en ondersteuningsvergoedingen geeft u het recht op het onderhoud en de ondersteuning zoals beschreven in het Beleid voor Onderhoud en Ondersteuning, zoals dat op dat moment van kracht is, conform artikel 4 hierboven.

5.3 Te late betaling

Wij kunnen de levering of verstrekking van elk Product van Norman opschorten indien een vergoeding voor een Product van Norman nog niet betaald is na de vervaldag, zonder enige aansprakelijkheid voor enig ongemak of verlies dat, of enige schade die hieruit voortvloeit en zonder afbreuk te doen aan uw verplichting om die betaling (die verschuldigd blijft) alsnog te voldoen of aan enig ander recht en rechtsmiddel dat wij mogelijk hebben met betrekking tot uw te late of niet-betaling van genoemde vergoedingen.

U bent verantwoordelijk voor betaling van rente over te late betalingen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (in Noorwegen: "Forsinkelsesrenteloven").

6. Geheimhouding

U erkent dat u, als gevolg van uw gebruik van een Product van Norman, mogelijk toegang krijgt tot informatie die betrekking heeft op Norman of producten van Norman, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, broncode, technologie, knowhow, ideeën, algoritmes, testprocedures, structuur, interfaces, specificaties, documentatie, softwarefouten, probleemrapporten, analyse- en prestatie-informatie, overige technische, zakelijke of producinformatie en andere gegevens ("Vertrouwelijke informatie"). U zult dergelijke vertrouwelijke informatie niet openbaar maken aan een derde partij of voor enig ander doel gebruiken dan het gebruik van de producten van Norman waarvoor u over een licentie beschikt onder deze overeenkomst.

7. Verantwoordelijkheid Norman

7.1 Beperkte garantie

De producten van Norman worden geleverd in de huidige staat ("as is"). Norman garandeert niet dat de levering van producten van Norman zonder onderbrekingen of vrij van fouten is of dat de fouten zullen worden hersteld. Norman garandeert niet dat het Product van Norman aan uw eisen voldoet.

De producten van Norman zijn niet fouttolerant en zijn niet ontworpen of bedoeld voor gebruik in risicovolle omgevingen die een fail-safe (of 'faalveilig’) functioneren vereisen. De producten van Norman zijn niet bedoeld voor gebruik ten behoeve van vliegtuignavigatie of luchtverkeersbegeleiding, in de bedrijfsvoering van nucleaire faciliteiten, of in combinatie met communicatiesystemen, wapensystemen, directe of indirecte levensinstandhoudingssystemen of andere apparatuur of installaties waarbij uitval kan leiden tot de dood, zwaar persoonlijk letsel of ernstige schade aan eigendommen.

In geval van fouten in een Product van Norman waarvoor Norman onder de overeenkomst aansprakelijk is jegens u, kan Norman u een gecorrigeerde versie van het Product van Norman leveren zonder extra kosten. In plaats daarvan kan Norman er naar eigen inzicht ook voor kiezen om de aankoopprijs te restitueren.

In het geval dat u een gebrek ontdekt in een Product van Norman, dient u dit schriftelijk te laten weten binnen een redelijke termijn nadat u kennis hebt gekregen of had kunnen krijgen van de omstandigheden die de grondslag vormen voor de claim. Als u een dergelijke kennisgeving niet doet, verliest u uw recht op herstel van het gebrek. Rechtsmiddelen met betrekking tot een geconstateerd gebrek vereisen dat uw licentie geldig is.

U heeft geen andere rechtsmiddelen jegens Norman met betrekking tot inbreuk op enige garantie dan de rechtsmiddelen die uitdrukkelijk worden vermeld in dit artikel. Voor zover toegestaan door de wet, sluiten Norman en zijn licentiegevers alle andere uitdrukkelijke of impliciete voorwaarden, condities of garanties voor de producten van Norman uit, met inbegrip van alle impliciete voorwaarden van geschiktheid voor een bepaald doel.

Niets in dit artikel 7.1 beperkt uw rechten als consument ingevolge toepasselijk dwingend recht.

7.2 Persoonlijke gegevens en het gebruik van cookies

In verband met uw gebruik van de producten van Norman kan Norman persoonlijke gegevens over u of uw werknemers verzamelen en verwerken. Het privacybeleid van Norman zoals dat van tijd tot tijd wordt gewijzigd, is beschikbaar op de Website van Norman. Door het gebruik van de producten van Norman verklaart u dat Norman uw persoonlijke gegevens mag gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

8. Aansprakelijkheid

Norman (met inbegrip van, maar niet beperkt tot gelieerde bedrijven, licentiegevers, wederverkoper, partners en hun contractanten, functionarissen, directeuren en medewerkers) is niet aansprakelijk voor enige schade, ongeacht of deze voorvloeit uit de wet, contract, garantie, schadeloosstelling, onrechtmatige daad of anderszins, met inbegrip van, zonder beperking, incidentele of gevolgschade, verlies van winst, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van zakelijke mogelijkheden of verlies van toegang tot de producten van Norman. De totale aansprakelijkheid van Norman zal in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat u hebt betaald voor het Product van Norman dat de aansprakelijkheid veroorzaakte gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan het incident.

9. Vrijwaring

U gaat ermee akkoord Norman (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gelieerde bedrijven en hun contractanten, functionarissen, directeuren en medewerkers) en zijn partners en licentiegevers te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle claims, aansprakelijkheden en kosten (inclusief redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit uw misbruik van de producten van Norman in strijd met deze overeenkomst of de toepasselijke wetgeving.

Norman behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging van en controle over enige zaak op zich te nemen die in beginsel voorwerp is van vrijwaring door u. U zult te goeder trouw met Norman samenwerken bij het formuleren van alle mogelijke tegenargumenten.

10. Overmacht

Overmacht verwijst naar alle omstandigheden waarop geen van beide partijen redelijkerwijs invloed kan uitoefenen, met inbegrip van, zonder beperking, brand, explosies, stakingen of andere arbeidsgeschillen, rellen of andere ongeregeldheden, vrijwillige of niet-vrijwillige naleving van enige wet, verordening, aanbeveling of enig verzoek van een overheidsinstantie, en fouten of uitvaltijd op netwerken, in de stroomvoorziening, bij gateways of vergelijkbare fouten in de communicatie. Geen enkele partij heeft enige aansprakelijkheid, afgezien van het voldoen van verschuldigde betalingen, voor het onvermogen om te voldoen aan enige van de contractuele verplichtingen voortvloeiend uit of verband houdend met gebeurtenissen die kunnen worden beschouwd als overmacht.

11. Algemene bepalingen

11.1 Overdracht

U mag de software of deze overeenkomst niet in licentie of sublicentie geven, toekennen, verkopen, verhuren, leasen of anderszins overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Norman. Niettegenstaande het voorgaande, mag u, met of zonder toestemming, (a) deze overeenkomst toekennen aan een gelieerde onderneming, mits u aansprakelijk blijft voor de nakoming door de desbetreffende entiteit; en (b) de software en deze overeenkomst in zijn geheel, maar niet gedeeltelijk, toekennen aan een andere entiteit ingevolge een fusie of consolidatie of overname van alle of het merendeel van uw aandelen; mits u ons in elk geval schriftelijk informeert over de toekenning en de rechtverkrijgende erin toestemt zich te houden aan deze overeenkomst. Elk overdrachtsrecht in dit artikel is exclusief enige software van derde partijen waarvoor via Norman een afzonderlijke licentieovereenkomst met een derde partij is ontvangen. Elke overdracht van software van derde partijen is onderworpen aan de bepalingen van deze licentieovereenkomst met een derde partij. Wij stemmen ermee in om op uw verzoek alle redelijke inspanningen te verrichten om een dergelijke toestemming voor u te verkrijgen. Norman heeft het recht deze overeenkomst over te dragen zonder uw toestemming, mits dit vooraf schriftelijk is aangekondigd aan de Klant.

11.2 Kennisgevingen

Een kennisgeving onder deze overeenkomst is alleen bindend voor Norman indien deze wordt verstrekt via een e-mail die is verzonden vanaf het e-mailadres waarmee u zich bij Norman hebt geregistreerd. De contactadressen van Norman zijn te vinden op www.norman.com.

U stemt ermee in dat Norman u kennisgevingen en andere mededelingen kan sturen over de producten van Norman, inclusief maar niet beperkt tot informatie over producten van Norman, gebruikerstips en andere soortgelijke informatie. Norman zal alle berichten verzenden hetzij via vermeldingen in het product of via e-mail naar het geregistreerde e-mailadres van de primaire gebruiker, of zal deze op zijn website plaatsen.

11.3 Technische vereisten

Uw gebruik van de producten van Norman vereist dat u hardware, software en een internetverbinding hebt die voldoen aan bepaalde vereisten, zoals die vermeld kunnen zijn op de Norman-website. Als niet aan de vereisten wordt voldaan, kunt u mogelijk nog wel gebruikmaken van het Product van Norman, maar meestal met een lagere kwaliteit of mindere prestaties. Deze mindere kwaliteit of prestaties geven u niet het recht om enige vorm van (schade)vergoeding van Norman te vorderen.

11.4 Partiële nietigheid

Indien enige bepaling van deze overeenkomst door een hof of andere bevoegde autoriteit ongeldig of niet-afdwingbaar verklaard wordt, blijven alle overige bepalingen volledig van kracht en afdwingbaar voor zover toegestaan door de wet.

11.5 Rechtskeuze en geschillenoplossing

Deze overeenkomst wordt beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met het Noorse recht. Elk geschil en elke controverse of vordering voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst is onderworpen aan de jurisdictie van de Noorse rechtbanken met de Rechtbank van Oslo als de bevoegde rechtbank.

Als u een consument bent, kunnen andere wettelijke rechtskeuzes en andere geschillenbeslechtingsprocedures van toepassing zijn in het land van uw woonplaats.

11.6 Gehele overeenkomst

De voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst vervangen en treden in de plaats van alle voorafgaande overeenkomsten die mogelijk van kracht waren tussen u en Norman met betrekking tot bestaande producten van Norman.

Chrome browser logo

AVG adviseert
de GRATIS internetbrowser Chrome™.

Verder naar inhoud Verder naar menu