Wersja 1.5 (07.09.2017)

Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Przed rozpoczęciem użytkowania Rozwiązania (zdefiniowanego poniżej) należy uważnie zapoznać się z terminami i warunkami niniejszej Umowy licencyjnej użytkownika końcowego („Umowa”). Niniejszy dokument stanowi wiążącą umowę z firmą Avast Software s.r.o. (spółką utworzoną zgodnie z prawem Republiki Czeskiej) dotyczącą rozwiązań pod marką „AVAST”, z firmą Avast Netherlands B.V. (spółką utworzoną zgodnie z prawem Holandii i będącą następcą prawnym firmy AVG Netherlands B.V.) dotyczącą rozwiązań pod marką „AVG” lub z firmą Privax Limited (spółką utworzoną zgodnie z prawem Anglii i Walii) dotyczącą rozwiązań pod marką „HIDE MY ASS!” oraz „HMA!”. (Spółka Avast Software s.r.o., AVG Netherlands BV lub Privax Limited, stosownie do przypadku, jest określana indywidualnie jako „Sprzedawca”). Wyrażając zgodę drogą elektroniczną, instalując Rozwiązanie lub korzystając z niego, Użytkownik („Użytkownik”) akceptuje wszelkie warunki niniejszej Umowy w imieniu własnym oraz podmiotu lub osoby, którą reprezentuje, lub na której Urządzenie nabywa od Sprzedawcy Rozwiązanie. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na warunki niniejszej Umowy, powinien przerwać proces instalacji oraz usunąć lub zniszczyć wszystkie kopie Rozwiązania znajdujące się w jego posiadaniu.

Niniejsza Umowa dotyczy korzystania przez Użytkownika z danego oprogramowania lub usług (w tym z wszelkich ich uaktualnień i aktualizacji) dostarczanych przez Sprzedawcę (określanych dalej indywidualnie jako „Rozwiązanie”), a także wszelkiej powiązanej Dokumentacji. W niniejszej Umowie termin „Dokumentacja” oznacza wszelkie podręczniki użytkownika i instrukcje, które Sprzedawca dostarcza wraz z Rozwiązaniem, a termin „Obowiązujące warunki” oznacza łącznie Okres subskrypcji, a także typy Urządzeń, Dozwoloną liczbę Urządzeń, inne ograniczenia określone w punkcie 2, Dokumentację lub dokumenty transakcyjne, na podstawie których Użytkownik nabył Rozwiązanie. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie inne umowy zawarte wcześniej przez Użytkownika dotyczące poprzedniej wersji Rozwiązania.

Sprzedawca może w dowolnym momencie wprowadzić poprawki do niniejszej Umowy, o czym poinformuje Użytkownika zgodnie z niniejszą Umową. Jeżeli w dowolnym momencie co najmniej 30 dni po otrzymaniu tego zawiadomienia Użytkownik nadal będzie korzystać z dowolnego rozwiązania lub nie podejmie kroków w celu uzyskania zwrotu kosztów zakupu rozwiązania, oznacza to zgodę na poprawki wniesione do niniejszej Umowy. Sprzedawca może uwarunkować korzystanie z wcześniej nabytych Rozwiązań od przyjęcia danej poprawki do niniejszej Umowy. Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany niniejszej Umowy, Sprzedawca może uniemożliwić korzystanie przez Użytkownika z odpowiednich Rozwiązań. W takim przypadku Użytkownik może uzyskać zwrot Opłat poniesionych z tytułu Rozwiązań (w wysokości proporcjonalnej do pozostałej lub niewykorzystanej części Okresu subskrypcji), postępując według instrukcji zamieszczonej pod adresem https://www.avast.com/en-us/faq.php?article=‌AVKB24#idt_0440 (jeśli Sprzedawcą jest firma Avast Software s.r.o) lub https://support.avg.com/SupportArticleView?l‌=en&urlName=What-is-AVG-refund-policy (jeśli Sprzedawcą jest firma AVG Netherlands BV) lub http://www.hidemyass.com/legal/refunds (jeśli Sprzedawcą jest firma Privax Limited).

1. Licencja

Sprzedawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na użytkowanie Rozwiązania i Dokumentacji przez uzgodniony okres wskazany w Obowiązujących warunkach, w tym ich wszelkich rozszerzeń lub wznowień („Okres subskrypcji”), o ile Użytkownik zaakceptuje warunki niniejszej Umowy.

2. Dozwolone użytkowanie rozwiązania

2.1. Użytkownik może zainstalować i użytkować Rozwiązanie lub obsługiwać je na ustalonej maksymalnej liczbie (dalej: „Dozwolona liczba urządzeń”) telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów, mobilnych urządzeń sieciowych, innych urządzeń mobilnych (z których każde zwane jest dalej „Urządzeniem mobilnym”), komputerów osobistych, urządzeń podłączanych do Internetu bądź innych urządzeń kompatybilnych z Rozwiązaniem (z których każde, łącznie z Urządzeniami mobilnymi, zwane jest dalej „Urządzeniem”) wskazanych w Obowiązujących warunkach wyłącznie:

2.1.1. W przypadku Rozwiązań przeznaczonych przez Sprzedawcę do użytku firmowego, komercyjnego lub biznesowego („Rozwiązania biznesowe”) przez Użytkownika lub jego podmioty stowarzyszone (tj. podmioty kontrolujące lub kontrolowane przez Użytkownika albo będące wraz z nim pod wspólną kontrolą) do wewnętrznych celów biznesowych. W przypadku takiego sposobu użytkowania Rozwiązania biznesowego przez podmioty stowarzyszone Użytkownika Użytkownik ponosi odpowiedzialność za stosowanie się przez nie do postanowień niniejszej Umowy, a każde naruszenie Umowy przez podmiot stowarzyszony będzie uważane za jej naruszenie przez Użytkownika. Wszelkie obowiązki Sprzedawcy wynikające z niniejszej Umowy są obowiązkami wyłącznie względem Użytkownika, a nie jego podmiotów stowarzyszonych użytkujących Rozwiązanie biznesowe zgodnie z niniejszą Umową.

2.1.2. W przypadku wszystkich innych Rozwiązań („Rozwiązania konsumenckie”) przez Użytkownika lub jego domowników do celów osobistych, niekomercyjnych.

2.2. Użytkownik może także wykonać jedną kopię zapasową Rozwiązania.

2.3. O ile Rozwiązanie skonfigurowano do użytku sieciowego, użytkownik może je zainstalować i użytkować na serwerze lub serwerach plików do użytku w ramach lokalnej sieci do tylko jednego (ale nie obu) z następujących celów:

2.3.1. Stała instalacja Rozwiązania na dysku twardym lub innym urządzeniu magazynującym dla maksymalnie Dozwolonej liczby urządzeń lub

2.3.2. Użytkowanie Rozwiązania w ramach jednej takiej sieci lokalnej, o ile liczba różnych Urządzeń, na których Rozwiązanie jest użytkowane, nie przekracza Dozwolonej liczby urządzeń.

2.4. JAKIEKOLWIEK ZASTOSOWANIE ROZWIĄZANIA INNE NIŻ WYRAŹNIE OKREŚLONE W NINIEJSZYM PUNKCIE LUB JAKAKOLWIEK FORMA ODSPRZEDAŻY LUB DALSZEJ DYSTRYBUCJI ROZWIĄZANIA STANOWI ISTOTNE NARUSZENIE NINIEJSZEJ UMOWY I MOŻE NARUSZAĆ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH.

3. Uaktualnienia i aktualizacje

W trakcie Okresu subskrypcji Sprzedawca okresowo, bez konieczności uzyskania oddzielnej zgody czy zezwolenia Użytkownika, może wprowadzić aktualizacje lub zamiany dowolnego Rozwiązania, przez co nie będzie można korzystać z danego Rozwiązania lub Urządzenia (lub pewnych funkcji Urządzenia) do czasu zakończenia instalacji lub aktywacji aktualizacji. Do celów przewidzianych w niniejszej Umowie Aktualizacje będą uważane za element Rozwiązania. Aktualizacje mogą obejmować zarówno dodawanie, jak i usuwanie pewnych funkcji lub funkcjonalności Rozwiązania lub mogą w całości je zastąpić, a treść, funkcje i funkcjonalność zaktualizowanego Rozwiązania zależy wyłącznie od uznania Sprzedawcy. Sprzedawca lub Urządzenie Użytkownika nie musi oferować opcji odrzucenia lub opóźnienia aktualizacji, jednak w każdym przypadku może zajść konieczność pobrania wszystkich dostępnych aktualizacji i zezwolenia na ich instalację, aby móc w pełni korzystać z Rozwiązania. Sprzedawca może wstrzymać dostarczanie obsługi Rozwiązania do czasu przyjęcia i zainstalowania wszystkich aktualizacji. Sprzedawca według własnego uznania określa, kiedy i czy należy przeprowadzić aktualizację, i nie jest zobowiązany do dostarczania Użytkownikowi jakichkolwiek aktualizacji. Sprzedawca może wedle uznania zaprzestać dostarczania aktualizacji dowolnej wersji Rozwiązania poza jego aktualną wersją lub aktualizacji wspomagających korzystanie z Rozwiązania w połączeniu z dowolną wersją systemów operacyjnych, programów poczty elektronicznej, przeglądarek i innego oprogramowania, dla których jest przeznaczone dane Rozwiązanie.

4. Prawa własności

4.1. Rozwiązania i Dokumentacja stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i są chronione obowiązującymi przepisami prawa autorskiego, umowami międzynarodowymi i innymi przepisami obowiązującymi w kraju, w którym Rozwiązanie jest użytkowane. Struktura, organizacja i kod Rozwiązania stanowią cenne tajemnice handlowe i informacje poufne Sprzedawcy. W zakresie, w jakim Użytkownik przekazuje Sprzedawcy uwagi lub sugestie dotyczące Rozwiązania, Sprzedawca ma upoważnienie i prawo nieodpłatnie i bez zgody Użytkownika zachować i wykorzystać takie uwagi lub sugestie w swoich aktualnych i przyszłych produktach lub usługach.

4.2. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Umowie, posiadanie, instalacja i użytkowanie przez Użytkownika Rozwiązania nie powoduje przyznania mu żadnych praw ani tytułu do praw własności intelektualnej w odniesieniu do Rozwiązania ani Dokumentacji. Wszelkie prawa do Rozwiązania i Dokumentacji, w tym wszystkie powiązane prawa autorskie, patenty, prawa do tajemnicy handlowej, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez Sprzedawcę.

5. Ograniczenia

5.1. Użytkownik nie może kopiować ani użytkować Rozwiązania ani Dokumentacji z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 2 niniejszej Umowy. Użytkownik ani żadna osoba trzecia nie jest upoważniona do tego, aby: (i) korzystać z numeru licencji, kombinacji nazwy użytkownika i hasła lub innego kodu lub numeru autoryzacyjnego dostarczonego przez Sprzedawcę w związku z Rozwiązaniem na większej liczbie Urządzeń niż określono w Obowiązujących warunkach; (ii) ujawniać numer licencji, kombinację nazwy użytkownika i hasła lub inny kod lub numer autoryzacyjny stronie innej niż Sprzedawca lub wyznaczeni przez niego przedstawiciele; (iii) z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wyraźnie dozwolone przez prawo, (A) dokonywać wstecznej inżynierii, deasemblować, dekompilować, konwertować, rekonstruować, transformować lub wyodrębniać całość lub dowolną część Rozwiązania (w tym m.in. jakiekolwiek powiązane z nim sygnatury złośliwego oprogramowania i procedury wykrywania złośliwego oprogramowania) lub (B) zmieniać, modyfikować bądź przerabiać jakiekolwiek Rozwiązanie w inny sposób (w tym m.in. jakiekolwiek powiązane z nim sygnatury dla złośliwego oprogramowania i procedury wykrywania złośliwego oprogramowania); (iv) publikować, odsprzedawać, dystrybuować, nadawać, transmitować, komunikować, przesyłać, zastawiać, wynajmować lub udostępniać jakiekolwiek Rozwiązanie bądź udzielać na nie sublicencji; (v) z wyjątkiem zakresu, w jakim jest to wyraźnie dopuszczone w niniejszej Umowie lub Obowiązujących warunkach, udzielać osobie trzeciej dostępu do Rozwiązania lub umożliwiać korzystanie z niego na zasadzie usługowej, współdzielenia, usługi subskrybowanej ani jako operator dostarczający usługi itp.; (vi) wykorzystywać jakiekolwiek z Rozwiązań do dostarczenia lub opracowania produktu bądź usługi konkurującej z Rozwiązaniem; (vii) użytkować którekolwiek z Rozwiązań w sposób naruszający opublikowane przez Sprzedawcę zasady dopuszczalnych sposobów użytkowania; (viii) wykorzystywać Rozwiązanie lub podejmować próbę jego wykorzystania do pobierania, przechowywania lub przesyłania danych, informacji lub materiałów, które: naruszają prawa własności intelektualnej lub inne prawa osób trzecich; zawierają dowolnego rodzaju materiały niezgodne z prawem, szkodliwe, o charakterze groźby, nadużycia, zniesławienia lub o innym niepożądanym charakterze; lub materiały, które w jakikolwiek sposób szkodzą działaniu Rozwiązania, uniemożliwiają je lub zakłócają; (ix) uzyskiwać lub podejmować próbę uzyskania nieuprawnionego dostępu do któregokolwiek z Rozwiązań, do podłączonych do niego sieci lub do treści na nim przechowywanych lub przez nie przesyłanych, za pomocą jakichkolwiek środków, w tym poprzez ataki hakerskie, fałszowanie lub próby obchodzenia zapór typu firewall lub innych zabezpieczeń technologicznych, środków bezpieczeństwa lub zabezpieczeń innego rodzaju bądź przeciwdziałania im; (x) testować lub porównywać, ujawniać bądź publikować wyniki testów lub porównań dowolnego Rozwiązania bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, lub (xi) przeciwdziałać środkom kontrolnym instalacji lub korzystania z kopii dowolnego Rozwiązania bądź obchodzić takie środki, podejmować próby przeciwdziałania środkom kontrolnym instalacji lub korzystania z kopii dowolnego Rozwiązania lub ich obchodzenia, bądź upoważniać osobę trzecią do przeciwdziałania środkom kontrolnym instalacji lub korzystania z kopii dowolnego Rozwiązania lub obchodzenia takich środków czy też pomagać w tym osobie trzeciej.

5.2. Niektóre Rozwiązania przyznają Użytkownikowi lub innym użytkownikom uprawnienia administratora, które m.in. mogą umożliwiać administratorowi monitorowanie innych Urządzeń https://static2.avg.com/10003802/web/i/lub stanu używanych Rozwiązań na innych Urządzeniach, w tym np. stanu subskrypcji, powiadomień i komunikatów Rozwiązania. Niniejszym Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że będzie korzystać z uprawnień administratora wyłącznie w stosunku do Urządzeń i Rozwiązań, do których posiada upoważnienie, i tylko w przewidzianych celach. Ponadto Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest upoważniony do zawarcia niniejszej Umowy oraz instalowania Rozwiązania na Urządzeniach w imieniu właścicieli i użytkowników wspomnianych Urządzeń objętych administracją, i niniejszym w ich imieniu zawiera niniejszą Umowę.

5.3. Niektóre Rozwiązania mogą umożliwiać publikowanie lub udostępnianie innym treści utworzonych przez Użytkownika lub uzyskanych z innych źródeł („Treści Użytkownika”). Użytkownik zachowuje wszelkie prawa własności intelektualnej przysługujące mu zgodnie z odnośnymi przepisami prawa do Treści Użytkownika publikowanych lub udostępnianych za pomocą Rozwiązania, z zastrzeżeniem praw, licencji i innych postanowień niniejszej Umowy, w tym praw pierwotnych innych osób do wykorzystanych lub zmodyfikowanych przez Użytkownika Treści Użytkownika. Niniejszym Użytkownik udziela Sprzedawcy niewyłącznego, nieograniczonego, bezwarunkowego, nielimitowanego, ogólnoświatowego, nieodwołalnego, wieczystego i nieodpłatnego prawa i licencji na wykorzystywanie, kopiowanie, nagrywanie, dystrybucję, reprodukcję, ujawnianie, sprzedaż, odsprzedaż, sublicencjonowanie (na kilku poziomach), modyfikowanie, wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, transmitowanie, publikowanie, nadawanie, tłumaczenie i wykonywanie prac pochodnych lub wykorzystywanie w inny sposób całości lub części Treści Użytkownika publikowanych lub udostępnianych za pomocą Rozwiązania (i ich pochodnych), wyłącznie w celu dostarczenia Użytkownikowi danych Rozwiązań w myśl niniejszej Umowy. Wraz z każdym opublikowaniem lub udostępnieniem Treści Użytkownika Użytkownik oświadcza i zapewnia, że jest pełnoletni w kraju pobytu i jest rodzicem lub opiekunem prawnym lub też posiada wszelkie konieczne zgody od rodzica lub opiekuna prawnego osoby nieletniej przedstawionej w publikowanych lub udostępnianych Treściach Użytkownika lub uczestniczącej w nich, a także iż w stosunku do przedmiotowych Treści Użytkownika: (i) jest jedynym autorem i posiadaczem prawa własności intelektualnej i innych praw do danych Treści Użytkownika lub też jest upoważniony przez prawo do publikowania i udostępniania tych Treści Użytkownika i udzielenia Sprzedawcy prawa do korzystania z nich w sposób opisany w niniejszym punkcie, przy czym Sprzedawca nie musi w tym celu występować o zgodę żadnej osoby trzeciej i nie powstaje dla niego z tego tytułu żaden obowiązek ani odpowiedzialność; (ii) Treści Użytkownika są rzetelne; (iii) Treści Użytkownika nie naruszają ani nie naruszą prawa własności intelektualnej lub innych praw żadnej osoby trzeciej w związku z ich dopuszczalnym wykorzystaniem i użytkowaniem przez Sprzedawcę opisanym w niniejszej Umowie; oraz (iv) że Treści Użytkownika nie naruszą niniejszej Umowy ani nie spowodują uszczerbku ani szkody wobec jakiejkolwiek osoby.

6. Ograniczona gwarancja i wyłączenia odpowiedzialności

6.1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego punktu 6, Sprzedawca gwarantuje Użytkownikowi, że Rozwiązanie będzie działać lub służyć zasadniczo zgodnie z dokumentacją przez okres (30) dni od momentu otrzymania go przez Użytkownika po raz pierwszy. W celu wniesienia reklamacji objętej gwarancją należy postępować zgodnie z instrukcją udostępnianą poprzez źródło, za pośrednictwem którego Użytkownik zakupił Rozwiązanie. W przypadku, gdy Rozwiązanie nie działa zasadniczo zgodnie z Dokumentacją, cała i wyłączna odpowiedzialność Sprzedawcy, jego dystrybutorów i przedstawicieli, a także jedyny i wyłączny środek prawny przysługujący Użytkownikowi, zostaną wedle uznania Sprzedawcy ograniczone do: (i) wymiany Rozwiązania lub (ii) zwrotu Rozwiązania wraz ze zwrotem kosztów i opłat poniesionych z tytułu jego nabycia („Opłaty”). Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie Rozwiązania w stanie, w jakim zostało pierwotnie dostarczone, i nie ma zastosowania do aktualizacji lub usterek spowodowanych przez łączenie, uruchamianie lub użytkowanie Rozwiązania z oprogramowaniem, sprzętem lub innymi materiałami, których nie dostarcza Sprzedawca, lub na Urządzeniach, przez oprogramowanie czy inne materiały niezgodne z wymogami Sprzedawcy zawartymi w Dokumentacji.

6.2. SPRZEDAWCA I JEGO DYSTRYBUTORZY I PRZEDSTAWICIELE NIE GWARANTUJĄ WYDAJNOŚCI ANI WYNIKÓW, KTÓRE UŻYTKOWNIK MOŻE UZYSKAĆ, UŻYWAJĄC JAKIEGOKOLWIEK ROZWIĄZANIA LUB DOKUMENTACJI. ŚRODEK PRAWNY OKREŚLONY W TYM PUNKCIE STANOWI JEDYNY I WYŁĄCZNY ŚRODEK PRAWNY Z TYTUŁU NARUSZENIA WARUNKÓW GWARANCJI PRZEZ SPRZEDAWCĘ, JEGO DYSTRYBUTORÓW LUB PRZEDSTAWICIELI. Z WYJĄTKIEM POWYŻSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI ROZWIĄZANIE JEST DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE”, A SPRZEDAWCA, JEGO DYSTRYBUTORZY I PRZEDSTAWICIELE NIE UDZIELAJĄ JAKICHKOLWIEK WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI ANI WARUNKÓW ORAZ, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE WARUNKI I GWARANCJE DOROZUMIANE Z MOCY USTAWY, PRAWA ZWYCZAJOWEGO, PRAKTYKI SĄDOWEJ LUB INNYCH TEORII PRAWA, W TYM M.IN. DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. SPRZEDAWCA NIE GWARANTUJE NIEPRZERWANEGO ANI BEZAWARYJNEGO DZIAŁANIA ROZWIĄZAŃ, WŁAŚCIWEGO DZIAŁANIA ROZWIĄZAŃ NA DOWOLNYM URZĄDZENIU LUB Z KONKRETNĄ KONFIGURACJĄ SPRZĘTU I/LUB OPROGRAMOWANIA, ANI TEGO, ŻE ROZWIĄZANIA BĘDĄ W PEŁNI ZABEZPIECZAĆ NIENARUSZALNOŚĆ WYBRANYCH DANYCH, INFORMACJI LUB TREŚCI PRZECHOWYWANYCH LUB PRZEKAZYWANYCH PRZEZ INTERNET.

6.3. NIEZALEŻNIE OD INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA DOSTARCZONE UŻYTKOWNIKOWI NIEODPŁATNIE (W TYM ROZWIĄZANIA „BEZPŁATNE”, „W WERSJI PRÓBNEJ” LUB „BETA”) SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”, Z WSZELKIMI EWENTUALNYMI WADAMI, W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI I BEZ ŻADNEJ GWARANCJI ANI WSPARCIA LUB INNYCH USŁUG ZE STRONY SPRZEDAWCY.

6.4. Sprzedawca wyłącza wszelką odpowiedzialność za Rozwiązanie, w tym za straty, oraz odpowiedzialność wynikającą z utraty lub naruszenia danych w wyniku działania Rozwiązania. Sprzedawca nie gwarantuje, że dane Użytkownika będą przechowywane w sposób bezpieczny. Rozwiązanie może wprowadzić w Urządzeniu zmiany, które mogą niekorzystnie wpłynąć na jego funkcjonalność, np. usunąć pliki systemowe lub pliki aplikacji zidentyfikowane (prawidłowo lub błędnie) przez Rozwiązanie jako zainfekowane. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje takie zmiany w swoim Urządzeniu, które mogą nastąpić w wyniku użytkowania przez niego Rozwiązania. Rozwiązanie nie jest odporne na uszkodzenia i jako takie nie jest przeznaczone do użytku w środowiskach niebezpiecznych wymagających bezawaryjnego działania.

6.5. W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO W ŻADNYM WYPADKU SPRZEDAWCA ANI ŻADNA SPÓŁKA KONTROLUJĄCA SPRZEDAWCĘ, KONTROLOWANA PRZEZ NIEGO LUB BĘDĄCA POD WSPÓLNĄ KONTROLĄ WRAZ ZE SPRZEDAWCĄ (OKREŚLANE ŁĄCZNIE JAKO „GRUPA SPRZEDAWCY”), JEGO AGENCI, LICENCJODAWCY, PRZEDSTAWICIELE, DOSTAWCY, DYSTRYBUTORZY, ODSPRZEDAWCY, OPERATORZY SIECI BEZPRZEWODOWYCH WYKORZYSTYWANYCH DO DOSTARCZANIA ROZWIĄZANIA ANI INNI KONTRAHENCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI JAKIEJKOLWIEK OSOBY TRZECIEJ ZA ŻADNE SZKODY POŚREDNIE, WTÓRNE, UBOCZNE, DOMNIEMANE LUB SPECJALNE, BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNĘ I PODSTAWĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI, ANI ZA ŻADNE SZKODY (POŚREDNIE LUB BEZPOŚREDNIE) PONIESIONE W WYNIKU UTRATY UDZIAŁU W RYNKU, UTRATY ZYSKÓW LUB OBROTÓW, UTRATY PRYWATNOŚCI, BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z DOWOLNEGO URZĄDZENIA LUB ROZWIĄZANIA (W TYM M.IN. DANEGO ROZWIĄZANIA), ANI W ZWIĄZKU Z KOSZTAMI NABYCIA TOWARÓW I USŁUG ZASTĘPCZYCH LUB ZAMIENNYCH, Z POWODU PRZERW W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI, UTRATY INFORMACJI FIRMOWYCH I INNYCH STRAT PIENIĘŻNYCH Z TYTUŁU NINIEJSZEJ UMOWY LUB DANEGO ROZWIĄZANIA DOSTARCZANEGO NA JEJ PODSTAWIE, NAWET JEŻELI SPRZEDAWCA ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. ŻADEN Z CZŁONKÓW GRUPY SPRZEDAWCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP ANI JAKIEKOLWIEK USZKODZENIE, USUNIĘCIE, KRADZIEŻ, ZNISZCZENIE, PODMIANĘ, PRZYPADKOWE UJAWNIENIE LUB UTRATĘ DANYCH, INFORMACJI LUB TREŚCI PRZEKAZYWANYCH, OTRZYMYWANYCH LUB PRZECHOWYWANYCH ZA POŚREDNICTWEM ROZWIĄZANIA LUB W ZWIĄZKU Z NIM, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY. W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY, DOWOLNEGO CZŁONKA GRUPY SPRZEDAWCY, ICH DYSTRYBUTORÓW LUB AGENTÓW, ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY NIE PRZEKROCZY KWOTY PIĘCIU DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (5,00 USD) LUB KWOTY OPŁAT PONIESIONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA UŻYTKOWANIE ROZWIĄZANIA W DANYM OKRESIE SUBSKRYPCJI, W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRA Z TYCH KWOT BĘDZIE WYŻSZA.

6.6. POWYŻSZE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY, CZŁONKÓW GRUPY SPRZEDAWCY, ICH DYSTRYBUTORÓW I AGENTÓW NIE OGRANICZAJĄ ICH EWENTUALNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZGON, USZKODZENIE CIAŁA LUB OSZUSTWO W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA.

7. Prywatność, przetwarzanie danych osobowych

7.1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Rozwiązanie może automatycznie komunikować się z technologią Sprzedawcy opartą na chmurze w celu zapewnienia funkcjonowania Rozwiązania i innych produktów i usług Sprzedawcy oraz zwiększenia ich skuteczności. Użytkownik może wycofać swoją zgodę na taką komunikację wyłącznie przez odinstalowanie Rozwiązania.

7.2. Sprzedawca przetwarza niektóre informacje i dane (które mogą obejmować informacje umożliwiające identyfikację osoby https://static2.avg.com/10003802/web/i/lub dane osobowe) dotyczące: (i) użytkownika danego Rozwiązania https://static2.avg.com/10003802/web/i/lub Urządzenia korzystającego z Rozwiązania; (ii) Rozwiązania https://static2.avg.com/10003802/web/i/lub Urządzenia korzystającego z Rozwiązania; zgodnie z polityką prywatności stosowaną przez Sprzedawcę zamieszczoną na stronie www.avast.com (jeżeli Sprzedawcą jest Avast Software s.r.o), www.avg.com (jeżeli Sprzedawcą jest AVG Netherlands BV) lub www.hidemyass.com (jeżeli Sprzedawcą jest Privax Limited).

8. Zakończenie licencji

Niniejsza Umowa zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek jego obowiązków wynikających z Umowy (w tym obowiązków określonych w punktach 2, 5 lub 9, co będzie skutkować utratą ewentualnych praw Użytkownika do otrzymywania aktualizacji Rozwiązania lub do zwrotu Opłat). Sprzedawca zastrzega sobie prawo do korzystania z innych środków prawnych dostępnych na mocy prawa w przypadku, gdy naruszenie Umowy przez Użytkownika wpływa niekorzystnie na Sprzedawcę lub jego dystrybutorów bądź przedstawicieli. Ograniczenia odpowiedzialności oraz wyłączenia gwarancji i odpowiedzialności za odszkodowania określone w niniejszej Umowie zachowują moc prawną po wygaśnięciu/rozwiązaniu niniejszej Umowy. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie zostanie uznane za uchylone, jeśli takie uchylenie nie zostanie dokonane w formie pisemnej i podpisane przez Sprzedawcę. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszej Umowy będą nadal obowiązywać w pełnym zakresie.

9. Zastrzeżone prawa rządu USA

Wszystkie Rozwiązania są klasyfikowane jako „przedmioty komercyjne” zgodnie z definicją tego terminu w tytule 48 art. 2.101 amerykańskiego kodeksu przepisów federalnych (Code of Federal Regulations), obejmujące „komercyjne oprogramowanie komputerowe” i „dokumentację związaną z komercyjnym oprogramowaniem komputerowym”, zgodnie z definicją tych terminów w tytule 48, art. 12.212 amerykańskiego kodeksu przepisów federalnych. Zgodnie z tytułem 48, art. 12.212 i tytułem 48, art. 227.7202-1 do 227.7202-4 amerykańskiego kodeksu przepisów federalnych wszyscy użytkownicy końcowi związani z rządem USA nabywają takie Rozwiązania i powiązaną z nimi Dokumentację wyłącznie na prawach określonych w niniejszej Umowie, które dotyczą klientów niebędących instytucjami rządowymi. Użytkowanie takich Rozwiązań i związanej z nimi Dokumentacji oznacza zgodę jednostki rządowej na fakt, że oprogramowanie komputerowe oraz związana z nim dokumentacja jest ma charakter komercyjny, a także oznacza wyrażenie zgody na prawa i ograniczenia zawarte w niniejszej Umowie.

10. Kontrola eksportu

Użytkownik będzie przestrzegać wszystkich właściwych przepisów prawa amerykańskiego i międzynarodowego regulujących eksport i reeksport Rozwiązań, w tym amerykańskich przepisów eksportowych (Export Administration Regulations), a także ograniczeń dotyczących użytkowników końcowych, użytkowania końcowego i ograniczeń terytorialnych eksportu wydanych przez władze rządowe USA i innych krajów. Bez uszczerbku dla ogólnego charakteru powyższych postanowień: (i) Użytkownik oświadcza, że nie znajduje się na żadnej liście osób objętych zakazem współpracy gospodarczej, liście osób niezweryfikowanych, liście podmiotów wymagających specjalnej amerykańskiej licencji eksportowej, liście specjalnie oznaczonych osób, liście osób wykluczonych lub dowolnej liście wydanej przez władze rządowe USA, oraz (ii) Użytkownik nie będzie korzystać z Rozwiązania, eksportować go ani reeksportować na obszary, do krajów, firm lub jednostek z naruszeniem embarga lub sankcji handlowych USA i UE. Użytkownik zabezpieczy i zwolni Sprzedawcę z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń, żądań, pozwów i postępowań, a także jakichkolwiek szkód, zobowiązań, kosztów i wydatków wynikających z naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego punktu 10.

11. Klauzula arbitrażu wiążącego i zrzeczenie się prawa do powództwa grupowego

11.1. Niniejszy punkt 11 ma zastosowanie do każdego Sporu wynikającego z Rozwiązania lub niniejszej Umowy, lub z nimi związanego, oraz dotyczącego Użytkownika i dowolnej spółki z Grupy Sprzedawcy. Na potrzeby niniejszego punktu 11 „Spór” oznacza każdy spór, pozew lub inny konflikt bez względu na konkretną podstawę powództwa (tzn. poza innymi potencjalnymi podstawami powództwa lub podstawami prawnymi, obejmuje także roszczenia z tytułu naruszenia umowy, oszustwa lub naruszenia norm lub przepisów prawnych).

11.2. W przypadku Sporu Użytkownik ma obowiązek dostarczyć Sprzedawcy Zawiadomienie o Sporze, które jest pisemnym oświadczeniem zawierającym nazwę, adres i informacje kontaktowe strony składającej wniosek, okoliczności, które stały się przyczyną Sporu oraz rekompensatę będącą przedmiotem roszczenia. Zawiadomienie o Sporze należy przesłać Sprzedawcy na adres legal@avast.com (podając w temacie: Punkt 11 Zawiadomienie o powstaniu sporu w myśl EULA).

11.3. KAŻDE POSTĘPOWANIE W CELU ROZWIĄZANIA LUB ROZSTRZYGNIĘCIA SPORU NA JAKIMKOLWIEK FORUM BĘDZIE PROWADZONE WYŁĄCZNIE NA ZASADZIE INDYWIDUALNEJ. UŻYTKOWNIK NIE BĘDZIE WYSTĘPOWAĆ O ROZPATRZENIE SPORU W DRODZE POZWÓW ZBIOROWYCH, POZWÓW PRYWATNYCH WNOSZONYCH W INTERESIE PUBLICZNYM ANI W RAMACH ŻADNEGO INNEGO POSTĘPOWANIA, W KTÓRYM JAKAKOLWIEK STRONA WYSTĘPUJE LUB CHCE WYSTĘPOWAĆ W CHARAKTERZE PRZEDSTAWICIELA OSÓB TRZECICH. ARBITRAŻE I POSTĘPOWANIA NIE ZOSTANĄ POŁĄCZONE Z INNYMI POSTĘPOWANIAMI BEZ UPRZEDNIEJ PISEMNEJ ZGODY WSZYSTKICH STRON NA ODPOWIEDNIE ARBITRAŻE LUB POSTĘPOWANIA.

11.4. Jeśli ani Użytkownik, ani Sprzedawca nie rozwiążą Sporu w drodze nieformalnych negocjacji, wszelkie inne próby jego rozwiązania będą prowadzone wyłącznie przez wiążący arbitraż podlegający przepisom amerykańskiej federalnej ustawy o arbitrażu („FAA”), Kodeks Stanów Zjednoczonych, Część 9, § 1 i następne. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w poniższych postanowieniach Użytkownik zrzeka się prawa do rozstrzygania jakichkolwiek Sporów (lub do bycia stroną w postępowaniu indywidualnym lub zbiorowym) na drodze sądowej z udziałem sędziego lub ławników. W zamian wszelkie Spory rozwiązywane będą przed neutralnym arbitrem, którego decyzja będzie decyzją ostateczną z wyjątkiem ograniczonego prawa do kontroli sądowej na mocy aktu prawnego FAA. Orzeczenie arbitrażowe może być egzekwowane przez dowolny sąd właściwy dla stron.

11.5. Zawarty w niniejszym punkcie 11 wymóg dotyczący arbitrażu stosuje się z zastrzeżeniem poniższych wyjątków:

11.5.1. Użytkownik może rozstrzygnąć dowolny Spór w sądzie ds. drobnych roszczeń cywilnych w kraju lub innej jednostce podziału polityczno-administracyjnego, w których mieszka, jeśli Spór spełnia wszystkie wymogi kwalifikujące go do rozstrzygnięcia w takim sądzie. W przypadku złożenia roszczenia w sądzie ds. drobnych roszczeń cywilnych Użytkownik odpowiada za wszelkie koszty i opłaty sądowe.

11.5.2. Wszystkie Spory dotyczące domniemanego sprzeniewierzenia własności intelektualnej Użytkownika lub Sprzedawcy będą rozstrzygane w sądzie.

11.5.3. Jeśli Użytkownik zamieszkuje na terenie Unii Europejskiej i nabył Rozwiązanie od spółki z Grupy Sprzedawcy z siedzibą w Unii Europejskiej, może przysługiwać mu prawo do rozpatrywania Sporów za pośrednictwem platformy internetowej do rozpatrywania sporów drogą elektroniczną utworzonej przez Komisję Europejską („Platforma ODR”). Celem Platformy ODR jest uproszczenie pozasądowego rozpatrywania spraw związanych z nabywaniem towarów i usług przez Internet pomiędzy konsumentami i sprzedawcami mającymi siedziby na terenie Unii Europejskiej. Platformę ODR można znaleźć, korzystając z poniższego łącza: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.6. Arbitraż będzie zawsze prowadzony przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe (American Arbitration Association — „AAA”) zgodnie z „Zasadami arbitrażu konsumenckiego” AAA obowiązującymi od 1 września 2014 roku i obejmującymi „Taryfę arbitrażu (w tym opłaty administracyjne AAA)” obowiązującą od dnia 1 września 2014 roku (dalej określane łącznie jako „Regulaminy sporów konsumenckich”) i będzie podlegać następującym postanowieniom:

11.6.1. Regulaminy Sporów Konsumenckich przewidują pewne opłaty, w szczególności nakładając niektóre z nich na konsumenta (Użytkownika), a inne na firmę (Sprzedawcę). Jeśli wysokość roszczenia Użytkownika nie przekracza 75 000 USD, Sprzedawca zapłaci wszystkie te wyszczególnione opłaty i koszty, w tym te nałożone na konsumenta. Sprzedawca nie zgadza się ponosić żadnych innych kosztów. Jeśli wysokość roszczenia Użytkownika przekracza 75 000 USD, kwestie płatności regulują Regulaminy Sporów Konsumenckich.

11.6.2. Z wyjątkiem przypadków opisanych w poniższych postanowieniach, do wszelkich Sporów między stronami zastosowanie mają Regulaminy Sporów Konsumenckich AAA. Jednakże zgodnie z Zasadą arbitrażu konsumenckiego R-1(e) strona może zgłosić odpowiednie stosowanie Zasad arbitrażu konsumenckiego arbitrowi, który podejmuje ostateczną decyzję. W przypadku niezgodności pomiędzy niniejszą Umową i Regulaminami sporów konsumenckich moc rozstrzygającą ma niniejsza Umowa. Użytkownik może wszcząć arbitraż wyłącznie w kraju lub innej jednostce podziału polityczno-administracyjnego, w których mieszka. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w drodze telekonferencji. Jeżeli jednak postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminami Sporów Konsumenckich AAA, arbiter lub arbitrzy mogą zażądać bezpośredniego przesłuchania na wniosek jednej ze stron.

11.6.3. Użytkownik i Sprzedawca uzgadniają, że wykorzystanie AAA do zarządzania arbitrażem nie jest integralną częścią umowy o arbitraż Sporów pomiędzy stronami. Jeśli AAA nie chce lub nie może przeprowadzić arbitrażu, Użytkownik i Sprzedawca będą negocjować w dobrej wierze w celu wybrania jednego arbitra, który rozstrzygnie Spór zgodnie z Regulaminami Sporów Konsumenckich. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia w sprawie arbitra, sąd właściwej jurysdykcji może wyznaczyć arbitra, który będzie przestrzegał Regulaminów Sporów Konsumenckich AAA.

11.6.4. Jeśli co najmniej jedna część niniejszego punktu 11 zostanie uznana za niezgodną z prawem, nieważną lub niewykonalną w odniesieniu do wszystkich lub niektórych elementów Sporu, to wtedy i tylko wtedy te części zostaną wyłączone, a Spór zostanie rozstrzygnięty zgodnie ze wszystkimi pozostałymi częściami paragrafu 11 oraz wszystkimi pozostałymi postanowieniami niniejszej Umowy. Jeśli wynikiem takiego wyłączenia będzie postępowanie w sądzie w sprawie wszystkich lub niektórych elementów Sporu, wyłączną jurysdykcję dla każdego takiego postępowania sądowego będą mieć sądy z siedzibą w hrabstwie Santa Clara w stanie Kalifornia. Do celów wspomnianego postępowania sądowego Użytkownik wyraża zgodę na właściwość osobową sądów stanu Kalifornia nad Użytkownikiem i nie będzie jej podważać, a także zrzeka się prawa do wszelkich sprzeciwów z tytułu niewłaściwego lub niedogodnego miejsca postępowania (doktryna forum non conveniens) i nie będzie starać się o przeniesienie do innego rejonu lub jurysdykcji.

11.7. Niezależnie od powyższych punktów, jeżeli Użytkownik zakupił Rozwiązanie w celach innych niż użytek osobisty lub domowy, postępowanie arbitrażowe, włączając w to uiszczanie kosztów, będzie prowadzone zgodnie z Zasadami arbitrażu handlowego AAA („Procedury handlowe”). Wspomniane Procedury handlowe stosuje się odpowiednio do każdego Sporu między stronami i Użytkownik nie będzie występował o ich uchylenie w trakcie żadnego postępowania. Jeżeli jednak zapisy niniejszej Umowy nie są zgodne z Procedurami handlowymi, Umowa ma moc rozstrzygającą.

12. Obowiązujące prawo

Niniejsza Umowa, a także użytkowanie Rozwiązania i Dokumentacji przez Użytkownika podlegają przepisom prawa stanu Kalifornia, z wyłączeniem zasad dotyczących kolizji praw obowiązujących w tym stanie. Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyraźnie wyłączone.

13. Postanowienia ogólne

13.1. Kompletność Umowy. Niniejsza Umowa stanowi wyłączne porozumienie między Użytkownikiem i Sprzedawcą w odniesieniu do użytkowania Rozwiązania i Dokumentacji. Niniejsza Umowa zastępuje wszystkie wcześniejsze lub przekazane jednocześnie w formie ustnej bądź pisemnej informacje, oferty, oświadczenia i gwarancje dotyczące korzystania przez Użytkownika z Rozwiązania lub Dokumentacji. Niezależnie od powyższego, żadne z postanowień niniejszej umowy nie ogranicza praw Użytkownika, jakie mogą mu przysługiwać na mocy obowiązujących przepisów w zakresie ochrony konsumentów lub innych przepisów obowiązujących w jurysdykcji użytkownika, których nie można uchylić na mocy umowy. Przyjmuje się, że niniejsza Umowa, Obowiązujące warunki oraz Dokumentacja są ze sobą zgodne w możliwie największym zakresie, jednak w przypadku sprzeczności będą one mieć zastosowanie w następującym porządku pierwszeństwa: (i) Obowiązujące warunki; (ii) niniejsza Umowa; (iii) Dokumentacja.

13.2. Zawiadomienia. Sprzedawca może w dowolnym momencie przesłać Użytkownikowi dowolne zawiadomienie pocztą elektroniczną, w wyskakującym okienku, w okienku dialogowym lub w innym trybie, nawet jeśli w niektórych przypadkach zawiadomienie będzie można otrzymać tylko pod warunkiem i w momencie uruchomienia Rozwiązania. Każde takie zawiadomienie będzie uważane za dostarczone w dniu udostępnienia go po raz pierwszy przez Sprzedawcę w ramach Rozwiązania, bez względu na to, kiedy Użytkownik je faktycznie otrzyma.

13.3. Prawo właściwe. Interpretacja, ważność i wykonanie niniejszej Umowy oraz wszystkich wynikających z niej lub z nią związanych pozaumownych zobowiązań będzie podlegać przepisom prawa stanu Kalifornia, USA, z uchyleniem zawartych tam przepisów prawa kolizyjnego.

13.4. Wykładnia. Nagłówki niniejszej Umowy nie wpływają na jej wykładnię. Określenia odnoszące się do jednej płci oznaczają wszystkie płcie. Liczba pojedyncza oznacza też liczbę mnogą i odwrotnie. W przypadku zdefiniowania jakiegoś słowa lub frazy jego inne formy gramatyczne będą miały analogiczne znaczenie.

13.5. Rozdzielność postanowień. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nielegalne, nieważne lub niewykonalne w świetle odnośnych przepisów i regulacji prawnych, nie narusza to mocy prawnej pozostałych postanowień niniejszej Umowy.

13.6. Niewykonalność. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie ani opóźnienie w realizacji należnego świadczenia wynikające, w całości lub w części, z awarii mediów (w tym przerw w dostawie energii elektrycznej), awarii internetu, awarii usług telekomunikacyjnych lub informatycznych, awarii urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych, strajków lub protestów pracowniczych (obejmujących m.in. strajki lub inne protesty pracownicze związane ze spółkami z Grupy Sprzedawcy lub ich agentami, licencjodawcami, przedstawicielami, dostawcami, dystrybutorami, odsprzedawcami i innymi kontrahentami), aktów wojennych lub terrorystycznych, aktów typu „denial of service” lub innych ataków informatycznych bądź naruszeń mających wpływ na Sprzedawcę, dowolnego członka Grupy Sprzedawcy lub ich dostawców, a także powodzi, sabotażu, pożaru, klęsk żywiołowych, działania siły wyższej lub z innych przyczyn będących poza uzasadnioną kontrolą Sprzedawcy.

13.7. Odstąpienie od wykonania prawa. Jeżeli jedna ze stron nie będzie rygorystycznie egzekwować wykonania dowolnych warunków, wymogów i postanowień niniejszej Umowy, nie oznacza to odstąpienia lub zrzeczenia się prawa do egzekwowania Umowy w przyszłości, zaś warunki, wymogi i postanowienia Umowy pozostają w mocy. Każde odstąpienie od prawa do egzekwowania dowolnego warunku lub wymogu zawartego w niniejszej Umowie przez jedną ze stron wymaga, bez względu na jego cel, formy pisemnej i podpisu danej strony pod rygorem nieważności. Zrzeczenie się przez jedną ze stron dochodzenia praw z tytułu naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez drugą stronę nie będzie oznaczać trwałego zrzeczenia się dochodzenia praw z tytułu naruszenia Umowy ani zrzeczenia się dochodzenia praw z tytułu innych naruszeń tego samego lub innych postanowień niniejszej Umowy.

13.8. Cesja. Użytkownik nie może scedować swoich praw ani obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy. Sprzedawca może dokonać cesji niniejszej Umowy w dowolnym czasie i według własnego uznania, bez konieczności uzyskania wcześniejszej zgody Użytkownika na piśmie.

13.9. Interpretacja. Niniejsza Umowa nie podlega Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, której zastosowanie zostaje niniejszym jednoznacznie wyłączone. W razie zaistnienia niejasności lub wątpliwości co do intencji lub wykładni w związku np. z jakimkolwiek postępowaniem sądowym warunki niniejszej Umowy będą interpretowane jako wspólnie przygotowane przez strony, żadne domniemania ani ciężar dowodowy nie będzie faworyzować ani dyskryminować żadnej ze stron z racji autorstwa dowolnych postanowień niniejszej Umowy.

13.10. Brak beneficjentów w postaci stron trzecich. Intencją niniejszej Umowy jest nadanie praw wyłącznie Użytkownikowi i Sprzedawcy oraz/lub innym spółkom z Grupy Sprzedawcy, ich agentom, licencjodawcom, przedstawicielom, dostawcom, dystrybutorom, odsprzedawcom i innym kontrahentom. Żadna osoba niebędąca stroną niniejszej Umowy nie może wnieść powództwa na podstawie niniejszej Umowy jako beneficjent-strona trzecia.

13.11. Język. Oryginalna wersja Umowy została sporządzona w języku angielskim. Mimo że Sprzedawca może dla wygody Użytkownika dostarczyć jedno lub więcej tłumaczeń niniejszej Umowy, w przypadku sprzeczności lub niezgodności nadrzędna jest wersja Umowy w języku angielskim.

13.12. Połączenie internetowe. Działanie niektórych Rozwiązań może być uzależnione od aktywnego i stabilnego połączenia internetowego. W związku z tym Użytkownik odpowiada za zapewnianie sobie przez cały czas dostępu do stabilnego i aktywnego połączenia internetowego.

13.13. Nazwy produktów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany nazw Rozwiązań według własnego uznania.

13.14. Informacje kontaktowe. Ze Sprzedawcą można się kontaktować:

13.14.1. W odniesieniu do rozwiązań CloudCare lub Managed Workplace, zgodnie z instrukcjami na stronie www.avg.com/support; oraz

13.14.2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Umowy lub potrzeby uzyskania informacji od Sprzedawcy należy skontaktować się ze spółką Avast Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, Praga 4, kod pocztowy 140 00, Republika Czeska, e-mail: support@avast.com, tel.: +420 274 005 777 lub odwiedzić naszą stronę pomocy technicznej www.avast.com/support.

14. Warunki szczególne

W przypadku pewnych Rozwiązań zastosowanie mają następujące warunki szczególne. W razie sprzeczności między niniejszymi warunkami szczególnymi i pozostałymi postanowieniami Umowy niniejsze warunki szczególne będą miały zastosowanie do odnośnych Rozwiązań.

14.1. Oprogramowanie, usługi i inne produkty stron trzecich

Niektóre Rozwiązania umożliwiają Użytkownikowi nabywanie oprogramowania, usług i innych produktów dostarczanych przez strony trzecie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dana strona trzecia ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoją ofertę, a Sprzedawca nie składa jakichkolwiek oświadczeń ani gwarancji dotyczących tych ofert ani nie przyjmuje za nie odpowiedzialności, przy czym jeżeli Użytkownik dokona zakupu w ramach jakichkolwiek ofert stron trzecich lub z nich skorzysta, takie oferty oraz korzystanie z nich przez Użytkownika będą podlegać umowom licencyjnym, warunkom użytkowania, polityce prywatności https://static2.avg.com/10003802/web/i/lub innym warunkom wymaganym przez tę stronę trzecią.

14.2. Czyszczenie Przeglądarki

W przypadku instalacji i korzystania z dodatku Czyszczenie Przeglądarki („BCU”) Użytkownik upoważnia dodatek Czyszczenie Przeglądarki do zmiany aktualnych ustawień przeglądarki Użytkownika i wprowadzenia nowych ustawień.

14.3. Aplikacje mobilne

Niniejszy ustęp 14.3 ma zastosowanie do Rozwiązań przeznaczonych do użytku na Urządzeniach mobilnych.

14.3.1. W odniesieniu do Rozwiązań pobranych z witryny Google Play (http://play.google.com) licencja przyznawana na mocy niniejszej Umowy zastępuje wszelkie uprawnienia do korzystania z Rozwiązania, które w przeciwnym wypadku byłyby przyznane na zasadzie warunków domyślnych dla aplikacji pobieranych ze sklepu Google Play.

14.3.2. W odniesieniu do Rozwiązań pobranych ze sklepu App Store firmy Apple zastosowanie mają następujące warunki:

(a) Licencje przyznawane na mocy niniejszej Umowy zostają ograniczone do nieprzekazywalnej licencji na użytkowanie Rozwiązania na urządzeniu iPhone, iPod Touch lub innym obsługiwanym przez firmę Apple Urządzeniu posiadanym lub kontrolowanym przez Użytkownika w zakresie dopuszczonym przez Regulamin użytkowania (zawarty w Warunkach świadczenia usług przez sklepy App Store firmy Apple dostępnych pod adresem http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/pl/terms.html lub w witrynach czy na innych nośnikach udostępnionych Użytkownikowi przez firmę Apple).

(b) Niniejsza Umowa zostaje zawarta wyłącznie przez wskazane strony, do których nie należy firma Apple. Odpowiedzialność za Rozwiązania i zawarte w nich treści ponosi wyłącznie Sprzedawca, a nie firma Apple.

(c) Firma Apple nie musi świadczyć żadnych usług w zakresie konserwacji ani pomocy technicznej w odniesieniu do Rozwiązania.

(d) Jeśli Rozwiązanie nie będzie zgodne z odpowiednią gwarancją, Użytkownik może poinformować o tym firmę Apple w celu otrzymania zwrotu kosztów zakupu Rozwiązania. W zakresie maksymalnie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa firma Apple nie będzie mieć żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do Rozwiązania, a za wszelkie pozostałe roszczenia, straty, zobowiązania, odszkodowania, koszty i wydatki związane z jakimikolwiek przypadkami niezgodności z gwarancją między Użytkownikiem, Sprzedawcą i Apple będzie odpowiadać wyłącznie Sprzedawca.

(e) Za uwzględnianie wszelkich roszczeń Użytkownika lub osoby trzeciej w związku z Rozwiązaniem lub posiadaniem albo użytkowaniem przez Użytkownika Rozwiązania odpowiada Sprzedawca, a nie firma Apple, przy czym obejmuje to m.in.: (i) roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady produktu; (ii) wszelkie roszczenia dotyczące niezgodności rozwiązania z jakimikolwiek obowiązującymi wymogami prawnymi lub regulacyjnymi; oraz (iii) roszczenia z tytułu praw ochrony konsumenta lub podobnych przepisów prawa.

(f) Jeśli osoba trzecia stwierdzi, że samo Rozwiązanie lub jego posiadanie i użytkowanie przez Użytkownika narusza prawo własności intelektualnej danej osoby trzeciej, za przeprowadzenie śledztwa, obronę, ugodę czy też oddalenie przedmiotowego roszczenia z tytułu naruszenia prawa własności intelektualnej odpowiada wyłącznie Sprzedawca, a nie firma Apple.

(g) Użytkując Rozwiązanie, Użytkownik ma obowiązek stosować się do wszelkich obowiązujących warunków osób trzecich. Na przykład w przypadku Rozwiązania VOIP Użytkownik nie może przy jego użytkowaniu naruszać umowy dotyczącej bezprzewodowego przesyłu danych.

(h) Firma Apple i jej podmioty zależne są zewnętrznymi beneficjentami niniejszej Umowy, a wraz z przyjęciem warunków niniejszej Umowy przez Użytkownika firma Apple uzyska prawo (i będzie się uważać, że to prawo zaakceptowała) do egzekwowania niniejszej Umowy względem Użytkownika jako beneficjent będący stroną trzecią.

14.3.3. W przypadku Rozwiązań pobranych ze sklepu Amazon Appstore firma Amazon może określić niektóre warunki korzystania przez klienta ze sklepu Amazon Appstore jako „Domyślne warunki EULA”. Te Domyślne warunki EULA mają zastosowanie do korzystania przez Użytkownika z Rozwiązań zakupionych w sklepie Amazon Appstore. W Domyślnych warunkach EULA określono między innymi, że Sprzedawca jest licencjodawcą Rozwiązania, a firma Amazon nie jest stroną niniejszej Umowy. W przypadku sprzeczności pomiędzy Domyślnymi warunkami EULA a niniejszą Umową, w zakresie, którego ta sprzeczność dotyczy, nadrzędną mocą będą mieć Domyślne warunki EULA. Amazon nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie ma żadnych zobowiązań w odniesieniu do przestrzegania lub nieprzestrzegania przez Sprzedawcę lub przez Użytkownika Domyślnych warunków EULA.

14.4. WiFi Finder

Rozwiązanie WiFi Finder pozwala użytkownikom pomagać innym użytkownikom w uzyskaniu dostępu do Internetu poprzez udostępnianie danych o sieciach WiFi. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się udostępnić swoje dane o sieciach WiFi innym użytkownikom, Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że nie narusza żadnych praw osób trzecich związanych z tymi sieciami WiFi. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie się przez Użytkownika do warunków dotyczących użytkowania sieci, których dane zostały przez Użytkownika udostępnione.

14.5. CloudCare i Managed Workplace. Niniejsza sekcja 14.5 ma zastosowanie, jeśli Obowiązujące warunki zezwalają Użytkownikowi na korzystanie z rozwiązań CloudCare lub Managed Workplace podczas świadczenia Usług MSP na rzecz osób trzecich.

14.5.1. Na potrzeby niniejszej sekcji 14.5:

(a) „Usługa AVG Business” oznacza Usługi HD https://static2.avg.com/10003802/web/i/lub Usługi NOC w zależności od kontekstu.

(b) „Klient” oznacza osobę trzecią, której Użytkownik świadczy lub chce świadczyć Usługi MSP.

(c) „Usługi HD” oznaczają usługi pomocy technicznej, które Sprzedawca lub jego dostawca zewnętrzny zapewnia Użytkownikowi na rzecz jednego Klienta lub wielu Klientów, w każdym przypadku zgodnie z opisem w Dokumentacji, w której Sprzedawca może okresowo wprowadzać zmiany.

(d) „Usługi MSP” oznaczają usługi zarządzane, które Użytkownik dostarcza swoim Klientom za pomocą Rozwiązań (w tym odpowiednich Usług AVG Business).

(e) „Usługi NOC” oznaczają usługi zdalnego monitorowania Urządzenia i usługi zarządzania, które Sprzedawca lub jego dostawca zewnętrzny świadczy Użytkownikowi na rzecz jednego Klienta lub wielu Klientów — w każdym przypadku zgodnie z opisem w Dokumentacji, w której Sprzedawca może okresowo wprowadzać zmiany.

(f) „Umowa o świadczenie usług” oznacza umowę między Użytkownikiem i Klientem określającą usługi, które Użytkownik zobowiązał się świadczyć na rzecz Klienta.

14.5.2. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy Sprzedawca udziela Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej i nieprzekazywalnej licencji w Okresie subskrypcji (bez prawa do udzielania sublicencji) na użytkowanie odnośnych Rozwiązań (w tym odpowiednio Usług AVG Business) w celu świadczenia Usług MSP na rzecz jego Klientów.

14.5.3. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy Sprzedawca będzie dostarczać Użytkownikowi Rozwiązania (w tym odpowiednio Usługi AVG Business) na rzecz jego Klientów.

14.5.4. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy Użytkownik:

(a) Będzie wymagać, aby: (i) każdy Klient (w tym Użytkownik we właściwym zakresie) otrzymujący Rozwiązanie podpisał aktualną wersję niniejszej Umowy lub zobowiązał się do jej przestrzegania w inny sposób, (ii) każdy Klient, któremu Użytkownik zobowiązał się dostarczyć Rozwiązania, podpisał Umowę o świadczenie usług lub zobowiązał się do jej przestrzegania w inny sposób. Bez uszczerbku dla powyższego, Użytkownik może zaakceptować Umowę licencyjną w imieniu Klienta tylko w zakresie, w jakim Klient wyraźnie upoważnił do tego Użytkownika w Umowie o świadczenie usług lub w inny sposób. Umowa o świadczenie usług: (i) zawiera postanowienia zabezpieczające interes Sprzedawcy przynajmniej równie skutecznie jak niniejsza Umowa; oraz (ii) wyraźnie upoważnia Użytkownika i Sprzedawcę do odtwarzania, przekazywania, przechowywania i przetwarzania danych i informacji Klienta w ramach świadczenia usług.

(b) W ramach stosunków między Sprzedawcą a Użytkownikiem będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za: (i) realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy o świadczenie usług; (ii) zapewnienie, że Użytkownik i wszyscy Klienci przestrzegają wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących monitorowania pracowników i innych osób trzecich oraz ich Urządzeń; (iii) realizację zadań i zobowiązań przydzielonych Użytkownikowi i Klientom na mocy Umowy, Obowiązujących warunków i Dokumentacji; oraz (iv) w momencie wygaśnięcia lub rozwiązania obowiązującej Umowy o świadczenie usług — za zakończenie świadczenia usług oraz usunięcie lub nakazanie Klientowi usunięcia Rozwiązania z Urządzeń, na których zostało zainstalowane.

14.6. Plan asekuracyjny. Niniejsza sekcja 14.6 dotyczy Planów asekuracyjnych. 

14.6.1. „Plan asekuracyjny” oznacza usługę, w ramach której technik Sprzedawcy („Osoba powiązana”) w zamian za odpowiednią opłatę subskrypcyjną pomaga Użytkownikowi w usunięciu wirusów lub innego złośliwego oprogramowania, jakie zainfekowało Urządzenie objęte ochroną w Okresie subskrypcji. Plany asekuracyjne są sprzedawane razem z określonymi Rozwiązaniami antywirusowymi Sprzedawcy lub innymi Rozwiązaniami zabezpieczającymi (każde z nich jest nazywane „Rozwiązaniem zabezpieczającym”) i uzupełniają ochronę zapewnianą przez Rozwiązanie zabezpieczające.

14.6.2. Jeśli Użytkownik zwróci się do Sprzedawcy o pomoc w ramach Planu asekuracyjnego, a Urządzenie Użytkownika jest objęte pomocą zgodnie z warunkami z sekcji 14.6.3. Sprzedawca dołoży wszelkich uzasadnionych ekonomicznie starań, aby pomóc w usunięciu wirusów lub innego złośliwego oprogramowania, które zainfekowało dane Urządzenie. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, akceptuje i wyraża zgodę na fakt, że wysiłki Sprzedawcy mogą okazać się niewystarczające do usunięcia niektórych wirusów lub innego złośliwego oprogramowania z danego Urządzenia oraz że Sprzedawca, w ramach świadczenia usługi, może zmodyfikować, usunąć lub uszkodzić dane na tym Urządzeniu, zmienić ustawienia Urządzenia lub w inny sposób zakłócić prawidłowe działanie Urządzenia.

14.6.3. Plan asekuracyjny obejmuje: (i) tylko Urządzenie, dla którego Użytkownik kupił powiązane Rozwiązanie zabezpieczające, i może nie umożliwiać przeniesienia na inne Urządzenie; oraz (ii) tylko wirusy i inne złośliwe oprogramowanie, które zainfekowało Urządzenie w Okresie subskrypcji po pobraniu i zainstalowaniu przez Użytkownika Rozwiązania zabezpieczającego na Urządzeniu i podczas działania Rozwiązania zabezpieczającego z zastosowaniem aktualnych definicji złośliwego oprogramowania. Sprzedawca może wypowiedzieć Plan asekuracyjny bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli stwierdzi (kierując się własną oceną biznesową), że Użytkownik poprosił o pomoc lub otrzymał pomoc w ramach Planu asekuracyjnego dotyczącego Urządzenia, które nie jest objęte Planem asekuracyjnym, przekazał lub próbował przekazać Plan asekuracyjny innej osobie lub podmiotowi albo w inny sposób naruszył warunki Planu asekuracyjnego. 

14.6.4. Sprzedawca, udzielając pomocy w ramach Planu asekuracyjnego, może wymagać zdalnego dostępu do Urządzenia Użytkownika https://static2.avg.com/10003802/web/i/lub może wymagać instalacji Oprogramowania pomocniczego (zgodnie z poniższą definicją) przez Użytkownika; w takim przypadku Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zastosowanie ma sekcja 14.8. Jeśli użytkownik nie może pobrać lub nie pobierze i nie zainstaluje Oprogramowania pomocniczego na Urządzeniu bądź nie wykona innych instrukcji Sprzedawcy lub Osoby powiązanej albo jeśli Sprzedawca stwierdzi, że Urządzenie nie kwalifikuje się do uzyskania wsparcia w ramach Planu asekuracyjnego, Sprzedawca nie wykona usługi w ramach Planu asekuracyjnego. Sprzedawca może (ale nie musi tego zrobić) polecić Użytkownikowi usługę, w ramach której Sprzedawca lub jego podwykonawca pomoże Użytkownikowi za opłatą.

14.7. Pomoc techniczna Premium. Niniejsza sekcja 14.7 ma zastosowanie do Avast Total Care, AVG Premium Tech Support, AVG Go i innych usług pomocy technicznej (z których każda określana jest jako „Pomoc techniczna Premium”), które Sprzedawca sprzedaje odrębnie od swoich Rozwiązań w zakresie oprogramowania i poprzez które Sprzedawca może pomóc Użytkownikowi zainstalować lub skonfigurować dowolne oprogramowanie https://static2.avg.com/10003802/web/i/lub sprzęt lub systemy, w tym komputery stacjonarne, komputery Mac, tablety, telefony komórkowe lub inne osobiste urządzenia komputerowe, router bezprzewodowy, modem przewodowy lub inny router, drukarkę, aparat cyfrowy, konsolę gier, odtwarzacz multimedialny, telewizor Smart, odtwarzacz DVD/Blu-Ray, a także rozwiązać dotyczące ich problemy. 

14.7.1. Osoba powiązana, wykonując usługę Pomocy technicznej Premium, dołoży wszelkich uzasadnionych z handlowego punktu widzenia starań, aby pomóc Użytkownikowi rozwiązać występujące u niego problemy, ale z uwagi na różnorodność i złożoność dostępnych na rynku technologii Osoba powiązana może nie być w stanie rozwiązać problemów Użytkownika. Powyższe może obejmować np. problemy spowodowane błędami w oprogramowaniu lub sprzęcie, które nie zostały jeszcze rozwiązane przez producenta, lub problemy dotyczące konfiguracji sprzętu, która uniemożliwia lub bezpodstawnie utrudnia Osobie powiązanej właściwą diagnozę i rozwiązanie problemu. W rezultacie Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wysiłki Sprzedawcy mogą nie być wystarczające do rozwiązania problemów identyfikowanych przez Użytkownika lub że problemy te nie zostaną terminowo rozwiązane.

14.7.2. Osoba powiązana, wykonując usługę Pomocy technicznej Premium, może wymagać zdalnego dostępu do Urządzenia Użytkownika https://static2.avg.com/10003802/web/i/lub może wymagać instalacji Oprogramowania pomocniczego przez Użytkownika; w takim przypadku Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zastosowanie ma sekcja 14.8. Jeśli użytkownik nie może pobrać lub nie pobierze i nie zainstaluje Oprogramowania pomocniczego na Urządzeniu lub nie wykona innych instrukcji Sprzedawcy lub Osoby powiązanej albo jeśli Sprzedawca stwierdzi, że Urządzenie nie kwalifikuje się do uzyskania wsparcia w ramach subskrypcji Pomocy technicznej Premium, Sprzedawca nie wykona usługi Pomocy technicznej Premium.

14.8. Zdalny dostęp; Oprogramowanie pomocnicze

14.8.1. Zdalny dostęp. Sprzedawca lub Osoba powiązana, wykonując usługi na podstawie Planu asekuracyjnego w ramach Pomocy technicznej Premium lub w związku z innymi usługami, może wymagać zdalnego połączenia ze sprzętem Użytkownika i przejęcia nad nim kontroli w celu rozwiązania problemów Użytkownika. W związku z taką sesją zdalnego połączenia:

(a) Osoba powiązana może wymagać uruchomienia różnego rodzaju skryptów na sprzęcie Użytkownika, wprowadzenia zmian w konfiguracji sprzętu, zainstalowania lub odinstalowania oprogramowania oraz wprowadzenia innych zmian w sprzęcie https://static2.avg.com/10003802/web/i/lub ustawieniach oprogramowania takiego sprzętu koniecznych do rozwiązania problemów Użytkownika. Użytkownik rozumie, że Osoba powiązana może, choć nie ma obowiązku, zainstalować i usunąć różnego rodzaju narzędzia programistyczne, własne i osób trzecich, gdy uzna to za konieczne do udzielenia Użytkownikowi pomocy w zakresie występujących u niego problemów. Elementy takiego oprogramowania są prawnie chronione, co obejmuje prawa autorskie.

(b) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że udzielając Osobie powiązanej upoważnienia do nawiązania sesji zdalnego połączenia udziela Sprzedawcy (oraz partnerom i wykonawcom działającym w imieniu Sprzedawcy) pełnego lub ograniczonego dostępu do swojego sprzętu, oprogramowania i sieci (w zależności od konfiguracji sprzętu, oprogramowania i sieci) oraz upoważnia Sprzedawcę do wprowadzenia takich zmian, jakie opisano powyżej lub jakie są zalecane przez Osobę powiązaną podczas dostarczania Rozwiązania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Osoba powiązana lub Użytkownik działający według wskazówek Osoby powiązanej mogą zmienić, usunąć lub uszkodzić oprogramowanie lub dane na sprzęcie Użytkownika, zmienić ustawienia sprzętu, oprogramowania lub sieci lub w inny sposób zakłócić prawidłowe działanie sprzętu, oprogramowania lub sieci Użytkownika.

(c) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Osoba powiązana może mieć dostęp do wszelkich informacji przechowywanych na Urządzeniu Użytkownika. Osoby powiązane są odpowiednio przeszkolone, aby nie uzyskiwać dostępu do większej ilości informacji, niż jest to absolutnie niezbędne do rozwiązania problemów, w sprawie których Użytkownik prosi o pomoc Osobę powiązaną. Użytkownik musi jednak pozostać przez monitorem Urządzenia, aby obserwować działania Osoby powiązanej w trakcie dostarczania przez nią Rozwiązania na Urządzeniu. Użytkownik będzie miał możliwość zakończenia sesji pomocy technicznej na żywo w dowolnym momencie, przekazując odpowiednią informację Osobie powiązanej lub rozłączając sesję zdalnego połączenia.

14.8.2. Oprogramowanie pomocnicze

(a) Sprzedawca lub Osoba powiązana może polecić Użytkownikowi, jako warunek świadczenia usług w ramach Planu asekuracyjnego, Pomocy technicznej Premium lub innych usług, pobranie i zainstalowanie oprogramowania na Urządzeniu („Oprogramowanie pomocnicze”) umożliwiającego Osobie powiązanej uzyskanie zdalnego dostępu do Urządzenia, zebranie informacji o Urządzeniu i jego działaniu, zdiagnozowanie i naprawienie problemu oraz zmianę ustawień Urządzenia. Może także być konieczne wykonanie przez Użytkownika innych instrukcji Sprzedawcy lub Osoby powiązanej. 

(b) Jeśli Użytkownik lub Osoba powiązana zainstaluje Oprogramowanie pomocnicze na Urządzeniu, takie Oprogramowanie pomocnicze:

(i) Może wymagać aktywowania go na Urządzeniu Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie zakończy procesu aktywacji w okresie wymaganym przez Osobę powiązaną lub zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Oprogramowanie pomocnicze, Oprogramowanie pomocnicze może przestać działać do momentu zakończenia aktywacji. 

(ii) Może regularnie komunikować się z serwerami Sprzedawcy (lub jego partnerów lub wykonawców) w celu (i) zapewnienia, że Użytkownik otrzymuje wszystkie usługi i oprogramowanie, do których jest uprawniony w ramach Rozwiązania, (ii) umożliwienia Użytkownikowi niezwłocznego uruchomienia sesji czatu z Osobą powiązaną w ramach Rozwiązania lub (iii) przekazania Użytkownikowi dostępu do określonych narzędzi do samodzielnej obsługi w ramach Rozwiązania.

(iii) Może domyślnie stale działać na Urządzeniu Użytkownika i wykonywać różne zadania w tle, które pomogą utrzymać sprawność Urządzenia Użytkownika. Podczas działania może ono gromadzić różne dane dotyczące Urządzenia Użytkownika, takie jak specyfikacje techniczne, informacje o systemie operacyjnym, pobranym https://static2.avg.com/10003802/web/i/lub zainstalowanym oprogramowaniu, aktualizacjach i uaktualnieniach, dostępności i statusie oprogramowania zabezpieczającego, kopiach zapasowych i zaporach sieciowych, różnych unikatowych identyfikatorach, komunikatach o błędach systemu i oprogramowania, statusie połączeń sieciowych, podłączonych urządzeniach peryferyjnych i innych podłączonych urządzeniach, a także inne podobnego rodzaju informacje i dane. Takie informacje pomagają Sprzedawcy zapobiec wielu powszechnym problemom, które mogą występować u Użytkownika, a także szybko identyfikować problemy, w sprawie których Użytkownik może prosić Sprzedawcę o pomoc.

Przejdź do treści Przejdź do menu