Versi 1.12 (Semakan 1,Jun 2020)

Perjanjian Lesen Pengguna Akhir

Sila baca terma dan syarat Perjanjian Lesen Pengguna Akhir ini (“Perjanjian”) dengan teliti sebelum menggunakan Penyelesaian (seperti yang ditakrifkan di bawah). Ini ialah kontrak sah yang mengikat. Dengan bersetuju secara elektronik, atau memasang Penyelesaian atau menggunakan Penyelesaian, anda menerima semua terma dan syarat Perjanjian ini bagi pihak anda sendiri dan mana-mana entiti atau individu yang anda wakili atau pemilik Peranti yang anda peroleh Penyelesaian untuknya (secara kolektif “anda”). Jika anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat Perjanjian ini, jangan teruskan proses pemasangan, jangan gunakan Penyelesaian dan padamkan atau musnahkan semua salinan Penyelesaian dalam simpanan atau kawalan anda.

Perjanjian ini berkaitan dengan penggunaan perisian (“Perisian”) tertentu oleh anda, perkhidmatan atau perkakasan dan perisian kekal berkaitan, termasuk sebarang Kemas Kini (setiap satu “Penyelesaian”) berhubung dengan penerimaan Perjanjian ini oleh anda dan sebarang Dokumentasi yang berkaitan. Dalam Perjanjian ini, “Vendor” bermaksud entiti yang dikenal pasti di sini yang menyediakan Penyelesaian kepada anda; “Dokumentasi” bermaksud sebarang manual pengguna dan arahan yang disediakan dengan Penyelesaian; dan “Syarat Berkaitan” bermaksud secara kolektif Tempoh Langganan berserta jenis Peranti, Bilangan Peranti yang Dibenarkan, syarat-syarat transaksi lain, syarat dan dokumen yang anda terima apabila anda memperoleh Penyelesaian (termasuk sebarang terma dan syarat jualan) dan sebarang perjanjian pengedaran, perjanjian penjual semula, perjanjian rakan kongsi atau perjanjian lain di antara anda dan Vendor atau ahli Kumpulan Vendor yang lain, serta batasan lain yang diterangkan oleh Bahagian 2 dan Dokumentasi.

Sila ambil maklum bahawa Perjanjian ini datang dalam dua bahagian. Bahagian 1 hingga 12 Perjanjian ini terpakai pada semua Penyelesaian, termasuk yang disenaraikan di bawah. Bahagian 13 menetapkan terma dan syarat tambahan yang mempengaruhi Penyelesaian atau kategori Penyelesaian tertentu, termasuk Perisian, Perkhidmatan dan Produk lain Pihak Ketiga (Bahagian 13.1); Lesen Penyedia Perkhidmatan Terurus (Bahagian 13.2); Pembersihan Pelayar (Bahagian 13.3); WiFi Finder (Bahagian 13.4); Avast Family Space (juga dijual sebagai Star Guard Family, Vodafone Family Protect and WINDTRE Family Protect) (Bahagian 13.5); Aplikasi Mudah Alih (Bahagian 13.6); Edisi Juruteknik (Bahagian 13.7); Pelan Jaminan (Bahagian 13.8); Sokongan Teknikal Premium (Bahagian 13.9); Akses Jarak Jauh; Perisian Bantuan (Bahagian 13.10); Avast Driver Updater (Bahagian 13.11), Avast Secure Web Gateway atau Avast Secure Internet Gateway (Bahagian 13.12), perkhidmatan HMA tertentu (Bahagian 13.13), Penyelesaian Rangkaian Peribadi Maya Vendor (Bahagian 13.14), sebarang dongel atau perkakas yang disediakan oleh Avast sebagai sebahagian daripada langganan anda (Bahagian 13.15), and Platform Perisikan Ancaman Mudah Alih (Bahagian 13.16). Perjanjian ini mengatasi dan menggantikan mana-mana perjanjian lain yang dibuat sebelum ini berhubung dengan versi Penyelesaian terdahulu.

Vendor boleh meminda Perjanjian ini pada bila-bila masa dengan memberikan notis kepada anda selaras dengan Perjanjian ini dan penggunaan berterusan anda bagi sebarang Penyelesaian yang berkenaan pada bila-bila masa sekurang-kurangnya 30 hari selepas tarikh notis akan bermaksud anda menerima pindaan Perjanjian ini. Vendor boleh meminta anda supaya menerima Perjanjian yang dipinda ini untuk meneruskan penggunaan Penyelesaian yang berkaitan yang telah anda beli sebelum ini. Jika anda menolak untuk menerima Perjanjian yang dipinda, Vendor boleh menamatkan penggunaan Penyelesaian yang terjejas itu, dalam hal ini anda boleh mendapatkan bayaran balik sebahagian dari yuran langganan yang telah anda bayar untuk bahagian Tempoh Langganan yang belum tamat tempoh atau tidak digunakan dengan mengikuti arahan yang boleh didapati di sini.

1. Lesen

Vendor memberi anda lesen bukan eksklusif untuk menggunakan Penyelesaian dan Dokumentasi untuk tempoh yang dipersetujui yang dinyatakan dalam Syarat Berkaitan, termasuk apa-apa pelanjutan atau pembaharuan tempoh yang dipersetujui (“Tempoh Langganan”), dengan syarat anda bersetuju dengan terma dan syarat Perjanjian ini.

2. Penggunaan Penyelesaian yang dibenarkan

2.1. Anda boleh menggunakan Penyelesaian pada, atau untuk menyokong, sehingga bilangan (“Bilangan Peranti yang Dibenarkan”) telefon mudah alih, telefon pintar, tablet, peralatan rangkaian mudah alih, peranti mudah alih yang lain, (setiap satu “Peranti Mudah Alih”), komputer peribadi, IoT dan peranti lain yang bersambung kepada Internet, atau peranti lain yang yang serasi dengan Penyelesaian (setiap satu, termasuk setiap Peranti Mudah Alih, satu “Peranti”) yang dinyatakan dalam Syarat Berkaitan secara eksklusif:

2.1.1. Dalam hal Penyelesaian di mana Vendor memperuntukkan untuk penggunaan korporat, komersial atau perniagaan (setiap satu, “Penyelesaian Perniagaan”), oleh anda atau ahli gabungan anda (entiti yang mengawal anda, dikawal oleh anda atau di bawah kawalan yang sama dengan anda) untuk tujuan perniagaan dalaman. Sekiranya terdapat sebarang penggunaan Penyelesaian Perniagaan oleh ahli gabungan anda, anda bertanggungjawab terhadap kepatuhan ahli gabungan anda dengan Perjanjian ini, dan pelanggaran oleh ahli gabungan anda akan dianggap pelanggaran oleh anda. Mana-mana kewajipan Vendor di bawah Perjanjian ini hanya perlu dilaksanakan kepada anda dan bukan ahli gabungan anda yang menggunakan Penyelesaian Perniagaan di bawah terma dan syarat Perjanjian ini.

2.1.2. Dalam kes untuk semua Penyelesaian lain, termasuk Avast Free Antivirus, AVG Free Antivirus, CCleaner Free dan semua Penyelesaian lain yang anda tidak perlu bayar yuran langganan atau harga lain sama ada untuk mendapatkan Penyelesaian atau untuk terus menggunakan Penyelesaian selepas tempoh percubaan (masing-masing, “Penyelesaian Pengguna”) oleh orang sebenar, atau ahli-ahli isi rumah untuk tujuan peribadi, bukan komersial. Untuk mengelakkan keraguan, tiada Penyelesaian Pengguna disediakan atau dilesenkan untuk digunakan oleh mana-mana: (i) orang sebenar bagi tujuan komersial; atau (ii) perniagaan, syarikat, entiti kerajaan, organisasi bukan kerajaan atau entiti bukan untuk keuntungan lain, atau institusi pendidikan.

2.2. Anda boleh membuat satu salinan sandaran Perisian.

2.3. Anda boleh menggunakan Penyelesaian pada satu atau beberapa pelayan fail atau mesin maya untuk digunakan pada satu rangkaian kawasan setempat dengan syarat Penyelesaian ini dikonfigurasikan untuk kegunaan rangkaian bagi satu (tetapi tidak lebih daripada satu) daripada tujuan berikut:

2.3.1. Pemasangan tetap Perisian ke dalam cakera keras atau peranti storan lain sehingga Bilangan Peranti yang Dibenarkan; atau

2.3.2. Penggunaan Penyelesaian pada rangkaian kawasan setempat seumpamanya, dengan syarat bilangan Peranti berlainan yang menggunakan Penyelesaian tidak melebihi Bilangan Peranti yang Dibenarkan; atau

2.3.3. Sekiranya Syarat Berkaitan memberikan anda hak menggunakan Penyelesaian untuk menyediakan Perkhidmatan MSP, gunakan Penyelesaian seperti yang diterangkan dalam Bahagian 13.2.

2.4. PENGGUNAAN PENYELESAIAN OLEH ANDA SELAIN DARIPADA YANG DIBENARKAN SECARA JELAS OLEH BAHAGIAN 2 PERJANJIAN INI ATAU SEBARANG PENJUALAN SEMULA ATAU PENGEDARAN PENYELESAIAN SELANJUTNYA MERUPAKAN PELANGGARAN MATERIAL BAGI PERJANJIAN INI DAN MUNGKIN MELANGGAR UNDANG-UNDANG HAK CIPTA YANG BERKAITAN.

3. kemas kini

Vendor, dari semasa ke semasa sepanjang Tempoh Langganan dan tanpa kebenaran atau persetujuan berasingan anda, boleh dari semasa ke semasa melaksanakan peningkatan atau kemas kini, atau penggantian untuk, apa-apa (“Kemas Kini”) Penyelesaian, dan disebabkan oleh pelaksanaan mana-mana yang tersebut anda mungkin tidak dapat menggunakan Penyelesaian atau Peranti berkenaan (atau sesetengah fungsi Peranti) sehingga mana-mana Kemas Kini tersebut dipasang atau diaktifkan sepenuhnya . Setiap Kemas Kini akan dianggap sebagai membentuk sebahagian daripada “Penyelesaian” untuk semua tujuan di bawah Perjanjian ini. Kemas kini boleh merangkumi tambahan dan pengeluaran mana-mana ciri atau fungsi tertentu yang ditawarkan oleh Penyelesaian atau boleh menggantikannya secara keseluruhan dan Vendor akan menentukan kandungan, ciri serta fungsi Penyelesaian yang dikemas kini mengikut budi bicara mutlaknya. Vendor tidak dikehendaki menawarkan anda pilihan untuk menolak atau menangguhkan Kemas Kini tetapi dalam sebarang keadaan, anda mungkin perlu memuat turun dan membenarkan pemasangan atau pengaktifan semua Kemas Kini untuk mendapatkan manfaat maksimum dari Penyelesaian. Vendor boleh berhenti menyediakan sokongan untuk Penyelesaian sehingga anda menerima dan memasang atau mengaktifkan semua Kemas Kini. Vendor akan menentukan waktu dan sama ada Kemas Kini itu sesuai mengikut budi bicara mutlaknya dan tidak wajib untuk menyediakan sebarang Kemas Kini kepada anda. Vendor mengikut budi bicaranya mutlaknya, boleh berhenti menyediakan Kemas Kini untuk sebarang versi Penyelesaian selain daripada versi terbaru atau Kemas Kini yang menyokong penggunaan Penyelesaian berhubung dengan mana-mana versi sistem pengendalian, program e-mel, program pelayar dan perisian lain yang dengannya Penyelesaian direka untuk dikendalikan.

4. Hak pemilikan

4.1. Penyelesaian dan Dokumentasi adalah harta intelektual Vendor dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta yang berkenaan, peruntukan perjanjian antarabangsa dan undang-undang lain yang berkenaan di negara tempat Penyelesaian digunakan. Struktur, organisasi dan kod komputer untuk sebarang Perisian dan perisian tegar (firmware) adalah rahsia perdagangan yang bernilai dan maklumat sulit Vendor. Sehingga ke tahap anda memberikan sebarang komen atau cadangan tentang Penyelesaian kepada Vendor, anda memberikan Vendor hak dan lesen untuk menyimpan dan menggunakan sebarang komen atau cadangan untuk sebarang tujuan dalam produk atau perkhidmatan semasa atau masa hadapan, tanpa sebarang bayaran pampasan kepada anda dan tanpa kelulusan anda terhadap simpanan atau penggunaan tersebut.

4.2. Kecuali seperti yang dinyatakan dalam Perjanjian ini, pemilikan dan penggunaan anda terhadap Penyelesaian tidak memberikan anda apa-apa hak atau hak milik kepada mana-mana hak harta intelektual dalam Penyelesaian atau Dokumentasi. Semua hak terhadap Penyelesaian dan Dokumentasi, termasuk semua hak cipta, paten, hak rahsia perdagangan, tanda dagangan dan hak harta intelektual lain yang berkaitan adalah terpelihara oleh Vendor.

5. Sekatan

5.1. Anda tidak boleh menyalin atau menggunakan Penyelesaian atau Pendokumenan kecuali seperti yang dinyatakan dalam Bahagian 2 Perjanjian ini. Anda tidak boleh dan tidak boleh membenarkan mana-mana pihak ketiga untuk:

5.1.1. menggunakan sebarang kod kebenaran, nombor lesen, gabungan nama pengguna/kata laluan atau kod pengaktifan lain atau nombor yang dibekalkan oleh Vendor yang berkaitan dengan sebarang Penyelesaian (“Kod Pengaktifan”) atau untuk lebih daripada bilangan Peranti yang ditentukan oleh Syarat Berkaitan;

5.1.2. mendedahkan apa-apa Kod Pengaktifan kepada mana-mana pihak selain daripada Vendor atau wakil yang dilantik oleh Vendor;

5.1.3. kecuali dibenarkan dengan nyata oleh undang-undang: (i) jurutera berbalik, meleraikan, menyusun semula, menterjemahkan, membina semula, mengubah atau mengeluarkan sebarang Penyelesaian atau mana-mana bahagian tandatangan Penyelesaian (termasuk sebarang Kod Hasad (seperti yang ditafsirkan di bawah) dan rutin pengesanan Kod Hasad); atau (ii) menukar, mengubah suai atau sebaliknya mengubah sebarang Penyelesaian (termasuk sebarang tanda tangan Kod Hasad yang berkaitan dan rutin pengesanan Kod Hasad). “Kod Hasad” bermaksud apa-apa kod, ciri, rutin atau peranti yang dimaksudkan, atau direka secara automatik, atau dalam kejadian tertentu yang berlaku, atau pada pengambilan atau kegagalan mengambil tindakan tertentu, atau pada arahan atau kawalan mana-mana orang atau entiti, untuk: (a) mengganggu pengendalian apa-apa perisian, perkhidmatan, peranti, harta, rangkaian atau data; (b) menyebabkan kemusnahan, perubahan, pemadaman apa-apa perisian, perkhidmatan, peranti, harta, rangkaian atau data, atau jika tidak menyebabkan pengendaliannya terganggu atau merosot; atau (c) membenarkan mana-mana orang atau entiti mengakses, menguasai, atau memusnahkan, mengubah, memadam, merosakkan, atau jika tidak mengganggu atau merosotkan pengendalian mana-mana bahagian sebarang perisian, perkhidmatan, peranti, harta, rangkaian atau data, dan apa-apa virus komputer, cecacing, pintu perangkap, pintu belakang, bom waktu, program berniat jahat, atau mekanisme seperti kunci perisian atau rutin untuk semak kata laluan, penyemakan nombor siri CPU, kebergantungan masa atau apa-apa kod lain yang bermaksud atau direka untuk membolehkan apa-apa perkara yang dihuraikan dalam definisi ini (termasuk applet Java, kawalan ActiveX, bahasa skrip, pemalam pelayar atau kandungan yang ditolak);

5.1.4. kecuali yang dibenarkan oleh perjanjian pengedaran, perjanjian penjual semula atau perjanjian lain antara anda dan Vendor atau ahli Kumpulan Vendor lain menerbitkan, menjual semula, mengedarkan, menyiarkan, menghantar, menyampaikan, memindahkan, menyandarkan, menyewa, berkongsi atau sublesen apa-apa Penyelesaian;

5.1.5. kecuali seperti yang dibenarkan secara nyata oleh Perjanjian ini (termasuk Bahagian 13.2, 13.5 dan 13.7), Syarat Berkaitan atau perjanjian lain antara anda dan Vendor atau ahli Kumpulan Vendor lain, menggunakan sebarang Penyelesaian untuk menguruskan kemudahan pihak ketiga atau memberi pihak ketiga akses kepada atau penggunaan mana-mana Penyelesaian pada biro perkhidmatan, pembahagian masa, perkhidmatan langganan atau penyedia perkhidmatan aplikasi atau lain-lain asas yang serupa;

5.1.6. penggunaan apa-apa Penyelesaian untuk menyediakan atau membangunkan produk atau perkhidmatan yang bersaing dengan Penyelesaian;

5.1.7. mengguna atau cuba untuk menggunakan apa-apa Penyelesaian untuk: (i) memuat naik, memuat turun, mengalir, menghantar, menyalin atau menyimpan apa-apa maklumat, data, atau bahan, atau melibatkan atau membantu dalam apa-apa aktiviti yang boleh: (A) melanggar hak harta intelektual atau hak-hak lain mana-mana pihak ketiga; (B) mengandungi apa-apa jenis bahan yang menyalahi undang-undang, berbahaya, mengancam, kasar, memfitnah atau yang tidak menyenangkan, (C) membahayakan atau cubaan membahayakan orang lain; (D) berpotensi untuk menghasut atau menghasilkan kelakuan yang menyalahi undang-undang, berbahaya, mengancam, kasar, mengganggu, menyalahi undang-undang, memfitnah, fitnah, kasar, lucah, melanggar privasi orang lain, kebencian, atau bersifat perkauman, etnik, diskriminasi seksual sebaliknya tidak menyenangkan; (E) menggalakkan atau menyediakan maklumat pengajaran mengenai aktiviti haram, menggalakkan kemudaratan atau kecederaan fizikal terhadap mana-mana kumpulan atau individu, atau menggalakkan apa-apa perbuatan kejam kepada haiwan; (F) menyamar sebagai mana-mana orang atau entiti atau jika tidak mencadangkan hubungan anda dengan seseorang atau entiti; atau (G) membantu sebarang penipuan atau pencurian; atau (H) merosakkan, melumpuhkan atau menjejaskan operasi, atau memperoleh atau cuba mendapatkan akses yang tidak dibenarkan, penerimaan, penggunaan, penyalinan, pengubahan atau pemusnahan atau kepada mana-mana harta, Peranti, perisian, perkhidmatan, rangkaian atau data dengan apa-apa cara, termasuk dengan menggodam, pemancingan data, perdayaan atau cuba mengelakkan atau mengalahkan mana-mana tembok api, perlindungan kata laluan atau perlindungan keselamatan maklumat lain atau kawalan dari segi apa pun; (ii) dengan apa-apa cara melanggar apa-apa undang-undang atau peraturan tempatan, kebangsaan atau antarabangsa yang berkenaan; (iii) memalsukan tajuk atau memanipulasi pengenal untuk menyembunyikan asal mana-mana kandungan yang dihantar melalui penggunaan Penyelesaian; (iv) memuat naik, menyiarkan, menghantar e-mel atau menghantar apa-apa pengiklanan, bahan promosi, "mel remeh", "spam", "surat berantai" atau "skim piramid" yang tidak diminta atau tidak dibenarkan; atau (v) mengumpul atau menyimpan data peribadi tanpa pengetahuan dan menyatakan persetujuan subjek data;

5.1.8. kerosakan, melumpuhkan atau menjejaskan pengendalian, atau mendapatkan atau cuba mendapatkan akses yang tidak dibenarkan kepada, apa-apa Penyelesaian atau kepada mana-mana harta, Peranti, perisian, perkhidmatan, rangkaian atau data yang disambungkan kepada, atau beroperasi dengan Penyelesaian atau kepada mana-mana kandungan atau data yang disimpan, diakses atau dihantar melalui Penyelesaian tersebut, dengan apa cara sekalipun, termasuk dengan cara menggodam, memancing data, perdayaan atau berusaha untuk memintas atau mengatasi mana-mana tembok api, perlindungan kata laluan atau perlindungan keselamatan maklumat yang lain atau kawalan sifat apa pun;

5.1.9. ujian atau penanda aras, atau mendedahkan atau menerbitkan keputusan ujian atau penanda aras, untuk sebarang Penyelesaian tanpa keizinan bertulis terlebih dahulu daripada Vendor; atau

5.1.10. mengalahkan atau memintas, cuba untuk mengalahkan atau memintas, atau memberi kuasa atau membantu mana-mana pihak ketiga dalam mengalahkan atau mengawal kawalan penggunaan salinan mana-mana Penyelesaian; atau

5.1.11. melanggar dasar Vendor yang mentadbir penggunaan yang boleh diterima Penyelesaiannya (“Dasar Guna Boleh Terima”), yang anda boleh dapati di sini. Sekiranya dan sehingga Perjanjian ini dan Dasar Guna Boleh Terima bercanggah, peruntukan yang lebih ketat akan dikekalkan.

5.2. Penyelesaian tertentu boleh memberi anda atau pengguna lain hak istimewa pentadbiran yang, antara lain, membolehkan pentadbir memantau Peranti lain dan/atau status Penyelesaian yang dilaksanakan pada Peranti lain, termasuk misalnya status Tempoh Langganan, mesej Penyelesaian, dan Kemas Kini. Anda menyatakan dan menjamin bahawa anda akan menggunakan keistimewaan pentadbiran tersebut hanya berhubung Peranti dan Penyelesaian yang anda telah diberi kebenaran dan bukan untuk tujuan lain. Anda turut menyatakan dan menjamin kepada Vendor bahawa: (i) anda mempunyai semua kuasa yang diperlukan untuk menerima Perjanjian ini, dan memasang dan/atau menggunakan Penyelesaian pada Peranti, bagi pihak mana-mana pemilik dan pengguna Peranti yang ditadbir; dan (ii) anda dengan ini menerima Perjanjian ini untuk dan bagi pihak: (A) mana-mana pemilik sedemikian dan pengguna Peranti yang ditadbir itu; dan (B) anda sendiri.

5.3. Penyelesaian tertentu mungkin membolehkan anda menerbitkan atau berkongsi secara terbuka dengan orang lain kandungan yang telah anda hasilkan atau peroleh daripada sumber lain (“Kandungan Pengguna”). Anda mengekalkan sebarang dan semua hak harta intelektual yang anda telah miliki di bawah undang-undang berkaitan dalam Kandungan Pengguna yang anda terbitkan atau kongsikan menerusi Penyelesaian, tertakluk kepada hak, lesen dan terma lain Perjanjian ini, termasuk sebarang hak asas orang lain dalam sebarang Kandungan Pengguna yang anda boleh gunakan atau ubah suai. Anda memberikan kepada setiap ahli Kumpulan Vendor, hak dan lesen tidak eksklusif, tidak terbatas, tanpa syarat, tanpa had, di seluruh dunia, tidak boleh ditarik balik, berterusan dan bebas royalti untuk menggunakan, menyalin, merekodkan, mengedar, menghasilkan semula, mendedahkan, menjual, menjual semula, memberi sublesen (menerusi pelbagai peringkat), mengubah suai, menyesuaikan, memaparkan, menyiarkan secara terbuka, menghantar, menerbitkan, menyiarkan, menterjemah, membuat kerja terbitan dan mengeksploitasi dalam apa jua cara sekalipun, semua atau mana-mana bahagian Kandungan Pengguna yang anda terbitkan atau kongsi melalui Penyelesaian (dan kerja-kerja terbitan daripadanya), semata-mata bagi tujuan menyediakan Penyelesaian kepada anda di bawah Perjanjian ini. Setiap kali anda menerbitkan atau berkongsi sebarang Kandungan Pengguna, anda menyatakan dan memberi jaminan kepada setiap ahli Kumpulan Vendor bahawa anda sekurang-kurangnya berumur dewasa di negeri atau dalam bidang kuasa tempat tinggal anda dan merupakan ibu bapa atau penjaga yang sah atau memiliki semua keizinan sewajarnya daripada ibu bapa atau penjaga yang sah, bagi mana-mana pengguna di bawah umur yang digambarkan di dalam atau menyumbang kepada mana-mana Kandungan Pengguna yang anda terbitkan atau kongsi dan berhubung dengan Kandungan Pengguna itu: (i) anda pengarang dan pemilik tunggal harta intelektual tersebut dan hak lain ke atas Kandungan Pengguna tersebut atau anda memiliki hak mengikut undang-undang untuk menerbitkan atau berkongsi Kandungan Pengguna tersebut dan memberikan hak kepada setiap ahli Kumpulan Vendor untuk menggunakannya seperti yang diterangkan dalam Bahagian 5.3, semuanya tanpa sebarang kewajipan yang dikenakan kepada mana-mana ahli Kumpulan Vendor untuk mendapatkan keizinan mana-mana pihak ketiga dan tanpa mewujudkan sebarang kewajipan atau liabiliti kepada mana-mana ahli Kumpulan Vendor; (ii) Kandungan Pengguna tersebut tepat; (iii) Kandungan Pengguna tersebut dan, mengenai kegunaan yang dibenarkan dan eksploitasi mana-mana ahli Kumpulan Vendor yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, tidak akan melanggar mana-mana harta intelektual atau hak lain mana-mana pihak ketiga; dan (iv) Kandungan Pengguna tersebut tidak akan melanggar Perjanjian ini atau menyebabkan kecederaan atau bahaya kepada sesiapa.

6. Waranti terhad; penafian dan pengecualian liabiliti

6.1. Tertakluk kepada syarat selebihnya dalam Bahagian 6, Vendor memberi jaminan kepada anda bahawa Penyelesaian akan berfungsi atau akan dilaksanakan sebahagian besarnya mengikut Dokumentasi untuk tempoh 30 hari selepas penerimaan awal Penyelesaian anda. Untuk membuat tuntutan waranti, anda mesti mengikut arahan yang disediakan oleh sumber anda memperoleh Penyelesaian tersebut. Jika Penyelesaian itu tidak berfungsi sebahagian besarnya mengikut Dokumentasi, liabiliti keseluruhan dan eksklusif setiap ahli Kumpulan Vendor dan setiap Rakan Kongsi Vendor, dan keseluruhan remedi dan eksklusif anda berhubung dengan waranti tersebut akan terhad kepada pilihan Vendor, sama ada: (i) penggantian bagi Penyelesaian; atau (ii) pemulangan Penyelesaian untuk mendapatkan bayaran balik bagi sebahagian daripada yuran langganan yang anda telah bayar bagi bahagian Tempoh Langganan yang belum tamat tempoh atau tidak digunakan. Waranti ini terpakai hanya kepada Penyelesaian tersebut seperti yang diserahkan pada asalnya dan tidak merangkumi: (i) sebarang Kemas Kini; (ii) sebarang kecacatan yang disebabkan oleh gabungan, operasi atau penggunaan Penyelesaian dengan: (A) perisian, perkakasan atau bahan lain yang tidak disediakan oleh Vendor; atau (B) Peranti, perisian atau bahan lain yang tidak mematuhi syarat Vendor yang dinyatakan dalam Dokumentasi.

6.2. KECUALI SEPERTI YANG DINYATAKAN DALAM BAHAGIAN 6.1 PERJANJIAN INI, AHLI-AHLI KUMPULAN VENDOR DAN RAKAN KONGSI VENDOR TIDAK MENJAMIN PRESTASI ATAU HASIL YANG ANDA MUNGKIN PEROLEH APABILA MENGGUNAKAN SEBARANG PENYELESAIAN ATAU PENDOKUMENAN. KECUALI SEPERTI YANG DINYATAKAN DALAM BAHAGIAN 6.1 PERJANJIAN INI, PENYELESAIAN INI DISEDIAKAN “SEBAGAIMANA ADANYA” DAN AHLI KUMPULAN VENDOR DAN RAKAN KONGSI VENDOR TIDAK MEMBERI JAMINAN ATAU SYARAT SECARA NYATA ATAU TERSIRAT DAN, SETAKAT MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, MENAFIKAN APA-APA DAN SEMUA SYARAT DAN WARANTI TERSIRAT OLEH STATUT, UNDANG-UNDANG BIASA, PERUNDANGAN ATAU TEORI UNDANG-UNDANG YANG LAIN, TERMASUK JAMINAN TERSIRAT ATAU SYARAT BUKAN PELANGGARAN HAK PIHAK KETIGA, HAK MILIK, KEBOLEHDAGANGAN, KUALITI SESUAI ATAU KESESUAIAN UNTUK SEBARANG TUJUAN TERTENTU. VENDOR TIDAK MEMBERI JAMINAN BAHAWA OPERASI MANA-MANA PENYELESAIAN TIDAK AKAN TERGANGGU ATAU BEBAS RALAT, BAHAWA PENYELESAIAN AKAN BERFUNGSI DENGAN BETUL PADA SEBARANG PERANTI ATAU DENGAN SEBARANG KONFIGURASI PERKAKASAN DAN/ATAU PERISIAN TERTENTU ATAU MANA-MANA PENYELESAIAN AKAN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN SEPENUHNYA PADA INTEGRITI DATA YANG DIPILIH, MAKLUMAT ATAU KANDUNGAN YANG DISIMPAN ATAU DIHANTAR MELALUI INTERNET.

6.3. WALAU APA PUN PERUNTUKAN LAIN DALAM PERJANJIAN INI, SEBARANG PENYELESAIAN YANG DISEDIAKAN UNTUK ANDA TANPA BAYARAN (TERMASUK SEBARANG PENYELESAIAN YANG DISEDIAKAN SEBAGAI PENYELESAIAN “PERCUMA”, “PERCUBAAN” ATAU “BETA”) DISEDIAKAN ATAS DASAR “SEBAGAIMANA ADANYA”, “DENGAN SEMUA KEROSAKAN” DAN “SEPERTI YANG TERSEDIA”, TANPA SEBARANG JENIS WARANTI DAN TANPA SOKONGAN ATAU PERKHIDMATAN LAIN OLEH VENDOR.

6.4. SEHINGGA TAKAT SEPENUHNYA YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, VENDOR ATAU MANA-MANA SYARIKAT YANG MENGAWAL, DIKAWAL OLEH ATAU DI BAWAH KAWALAN YANG SAMA DENGAN VENDOR (SECARA KOLEKTIFNYA “KUMPULAN VENDOR”) ATAU EJEN, PEMBERI LESEN, WAKIL, PEMBEKAL, PENGEDAR, PENJUAL SEMULA, PEMBAWA WAYARLES YANG TERDAPAT PADA RANGKAIAN ATAU SISTEM YANG MENYEDIAKAN PENYELESAIAN ATAU RAKAN NIAGA MANA-MANA AHLI KUMPULAN VENDOR YANG LAIN (SECARA KOLEKTIFNYA “RAKAN KONGSI VENDOR”) AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA ATAU MANA-MANA PIHAK KETIGA TERHADAP:

6.4.1. APA JUA BENTUK KEROSAKAN ATAU KERUGIAN TIDAK LANGSUNG, LANJUTAN, SAMPINGAN, PUNITIF, KHAS ATAU TELADAN TANPA MENGAMBIL KIRA SEBAB ATAU TEORI LIABILITI;

6.4.2. SEBARANG KEROSAKAN BAGI SEBARANG KERUGIAN PERNIAGAAN, KEUNTUNGAN ATAU HASIL, KEHILANGAN PRIVASI, KEHILANGAN PENGGUNAAN APA-APA PERANTI ATAU PENYELESAIAN (TERMASUK PENYELESAIAN), PERBELANJAAN YANG TERBAZIR, KOS PEMULIHAN ATAU PENGGANTIAN BARANGAN, PERKHIDMATAN ATAU PRODUK DIGITAL, GANGGUAN PERNIAGAAN, APA-APA PENDEDAHAN ATAU KERUGIAN TANPA KEBENARAN (TERMASUK SEBARANG KEROSAKAN, PENURUNAN ATAU KETIDAKTERSEDIAAN) SEBARANG DATA ATAU MAKLUMAT (SAMA ADA SEBARANG KERUGIAN, KEROSAKAN, ATAU PERBELANJAAN TERDAHULU MERUPAKAN KERUGIAN ATAU KEROSAKAN LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG ATAU TIDAK); ATAU

6.4.3. SEBARANG KERUGIAN ATAU KEROSAKAN KEWANGAN ATAU BUKAN KEWANGAN YANG TIMBUL AKIBAT PERJANJIAN INI ATAU SEBARANG PENYELESAIAN YANG DISEDIAKAN DI BAWAH INI;

WALAUPUN JIKA AHLI KUMPULAN VENDOR ATAU RAKAN KONGSI VENDOR TELAH MAKLUMI TENTANG KEMUNGKINAN SEBARANG KERUGIAN ATAU KEROSAKAN. MESKIPUN TERDAPAT SESUATU YANG BERTENTANGAN DALAM PERJANJIAN INI, AHLI KUMPULAN VENDOR ATAU MANA-MANA RAKAN KONGSI VENDOR TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA ATAU MANA-MANA PIHAK KETIGA KE ATAS SEBARANG KERUGIAN ATAU KEROSAKAN (SAMA ADA SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG) UNTUK SEBARANG AKSES TANPA KEBENARAN KEPADA ATAU SEBARANG KEROSAKAN, PENURUNAN KETIDAKTERSEDIAAN, PEMADAMAN, KECURIAN, KEMUSNAHAN, PENGUBAHSUAIAN, PENDEDAHAN ATAU KEHILANGAN SEBARANG DATA, MAKLUMAT ATAU KANDUNGAN YANG DIHANTAR, DITERIMA ATAU DISIMPAN OLEH ATAU BERHUBUNG DENGAN SEBARANG PENYELESAIAN WALAU APA JUGA PUNCANYA. SEHINGGA KE TAHAP MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, DALAM APA JUA HAL, JUMLAH LIABILITI TERKUMPUL MANA-MANA AHLI KUMPULAN VENDOR ATAU MANA-MANA RAKAN KONGSI VENDOR UNTUK SEMUA KERUGIAN DAN KEROSAKAN KEPADA ANDA ATAU MANA-MANA PIHAK KETIGA YANG TIMBUL AKIBAT ATAU YANG BERKAITAN DENGAN MANA-MANA PENYELESAIAN, LANGGANAN ATAU PERJANJIAN INI TIDAK AKAN MELEBIHI: (I) LIMA DOLAR AMERIKA SYARIKAT (US$ 5.00); DAN (II) JUMLAH YURAN LANGGANAN YANG TELAH ANDA BAYAR BAGI TEMPOH 12 BULAN TERDAHULU DARI TEMPOH LANGGANAN.

6.5. PENGECUALIAN DAN HAD LIABILITI AHLI KUMPULAN VENDOR DAN RAKAN KONGSI VENDOR YANG TERKANDUNG DALAM PERJANJIAN INI TIDAK AKAN MENGEHADKAN ATAU MENGECUALIKAN POTENSI LIABILITI MEREKA UNTUK:

6.5.1. KEMATIAN, KECEDERAAN PERIBADI ATAU KEROSAKAN KE ATAS HARTA YANG NYATA ATAU PENIPUAN MELEBIHI TAHAP YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN; DAN

6.5.2. SEBARANG HAL YANG MUNGKIN TIDAK TERHAD ATAU DIKECUALIKAN OLEH UNDANG-UNDANG BERKAITAN.

7. Privasi; pemprosesan maklumat peribadi DAN LAIN

7.1. Istilah “Data,” seperti yang digunakan dalam Perjanjian dan Dasar Privasi ini, bermaksud: (a) maklumat yang anda berikan kepada Vendor, ahli lain Kumpulan Vendor, atau Rakan Vendor dalam pesanan Penyelesaian, termasuk nama anda, alamat pengebilan (termasuk poskod), alamat e-mel, nombor telefon, nombor kad atau akaun pembayaran, kad pembayaran atau kod pengesahan akaun, tarikh mula dan tarikh tamat tempoh kad pembayaran, kata laluan akaun yang anda pilih untuk akaun anda dengan Vendor atau ahli lain Kumpulan Vendor, dan lain-lain Data Pengebilan sebagaimana ditakrifkan dalam Dasar Privasi Vendor (di “Dasar Privasi”, yang boleh didapati di sini)(secara kolektif,“Data Transaksi”); (b) maklumat yang Vendor, ahli lain Kumpulan Vendor atau Rakan Vendor kumpul semasa pemprosesan dan memenuhi pesanan anda untuk Penyelesaian, termasuk maklumat tentang buatan, model, sistem operasi dan butir-butir lain yang mengenal pasti Peranti anda, nama pembekal perkhidmatan Internet anda, alamat protokol Internet (IP) anda; dan (c) maklumat mengenai pemasangan dan penggunaan Penyelesaian anda ((b) dan (c) yang dirujuk secara kolektif sebagai “Data Perkhidmatan” dalam Dasar Privasi).

7.2. Anda membenarkan Vendor, ahli lain dari Kumpulan Vendor atau Rakan Vendor, untuk menggunakan Data anda, bagi tujuan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi. Anda memperakui bahawa penggunaan Data anda termasuk pemprosesan dan memenuhi pesanan anda untuk langganan, mempertingkatkan Penyelesaian, dan memberi maklumat kepada anda mengenai Penyelesaian yang telah anda langgan dan menawarkan Penyelesaian yang lain. Anda mengakui bahawa Vendor atau ahli lain dari Kumpulan Vendor boleh berkongsi Data anda dengan Rakan Vendor seperti penyedia platform e-dagang Vendor dan pemproses pembayaran, pembekal yang menyediakan sokongan, perkhidmatan dan Penyelesaian kepada anda bagi pihak Vendor dan pembekal yang menyediakan Vendor atau ahli Kumpulan Vendor dengan analisis pembelian serta analisis kemalangan berkenaan dengan Penyelesaian. Anda juga mengakui bahawa Vendor atau ahli Kumpulan Vendor boleh berkongsi Data yang tidak dikenali dan diagregatkan dengan pihak ketiga untuk menganalisiskan trend.

8. Penamatan

8.1. Perjanjian ini akan segera ditamatkan apabila pelanggaran mana-mana kewajipan anda dalam Perjanjian ini (termasuk sebarang pelanggaran kewajipan anda dalam Bahagian 2, 5 atau 10), yang akan mengakibatkan pelucuthakan sebarang hak yang mungkin anda terima Kemas Kini atau untuk mendapatkan bayaran balik untuk bahagian yuran langganan yang telah anda bayar untuk bahagian Tempoh Langganan yang belum luput atau tidak digunakan. Vendor berhak mendapatkan sebarang penyelesaian lain yang terdapat di bawah undang-undang sekiranya pelanggaran anda terhadap kewajipan anda di bawah Perjanjian ini memberi kesan buruk terhadap sebarang ahli Kumpulan Vendor atau sebarang Rakan Kongsi Vendor. Pengecualian dan had liabiliti ahli Kumpulan Vendor dan Rakan Kongsi Vendor yang terkandung dalam Perjanjian ini masih akan berkuat kuasa selepas penamatan Perjanjian ini.

8.2. Vendor, dengan memberikan notis kepada anda, boleh dengan serta-merta menamatkan Perjanjian ini untuk kemudahan pada bila-bila masa berhubung dengan mana-mana Penyelesaian tertentu atau semua Penyelesaian dan liabiliti keseluruhan dan eksklusif setiap ahli Kumpulan Vendor dan setiap Rakan Vendor, dan remedi tunggal dan eksklusif anda, berkenaan dengan apa-apa penamatan sedemikian akan terhad kepada bayaran balik bagi bahagian yuran langganan yang anda telah bayar bagi bahagian Tempoh Langganan yang belum tamat tempoh atau tidak digunakan. Daripada tarikh berkuat kuasa penamatan tersebut, anda tidak boleh lagi menggunakan sebarang Penyelesaian dan Dokumentasi yang berkaitan.

8.3. Sekiranya Tempoh Langganan disyaratkan kepada anda untuk membayar yuran atau caj, dan jika Vendor belum menerima pembayaran pada hari 15hb setelah tarikh akhir pembayaran, anda akan dianggap telah menyerahkan lesen anda untuk menggunakan Penyelesaian, dan lesen akan segera dihentikan tanpa tindakan selanjutnya oleh anda atau Vendor.

9. Hak terhad Kerajaan A.S

Semua Penyelesaian yang layak sebagai “barangan komersial”, seperti istilah yang didefinisikan dalam 48 C.F.R. 2.101, yang terdiri daripada “perisian komputer komersial” dan “dokumentasi perisian komputer komersial” sebagai terma yang digunakan dalam 48 C.F.R. 12.212. Selaras dengan 48 C.F.R. 12.212 dan 48 C.F.R. 227.7202-1 hingga 227.7202-4, semua pengguna akhir Kerajaan A.S yang memperoleh Penyelesaian sedemikian dan Dokumentasi yang berkaitan dengan hak-hak yang dinyatakan dalam Perjanjian ini yang terpakai kepada pelanggan bukan kerajaan. Penggunaan Penyelesaian tersebut dan Dokumentasi yang berkaitan merupakan persetujuan oleh entiti Kerajaan A.S. bahawa perisian komputer dan dokumentasi perisian komputer adalah komersial dan merupakan penerimaan hak dan sekatan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.

10. Kawalan eksport

Anda hendaklah mematuhi semua undang-undang antarabangsa dan A.S. yang berkenaan yang mengawal eksport dan eksport semula Penyelesaian ini, termasuk Peraturan Pentadbiran Eksport A.S. serta pengguna akhir, kegunaan akhir dan sekatan destinasi yang dikeluarkan oleh A.S. dan kerajaan lain. Tanpa menjejaskan hal umum di atas, anda mewakili, menjamin dan berjanji bahawa: (i) anda bukan ahli mana-mana senarai orang yang ditolak, senarai yang tidak disahkan, senarai entiti, senarai warganegara yang dilantik khas, senarai yang ditolak atau mana-mana senarai lain yang diterbitkan oleh Kerajaan A.S.; dan (ii) anda tidak akan menggunakan, mengeksport atau mengeksport semula sebarang Penyelesaian di, atau, wilayah, destinasi, syarikat atau individu yang melanggar embargo A.S. dan Kesatuan Eropah atau sekatan perdagangan. Anda akan membayar ganti rugi, mempertahankan dan melepaskan setiap ahli Kumpulan Vendor terhadap sebarang tuntutan, permintaan, saman atau prosiding, dan semua ganti rugi, liabiliti, kos dan perbelanjaan yang timbul daripada kegagalan anda untuk mematuhi Bahagian 10ini.

11. Perjanjian Timbang Tara Yang Mengikat Dan Penepian Tindakan Mahkamah

11.1. Bahagian 11 ini diguna pakai untuk sebarang Pertikaian yang timbul daripada atau yang berkaitan dengan sebarang Penyelesaian, langganan untuk sebarang Penyelesaian atau Perjanjian ini dan melibatkan anda dan Vendor. “Pertikaian,” bagi tujuan Bahagian 11, ini bermaksud sebarang pertikaian, tindakan atau kontroversi lain tanpa mengira kuasa tindakan tertentu yang ditegaskan (misalnya ia merangkumi, antara kemungkinan sebarang kuasa tindakan lain atau asas undang-undang, tuntutan terhadap pelanggaran kontrak, salah nyata atau penipuan, ganti rugi, tort (termasuk kecuaian dan liabiliti produk yang ketat), dan pelanggaran statut atau peraturan).

11.2. Sekiranya berlaku Pertikaian, anda harus memberi notis Pertikaian kepada Vendor, iaitu kenyataan bertulis bagi nama, alamat, maklumat hubungan anda, fakta yang menimbulkan Pertikaian dan pelepasan yang anda minta. Anda mesti menghantar sebarang notis Pertikaian melalui e-mel kepada Vendor di legal@avast.com (nyatakan Subjek: Bahagian 11 Notis Pertikaian Di Bawah EULA).

11.3. SEBARANG PROSIDING UNTUK MENYELESAIKAN ATAU MEMBUAT LITIGASI KE ATAS SEBARANG PERTIKAIAN DALAM MANA-MANA FORUM AKAN DILAKSANAKAN SEPENUHNYA SECARA INDIVIDU. ANDA TIDAK AKAN BERUSAHA UNTUK MEMPERDENGARKAN SEBARANG PERTIKAIAN SEBAGAI TINDAKAN KELAS, TINDAKAN PEGUAM PERIBADI ATAU DI MANA SALAH SATU PIHAK BERTINDAK ATAU BERCADANG UNTUK BERTINDAK DALAM KAPASITI WAKIL. TIADA TIMBANG TARA ATAU PROSIDING AKAN DIGABUNGKAN DENGAN YANG LAIN TANPA PERSETUJUAN AWAL SECARA BERTULIS DARIPADA SEMUA PIHAK TERHADAP SEMUA TIMBANG TARA ATAU PROSIDING YANG TERLIBAT.

11.4. Sekiranya anda dan Vendor tidak menyelesaikan sebarang Pertikaian melalui rundingan tidak formal, sebarang usaha lain untuk menyelesaikan Pertikaian akan dijalankan secara eksklusif oleh timbang tara mengikat yang ditadbir oleh Akta Timbang Tara Persekutuan Amerika Syarikat (“FAA”), 9 U.S.C. § 1 et seq, dan undang-undang substantif Negeri New York (tanpa mengambil kira pilihan prinsip undang-undang). Kecuali seperti yang diperuntukkan dalam Bahagian 11.5 di bawah, anda melepaskan hak untuk membuat litigasi (atau mengambil bahagian dalam litigasi sebagai satu pihak atau ahli kelas) terhadap semua Pertikaian dalam mahkamah di hadapan seorang hakim atau juri. Sebaliknya, semua Pertikaian akan diselesaikan di hadapan penimbang tara yang berkecuali, di mana keputusannya akan dianggap muktamad kecuali bagi hak semakan semula kehakiman yang terhad di bawah FAA. Mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa ke atas pihak itu boleh menguatkuasakan keputusan penimbang tara tersebut.

11.5. Keperluan timbang tara Bahagian 11 ini adalah tertakluk kepada pengecualian berikut:

11.5.1. Anda boleh membuat litigasi sebarang Pertikaian dalam mahkamah tuntutan kecil, dalam negara atau subdivisyen politik serupa yang lain di mana anda menetap, jika Pertikaian memenuhi semua keperluan untuk didengar dalam mahkamah tuntutan kecil. Jika anda memulakan tuntutan dalam mahkamah tuntutan kecil, anda bertanggungjawab terhadap semua kos dan bayaran mahkamah.

11.5.2. Semua Pertikaian berkenaan apa-apa dakwaan salah guna harta intelektual anda atau Vendor akan diselesaikan dalam mahkamah.

11.5.3. Jika anda merupakan pengguna dan bermastautin di Kesatuan Eropah, Norway, Iceland atau Lichtenstein, anda berhak menyuarakan Pertikaian anda menerusi platform Internet untuk penyelesaian pertikaian dalam talian yang diwujudkan oleh Suruhanjaya Eropah (“Platform ODR”). Platform ODR bertujuan untuk memudahkan penyelesaian di luar mahkamah yang berkaitan dengan pembelian barangan dan perkhidmatan dalam talian antara pengguna dan pedagang yang berpangkalan di Kesatuan Eropah, Norway, Iceland dan Lichtenstein. Anda boleh mendapatkan Platform ODR dengan mengikut pautan ini: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.6. Sebarang timbang tara akan dikawal oleh American Arbitration Association (“AAA”) menurut “Peraturan Timbang Tara Pengguna” AAA berkuat kuasa pada 1 September 2014, termasuk “Kos Timbang Tara (Termasuk Yuran Pentadbiran AAA)” berkuat kuasa 1 September 2014 (secara kolektifnya “Prosedur Pengguna”) dan akan tertakluk kepada perkara berikut:

11.6.1. Prosedur Pengguna menyediakan yuran tertentu, secara khusus memperuntukkan sebahagian kepada pengguna (anda) dan lain-lain pada perniagaan (Vendor). Jika tuntutan anda ialah US$75,000 atau kurang, Vendor akan membayar semua yuran dan kos yang dinyatakan tersebut, termasuk yang diperuntukkan kepada pengguna. Vendor tidak bersetuju untuk menanggung sebarang kos lain. Jika tuntutan anda lebih daripada US$75,000, Prosedur Pengguna akan mengawal pembayaran.

11.6.2. Kecuali seperti yang tersedia di bawah, Prosedur Pengguna AAA hendaklah digunakan pada apa-apa Pertikaian antara pihak-pihak. Walau bagaimanapun, menurut Peraturan Timbang Tara Pengguna R-1(e), satu pihak boleh membangkitkan permohonan Peraturan Timbang Tara Pengguna yang betul kepada penimbang tara untuk keputusan akhir. Perjanjian ini mengawal setakat ia bercanggah dengan Prosedur Pengguna. Anda bersetuju untuk memulakan timbang tara hanya di negara atau lain-lain pecah bahagian politik yang sama di tempat anda tinggal. Prosiding timbang tara akan dilaksanakan menerusi panggilan persidangan. Walau bagaimanapun, jika prosiding dilaksanakan menurut Prosedur Pengguna AAA, penimbang tara hendaklah mempunyai kuasa budi bicara untuk mengehendaki perbicaraan secara bersemuka setelah permintaan daripada pihak terlibat.

11.6.3. Anda dan Vendor bersetuju bahawa penggunaan AAA untuk mentadbir timbang tara tidak sepadu dengan perjanjian pihak-pihak untuk menimbang tara Pertikaian. Jika AAA yang tidak akan atau tidak boleh menjalankan timbang tara, anda dan Vendor hendaklah berunding dengan niat baik untuk bersetuju dengan seorang penimbang tara tunggal yang akan menyelesaikan Pertikaian sebagaimana yang diperuntukkan dalam Prosedur Pengguna. Jika pihak-pihak tidak boleh bersetuju dengan seorang penimbang tara, mahkamah yang mempunyai bidang kuasa kompeten boleh melantik seorang penimbang tara yang hendaklah mematuhi Prosedur Pengguna AAA.

11.6.4. Jika satu atau beberapa bahagian dalam Bahagian 11 ini didapati menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan ke atas semua atau sebahagian daripada Pertikaian, maka, dan hanya dalam keadaan tersebut, bahagian tersebut akan diputuskan dan Pertikaian tersebut akan diselesaikan tertakluk pada semua bahagian yang selebihnya di Bahagian 11 ini dan semua peruntukan lain dalam Perjanjian ini. Jika pemutusan sedemikian pada semua atau sebahagian Pertikaian yang dibicarakan di mahkamah, bidang kuasa eksklusif untuk mana-mana prosiding mahkamah sedemikian akan menjadi mahkamah yang berada di daerah New York, New York, A.S. Bagi tujuan sebarang prosiding mahkamah, anda memberi keizinan dan tidak akan mencabar, bidang kuasa peribadi New York, mahkamah New York ke atas anda dan anda seterusnya mengetepikan bantahan berdasarkan tempat yang tidak wajar atau forum tidak mudah dan tidak akan memindahkannya ke daerah atau bidang kuasa yang lain.

11.7. Walau apa pun perenggan Bahagian 11, yang terdahulu, jika anda mendapatkan Penyelesaian untuk selain kegunaan peribadi atau di rumah, prosiding timbang tara, termasuk bayaran kos, akan ditadbir menurut Peraturan Timbang Tara Komersial AAA (“Prosedur Komersial”). Prosedur Komersial sewajarnya digunakan terhadap sebarang Pertikaian antara pihak dan anda tidak akan menyokong sebaliknya dalam sebarang prosiding. Walau bagaimanapun, Perjanjian ini mengawal setakat ia bercanggah dengan Prosedur Komersial.

12. Umum

12.1. Notis. Vendor boleh pada bila-bila masa menghantar sebarang notis kepada anda melalui mel elektronik, tetingkap timbul, kotak dialog atau cara lain, walaupun anda dalam hal-hal tertentu anda mungkin tidak menerima notis ini melainkan dan sehingga anda melancarkan Penyelesaian. Apa-apa notis seperti itu akan dianggap telah dihantar pada tarikh Vendor menyediakannya untuk kali pertama melalui Penyelesaian, tanpa mengira bila sebenarnya anda menerimanya.

12.2. Soalan Tentang Perjanjian Ini. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan berkenaan Perjanjian ini atau ingin meminta apa-apa maklumat daripada Vendor, sila tulis kepada Avast Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, Prague 4, Postal Code 140 00, Czech Republic, e-mel: support@avast.com, tel.: +420 274 005 777 atau lawati laman sokongan kami di www.avast.com/support.

12.3. Perjanjian Berasingan. Jika anda memperoleh dua atau lebih Penyelesaian, walaupun dalam satu transaksi, atau anda memperoleh langganan kepada mana-mana satu Penyelesaian dalam pelbagai transaksi, anda mungkin telah menerima Perjanjian Lesen Pengguna Akhir ini beberapa kali. Walaupun terma dan syarat yang anda terima mungkin serupa atau sama, setiap kali anda menerima terma dan syarat Perjanjian Lesen Pengguna Akhir ini, anda memasuki dalam perjanjian yang berbeza dan berasingan antara anda dan Vendor yang menyediakan Penyelesaian yang berkenaan.

12.4. Keseluruhan Perjanjian. Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara anda dan Vendor berkaitan dengan penggunaan Penyelesaian dan Dokumentasi. Perjanjian ini menggantikan semua komunikasi, cadangan, kenyataan, waranti dan wakil terdahulu atau semasa secara lisan atau bertulis berhubung dengan pemasangan dan/atau penggunaan Penyelesaian atau Dokumentasi. Walau apa pun yang disebut di atas, tiada apa-apa dalam Perjanjian ini akan mengurangkan sebarang hak yang anda mungkin miliki di bawah undang-undang perlindungan pengguna sedia ada atau undang-undang berkaitan lain dalam bidang kuasa anda yang tidak boleh diketepikan oleh kontrak. Perjanjian ini, Syarat Berkaitan dan Dokumentasi, setakat yang dapat dilaksanakan secara munasabah, akan ditafsirkan untuk menjadi konsisten antara satu sama lain, tetapi sekiranya berlaku konflik dokumen-dokumen ini akan dikawal mengikut susunan yang berikut: (i) Syarat Berkaitan; (ii) Perjanjian ini; dan (iii) Dokumentasi.

12.5. Tafsiran. Tajuk Perjanjian ini tidak menjejaskan tafsirannya. Penggunaan sebarang jantina termasuk semua jantina. Bentuk tunggal termasuk bentuk jamak dan sebaliknya. Di mana perkataan atau frasa ditentukan, bentuk tatabahasanya yang lain mempunyai maksud yang sepadan. Perkataan “menyertakan” dan “termasuk” akan ditafsirkan sebagai diikuti oleh perkataan “tanpa had.” Sebarang rujukan kepada “penggunaan” mana-mana perisian, Penyelesaian atau Kemas kini oleh anda akan dianggap mengandungi sebarang pemasangan apa-apa perisian, Penyelesaian atau Kemas kini oleh anda (melainkan jika konteksnya mempunyai makna yang lain). Asalnya Perjanjian ini disediakan dalam bahasa Inggeris. Walaupun Vendor mungkin menyediakan satu atau beberapa versi terjemahan Perjanjian ini untuk kemudahan anda, versi bahasa Inggeris Perjanjian ini akan menjadi versi yang mengawal Perjanjian ini jika berlaku apa-apa konflik atau percanggahan. Sekiranya satu kesamaran atau persoalan niat atau tafsiran berlaku, dalam sebarang prosiding kehakiman atau sebaliknya, terma Perjanjian ini hendaklah ditafsirkan sebagai telah digubal bersama oleh kedua-dua pihak dan tiada anggapan atau beban bukti akan timbul memihak atau tidak memihak mana-mana pihak menurut kuasa pengarang mana-mana peruntukan Perjanjian ini.

12.6. Kebolehasingan. Sekiranya mana-mana peruntukan Perjanjian ini dianggap sebagai menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan di bawah mana-mana undang-undang yang berkaitan, ia hendaklah sehingga ke tahap dianggap bukan sebahagian daripada Perjanjian ini tetapi Perjanjian ini yang selebihnya akan kekal sah dan boleh dikuatkuasakan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkaitan.

12.7. Kemustahilan. Vendor tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kegagalan atau kelewatan dalam prestasi, kerana secara keseluruhan atau sebahagian, kegagalan utiliti (termasuk kuasa), kegagalan Internet, kegagalan telekomunikasi atau perkhidmatan teknologi maklumat, kegagalan telekomunikasi atau peralatan teknologi maklumat, mogok atau gangguan tenaga kerja yang lain (termasuk tanpa had, mogok atau lain-lain gangguan pekerja yang timbul berhubung mana-mana ahli Kumpulan Vendor atau mana-mana Rakan Kongsi Vendor), peperangan atau keganasan, serangan penafian perkhidmatan atau serangan teknologi maklumat lain atau pelanggaran yang melibatkan mana-mana ahli Kumpulan Vendor atau mana-mana Rakan Kongsi Vendor, banjir, sabotaj, kebakaran, bencana alam, atau apa-apa sebab lain yang di luar kawalan munasabah mana-mana ahli Kumpulan Vendor atau Rakan Kongsi Vendor.

12.8. Penepian. Kegagalan mana-mana pihak menuntut prestasi sebenar bagi mana-mana terma, syarat dan peruntukan dalam Perjanjian ini tidak boleh dianggap sebagai penepian atau pelepasan terhadap pematuhan Perjanjian pada masa akan datang, dan terma, syarat dan peruntukan Perjanjian ini akan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya. Tiada penepian mana-mana terma atau syarat Perjanjian ini di sebelah mana-mana pihak akan berkuat kuasa untuk apa-apa tujuan sekalipun melainkan penepian sedemikian diberikan secara bertulis dan ditandatangani oleh pihak tersebut. Penepian mana-mana pihak daripada pelanggaran mana-mana peruntukan Perjanjian ini oleh pihak yang lain tidak boleh dianggap sebagai penepian berterusan pelanggaran tersebut atau sebagai penepian pelanggaran lain bagi peruntukan yang sama atau peruntukan lain dalam Perjanjian ini.

12.9. Peruntukan. Anda tidak boleh memperuntukkan hak atau kewajipan anda di bawah Perjanjian ini tanpa persetujuan awal secara bertulis daripada Vendor. Vendor boleh memperuntukkan Perjanjian ini pada bila-bila masa mengikut budi bicaranya semata-mata tanpa sebarang persetujuan awal secara bertulis daripada anda.

12.10. Tiada Benefisiari Pihak Ketiga. Tiada apa-apa dalam Perjanjian ini, secara nyata atau tersirat, dimaksudkan untuk atau akan diberikan kepada mana-mana orang selain anda, ahli Kumpulan Vendor dan Rakan Kongsi Vendor, apa-apa hak, faedah atau apa jua bentuk remedi di bawah atau oleh sebab Perjanjian ini. Tiada orang lain selain anda, Vendor dan ahli Kumpulan Vendor boleh membawa punca tindakan menurut Perjanjian ini. Vendor berhak (tetapi tidak diwajibkan) untuk menguatkuasakan apa-apa hak, remedi, pengehadan dan pengecualian liabiliti, dan pertahanan undang-undang bagi mana-mana ahli Kumpulan Vendor atau Rakan Kongsi Vendor di bawah Perjanjian ini, termasuk apa-apa hak dan remedi bagi apa-apa kerugian, kerosakan atau tuntutan yang dialami atau ditanggung oleh mana-mana ahli Kumpulan Vendor atau Rakan Kongsi Vendor: (i) yang timbul daripada atau berhubung dengan sebarang kegagalan anda untuk mematuhi sebarang terma atau syarat Perjanjian ini; atau (ii) anda dikehendaki untuk menanggung rugi di bawah Perjanjian ini. Tiada kerugian, ganti rugi atau tuntutan sedemikian akan dianggap dikecualikan sebagai kerugian atau ganti rugi secara tidak langsung, akibat atau sampingan di bawah Bahagian 6.4.1 akibat daripada kerugian, ganti rugi atau tuntutan sedemikian yang telah dialami atau ditanggung oleh ahli Kumpulan Vendor atau Rakan Kongsi Vendor dan bukan oleh Vendor.

12.11. Undang-Undang yang Mentadbir. Undang-undang yang mentadbir Perjanjian ini dan sebarang Pertikaian (sebagaimana yang ditakrifkan dalam Bahagian 11) akan menjadi undang-undang substantif Negeri New York, A.S., tanpa mengambil kira pilihan prinsip undang-undang. Perjanjian ini tidak akan dikawal oleh Konvensyen Bangsa-bangsa Bersatu pada Kontrak untuk Jualan Barangan Peringkat Antarabangsa, permohonan yang dikecualikan dengan jelas.

12.12. Sambungan Internet. Penyelesaian tertentu mungkin memerlukan sambungan ke Internet yang aktif dan stabil untuk berfungsi. Oleh itu ia menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan yang anda mempunyai Sambungan Internet yang aktif dan stabil sepanjang masa.

12.13. Nama produk. Vendor, dari semasa ke semasa boleh menukar nama Penyelesaian, atau menukar nama atau logo yang diterapkan pada Penyelesaian kepada nama atau logo ahli lain daripada Kumpulan Vendor atau Rakan Kongsi Vendor. Perubahan ini tidak mengubah langganan anda untuk apa-apa Penyelesaian, Tempoh Langganan atau Perjanjian ini, dan tidak memberikan anda sebarang hak untuk menamatkan langganan anda untuk Penyelesaian, Tempoh Langganan atau Perjanjian ini.

13. Terma Khas

Terma khas berikut terpakai kepada Penyelesaian tertentu. Sekiranya terma khas ini bercanggah dengan Perjanjian yang selebihnya, terma khas ini akan mengawal dan diutamakan berhubungan dengan Penyelesaian yang berkaitan.

13.1. Perisian, Perkhidmatan dan Produk Pihak Ketiga Yang Lain. Sesetengah Penyelesaian menawarkan anda peluang untuk mendapatkan perisian, perkhidmatan dan produk lain yang dibekalkan oleh pihak ketiga. Anda memperakui bahawa pihak ketiga bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penawarannya dan Vendor tidak membuat sebarang perwakilan atau jaminan yang melibatkan penawaran itu serta tidak menerima sebarang liabiliti berhubung perkara ini, dan sekiranya anda mendapatkan atau menggunakan mana-mana tawaran pihak ketiga ini, penawaran itu dan penggunaan anda terhadap tawaran tersebut akan dikawal oleh mana-mana perjanjian lesen, terma penggunaan, dasar privasi dan/atau terma dan syarat lain yang diperlukan oleh pihak ketiga.

13.2. Lesen Pembekal Perkhidmatan Terurus. Bahagian 13.2 ini terpakai: (i) setakat Syarat Berkaitan membenarkan anda menggunakan CloudCare, Managed Workplace, Avast Business Services, Edisi Perniagaan CCleaner atau Penyelesaian lain dalam menyediakan Perkhidmatan MSP kepada pihak ketiga; dan (ii) untuk semua lesen untuk menggunakan CCleaner Cloud untuk Perniagaan.

13.2.1. Seperti yang digunakan dalam Bahagian 13.2 ini:

(a) Perkhidmatan Avast Business” bermaksud Perkhidmatan HD dan/atau Perkhidmatan NOC sebagaimana yang diperlukan oleh konteks.

(b) Pelanggan” bermaksud pihak ketiga yang anda sediakan atau ingin menyediakan Perkhidmatan MSP.

(c) “Perkhidmatan HD” bermaksud perkhidmatan meja bantuan yang Vendor atau pembekal pihak ketiganya sediakan kepada anda untuk manfaat seorang atau beberapa orang Pelanggan, dalam setiap keadaan seperti yang diterangkan dalam Dokumentasi kerana Vendor mungkin memindanya dari semasa ke semasa.

(d) Perkhidmatan MSP” bermaksud perkhidmatan terurus yang anda sediakan kepada Pelanggan anda menggunakan Penyelesaian (termasuk, sebarang Perkhidmatan Avast Business yang berkenaan).

(e) Perkhidmatan NOC” bermaksud perkhidmatan pemantauan dan pengurusan Peranti jarak jauh yang Vendor atau pembekal pihak ketiganya sediakan kepada anda untuk manfaat seorang atau beberapa orang Pelanggan, dalam setiap keadaan seperti yang diterangkan dalam Dokumentasi kerana Vendor mungkin memindanya dari semasa ke semasa.

(f) Perjanjian Perkhidmatan” bermaksud perjanjian antara anda dan Pelanggan yang, antara lainnya, menerangkan dengan jelas perkhidmatan yang anda setuju untuk menyediakan kepada Pelanggan.

13.2.2. Vendor, tertakluk kepada peruntukan Perjanjian ini, memberikan anda lesen terhad, tidak eksklusif dan tidak boleh dipindah milik (tanpa hak untuk sublesen) sepanjang Tempoh Langganan untuk menggunakan Penyelesaian yang berkaitan (termasuk mana yang berkenaan Avast Business Services, CCleaner Edisi Bisnes atau CCleaner Cloud untuk Bisnes) untuk menyediakan Perkhidmatan MSP kepada Pelanggan anda.

13.2.3. Vendor, tertakluk kepada terma dan syarat Perjanjian ini, akan menyediakan Penyelesaian (termasuk seperti Perkhidmatan Avast Business, CCleaner Edisi Perniagaan atau Cloud untuk Perniagaan yang berkenaan) untuk kepentingan Pelanggan anda.

13.2.4. Anda, tertakluk pada terma dan syarat Perjanjian ini, akan:

(a) Menghendaki: (i) setiap Pelanggan (termasuk anda, setakat yang berkaitan) yang menerima Penyelesaian menjalankan atau mengikat dirinya kepada versi semasa Perjanjian ini; dan (ii) setiap Pelanggan yang anda telah bersetuju menyediakan Penyelesaian, menjalankan atau mengikat dirinya kepada Perjanjian Perkhidmatan. Tanpa mengehadkan perkara di atas, anda boleh menerima Perjanjian Lesen Pengguna Akhir Vendor bagi pihak Pelanggan hanya setakat kebenaran yang telah dinyatakan oleh Pelanggan untuk anda berbuat demikian dalam Perjanjian Perkhidmatan atau sebaliknya. Perjanjian Perkhidmatan akan: (i) mengandungi peruntukan sekurang-kurangnya sama tahap perlindungannya bagi kepentingan Kumpulan Vendor seperti Perjanjian ini; dan (ii) memberikan kebenaran yang jelas kepada anda dan Kumpulan Vendor untuk menghasilkan semula, menghantar, menyimpan dan memproses data serta maklumat Pelanggan berhubung dengan operasi dan prestasi mana-mana Penyelesaian.

(b) Di antara Vendor dan anda, bertanggungjawab sepenuhnya untuk: (i) melaksanakan tanggungjawab anda di bawah Perjanjian Perkhidmatan; (ii) memastikan bahawa anda dan semua Pelanggan mematuhi semua undang-undang yang berkaitan berhubung pemantauan pekerja dan pihak ketiga yang lain serta Peranti mereka masing-masing, (iii) melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada anda dan Pelanggan oleh Perjanjian ini, Syarat Berkaitan dan Dokumentasi; dan (iv) apabila tamat tempoh atau penamatan Perjanjian Perkhidmatan yang berkenaan, menamatkan peruntukan mana-mana Penyelesaian dan mengalih keluar atau menyebabkan Pelanggan mengalih keluar atau menyahaktifkan sebarang Penyelesaian daripada sebarang Peranti yang telah dipasang Penyelesaian itu.

13.3. Pembersihan Pelayar. Apabila anda menggunakan alat tambah Pembersihan Pelayar (“BCU”), anda memberi kuasa kepada BCU untuk menukar tetapan pelayar anda yang sedia ada kepada tetapan pelayar baharu.

13.4. WiFi Finder. WiFi Finder membolehkan penggunanya membantu pengguna lain untuk mendapatkan akses Internet menerusi perkongsian data tentang rangkaian WiFi. Jika anda memilih untuk berkongsi data tentang rangkaian WiFi dengan pengguna lain, anda bertanggungjawab sepenuhnya dalam memastikan anda tidak melanggar sebarang hak pihak ketiga yang berkaitan dengan rangkaian WiFi tersebut atau sebarang data yang anda kongsi. Ahli Kumpulan Vendor tidak menerima tanggungjawab atau liabiliti untuk pematuhan anda terhadap terma dan syarat yang dikenakan kepada penggunaan mana-mana rangkaian WiFi atau mana-mana data yang anda kongsi.

13.5. Avast Family Space (juga dijual sebagai Star Guard Family, Vodafone Family Protect dan WINDTRE Family Protect).

13.5.1. Avast Family Space, juga dijual sebagai Star Guard Family, Vodafone Family Protect dan WINDTRE Family Protect (“Family Space”) adalah bertujuan untuk kegunaan peribadi, bukan komersial oleh ibu bapa untuk melindungi anak-anak mereka, oleh penjaga yang sah untuk melindungi anak jagaan mereka, atau oleh orang dewasa untuk melindungi orang dewasa lain yang telah mereka terima persetujuan termaklum yang sepenuhnya. Anda tidak boleh menggunakan Family Space selain daripada yang dimaksudkan dan ahli Kumpulan Vendor tidak menerima tanggungjawab atau liabiliti untuk sebarang penggunaan yang tidak dibenarkan atau tidak sah.

13.5.2. Dengan menggunakan Family Space, anda menyatakan dan memberi jaminan: (i) anda berusia 18 tahun atau ke atas; dan (ii) anda mempunyai kuasa dan dengan ini membenarkan pengumpulan data untuk mana-mana individu yang anda masukkan dalam akaun Family Space anda, termasuk sesiapa yang di bawah umur 13 tahun. Anda mengakui bahawa ahli Kumpulan Vendor akan mengumpul, menggunakan dan mendedahkan lokasi geografi dan maklumat lain yang diperlukan untuk membolehkan operasi dan penghantaran ciri-ciri Family Space.

13.5.3. Anda mengakui bahawa: (i) keputusan yang boleh diperolehi daripada Family Space, termasuk data dan pesanan, mungkin tidak tepat, tepat pada masanya atau dipercayai; (ii) sesetengah kandungan yang anda anggap tidak menyenangkan atau mahu disekat mungkin tidak selalu disekat oleh Family Space; (iii) Family Space kadang-kadang menyekat kandungan yang anda boleh pertimbangkan boleh diterima; dan (iv) disebabkan kandungan pihak ketiga boleh berubah tanpa notis, Vendor tidak dapat menjamin bahawa kategori kandungan dan penapis kandungannya akan kekal terkini dengan perubahan dalam kandungan pihak ketiga. Sekiranya anda percaya Family Space telah mengelaskan suatu laman atau perkhidmatan secara salah, sila hubungi Vendor melalui e-mel di familyspacehelp@avast.com.

13.6. Aplikasi Mudah Alih. Bahagian 13.6 ini terpakai ke atas mana-mana Penyelesaian yang bertujuan untuk digunakan pada Peranti Mudah Alih.

13.6.1. Bagi sebarang Penyelesaian yang dimuat turun daripada Google Play (http://play.google.com), lesen yang diberikan oleh Perjanjian ini adalah sebagai ganti kepada sebarang hak untuk menggunakan Penyelesaian yang sepatutnya akan diberikan oleh terma lalai untuk aplikasi yang dimuat turun daripada Google Play Store.

13.6.2. Bagi sebarang Penyelesaian yang dimuat turun daripada Apple App Store, terma berikut diguna pakai:

(a) Lesen yang diberikan oleh Perjanjian ini terhad kepada lesen yang tidak boleh dipindah milik untuk menggunakan Penyelesaian pada mana-mana iPhone, iPod Touch atau Peranti lain yang dikuasakan oleh Apple yang anda miliki atau kawal dan sebagaimana yang dibenarkan oleh Peraturan Penggunaan yang ditetapkan dalam Terma Perkhidmatan Apple App Store, tersedia dalam talian di http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html atau menerusi laman web sedemikian dan kaedah lain yang disediakan kepada anda oleh Apple.

(b) Perjanjian ini dimeterai hanya antara kedua-dua pihak, dan bukan dengan Apple. Vendor, bukan Apple, bertanggungjawab sepenuhnya terhadap Penyelesaian dan kandungan Penyelesaian tersebut.

(c) Apple tiada apa-apa kewajipan pun untuk memberikan sebarang perkhidmatan penyelenggaraan dan sokongan berhubung Penyelesaian.

(d) Jika Penyelesaian gagal menepati mana-mana waranti yang berkenaan, anda boleh memaklumkan Apple dan Apple akan membayar balik harga pembelian untuk Penyelesaian itu kepada anda. Sehingga ke tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkaitan, Apple tidak mempunyai sebarang kewajipan sama sekali sehubungan dengan Penyelesaian dan bahawa, antara anda, Vendor dan Apple, sebarang tuntutan, kerugian, liabiliti, kerosakan, kos atau perbelanjaan berpunca daripada sebarang kegagalan untuk mematuhi sebarang jaminan akan menjadi tanggungjawab Vendor sepenuhnya.

(e) Vendor, bukan Apple, bertanggungjawab menangani sebarang tuntutan oleh anda atau mana-mana pihak ketiga yang berkaitan dengan Penyelesaian atau pemilikan anda dan/atau penggunaan Penyelesaian itu, termasuk: (i) tuntutan liabiliti produk; (ii) sebarang tuntutan bahawa Penyelesaian gagal mematuhi apa-apa keperluan undang-undang atau peraturan yang berkaitan; dan (iii) tuntutan yang timbul di bawah perlindungan pengguna atau perundangan yang serupa.

(f) Sekiranya berlaku sebarang dakwaan pihak ketiga bahawa Penyelesaian atau pemilikan anda dan penggunaan Penyelesaian itu melanggar hak harta intelektual pihak ketiga itu, Vendor, bukan Apple, bertanggungjawab sepenuhnya ke atas penyiasatan, pembelaan, penyelesaian dan pelepasan sebarang dakwaan pelanggaran harta intelektual sedemikian.

(g) Anda mesti mematuhi sebarang terma pihak ketiga yang berkenaan semasa menggunakan Penyelesaian. Sebagai contoh, untuk Penyelesaian VOIP, anda tidak boleh melanggar perjanjian perkhidmatan data wayarles anda semasa menggunakan Penyelesaian.

(h) Apple dan subsidiari Apple merupakan benefisiari pihak ketiga Perjanjian ini dan apabila anda menerima terma dan syarat Perjanjian ini, Apple berhak (dan akan dianggap telah menerima hak tersebut) menguatkuasakan Perjanjian ini terhadap anda sebagai benefisiari pihak ketiga.

13.6.3. Bagi Penyelesaian yang dimuat turun dari Amazon Appstore, Amazon boleh menetapkan terma penggunaan pelanggan tertentu untuk Amazon Appstore sebagai “Terma EULA Lalai.” Terma EULA Lalai tersebut akan terpakai pada penggunaan anda terhadap Penyelesaian yang anda beli melalui Amazon Appstore. Terma EULA Lalai akan menentukan, antara perkara-perkara lain, bahawa Vendor ialah pemberi lesen Penyelesaian dan Amazon bukan satu pihak pada Perjanjian ini. Jika terdapat sebarang konflik antara Terma EULA Lalai dan Perjanjian ini, maka setakat percanggahan sedemikian, Terma EULA Lalai akan mengawal dan diutamakan. Amazon tidak mempunyai apa-apa tanggungjawab atau liabiliti yang berkaitan dengan pematuhan atau ketidakpatuhan oleh Vendor atau anda dengan Terma EULA Lalai.

13.7. Edisi Juruteknik. Bahagian 13.7 ini terpakai sehingga takat anda telah membeli Edisi Juruteknik Penyelesaian. Anda boleh membenarkan bilangan juruteknik yang ditentukan oleh Syarat Berkaitan untuk menggunakan Penyelesaian bagi melaksanakan perkhidmatan pengoptimuman dan pembaikan Peranti yang dimiliki oleh anda (jika anda membeli langganan perusahaan) atau pihak ketiga (jika anda membeli langganan breakfix). Setiap juruteknik boleh memasang Penyelesaian pada hanya satu Peranti pada bila-bila masa, dan mesti mengeluarkan Penyelesaian dari Peranti sebelum mengembalikan kawalan Peranti kepada pengguna.

13.8. Pelan Jaminan. Bahagian 13.8 ini terpakai kepada Pelan Jaminan.

13.8.1. Pelan Jaminan” bermaksud perkhidmatan yang berada di bawah juruteknik Vendor (“Syarikat Sekutu”), sebagai ganti yuran langganan yang berasingan, akan membantu anda untuk membuang virus-virus atau Kod Hasad lain yang menjangkiti Peranti ada yang dilindungi semasa Tempoh Langganan. Pelan Jaminan dijual bersama-sama dengan Penyelesaian antivirus Vendor tertentu atau Penyelesaian keselamatan lain (setiap satu, “Penyelesaian Keselamatan”) dan menambahkan perlindungan yang ditawarkan oleh Penyelesaian Keselamatan.

13.8.2. Jika anda meminta bantuan Vendor di bawah Pelan Jaminan dan jika anda dan Peranti anda layak mendapat bantuan di bawah Bahagian 13.8.3, Vendor akan menggunakan usaha secara komersial yang sewajarnya untuk membantu anda membuang virus atau Kod Hasad lain yang menjejaskan Peranti anda. Anda dengan ini mengakui, menerima dan bersetuju bahawa usaha Vendor mungkin tidak mencukupi untuk membuang virus tertentu atau Kod Hasad lain daripada Peranti anda, dan Vendor semasa menyediakan perkhidmatan, boleh mengubah, menghapuskan atau merosakkan data pada Peranti anda, menukar tetapan Peranti atau jika tidak mengganggu pengendalian Peranti anda yang betul.

13.8.3. Pelan Jaminan melindungi: (i) hanya Peranti yang anda telah membeli Penyelesaian Sekuriti yang berkaitan, dan tidak boleh dipindahkan ke Peranti lain; dan (ii) hanya virus dan Kod Hasad lain yang menjangkiti Peranti semasa Tempoh Langganan, selepas anda memuat turun dan memasang Penyelesaian Sekuriti pada Peranti, dan semasa Penyelesaian Sekuriti berjalan dengan definisi Kod Hasad terkini. Vendor boleh menamatkan Pelan Jaminan tanpa notis jika Vendor menentukan mengikut pertimbangan perniagaannya bahawa anda telah meminta atau menerima perkhidmatan di bawah Pelan Jaminan untuk Peranti yang tidak dilindungi oleh Pelan Jaminan, memindahkan atau cuba untuk memindahkan Pelan Jaminan kepada orang atau entiti lain, atau melanggar terma Pelan Jaminan.

13.8.4. Vendor, dalam menyediakan bantuan di bawah Pelan Jaminan, mungkin memerlukan akses jarak jauh ke Peranti anda dan/atau mungkin memerlukan anda memasang Perisian Bantuan, yang anda mengakui dan bersetuju dengan Bahagian 13.10 yang diguna pakai. Jika anda tidak boleh atau tidak menyediakan akses jauh ke Peranti anda dan/atau anda tidak boleh memuat turun dan memasang Perisian Bantuan pada Peranti atau mengikut arahan Vendor atau Rakan Sekerja yang lain, atau jika Vendor menentukan bahawa Peranti anda tidak layak untuk mendapatkan sokongan di bawah Pelan Jaminan, Vendor tidak akan memberikan perkhidmatan di bawah Pelan Jaminan. Vendor boleh (tetapi tidak diwajibkan) merujuk perkhidmatan kepada anda yang mana Vendor atau subkontraktornya akan memberikan bantuan dengan dikenakan bayaran.

13.9. Sokongan Teknikal Premium. Bahagian 13.9 ini diguna pakai kepada Avast Total Care, AVG Premium Tech Support dan perkhidmatan sokongan teknikal lain (setiap satu, "Sokongan Teknikal Premium") yang dijual oleh Vendor secara berasingan daripada Penyelesaian perisiannya dan melalui Vendor yang boleh membantu anda memasang, mengkonfigurasi atau menyelesaikan masalah mana-mana produk perisian dan/atau peralatan atau sistem, termasuk PC, Mac, tablet, telefon mudah alih atau sebarang peranti komputer peribadi lain, penghala wayarles, modem kabel atau penghala lain, pencetak, kamera digital, pemain media, TV Pintar dan pemain DVD/Blu-Ray.

13.9.1. Rakan Sekerja, dalam menyediakan Sokongan Teknikal Premium, akan menggunakan usaha yang sewajarnya dari segi komersial untuk membantu anda menyelesaikan masalah yang dialami tetapi disebabkan oleh kepelbagaian dan kerumitan teknologi yang tersedia di pasaran, Rakan Sekerja mungkin tidak dapat menyelesaikan isu anda. Hal ini boleh termasuk, contohnya, masalah yang timbul akibat ralat perisian atau perkakasan yang belum diselesaikan oleh pengeluar lagi atau masalah yang berkaitan dengan konfigurasi peralatan yang memustahilkan atau tahap kesukaran yang tidak wajar untuk membolehkan Rakan Sekerja mendiagnosis dan menyelesaikan masalah tersebut. Akibatnya, anda dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa usaha Vendor mungkin tidak mencukupi untuk menyelesaikan masalah yang anda kenal pasti atau masalah itu tidak akan dapat diselesaikan mengikut masa yang telah ditetapkan.

13.9.2. Rakan Sekerja dalam menyediakan Sokongan Teknikal Premium, mungkin memerlukan akses jarak jauh ke Peranti anda dan/atau mungkin memerlukan anda memasang Perisian Bantuan yang anda mengakui dan bersetuju dengan Bahagian 13.10 yang diguna pakai. Jika anda tidak boleh atau tidak menyediakan akses jauh ke Peranti anda dan/atau anda tidak boleh memuat turun dan memasang Perisian Bantuan pada Peranti atau mengikut arahan Vendor atau Rakan Sekerja yang lain, atau jika Vendor menentukan bahawa Peranti anda tidak layak untuk mendapatkan sokongan di bawah langganan Sokongan Teknikal Premium, Vendor tidak akan menyediakan Sokongan Teknikal Premium.

13.10. Akses Jarak Jauh; Perisian Bantuan

13.10.1. Akses Jarak Jauh. Vendor atau Rakan Sekerja, apabila memberikan perkhidmatan di bawah Pelan jaminan sebagai sebahagian daripada Sokongan Teknikal Premium atau berhubung dengan perkhidmatan lain, mungkin perlu menyambung atau mengawal peralatan anda dari jauh untuk menyelesaikan isu yang sedang anda alami. Berhubung dengan sesi sambungan jauh ini:

(a) Rakan Sekerja mungkin perlu menjalankan pelbagai skrip pada peralatan anda, membuat perubahan kepada konfigurasinya, memasang dan menyahpasang perisian serta membuat perubahan lain kepada peralatan dan/atau tetapan perisian peralatan tersebut seperti yang diperlukan untuk menangani isu anda. Anda memahami bahawa Rakan Sekerja boleh, tetapi tidak diwajibkan untuk memasang dan mengalih keluar pelbagai alat proprietari atau perisian pihak ketiga di mana Rakan Sekerja menganggap perlu untuk membantu anda dengan isu yang sedang anda alami. Elemen perisian sedemikian dilindungi oleh undang-undang, termasuk hak cipta.

(b) Anda mengakui dan bersetuju bahawa, dengan memberi kebenaran kepada Rakan Sekerja untuk mewujudkan sesi sambungan jarak jauh, anda memberi kebenaran kepada Vendor (dan rakan kongsi serta kontraktor yang bertindak bagi pihak Vendor) akses penuh atau terhad kepada peralatan, perisian dan rangkaian anda (bergantung pada peralatan, perisian dan konfigurasi rangkaian anda), dan memberi kebenaran kepada Vendor untuk membuat pengubahsuaian sedemikian seperti yang diterangkan di atas atau seperti yang sebaliknya dinasihatkan oleh Rakan Sekerja semasa penyampaian Penyelesaian. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Rakan Sekerja atau anda yang bertindak mengikut arahan Rakan Sekerja boleh mengubah, menghapuskan atau merosakkan perisian atau data pada peralatan anda, menukar tetapan peralatan, perisian atau rangkaian atau sebaliknya mengganggu operasi peralatan, perisian atau rangkaian yang betul.

(c) Anda mengakui dan bersetuju bahawa Rakan Sekerja boleh memiliki akses kepada mana-mana maklumat yang disimpan pada Peranti anda. Rakan Sekerja dilatih untuk tidak mengakses lebih maklumat kecuali yang diperlukan untuk menyelesaikan isu yang anda minta sokongan Rakan Sekerja. Walau bagaimanapun, anda seharusnya berada di hadapan skrin Peranti anda untuk memantau tindakan Rakan Sekerja sementara beliau menyampaikan Penyelesaian pada Peranti anda. Anda berpeluang untuk menamatkan sesi sokongan langsung pada bila-bila masa dengan memaklumkan Rakan Sekerja atau memutuskan sambungan sesi sambungan jauh tersebut.

13.10.2. Perisian Bantuan.

(a) Vendor atau Rakan Sekerja, sebagai syarat untuk menyediakan perkhidmatan di bawah Pelan Jaminan, Sokongan Teknikal Premium atau perkhidmatan lain, boleh mengarahkan anda untuk memuat turun dan memasang satu program perisian pada Peranti (“Perisian Bantuan”) yang membolehkan Rakan Sekerja mendapat akses jauh ke Peranti anda, mengumpul maklumat tentang Peranti dan operasinya, mendiagnosis dan membaiki masalah serta menukar tetapan Peranti. Anda juga mungkin perlu mengikut arahan lain yang diberikan oleh Vendor atau Rakan Sekerja.

(b) Jika anda atau Rakan Sekerja memasang Perisian Bantuan pada Peranti, Perisian Bantuan itu:

(i) Boleh memerlukan anda untuk mengaktifkan perisian itu pada Peranti anda. Jika anda tidak melengkapkan proses pengaktifan dalam tempoh yang diminta oleh Rakan Sekerja atau seperti yang digesa oleh Perisian Bantuan, Perisian Bantuan itu boleh berhenti berfungsi sehingga pengaktifan selesai.

(ii) Boleh berkomunikasi dengan pelayan Vendor (atau rakan kongsi atau kontraktornya) dengan kerap untuk: (i) memastikan anda menerima semua perkhidmatan dan perisian yang layak anda terima sebagai sebahagian daripada Penyelesaian anda; (ii) membolehkan anda melancarkan sesi sembang dengan cepat bersama Rakan Sekerja sebagai sebahagian daripada Penyelesaian anda; atau (iii) memberi anda akses kepada alat layan diri tertentu sebagai sebahagian daripada Penyelesaian anda.

(iii) Boleh secara lalainya sentiasa berjalan pada Peranti anda dan melakukan pelbagai tugas latar belakang yang membantu menyelenggarakan Peranti anda dalam keadaan kerja. Semasa dijalankan, perisian ini boleh mengumpulkan pelbagai data berkenaan Peranti anda, termasuk spesifikasi teknikalnya, maklumat tentang sistem pengendaliannya, perisian yang dimuat turun dan/atau dipasang, kemas kini dan naik taraf, ketersediaan dan status perisian keselamatan anda, sandaran dan tembok api, pelbagai pengecam unik, mesej ralat sistem dan perisian, status sambungan rangkaian, persisian dan peranti lain yang disambungkan, dan maklumat serta data sedemikian yang serupa. Maklumat ini membantu Vendor untuk menghalang banyak isu biasa yang mungkin anda alami, dan juga untuk mengenal pasti masalah dengan cepat yang berkaitan dengan sokongan Vendor yang anda minta.

13.11. Avast Driver Updater

13.11.1. Avast Driver Updater bertujuan untuk digunakan pada Peranti yang merupakan komputer fizikal tunggal, dan bukan “mesin maya” di mana sumber pengkomputeran bersama meniru fungsi beberapa komputer fizikal yang berdedikasi. Avast Driver Updater tidak begitu berkesan apabila digunakan pada mesin maya dan bukannya komputer fizikal.

13.11.2. Avast Driver Updater bergantung kepada data yang disediakan pengeluar dalam fail pemasangan pemacu peranti, termasuk tarikh pelepasan, untuk memberikan maklumat yang dipaparkan oleh Penyelesaian dalam hasil imbasan. AHLI-AHLI KUMPULAN VENDOR DAN RAKAN VENDOR TIDAK MENJAMIN ATAU MEWAKILI BAHAWA MANA-MANA PEMACU PERANTI YANG DISEDIAKAN OLEH PENYELESAIAN ITU AKAN MENJADI VERSI TERBARU ATAU MANA-MANA VERSI, PEMACU PERANTI SEDEMIKIAN WALAU APA PUN MAKLUMAT YANG BERLAINAN ATAU BERTENTANGAN YANG DISEDIAKAN OLEH PENYELESAIAN ITU.

13.12. Avast Secure Web Gateway dan Avast Secure Internet Gateway

13.12.1. Seperti yang digunakan dalam Bahagian 13.12 ini:

(a) Data Agregat” bermaksud data: (i) tanpa nama, dan tidak dapat dikenal pasti kepada mana-mana individu atau entiti; (ii) digabungkan dengan data pengguna lain Avast Secure Gateway, dan/atau sumber-sumber data tambahan; dan (iii) dibentangkan dengan cara yang mana pengguna individu Avast Secure Gateway mungkin tidak dapat dikenalpasti.

(b) Avast Secure Gateway” bermaksud Avast Secure Web Gateway atau Avast Secure Internet Gateway;

(c) Transaksi DNS” bermaksud pertanyaan DNS rekursif yang anda hantar melalui penggunaan Avast Secure Web Gateway.

(d) Tempat Duduk” bermaksud langganan bagi individu yang mengakses Internet yang berkaitan dengan Avast Secure Gateway, seperti yang diterangkan selanjutnya oleh Bahagian 13.12.5. Tempat Duduk hanya boleh dipindahkan dari satu individu tersebut kepada individu lain jika individu asal tidak lagi dibenarkan untuk mengakses, dan tidak mengakses, Internet yang berkaitan dengan Avast Secure Gateway.

(e) Transaksi” bermaksud suatu permintaan HTTP atau HTTPS yang dihantar untuk, atau oleh, anda melalui penggunaan Avast Secure Internet Gateway.

13.12.2. Anda tidak boleh, dari mana-mana Peranti yang dilindungi oleh Avast Secure Gateway: (i) menghantar spam atau sebaliknya mesej atau tidak diminta yang melanggar mana-mana undang-undang yang terpakai; (ii) menghantar bahan yang melanggar undang-undang, lucah, mengancam, memfitnah atau menyalahi undang-undang; (iii) akses perkhidmatan yang disekat yang melanggar mana-mana undang-undang yang berkaitan; atau (iv) menjalankan pertanyaan automatik ke URL Internet.

13.12.3. Anda mengakui dan bersetuju bahawa: (i) untuk Vendor menyediakan Avast Secure Gateway, anda mesti menghantar trafik Internet anda kepada Vendor melalui mekanisme penghantar sah yang membenarkan fail-over automatik (cth. terowong DNS, PAC, IPSEC, GRE atau Penyelesaian Vendor yang sesuai); (ii) anda bertanggungjawab untuk membekalkan Vendor dengan sebarang data teknikal dan maklumat lain yang Vendor boleh semunasabahnya minta dari semasa ke semasa; (iii) Kumpulan Vendor dan Rakan Vendor boleh menggunakan Kod Hasad (seperti yang ditakrifkan dalam Bahagian 13.16.1 (b)), spam, botnet atau lain-lain maklumat yang diperolehi daripada penggunaan Avast Secure Gateway oleh anda bagi tujuan: (1) mengekalkan, memperbaiki dan/atau menganalisis Avast Secure Gateways; (2) mematuhi keperluan mana-mana undang-undang atau kontrak; atau (3) membuat kandungan berbahaya atau tidak diingini tanpa nama yang disediakan kepada Rakan Kongsi Vendor bagi tujuan membangunkan dan meningkatkan lagi Avast Secure Gateways; dan (iv) Kumpulan Vendor dan Rakan Kongsi Vendor boleh membangunkan dan mengkomersialkan penanda aras dan langkah-langkah berdasarkan Data yang Diagregatkan.

13.12.4. Kumpulan Vendor dan Rakan Vendor mempunyai hak untuk menguruskan jalur lebar atau laluan trafik di Internet dengan cara yang optimum secara komersil, dengan syarat tindakan tersebut tidak menjejaskan kewajipan Vendor berkenaan dengan Avast Secure Gateways. Vendor atau Rakan Vendor (yang berkenaan) boleh menggantung akses anda ke, atau muat turun, Avast Secure Gateways sekiranya penggunaan anda terhadap Penyelesaian ini mewakili ancaman yang pasti kepada mana-mana rangkaian Kumpulan Vendor atau Rakan Vendor, atau jika diperlukan untuk mematuhi undang-undang yang berkenaan. Dalam keadaan sedemikian, Vendor atau Rakan Vendor (seperti yang berkenaan) akan: (i) menangguhkan Avast Secure Gateways hanya setakat yang munasabah untuk mencegah sebarang bahaya kepada mana-mana rangkaian Kumpulan Vendor atau Rakan Vendor (contohnya, menyekat alamat IP sumber yang menyerang) dan mematuhi undang-undang yang berkenaan; (ii) menggunakan usaha yang munasabah untuk menghubungi anda dengan serta-merta dan memberi anda peluang untuk mengubah konfigurasi pelayan anda dengan sewajarnya dan/atau bekerjasama dengan anda untuk menyelesaikan masalah yang menyebabkan penggantungan Avast Secure Gateways; dan (iii) mengembalikan apa-apa Avast Secure Gateways yang digantung sedemikian setelah semua isu tersebut diselesaikan kepada kepuasan yang munasabah oleh Vendor atau Rakan Vendor (yang berkenaan).

13.12.5. Untuk tujuan menentukan sama ada anda telah membeli Tempat Duduk yang mencukupi, setiap 2,000 Transaksi setiap hari kalendar yang mengalir melalui Avast Secure Internet Gateway akan dianggap sebagai “Tempat Duduk,” Avast Secure Internet Gateway dan setiap 2,000 Transaksi DNS setiap hari kalendar yang mengalir melalui Avast Secure Web Gateway akan dianggap sebagai “Tempat Duduk” Avast Secure Web Gateway.” Anda mengakui dan bersetuju bahawa bilangan Tempat Duduk yang anda perlukan untuk pembelian untuk kegunaan anda: (i) Avast Secure Internet Gateway akan dikira dengan membahagikan jumlah Transaksi yang mengalir melalui Avast Secure Internet Gateway setiap hari kalendar, dengan 2,000; dan (ii) Avast Secure Web Gateway akan dikira dengan membahagikan jumlah Transaksi DNS yang mengalir melalui Avast Secure Web Gateway setiap hari kalendar, dengan 2,000.

13.12.6.  Walaupun Vendor tidak boleh mengenakan anda secara berasingan untuk lebar jalur yang berkaitan dengan penggunaan Avast Secure Gateway, Vendor dan Rakan Vendor yang berkaitan akan menanggung kos jalur lebar yang signifikan dalam menyediakan Avast Secure Gateway kepada anda. Oleh itu, peningkatan material dalam penggunaan jalur lebar anda berkaitan dengan penggunaan Avast Secure Gateway anda akan menjejaskan dan mengganggu operasi perniagaan Vendor dan Rakan Vendor. Anda mengakui dan bersetuju bahawa, dalam keadaan dimana penggunaan jalur lebar anda berkaitan dengan penggunaan Avast Secure Gateway anda secara material melebihi jumlah Urus Niaga DNS, atau Transaksi DNS setiap Kerusi, yang ditentukan oleh Syarat Berkenaan, Vendor atau Rakan Vendor boleh memberitahu anda , dalam hal ini anda mesti berunding dengan niat baik dengan Vendor: (i) pada pelan pengurangan jalur lebar; dan/atau (ii) untuk meningkatkan penentuan harga untuk Avast Secure Gateway untuk baki Tempoh Langganan. Jika anda tidak dapat mencapai resolusi saling dipersetujui dengan Vendor dalam masa tiga puluh (30) hari dari tarikh pemberitahuan oleh Vendor atau Rakan Vendor (jika berkenaan), maka Vendor boleh pada notis tiga puluh (30) hari, menamatkan bahagian baki Tempoh Langganan anda untuk Avast Secure Gateway dan membayar balik kepada anda apa-apa bahagian yuran langganan yang telah anda bayar terdahulu untuk bahagian yang tidak digunakan dalam Tempoh Langganan.

13.12.7. Anda memperakui dan bersetuju bahawa Kumpulan Vendor dan Rakan Vendor boleh menggunakan, menghasilkan semula, menyimpan, mengubah suai, dan memaparkan maklumat daripada log transaksi anda (iaitu metadata dari semua trafik rangkaian yang dihantar kepada atau diterima daripada, anda melalui penggunaan Avast Secure Gateway) (“Log Transaksi”). Log Transaksi akan disimpan oleh Kumpulan Vendor atau Rakan Vendor bagi tempoh 6 bulan berterusan sepanjang Tempoh Langganan. Semasa penamatan atau tarikh luput Tempoh Langganan, Log Transaksi hendaklah dihapuskan oleh Kumpulan Vendor dan Rakan Vendor menurut kitaran pengekalan standard Kumpulan Vendor dan Rakan Vendor, atau lebih awal di mana anda boleh meminta secara bertulis.

13.13. Penyelesaian HMA tertentu

13.13.1. Rangkaian Persendirian Maya. Kecuali elainkan jika diperuntukkan oleh Syarat Berkaitan, langganan anda kepada produk Rangkaian Peribadi Maya HMA (“VPN HMA”) membenarkan anda mewujudkan tidak lebih daripada 5 sambungan serentak berkenaan dengan setiap langganan VPN HMA. Walau apa pun yang bertentangan dalam Perjanjian ini, jika anda melebihi jumlah sambungan serentak yang diberi kuasa untuk langganan VPN HMA anda, Vendor boleh pada bila-bila masa tanpa sebarang pemberitahuan terlebih dahulu, menggantung atau melumpuhkan akses anda kepada, dan/atau penggunaan, VPN HMA. Sekiranya anda ingin meningkatkan jumlah sambungan serentak yang sah untuk langganan VPN HMA anda, sila hubungi kami di sales@hidemyass.com.

13.13.2. Proksi Web. Perkhidmatan proksi web HMA (“Proksi Web”) adalah Penyelesaian percuma yang tidak memerlukan anda mendaftarkan butiran anda dengan Vendor. Anda mengakui dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya serta Kumpulan Vendor dan Rakan Vendor tidak bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk: (a) akses, melihat atau penggunaan anda, atau kandungan (termasuk sebarang kandungan yang menyinggung atau tidak menyenangkan), mana-mana tapak web pihak ketiga yang diakses atau dilihat semasa menggunakan Proksi Web; (b) pematuhan anda terhadap terma penggunaan yang dikenakan kepada mana-mana laman web pihak ketiga yang anda akses, melawat atau gunakan semasa menggunakan Proksi Web; dan (c) apa-apa tuntutan, kerugian atau kerosakan yang timbul daripada apa-apa kandungan yang anda buat, membuat, menghantar, atau memaparkan semasa menggunakan Proksi Web, termasuk sebarang tuntutan, kehilangan atau kerosakan yang ditanggung atau ditanggung oleh Kumpulan Vendor atau Rakan Vendor.

13.14. Rangkaian Peribadi Maya. Sesetengah negara melarang atau menyekat penggunaan rangkaian peribadi maya (“VPN”) dan ada yang telah memulakan langkah teknologi untuk mencegah VPN daripada berfungsi. Akibatnya, Penyelesaian VPN Vendor (termasuk VPN HMA) adalah tertakluk kepada sekatan wilayah yang mungkin berubah dari semasa ke semasa. Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut di sini.

13.15. Perkakas. Vendor boleh memberikan anda anak kunci atau perkakas lain (“Perkakas”) sebagai sebahagian daripada Penyelesaian anda yang mana peruntukan tambahan yang dinyatakan dalam Bahagian 13.15 ini akan terpakai:

13.15.1. Tempoh waranti terhad yang ditetapkan oleh Bahagian 6.1 dilanjutkan kepada 1 tahun dari tarikh pembelian (“Tempoh Waranti Perkakas”) untuk Perkakas tersebut.

13.15.2. Anda mesti memaklumkan Vendor dengan segera jika Perkakas tersebut rosak atau menjadi rosak. Sekiranya anda memaklumkan Vendor mengenai kerosakan dalam Tempoh Jaminan Perkakas dan Vendor tidak dapat memperbaiki kerosakan dari jarak jauh, Vendor, atas pilihan dan perbelanjaannya, dalam tempoh 5 hari perniagaan akan: (a) menggantikan Perkakas dengan unit baharu atau unit Perkakas yang diperbaharui, yang mana waranti yang ditetapkan oleh Bahagian 6.1 akan digunakan untuk baki Tempoh Waranti Perkakas yang terpakai untuk unit asal Perkakas tersebut; atau (b) menamatkan langganan anda dan membayar balik sebarang yuran langganan belum diperolehi yang anda telah bayar sebelum ini. Jika Perkakas gagal selepas Tempoh Waranti Perkakas tamat, atau jika ia gagal disebabkan oleh penyalahgunaan, pengubahsuaian, gangguan, penganiayaan, kemalangan, kehilangan atau kecurian, Vendor boleh mengenakan harga standard untuk menggantikan unit Perkakas tersebut. Vendor pada budi bicara mutlaknya boleh menggantikan Perkakas dengan perkakas baharu atau berbeza yang juga akan tertakluk kepada Perjanjian ini (termasuk Bahagian13.15).

13.16. Platform Perisikan Ancaman Mudah Alih

13.16.1. Seperti yang digunakan dalam Bahagian 13.16 ini:

(a) Kandungan” bermaksud apa-apa kandungan, bahan, produk dan perkhidmatan yang anda boleh akses pada atau melalui MTIP, termasuk Kandungan Vendor, Kandungan Anda dan maklumat yang anda boleh tukar dengan pengguna MTIP yang lain.

(b)  MTIP” bermaksud Platfom Perisikan Ancaman Mudah Alih yang disediakan oleh Avast.

(c) Contoh Ancaman” bermaksud sebarang kod, ciri, rutin atau peranti yang mengandungi, menghuraikan atau menunjukkan mana-mana unsur Kod Hasad.

(d) Kandungan Vendor“ bermaksud semua Kandungan yang dimuat naik, disiarkan, dipaparkan atau disediakan oleh ahli Kumpulan Vendor atau disediakan kepada orang lain dengan menggunakan MTIP, dan semua Kandungan yang disiarkan, dipaparkan, diedarkan atau disediakan oleh pihak lain dengan menggunakan MTIP, tetapi tidak termasuk Kandungan Anda dan Contoh Ancaman.

(e) Kandungan Anda” bermaksud semua Kandungan (tidak termasuk Contoh Ancaman), bahan, produk dan perkhidmatan yang anda muat naik, siarkan, paparkan, edarkan atau disediakan kepada orang lain dengan menggunakan MTIP.

13.16.2. Kandungan Vendor, antara anda dan Kumpulan Vendor, adalah hak milik ahli Kumpulan Vendor. Ahli Kumpulan Vendor, tertakluk kepada terma dan syarat Perjanjian ini, memberi anda lesen terhad dan tidak eksklusif untuk menggunakan dan mengakses Kandungan Vendor seperti yang disediakan kepada anda di MTIP semata-mata berhubung dengan penggunaan MTIP anda.

13.16.3. Ketersediaan apa-apa Kandungan pada MTIP tidak sehingga pengendorsan atau pengesahan kandungan tersebut oleh mana-mana ahli Kumpulan Vendor. Ahli Kumpulan Vendor tidak memberi jaminan atau pernyataan mengenai ketepatan, kesempurnaan, atau ketepatan masa sebarang Kandungan yang disediakan di MTIP. Ahli Kumpulan Vendor tidak memberi apa-apa nasihat atau cadangan kepada anda dengan menyediakan Kandungan di MTIP (termasuk yang berkaitan dengan Kandungan Vendor) dan, dengan itu, anda mesti membuat penilaian dan keputusan anda sendiri berdasarkan usaha wajar dan siasatan anda sendiri, dan tidak boleh meletakkan sebarang ketergantungan pada ketepatan, kelengkapan, atau ketepatan masa sebarang Kandungan yang disediakan di MTIP.

13.16.4. Dengan memuat naik, menyiarkan, memaparkan, mengedarkan atau menyediakan Kandungan Anda pada MTIP, anda memberikan sublesen (melalui pelbagai peringkat), lesen kepada ahli Kumpulan Vendor yang tidak eksklusif, di seluruh dunia, bebas royalti, berbayar penuh, boleh dipindah milik, untuk menggunakan, menyalin, menghasilkan semula, memproses, menyesuaikan, mengubah suai, mencipta karya terbitan daripadanya, memuat naik, menyiarkan, menghantar, menyimpan, memaparkan, mengedarkan, membuat ia tersedia kepada orang lain dan sebaliknya menggunakan Kandungan Anda yang berkaitan dengan operasi atau penggunaan MTIP atau promosi, pengiklanan atau pemasaran MTIP, dalam mana-mana dan semua media atau kaedah pengedaran atau cara menjadikan MTIP atau Kandungan tersedia kepada orang lain (yang kini diketahui atau dibangunkan kemudian). Anda bersetuju bahawa lesen ini termasuk hak untuk ahli Kumpulan Vendor menyediakan Kandungan Anda kepada Rakan Niaga Vendor yang bekerjasama dengan ahli Kumpulan Vendor untuk memuat naik, menyiarkan, memaparkan, mengedarkan atau membuat Kandungan Anda tersedia menerusi media lain atau kaedah pengedaran atau cara membuat MTIP atau Kandungan tersedia kepada orang lain. Lesen ini juga termasuk hak untuk pengguna lain MTIP menggunakan dan mengubah suai Kandungan Anda. Anda memahami bahawa kami boleh mengubah suai, menyesuaikan atau mencipta karya terbitan dari Kandungan Anda untuk memuat naik, menyiarkan, memaparkan, mengedarkan atau menjadikannya tersedia melalui rangkaian komputer, peranti, pembekal perkhidmatan, dan dalam pelbagai media. Kami juga boleh mengeluarkan atau enggan menyiarkan Kandungan Anda pada MTIP, secara keseluruhan atau sebahagian pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlak kami.

13.16.5. Dengan memuat naik, menyiarkan, memaparkan, mengedarkan atau menyediakan Kandungan Anda pada MTIP, anda menyatakan, menjamin dan berjanji kepada setiap ahli Kumpulan Vendor bahawa: (a) anda mempunyai hak milik, atau anda telah memperoleh semua lesen atau kebenaran hak yang diperlukan daripada mana-mana pihak yang berkaitan, untuk menggunakan Kandungan Anda dan untuk memberikan ahli Kumpulan Vendor semua hak, lesen dan keizinan yang diperlukan untuk menggunakan Kandungan Anda seperti yang disediakan di bawah Perjanjian ini; dan (b) bahawa memuat naik, menyiarkan, memaparkan, mengedarkan atau menyediakan Kandungan Anda di MTIP tidak akan melanggar hak harta intelektual mana-mana pihak ketiga atau ahli Kumpulan Vendor, melanggar privasi atau hak peribadi orang lain, atau melanggar undang-undang terpakai. Anda menerima tanggungjawab sepenuhnya untuk mengelakkan pelanggaran harta intelektual, melanggar privasi atau hak peribadi orang lain atau melanggar undang-undang terpakai yang berkaitan dengan Kandungan Anda. Anda bersetuju untuk membayar semua royalti, yuran, dan apa-apa wang lain yang dihutang kepada mana-mana orang atas sebab anda memuat naik, menyiarkan, memaparkan, mengedar atau menyediakan Kandungan Anda pada MTIP atau ahli Kumpulan Vendor atau Rakan Niaga Vendor yang melaksanakan apa-apa hak, lesen dan kebenaran yang anda telah berikan di bawah Bahagian 13.16 ini.

13.16.6. Tiada ahli Kumpulan Vendor membuat sebarang pernyataan, waranti atau perjanjian mengenai Contoh Ancaman, dan Kumpulan Vendor menafikan sebarang waranti (sama ada secara nyata atau tersirat) bahawa penghasilan semula, pengedaran atau penggunaan mana-mana Contoh Ancaman tidak melanggar hak harta intelektual mana-mana pihak ketiga, melanggar privasi atau hak peribadi orang lain, atau melanggar undang-undang yang terpakai. Jika anda menggunakan, menyalin, menghasilkan semula, memproses, menyesuaikan, mengubah suai, mencipta karya terbitan daripadanya, memuat naik, menyiarkan, menghantar, menyimpan, memaparkan, mengedarkan, menyediakan kepada orang lain, atau sebaliknya menggunakan mana-mana Contoh Ancaman, anda menerima semua risiko yang berkaitan, dan mengetepikan secara muktamad semua hak untuk membawa tuntutan terhadap mana-mana ahli Kumpulan Vendor berhubung dengan Contoh Ancaman tersebut.

13.16.7. Untuk mengelakkan keraguan, Bahagian 4, 5.1.7, 5.1.11 dan 5.3 (“Bahagian Berkaitan”) akan terpakai pada Kandungan Anda dan penggunaan MTIP oleh anda (termasuk memuat naik, menerbitkan, memaparkan, mengedarkan atau membuat Kandungan Anda tersedia di MTIP). Bahagian 13.16 ini dan Bahagian Berkaitan, setakat mana yang dapat dilaksanakan, akan ditafsirkan sebagai konsisten antara satu sama lain, tetapi sekiranya berlaku percanggahan, ia akan ditadbir mengikut susunan keutamaan yang berikut: (i) Bahagian 13.16; dan (ii) Bahagian Berkaitan.

Langkau ke kandungan Langkau ke menu