AVG EULA | ข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งาน | AVG Technologies

ข้อสำคัญ: ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ฉบับนี้ (“ข้อตกลง”) ประกอบด้วยข้อตกลงและเงื่อนไขที่ใช้กำกับดูแลการเข้าถึงและการใช้ซอฟต์แวร์และบริการทั้งหมดที่ได้รับจาก AVG (แต่ละรายการเรียกว่า “โซลูชั่น”) โดยท่านและหน่วยงานหรือบุคคลใดๆ ที่ท่านเป็นตัวแทน หรือสำหรับคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อื่นที่ท่านได้มาซึ่งโซลูชั่นดังกล่าว (“ท่าน”) การคลิก “ยอมรับ” หรือ “เปิดใช้งาน” หรือตัวเลือกที่คล้ายคลึงกันที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ แสดงว่าท่านยินยอมให้มีการผูกมัดโดยข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ไม่เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโซลูชั่นที่ท่านได้มาในขณะนั้น แต่ยังรวมถึงโซลูชั่นเพิ่มเติมใดๆ ที่ท่านได้มาโดยตรงหรือโดยอ้อมในภายหลังผ่านโซลูชั่นแรกดังกล่าว รวมทั้งผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่หรือที่แตกต่างกัน หรืออัปเดตและอัปเกรดสำหรับโซลูชั่นก่อนหน้านี้ ซึ่งท่านไม่ได้ยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ต่างหาก  

หากท่านไม่ประสงค์ที่จะยอมรับข้อตกลงดังกล่าว กรุณาคลิก “ปฏิเสธ” หรือ “ยกเลิก” หรือ “ย้อนกลับ” หรือตัวเลือกที่คล้ายคลึงกันใดๆ ที่แสดงมากับข้อตกลงฉบับนี้ หากท่านทำเช่นนั้น ท่านจะไม่สามารถใช้งานโซลูชั่นที่ครอบคลุมโดยข้อตกลงฉบับนี้ได้ หากท่านปฏิเสธที่จะยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ หรือหากท่านไม่พึงพอใจกับโซลูชั่นด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม ท่านสามารถขอรับการคืนเงินในจำนวนที่ท่านได้ชำระสำหรับโซลูชั่นนั้นภายใน 30 วันที่ผ่านมา โดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้มา ณ ที่นี้

AVG สามารถแก้ไขข้อตกลงฉบับนี้ได้ตลอดเวลาโดยประกาศที่ให้ไว้แก่ท่านตามข้อตกลงฉบับนี้ และการใช้งานต่อไปของท่านหรือการตัดสินใจที่จะไม่ขอรับการคืนเงินสำหรับโซลูชั่นใดๆ ณ เวลาใดๆ อย่างน้อย 30 วันภายหลังวันที่ประกาศ จะถือเป็นการยอมรับการแก้ไขข้อตกลงฉบับนี้ของท่าน AVG อาจกำหนดให้ท่านยอมรับการแก้ไขข้อตกลงฉบับนี้ เพื่อให้สามารถใช้งานโซลูชั่นที่ท่านได้ซื้อก่อนหน้านี้ได้ต่อไป หากท่านปฏิเสธที่จะยอมรับการแก้ไขข้อตกลงฉบับนี้ AVG สามารถสิ้นสุดการใช้งานโซลูชั่นที่ได้รับผลกระทบของท่านได้ โดยในกรณีดังกล่าว เราจะคืนเงินในจำนวนที่ท่านได้ชำระแล้วสำหรับโซลูชั่นนั้น (คิดสัดส่วนสำหรับส่วนที่ยังไม่หมดอายุหรือที่ไม่ได้ใช้ของระยะเวลาการเป็นสมาชิก)
โปรดทราบว่าข้อตกลงฉบับนี้มีอยู่สองส่วน มาตรา 1 ถึง 11 ของข้อตกลงฉบับนี้ (“ข้อตกลงทั่วไป”) ใช้กับโซลูชั่นทั้งหมด รวมทั้งที่แสดงไว้ด้านล่างนี้ด้วย มาตรา 13 เป็นการกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไข (“ข้อตกลงพิเศษ”) ที่ใช้กับโซลูชั่นเฉพาะ รวมทั้ง AVG Identity Alert, AVG Do Not Track, AVG Security และ Safeguard Toolbars, บริการ AVG Online Backup, Data Seeding, การสนับสนุนส่วนบุคคลของ AVG, CloudCare และ Managed Workplace หากมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อตกลงทั่วไปกับข้อตกลงพิเศษ ให้ถือเอาข้อตกลงพิเศษเป็นหลักในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโซลูชั่นที่กล่าวถึงโดยข้อตกลงพิเศษเหล่านั้น

โปรดทราบว่าข้อตกลงฉบับนี้มีอยู่สองส่วน มาตรา 1 ถึง 11 ของข้อตกลงฉบับนี้ (“ข้อตกลงทั่วไป”) ใช้กับโซลูชั่นทั้งหมด รวมทั้งที่แสดงไว้ด้านล่างนี้ด้วย มาตรา 12 เป็นการกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไข (“ข้อตกลงพิเศษ”) ที่ใช้กับโซลูชั่นเฉพาะ รวมทั้ง AVG Identity Alert, AVG Do Not Track, AVG Security และ SafeGuard Toolbars, บริการ AVG Online Backup, Data Seeding, การสนับสนุนส่วนบุคคลของ AVG, CloudCare และ Managed Workplace และโซลูชั่นมือถือ หากมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อตกลงทั่วไปกับข้อตกลงพิเศษ ให้ถือเอาข้อตกลงพิเศษเป็นหลักในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโซลูชั่นที่กล่าวถึงโดยข้อตกลงพิเศษเหล่านั้น

หากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลงฉบับนี้หรือโซลูชั่นที่เกี่ยวข้อง โปรดส่งมายังผู้ติดต่อ AVG ที่แสดงไว้ในมาตรา 12.16

โปรดทราบเช่นกันว่าในข้อตกลงนี้ ท่าน:

 • รับทราบว่า:
  • ในระหว่างการขอรับโซลูชั่นที่ท่านให้ข้อมูลที่อยู่อีเมลแก่ AVG ไว้ หากที่อยู่อีเมลดังกล่าวเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ท่านต้องปรับปรุงประวัติผู้ใช้ของท่าน เพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับประกาศเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการเป็นสมาชิกและข้อมูลสำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับข้อตกลงฉบับนี้และโซลูชั่น    หากโซลูชั่นของท่านมี CloudCare โปรดดู https://www.cloudcare.avg.com/ สำหรับโซลูชั่นอื่นๆ โปรดดู https://myaccount.avg.com/my-account-login ภายใต้ขอบเขตที่ท่านซื้อสิทธิ์การใช้งานโดยตรงจาก AVG ตามข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ลงนาม ข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่ใช้กับท่าน หรือหากใช้ได้ จะไม่ใช้กับลูกค้าบริการ MSP ของท่าน
  • ภายใต้ข้อตกลงพิเศษ AVG อาจปรับปรุงโซลูชั่นใดๆ หรือแทนที่โซลูชั่นหนึ่งด้วยอีกโซลูชั่นหนึ่งที่มีการทำงานคล้ายคลึงกันเป็นครั้งคราว โดยไม่ต้องร้องขอหรือขอรับความยินยอมจากท่านต่างหาก และอุปกรณ์ของท่านหรือการทำงานของอุปกรณ์บางอย่างอาจใช้งานไม่ได้สำหรับท่าน ในขณะที่การปรับปรุงอยู่ระหว่างดำเนินการ
  • AVG รวบรวมและใช้ข้อมูลบางประการเกี่ยวกับการใช้งานโซลูชั่นของท่าน โดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและ
  • บางโซลูชั่น รวมทั้งที่ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ อาจมีคุณลักษณะ “การหมดเวลา” ซึ่งจะทำให้โซลูชั่นไม่ทำงาน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเป็นสมาชิก
 • แสดงตนว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และได้รับอนุญาตให้ยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ในนามของบุคคลหรือหน่วยงานทั้งหมด (หรือสำหรับอุปกรณ์) ที่ท่านได้มาซึ่งโซลูชั่น
 • แสดงตนและรับรองว่าท่านไม่ได้อยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้มาตรการสั่งห้ามสินค้าของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา หรือถูกระบุโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาว่าเป็นประเทศที่ “สนับสนุนการก่อการร้าย” และท่านมิใช่บุคคลที่ถูกห้ามหรือต้องห้ามตามกฎหมายอื่นจากการได้รับหรือใช้โซลูชั่น ภายใต้กฎหมายของประเทศที่ท่านพำนักอาศัย หรือจากการเข้าถึงหรือใช้งานโซลูชั่นนั้น

ข้อตกลงทั่วไป

1. นิยาม

เงื่อนไขที่บังคับใช้ ในส่วนที่เกี่ยวกับโซลูชั่นใดๆ หมายถึงระยะเวลาการเป็นสมาชิกสำหรับโซลูชั่นนั้น โดยไม่คำนึงถึงว่าระยะเวลาการเป็นสมาชิกจะขยายโดยอัตโนมัติหรือไม่ จำนวนและประเภทของอุปกรณ์ที่โซลูชั่นนั้นได้รับอนุญาต และข้อตกลงที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ ที่กำกับการใช้งานของโซลูชั่นนั้น เงื่อนไขที่บังคับใช้ระบุไว้ (1) ที่หน้าการชำระเงิน ในกรณีที่ท่านได้รับโซลูชั่นผ่านทางอินเทอร์เน็ต จาก Mobile App Store หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (2) ทางการสื่อสารทางโทรศัพท์หรืออีเมลเมื่อท่านซื้อโซลูชั่น หรือ (3) บนบรรจุภัณฑ์ ในกรณีที่ท่านได้รับโซลูชั่นบนแผ่นซีดีหรือสื่อกายภาพอื่นๆ 

วัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตหมายถึง (1) การใช้งานส่วนตัวที่ไม่เป็นเชิงพาณิชย์ของท่านที่เกี่ยวกับโซลูชั่นฟรีและโซลูชั่นเบต้า และ (2) การใช้งานส่วนตัวหรือการใช้งานเชิงพาณิชย์ภายในที่เกี่ยวข้องกับโซลูชั่นอื่นๆ และในแต่ละกรณีจะต้องไม่เป็นไปเพื่อการขายต่อหรือการใช้เพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สาม
AVG หมายถึง AVG Netherlands BV ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือกลุ่มบริษัท AVG ซึ่งให้บริการโซลูชั่นแก่ท่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโซลูชั่นใดๆ
โซลูชั่นเบต้า หมายถึงโซลูชั่นการประเมินใดๆ และโซลูชั่นใดๆ ที่ถูกทำเครื่องหมายหรือถูกกำหนดในทางอื่นใดให้เป็นเวอร์ชั่นทดสอบเบต้าโดยไม่คำนึงว่ามีการชำระเงินแล้วหรือไม่
อุปกรณ์ หมายถึงโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์มือถือ แท็บเล็ต อุปกรณ์เครือข่ายมือถือ ผลิตภัณฑ์มือถืออื่นๆ (เรียกรวมกันว่า “อุปกรณ์มือถือ”) คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ AVG สนับสนุนดังที่ระบุในเงื่อนไขที่บังคับใช้และในข้อกำหนดด้านเทคนิคในส่วนของโซลูชั่น
ข้อพิพาท มีความหมายระบุไว้แล้วในมาตรา 11.1 ของข้อตกลงนี้
โซลูชั่นการประเมิน หมายถึงโซลูชั่นแบบชำระเงินที่ AVG ให้บริการโดยไม่ได้รับการชำระเงินสำหรับวัตถุประสงค์ด้านการทดลองใช้หรือการประเมิน
ระยะเวลาการขยาย มีความหมายระบุไว้แล้วในมาตรา 3.1 ของข้อตกลงนี้
โซลูชั่นฟรี หมายถึงโซลูชั่นใดๆ นอกเหนือจากโซลูชั่นเบต้าซึ่ง AVG กำหนดให้เป็นโซลูชั่น “ฟรี” หรือให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
กลุ่มบริษัท หมายถึงนิติบุคคลที่ควบคุม ถูกควบคุมโดย หรืออยู่ภายใต้การควบคุมทั่วไปกับ AVG ในส่วนที่เกี่ยวกับ AVG “ควบคุม” ดังที่ใช้ในส่วนนี้หมายถึงการเป็นเจ้าของมากกว่าร้อยละ 50 ของส่วนได้เสียที่ให้สิทธิ์ออกเสียงที่ค้างชำระของนิติบุคคลที่บังคับใช้
การเป็นสมาชิกเบื้องต้น สำหรับแต่ละโซลูชั่นหมายถึงระยะเวลาที่เริ่มต้นในวันที่ท่านได้รับโซลูชั่นและต่อเนื่องเป็นระยะเวลา (ขึ้นอยู่กับการผ่านไปของเวลา การใช้งานโซลูชั่นของท่าน และตัววัดอื่นๆ) ที่กำหนดโดยเงื่อนไขที่บังคับใช้
บริการที่มีการจัดการ (หรือบริการ MSP) หมายถึงบริการติดตามและจัดการอุปกรณ์ที่ท่านจัดหาให้กับลูกค้านั้นๆ โดยเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างท่านกับลูกค้ารายนั้นๆ
Mobile App Store หมายถึงร้านค้าออนไลน์ซึ่งนำเสนอโซลูชั่นมือถือทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งผ่านอุปกรณ์ด้วยเช่นกัน
โซลูชั่นมือถือ หมายถึงโซลูชั่นที่พร้อมให้ท่านใช้งานบนแพลตฟอร์มของอุปกรณ์มือถือ เช่น Android, iOS และ Windows Phone
ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ หมายถึงข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตน ติดต่อ หรือค้นหาตำแหน่งของบุคคลคนหนึ่งๆ หรือสามารถใช้กับแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อระบุตัวบุคคลหนึ่งๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ใช้ใน EU Data Protection Directive 95/46/EC) ตามที่กฎหมายกำหนด
นโยบายความเป็นส่วนตัว หมายถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ AVG ซึ่งสามารถดูได้ที่ http://www.avg.com/privacy ดังที่มีการปรับปรุงเป็นระยะๆ
บริการ หมายถึงโซลูชั่นที่ประกอบด้วยบริการ
ซอฟต์แวร์ หมายถึงโซลูชั่นที่ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ หรือซอฟต์แวร์ซึ่งจัดหาให้เพื่อสนับสนุนบริการ โดยมีเจตนาให้ติดตั้งลงในอุปกรณ์ และจะต้องมีการปรับปรุงใดๆ
โซลูชั่น มีความหมายที่กำหนดไว้แล้วในส่วนคำนำ
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแต่ละโซลูชั่น หมายถึงระยะเวลาการเป็นสมาชิกเบื้องต้นรวมกับระยะเวลาขยายทั้งหมด
ข้อกำหนดด้านเทคนิค หมายถึงเอกสารด้านเทคนิคที่ใช้กับซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถดูได้ที่http://www.avg.com/technical-specifications ดังที่มีการปรับปรุงเป็นระยะๆ
สื่อของบุคคลที่สาม หมายถึงซอฟต์แวร์ บริการ เว็บไซต์ ข้อเสนอ และโปรโมชั่นหรือผลิตภัณฑ์ที่จัดหาให้โดยบุคคลที่สามและควบคุมดูแลภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของบุคคลที่สาม
ข้อตกลงและเงื่อนไขของบุคคลที่สาม หมายถึงข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งาน ข้อตกลงในการใช้งาน ข้อตกลงในการให้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว และเงื่อนไขอื่นๆ ที่ตั้งขึ้นโดยบุคคลที่สามเพื่อควบคุมดูแลการเข้าถึงหรือการใช้งานสื่อของบุคคลที่สาม
อัปเดต หมายถึงเนื้อหาหรือรหัสที่ AVG ใช้เพื่อปรับปรุงโซลูชั่นซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการออกซอฟต์แวร์ใหม่หรือเวอร์ชันใหม่ของซอฟต์แวร์ลายเซ็นมัลแวร์ที่ปรับปรุงแล้วการนิยามสปายแวร์ กฎการป้องกันสแปม การนิยามไวรัส URL บัญชีขาวหรือบัญชีดำ กฎไฟร์วอลล์ ข้อมูลการตรวจจับการบุกรุก รายการเว็บเพจที่ได้รับการรับรอง และข้อมูลจุดอ่อน หรืออัปเดตอื่นใดที่มีซึ่ง AVG เป็นผู้จัดหาให้เป็นระยะๆ โดยเกี่ยวข้องกับโซลูชั่น
รัฐบาลสหรัฐอเมริกา หมายถึงรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา


2. การมอบสิทธิ์การใช้งาน ทั่วไป

2.1 การมอบสิทธิ์การใช้งาน ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ AVG มอบสิทธิ์การใช้งานไม่เฉพาะตัวและโอนต่อไม่ได้ให้แก่ท่านมา ณ ที่นี้ เพื่อใช้งานแต่ละโซลูชั่นที่ท่านซื้อมาหรือได้มาอย่างถูกต้องด้วยวิธีอื่นในแต่ละกรณี ระหว่างระยะเวลาการเป็นสมาชิกที่ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่อนุญาตตามเงื่อนไขที่บังคับใช้และข้อกำหนดด้านเทคนิค ระยะเวลาการเป็นสมาชิกสำหรับโซลูชั่นฟรีดำเนินไปต่อเนื่องไม่สิ้นสุด โดยไม่จำเป็นต้องขยายเวลา จนกว่าท่านหรือ AVG จะสิ้นสุดลงตามข้อตกลงฉบับนี้

2.2 ข้อจำกัด

2.2.1. ทั่วไป ท่านจะต้องและจะไม่อนุญาตบุคคลที่สามใดๆ ให้ (1) ใช้หมายเลขสิทธิ์การใช้งาน ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่านหลัก และรหัสหรือหมายเลขการอนุญาตอื่นที่ให้มาโดย AVG ที่เกี่ยวข้องกับโซลูชั่นใดๆ บนอุปกรณ์มากกว่าจำนวนที่ระบุโดยเงื่อนไขที่บังคับใช้ (2) เปิดเผยหมายเลขสิทธิ์การใช้งานหรือหมายเลขการอนุญาตใดๆ ต่อบุคคลอื่นใดๆ นอกเหนือจาก AVG หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายของ AVG (3) ยกเว้นตามที่กฎหมายอนุญาตไว้อย่างชัดแจ้ง (ก) ทำการวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดการประกอบ คอมไฟล์กลับ แปล สร้างใหม่ แปลง หรือตัดทอนโซลูชั่นใดๆ หรือส่วนใดๆ ของโซลูชั่น (รวมทั้งโดยไม่จำกัดเฉพาะลายเซ็นมัลแวร์ที่เกี่ยวข้องใดๆ และชุดคำสั่งการตรวจจับมัลแวร์) หรือ (ข) เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือดัดแปลงด้วยวิธีอื่นๆ สำหรับโซลูชั่นใดๆ (รวมทั้งโดยไม่จำกัดเฉพาะลายเซ็นมัลแวร์ที่เกี่ยวข้องใดๆ และชุดคำสั่งการตรวจจับมัลแวร์) (4) เผยแพร่ ขายต่อ แจกจ่าย แพร่สัญญาณ ส่งผ่าน สื่อสาร โอนย้าย ให้จำนำ ให้เช่า แบ่งปันหรือให้สิทธิ์การใช้งานต่อโซลูชั่นใดๆ (5) ให้การเข้าถึงหรือการใช้งานโซลูชั่นใดๆ แก่บุคคลที่สามใดๆ ต่อหน่วยงานบริการ การแบ่งใช้เวลา บริการสมัครสมาชิก หรือผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน หรือพื้นฐานที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ (6) ทดสอบหรือวัดเกณฑ์มาตรฐาน หรือเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลการทดสอบหรือการวัดเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับโซลูชั่น AVG ใดๆ โดยไม่ได้รับการยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก AVG’ (ซึ่งท่านสามารถร้องขอได้ที่ http://www.avg.com/benchmarking) หรือ (7) ทำลายหรือหลีกเลี่ยง พยายามที่จะทำลายหรือหลีกเลี่ยง หรืออนุญาตหรือช่วยเหลือบุคคลที่สามใดๆ ในการทำลายหรือหลีกเลี่ยงการควบคุมในการติดตั้ง หรือใช้สำเนาโซลูชั่นใดๆ
2.2.2 ซอฟต์แวร์  นอกเหนือจากข้อจำกัดที่ตั้งขึ้นโดยมาตรา 2.2.1 ท่านจะต้องไม่ (1) คัดลอกซอฟต์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ นอกเหนือจากการใช้งานเท่าที่จำเป็นตามสมควรตามที่มุ่งหมายโดยข้อตกลงฉบับนี้ และการเก็บไว้ซึ่งสำเนาที่ยังไม่ได้รับการติดตั้ง/ออฟไลน์ 1 ชุดเพื่อวัตถุประสงค์ในการกู้คืนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ (2) ติดตั้งซอฟต์แวร์บนระบบปฏิบัติการใดๆ ที่ AVG ไม่สนับสนุนดังที่ระบุไว้ในข้อกำหนดด้านเทคนิค หรือ (3) นำประกาศลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือประกาศความเป็นเจ้าของใดๆ ออกจากซอฟต์แวร์
2.2.3 สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ บางโซลูชั่นมอบสิทธิพิเศษในการดูแลระบบให้แก่ท่านหรือผู้ใช้รายอื่น นอกเหนือจากสิ่งอื่นๆ โดยสามารถอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบติดตามอุปกรณ์อื่นและ/หรือสถานะของโซลูชั่นที่นำมาใช้บนอุปกรณ์อื่น รวมทั้งสถานะการเป็นสมาชิก การแจ้งเตือนและข้อความของโซลูชั่น เป็นต้น ท่านแสดงตัวและรับรองว่าท่านจะใช้สิทธิพิเศษของผู้ดูแลระบบเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับอุปกรณ์และโซลูชั่นที่ท่านได้รับอนุญาต และไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ท่านแสดงตัวและรับรองอีกด้วยว่าท่านมีอำนาจในการยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ในนามของเจ้าของและผู้ใช้อุปกรณ์ที่ดูแลเหล่านั้น และยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ในนามของเจ้าของและผู้ใช้มา ณ ที่นี้
2.2.4 คำเตือน หากท่านใช้โซลูชั่นใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์หรือในลักษณะที่ไม่ได้อนุญาตโดยข้อตกลงฉบับนี้ ท่านกำลังล่วงละเมิดข้อตกลงฉบับนี้อย่างมีนัยสำคัญ และอาจละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ที่บังคับใช้ และการรับประกันทั้งหมดที่จัดหาให้โดย AVG สำหรับผลิตภัณฑ์ จะสิ้นสุดลงในทันทีหลังจากการละเมิดของท่าน

2.3 ค่าธรรมเนียมของบุคคลที่สาม ท่านอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงหรือค่าธรรมเนียมสำหรับข้อมูลหรือการใช้งานจากบุคคลที่สาม (เช่น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการมือถือของท่าน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโซลูชั่นของท่าน ตัวอย่างเช่น ท่านอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากท่านใช้โซลูชั่นและมีการดาวน์โหลดการปรับปรุง รวมทั้งข้อมูลระบุมัลแวร์ ท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมดังกล่าวทั้งหมด

2.4 การปรับปรุง ระหว่างระยะเวลาการเป็นสมาชิกเป็นครั้งคราว และไม่ต้องมีการอนุญาตหรือการยินยอมของท่านต่างหาก AVG อาจนำการปรับปรุงมาใช้สำหรับโซลูชั่นใดๆ และท่านอาจไม่สามารถใช้โซลูชั่นหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (หรือบางฟังก์ชันของอุปกรณ์) จนกว่าการปรับปรุงจะได้รับการติดตั้งโดยสมบูรณ์ การปรับปรุงจะถือเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชั่นสำหรับวัตถุประสงค์ทุกข้อภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ การปรับปรุงอาจรวมถึงทั้งการเพิ่มและการลบการทำงานใดๆ ที่ให้มาโดยโซลูชั่น หรืออาจแทนที่ทั้งหมด และเนื้อหาและการทำงานของการปรับปรุงดังกล่าวอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของ AVG แต่เพียงผู้เดียว AVG หรืออุปกรณ์ของท่านอาจเสนอตัวเลือกแก่ท่านในการปฏิเสธหรือเลื่อนการปรับปรุง แต่ท่านต้องดาวน์โหลดและอนุญาตการติดตั้งของการปรับปรุงที่มีอยู่ทั้งหมด เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากโซลูชั่น AVG อาจยุติการให้การสนับสนุนสำหรับโซลูชั่นจนกว่าท่านจะยอมรับและติดตั้งการปรับปรุงทั้งหมด AVG จะระบุว่าเมื่อใดและการปรับปรุงมีความเหมาะสมหรือไม่ และไม่มีภาระผูกพันในการจัดหาการปรับปรุงให้กับท่าน ภายใต้ดุลยพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียว AVG อาจยุติการให้การปรับปรุงสำหรับเวอร์ชันใดๆ ของโซลูชั่น นอกเหนือจากเวอร์ชันล่าสุด หรือการปรับปรุงที่สนับสนุนการใช้โซลูชั่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเวอร์ชันใดๆ ของระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอีเมล โปรแกรมเบราว์เซอร์และซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่โซลูชั่นได้รับการออกแบบมาให้ทำงานด้วย

2.5 การทำงานที่ขัดแย้งกันและการถอนการติดตั้ง ในระหว่างการติดตั้ง ซอฟต์แวร์บางตัวอาจปิดใช้งานฟังก์ชันที่มีอยู่ เช่น ไฟร์วอลล์ และแทนที่ด้วยฟังก์ชันที่โซลูชั่นให้มา หากท่านถอนการติดตั้งโซลูชั่น ท่านอาจได้รับข้อความแจ้งให้เปิดใช้งานซอฟต์แวร์อื่นๆ AVG ขอแนะนำอย่างจริงจังให้ท่านเปิดใช้งานซอฟต์แวร์อื่นๆ ตามที่มีข้อความแจ้งในทันทีที่โซลูชั่นถูกถอนการติดตั้ง แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามบางตัวอาจไม่อนุญาตให้โซลูชั่นติดตั้งหรือทำงานอย่างถูกต้อง หากท่านเลือกที่จะไม่สนใจคำเตือนที่ให้มาระหว่างการติดตั้งโซลูชั่น โซลูชั่นดังกล่าวอาจทำงานไม่ถูกต้อง และโดยไม่คำนึงถึงสิ่งใดที่ขัดแย้งในข้อตกลงฉบับนี้ AVG ปฏิเสธการรับประกันและการรับผิดใดๆ และทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวกับโซลูชั่นดังกล่าว นอกจากนี้ AVG ยังไม่สนับสนุนแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่ให้ฟังก์ชันการถอนการติดตั้งสำหรับโซลูชั่นของเรา เนื่องจากอาจทำให้เกิดปัญหาเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ขั้นปลาย หากท่านเลือกที่จะใช้โปรแกรมถอนการติดตั้งของบุคคลที่สามดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงสิ่งใดที่ขัดแย้งในข้อตกลงฉบับนี้ AVG ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อการรับประกันและความรับผิดใดๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวกับโซลูชั่นดังกล่าว

2.6 ความคิดเห็นของผู้ใช้ AVG ยินดีต้อนรับความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับโซลูชั่น รวมทั้งการบอกแจ้งว่าท่านพบกับความล้มเหลว ข้อผิดพลาดหรือการทำงานผิดปกติอื่นๆ ตลอดจนข้อเสนอแนะสำหรับคุณสมบัติและฟังก์ชันเพิ่มเติมหรือแตกต่างกัน กรุณาส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านให้แก่เรา โดยใช้เว็บฟอร์มที่อยู่ที่ http://www.avg.com/feedback-entry AVG ไม่ยอมรับภาระผูกพันในการตอบสนองหรือดำเนินการตามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะดังกล่าวใดๆ และการเชื้อเชิญให้แสดงความคิดเห็นนี้ ไม่ได้ทำให้เกิดการยอมรับใดๆ ต่อความรับผิดหรือความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ของโซลูชั่น แต่ท่านมอบสิทธิ์และสิทธิ์การใช้งานทั่วโลกตลอดกาล เพิกถอนไม่ได้ โอนย้ายได้ ให้สิทธิ์ต่อได้ ชำระเงินเต็ม ไม่มีลิขสิทธิ์ ให้แก่ AVG ภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของท่าน (ถ้ามี) เพื่อใช้งาน คัดลอก บันทึก แจกจ่าย ผลิตซ้ำ เปิดเผย ขาย ขายต่อ ให้สิทธิ์ต่อ (ผ่านหลายระดับ) ปรับเปลี่ยน แสดง ดำเนินการทางสาธารณะ ส่งผ่าน เผยแพร่ ออกอากาศ แปล สร้างงานที่ได้มาจาก และใช้ประโยชน์อื่นๆ ในลักษณะใดๆ ก็ตามที่ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านในโซลูชั่นใดๆ และผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ
 

2.7 เนื้อหาผู้ใช้ โซลูชั่นบางตัวอาจอนุญาตให้ท่านสามารถเผยแพร่หรือแบ่งปันเนื้อหาที่ท่านสร้างขึ้นหรือได้รับจากแหล่งอื่นให้กับบุคคลอื่น (“เนื้อหาผู้ใช้”) ท่านรักษาสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ และทั้งหมดที่ท่านถืออยู่แล้วภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ในเนื้อหาผู้ใช้ที่ท่านเผยแพร่และแบ่งปันผ่านโซลูชั่น โดยขึ้นอยู่กับสิทธิ์ สิทธิ์การใช้งาน และเงื่อนไขอื่นๆ ของข้อตกลงฉบับนี้ รวมทั้งสิทธิ์พื้นฐานใดๆ ของบุคคลอื่นในเนื้อหาผู้ใช้ใดๆ ที่ท่านอาจใช้หรือปรับเปลี่ยน ท่านมอบสิทธิ์และสิทธิ์การใช้งานไม่เฉพาะเจาะจง ไม่มีข้อจำกัด ไม่มีเงื่อนไข ไม่จำกัด ทั่วโลก เพิกถอนไม่ได้ ตลอดกาลและไม่มีค่าใช้จ่าย ให้แก่ AVG ในการใช้งาน คัดลอก บันทึก แจกจ่าย ผลิตซ้ำ เปิดเผย ขาย ขายต่อ ให้สิทธิ์ต่อ (ผ่านหลายระดับ) ปรับเปลี่ยน แสดง แสดงโดยสาธารณะ ส่งผ่าน เผยแพร่ ออกอากาศ แปล สร้างงานที่ได้มาจาก และใช้ประโยชน์อื่นในลักษณะใดๆ ก็ตาม สำหรับส่วนทั้งหมดหรือส่วนใดๆ ของเนื้อหาผู้ใช้ที่ท่านเผยแพร่หรือแบ่งปันผ่านโซลูชั่น (และงานที่ได้มาจากนั้น) เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาโซลูชั่นให้แก่ท่านเพียงอย่างเดียวภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ แต่ละครั้งที่ท่านเผยแพร่หรือแบ่งปันเนื้อหาผู้ใช้ใดๆ ท่านแสดงตนและรับรองว่าท่านมีอายุครบนิติภาวะบริบูรณ์ในรัฐที่ท่านอาศัยอยู่ และเป็นผู้ปกครองหรือผู้คุ้มครองตามกฎหมาย หรือมีการยินยอมที่ถูกต้องทุกประการจากผู้ปกครองหรือผู้คุ้มครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ใดๆ ที่บรรยายไว้หรือมีส่วนร่วมต่อเนื้อหาผู้ใช้ใดๆ ที่ท่านเผยแพร่หรือแบ่งปัน และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาผู้ใช้นั้นว่า (ก) ท่านเป็นผู้เขียนและเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวของทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิ์อื่นๆ ต่อเนื้อหาผู้ใช้นั้น หรือท่านมีสิทธิ์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการเผยแพร่หรือแบ่งปันเนื้อหาผู้ใช้และมอบสิทธิ์ให้แก่ AVG ในการใช้งานตามที่อธิบายไว้ในมาตรานี้ ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่มีภาระผูกพันของ AVG ใดๆ ในการขอรับการยินยอมจากบุคคลที่สามใดๆ และไม่มีการสร้างภาระผูกพันหรือความรับผิดใดๆ ของ AVG (ข) เนื้อหาผู้ใช้มีความถูกต้อง (ค) เนื้อหาผู้ใช้ ตามการใช้งานที่อนุญาตของ AVG’ และการใช้ประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ ไม่และจะไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลที่สามใดๆ และ (ง) เนื้อหาผู้ใช้จะไม่ละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ หรือเป็นสาเหตุให้มีการบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลใดๆ  

​​

3. การขยายเวลาและการสิ้นสุดการเป็นสมาชิก

ภายใต้ขอบเขตที่ท่านซื้อสิทธิ์การใช้งานโดยตรงจาก AVG ภายใต้ข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่แยกต่างหากหรือจากพันธมิตรธุรกิจของ AVG ที่ท่านชำระเงินค่าโซลูชั่นโดยตรง ข้อกำหนดนี้และเงื่อนไขการคืนเงินที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้อาจใช้ไม่ได้กับท่าน โปรดดูข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับระยะเวลาการเป็นสมาชิกการต่ออายุ และข้อมูลการคืนเงิน
 

3.1.    การขยายเวลาการเป็นสมาชิก  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเป็นสมาชิก การเป็นสมาชิกของท่านอาจขยายออกไปเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องตามจำนวนครั้ง (แต่ละครั้งเรียกว่า “ระยะเวลาขยาย”) ตามมาตรา 3.1 นี้ ภายใต้เงื่อนไขที่บังคับใช้สำหรับโซลูชั่นที่ให้มา หากระยะเวลาการเป็นสมาชิกถูกขยายโดยอัตโนมัติเพิ่มเติมเป็นเวลาหนึ่งเดือน หนึ่งปีหรือระยะเวลาต่อเนื่องที่คล้ายคลึงกัน AVG อาจให้ท่านได้รับประกาศที่รวมถึงคำแนะนำวิธีการยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่าน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเป็นสมาชิกปัจจุบัน ท่านสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่าน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเป็นสมาชิก โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำในประกาศ ท่านยังสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านได้ทุกเมื่อในระหว่างระยะเวลาการเป็นสมาชิก โดยไปที่ https://myaccount.avg.com/my-account-login การยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านจะยุติค่าธรรมเนียมรายรอบในรอบต่อๆ ไป แต่จะไม่คืนเงินย้อนหลังสำหรับการชำระเงินปัจจุบัน และท่านจะยังคงรักษาสิทธิ์การเข้าใช้โซลูชั่นที่ท่านชำระเงินแล้ว จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการเป็นสมาชิก ณ ขณะนั้น หากท่านไม่ยกเลิกการเป็นสมาชิก AVG จะเรียกเก็บเงินบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของท่านภายในเวลาอันสมควรก่อนจะสิ้นสุดระยะเวลาการเป็นสมาชิก ณ ขณะนั้น สำหรับค่าธรรมเนียมการต่ออายุ (ซึ่งอาจจะสูงกว่าราคาที่ท่านชำระไว้เดิม) และเมื่อได้รับชำระเงินแล้ว จะขยายระยะเวลาการเป็นสมาชิกตามระยะเวลาการขยายที่บังคับใช้

3.2.    การคืนเงิน

3.2.1. สำหรับโซลูชั่นมือถือ  วิธีที่รวดเร็วที่สุดในการได้รับเงินคืนสำหรับโซลูชั่นมือถือ คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนที่จัดทำขึ้นโดย Mobile App Store ที่ท่านซื้อโซลูชั่นนั้นมา หาก Mobile App Store มิได้ตอบรับคำขอคืนเงินของท่าน แต่ท่านอยู่ภายใน 30 วันจากการซื้อครั้งแรก ท่านอาจสามารถคืนโซลูชั่นมือถือของท่าน เพื่อขอคืนเงินในจำนวนที่ชำระแล้วทั้งหมด (นอกจากการซื้อหรือการเป็นสมาชิกจากในแอป) โดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่ http://www.avg.com/billing

3.2.2. โซลูชั่นอื่นๆ  โซลูชั่นอื่นๆ บางรายอาจสามารถส่งคืนและคืนเงินได้ โปรดดู http://www.avg.com/billing

3.3. ข้อมูลการชำระเงิน  ในความพยายามที่จะรับรองไม่ให้การใช้โซลูชั่นของท่านหยุดชะงัก AVG อาจเข้าร่วมในโปรแกรมเรียกเก็บเงินเป็นรอบหรือบริการที่ปรับปรุงแล้วของบัญชี หากระยะเวลาการเป็นสมาชิกของท่านขยายเวลาโดยอัตโนมัติและ AVG ไม่สามารถเรียกเก็บเงินบัตรเครดิตและบัตรเดบิตที่ AVG มีอยู่บนไฟล์สำหรับท่าน AVG มีทางเลือกของตัวเองในการให้ได้มาซึ่งหมายเลขบัตรที่ปรับปรุงแล้ว วันที่หมดอายุ หรือข้อมูลการชำระเงินที่ปรับปรุงแล้วอื่นๆ จากธนาคารของท่านหรือแหล่งอื่น หรือผู้ออกบัตรของท่านอาจเรียกเก็บเงินบัตรของท่านโดยอัตโนมัติโดยไม่แจ้ง AVG หรือท่าน หากท่านต้องการใช้ PayPal เพื่อซื้อการสมัครสมาชิก ท่านจะต้องเปิดบัญชีกับ Paypal และปฏิบัติตามข้อตกลงในการให้บริการของ PayPal ซึ่งสามารถดูได้ที่นี่

3.4. การสิ้นสุดนอกเหนือจากสิทธิอื่นๆ ที่อาจมีตามกฎหมาย ในหุ้นหรืออื่นๆ AVG สามารถสิ้นสุดสิทธิ์การใช้งานของท่านต่อโซลูชั่นใดๆ หรือทั้งหมดโดยไม่ต้องรับผิด (1) เพื่อความสะดวก โดยการแจ้งล่วงหน้าห้า (5) วัน’ โดยสำหรับโซลูชั่นที่ชำระเงินแล้ว ภายใต้ดุลยพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียว AVG จะต้อง (ก) คืนเงินแก่ท่านสำหรับค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ชำระให้แก่ AVG ในส่วนที่ยังไม่หมดอายุระยะเวลาการเป็นสมาชิกที่กำหนด โดยคิดสัดส่วนตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกที่ใช้ได้ หรือ (ข) มอบสิทธิ์การใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันอย่างมีนัยสำคัญสำหรับส่วนที่เหลือของระยะเวลาการเป็นสมาชิก หรือ (2) เพื่อสาเหตุ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เพื่อป้องกันความสงสัย สำหรับโซลูชั่นฟรีและโซลูชั่นเบต้า AVG ไม่ต้องมีภาระผูกพันเพิ่มเติมต่อท่านเกินไปกว่าการให้ประกาศแจ้งล่วงหน้าห้า (5) วัน’ ในการสิ้นสุดเพื่อความสะดวกตามมาตรานี้ และไม่ต้องมีภาระผูกพันในการให้ประกาศแจ้ง ในกรณีของการสิ้นสุดที่มีสาเหตุ

3.5. ผลของการสิ้นสุด เมื่อถึงวันหมดอายุระยะเวลาการเป็นสมาชิกที่ใช้สำหรับโซลูชั่นที่เกี่ยวข้องใดๆ หรือวันสิ้นสุดระยะเวลาการเป็นสมาชิกสำหรับโซลูชั่นที่เกี่ยวข้องใดๆ หรือข้อตกลงฉบับนี้ ท่านต้องยุติการใช้โซลูชั่นที่เกี่ยวข้อง AVG อาจยุติการจัดหาการปรับปรุงให้แก่ท่าน และโซลูชั่นที่เกี่ยวข้องอาจยุติการทำงาน มาตรา 1, 2.6, 2.7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 และ 13 จะคงอยู่ต่อไปสืบจากการหมดอายุหรือการสิ้นสุดข้อตกลงฉบับนี้

​​

4. ข้อตกลงพิเศษสำหรับโซลูชั่นมือถือ

4.1. ทั่วไป  

4.1.1. การซื้อโซลูชั่นผ่าน Mobile App Store Mobile App Store แต่ละแห่งจะโพสต์ข้อตกลงที่ใช้ในการขายโซลูชั่นให้กับท่าน รวมถึงข้อตกลงที่ Mobile App Store อาจ (หรืออาจไม่) รับคืนผลิตภัณฑ์และอนุมัติการคืนเงินตามราคาซื้อที่ท่านชำระ ท่านความตรวจสอบข้อตกลงดังกล่าวให้ถี่ถ้วนก่อนทำการซื้อ
4.1.2. การใช้โซลูชั่น  พร้อมกันนี้ ข้อตกลงฉบับนี้จะใช้ในการควบคุมดูแลการใช้งานโซลูชั่นทั้งหมดของท่าน โดยไม่ใช้ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้งานขั้นปลายมาตรฐานหรือข้อตกลงอื่นๆ ที่ Mobile App Store จัดหาให้ท่าน อย่างไรก็ดี Mobile App Store แต่ละแห่งกำหนดให้ AVG ทำการเปิดเผยและข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบซึ่งกำหนดไว้ทั้งหมดในส่วนที่เหลือของมาตรา 4 นี้

4.2. โซลูชั่นที่ดาวน์โหลดจาก Google Play Store  Google Play Store หมายถึง Mobile App Store ที่จัดหาให้ผ่านทางอุปกรณ์และที่ http://play.google.com (“Google Play Store”) เพื่อป้องกันความสงสัย สิทธิ์การใช้งานที่มอบให้ในมาตรา 2.1 ของข้อตกลง จะใช้แทนสิทธิ์ใดๆ ในการใช้งานโซลูชั่น ซึ่งอาจมอบให้โดยวิธีอื่นตามข้อตกลงโดยปริยายสำหรับแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมาจาก Google Play Store

4.3. โซลูชั่นที่ดาวน์โหลดจาก Apple App Store  เงื่อนไขเพิ่มเติมต่อไปนี้ใช้กับโซลูชั่นใดๆ ที่ได้มาผ่านทาง iTunes App Store (https://itunes.apple.com/us/genre/ios/id36?mt=8) และ Mac App Store (https://itunes.apple.com/us/genre/mac/id39?mt=12) (แต่ละรายการเรียกว่า “Apple App Store”):

4.3.1. (ก) สิทธิ์การใช้งานที่มอบให้โดยมาตรา 2.1 ถูกจำกัดที่สิทธิ์การใช้งานที่ไม่สามารถโอนย้ายได้ในการใช้งานโซลูชั่นบน iPhone, iPod Touch หรืออุปกรณ์ที่สนับสนุนโดย Apple ที่ท่านเป็นเจ้าของหรือควบคุม และตามที่อนุญาตโดยกฎการใช้งานที่กำหนดในข้อตกลงการบริการของ Apple App Stores ซึ่งมีอยู่ทางออนไลน์ที่ http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html หรือผ่านทางไซต์ดังกล่าวและวิธีการอื่นที่ Apple จัดหาให้ท่าน
4.3.2. AVG และท่านรับทราบและตกลงว่า:

(ก)    ข้อตกลงฉบับนี้เป็นการตัดสินใจระหว่างทั้งสองฝ่ายเท่านั้น ไม่ใช่กับ Apple AVG เป็นผู้รับผิดชอบในโซลูชั่นและเนื้อหาของโซลูชั่นนั้นๆ แต่เพียงผู้เดียวโดยที่ Apple ไม่มีส่วนรับผิดชอบด้วย
(ข)    Apple ไม่มีภาระผูกพันใดๆ ในการให้บริการบำรุงรักษาหรือสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับโซลูชั่น
(ค)    หากโซลูชั่นไม่เป็นไปตามการรับประกันใดๆ ที่บังคับใช้ ท่านอาจแจ้งให้ Apple รับทราบ โดย Apple จะคืนเงินตามราคาของโซลูชั่นให้แก่ท่าน ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ Apple จะไม่มีภาระผูกพันในการรับประกันอื่นๆ ทั้งสิ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโซลูชั่น และระหว่างท่าน AVG และ Apple ข้อเรียกร้องอื่นใด การสูญเสีย หนี้สิน ความเสียหาย ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการไม่สามารถปฏิบัติตามการรับประกันใดๆ จะเป็นความรับผิดชอบของ AVG’ แต่เพียงผู้เดียว
(ง)    AVG เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการข้อเรียกร้องใดๆ ของท่านหรือบุคคลที่สามใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโซลูชั่นหรือการครอบครองของท่านและ/หรือการใช้โซลูชั่นดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: (1) ข้อเรียกร้องความรับผิดในผลิตภัณฑ์ (2) ข้อเรียกร้องใดๆ ที่ระบุว่าผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับ และ (3) ข้อเรียกร้องซึ่งเกิดขึ้นภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหรือกฎหมายที่คล้ายกัน
(จ)    ในกรณีที่มีบุคคลที่สามใดๆ อ้างว่าโซลูชั่นหรือการครอบครองของท่านและการใช้โซลูชั่นดังกล่าวละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามนั้นๆ’ AVG จะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการสืบสวน การคุ้มครอง การทำความตกลง และการสะสางข้อเรียกร้องว่าด้วยการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว
(ฉ)    Apple และบริษัทในเครือของ Apple' คือบุคคลที่สามที่ได้รับประโยชน์ในข้อตกลงนี้ และเมื่อท่านให้การยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ Apple จะมีสิทธิ์ (และจะถือว่าได้ยอมรับในสิทธิ์นั้นแล้ว) ที่จะบังคับใช้ข้อตกลงนี้กับท่านในฐานะบุคคลที่สามที่ได้รับประโยชน์

4.4. โซลูชั่นที่ดาวน์โหลดจาก Windows Phone Store

4.4.1. ท่านได้รับอนุญาตให้ดาวน์โหลดและเรียกใช้โซลูชั่นบนอุปกรณ์ Windows Phone ได้ไม่เกินห้า (5) เครื่องที่เชื่อมโยงกับบัญชี Microsoft ของท่านโดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใดๆ
4.4.2. ทั้ง Microsoft และผู้ผลิตอุปกรณ์ของท่านไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดใดๆ ต่อท่านในส่วนที่เกี่ยวกับโซลูชั่น
4.4.3. โซลูชั่นอาจเชื่อมต่อกับบริการไร้สายบนอินเทอร์เน็ต การใช้โซลูชั่นของท่านทำงานเมื่อท่านยินยอมการส่งข้อมูลอุปกรณ์มาตรฐาน (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่าน ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ของแอปพลิเคชัน และอุปกรณ์ต่อพ่วง) สำหรับบริการบนอินเทอร์เน็ตหรือบริการไร้สาย หากเงื่อนไขอื่นๆ ให้มาโดยเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของท่าน เงื่อนไขเหล่านั้นใช้ได้ด้วย
4.4.4. ท่านจะต้องไม่ใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตใดๆ ในลักษณะใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือสร้างความเสียหายต่อการใช้งานของบุคคลใดๆ' หรือเครือข่ายไร้สาย ท่านจะต้องไม่ใช้บริการเพื่อพยายามรับการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตต่อบริการ ข้อมูล บัญชีหรือเครือข่ายใดๆ ด้วยวิธีใดๆ
4.4.5. ไม่มีการรับประกันเป็นลายลักษณ์อักษร  การรับประกันที่กำหนดโดยมาตรา 7.1 จะไม่ใช้กับโซลูชั่นมือถือใดๆ ที่ทำงานบน WINDOWS PHONE ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบภายใต้มาตรา 7.3 จะได้รับการแก้ไขด้วยการลบข้อความ “ยกเว้นที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยมาตรา 7.1 ของข้อตกลงฉบับนี้”

4.5. โซลูชั่นที่ดาวน์โหลดจาก Amazon Appstore Amazon อาจกำหนดข้อตกลงในการใช้งานของลูกค้าบางประการสำหรับ Amazon Appstore โดยเป็น“ข้อตกลง EULA เริ่มต้น” ข้อตกลง EULA เริ่มต้นจะใช้กับการใช้งานโซลูชั่นที่ท่านซื้อผ่าน Amazon Appstore นอกเหนือจากสิ่งอื่นๆ ข้อตกลง EULA เริ่มต้นจะกำหนดให้ AVG เป็นผู้อนุญาตของโซลูชั่นและ Amazon ไม่ใช่คู่กรณีในข้อตกลงนี้ หากมีข้อขัดแย้งใดๆ ระหว่างข้อตกลง EULA เริ่มต้นและข้อตกลงนี้ ให้ใช้ข้อตกลง EULA เริ่มต้นตามขอบเขตของข้อขัดแย้งดังกล่าว Amazon ไม่มีความรับผิดชอบและความรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง EULA เริ่มต้นของ AVG หรือท่าน

 

5. สื่อของบุคคลที่สาม ข้อตกลงและเงื่อนไขของบุคคลที่สาม

ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านโซลูชั่น AVG อาจแสดงลิงก์ไปยังหรือข้อเสนอสำหรับสื่อของบุคคลที่สาม ซึ่งทั้งหมดนี้ควบคุมโดยบุคคลที่สาม และส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของบุคคลที่สาม โปรดอ่านเงื่อนไขเหล่านั้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะยอมรับ AVG ไม่รับผิดชอบสำหรับเนื้อหาหรือการทำงานของสื่อของบุคคลที่สามดังกล่าวใดๆ ไม่รับประกันหรือรับรองสื่อของบุคคลที่สามดังกล่าวใดๆ หรือถือหรือมีความรับผิดใดๆ ทั้งสิ้นต่อท่านหรือบุคคลที่สามใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับสื่อของบุคคลที่สามดังกล่าว หากท่านเข้าถึง ดาวน์โหลดหรือใช้สื่อของบุคคลที่สามดังกล่าว ท่านกระทำด้วยความเสี่ยงของท่านทั้งหมด
 

6. ความเป็นเจ้าของ

6.1 AVG สงวนสิทธิ์ทุกประการในโซลูชั่นที่ไม่ได้มอบให้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยข้อตกลงฉบับนี้ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มองเห็นได้อื่นๆ ทั้งหมดในและต่อโซลูชั่น (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะลายเซ็นมัลแวร์และไฟล์ข้อมูลอื่นๆ รูปภาพที่ปรากฏในโซลูชั่นและการแสดงหน้าจอ ตลอดจนเอกสารประกอบใดๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวกับโซลูชั่น) เป็นเจ้าของโดย AVG หรือผู้อนุญาต และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ สนธิสัญญาระหว่างประเทศ และกฎหมายที่บังคับใช้อื่นๆ สำเนาใดๆ ของโซลูชั่นที่ท่านได้รับอนุญาตให้สร้างตามข้อตกลงฉบับนี้ จะต้องมีประกาศลิขสิทธิ์ครบถ้วนและประกาศอื่นๆ ที่รวมอยู่ในสำเนาต้นฉบับของโซลูชั่น

6.2 ชื่อการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ ชื่อโดเมน หรือคุณลักษณะของแบรนด์เฉพาะตัวอื่นใดที่ใช้กับ ใช้บนหรือเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามใดๆ รวมทั้งสื่อของบุคคลที่สามที่มีอยู่บนหรือผ่านทางโซลูชั่น เป็นทรัพย์สินของผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามหรือผู้อนุญาตที่เกี่ยวข้อง 

 

7. การรับประกัน

7.1 ทั่วไป ยกเว้นที่กำหนดไว้โดยมาตรา 7.2 AVG แสดงในส่วนที่เกี่ยวกับแต่ละโซลูชั่นว่า ในวันที่จัดส่งโซลูชั่นและเป็นเวลาสามสิบ (30) วันหลังจากนั้น (1) สื่อ (ถ้ามี) ที่ส่งโซลูชั่นให้นั้น จะต้องปราศจากข้อบกพร่องของวัสดุ และ (2) ตามมาตรา 7.3 โซลูชั่นจะต้องเป็นไปตามคำอธิบาย ถ้ามี ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขที่บังคับใช้และ/หรือข้อกำหนดด้านเทคนิค การรับประกันที่กล่าวมานี้ใช้ได้กับโซลูชั่นตามที่ส่งให้ครั้งแรกเท่านั้น และใช้ไม่ได้กับการปรับปรุงหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากการผสม การทำงานหรือการใช้โซลูชั่นกับซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์หรือวัสดุอื่นๆ ที่ AVG ไม่ได้ให้มา หรือโดยอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์หรือวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของ AVG ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดด้านเทคนิค การบรรเทาเพียงอย่างเดียวและโดยเฉพาะของท่านสำหรับการละเมิดการรับประกันในมาตรา 7.1 นี้ คือการเปลี่ยนสื่อที่บกพร่องหรือโซลูชั่น หรือส่งโซลูชั่นคืนเพื่อขอคืนเงินเต็มจำนวนโดยการเลือกของ AVG’ เพื่อที่จะใช้สิทธิ์ของท่านภายใต้มาตรา 7.1 นี้ ท่านต้องถอนการติดตั้งและทำลายสำเนาทั้งหมดของโซลูชั่นที่ท่านอาจได้สร้างขึ้น (รวมทั้งสำเนาเก็บถาวรทั้งหมด) และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ http://www.avg.com/billing

7.2 โซลูชั่นฟรีและโซลูชั่นเบต้า ข้อกำหนดของมาตรา 7.2 นี้ใช้แทนมาตรา 7.1 ในส่วนที่เกี่ยวกับโซลูชั่นฟรีและโซลูชั่นเบต้า โซลูชั่นฟรีและโซลูชั่นเบต้าทั้งหมดของ AVG ให้มา “ตามที่เป็น” “พร้อมข้อบกพร่องทั้งหมด” และ “ตามที่มี” โดยไม่มีการรับประกันประเภทใดๆ และไม่มีการสนับสนุนหรือบริการอื่นๆ โดย AVG

7.3. ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ  ยกเว้นที่ได้กำหนดอย่างชัดแจ้งโดยมาตรา 7.1 ของข้อตกลงฉบับนี้ AVG เป็นผู้จัดหาแต่ละโซลูชั่น “ตามที่เป็น” “พร้อมข้อบกพร่องทั้งหมด” และ “ตามที่มี” และ AVG และกลุ่มบริษัท ตัวแทน ผู้อนุญาต ผู้แทน ผู้จำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย ผู้ให้บริการไร้สายผ่านเครือข่ายที่จัดหาโซลูชั่นให้ หรือพันธมิตรธุรกิจอื่นๆ และแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท ผู้แทน ผู้ขาย ตัวแทนและผู้จำหน่ายที่เกี่ยวข้อง ปฏิเสธการรับประกันและการแสดงอื่นๆ ทั้งหมด ในส่วนที่เกี่ยวกับโซลูชั่น สื่อ และเรื่องอื่นใดของข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ว่าโดยลายลักษณ์อักษรหรือโดยนัย ไม่ว่าจะให้มาโดยผู้อนุญาตที่เป็นบุคคลที่สามใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขใดๆ ของความสามารถในการซื้อขาย การรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขใดๆ ของความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขใดๆ ของการไม่ละเมิดสิทธิ์ AVG ไม่รับประกันว่าการทำงานของโซลูชั่นจะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด โซลูชั่นจะทำงานอย่างถูกต้องบนอุปกรณ์ที่ให้มาใดๆ หรือด้วยการกำหนดค่าเฉพาะของฮาร์ดแวร์และ/หรือซอฟต์แวร์ หรือว่าโซลูชั่นจะให้การปกป้องที่สมบูรณ์สำหรับความถูกต้องของข้อมูลที่เลือก สารสนเทศหรือเนื้อหาที่จัดเก็บหรือส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต
เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตข้อจำกัดในการรับประกันบางประการ ดังนั้น ข้อจำกัดข้างบนนี้อาจใช้ไม่ได้กับท่าน ท่านอาจมีสิทธิอื่นๆ ซึ่งแตกต่างกันไปแล้วแต่เขตอำนาจศาล

7.4  สิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตราย โซลูชั่นไม่ได้รับการออกแบบหรือให้สิทธิ์ใช้งานในสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตราย ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะการปฏิบัติงานของโรงงานนิวเคลียร์ ระบบการนำทางของอากาศยาน ระบบการสื่อสารของอากาศยาน การควบคุมการจราจรทางอากาศ การช่วยเหลือให้ฟื้นคืนชีพหรือระบบอาวุธ และสิ่งแวดล้อมอื่นใดที่การบาดเจ็บทางร่างกายหรือการถึงแก่ชีวิต อาจเป็นผลมาจากความล้มเหลวหรือความไม่สามารถในการใช้โซลูชั่นใดๆ โดยไม่จำกัดข้อกำหนดของมาตรา 7.2 และ 7.3 ของข้อตกลงฉบับนี้ AVG และผู้อนุญาต ปฏิเสธความรับผิดในที่นี้สำหรับการรับประกันใดๆ ที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยนัยของความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวหรือการใช้งาน

 

8. ข้อจำกัดของความรับผิด

ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ ไม่มีกรณีใดทั้งสิ้นที่ AVG หรือกลุ่มบริษัท ตัวแทน ผู้อนุญาต ผู้แทน ผู้จำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย ผู้ให้บริการไร้สายผ่านเครือข่ายที่จัดหาโซลูชั่นให้ หรือพันธมิตรธุรกิจอื่นๆ จะต้องรับผิดต่อท่านหรือบุคคลที่สามใดๆ สำหรับความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยอ้อม ที่เป็นผลตามมา เนื่องด้วยเหตุบังเอิญ ที่เป็นการลงโทษหรือความเสียหายพิเศษ โดยไม่คำนึงถึงสาเหตุหรือทฤษฎีความรับผิด หรือความเสียหายใดๆ (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม) ที่เกิดขึ้นสำหรับการสูญเสียธุรกิจ กำไรหรือรายได้ การสูญเสียความเป็นส่วนตัว การสูญเสียการใช้งานอุปกรณ์หรือโซลูชั่นใดๆ รวมทั้งโซลูชั่น ต้นทุนในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการทดแทนหรือแทนที่ การหยุดชะงักทางธุรกิจ การสูญเสียข้อมูลธุรกิจ หรือการสูญเสียทางการเงินอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงฉบับนี้หรือโซลูชั่นที่ให้มา ณ ที่นี้ แม้ว่า AVG จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม AVG จะไม่รับผิดใดๆ สำหรับการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตใดๆ หรือความเสียหาย การลบทิ้ง การโจรกรรม การทำลาย การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผยโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือการสูญเสียข้อมูล สารสนเทศหรือเนื้อหาที่ส่งผ่าน ได้รับหรือจัดเก็บไว้โดยหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโซลูชั่น โดยไม่คำนึงถึงสาเหตุ ไม่มีกรณีใดที่ความรับผิดของ AVG’ ที่เกี่ยวข้องกับโซลูชั่นใดๆ จะเกินมูลค่าที่น้อยกว่าของ (1) ค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ชำระจริงหรือจะต้องชำระสำหรับโซลูชั่น และ (2) ราคาปลีกที่ AVG แนะนำสำหรับโซลูชั่น ณ วันที่ท่านได้รับ หรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโซลูชั่นฟรีหรือโซลูชั่นเบต้า 5.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ข้อจำกัดที่กล่าวมานี้จะถูกบังคับใช้โดยไม่คำนึงถึงความล้มเหลวใดๆ ของวัตถุประสงค์ที่จำเป็นของการบรรเทาที่จำกัดใดๆ
 

9. การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านจะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้องและละเว้นความผิด AVG กลุ่มบริษัท ตัวแทน ผู้อนุญาต ผู้แทน ผู้จำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนจำหน่ายและพันธมิตรธุรกิจอื่นๆ ของ AVG ตลอดจนกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงานและผู้แทนที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จากและต่อความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ความเสียหายและต้นทุนทั้งหมด รวมทั้งค่าทนายความที่สมเหตุผล’ อันเป็นผลจากการใช้งานโซลูชั่นของท่าน หรือการฝ่าฝืนใดๆ ต่อข้อตกลงฉบับนี้ของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการฝ่าฝืนหรือการฝ่าฝืนที่ถูกกล่าวหาใดๆ ของผู้แทนใดๆ ของท่าน การรับประกัน ภาระผูกพัน หรือการดำเนินการใดๆ หลังจากนี้ AVG สงวนสิทธิ์ในการถือความคุ้มครองโดยเฉพาะและการควบคุมของเรื่องใดๆ ที่ท่านต้องชดใช้ค่าเสียหาย โดยใช้ค่าใช้จ่ายของตนเพียงผู้เดียว ซึ่งในกรณีดังกล่าว ท่านจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับ AVG ในการยืนกรานความคุ้มครองที่มีอยู่ใดๆ
 

10. ความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัย

10.1 ทั่วไป การรวบรวมและการใช้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของ AVG’ จากอุปกรณ์ของท่าน มีการอธิบายไว้ (และจำกัด) โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของ AVG’

10.2 ข้อมูลการลงทะเบียน เพื่อที่จะเปิดใช้งานโซลูชั่นใดๆ ท่านหรือบุคคลที่สามที่ท่านอนุญาตให้กระทำการแทนท่าน อาจถูกกำหนดให้ต้องลงทะเบียนกับ AVG ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือทางโทรศัพท์ โดยที่เป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับ AVG ในการมอบสิทธิ์การใช้งานและให้บริการตามที่มุ่งหมายโดยข้อตกลงฉบับนี้ ท่านแสดงว่าข้อมูลการลงทะเบียนที่ท่านหรือบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตมอบให้แก่ AVG (รวมถึงที่อยู่อีเมลของท่านโดยเฉพาะ) มีความถูกต้องและสมบูรณ์ ณ วันที่ท่านลงทะเบียน และท่านจะรักษาให้เป็นข้อมูลล่าสุด ในเวลาที่และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดใดๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ AVG ระหว่างระยะเวลาการเป็นสมาชิกของท่านและเป็นเวลา 1 ปีหลังจากที่ระยะเวลาการเป็นสมาชิกของท่านหมดลง (หรือนานเท่าที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต) ท่านยินยอมต่อ (1) การแบ่งปันข้อมูลการติดต่อของท่านโดย AVG’ กับกลุ่มบริษัท ตัวแทน ผู้อนุญาต ผู้แทน ผู้จำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนจำหน่ายและพันธมิตรธุรกิจอื่นๆ ของตน และ (2) การใช้ข้อมูลการติดต่อดังกล่าวโดย AVG กลุ่มบริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้อนุญาต ผู้แทน ผู้จำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนจำหน่ายและพันธมิตรธุรกิจอื่นๆ ของตน เพื่อแสดงต่อท่านด้วยข้อมูลที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับท่าน รวมทั้งข้อเสนอซอฟต์แวร์ บริการและผลิตภัณฑ์อื่นๆ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการลงทะเบียน โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ท่านสามารถจัดการกำหนดค่าความต้องการของท่านสำหรับ CloudCare ได้ที่ www.cloudcare.avg.com/ และสำหรับโซลูชั่นอื่นๆ ผ่านหน้าบัญชีของท่าน 

 

11. ข้อตกลงในการตัดสินชี้ขาดที่ผูกมัดและการสละสิทธิ์ในการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล

11.1. การบังคับใช้ข้อตกลงในการตัดสินชี้ขาดที่ผูกมัดและการสละสิทธิ์ในการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคลนี้ ใช้กับข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับโซลูชั่นหรือข้อตกลงฉบับนี้ และเกี่ยวข้องกับท่านและ AVG และ/หรือกลุ่มบริษัท สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดนี้ “ข้อพิพาท” หมายถึงข้อพิพาท การกระทำหรือข้อโต้เถียงอื่นๆ โดยไม่คำนึงถึงสาเหตุของการกระทำที่ยืนกราน (กล่าวคือ ประกอบด้วยข้อเรียกร้องสำหรับการละเมิดสัญญา การทุจริตและการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับ นอกเหนือจากสาเหตุที่เป็นไปได้อื่นใดของการกระทำหรือเหตุผลทางกฎหมาย)

11.2. ประกาศในกรณีของข้อพิพาท ท่านจะต้องแสดงประกาศข้อพิพาทต่อ AVG ซึ่งเป็นคำประกาศอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรของชื่อ ที่อยู่และข้อมูลการติดต่อของฝ่ายที่ให้มา ข้อเท็จจริงที่ทำให้เกิดข้อพิพาท และการบรรเทาที่ร้องขอ ท่านต้องส่งประกาศข้อพิพาททางอีเมลให้แก่ AVG ที่ legalnotice@avg.com (ระบุชื่อเรื่อง: Section 11.2 Notice of Dispute Under EULA)

11.3. การสละสิทธิ์ในการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล การดำเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขหรือฟ้องร้องข้อพิพาทใดๆ ในเวทีใดๆ จะได้ถูกจัดทำขึ้นเฉพาะรายเท่านั้น ท่านจะไม่ร้องขอให้ข้อพิพาทได้รับการไต่สวนในแบบการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล การฟ้องร้องทั่วไปโดยทนายความส่วนตัว หรือในการพิจารณาคดีอื่นใดที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำการหรือเสนอให้กระทำการในวิสัยของผู้แทน การตัดสินชี้ขาดหรือการพิจารณาคดีใดๆ จะไม่ถูกนำมารวมกัน โดยไม่มีการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากทุกฝ่ายต่อการตัดสินชี้ขาดหรือการพิจารณาคดีทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ 

11.4. ข้อตกลงในการเสนอให้ตัดสินโดยมีผู้ชี้ขาด หากท่านและ AVG ไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทใดๆ ด้วยการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการ ความพยายามอื่นใดในการแก้ไขข้อพิพาทจะได้รับการจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะโดยการตัดสินชี้ขาดที่ผูกมัด ซึ่งกำกับดูแลโดยกฎหมายการตัดสินชี้ขาดของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา (“FAA”), 9 U.S.C. § 1 et seq ยกเว้นที่ระบุไว้ในมาตรา 11.5 และ 11.8.2 ด้านล่าง ยกเว้นที่ระบุไว้ในมาตรา 11.5 และ 11.8.2 ท่านสละสิทธิ์ในการฟ้องร้อง (หรือเข้าร่วมในการฟ้องร้องในฐานะสมาชิกฝ่ายหรือกลุ่ม) ข้อพิพาททั้งหมดในศาลต่อหน้าผู้พิพากษาหรือลูกขุน โดยข้อพิพาททั้งหมดจะได้รับการแก้ไขต่อหน้าผู้ตัดสินที่เป็นกลางแทน ซึ่งการตัดสินจะเป็นที่ยุติ ยกเว้นสิทธิ์จำกัดในการพิจารณาทบทวนโดยศาลภายใต้ FAA ศาลใดๆ ที่มีอำนาจการตัดสินศาลเหนือทั้งสองฝ่าย สามารถบังคับใช้การตัดสินของผู้ชี้ขาดได้’

11.5. ข้อยกเว้นของข้อตกลงในการเสนอให้ตัดสินโดยมีผู้ชี้ขาด

11.5.1. ศาลเรียกร้องขนาดเล็ก ท่านอาจฟ้องร้องข้อพิพาทใดๆ ในศาลเรียกร้องขนาดเล็กในประเทศหรือเขตการปกครองที่คล้ายกันซึ่งท่านอาศัยอยู่ หากข้อพิพาทนั้นตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดที่จะได้ยินในศาลเรียกร้องขนาดเล็ก หากท่านยื่นคำร้องต่อศาลเรียกร้องขนาดเล็ก ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทั้งหมดของศาล
11.5.2. ทรัพย์สินทางปัญญา ข้อพิพาททั้งหมดที่เกี่ยวกับข้อกล่าวหาถึงความไม่เหมาะสมใดๆของทรัพย์สินทางปัญญาของท่านหรือ AVG' ซึ่งรวมถึงข้อกล่าวหาใดๆ ตามมาตรา 6 ของข้อตกลงนี้จะได้รับการตัดสินในศาล

11.6.ขั้นตอนการตัดสินชี้ขาด การตัดสินชี้ขาดใดๆ จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมอนุญาโตตุลาการแห่งสหรัฐอเมริกา (“AAA”)’ ตาม “กฎการตัดสินชี้ขาดเกี่ยวข้องกับผู้บริโภค” ของ AAA ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2014 ซึ่งรวมถึง “ค่าใช้จ่ายของการตัดสินชี้ขาด (รวมทั้งค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการของ AAA)” ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2014 (รวมกันเรียกว่า “ขั้นตอนผู้บริโภค”) 

11.6.1. ค่าใช้จ่ายของขั้นตอนการตัดสินชี้ขาด ขั้นตอนผู้บริโภคจะใช้สำหรับบางค่าธรรมเนียม โดยแบ่งบางส่วนอย่างเฉพาะเจาะจงไปยังผู้บริโภค (ท่าน) และผู้อื่นจนถึงธุรกิจ (AVG) หากคำร้องของท่านมีมูลค่าไม่เกิน 75,000 ดอลลาร์ AVG จะชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ระบุทั้งหมดซึ่งรวมถึงส่วนที่แบ่งไปยังผุ้บริโภค AVG ไม่ตกลงแบกรับค่าใช้จ่ายอื่นใด หากคำร้องของท่านมีมูลค่าเกิน 75,000 ดอลลาร์ จะมีการใช้ขั้นตอนผู้บริโภคในการกำกับดูแลการชำระเงิน
11.6.2. กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่กำกับดูแลการตัดสินชี้ขาด นอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา 11.8 ขั้นตอนผู้บริโภคของ AAA' จะต้องใช้กับข้อพิพาทใดๆ ระหว่างคู่กรณี อย่างไรก็ดี ตามกฎการตัดสินชี้ขาดผู้บริโภค R-1(จ) คู่กรณีฝ่ายหนึ่งอาจยกกฎการตัดสินชี้ขาดผู้บริโภคที่เหมาะสมให้ผู้ตัดสินชี้ขาดใช้ในการตัดสินครั้งสุดท้าย ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้จนถึงส่วนที่ขัดกับขั้นตอนผู้บริโภค ในการตัดสินข้อโต้แย้ง ผู้ตัดสินชี้ขาดที่เป็นกลางจะใช้เงื่อนไขต่างๆ ในข้อตกลงฉบับนี้และกฎหมายของรัฐเดลาแวร์ ท่านจะดำเนินการตัดสินชี้ขาดในประเทศหรือเขตแดนย่อยทางการเมืองที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ ซึ่งท่านพำนักอาศัยเท่านั้น การดำเนินการชี้ขาดจะถูกจัดทำขึ้นด้วยการประชุมทางโทรศัพท์ อย่างไรก็ดี หากการพิจารณาคดีเป็นไปตามขั้นตอนผู้บริโภคของ AAA ผู้ตัดสินชี้ขาดจะมีอำนาจในการใช้ดุลยพินิจในการเรียกให้เข้าฟังการพิจารณาคดีด้วยตนเองตามการร้องขอของคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
11.6.3. AAA ไม่จำเป็นต่อข้อตกลงให้ตัดสินโดยมีผู้ชี้ขาด ท่านและ AVG ตกลงว่าการใช้ AAA ให้ควบคุมดูแลการตัดสินชี้ขาดนั้นไม่จำเป็นต่อข้อตกลงของคู่กรณี'ให้มีการตัดสินข้อพิพาทโดยมีผู้ชี้ขาด หากว่า AAA ไม่หรือไม่สามารถทำการตัดสินชี้ขาดได้ ท่านและ AVG จะต้องเจรจาโดยสุจริตเพื่อหาผู้ชี้ขาดผู้เดียวซึ่งจะคลี่คลายข้อพิพาทดังที่ระบุไว้ในขั้นตอนผู้บริโภค หากคู่กรณีไม่สามารถหาข้อยุติเกี่ยวกับผู้ชี้ขาดได้ ศาลที่มีขอบเขตอำนาจเพียงพอจะแต่งตั้งผู้ชี้ขาดซึ่งจะปฏิบัติตาม'ขั้นตอนผู้บริโภคของ AAA

11.7 การเป็นโมฆะบางส่วน  หากมาตรา 11 มีเนื้อหาอย่างน้อยหนึ่งส่วนที่มิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ต่อข้อพิพาททั้งหมดหรือบางส่วน ดังนั้นเฉพาะในสภาวการณ์ดังกล่าว ส่วนเหล่านั้นจะเป็นโมฆะและจะมีการตัดสินข้อพิพาทตามส่วนที่เหลือของมาตรา 11 และบทบัญญัติอื่นๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ หากผลของการเป็นโมฆะบางส่วนหรือทั้งหมดของข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาคดีในชั้นศาล อำนาจการตัดสินคดีเฉพาะสำหรับการพิจารณาคดีของศาลดังกล่าวใดๆ จะต้องเป็นศาลรัฐหรือศาลรัฐบาลกลางที่ตั้งอยู่ในรัฐเดลาแวร์ เพื่อวัตถุประสงค์ของการพิจารณาคดีในศาลดังกล่าวใดๆ’ ท่านยินยอมและจะไม่คัดค้านอำนาจการตัดสินคดีส่วนบุคคลของศาลเดลาแวร์ที่มีต่อท่าน และสละสิทธิ์เพิ่มเติมในการคัดค้านตามหลักการศาลที่ไม่เหมาะสม (forum non conveniens) และจะไม่หาทางที่จะย้ายไปยังเขตหรือเขตอำนาจศาลอื่น

11.8. ข้อพิพาทลูกค้าธุรกิจ  หากท่านซื้อโซลูชั่นเพื่อวัตถุประสงค์นอกเหนือจากการใช้งานส่วนตัวหรือภายในครัวเรือน ข้อพิพาททั้งหมดจะได้รับการพิจารณาภายใต้มาตรา 11.1 ถึง 11.7 โดยมีข้อยกเว้นต่อไปนี้:

11.8.1. ขั้นตอนการตัดสินชี้ขาด การดำเนินการตัดสินชี้ขาดรวมทั้งการชำระค่าใช้จ่ายจะไดรับการกำกับดูแลตามกฎการตัดสินชี้ขาดเชิงพาณิชย์ของ AAA' ("ขั้นตอนเชิงพาณิชย์") ขั้นตอนผู้บริโภคจะใช้กับข้อพิพาทใดๆ ระหว่างคู่กรณีอย่างเหมาะสม และท่านจะไม่สนับสนุนในการพิจารณาคดีใดๆ ในทางอื่น อย่างไรก็ดี ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้จนถึงส่วนที่ขัดกับขั้นตอนผู้บริโภค
11.8.2. มาตรา 13.6 ข้อพิพาทตามมาตรา 13.6 ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจบางรายการจะได้รับการพิจารณาในชั้นศาล

 

12. เบ็ดเตล็ด

12.1. ประกาศ AVG อาจส่งประกาศใดๆ ได้ตลอดเวลาให้แก่ท่านผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หน้าต่างป็อปอัพ กล่องสนทนาหรือวิธีอื่นๆ แม้ว่าในบางกรณี ท่านอาจไม่ได้รับประกาศ เว้นแต่และจนกว่าท่านจะเรียกใช้โซลูชั่น ประกาศดังกล่าวใดๆ จะถือว่าถูกส่งในวันที่ AVG จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกผ่านทางโซลูชั่น โดยไม่คำนึงว่าท่านจะได้รับจริงเมื่อใด

12.2. การเลือกกฎหมาย การจัดทำ การมีผลบังคับใช้และการปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้และภาระผูกพันที่ไม่อยู่ในสัญญาทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเชื่อมโยงกับข้อตกลงฉบับนี้ จะถูกกำกับดูแลโดยกฎหมายของรัฐเดลาแวร์ สหรัฐอเมริกา โดยไม่รวมถึงหลักการการขัดกันแห่งกฎหมาย

12.3. การตีความ หัวเรื่องในข้อตกลงฉบับนี้ไม่มีผลต่อการตีความ การใช้เพศใดๆ หมายรวมถึงทุกเพศ เอกพจน์หมายรวมถึงพหูพจน์และในทางกลับกัน ในกรณีที่คำหรือวลีถูกให้คำจำกัดความ รูปแบบทางไวยากรณ์อื่นๆ มีความหมายที่สอดคล้องกัน

12.4. การเป็นโมฆะบางส่วน หากพิจารณาเห็นว่าข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงฉบับนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ภายกฎหมายและกฎข้อบังคับที่บังคับใช้ใดๆ ข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมดของข้อตกลงฉบับนี้ จะยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์

12.5. เหตุสุดวิสัย AVG จะไม่รับผิดต่อความล้มเหลวหรือความล่าช้าใดๆ ในการทำงาน อันเนื่องจากสาเหตุทั้งหมดหรือบางส่วนที่เกินการควบคุมตามเหตุอันควร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความล้มเหลวของระบบสาธารณูปโภคหรือการส่งผ่านข้อมูล ความล้มเหลวของสายโทรศัพท์หรืออุปกรณ์โทรศัพท์ ไฟฟ้าขัดข้อง การประท้วงหรือการก่อความไม่สงบด้านแรงงานอื่นๆ (รวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะการประท้วงหรือการก่อความไม่สงบด้านแรงงานอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ AVG และกลุ่มบริษัท ตัวแทน ผู้อนุญาต ผู้แทน ผู้จำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนจำหน่ายและพันธมิตรธุรกิจอื่นๆ) การก่อสงครามหรือการก่อการร้าย อุทกภัย การก่อวินาศกรรม อัคคีภัย ภัยธรรมชาติหรือภัยอื่นๆ หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติ

12.6. การสละสิทธิ์ การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง เงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ในข้อตกลงฉบับนี้อย่างเคร่งครัดของคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือการล้มเลิกการปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ในภายภาคหน้า และข้อตกลง เงื่อนไขและข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้ จะยังมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ การสละสิทธิ์ของข้อตกลงหรือเงื่อนไขใดๆ ของข้อตกลงฉบับนี้ในส่วนของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด จะไม่มีผลบังคับใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ว่าการสละสิทธิ์นั้นจะเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยฝ่ายดังกล่าว การสละสิทธิ์โดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดของการผิดสัญญาในข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงฉบับนี้โดยอีกฝ่ายหนึ่ง จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ต่อเนื่องของการผิดสัญญาดังกล่าว หรือการสละสิทธิ์ของการผิดสัญญาอื่นๆ ของข้อกำหนดเดียวกันหรือข้อกำหนดอื่นๆ ของข้อตกลงฉบับนี้

12.7. การมอบหมาย ท่านจะต้องไม่มอบหมายสิทธิ์หรือภาระผูกพันของท่านภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้โดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก AVG AVG อาจมอบหมายข้อตกลงฉบับนี้ได้ตลอดเวลาในดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องมีการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากท่าน

12.8. การตีความตามเจตนารมณ์ ข้อตกลงฉบับนี้จะไม่ถูกกำกับโดยอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ ซึ่งการใช้ดังกล่าวถูกตัดออกเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่เกิดความกำกวมหรือคำถามเกี่ยวกับเจตนารมณ์หรือการตีความ ในการพิจารณาคดีทางศาลหรืออื่นๆ จะถือว่าข้อตกลงของข้อตกลงฉบับนี้ได้รับการร่างร่วมกันโดยทั้งสองฝ่าย และจะไม่มีข้อสันนิษฐานหรือภาระในการพิสูจน์ใดๆ เกิดขึ้นที่ให้ข้อได้เปรียบเสียเปรียบต่อฝ่ายใดๆ ที่อาศัยอำนาจของความเป็นผู้เขียนข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดฉบับนี้

12.9. สิทธิ์การใช้งานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา โซลูชั่นใดๆ ที่จัดหาให้กับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ถูกจัดหามาด้วยสิทธิ์และข้อจำกัดในสิทธิ์การใช้งานเชิงพาณิชย์ตามที่อธิบายไว้ในแห่งอื่น ณ ที่นี้ AVG สงวนสิทธิ์ที่ไม่ได้เผยแพร่ทั้งหมดภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์แห่งสหรัฐอเมริกา

12.10. ข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ ข้อตกลงฉบับนี้ รวมทั้งเงื่อนไขที่บังคับใช้ ข้อกำหนดด้านเทคนิค นโยบายความเป็นส่วนตัว และเอกสารอื่นๆ ที่อ้างถึงในข้อตกลงฉบับนี้ ประกอบกันเป็นข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ระหว่างทั้งสองฝ่าย และใช้แทนการสื่อสารและการแสดงหรือข้อตกลงก่อนหน้านี้ทั้งหมด ไม่ว่าทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

12.11. การควบคุมการส่งออก ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาและกฎหมายระหว่างประเทศที่บังคับใช้ทั้งหมดที่ใช้กำกับดูแลการส่งออกและการส่งกลับออกของโซลูชั่น รวมทั้งระเบียบการบริหารการส่งออกแห่งสหรัฐอเมริกา ตลอดจนข้อจำกัดของผู้ใช้งานขั้นปลาย การใช้งานขั้นปลายและปลายทาง ซึ่งออกโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลอื่นๆ โดยไม่มีการยกเลิกบางส่วนจากหลักเกณฑ์ทั่วไปของที่กล่าวมานี้ (1) ท่านแสดงตนว่าท่านไม่มีชื่ออยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกปฏิเสธ รายชื่อที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ รายชื่อหน่วยงาน รายชื่อประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ รายชื่อที่ถูกสั่งห้าม หรือรายชื่ออื่นใดที่เผยแพร่โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (2) ท่านจะไม่ใช้ ส่งออกหรือส่งกลับออกโซลูชั่นไปยังดินแดน ปลายทาง บริษัทหรือบุคคล โดยฝ่าฝืนต่อคำสั่งห้ามสินค้าหรือการลงโทษทางการค้าของสหรัฐอเมริกาหรือสหภาพยุโรป ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะในประเทศต่อไปนี้: คิวบา อิหร่าน เกาหลีเหนือ ซูดาน และซีเรีย

12.12. ไม่มีผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สาม ข้อตกลงฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ของท่านกับ AVG และ/หรือกลุ่มบริษัท และตัวแทน ผู้อนุญาต ผู้แทน ผู้จำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนจำหน่ายและพันธมิตรธุรกิจอื่นๆ เพียงอย่างเดียว นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในมาตรา 4.3.2(ฉ) ผู้ที่ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้ไม่สามารถนำสาเหตุแห่งการกระทำให้เป็นไปตามข้อตกลงฉบับนี้เป็นผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สาม ณ ที่นี้

12.13. ภาษา ข้อตกลงฉบับนี้ถูกเตรียมขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษในต้นฉบับ ถึงแม้ว่า AVG อาจจัดหาคำแปลหนึ่งหรือหลายภาษาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน จะใช้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักในกรณีของความขัดแย้งหรือความคลาดเคลื่อนใดๆ 

12.14. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต บางโซลูชั่นอาจต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่้ใช้งานได้และเสถียร เพื่อให้สามารถทำงานได้ ดังนั้น จึงเป็นความรับผิดชอบของท่านในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านมีอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้และเสถียรอยู่ตลอดเวลา

12.15. ชื่อผลิตภัณฑ์ AVG สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนชื่อของโซลูชั่นเป็นครั้งคราว ภายใต้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

12.16. ข้อมูลผู้ติดต่อ สามารถติดต่อ AVG ได้ทาง:

12.16.1. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ CloudCare หรือ Managed Workplace ตามนำแนะนำที่โพสต์ไว้ที่ www.avg.com/support และ
12.16.2. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโซลูชันอื่นๆ ที่ Attn: Customer Care Manager, c/o AVG Technologies, Holandská 4, 639 00 Brno, Czech Republic, +1 (844) 276-2915 (โทรฟรีภายในสหรัฐอเมริกา มีค่าใช้จ่ายระหว่างประเทศภายนอกสหรัฐอเมริกา) +1 (828) 459-5436 (อาจมีค่าใช้จ่ายในพื้นที่หรือทางไกลภายในสหรัฐอเมริกา มีค่าใช้จ่ายระหว่างประเทศภายนอกสหรัฐอเมริกา) และ avg-support@avg.com สำหรับคำถาม ข้อร้องเรียนหรือข้อเรียกร้องใดๆ
​​​

 

ข้อตกลงพิเศษ

13. ข้อตกลงพิเศษ

ข้อตกลงพิเศษต่อไปนี้ใช้กับบางโซลูชั่น ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อตกลงพิเศษเหล่านี้กับส่วนที่เหลือของข้อตกลง ข้อตกลงพิเศษเหล่านี้จะกำกับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโซลูชั่นที่ใช้

13.1. AVG Security และ Safeguard Toolbars   มาตรา 13.1 นี้ใช้กับโซลูชั่นที่เรียกว่า AVG Security Toolbar, AVG Safeguard Toolbar หรือเครื่องมือหรือโปรแกรมเสริมของเบราว์เซอร์หรือเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตที่ AVG จัดหาให้อื่นใด (แต่ละรายการเรียกว่า “แถบเครื่องมือ”) การดำเนินการติดตั้งแถบเครื่องมือแสดงว่าท่านรับทราบและยินยอมว่า เมื่อติดตั้ง แถบเครื่องมือจะเปลี่ยนแปลงผ่านการตั้งค่าของหน้าแรกของเบราว์เซอร์ของท่าน “หน้าข้อผิดพลาดของ DNS” และ “หน้าข้อผิดพลาด 404” และคุณลักษณะอื่นๆ ของอุปกรณ์ของท่าน นอกจากนี้ เมื่อติดตั้งแล้ว แถบเครื่องมืออาจสื่อสารข้อมูลการใช้งานพื้นฐานบางประการกับ AVG ผู้จำหน่ายและตัวแทนจำหน่าย (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนการติดตั้งและผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกัน ที่อยู่ IP คำถามการค้นหา จำนวนคลิกที่แถบเครื่องมือได้รับ จำนวนการค้นหาที่ดำเนินการโดยผู้ใช้ เป็นต้น) ท่านสามารถถอนการติดตั้งแถบเครื่องมือได้โดยการปฏิบัติตามคำสั่งที่ http://support.avg.com/SupportArticleView?urlname=Uninstall-AVG-Web-TuneUp

13.2. AVG Do Not Track

13.2.1. AVG อาจรวมเอาคุณลักษณะ AVG Do Not Track (“DNT”) มาไว้ภายในบางโซลูชั่น DNT อนุญาตให้ท่านระบุเว็บไซต์ที่ติดตามกิจกรรมทางออนไลน์ของท่าน และให้ตัวเลือกแก่ท่านในการขอให้เว็บไซต์บล็อก (หรือไม่บล็อก) กิจกรรมการติดตามดังกล่าวตามการกำหนดค่าความต้องการในด้านความเป็นส่วนตัวของท่าน DNT อาจแจ้งเว็บไซต์หรือส่วนประกอบของเว็บไซต์ใดๆ ที่ติดตาม เกี่ยวกับความประสงค์ของท่านในการบล็อกกิจกรรมดังกล่าว และเว็บไซต์หรือส่วนประกอบของเว็บไซต์ที่ติดตามเหล่านั้น อาจไม่ยอมปฏิบัติตามความประสงค์ของท่าน 
13.2.2. ตามค่าเริ่มต้น โซลูชั่นที่ใช้ถูกส่งให้โดยเปิดใช้งาน DNT ซึ่งอาจป้องกันไม่ให้ท่านดูเนื้อหาบางอย่างของบางเว็บไซต์ ท่านสามารถเปลี่ยนการกำหนดค่าความต้องการของท่านได้ตลอดเวลา โดยคลิกที่ไอคอน DNT บนเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของท่าน
13.2.3. โดยไม่จำกัดข้อกำหนดของมาตรา 7 AVG ปฏิเสธความรับผิดต่อการรับประกันใดๆ ที่ DNT จะระบุหรือบล็อกเว็บไซต์ที่ติดตามใดๆ หรือทั้งหมด การติดตามบางอย่างอาจเกิดขึ้นได้ แม้ว่าจะเปิดใช้งาน DNT ก็ตาม
13.2.4. DNT ทำงานได้ในเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตต่อไปนี้เท่านั้น: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox และ Google Chrome ใน iOS และ MAC OSX คุณลักษณะ DNT จะทำงานในเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตต่อไปนี้เท่านั้น: เบราว์เซอร์ AVG Family Safety และเบราว์เซอร์ AVG Safe

13.3. การสนับสนุนส่วนบุคคลของ AVG

เงื่อนไขของมาตรา 13.3 นี้ ใช้กับวิธีใช้การติดตั้ง วิธีใช้ไวรัส และบริการอื่นๆ ที่เราวางตลาดในฐานะการสนับสนุนส่วนบุคคล  ในกรณีที่ท่านสั่งผ่าน www.avg.com (“การสนับสนุนส่วนบุคคล”)  

13.3.1. ภาระผูกพันของ AVG  AVG จะใช้ความพยายามในเชิงพาณิชย์ตามเหตุผลอันสมควร เพื่อดำเนินการบริการสนับสนุนส่วนบุคคลที่ท่านซื้อ หากอุปกรณ์และเครือข่ายของท่านเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรา 13.3 นี้ และท่านได้ตอบสนองความรับผิดชอบที่กำหนดให้แก่ท่านโดยมาตรา 13.3 นี้ด้วยวิธีอื่นใด โดยที่ AVG ไม่สามารถทำการบริการสนับสนุนส่วนบุคคลได้ให้ท่านได้รับความพึงพอใจได้ตามเหตุผลอันสมควร โดยที่เป็นภาระผูกพันเพียงประการเดียวของ AVG และการเยียวยาเพียงประการเดียวของท่าน AVG จะคืนเงินค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ชำระแล้วสำหรับบริการสนับสนุนส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียมที่ท่านชำระสำหรับการสนับสนุนส่วนบุคคลไม่สามารถคืนเงินได้ด้วยวิธีอื่นใด โดยไม่จำกัดเฉพาะมาตรา 7.3 AVG ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อการแสดงตนและการรับประกันใดๆ และทั้งหมดว่าบริการสนับสนุนส่วนบุคคลใดๆ จะแก้ไขปัญหาได้ที่ท่านได้ซื้อบริการนั้นมาหรือเป็นที่พึงพอใจแก่ท่านในทางอื่นใด
13.3.2. ข้อจำกัดเกี่ยวกับการสนับสนุนส่วนบุคคล
(ก) ระยะเวลาการไถ่ถอน ท่านต้อง (ก) ใช้การสนับสนุนส่วนบุคคลแบบครั้งเดียวภายในสามสิบ (30) วันปฏิทินนับจากวันที่ท่านซื้อบริการแบบครั้งเดียวดังกล่าว และ (ข) ใช้การสนับสนุนส่วนบุคคลแบบสมาชิกในช่วงระยะเวลาการเป็นสมาชิกที่บังคับใช้ (แล้วแต่กรณี เรียกว่า “ระยะเวลาการไถ่ถอน”) สิทธิ์ของท่านในการรับการสนับสนุนส่วนบุคคลหมดอายุลงเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการไถ่ถอน เว้นแต่ท่านทำการซื้อเพิ่มเติม
(ข) ความต้องการของระบบ การสนับสนุนส่วนบุคคลพร้อมให้บริการได้เฉพาะอุปกรณ์และเครือข่ายที่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านเทคนิคเท่านั้น หากอุปกรณ์หรือเครือข่ายของท่านไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง AVG อาจไม่สามารถให้การสนับสนุนส่วนบุคคลที่ท่านซื้อมา
(ค) ขอบเขตของบริการ
(1) การสนับสนุนส่วนบุคคลจำกัดเฉพาะบริการที่อธิบายไว้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยคำอธิบายที่เกี่ยวข้องที่โพสต์ ณ ขณะนั้นไว้ที่ www.avg.com โปรดอ่านคำอธิบายอย่างระมัดระวัง แม้ว่าท่านได้เคยใช้การสนับสนุนส่วนบุคคลมาก่อน เนื่องจาก AVG สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบริการและคุณลักษณะได้ตลอดเวลาด้วยการโพสต์คำอธิบายที่ปรับปรุงแล้วที่ www.avg.com ในระหว่างที่ให้การสนับสนุนส่วนบุคคล หาก AVG พิจารณาเห็นว่าปัญหาของท่านอยู่เกินขอบเขตของการสนับสนุนส่วนบุคคล ก็จะใช้ความพยายามตามสมควรแก่เหตุผลในเชิงพาณิชย์เพื่ออธิบายลักษณะของปัญหา เพื่อให้ท่านสามารถหาความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมได้
(2) นอกจากนั้น การเป็นสมาชิกบริการสนับสนุนส่วนบุคคลได้รับการออกแบบเพื่อให้ท่านได้รับการสนับสนุนในปริมาณที่สมควรแก่เหตุผลระหว่างระยะเวลาการเป็นสมาชิกสำหรับอุปกรณ์ที่ระบุโดยเงื่อนไขที่บังคับใช้ AVG อาจยุติหรือระงับการเป็นสมาชิกของท่านได้โดยไม่มีการแจ้งและไม่มีภาระผูกพันในการคืนเงินค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง หากภายใต้ดุลพินิจของ AVG’ เห็นว่า (ก) ท่านกำลังละเมิดข้อตกลงฉบับนี้หรือใช้การสนับสนุนส่วนบุคคลในทางที่ไม่ถูกต้องด้วยการร้องขอบริการ (1) เกินปริมาณที่คาดหวังตามสมควรแก่เหตุผลโดยใช้บริการในแบบสมาชิกตามเงื่อนไขที่บังคับใช้ (2) สำหรับอุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขที่บังคับใช้ หรือ (3) สำหรับซอฟต์แวร์หรือบริการที่ท่านไม่มีสิทธิ์ใช้งานอย่างถูกต้อง หรือ (ข) บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ท่านกำลังพยายามใช้การสนับสนุนส่วนบุคคลเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
13.3.3. ภาระผูกพันของท่าน
(ก) การเตรียมตัว ก่อนที่ท่านจะร้องขอการสนับสนุนส่วนบุคคล ท่านจะต้อง (1) ยืนยันว่าท่านมีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบอย่างเพียงพอ เพื่อให้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ AVG ลบและติดตั้งซอฟต์แวร์ เปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์ และกำหนดค่าอุปกรณ์และเครือข่ายเป็นอย่างอื่น เพื่อได้รับและใช้งานการสนับสนุนส่วนบุคคล (2) ดาวน์โหลดหรือคัดลอกซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องไปยังอุปกรณ์ของท่าน (3) ยืนยันว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยใช้การเชื่อมต่อที่เป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคที่ระบุไว้ที่ http://www.avg.com/technical-specifications ท่านจะต้องสร้างการสำรองข้อมูลทั้งหมดอย่างสมบูรณ์บนอุปกรณ์ด้วย เนื่องจาก AVG ปฏิเสธความรับผิดและความรับผิดชอบทั้งหมดใดๆ ที่เกี่ยวกับความสูญเสีย ความเสียหายหรือการกู้คืนของข้อมูล โปรแกรม การตั้งค่าผู้ใช้และสื่ออื่นๆ และการทำงานที่ได้รับผลกระทบโดยบริการส่วนบุคคล รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือความไม่รอบคอบของ AVG’
(ข) เครื่องมือสนับสนุน เมื่อ AVG’ ร้องขอ ท่านจะอนุญาตให้ AVG ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ (“เครื่องมือสนับสนุน”) บนอุปกรณ์ของท่าน ซึ่งทำให้ AVG สามารถเข้าถึงและควบคุมอุปกรณ์ของท่านได้จากระยะไกล เครื่องมือสนับสนุนประกอบด้วยซอฟต์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลงฉบับนี้ ระยะเวลาการเป็นสมาชิกที่จะหมดอายุลงเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาการสนับสนุนส่วนบุคคล ณ ขณะนั้น AVG จะใช้เครื่องมือสนับสนุนเพื่อวิเคราะห์ วินิจฉัย แก้ไขปัญหาที่ยากกว่า และ/หรือดำเนินการฟังก์ชันการปรับแต่งระบบให้เหมาะสม และใช้ความพยายามตามสมควรแก่เหตุผลในเชิงพาณิชย์ เพื่อลบเครื่องมือสนับสนุนออกจากอุปกรณ์ของท่านเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลา
(ค) รหัสผ่าน AVG ขอแนะนำอย่างจริงจังว่า เมื่อช่วงเวลาการสนับสนุนส่วนบุคคลเสร็จสิ้นแล้ว ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใดๆ ที่ท่านได้เปิดเผยต่อ AVG ในระหว่างช่วงเวลานี้
13.3.4. ความเป็นส่วนตัว  ควรอ่านมาตรา 13.3.4 นี้ประกอบกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและคำประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของ AVG
(ก) เมื่อท่านขอรับการสนับสนุนส่วนบุคคล อาจมีการรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้และส่งจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของท่านไปยัง AVG ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต:
• ข้อมูลที่ท่านป้อนเข้าสู่อินเทอร์เฟซออนไลน์ของ AVG’ เมื่อขอรับการสนับสนุนส่วนบุคคล
• ประเภทและเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการและเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของท่าน
• ฮาร์ดแวร์ที่ท่านเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของท่าน และ
• แอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ และเครื่องมือที่ท่านมีในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของท่าน
(ข) ในระหว่างช่วงเวลาการสนับสนุนส่วนบุคคลของท่าน อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้และส่งไปยัง AVG ผ่านการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยหรือจากคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้งเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์สนับสนุน:
• ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ติดตั้ง
• ระบบปฏิบัติการที่ติดตั้ง
• ข้อมูลโปรแกรมที่ติดตั้งและกระบวนการที่มีการใช้งาน 
• ข้อมูลไฟล์ล็อกของแอปพลิเคชันและข้อมูลการลงทะเบียน
• ข้อมูลเบราว์เซอร์ซึ่งรวมทั้งการตั้งค่าความปลอดภัยและไฟล์ชั่วคราว
• ข้อมูลระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการ หน่วยความจำและพื้นที่ว่างในดิสก์ การกำหนดค่าพร็อกซี่ และรายการไดเร็กทอรีสำหรับเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์สนับสนุน
• สถานะความปลอดภัย (ดี/พอใช้/แย่) ของคอมพิวเตอร์ตามที่เครื่องมือหรือซอฟต์แวร์สนับสนุนกำหนด;
• จำนวนของไฟล์ที่สแกน ภัยคุกคามที่พบ และภัยคุกคามที่ได้รับการแก้ไขแล้วจากเครื่องมือและซอฟต์แวร์สนับสนุน
• ประเภทของภัยคุกคามที่พบ
• จำนวนและประเภทของภัยคุกคามที่เหลืออยู่ซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไขจากเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์สนับสนุน และ
• ไม่ว่าจะมีการเปิดใช้งานไฟร์วอลล์หรือไม่
• ไม่ว่าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสจะได้รับการติดตั้ง ทำงาน และทันสมัยหรือไม่
(c) AVG ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อวิเคราะห์ วินิจฉัย และหาทางแก้ไขปัญหาที่ท่านเคยพบ และปรับปรุงการทำงานของผลิตภัณฑ์ของ AVG’ ให้เหมาะสม ข้อมูลอาจถูกส่งไปยังกลุ่มบริษัท AVG ในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ ที่อาจมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่มีการคุ้มครองต่ำกว่าในภูมิภาคที่ท่านอยู่ (รวมทั้งสหภาพยุโรป) แต่ AVG ได้ดำเนินขั้นตอนเพื่อให้ข้อมูลที่รวบรวมได้รับการคุ้มครองในระดับที่เหมาะสม หากถูกส่งดังกล่าว
(ง) AVG อาจเปิดเผยข้อมูลที่เก็บรวบรวมหากมีการขอจากเจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมายตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตหรือเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหมายศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ เพื่อที่จะส่งเสริมการรับรู้ การตรวจพบและการป้องกันความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ต AVG อาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตนบางส่วนให้กับองค์กรการวิจัยและผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์การรักษาความปลอดภัยรายอื่น AVG อาจใช้สถิติที่ไม่เปิดเผยตัวตนที่ได้มาจากข้อมูลดังกล่าว เพื่อติดตามและจัดทำรายงานเกี่ยวกับแนวโน้มของความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
(จ) AVG อาจให้ผู้รับจ้างซึ่งเป็นบุคคลที่สามเป็นผู้นำส่งการสนับสนุนส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน ท่านรับทราบในที่นี้ว่าบุคคลที่สามดังกล่าวมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง ซึ่งกำกับการใช้เว็บไซต์และ/หรือบริการของบุคคลที่สามนั้น

13.4.    AVG Identity Alert  การคลิกกล่องกาเครื่องหมายและปุ่ม “สมัคร” หรือปุ่มที่คล้ายคลึงกัน เมื่อได้รับข้อความแจ้งในสมัครบริการ AVG Identity Alert แสดงว่าท่านกำลังมอบ “คำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร” ให้แก่ AVG และกลุ่มบริษัท ตัวแทน ผู้อนุญาต ผู้แทน ผู้จำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนจำหน่ายและพันธมิตรธุรกิจอื่นๆ แหล่งข้อมูลอื่นๆ และผู้จำหน่าย (รวมกันเรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) รวมทั้ง TransUnion, TransUnion Interactive Inc., Experian, Experian Consumer Direct และ/หรือ Equifax และบริษัทรายงานเครดิตอื่นๆ แล้วแต่กรณี ภายใต้กฎหมายการรายงานเครดิตที่เป็นธรรมฉบับแก้ไข อนุญาตให้ผู้ให้บริการขอรับ (ก) ข้อมูลจากประวัติเครดิตส่วนตัวของท่านจากบริษัทรายงานเครดิตใดๆ และ (ข) ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับเครดิตอื่นๆ และให้การติดตามและการแจ้งเตือนในส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นๆ ท่านอนุญาตให้ผู้ให้บริการขอรับและติดตามข้อมูลดังกล่าว (ทั้งข้อมูลเครดิตและไม่เกี่ยวกับเครดิต) ในส่วนที่เกี่ยวกับ AVG Identity Alert Service และให้รายงานเครดิตและการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อข้อมูลประวัติเครดิตของท่าน 

13.5.    บริการ AVG Online Backup การใส่ข้อมูลตั้งต้น

เงื่อนไขของมาตรา 13.5 นี้ใช้กับทุกๆ แง่มุมของ AVG Online Backup รวมทั้งบริการ Data Seeding ที่เกี่ยวข้อง

13.5.1. ข้อมูลการเข้าระบบ  ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (รวมกันเรียกว่า “ข้อมูลการเข้าระบบ”) ที่ท่านเลือกในขณะลงทะเบียน AVG Online Backup จะอนุญาตให้ท่านหรือบุคคลอื่นอัปโหลดและดาวน์โหลดข้อมูลและใช้บริการในทางอื่น ท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลการเข้าระบบของท่าน นอกจากนั้น ท่านเป็นผู้รับผิดชอบและมีความรับผิดในกิจกรรมใดๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อมูลการเข้าระบบ ท่านต้องแจ้งให้เราทราบทันที หากท่านทราบหรือแม้แต่สงสัยว่าบุคคลที่สามกำลังใช้ข้อมูลการเข้าระบบของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งความปลอดภัยของบัญชีของท่านถูกละเมิดในทางอื่น อย่างไรก็ตาม โดยไม่คำนึงถึงการบอกแจ้งดังกล่าว เราไม่อยู่ภายใต้สถานการณ์ใดๆ ทั้งสิ้นที่จะรับผิดหรือรับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่ท่านทำให้เกิดขึ้น โดยเป็นผลของการใช้ข้อมูลการเข้าระบบของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต (ไม่ว่าการใช้ดังกล่าวเกิดขึ้นโดยที่ท่านรับทราบหรือไม่ได้รับทราบก็ตาม) นอกจากนี้ ท่านจะต้องรับผิดชอบในกรณีที่เรา (หรือบุคคลที่สามใดๆ) ทำให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นจากผลของบัญชีของท่าน (ไม่ว่าท่านจะอนุญาตหรือรับทราบหรือไม่ก็ตาม)
13.5.2. การใส่ข้อมูลตั้งต้น  หากท่านใช้บริการใส่ข้อมูลตั้งต้น ท่านเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับคำแนะนำของ AVG’ ต่อไปนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับบริการ รวมทั้ง (1) การขอรับฮาร์ดไดรฟ์ ไดรฟ์ USB หรือสื่อที่เหมาะสมอื่นๆ (““ฮาร์ดแวร์การใส่ข้อมูลตั้งต้น””) (2) การสร้างข้อมูลสำรองในเครื่องของข้อมูลของท่านบนสื่อ และการส่งฮาร์ดแวร์การใส่ข้อมูลตั้งต้นไปยังสำนักงานของ AVG หรือสถานที่ที่ได้รับการกำหนด ท่านเป็นผู้ชำระค่าขนส่ง ค่าประกันภัยและค่าใช้จ่ายในการส่งของอื่นๆ ทั้งหมดไปยังและมาจากสำนักงานเหล่านั้น ท่านยังคงรักษาสิทธิ์ที่มีต่อฮาร์ดแวร์ Data Seeding และข้อมูล และความเสี่ยงของการสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ Seeding และข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในนั้น  
13.5.3. การปฏิบัติ ความประพฤติ และหน้าที่ของท่าน
(ก) ท่านแสดงตน รับประกันและตกลงว่าท่านจะไม่กระทำการต่อไปนี้ ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม: (ก) ปลอมแปลงหรือแจ้งข้อมูลใดๆ อันเป็นเท็จเกี่ยวกับข้อมูลประจำตัวของท่าน หรือเจตนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ AVG Online Backup (ข) โพสต์ เผยแพร่ ส่งข้อมูล แจกจ่าย อัปโหลด หรือใส่ข้อมูลตั้งต้นหรือสื่อใดๆ ที่ (1) ผิดกฎหมาย ลามกอนาจาร หยาบโลน มีเนื้อหาทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง เสื่อมเสีย หมิ่นประมาท ข่มขู่ เลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติ ศาสนาหรือเพศ หรือเป็นที่ไม่น่าพอใจ น่ารังเกียจหรือน่าท้วงติงตามเหตุผลอันสมควรอื่นๆ (2) มีไวรัสหรือโค้ดซอฟต์แวร์หรือการทำงานของโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่นใด ที่สามารถสร้างความเสียหายกับการปฏิบัติการหรือการทำงานของ AVG Online Backup หรือสิทธิ์การเข้าถึงของบุคคลอื่นที่เรียกใช้ เรียกดูหรือใช้ AVG Online Backup (3) เป็นเท็จ หลอกลวง ทำให้เข้าใจผิด ฉ้อฉล หรือเป็นที่ไม่น่าพอใจ น่ารังเกียจหรือน่าท้วงติงอื่นๆ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) รวมทั้ง (โดยไม่จำกัดเฉพาะ) ข้อมูล เอกสาร การสื่อสารหรือการส่งข้อมูลใดๆ ที่ก่อให้เกิด ยืนยัน ส่งเสริมหรือสนับสนุนการกระทำกิจกรรมอันมิชอบด้วยกฎหมายใดๆ หรือการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบหรือกฎเกณฑ์ของท้องถิ่น รัฐ ชาติหรือต่างประเทศที่บังคับใช้ใดๆ ซึ่งรวมถึง (โดยไม่จำกัดเฉพาะ) กฎหมายใดๆ ที่คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิส่วนตัวหรือความเป็นส่วนตัวของบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ (4) ละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิในความลับทางการค้าใดๆ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอันเป็นกรรมสิทธิ์อื่นใดของบุคคลที่สาม (5) ฝ่าฝืนสิทธิตามกฎหมาย ทรัพย์สิน นามธรรม ความลับ หรือความเป็นส่วนตัวใดๆ ของบุคคลอื่น และ (6) การร้องขอ การโฆษณา แชร์ลูกโซ่ หรือการสื่อสารที่ไม่ได้ร้องขออื่นใด รวมทั้ง
(ข) ท่านต้องไม่ฝ่าฝืนหรือพยายามฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัยของ AVG Online Backup หรือเครือข่าย ระบบ เซิร์ฟเวอร์หรือบัญชีของบุคคลที่สามใดๆ ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่อไปนี้: (ก) การเข้าถึงข้อมูล โฟลเดอร์ สารสนเทศ เนื้อหา สื่อ เซิร์ฟเวอร์ บัญชี ฐานข้อมูล ฯลฯที่ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงได้ (ข) การปลอมเป็นบุคลากร AVG (หรือบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด) หรือมีส่วนร่วมในข้ออ้างอื่นใด (ค) การพยายาม (1) ตรวจสอบ สแกนหรือทดสอบจุดอ่อนของระบบ เซิร์ฟเวอร์ บัญชีหรือเครือข่าย หรือ (2) ละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบหรือการพิสูจน์ตัวตนของผู้ที่กล่าวมานี้ (ง) การพยายามรบกวน ขัดขวางหรือปิดการทำงานบริการหรือสิทธิ์การเข้าถึงหรือการใช้ AVG Online Backup ไปยังหรือสำหรับผู้ใช้ โฮสต์ เซิร์ฟเวอร์ บัญชีหรือเครือข่ายใดๆ ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะวิธีการของการโจมตีแบบการโอเวอร์โหลด "Flooding" "การระดมส่งอีเมล" "การปฏิเสธบริการ" หรือ "การหยุดการทำงาน" (จ) การปลอมส่วนหัวของแพ็คเก็ต TCP/IP ใดๆ หรือส่วนใดๆ ของข้อมูลส่วนหัวในอีเมลหรือการโพสต์ใดๆ (ฉ) การดำเนินการใดๆ เพื่อให้ได้รับบริการที่ท่านไม่มีสิทธิ์ หรือ (ช) การพยายามใช้ประโยชน์จากชื่อบัญชีหรือข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นโดยไม่ได้ขอรับการอนุญาตจากบุคคลนั้นก่อน' ท่านยังถูกห้ามมิให้พยายามดำเนินการใดๆ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการใดๆ ในการวัดหรือเรียกเก็บเงินสำหรับ AVG Online Backup สำหรับผู้ใช้ใดๆ การฝ่าฝืนนโยบายเหล่านี้และการรักษาความปลอดภัยของ AVG Online Backup' อาจส่งผลให้มีการดำเนินคดีทางแพ่งหรืออาญาสำหรับบุคคลที่ฝ่าฝืน
13.5.4. การระงับการให้บริการ AVG อาจระงับหรือยุติ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) AVG Online Backup หรือสิทธิ์การเข้าถึงของท่านในการใช้ AVG Online Backup ได้ตลอดเวลาด้วยเหตุผลใดๆ (หรือไม่มีเหตุผล) โดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า 5 วัน’ และโดยไม่มีการรับผิดใดๆ ทั้งสิ้นต่อท่านหรือต่อบุคคลที่สามใดๆ (โดยที่หาก AVG ระงับ AVG Online Backup หรือการใช้ AVG Online Backup ของท่านโดยไม่มีสาเหตุหรือเหตุผล ท่านจะไม่ถูกคิดค่าใช้จ่ายระหว่างที่ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง AVG Online Backup โดยไม่มีความผิดในส่วนของท่าน) และหาก AVG ระงับ AVG Online Backup หรือการใช้ AVG Online Backup ของท่าน AVG ภายใต้ดุลยพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียว จะ (ก) คืนเงินค่าธรรมเนียมที่ท่านที่ได้ชำระแก่ AVG ให้แก่ท่านในส่วนที่ยังไม่หมดอายุของบริการ AVG Online Backup โดยคิดตามสัดส่วนของระยะเวลาการเป็นสมาชิกที่เกี่ยวข้อง หรือ (ข) มอบสิทธิ์การใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันอย่างมีสาระสำคัญ สำหรับส่วนที่เหลือของระยะเวลาการเป็นสมาชิก
13.5.5. ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบและข้อจำกัด โดยไม่จำกัดอำนาจของบทบัญญัติอื่นในข้อตกลงฉบับนี้:
(ก) AVG ONLINE BACKUP ให้มา "ตามที่เป็น" และ "ตามที่มีอยู่" โดยไม่มีการรับประกันประเภทใดๆ ทั้งสิ้น โดยไม่จำกัดสิ่งที่กล่าวมานี้ AVG ปฏิเสธความรับผิดต่อการรับประกันใดๆ มา ณ ที่นี้ว่า AVG ONLINE BACKUP จะเป็นไปตามหรือตอบสนองข้อกำหนดที่บังคับใช้ของกฎหมาย SARBANES-OXLEY ค.ศ. 2002 (ตามที่แก้ไข) กฎหมายว่าด้วยการควบคุมและการส่งผ่านข้อมูลทางด้านการประกันสุขภาพ (HIPAA) (ตามที่แก้ไข) กฎหมาย GRAMM-LEACH-BLILEY (ตามที่แก้ไข) หรือกฎหมาย กฎเกณฑ์และระเบียบอื่นๆ 
(ข) ไม่มีกรณีใดหรือสถานการณ์ใดๆ ทั้งสิ้น (และโดยไม่คำนึงถึงทฤษฎีที่กล่าวอ้างเกี่ยวกับความรับผิด ไม่ว่าจะทางสัญญา ละเมิด ความรับผิดโดยเคร่งครัด หรือในทางอื่นใด) ที่ AVG และผู้จัดหาจะมีความรับผิด (แม้จะทราบหรือเคยได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม) ใน: (1) การสูญเสียใดๆ ของข้อมูลหรือฮาร์ดแวร์ที่ใส่ข้อมูลตั้งต้น หรือ (2) ความเสียหายใดๆ ต่อข้อมูลหรือฮาร์ดแวร์ที่ใส่ข้อมูลตั้งต้น 

13.6. CloudCare และ Managed Workplace

เงื่อนไขในมาตรา 13.6 นี้ ใช้ในกรณีที่เงื่อนไขที่บังคับใช้อนุญาตให้ท่านใช้ CloudCare หรือ Managed Workplace เพื่อจัดหาบริการที่มีการจัดการให้แก่บุคคลที่สาม

13.6.1. คำจำกัดความเพิ่มเติม
บริการธุรกิจ AVG หมายถึงบริการ HD และ/หรือบริการ NOC Services ตามแต่บริบท
ลูกค้า หมายถึงบุคคลที่สามที่ท่านให้หรือต้องการให้บริการ MSP
บริการ HD หมายถึงบริการให้ความช่วยเหลือที่ AVG หรือผู้จำหน่ายที่เป็นบุคคลที่สามจัดหาให้แก่ท่าน เพื่อประโยชน์ของลูกค้าไม่น้อยกว่าหนึ่งราย แล้วแต่กรณีตามที่อธิบายไว้ในพอร์ตัลของ AVG และ AVG อาจปรับเปลี่ยนได้เป็นระยะๆ
อาณาเขต MSP หมายถึงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่กำหนดโดยเงื่อนไขที่บังคับใช้
บริการ NOC หมายถึงบริการติดตามและการจัดการอุปกรณ์ที่ AVG หรือผู้จำหน่ายที่เป็นบุคคลที่สามจัดหาให้แก่ท่าน เพื่อประโยชน์ของลูกค้าไม่น้อยกว่าหนึ่งราย แล้วแต่ตามที่อธิบายไว้ในพอร์ตัลของ AVG และ AVG อาจปรับเปลี่ยนได้เป็นระยะๆ
ข้อตกลงการใช้บริการ หมายถึงข้อตกลงระหว่างท่านกับลูกค้าซึ่งอธิบายอย่างชัดเจนนอกเหนือจากสิ่งอื่นๆ เกี่ยวกับบริการซึ่งท่านได้ตกลงที่จะจัดหาให้กับลูกค้า
13.6.2. การมอบสิทธิ์การใช้งาน: ตามมาตรา 2 และข้อกำหนดอื่นๆ ของข้อตกลงฉบับนี้ AVG มอบสิทธิ์การใช้งานแบบจำกัด ไม่เฉพาะตัวและโอนย้ายไม่ได้ให้แก่ท่านระหว่างระยะเวลาการเป็นสมาชิก (โดยไม่มีสิทธิ์ที่จะให้สิทธิ์ต่อ) ภายในอาณาเขต เพื่อใช้ซอฟต์แวร์เพื่อให้บริการ MSP แก่จำนวนอุปกรณ์ของลูกค้าตามที่ระบุไว้โดยเงื่อนไขที่บังคับใช้
13.6.3. บริการของ AVGตามข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ AVG จะจัดหาบริการให้แก่ท่าน รวมทั้งบริการของ AVG และบริการธุรกิจของ AVG แล้วแต่กรณี เพื่อประโยชน์ของลูกค้า ของท่านจนถึงขอบเขตและในช่วงระยะเวลาการเป็นสมาชิกที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยข้อตกลงฉบับนี้หรือตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน AVG จะไม่ส่งมอบบริการให้แก่บุคคลที่สามโดยตรง
13.6.4. ภาระผูกพันของท่าน โดยขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขในข้อตกลงฉบับนี้ ท่านจะ:
(ก) ตรวจสอบให้แน่ใจตลอดเวลาว่าท่านมีเงื่อนไขที่บังคับใช้ที่ยังมีผลบังคับใช้เพื่อครอบคลุมการใช้งานซอฟต์แวร์และบริการ ณ ขณะนั้นของลูกค้าและตัวท่านเอง และตามคำร้องขอที่สมเหตุสมผลของ AVG’เป็นระยะๆ ให้ยืนยันต่อ AVG ว่าท่านได้ตอบสนองและดำเนินการต่อเพื่อตอบสนองภาระผูกพันของท่านภายใต้มาตรา 13.6.4(ก) นี้
(ข) ขอให้ (1) ลูกค้าแต่ละราย (รวมถึงท่านเองตามขอบเขตที่บังคับใช้ได้) ที่ได้รับซอฟต์แวร์ให้ดำเนินการตามหรือผูกมัดตนเข้ากับ EULA ฉบับปัจจุบัน ณ เวลานั้น (2) ลูกค้าแต่ละรายที่ท่านได้ตกลงที่จะให้บริการให้ดำเนินการตามหรือผูกมัดตนเข้ากับข้อตกลงการใช้บริการ โดยไม่จำกัดสิ่งที่กล่าวมานี้ ท่านอาจยอมรับ EULA แทนลูกค้าได้เฉพาะภายใต้ขอบเขตที่ลูกค้าได้อนุญาตไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้ท่านกระทำเช่นนั้นได้ในข้อตกลงการใช้บริการหรืออื่นๆ’ ข้อตกลงการใช้บริการจะ (1) ประกอบด้วยข้อกำหนดอย่างน้อยเพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของ AVG’ ตามมาตรา 7, 8 และ 9 ของข้อตกลงฉบับนี้ และมาตรา 13.5 ของข้อตกลงฉบับนี้ หากบริการนั้นรวมถึง AVG Online Backup และ (2) อนุญาตท่านและ AVG เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อผลิตซ้ำ ส่งข้อมูล จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศของลูกค้า’ในการดำเนินการบริการ
(ค) ระหว่าง AVG กับท่าน เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับ (1) การดำเนินการภาระผูกพันของท่านภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการ (2) รับรองว่าท่านและลูกค้าทุกรายปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดเกี่ยวกับการติดตามพนักงานและบุคคลที่สามอื่นๆ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของพวกเขา (3) การดำเนินการงานและภาระผูกพันที่มอบหมายให้โดยแต่ละคำสั่ง และ (4) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเป็นสมาชิกที่เกี่ยวข้อง การสิ้นสุดบริการและการลบหรือทำให้ลูกค้าลบซอฟต์แวร์ใดๆ ออกจากอุปกรณ์ใดๆ ที่ได้ติดตั้งเอาไว้
(ง) ณ เวลาที่สามารถตกลงร่วมกันได้ (1) ในระหว่างระยะเวลา ให้เตรียมเวลาสำหรับบุคลากรด้านการขายของท่านเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมงานขายที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ และ (2) ในระหว่างระยะเวลา (ก) ให้เตรียมเวลาสำหรับพนักงานฝ่ายเทคนิคของท่านเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมด้านการติดตั้งและการสนับสนุนซอฟต์แวร์ และ (ข) ให้เตรียมเวลาสำหรับพนักงานฝึกอบรมของท่านเพื่อเข้าชั้นเรียน “ฝึกอบรมผู้ฝึกอบรม” ยกเว้นในกรณีที่คู่สัญญาได้ตกลงเป็นอื่น การฝึกอบรมดังกล่าวทั้งหมดจะจัดทำเป็นภาษาอังกฤษผ่านอินเทอร์เน็ต
(จ) ไม่วางตลาดหรือส่งเสริมบริการ MSP อย่างจริงจังภายนอกอาณาเขต หรืออนุญาตบุคคลที่สามใดๆ ให้กระทำเช่นนั้น โดยปราศจากการยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก AVG’ โดยที่ไม่มีการยินยอมใดที่กำหนดให้ท่านยอมรับคำสั่งที่ไม่ได้ร้องขอจากภายนอกอาณาเขต หรือให้ท่านมอบบริการที่มีการจัดการให้แก่สถานที่ภายนอกอาณาเขตที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการของท่าน ซึ่งบริการที่มีการจัดการดังกล่าวเกิดขึ้นโดยมิได้ตั้งใจต่อบริการที่มีการจัดการที่มอบให้แก่ลูกค้าภายในอาณาเขต หรือสำนักงานหลักของลูกค้าที่เกี่ยวข้องอยู่ภายในอาณาเขต (ฉ) ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวและสามปีหลังจากนั้น ให้เก็บรักษาบันทึกที่สมบูรณ์และถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ AVG หรือตัวแทนอาจตรวจสอบบันทึกข้อมูลของท่านไม่เกินหนึ่งครั้งในช่วงเวลาสิบสองเดือนใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันว่าท่านปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้เพียงประการเดียว การตรวจสอบดังกล่าวใดๆ จะจัดทำขึ้นระหว่างเวลาทำการปกติที่สำนักงานของท่าน และจะไม่รบกวนกิจกรรมของธุรกิจของท่านโดยไม่มีเหตุผลอันควร หากการตรวจสอบดังกล่าวพบว่ามีการใช้งานโดยไม่มีสิทธิ์เกินกว่า 10% ของสิทธิ์การใช้งานที่ได้ซื้อไป AVG อาจคิดค่าใช้จ่ายต่อท่านสำหรับการใช้งานที่ไม่มีสิทธิ์ดังกล่าวทั้งหมดในอัตรา 120% ของราคา ณ ขณะนั้นของ AVG’
13.6.5. การปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบาย
(ก) ท่านแต่เพียงผู้เดียวต้องปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดซึ่งบังคับใช้หรือเป็นผลจากภาระผูกพันของกฎหมายนั้นๆ ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล
(ข) ท่านจะต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการเลือกพนักงาน ตัวแทน และเจ้าหน้าที่ และจะให้การฝึกอบรมที่เหมาะสมแก่บุคลากรเหล่านี้ และจะตรวจสอบการกระทำของบุคลากรเหล่านี้เพื่อให้มั่นใจในการปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้และกฎหมายอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้
(ค) ท่านยืนยัน รับทราบและตกลง ณ ที่นี้ว่าเจ้าของ กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงานและตัวแทนของท่านไม่ได้และจะไม่ทำหรือสัญญาว่าจะทำการชำระเงิน หรือมอบสิ่งของที่มีมูลค่าโดยตรงหรือโดยอ้อมให้แก่ผู้มีอำนาจฝ่ายรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ พรรคการเมือง หรือผู้สมัครดำรงตำแหน่งทางการเมือง ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือได้มาซึ่งผลประโยชน์อันไม่สมควรใดๆ หรือให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด หากการชำระเงินดังกล่าวเป็นการละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้
 
ปรับปรุงล่าสุด 17 กันยายน
ข้ามไปยังเนื้อหา ข้ามไปยังเมนู