AVG lisensavtale for sluttbrukere | Lisensavtale | AVG Technologies

VIKTIG: Denne Avtalen For Sluttbrukere ("“Avtalen”") inneholder vilkår og betingelser vedrørende tilgang til og bruk av Programvaren og Tjenestene mottatt fra AVG (hver er en "“Løsning”") av deg eller annen enhet eller enkeltperson du representerer eller for datamaskiner, smarttelefoner eller andre Enheter du mottar Løsningene for ("“deg”"). Ved å klikke på “GODTA”, “AKTIVER” eller lignende alternativer i forbindelse med denne Avtalen, godtok du å være forpliktet av disse betingelsene, ikke bare med tanke på Løsningene du mottar, men også for alle fremtidige Løsninger du mottar direkte eller indirekte i fremtiden gjennom den første Løsningen. Dette inkluderer også nye og andre produkter eller tjenester, eller oppdateringer og oppgraderinger til tidligere Løsning som du ikke godtar en separat lisensavtale for sluttbruker for.  

Hvis du ikke ønsker å godta disse vilkårene, kan du trykke på “AVSLÅ”, “AVBRYT”, “TILBAKE” eller lignende alternativ gitt i denne Avtalen. Hvis du gjør dette, vil du ikke kunne bruke Løsningene som dekkes av denne Avtalen. Hvis du avslår denne Avtalen, eller om du ikke er fornøyd med en Løsning av andre grunner, kan du få refundert beløpet du har betalt for Løsningen innen 30 dager, ved å følge instruksjonene her.

AVG kan endre denne Avtalen når som helst ved å varsle deg i henhold til denne Avtalen, og din fortsatte bruk av, eller avgjørelse om å ikke be om refusjon for, enhver Løsning når som helst 30 dager etter varslingsdatoen, tilsier din godkjennelse av endringen i denne Avtalen. AVG kan kreve at du godtar endringen i denne Avtalen for å fortsette å bruke Løsningene du har tidligere kjøpt. Hvis du avslår endringen av denne Avtalen, kan AVG avslutte din bruk av påvirkede Løsninger, i så fall vil vi refundere beløpet betalt for Løsningene (fordelt proporsjonalt over den gjenværende Abonnementsperioden).
Merk at denne Avtalen består av to deler. Avsnitt 1 til 11 i denne Avtalen (“Generelle Vilkår”) gjelder alle Løsninger, inkludert de som finnes i listen under. Avsnitt 13 beskriver ekstra vilkår og betingelser (“Spesielle Vilkår”) som gjelder for spesifikke Løsninger, inkludert AVG Identity Alert, AVG Do Not Track, AVG Security og SafeGuard Toolbars, AVG Online Backup Service, Data Seeding, AVG Personal Support, CloudCare og Managed Workplace. Hvis det er en konflikt mellom de Generelle Vilkårene og de Spesielle Vilkårene, vil de spesielle vilkårene kontrollere Løsningen som dekkes av de Spesielle Vilkårene.

Merk at denne Avtalen består av to deler. Avsnitt 1 til 11 i denne Avtalen (“Generelle Vilkår”) gjelder alle Løsninger, inkludert de som finnes i listen under. Avsnitt 12 beskriver ekstra vilkår og betingelser (“Spesielle Vilkår”) som gjelder for spesifikke Løsninger, inkludert AVG Identity Alert, AVG Do Not Track, AVG Security og SafeGuard Toolbars, AVG Online Backup Service, Data Seeding, AVG Personal Support, CloudCare og Managed Workplace og Mobilløsninger. Hvis det er en konflikt mellom de Generelle Vilkårene og de Spesielle Vilkårene, vil de spesielle vilkårene kontrollere Løsningen som dekkes av de Spesielle Vilkårene.

Hvis du har noen spørsmål eller bekymringer vedrørende denne Avtalen eller Løsningene den gjelder, så kan du forhøre deg med AVG-kontakter stipulert i Avsnitt 12.16.

Merk også at i denne Avtalen vil du:

 • Godta at:
  • Hvis du, i løpet av ditt kjøp av en Løsning, har gitt AVG en e-postadresse og denne e-postadressen endres senere, må du oppdatere brukerprofilen din for å sikre at du mottar varsler om forlengelser av Abonnementsperiode og annen viktig informasjon om denne Avtalen og Løsningene    Hvis din Løsning inkluderer CloudCare, gå til https://www.cloudcare.avg.com. For andre Løsninger, gå til https://myaccount.avg.com/my-account-login. Hvis du kjøpte lisensen din direkte fra AVG etter å ha signert en skriftlig avtale, gjelder ikke dette kravet deg, eller, hvis relevant, dine MSP-Tjenestekunder.
  • AVG kan, underlagt de Spesielle Vilkårene, jevnlig oppdatere enhver Løsning eller bytte en Løsning med en annen Løsning med lignende funksjonalitet uten å be om eller motta din separate godkjennelse, og Enheten eller visse Enhetsfunksjoner er kan hende ikke tilgjengelig for deg mens Oppdateringen pågår.
  • AVG samler inn og bruker opplysninger om din bruk av Løsninger i henhold til sin Personvernerklæring; og
  • Noen Løsninger, inkludert de nevnt under Programvare, kan inneholde en “tidsavbruddsfunksjon” som automatisk gjør Løsningen funksjonsudyktig på slutten av Abonnementsperioden.
 • Bekrefte at du er 18 år eller eldre, og du kan godta denne Avtalen for alle enkeltpersoner eller Enheter som du mottar denne Løsningen for.
 • Bekrefte og berettige at du ikke oppholder deg i et land som for tiden er under embargo av USAs Regjering, eller som har blitt betegnet av USAs Regjering som et “terroriststøttende” land, og at du ikke er en person som enten er nektet eller på annen måte rettslig forbydd mot å motta eller bruke Løsningen under lovene av landet du bor i, eller som du får tilgang til Løsningen fra.

GENERELLE VILKÅR

1. DEFINISJONER.

Gjeldende Betingelser, med tanke på enhver Løsning, betyr Abonnementsperioden for Løsningen, om Abonnementsperioden automatisk fornyes, antallet og typen Enheter Løsningen er godkjent for og andre lignende vilkår som styrer bruk av den Løsningen. Gjeldende Betingelser spesifiseres (i) på siden for betaling hvis du skaffet Løsningen på Internett, fra en Butikk for Mobilapper eller på annen elektronisk måte, eller (ii) via telefon eller e-postkommunikasjon når du kjøper Løsningen, eller (iii) på innpakningen dersom du skaffet Løsningen på CD eller annet fysisk medium. 

Godkjente formål betyr (i) med hensyn til gratis Løsninger og beta-Løsninger, din personlige, ikke-kommersielle bruk, og (ii) med hensyn til andre Løsninger, personlig bruk eller intern kommersiell bruk, og i hvert fall ikke for videresalg eller annen utnyttelse for fordelen av en tredjepart.
AVG betyr AVG Netherlands BV, et selskap dannet under lovene i Nederland eller, med hensyn til noen Løsning, AVG Group Company leverer Løsningen til deg.
Beta-Løsning betyr enhver Evalueringsløsning og alle Løsninger merket eller på annen måte angitt som beta-testversjoner, uavhengig av betaling.
Enhet betyr enhver mobiltelefon, mobilenhet, nettbrett, mobilnettverksapparat, andre mobile produkt (hver, en “Mobil Enhet”), personlig datamaskin, Internett-tilkoblet enhet, eller andre enheter som støttes av AVG som er spesifisert i Gjeldende vilkår og i Tekniske spesifikasjoner i forhold til Løsningen.
Tvist har betydningen tilskrevet i avsnitt 11.1 i denne Avtalen.
Evalueringsløsning betyr en ellers betalt Løsning som AVG tilbyr uten å motta betaling for prøve- eller evalueringsprosess.
Forlengelsesperiode har betydningen tilskrevet i avsnitt 3.1 i denne Avtalen.
Gratisløsning betyr enhver Løsning annet enn Beta-Løsninger som AVG betegner som “gratis” eller på annen måte tilbyr uten kostnad.
Konsernselskap betyr, med hensyn til AVG, en kontrollerende enhet, enhet kontrollert av eller under felles kontroll med AVG. “Kontroll,” som brukt i dette Avsnittet, betyr eierskap av mer enn 50 % av gjenværende stemmeandel for gjeldende enhet.
Opprinnelige Abonnement, for hver Løsning, betyr perioden som begynner på datoen for når du kjøpte Løsningen og fortsetter gjennom perioden (definert av tidsforløp, din bruk av Løsningen eller en annen måleenhet) spesifisert av de Gjeldende vilkårene.
Administrerte Tjenester (eller MSP-Tjenester) betyr ekstern Enhetsovervåking og administrasjonstjenester som du leverer til kunden din, inkludert AVG-Tjenester som du har samtykket i å levere til denne kunden i etterkant av en avtale mellom deg og denne kunden.
Butikk for Mobilapper betyr en butikk på nett som nå eller i fremtiden tilbyr Mobilløsninger, inkludert gjennom selve Enheten.
Mobilløsning betyr en Løsning som er tilgjengelig for deg på en Mobilenhetsplattform, f.eks. Android, iOS og Windows Phone.
Personlig Identifiserbar Informasjon betyr informasjon som kan brukes for å unikt identifisere, kontakte eller finne ett enkelt individ, eller som kan brukes med andre kilder for å unikt identifisere ett enkelt individ, inkludert, som gjelder under gjeldende lov, personlige data (ettersom begrepet brukes av EUs Personverndirektiv 95/46/EU).
Personvernerklæring betyr AVGs personvernerklæring som er tilgjengelig på http://www.avg.com/privacy – oppdateres jevnlig.
Tjeneste betyr en Løsning som består av tjenester.
Programvare betyr en Løsning som består av programvare, eller programvare som er levert for å støtte en Tjeneste, tiltenkt installasjon på en Enhet, og skal inkludere alle Oppdateringer.
Løsning har allerede blitt forklart innledningsvis.
Abonnementsperiode, i forbindelse med hver Løsning, betyr det Opprinnelige abonnement sammen med alle Forlengelsesperioder.
Tekniske Spesifikasjoner betyr teknisk dokumentasjon som gjelder for relevant Programvare, som er tilgjengelig på http://www.avg.com/technical-specifications og som oppdateres jevnlig.
Tredjepartsmateriell betyr programvare, tjenester, nettsteder, tilbud og kampanjer eller produkter levert av en tredjepart, og styres av Betingelser og Vilkår for Tredjeparter.
Betingelser og Vilkår for Tredjeparter betyr alle lisensavtaler, brukervilkår, tjenestevilkår, personvern og andre betingelser etablert av tredjeparter vedrørende tilgangen til eller bruk av Tredjepartsmateriell.
Oppdatering betyr innhold eller kode AVG bruker for å oppdatere en Løsning inkludert, men ikke begrenset til, nye versjoner av Programvare, oppdaterte skadelige programkoder, definisjoner for spionprogrammer, regler for anti-søppelpost, virusdefinisjoner, hvitlister og svartlister for URL-er, brannmurregler, inntrengeroppdagelsesdata, lister over bekreftede nettsider, sårbarhetsdata og alle andre tilgjengelige oppdateringer levert av AVG jevnlig med en Løsning.
USAs Regjering betyr den føderale regjeringen i USA.


2. LISENSBEVILGNING; GENERELT.

2.1 Lisensbevilgning. AVG, underlagt betingelsene i denne Avtalen, bevilger deg herved en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens til å bruke Løsningen du kjøpte eller på annen riktig måte mottok, i hvert tilfelle under gjeldende Abonnementsperiode for Godkjent Bruk i overensstemmelse med Gjeldende Betingelser og, hvis aktuelt, Tekniske Spesifikasjoner. Abonnementsperioden for Gratisløsninger fortsetter på ubestemt tid, uten behov for forlengelse, til du eller AVG avslutter den i overensstemmelse med denne Avtalen.

2.2 Begrensninger.

2.2.1. GenereltDu vil ikke, og vil ikke tillate en tredjepart å, (i) bruke en lisensnøkkel, brukernavn/passord-kombinasjon eller annet autorisasjonsnummer levert av AVG i samband med en Løsning på flere antall Enheter enn spesifisert i Gjeldende Betingelser, (ii) offentliggjøre lisens lisensnøkkel, brukernavn/passord-kombinasjon eller andre autorisasjonsnummer eller -kode til andre parter annet enn AVG eller AVG-utpekte representanter, (iii) bortsett fra dersom ettertrykkelig rettslig berettiget, (A) omvendt utvikle, demontere, dekompilere, oversette, rekonstruere, ombygge, omdanne eller trekke ut en Løsning eller deler av Løsningen (inkludert, uten begrensning, enhver relatert skadelig programvaresignatur og oppdagelsesrutiner for skadelig programvare), eller (B) endre, modifisere eller på annen måte endre en Løsning (inkludert, uten begrensning, enhver relatert skadelig programvaresignatur og oppdagelsesrutiner for skadelig programvare), (iv) utgi, videreselge, leie ut, dele eller underlisensiere en Løsning, (v) tillate en tredjepart tilgang til eller bruk av en Løsning i et servicekontor, en timeshare-tjeneste, en abonnementstjeneste eller programtjenesteleverandør eller på annen lignende basis, (vi) teste eller referansemerke, eller offentliggjøre eller utgi resultater av testing eller referansemerking, for enhver AVG-Løsning uten AVG’s foregående skriftlige samtykke (som du kan be om på http://www.avg.com/benchmarking), eller (vii) annullere eller omgå, forsøke å annullere eller omgå, eller godkjenne eller bistå tredjeparter i å annullere eller omgå kontrollene på installasjonen eller bruk av kopier på enhver Løsning.
2.2.2 Programvare.  I tillegg til begrensningene etablert i Avsnitt 2.2.1, skal du ikke (i) kopiere Programvare for annen hensikt enn, som akseptabelt nødvendig for å bruke det samme som betraktet av denne Avtalen, og for å bevare 1 avinstallert/frakoblet kopi for katastrofeberedskap, (ii) installere Programvaren på et operativsystem som ikke støttes av AVG som reflektert i Tekniske Spesifikasjoner, eller (iii) fjerne opphavsrett, varemerker eller andre eiendomsrettslige meldinger fra Programvaren.
2.2.3 Administrative Rettigheter. Visse Løsninger gir deg eller andre brukere administrative rettigheter som, blant annet, kan tillate administrator å overvåke andre Enheter og/eller statusen for Løsninger installert på andre Enheter, inkludert for eksempel abonnementsstatus, Løsningsvarslinger og meldinger. Du bekrefter og berettiger at du vil anvende administrative rettigheter kun med tanke på Enheter og Løsninger som du er autorisert for, og for intet annet formål. Du bekrefter og berettiger også at du har rettighet til å godkjenne denne Avtalen på vegne av eiere og brukere av de administrerte Enhetene, og herved aksepterer denne Avtalen på deres vegne.
2.2.4 Advarsel. HVIS DU BRUKER EN LØSNING FOR ANDRE FORMÅL ELLER PÅ EN MÅTE SOM IKKE BERETTIGES AV DENNE AVTALEN, BEGÅR DU ET MATERIELT BRUDD PÅ DENNE AVTALEN OG KAN BRYTE GJELDENDE OPPHAVSRETTSLOVER, OG ALLE GARANTIER GITT AV AVG FOR DENNE LØSNINGEN VIL AVSLUTTES UMIDDELBART SOM FØLGE AV ET SLIKT BRUDD.

2.3 Tredjepartsavgifter.Du kan pådra tilgangsavgifter eller bruksavgifter fra tredjeparter (som Internett-leverandør eller Mobiloperatør) i samband med bruk av en Løsning. Du kan for eksempel pådra slike avgifter hvis du bruker Løsningen og laster ned Oppdateringer, inkludert definisjoner for skadelig programvare. Du er ansvarlig for alle slike avgifter.

2.4 Oppdateringer.AVG kan, jevnlig gjennom Abonnementsperioden og, uten din separate tillatelse eller godkjenning, distribuere Oppdateringer for enhver Løsning, og du kan ikke bruke gjeldende Løsning eller Enhet (eller visse funksjoner av Enheten) før Oppdateringen er fullstendig installert. Oppdateringer anses som en del av Løsningen for alle formål i denne Avtalen. Oppdateringer kan inkludere både tillegg til og fjerning av spesiell funksjonalitet levert av en Løsning, eller erstatte den fullstendig. Innholdet av og funksjonaliteten for slike Oppdateringer er etter AVGs eget forgodtbefinnende. AVG eller Enheten kan tilby deg alternativer for å avvise eller forsinke Oppdateringer, men du må laste ned og godkjenne installasjonen av alle tilgjengelige Oppdateringer for å motta maksimalt utbytte av Løsningen. AVG kan slutte å gi støtte for en Løsning til du godkjenner og installerer alle Oppdateringer. AVG vil fastsette når og om Oppdateringer er passende, og har ingen forpliktelse til å gjøre noen Oppdateringer tilgjengelig for deg. AVG kan for eget forgodtbefinnende slutte å tilby Oppdateringer for enhver versjon av Løsningen annet enn for den nyeste, eller Oppdateringer som støtter bruk av Løsningen i samband med andre versjoner av operativsystemer, e-postprogrammer, nettlesere eller annen programvare som Løsningen er utviklet for å virke med.

2.5 Konflikterende Funksjonalitet og Avinstallering.Enkelte typer Programvare kan ved installasjon deaktivere eksisterende funksjonalitet, slikt som brannmur, og bytte den ut med funksjonalitet som tilbys i Løsningen. Hvis du avinstallerer Løsningen kan du bli bedt om å aktivere annen programvare. AVG anbefaler på det sterkeste at du aktiverer annen tilsvarende programvare når du bes om det etter at Løsningen har blitt avinstallert. Noen tredjepartsprogrammer kan forhindre at Løsninger installeres eller kjøres riktig. Hvis du velger å ignorere advarslene som gis ved installasjon av Løsningen, kan det hende at slike Løsninger ikke virker som de skal, og uavhengig av hva som ellers måtte stå i denne Avtalen, frasier AVG seg alle garantier og ansvar vedrørende slike Løsninger. AVG støtter heller ikke tredjepartsprogrammer som tilbyr avinstallasjonsfunksjonalitet for våre Løsninger, da dette kan medføre videre problemer for sluttbrukeren. Hvis du velger å bruke slik avinstallasjonsfunksjonalitet fra tredjeparter, vil AVG uavhengig av hva som ellers måtte stå i denne Avtalen, frasi seg alle garantier og ansvar vedrørende slike Løsninger.

2.6 Brukerkommentarer. AVG setter pris på kommentarer vedrørende Løsninger, inkludert melding om at du har opplevd en svikt, feil eller annen funksjonsfeil, og forslag om ytterlige eller andre funksjoner. Send oss kommentarene og forslagene dine ved å bruke nettskjemaet som finnes på http://www.avg.com/feedback-entry. AVG godtar ingen forpliktelse til å svare eller agere på slike kommentarer eller forslag, og denne invitasjonen til å kommentere utgjør ikke innrømmelse av ansvar eller produktfeil på en Løsning, men du gir AVG en vedvarende, uoppsigelig, overførbar, underlisensierbar, fullstendig betalt, avgiftsfri, verdensomspennende rett og lisens under åndsverksrettigheter (hvis noen) til å bruke, kopiere, ta opp, gi ut, reprodusere, offentliggjøre, selge, videreselge, underlisensiere (på flere nivå), modifisere, vise, utføre offentlig, overføre, kringkaste, oversette, skape utledet arbeid fra, og på annen måte utnytte på noen som helst måte kommentarene og forslagene dine i en Løsning og andre produkter og tjenester.
 

2.7 Brukerinnhold.Visse Løsninger kan gjøre det mulig for deg å publisere eller dele innholdet du har generert eller innhentet offentlig fra andre kilder med annet (““Brukerinnhold””). Du beholder eventuelle og alle opphavsrettigheter som du allerede har under gjeldende lov i Brukerinnholdet du publiserer eller deler gjennom Løsningen, underlagt rettighetene, lisensene og andre vilkår i denne Avtalen inkludert alle underliggende rettigheter som andre måtte ha til Brukerinnholdet som du allerede bruker eller modifiserer. Du gir AVG en ikke-eksklusiv, uinnskrenket, ubetinget, ubegrenset, verdensomspennende, ugjenkallelig, vedvarende og kostnadsfri rettighet og lisens til å bruke, kopiere, ta opp, distribuere, reprodusere, avsløre, selge, videreselge, underlisensiere (gjennom flere nivåer), modifisere, vise, vise offentlig, overføre, publisere, kringkaste, oversette, lage avledninger fra og på annen måte utnytte på hvilken som helst måte, alt eller hvilken som helst del av Brukerinnholdet som du publiserer eller deler mellom en Løsning (og avledet arbeid fra dette) kun for å levere Løsningen til deg i henhold til denne Avtalen. Hver gang du publiserer eller deler Brukerinnhold, representerer du og garanterer at du minst er ved myndighetsalder i staten du bor i og er forelder eller juridisk verge, eller har alle nødvendige samtykker fra forelder eller juridisk verge, for mindreårig som er avbildet eller som bidrar til noe Brukerinnhold som du publiserer eller deler, og, at når det gjelder dette Brukerinnholdet (a) så er du den eneste forfatter og eier av opphavsrett og andre rettigheter til Brukerinnholdet, eller at du har en lovmessig rett til å publisere eller dele Brukerinnholdet og gir AVG retten til å bruke det som beskrevet i dette Avsnittet, helt uten noen forpliktelse for AVG til å innhente samtykke fra noen tredjepart og uten å opprette noen forpliktelse eller ansvar for AVG, (b) Brukerinnholdet er sant, (c) Brukerinnholdet krenker ikke og, når det gjelder AVG’s tillatte bruk og utnyttelse som er fremsatt i denne Avtalen, kommer heller ikke til å krenke noen opphavsrett eller annen rett for noen tredjepart, og (d) Brukerinnholdet vil ikke bryte denne Avtalen eller forårsake skade på noen person.  

​​

3. ABONNEMENTSFORELENGELSER, AVSLUTNING.

Hvis du kjøpte lisensen din direkte fra AVG i etterkant av en separat, skriftlig avtale eller fra en AVG-forretningspartner som du betaler direkte for Løsningen, gjelder kanskje ikke denne bestemmelsen og refusjonsvilkårene deg. Se den skriftlige avtalen din for informasjon om abonnementsperioder, fornyelser og refusjoner.
 

3.1.   Abonnementsforlengelse. På slutten av enhver Abonnementsperiode kan abonnementet forlenges i påfølgende tidsperioder (hver en “Forlengelsesperiode”) i overensstemmelse med Avsnitt 3.1. Hvis, under Gjeldende Betingelser for en gitt Løsning, Abonnementsperioden automatisk forlenges med én måned, ett år eller lignende påfølgende tidsperiode, kan AVG sende deg en melding som inneholder instruksjoner om hvordan du avbryter abonnementet på slutten av gjeldende Abonnementsperiode. Du kan avbryte abonnementet på slutten av Abonnementsperioden ved å følge instruksjonene i meldingen. Du kan også avbryte abonnementet ditt i løpet av Abonnementsperioden når som helst ved å gå til https://myaccount.avg.com/my-account-login. Hvis du avbryter Abonnementsperioden vil du ikke pådra deg flere kostnader, men det vil ikke ha tilbakevirkende kraft på nåværende betalinger, og du vil beholde tilgang til Løsningene som du har betalt for til slutten på den da nåværende Abonnementsperioden. Hvis du ikke avbryter abonnementet, vil AVG belaste kreditt- eller debetkortet ditt innen en rimelig tidsperiode før slutten på den da nåværende Abonnementsperioden med det da nåværende forlengelsesgebyret (som kan være høyere enn prisen du opprinnelig betalte), og, som ved mottak av betaling, vil forlenge Abonnementsperioden i den aktuelle Forlengelsesperioden.

3.2.    Refusjoner.

3.2.1. For Mobilløsninger.  Den raskeste måten å motta en refusjon på med Mobilløsninger, er å følge prosessen som er etablert av Butikken for Mobilapper som du kjøpte Løsningen fra. Hvis Butikken for Mobilapper ikke overholder refusjonsanmodningen mens du er innenfor 30 dager fra det innledende kjøpet, kan du returnere Mobilløsningen for å få refundert det betalte beløpet (annet enn kjøp i app eller abonnement) ved å følge instruksjonene på http://www.avg.com/billing.

3.2.2. Andre Løsninger.  Visse andre løsninger kan være kvalifisert for retur og tilbakebetaling. Se http://www.avg.com/billing.

3.3. Betalingsinformasjon.  I et forsøk på å sikre at din bruk av en Løsning ikke forstyrres, kan AVG delta i automatiske faktureringsprogram eller kontooppdaterte tjenester. Hvis Abonnementsperioden automatisk forlenges og AVG ikke er i stand til å belaste kreditt- eller debetkortet som er registrert, kan AVG be om oppdatert kortnummer, utløpsdato eller annen oppdatert betalingsinformasjon fra banken din eller annen kilde, eller så kan kortutstederen din belaste kortet uten å varsle AVG eller deg. Hvis du ønsker å bruke PayPal til å kjøpe et abonnement, må du åpne en konto hos PayPal og rette deg etter vilkårene for tjenesten av PayPal, som du finner her.

3.4. Opphør.AVG kan, i tillegg til andre slike rettigheter som kan være tilgjengelig under lov, i rettmessige krav eller annet, avslutte lisensen din på én eller alle Løsninger uten erstatningsansvar (i) med fem (5) dagers’ foregående varsel, gitt at AVG, for dets eget forgodtbefinnende, skal for betalte Løsninger, enten (a) refundere beløpene du har betalt til AVG i henhold til den gjenværende delen av Abonnementsperioden, proporsjonalt over gjeldende Abonnementsperiode, eller (b) gi en lisens for et hovedsakelig likt produkt for den gjenværende Abonnementsperioden, eller (ii) når som helst, uten varsel, dersom du bryter denne Avtalen. I den hensikt å unngå enhver tvil, for Gratisløsninger og Beta-Løsninger, har AVG ingen videre forpliktelse overfor deg etter å ha gitt fem (5) dagers’ foregående varsel for å avslutte for dets eget forgodtbefinnende i samsvar med dette Avsnittet, og har ingen forpliktelse til å gi varsel for avslutningsårsaken.

3.5. Virkningen av Avslutningen. Ved utgangen av gjeldende Abonnementsperiode for alle relevante Løsninger, avslutting av Abonnementsperioden, alle relevante Løsninger eller denne Avtalen, skal bruk av den relevante Løsningen opphøre, AVG kan slutte å gjøre Oppdateringer tilgjengelig for deg, og den relevante Løsningen kan slutte å virke. Avsnitt 1, 2.6, 2.7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13 overlever utgangen eller avslutningen av denne avtalen.

​​

4. SPESIELLE VILKÅR FOR MOBILAPPER.

4.1. Generelt.  

4.1.1. Kjøp av Løsninger gjennom mobilapp-butikk.  Hver Mobilapp-butikk legger ut vilkårene som gjelder når de selger løsninger til deg, inkludert de vilkårene som mobilapp-butikken kan (eller kanskje ikke) aksepterer retur eller gir refusjon av kjøpesummen du betaler. Du bør derfor lese disse vilkårene nøye før du kjøper.
4.1.2. Bruk av Løsninger.  Samtidig gjelder denne Avtalen i stedet for avtalen for sluttbruker eller andre vilkår tilgjengeliggjort for deg av en Butikk For Mobilapper for bruken av alle Løsningene. Hver mobilapp-butikk, men krever at AVG gjøre visse avsløringer og ansvarsfraskrivelser, hvor alle tilbys i resten av punkt 4.

4.2. Løsninger lastet ned fra Google Play Store. Google Play Store betyr Butikken for Mobilapper tilgjengelig gjennom Enheten og på http://play.google.com (“Google Play Store”). Lisensen gitt i Avsnitt 2.1 i denne Avtalen gjelder, for å unngå tvil, i stedet for rettigheter for å bruke en Løsning som ellers ville gis av standardvilkårene for programmer lastet ned fra Google Play Store.

4.3. Løsninger lastet ned fra Apple App Store.  Følgende ekstra vilkår gjelder for enhver Løsning anskaffet gjennom iTunes App Store (https://itunes.apple.com/us/genre/ios/id36?mt=8) og Mac App Store (https://itunes.apple.com/us/genre/mac/id39?mt=12) (hver er en "“Apple App Store”"):

4.3.1. Lisensen som gis i Avsnitt 2.1 gjelder kun ikke-overførbare lisenser som bruker Løsningen på iPhone, iPod Touch eller andre Apple-drevne Enheter som du eier eller kontrollerer, og som tillatt av bruksreglene stipulert i Tjenestevilkårene for Apple App Store, tilgjengelig på nett på http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html eller gjennom nettsteder og på andre måter tilgjengeliggjort for deg av Apple.
4.3.2. AVG og du bekrefter og samtykker at:

(a)   Denne Avtalen sluttføres utelukkende mellom partene, og ikke med Apple. AVG, ikke Apple, er utelukkende ansvarlig for Løsningen og innholdet deri.
(b)    Apple har ingen forpliktelse for i det hele tatt å tilby vedlikehold og støttetjenester med tanke på Løsningen.
(c)    Hvis Løsningen ikke klarer å overholde gjeldende garanti, kan du varsle Apple. Apple vil refundere kjøpsprisen på Løsningen til deg. Apple har ingen andre garantiforpliktelser i det hele tatt med tanke på Løsningen, og at, mellom deg, AVG og Apple, alle andre krav, tap, ansvar, skader, kostnader og utgifter på bakgrunn av at Løsningen ikke overholder garanti er utelukkende AVG’s ansvar, så langt som er tillatt innenfor gjeldende lover.
(d)    AVG, ikke Apple, er ansvarlig for håndtere krav fra deg eller en tredjepart relatert til Løsningen eller ditt eierskap og/eller bruk av Løsningen, inkludert, men ikke begrenset til: (i) produktansvarskrav, (ii) alle krav om at Løsningen ikke overholder gjeldende juridiske krav eller krav påbudt av myndighetene, og (iii) krav som oppstår under forbrukervern eller lignende lovgivning.
(e)   Dersom en tredjepart fremlegger et krav om at Løsningen eller eierskapet og bruk av den Løsningen krenker tredjeparten’s åndsverksrettigheter, vil AVG, ikke Apple, være ansvarlig for undersøkelse, forsvar, forlik og annullere slike krav om krenking av åndsverksrettigheter.
(f)    Apple og dets tilknyttede selskaper er tredjeparter berettiget til avkastning i denne Avtalen og, ved din godkjenning av betingelsene i denne Avtalen, har Apple rett (og vil anses for å ha godtatt retten) til å håndheve denne Avtalen mot deg som en tredjepart berettiget til avkastning.
'

4.4. Løsninger Lastet ned fra Windows Phone Store.

4.4.1.Du har tillatelse til å laste ned og kjøre Løsningen på opptil fem (5) Windows Phone-enheter tilknyttet Microsoft-kontoen, uten betaling av ytterligere avgifter.
4.4.2.Hverken Microsoft eller produsenten av Enheten er ansvarlig overfor deg med tanke på Løsningen.
4.4.3. Løsningen kan koble til Internett-baserte trådløse tjenester. Din bruk av Løsningen fungerer som samtykke til overføring av vanlig enhetsinformasjon (inkludert, men ikke begrenset til teknisk informasjon om enheten, system- og applikasjonsprogramvare, og eksternt utstyr) for Internett-baserte eller trådløse tjenester. Hvis andre vilkår gis i samband med din bruk av tjenestene, gjelder slike betingelser også.
4.4.4. Du kan ikke bruke noen Internett-basert tjeneste på noen måte som kan skade den eller hindre andre's bruk av den eller det trådløse nettverket. Du kan ikke bruke tjenesten for å forsøke på noen som helst måte å få uautorisert tilgang til tjenester, data, kontoer eller nettverk.
4.4.5. Ingen Uttrykt Garanti.  GARANTIENE GITT I AVSNITT 7.1 GJELDER IKKE FOR MOBILLØSNINGER SOM KJØRER WINDOWS PHONE. ANSVARSFRASKRIVELSEN UNDER AVSNITT 7.3 SKAL ENDRES VED Å SLETTE “BORTSETT FRA DET SOM UTTRYKKELIG ER BESKREVET I AVSNITT 7.1 I DENNE AVTALEN”.

4.5. Løsninger Lastet ned fra Amazon Appstore. Amazon kan angi visse kundevilkår for Amazon Appstore som “Standard EULA-vilkår.” Disse standard EULA-vilkårene vil gjelde for din bruk av løsninger som du kjøper gjennom Amazon Appstore. Standard EULA-vilkårene vil spesifisere, blant annet at AVG er lisensgiveren av Løsningen og at Amazon er ikke part i denne avtalen. Hvis det er noen konflikter mellom standard EULA-vilkår og denne avtalen, og i den grad standard EULA-vilkårene vil kontrollere slik konflikt. Amazon har ikke noe ansvar knyttet til overholdelse eller manglende overholdelse av AVG eller du med standard EULA-vilkårene.

 

5. MATERIALER FRA TREDJEPARTER, BETINGELSER OG VILKÅR FOR TREDJEPARTER.

AVG kan, direkte eller gjennom en Løsning, tilby koblinger eller tilbud for Tredjepartsmateriell, hvorav alle kontrolleres av tredjeparter og hvorav de fleste er underlagt Betingelser og Vilkår for Tredjeparter. Les disse betingelsene nøye før du godtar dem. AVG er ikke ansvarlig for innhold eller ytelse av slike Tredjepartsmateriell, berettiger eller støtter ikke slike Tredjepartsmateriell eller påtar seg intet ansvar i det hele tatt for deg eller en tredjepart med tanke på slike Tredjepartsmateriell. Hvis du får tilgang til, laster ned eller bruker slike Tredjepartsmateriell, du gjør så fullstendig på egen risiko.
 

6. EIERSKAP.

6.1 AVG forbeholder seg alle rettigheter i Løsningen som ikke ettertrykkelig gis i denne Avtalen. Alle opphavsretter, varemerker og andre tenkelige åndsverksrettigheter i og for Løsningen (inkludert, men ikke begrenset til, skadelig programkode og andre datafiler, bilder som vises i Løsningen og skjermvisninger i tillegg til all dokumentasjon relatert til Løsningen) eies av AVG eller dets lisensholdere, og er beskyttet av opphavsrettslover i USA og i utlandet, internasjonale avtaler og andre gjeldende lover. Enhver kopi av en Løsning du har tillatelse til å lage, som etterfølger denne Avtalen, må inneholde den fullstendige opphavsrettsmerknaden og andre merknader inkludert den originale kopien av Løsningen.

6.2 Alle varenavn, varemerker, tjenestemerker, logoer, domenenavn eller andre karakteristiske merkefunksjoner brukt med, på eller relatert til alle produkter og tjenester fra tredjeparter, inkludert Tredjepartsmateriell tilgjengelig på eller gjennom Løsninger, eies av tredjepartsleverandørene eller deres respektive lisensholdere. 

 

7. GARANTIER.

7.1 Generelt.Bortsett fra som stipulert i Avsnitt 7.2, fremstiller AVG med tanke på hver Løsning at, ved levering av Løsningen og i perioden på tredve (30) dager deretter, (i) mediet (hvis relevant) hvorpå Løsningen som leveres, er fritt for materielle feil, og (ii) underlagt Avsnitt 7.3, Løsningen må tilpasses overholde beskrivelsen, hvis noen, som stipuleres i Gjeldende Betingelser og/eller Tekniske Spesifikasjoner. Foregående garanti gjelder kun for Løsningen som opprinnelig ble levert, og gjelder ikke Oppdateringer eller feil påført av kombinasjonen, driften eller bruken av Løsningen med programvare, maskinvare eller andre materialer som ikke er levert av AVG, eller av Enheter, programvare, eller andre materialer som ikke overholder AVG-kravene stipulert i den Tekniske Spesifikasjonen. Ditt eneste og eksklusive rettsmiddel for brudd på garantien i Avsnittet 7.1, er bytte av defekte medium eller Løsning, eller, som AVG’s alternativ, retur av Løsningen mot fullstendig refusjon. Du må avinstallere og ødelegge alle kopier av Løsningen som du har laget (inkludert alle arkiverte kopier), og følge instruksjonene på www.avg.com/billing, for å utøve dine rettigheter under Avsnitt 7.1.

7.2 GRATISLØSNINGER OG BETA-LØSNINGER. BESTEMMELSENE I AVSNITT 7.2 GJELDER I STEDET FOR AVSNITT 7.1 MED TANKE PÅ GRATISLØSNINGER OG BETA-LØSNINGER. ALLE GRATIS- OG BETA-LØSNINGER FRA AVG LEVERES PÅ EN “SOM DEN ER”-, “MED ALLE FEIL”- OG “SOM TILGJENGELIG”-BASIS, UTEN NOEN GARANTI AV NOE SLAG OG UTEN STØTTE ELLER ANDRE TJENESTER FRA AVG.

7.3 FRASKRIVNINGSERKLÆRING.  BORTSETT FRA DER DET ER UTTRYKKELIG BESKREVET I AVSNITT 7.1 I DENNE AVTALEN, LEVERER AVG HVER LØSNING PÅ ET “SOM DEN ER”-, “MED ALLE FEIL”- OG “SOM TILGJENGELIG”-GRUNNLAG, OG AVG OG DETS KONSERNSELSKAPER, AGENTER, LISENSGIVERE, REPRESENTANTER, LEVERANDØRER, DISTRIBUTØRER, VIDEREFORHANDLERE, TRÅDLØSLEVERANDØRER SOM EIER NETTVERKET SOM LØSNINGEN LEVERES OVER, ELLER ANDRE FORRETNINGSPARTNERE OG ALLE DERES RESPEKTIVE KONSERNSELSKAPER, REPRESENTANTER, FORHANDLERE, AGENTER OG LEVERANDØRER FRASKRIVER SEG ALLE ANDRE GARANTIER OG FREMSTILLINGER NÅR DET GJELDER LØSNINGER, MEDIA OG ALT ANNET INNHOLD I DENNE AVTALEN, UTTRYKT ELLER IMPLISERT, UANSETT OM DEN ER GITT AV TREDJEPARTS LISENSGIVERE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ALLE IMPLISERTE GARANTIER ELLER BETINGELSE OM SALGBARHET, ALLE IMPLISERTE GARANTIER ELLER BETINGELSER OM EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL, OG ALLE IMPLISERTE GARANTIER ELLER BETINGELSER OM UKRENKELIGHET. AVG GARANTERER IKKE AT DRIFTEN AV LØSNINGENE VIL VÆRE AVBRUDDS- ELLER FEILFRI, AT LØSNINGENE VIL FUNGERE RIKTIG PÅ HVILKEN SOM HELST ENHET ELLER MED HVILKEN SOM HELST KONFIGURASJON AV MASKINVARE OG/ELLER MASKINVARE, ELLER AT LØSNINGENE VIL GI FULLSTENDIG BESKYTTELSE AV INTEGRITETEN TIL VALGT DATA, INFORMASJON ELLER INNHOLD SOM LAGRES ELLER OVERFØRES VIA INTERNETT.
Noen domsmakter godtar ikke begrensninger på visse garantier, så begrensningene nevnt over gjelder muligens ikke deg. Du kan ha andre rettigheter som varierer fra domsmakt til domsmakt.

7.4 Farlige Miljøer.Løsninger er ikke utformet eller lisensiert for bruk i farlige miljøer, inkludert, uten begrensning, drift av atomanlegg, flynavigasjonssystemer, flykommunikasjonssystemer, flytrafikkontroll, overlevelsesutstyr eller våpensystemer og alle andre miljø hvorav feil eller brukshindring ved en Løsning kan medføre skade eller død. Uten å begrense bestemmelsene i Avsnitt 7.2 og 7.3 i denne Avtalen, vil AVG og dets lisensholdere herved frasi seg alle ettertrykkelige eller implisitte garantier for egnethet for slike tilfeller og bruk.

 

8. BEGRENSNING AV ANSVAR.

AVG ELLER DETS KONSERNSELSKAPER, AGENTER, LISENSHOLDERE, REPRESENTANTER, LEVERANDØRER, DISTRIBUTØRER, FORHANDLERE, TRÅDLØSLEVERANDØRER OVER HVIS NETTVERK LØSNINGEN LEVERES ELLER ANDRE VIRKSOMHETSPARTNERE SKAL IKKE I NOEN TILFELLER VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG ELLER NOEN ANNEN TREDJEPART FOR INDIREKTE, SOM KONSEKVENS AV, UTILSIKTEDE, STRAFFENDE ELLER SPESIELLE SKADER PÅ NOEN SOM HELST MÅTE, UAVHENGIG AV GRUNNLAG ELLER TEORI AV ANSVAR, ELLER SKADER (DIREKTE ELLER INDIREKTE) SOM FØLGER AV TAP AV VIRKSOMHET, FORTJENESTE, TAP AV BRUK AV ENHET ELLER LØSNING, INKLUDERT LØSNINGEN, KOSTNADER FOR ANSKAFFELSE AV ALTERNATIVE ELLER ERSTATTENDE VARER ELLER TJENESTER, VIRKSOMHETSFORSTYRRELSE, TAP AV VIRKSOMHETSINFORMASJON ELLER ANNET ØKONOMISK TAP PÅ BAKGRUNN AV DENNE AVTALEN ELLER LØSNINGEN LEVERT, SELV OM AVG HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, SÅ LANGT SOM ER TILLATT INNENFOR GJELDENDE LOVER. AVG ER IKKE ANSVARLIG FOR NOEN UAUTORISERT TILGANG TIL, ELLER SKADE PÅ, SLETTING, TYVERI, ØDELEGGELSE, ENDRING, UTILSIKTET AVSLØRING ELLER TAP AV DATA, INFORMASJON ELLER INNHOLD SOM SENDES, MOTTAS ELLER LAGRES AV ELLER I FORBINDELSE MED EN LØSNING, UANSETT ÅRSAK. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL AVG’S ANSVAR I TILKNYTNING TIL DEN LAVESTE AV (I) GEBYRENE DU FAKTISK BETALTE ELLER ER MENT Å BETALE FOR LØSNINGEN, OG (II) DEN FORESLÅTTE FORHANDLERPRISEN FRA AVG FOR LØSNINGEN PÅ DATOEN DA DU MOTTOK DEN (ELLER, NÅR DET GJELDER EN GRATIS LØSNING ELLER EN BETALØSNING, USD 5,00. DEN FOREGÅENDE BEGRENSNINGEN GJELDER UAVHENGIG AV FEIL I ESSENSIELL HENSIKT AV ENHVER BEGRENSET BEHANDLING.
 

9. SKADELØSHOLDELSE.

DU VIL FORSIKRE, FORSVARE OG BESKYTTE AVG, DETS KONSERNSELSKAPER, AGENTER, LISENSHOLDERE, REPRESENTANTER, LEVERANDØRER, DISTRIBUTØRER, FORHANDLERE OG ANDRE VIRKSOMHETSPARTNERE, OG DERES RESPEKTIVE LEDERE, NESTLEDERE, ANSATTE OG REPRESENTANTER MOT ALLE TAP, UTGIFTER, SKADER OG KOSTNADER, INKLUDERT RIMELIGE ADVOKATUTGIFTER’ SOM RESULTAT AV BRUKEN DIN AV LØSNINGEN ELLER ANNET BRUDD PÅ DENNE AVTALEN AV DEG, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, BRUDD ELLER HEVDET BRUDD PÅ NOEN AV REPRESENTASJONENE, GARANTIENE, FORPLIKTELSENE ELLER FORPLIKTELSENE I FØLGE DENNE BESTEMMELSEN. AVG FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å TA, ETTER EGEN REGNING, EKSKLUSIVT FORSVAR OG KONTROLL AV ENHVER SKADEERSTATNINGSSAK OPPRETTET AV DEG, OG I DET TILFELLET SÅ SKAL DU FULLSTENDIG SAMARBEIDE MED AVG I Å FREMLEGGE TILGJENGELIG FORSVAR.
 

10. PERSONVERN OG SIKKERHET.

10.1 Generelt.AVG’s innhenting og bruk av Personlig Identifiserbar Informasjon fra Enhetene dine er beskrevet (og begrenset) av AVG’s Personvernerklæring

10.2 Registreringsinformasjon.Du, eller en tredjepart du har autorisert til å aktivere på dine vegne, kan bli pålagt å registrere deg med AVG over Internett eller per telefon for å aktivere en Løsning. Som en viktig betingelse for at AVG skal gi lisensene og levere Tjenestene som er innbefattet av denne Avtalen, garanterer du at registreringsinformasjonen du eller en autorisert tredjepart gir til AVG (inkludert spesielt e-postadressen) er riktig og fullstendig på registreringsdatoen og at du vil holde den oppdatert når og hvis endringer utføres og, UTEN NEGATIV VIRKNING PÅ NOEN BESTEMMELSE I AVGS PERSONVERNERKLÆRING, SAMTYKKER DU I LØPET AV DENNE ABONNEMENTSPERIODEN OG I ETT ÅR ETTER UTLØPELSEN ELLER OPPHØR AV ABONNEMENTSPERIODEN (ELLER SÅ LENGE DET ER TILLATT UNDER GJELDENDE LOV) I AT (i) AVG’S DELER KONTAKTOPPLYSNINGENE DINE MED SINE KONSERNSELSKAP, AGENTER, LISENSGIVERE, REPRESENTANTER, LEVERANDØRER, DISTRIBUTØRER, VIDEREFORHANDLERE OG ANDRE FORRETNINGSPARTNERE OG (ii) BRUK AV DEN KONTAKTINFORMASJONEN AV AVG KONSERNSELSKAP, AGENTER, LISENSGIVERE, REPRESENTANTER, LEVERANDØRER, DISTRIBUTØRER, VIDEREFORHANDLERE OG ANDRE FORRETNINGSPARTNERE FOR Å GI DEG INFORMASJON SOM KAN VÆRE RELEVANT FOR DEG, INKLUDERT TILBUD OM MASKINVARE, TJENESTER OG ANDRE PRODUKTER. For flere detaljer om registreringsinformasjon, besøk vår Personvernerklæring. Du kan administrere dine preferanser for CloudCare på www.cloudcare.avg.com/ og for andre Løsninger via din kontoside

 

11. BINDENDE MEKLINGSAVTALE OG GRUPPESØKSMÅLFRASKRIVELSE

11.1. Program.Denne Bindende Meklingsavtalen og Gruppesøksmålfraskrivelsen gjelder alle Tvister som skriver seg fra eller er tilknyttet en Løsning eller denne Avtalen og som involverer deg og AVG og/eller dets konsernselskap. “Tvist”, når det brukes i forhold til Avsnitt 11, betyr alle tvister, handlinger eller andre kontroverser uansett den spesifikke årsaken til handlingen(e) som påstås (dvs. den omfatter, blant eventuelle andre potensielle handlingsårsaker eller juridisk grunnlag, påstander om kontraktsbrudd, svindel og brudd på vedtekt eller forskrift).

11.2. Melding.Hvis det oppstår en Tvist må du informere AVG om denne Tvisten, i form av en skriftlig erklæring med navn, adresse og kontaktinformasjon på parten som startet Tvisten, faktaene bak Tvisten og ønsket støtte. Du må sende eventuelt varsel om Tvist via e-post til AVG på legalnotice@avg.com (oppgi Emne: Avsnitt 11.2 Varsel om Tvist Under EULA).

11.3. GRUPPESØKSMÅLFRASKRIVELSE. ENHVER PROSEDYRE FOR Å LØSE ELLER PROSEDERE EN TVIST I ETHVERT FORUM VIL UTFØRES UTELUKKENDE PÅ INDIVIDUELL BASIS. DU VIL IKKE PRØVE Å FÅ EN TVIST BEHANDLET SOM ET GRUPPESØKSMÅL, PRIVAT SØKSMÅL GJENNOM STATSADVOKAT, ELLER I NOEN ANNEN PROSEDYRE HVORI ENTEN PARTEN OPPTRER ELLER FORESLÅR Å OPPTRE SOM EN REPRESENTANT. INGEN MEKLING ELLER PROSEDYRE VIL KOMBINERES MED EN ANNEN UTEN FOREGÅENDE SKRIFTLIG SAMTYKKE FRA ALLE PARTER PÅVIRKET AV MEKLINGEN ELLER PROSEDYREN. 

11.4. Enighet om å mekle.Hvis du og AVG ikke løser eventuell Tvist via uformelle forhandlinger, vil andre forsøk på å løse Tvisten bli utført eksklusivt ved bindende mekling som styres av den amerikanske Federal Arbitration Act (““FAA””), 9 U.S.C. § 1 et seq, unntatt som fremlagt i Avsnittene 11.5 og 11.8.2, nedenfor. Unntatt som fastsatt i avsnittene 11.5 og 11.8.2, du sier fra deg retten til å prosedere (eller delta i prosedering som del av en part eller klassemedlem) alle Tvister i retten foran en dommer eller jury. I stedet vil alle Tvister løses av en nøytral mekler, hvis avgjørelse er endelig unntatt for begrenset klagerett under FAA. Enhver rett med domsmakt over partene kan håndheve mekleren’s tilkjenning.

11.5. Unntak til enighet om å mekle.

11.5.1. Tingrett. Du kan kreve forhandlinger i en tvist i forliksrådet, i fylket eller andre lignende politisk underavdeling der du bor, hvis tvisten oppfyller alle kravene for å bli hørt i forliksrådet. Hvis du starter et krav i Tingretten, er du ansvarlig for alle saksomkostninger og avgifter.
11.5.2. Åndsverk. Alle tvister om noen påståtte underslag av dine eller AVGs' opphavsrettigheter, inkludert eventuelle tvister vedrørende del 6 av denne Avtalen, vil bli løst i retten.

11.6. Voldgiftsprosedyrer. Enhver megling administreres av American Arbitration Association (“AAA”), og er underlagt AAA’s “Consumer Arbitration Rules”, gjeldende fra 1. september 2014, og den tilknyttede “Costs of Arbitration (Including AAA Administrative Fees)”, gjeldende fra 1. september 2014 (samlebetegnelsen “konsumprosedyrer”). 

11.6.1. Voldgiftskostnader. Consumer Procedures sørger for visse avgifter, spesielt å fordele noe til forbrukeren (deg) og annet til virksomheten (AVG). Hvis kravet er US $ 75 000 eller mindre, vil AVG betale alle disse spesifiserte avgiftene og kostnadene, inkludert de som er allokert til forbrukeren. AVG godtar ikke å bære eventuelle andre kostnader. Hvis kravet er mer enn US $ 75 000, vil Consumer Procedures regulere betalingen.
11.6.2. Lover og regler for voldgift.Bortsett fra det som er angitt i punkt 11.8, skal AAAs' Consumer Procedures brukes til alle tvister mellom partene. Men i henhold til Consumer Arbitration Rule R-1 (e), kan en part heve en korrekt anvendelse av Consumer Arbitration Rules til en voldgiftsdommer for en endelig avgjørelse. Denne avtalen regulerer i den grad den er i konflikt med Consumer Procedures. I dommen på en tvist vil den nøytrale voldgiftsdommeren bruke vilkårene i denne avtalen og lovene i staten Delaware. Du vil kun iverksette mekling i landet eller lignende politisk oppdeling hvor du bor. Voldgiftssaken vil bli utført gjennom telefonkonferanse. Men hvis forhandlingene er gjennomført i henhold til AAA Consumer Procedures, skal voldgift(ene) ha beslutningsmyndighet til å kreve en personlig høring på anmodning fra en part.
11.6.3. AAA er ikke integral i å avtale om å mekle. Du og AVG er enig i at bruk av AAA til å administrere voldgift ikke er en integrert del av partenes' avtale om å megle tvister. Hvis AAA ikke vil eller kan ikke gjennomføre en voldgift, skal du og AVG forhandle i god tro for å bli enige om en enedommer som skal løse tvisten som fastsatt i Consumer Procedures. Dersom partene ikke blir enige om en voldgiftsdommer, kan en kompetent domstol oppnevne en voldgiftsdommer som skal følge AAAs' Consumer Procedures.

11.7 Ugyldiggjøring.  Hvis en eller flere deler av Avsnitt 11 er funnet å være ulovlig, ugyldig eller umulig å håndheve i forhold til hele eller deler av en tvist, vil, og bare i det forholdet, delene falle bort og tvisten vil bli løst underlagt alle de gjenværende delene av Avsnitt 11 og alle andre bestemmelser i denne avtalen. Dersom slike sluttvederlag fører til at hele eller deler av en tvist fortsetter i en domstol, skal den eksklusive jurisdiksjonen for slike søksmål være statlige eller føderale domstoler i delstaten Delaware. Med tanke på slike rettslige prosedyrer, samtykker du og vil ikke bestride Delaware-rettens’ personlige domsmakt over deg, og videre fraskriver innvending basert på uriktig sted eller upassende fora, eller å ettersøke overføring til en annen krets eller domsmyndighet.

11.8. Bedriftskunders tvister. Hvis du har kjøpt en løsning for annet enn personlig bruk eller for hjemmebruk, vil alle Tvister være gjenstand for avsnittene 11.1 til 11.7, med følgende unntak:

11.8.1. Voldgiftsprosedyrer. Voldgiftsforhandlinger, og betaling av kostnader, vil bli administrert i samsvar med AAAs' Kommersielle voldgiftsregler ("Kommersielle Prosedyrer"). De Kommersielle Prosedyrene brukes hensiktsmessig på alle Tvister mellom Partene, og du skal ikke fremme annet i noen sak. Denne avtalen regulerer i den grad den er i konflikt med Kommersielle Prosedyrene.
11.8.2. Avsnitt 13.6. Tvister om Avsnitt 13.6, som er knyttet til bestemte produkter for bedrifter, vil bli løst i retten.

 

12. DIVERSE.

12.1. Melding.AVG kan til enhver tid levere varslinger til deg via e-post, meldingsvindu, dialogbokser eller på annen måte, selv om du i noen tilfeller ikke vil motta varselet før du åpner en Løsning. Ethvert slikt varsel anses som levert den datoen AVG først gjør det tilgjengelig gjennom en løsning, uavhengig av når du faktisk mottar den.

12.2. Valg av Domstol. Konstruksjonen, gyldigheten og ytelsen for denne Avtalen og alle ikke-kontraktsmessige forpliktelser som oppstår fra eller i samband med denne Avtalen, styres av lovene i Staten Delaware, USA, unntatt prinsipper for internasjonal privatrett.

12.3. Tolkning.Overskriftene i denne Avtalen påvirker ikke fortolkningen av den. Bruken av kjønn inkluderer alle kjønn. Entall inkluderer flertall og omvendt. Der hvor et ord eller en frase er definert, vil andre grammatiske former ha tilsvarende betydning.

12.4. Utillempelighet.Dersom noen av bestemmelsene i denne Avtalen anses som ulovlige, ugyldige eller ikke mulig å håndheve under noen gjeldende lover og regler, vil alle andre bestemmelser av denne Avtalen forbli gyldig.

12.5. Umulighet.AVG skal ikke holdes helt eller delvis ansvarlig for feil eller forsinkelse i ytelsen grunnet årsaker utenfor rimelig kontroll, inkludert, men ikke begrenset til feil i offentlig tjeneste eller overføring, feil på telefonlinje eller -utstyr, strømbrudd, streik eller annen arbeidsforstyrrelse (inkludert, uten begrensning, en streik eller annen arbeidsforstyrrelse grunnet AVG eller dets konsernselskaper, agenter, lisensholdere, representanter, leverandører, distributører og andre virksomhetspartnere), krig eller terror, flom, sabotasje, brann, naturkatastrofe eller Force Majeure.

12.6. Fraskrivelse. Dersom en av partene ikke insisterer på streng utførelse av noen av betingelsene og bestemmelsene i denne Avtalen, skal det ikke bli ansett som en fraskrivelse eller avståelse av fremtidig samsvar med Avtalen, og betingelsene og bestemmelsene i denne Avtalen skal forbli gyldige. Ingen fraskrivelse fra noen av partene av noen betingelse i denne Avtalen skal anses som effektiv uavhengig av grunnlag, bortsett fra om slik fraskrivelse er skriftlig og signert av parten. Fraskrivelsen av en av partene om et brudd på en bestemmelse i denne avtalen av den andre parten, skal ikke anses som en fortsettende fraskrivelse av slikt brudd, eller som en fraskrivelse av annet brudd av denne eller annen bestemmelse i denne avtalen.

12.7. Overdragelse.Du kan ikke tilordne rettighetene eller forpliktelsene i denne Avtalen uten foregående skriftlig samtykke fra AVG. AVG kan for eget forgodtbefinnende tilordne denne avtalen når som helst uten foregående skriftlig samtykke fra deg.

12.8. Konstruksjon.Denne Avtalen styres ikke av de Forente Nasjoners Konvensjon om Kontrakter for Internasjonalt Salg av Varer, og bruken av denne er ettertrykkelig ekskludert. Hvis det oppstår en tvetydighet eller spørsmål om formål eller fortolkning, i noen rettslig prosess eller på annen måte, vil vilkårene i denne avtalen anses som å ha blitt sammensatt av begge parter, og ingen antakelse eller bevisbyrde skal oppstå til fordel eller ulempe for noen av partene i kraft av forfatterskapet av noen av bestemmelsene i denne avtalen.

12.9. USA. Statlig Lisens.Enhver Løsning gitt til den amerikanske Staten gis med de kommersielle lisensrettighetene og begrensningene beskrevet på andre steder her. AVG forbeholder seg alle upubliserte rettigheter under amerikanske opphavsrettslover.

12.10. Fullstendig avtale.Denne Avtalen, inkludert dens Gjeldende Betingelser, Tekniske Spesifikasjoner, Personvernerklæring og andre dokumenter som refereres i denne Avtalen, utgjør hele Avtalen mellom partene og overstyrer all tidligere kommunikasjon og fremstillinger eller avtaler, enten muntlige eller skriftlige, når det gjelder innholdet heri.

12.11. Eksportkontroll.Du må overholde alle gjeldende amerikanske og internasjonale lover for eksport og gjeneksport av Løsningene, inkludert amerikanske regler for eksportadministrasjon, i tillegg til sluttbruker, sluttbruk og målrestriksjoner utstedt av USA og andre stater. Uten å fravike fra generaliteten av det foregående, (i) fremholder du at du ikke er i listen over nektede personer, listen over ubekreftede, listen over enheter, listen over utpekte statsborgere, listen over utestengte eller andre lister offentliggjort av USAs Regjering, (ii) du skal ikke bruke, eksportere eller gjeneksportere Løsningen til landområder, mål, firmaer eller enkeltpersoner som kan bryte med embargo eller handelssanksjoner fra USA eller EU, inkludert uten begrensning, til følgende land: Cuba, Iran, Nord-Korea, Sudan og Syria.

12.12. Ingen Tredjeparter Berettiget til Avkastning.Denne Avtalen er utelukkende ment for å gagne deg eller AVG og/eller dets konsernselskaper, deres respektive agenter, lisensholdere, representanter, leverandører, distributører og andre virksomhetspartnere. Annet enn stipulert i Avsnitt 4.3.2(f), kan ingen person som ikke er del av Avtalen, levere årsaker for søksmål som følger av denne Avtalen, som en tredjepart berettiget til avkastning herav.

12.13. Språk.Denne Avtalen ble opprinnelig utarbeidet på engelsk. Selv om AVG kan tilby én eller flere oversettelser, vil den engelske versjonen styre i tilfelle konflikt eller uoverensstemmelse. 

12.14. Internett-tilkobling.Visse Løsninger kan kreve en aktiv og stabil tilkobling til Internett for å fungere. Det er derfor ditt ansvar å se til at du har en aktiv og stabil Internett-tilkobling til enhver tid.

12.15. Produktnavn.AVG forbeholder seg retten til å endre navnet på Løsningene jevnlig for eget forgodtbefinnende.

12.16. Kontaktinformasjon. AVG kan kontaktes på:

12.16.1. Når det gjelder CloudCare eller Managed Workplace, i forbindelse med instruksjonene som er postet på www.avg.com/support, og
12.16.2. Med hensyn til alle andre løsninger på Att: Customer Care Manager, c/o AVG Technologies, Holandská 4, 639 00 Brno, Tsjekkia, +1 (844) 276-2915 (avgiftsfritt innen USA, internasjonale avgifter gjelder utenfor USA), +1 (828) 459-5436 (innenlands- eller fjerntakst gjelder innen USA, internasjonale avgifter gjelder utenfor USA), og avg-support@avg.com for spørsmål, klager eller krav.

 

SPESIELLE VILKÅR

13. SPESIELLE VILKÅR.

Følgende Spesielle Vilkår gjelder visse Løsninger. I det tilfellet det oppstår en konflikt mellom disse Spesielle Vilkårene og den gjenværende Avtalen, vil disse Spesielle Vilkårene styre med tanke på gjeldende Løsninger.

13.1. AVG Security og SafeGuard Toolbars.  Avsnitt 13.1 gjelder Løsninger kjent som AVG Security Toolbar, AVG SafeGuard Toolbar eller annen AVG-levert Internett-.nettleser, nettleserverktøy eller tillegg (hver er en “Verktøylinje”). VED Å FORTSETTE MED Å INSTALLERE VERKTØYLINJEN, GODKJENNER DU OG SIER DEG ENIG I AT VERKTØYLINJEN ENDRER INNSTILLINGENE FOR NETTLESERSTARTSIDE, “SIDEN FOR DNS-FEIL” OG “SIDEN FOR FEIL 404”, SAMT ANDRE FUNKSJONER PÅ ENHETEN. DESSUTEN VIL VERKTØYLINJEN, NÅR DEN ER INSTALLERT, KOMMUNISERE VISSE GRUNNLEGGENDE BRUKEROPPLYSNINGER TIL AVG OG DETS LEVERANDØRER OG FORHANDLERE (for eksempel vedrørende antall installasjoner og unike brukere, IP-adresser, søkeord, antall klikk på Verktøylinjen, antallet søk utført av brukere osv.). Du kan avinstallere Verktøylinjen ved å følge veiledningen på http://support.avg.com/SupportArticleView?urlname=Uninstall-AVG-Web-TuneUp.

13.2. AVG Do Not Track.

13.2.1. AVG kan inkludere AVG Do Not Track-funksjonen (“DNT”) i visse Løsninger. DNT gjør det mulig å identifisere visse nettsteder som sporer aktivitetene dine på nett, og gir Deg muligheten til å be om at nettstedene blokkerer slik sporingsaktivitet (eller ikke) i henhold til personverninnstillingene. DNT kan informere sporingsnettsteder eller nettstedselementer om ønsket ditt om å blokkere aktiviteter og nettsteder eller nettstedselementer som ikke overholder ønskene dine. 
13.2.2.Gjeldende Løsninger leveres som standard ikke med DNT aktivert, som kan hindre deg i å se noe av innholdet på noen nettsteder. Du kan endre innstillingene når som helst ved å klikke på DNT-ikonet i Internett-nettleseren.
13.2.3.Uten å begrense bestemmelsene i Avsnitt 7, FRASIER AVG SEG ALLE GARANTIER FOR AT DNT VIL IDENTIFISERE ELLER BLOKKERE NOE ELLER ALL SPORING AV NETTSTEDER. NOE SPORING KAN OPPSTÅ SELV MED DNT AKTIVERT.
13.2.4. DNT fungerer kun med følgende nettlesere: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox og Google Chrome. I iOS og MAC OSX vil DNT-funksjonen kun fungere med følgende nettlesere: AVG Family Safety-nettleser og AVG Safe-nettleser.

13.3. AVG Personal Support.

Betingelsene i dette Avsnittet 13.3 gjelder Installasjonshjelp, Virushjelp og andre tjenester vi markedsfører som Personal Support, i hvert tilfelle der  du bestiller gjennom www.avg.com (“Personal Support”).  

13.3.1. AVG-Forpliktelser.  AVG vil utføre kommersielt rimelige forsøk på å gjennomføre Personal Support-tjenestene du kjøper. Hvis din Enhet og nettverk oppfyller kravene i Avsnitt 13.3 og du har på annen måte oppfylt forpliktelsene som tildeles deg av Avsnitt 13.3, og AVG ikke fullfører en Personal Support-tjeneste til din rimelige tilfredsstillelse, er AVGs eneste forpliktelse og ditt eneste og eksklusive rettsmiddel at AVG refunderer avgiften for den gjeldende Personal Support-tjenesten. Avgiftene du betaler for Personal Support er ellers ikke-refunderbare. Uten begrensning av Avsnitt 7.3, FRASKRIVER AVG SEG EVENTUELLE OG ALLE FREMSTILLINGER OG GARANTIER FOR AT ALLE PERSONLIGE STØTTETJENESTER VIL LØSE PROBLEMENE MED TJENESTENE DU HAR KJØPT ELLER PÅ ANNEN MÅTE VÆRE TILFREDSSTILLENDE FOR DEG.
13.3.2. Begrensninger på Personal Support
(a)Innløsningsperiode. Du må bruke alle (a) engangs Personal Support innen tretti (30) kalenderdager fra kjøpsdatoen for den nevnte engangstjenesten og (b) Personal Support for abonnementet i løpet av den gjeldende Abonnementsperioden (i henhold til det som er gjeldende “Innløsningsperioden”). Din rett til å motta Personal Support utløper på slutten av Innløsningsperioden hvis du ikke foretar enda et kjøp.
(b)Systemkrav. Personal Support er kun tilgjengelig for Enheter og nettverk som oppfyller de Tekniske Spesifikasjonene. Hvis Enheten eller nettverket ditt ikke oppfyller de gjeldende spesifikasjonene, kan det hende at AVG ikke kan levere Personal Support når du kjøper.
(c) Tjenestens omfang.
(i)Personal Support er begrenset til tjenestene som er uttrykkelig beskrevet av den gjeldende beskrivelsen som på daværende tidspunkt er postet på www.avg.com. Les beskrivelsen nøye, selv om du har kjøpt Personal Support før, fordi AVG forbeholder seg retten til å endre tjenestene og funksjonene når som helst ved å poste en revidert beskrivelse på www.avg.com. Hvis AVG, i løpet av leveringen av Personal Support, avgjør at omfanget av ditt problem går utover det som kan løses av Personal Support, vil AVG utføre alle kommersielt rimelige tiltak for å beskrive naturen av problemet slik at du kan oppsøke hensiktsmessig hjelp.
(ii)I tillegg er Personal Support-abonnement designet for å gi deg en fornuftig mengde støtte i løpet av Abonnementsperioden for Enhetene som er spesifisert av Gjeldende Betingelser. AVG kan si opp eller utsette abonnementet ditt uten varsel og uten noen forpliktelse om refundering av de gjeldende avgiftene hvis AVG’, etter eget forgodtbefinnende, avgjør at (A) du bryter denne Avtalen eller misbruker Personal Support ved å be om tjenester (1) utover de som man rimeligvis kan forvente fra noen som bruker abonnementsbasert plan i henhold til de Gjeldende Betingelsene, (2) for noen som helst Enhet som ikke er spesifisert av de Gjeldende Betingelsene, eller (3) for programvare eller tjenester som du ikke har riktig lisens for, eller (B) hvis noen andre enn deg prøver å bruke din Personal Support til egen fordel.
13.3.3. Dine forpliktelser.
(a) Forberedelse. Før du ber om Personal Support må du (i) bekrefte at du har tilstrekkelig administrative rettigheter for de gjeldende Enhetene til å tillate at AVG fjerner og installerer programvare, endrer Enhetsinnstillinger, og på annen måte konfigurerer Enhetene og nettverket for å motta og implementerer Personal Support, (ii) laste ned eller kopiere gjeldende Programvare på Enheten din, (iii) bekrefte at den gjeldende Enheten er tilkoblet Internett ved bruk av en tilkobling som oppfyller de tekniske kravene som er spesifisert i http://www.avg.com/technical-specifications. Du må også opprette en fullstendig sikkerhetskopi av all data på Enheten, fordi AVG FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR OG ALLE FORPLIKTELSER NÅR DET GJELDER TAP, SKADE ELLER GJENOPPRETTING AV DATA, PROGRAMMER, BRUKERINNSTILLINGER OG ANDRE MATERIALER OG FUNKSJONALITET SOM ER PÅVIRKET AV PERSONLIGE TJENESTER, INKLUDERT TAP ELLER SKADE FORÅRSAKET AV AVG’S GROVE UAKTSOMHET ELLER UFORSIKTIGHET.
(b) Støtteverktøy. På AVG’s forespørsel autoriserer du AVG til å laste ned og installere et programvareprogram på Enhetene dine (“Støtteverktøyet”) som gjør det mulig for AVG å få tilgang til å kontrollere Enheten din eksternt. Støtteverktøyet består av Programvare for denne Avtalens formål, og Abonnementsperioden for det utløper ved utgangen av den daværende Personal Support-økten. AVG vil bruke Støtteverktøyet for å analysere, diagnostisere, løse vanskeligere problemer og/eller utføre systemoptimeringsfunksjoner, og vil utføre alle kommersielt rimelige tiltak for å fjerne Støtteverktøyet fra alle Enhetene dine på slutten av økten.
(c) Passord. AVG anbefaler sterkt at når en Personal Support-økt er ferdig, så må du endre alle passord som du har gitt AVG i løpet av økten.
13.3.4. Personvern.  Dette Avsnittet 13.3.4 skal leses i sammenheng med AVGs Personvernerklæring og Informasjonskapselerklæring.
(a)Når du ber om Personal Support, kan følgende informasjon innhentes og sendes fra din personlige datamaskin til AVG via en Internett-tilkobling:
• Informasjonen som oppgis av deg på AVG’s nettgrensesnitt når man ber om Personal Support;
• Type og versjon av operativsystemet og Internett-nettleseren som brukes av din personlige datamaskin;
• Maskinvaren som du har koblet til din personlige datamaskin, og
• Programmet, programvaren og verktøyene som du har på din personlige datamaskin.
(b)I løpet av din Personal Support-økt, kan følgende informasjon innhentes og sendes til AVG via en sikker tilkobling eller fra datamaskinen der Støtteverktøyet eller programvaren er installer:
• Installert maskinvare og ekstrautstyr;
• Installert Operativsystem;
• Informasjon om installerte programmer og aktive prosesser; 
• Informasjon om programloggfil og registerdata;
• Informasjon om nettleser inkludert sikkerhet og midlertidige filinnstillinger;
• Systeminformasjon tilknyttet operativsystemet, minne og diskplass, proxykonfigurasjon og katalogoppføringer for Støtteverktøyet og programvaren;
• Sikkerhetsstatusen (god/ok/dårlig) på datamaskinen, som vurdert av Støtteverktøyet eller programvaren;
• Antall skannede filer, oppdagede trusler og trusler fikset av Støtteverktøyet eller programvaren;
• Typen oppdagede trusler;
• Antall og type trusler som gjenstår som ikke har blitt fikset av Støtteverktøyet eller programvaren, og
• Om en brannmur er aktiv;
• Om antivirus-programvare er installert, kjører og er oppdatert.
(c)AVG bruker den innsamlede informasjonen for å analysere og prøve å løse problemet du har fått, og optimere funksjonaliteten til AVG’s produkter. Informasjonen kan overføres til en AVG-partner i USA eller andre land som kan ha mindre beskyttende databeskyttelseslover enn området der du befinner seg (inkludert EU), men AVG har iverksatt tiltak slik at den innsamlede informasjonen, hvis den overføres, mottar en tilstrekkelig mengde beskyttelse.
(d) AVG kan avsløre informasjonen hvis de blir bedt om å gjøre det av lovgivende myndigheter hvis det er påkrevd eller tillatt av loven, eller som svar på en stevning eller annen juridisk prosess. For å fremme bevisstgjøring, oppdagelse og forhindring av Internett-sikkerhetsrisikoer, kan AVG dele noe anonym informasjon med forskningsorganisasjoner og andre leverandører av sikkerhetsprogramvare. AVG kan også bruke anonym statistikk avledet fra informasjonen for å spore og publisere rapporter om trender og produktforbedring innen sikkerhetsrisiko.
(e) AVG kan bruke kontraktører fra tredjeparter for å levere deler av eller hele Personal Support til deg. Du erkjenner herved at slike tredjeparter har sine egne personvernerklæringer som styrer bruken av deres nettsteder og/eller tjenester.

13.4.    AVG Identity Alert. Du bidrar med “skriftlige instruksjoner” til AVG og dets konsernselskaper, agenter, lisensholdere, representanter, leverandører, distributører, forhandlere og andre virksomhetspartnere, ved å klikke på avmerkingsboksen og knappen “MELD PÅ” eller lignende når du bes om å melde deg på for AVG Identity Alert-tjenester. Alle andre datakilder og leverandører (kollektivt kalt "“Bidragsytere”") inkludert, som beroende på tilfellet kan være, TransUnion, TransUnion Interactive Inc., Experian, Experian Consumer Direct, og/eller Equifax og andre firmaer for kredittrapportering, under Fair Credit Reporting Act, som lagt til. Denne handlingen godkjenner at Bidragsytere kan hente inn (a) informasjon fra den personlige kredittprofilen din fra firma for kredittrapportering og (b) annen ikke-kredittrelatert informasjon og yte overvåkning og varsler med hensyn til dette. Du godkjenner at bidragsytere kan hente inn og overvåke slik informasjon (både kreditt- og ikke-kredittrelatert informasjon) i samband med AVG Identity Alert-Tjenesten, samt å bidra med kredittrapporter og varsler for endringer til kredittprofildata. 

13.5.   AVG Online Backup Service; Data Seeding.

Betingelsene i dette Avsnittet 13.5 gjelder alle aspekter ved AVG Online Backup, inkludert tilknyttet Data Seeding-tjeneste.

13.5.1. Pålogging.  Brukernavn og passord (sammen kalt ““Pålogging””) som du velger for registrering av AVG Online Backup vil gi deg tillatelse, eller andre, til å laste opp og laste ned informasjon og på annen måte bruke tjenesten. Du er eneansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten og sikkerheten rundt Påloggingen din. Videre er du ansvarlig for eventuelle og alle aktiviteter som oppstår i løpet av Pålogging. Du må varsle oss umiddelbart hvis du blir oppmerksom på, eller til og med bare mistenker, at en Tredjepart driver med uautorisert bruk av din Pålogging eller at sikkerheten for kontoen din er kompromittert på andre måter. Uansett slikt varsel vil vi ikke under noen omstendighet være ansvarlig for noe tap som du pådrar deg som et resultat av noen uautorisert bruk av din Pålogging (uansett om slik bruk oppstår med eller uten din kjennskap). I tillegg vil du være ansvarlig hvis vi (eller noen tredjepart) pådrar oss tap eller skader som et resultat av bruk av din konto (uansett om bruken er kjent eller uautorisert eller ikke av deg).
13.5.2. Data Seeding.  Hvis du bruker Data Seeding-tjenesten, er du ansvarlig for å følge AVG’s instruksjoner når det gjelder tjenesten, inkludert (i) kjøp av harddisk, USB-minnepenn eller annet egnet medium “Seeding-Maskinvare”), (ii) opprette en lokal sikkerhetskopi av dataen din på mediet, og å sende Seeding-Maskinvaren til fasilitetene til AVG eller dets utpekte. Du skal betale alle kostnader for frakt, forsikring og andre fraktutgifter til og fra disse fasilitetene. Du beholder retten til Seeding-Maskinvaren og dataen, og risikoen for tap når det gjelder både Seeding-Maskinvaren og all data den inneholder.  
13.5.3. Din oppførsel, atferd og plikter
(a)Du representerer, garanterer og samtykker i at du ikke skal, indirekte eller direkte: (a) forfalske eller gi feil fremstilling av noen informasjon angående din identitet eller intensjoner når det gjelder noe anliggende i forbindelse med AVG Online Backup, (b) poste, publisere, sende, distribuere, laste opp, eller data-seede noen informasjon eller materialer som (i) er ulovlig, obskøn, utuktig, seksuell, nedsettende, fornærmede, truende, diskriminerende når det gjelder rase, religion eller kjønn, eller på annen måte er rimeligvis ubehagelig, støtende eller upassende, (ii) inneholder et virus eller annen skadelig programvarekode eller programmeringsrutine, som kan forringe driften eller funksjonen til AVG Online Backup eller få tilgang fra andre som har tilgang til, går gjennom eller bruker AVG Online Backup, (iii) er (helt eller delvis) falsk, bedragende, villedende, svindelaktig, eller på annen måte ubehagelig, støtende eller upassende, inkludert (uten begrensning) all informasjon, dokumenter, kommunikasjon eller overføring som utgjør, bekrefter, oppmuntrer eller støtter utførelsen av noen ulovlig aktivitet eller noen brudd på lokal, statlig, nasjonal eller gjeldende utenlandsk lov, regel eller forskift, inkludert (uten begrensning) lover som beskytter opphavsretten, personlige eller private rettigheter til hvilken som helst person eller instans, (iv) krenker noen patent, opphavsrett, handelshemmelighet-rettighet eller annet opphavsrettighet til Tredjepart, (v) bryter noen juridisk, opphavsrettslig, uhåndgripelig, konfidensielle eller personvernrettigheter som tilhører andre, og (vi) anmodninger, annonser, pyramidesystemer eller annet uanmodet kommunikasjon, herunder.
(b) Du må ikke skade eller prøve å skade sikkerheten til AVG Online Backup, eller tredjeparters nettverk, system, server eller konto, inkludert, uten begrensning, engasjere seg i noen av følgende aktiviteter: (a) gå inn på data, mapper, informasjon, innhold, materialer, servere, kontoer, databaser, osv. som du ikke har autorisert tilgang til, (b) utgi deg for å være AVG-personell (eller annen person eller instans) eller engasjere deg i noen annen forhåndsteksting, (c) prøve å (i) undersøke, skanne eller teste sårbarheten til et system, server, konto eller nettverk, eller (ii) bryte sikkerhets-, validerings- eller autentiseringstiltak tilhørende noen av de foregående, (d) prøve å forstyrre, avbryte eller deaktivere en tjeneste eller prøve å få tilgang til eller bruke AVG Online Backup til eller for noen bruker, vert, server, konto eller nettverk, inkludert, uten begrensning, ved hjelp av overlast, "flooding", "mailbombing", "tjenestenekt" angrep eller "krasjing", (e) forfalskning av TCP/IP-pakkeoverskift eller noen del av overskriftsinformasjonen i noen e-post eller post, (f) utføre noen handling for å innhente tjenester som du ikke har rett til, eller (g) prøve å bruke kontonavn eller personnavn uten å først innhente autorisasjon fra denne parten'. Du har heller ikke lov til å prøve å utføre noen handling som er ment å omgå eller endre noen metode for å måle eller fakturere for AVG Online Backup for noen Bruker. Brudd på disse retningslinjene og AVG Online Backup's sikkerhet kan føre til sivilt eller strafferettslig ansvar for den fornærmende parten.
13.5.4. Utsetting av Tjeneste. AVG kan utsette eller avbryte (helt eller delvis) AVG Online Backup eller din tilgang til eller bruk av AVG Online Backup når som helst av hvilken som helst grunn (eller uten grunn) uten 5 dagers’ forhåndsvarsel og uten noen form for ansvar overfor deg eller noen Tredjepart (gitt at AVG midlertidig utsetter AVG Online Backup eller din bruk av AVG Online Backup, uten årsak eller grunn, vil du ikke bli belastet for perioden da du ikke får tilgang til AVG Online Backup hvis du ikke selv er skyld i dette), og hvis AVG avbryter AVG Online Backup eller din bruk av AVG Online Backup, skal AVG, etter eget forgodtbefinnende enten (a) refundere kostnadene du betalte til AVG for den ikke-utløpte delen av AVG Online Backup-tjenestene, fordelt proporsjonalt over den gjeldende Abonnementsperioden, eller (b) gi en lisens for et hovedsakelig likt produkt for den gjenværende Abonnementsperioden.
13.5.5. Ansvarsfraskrivelser og begrensninger. Uten å begrense de andre bestemmelsene i denne Avtalen:
(a)AVG ONLINE BACKUP LEVERES "SOM DEN ER" OG "SOM TILGJENGELIG" UTEN GARANTIER AV NOE SOM HELST SLAG. UTEN Å BEGRENSE FOREGÅENDE, FRASKRIVER AVG SEG HERVED ALLE GARANTIER OM AT AVG ONLINE BACKUP OVERHOLDER, ELLER TILFREDSSTILLER, GJELDENDE KRAV I SARBANES-OXLEY ACT FRA 2002 (MED ENDRINGER), HEALTH INSURANCE PORTABILITY AND ACCOUNTABILITY ACT (HIPAA) (MED ENDRINGER), GRAMM-LEACH-BLILEY ACT (MED ENDRINGER) ELLER ANDRE LOVER, REGLER OG FORSKRIFTER. 
(b)IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET (OG UAVHENGIG AV DEN ANGIVELIGE TEORIEN OM ANSVAR, UANSETT OM DET ER I KONTRAKT, FORVOLDT SKADE, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER PÅ ANNEN MÅTE) SKAL AVG ELLER DETS LEVERANDØRER VÆRE ANSVARLIG (SELV OM DE VET ELLER HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER) FOR: (1) NOE TAP AV DATA ELLER FOR SEEDING AV MASKINVARE, ELLER (2) SKADE PÅ DATA ELLER SEEDING AV MASKINVARE. 

13.6. CloudCare and Managed Workplace.

Betingelsene i 13.6 gjelder der de gjeldende betingelsene autoriserer deg til å bruke CloudCare eller Managed Workplace til å levere Administrerte Tjenester til Tredjeparter.

13.6.1. Ytterligere definisjoner
AVG Business Service betyr HD-Tjenester og/eller NOC-Tjenester i henhold til kontekst.
Kunde betyr en Tredjepart som du leverer eller ønsker å levere MSP-Tjenester til
HD-Tjenester betyr hjelpdesk-tjenester som AVG eller dets Tredjeparts leverandører leverer til deg for en eller flere Kunder, i hvert tilfelle som er beskrevet på AVG Portal, og som AVG kan modifisere fra tid til annen.
MSP-Område betyr det geografiske området som er spesifisert av de Gjeldende Betingelsene.
NOC-Tjenester betyr ekstern Enhetsstyring og administrasjonstjenester som AVG eller dets Tredjeparts leverandører leverer til deg for en eller flere Kunder, i hvert tilfelle som beskrevet på AVG Portal, og som AVG kan modifisere fra tid til annen.
Tjenesteavtale betyr en avtale mellom deg og en Kunde som, blant annet, klart beskriver Tjenestene som du har avtalt å levere til Kunden.
13.6.2. Lisensgiver: AVG, underlagt Avsnitt 2 og de andre bestemmelsene i denne Avtalen, overdrar til deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens i løpet av Abonnementsperioden (uten rett til å underlisensiere) i Området for å bruke Programvaren til å levere MSP-Tjenester til det antall Kunder som er spesifisert av de Gjeldende Betingelsene.
13.6.3. AVG-tjenester.AVG skal, underlagt vilkårene og betingelsene i denne Avtalen, levere Tjenester, inkludert, etter hva som er gjeldende, AVG Support og AVG Business Services, for Kundene dine  i, og i løpet av, deres respektive Abonnementsperioder. Bortsett fra der det er uttrykkelig beskrevet i denne Avtalen eller som Partene ellers kan bli enige om, skal ikke AVG levere Tjenester direkte til noen Tredjepart.
13.6.4. Dine forpliktelser.Du skal, underlagt vilkårene og betingelsene i denne Avtalen:
(a) Sørge for at du til enhver tid har gyldige Gjeldende Betingelser som er tilstrekkelige for å dekke den på daværende tidspunkt gjeldende bruken av Programvaren og Tjenestene av Kunder og deg selv, ved AVG’s rimelige forespørsel skal du sertifisere til AVG at du har oppfylt, og kommer til å fortsette å oppfylle, dine forpliktelser under dette Avsnittet 13.6.4(a).
(b)Kreve at (i) alle Kunder (inkludert deg, i den grad det er lovlig) som mottar Programvare effektuerer, eller på annen måte binder seg til den daværende gjeldende versjonen av denne EULA, (ii) alle Kunder som du har avtalt å leverer Tjenester til effektuerer eller på annen måte binder seg selv til en Tjenesteavtale. Uten begrensning på foregående kan du godta EULA-ene på Kundene’s vegne kun hvis Kunden har gitt deg uttrykkelig autorisasjon til å gjøre dette i Tjenesteavtalen eller på annen måte. Tjenesteavtalen (i) inneholder bestemmelser som er minst like beskyttende overfor AVG’s interesser som Avsnitt 7, 8 og 9 i denne Avtalen og, hvis Tjenestene inkluderer AVG Online Backup, autoriserer Avsnitt 13.5 i denne Avtalen og (ii) deg og AVG til å uttrykkelig reprodusere, sende, lagre og behandle Kunden’s data og informasjon i utførelsen av Tjenester.
(c)Som mellom AVG og deg, være eneansvarlig for (i) å utføre dine forpliktelser under Tjenesteavtalen, (ii) sørge for at du og alle Kunder overholder alle gjeldende lover angående overvåkingen av ansatte og andre Tredjeparter og deres respektive Enheter, (iii) utføre oppgaver og forpliktelser som det tildeles av hver Ordre, og (iv) på slutten av hver gjeldende Abonnementsperiode, avslutte Tjenester og fjerne eller få Kunden til å fjerne all Programvare fra alle Enheter som det er installert på.
(d)Til avtalte tider (i) i løpet av avtaleperioden gjøre ditt salgspersonell tilgjengelig for salgsopplæring i tilknytning til Programvaren og, (ii) i løpet av avtaleperioden, (a) gjøre ditt tekniske personell tilgjengelig for opplæring i installasjon og støtte for Programvaren, og (b) gjøre opplæringspersonellet ditt tilgjengelig for “lær opp læreren”-timer. Bortsett fra i tilfeller der Partene har blitt enige om annet, skal all slik opplæring foregå på engelsk over Internett.
(e)Ikke aktivt markedsføre eller promotere MSP-Tjenester utenfor Området, eller tillate at Tredjeparter gjør dette, uten AVG’s skriftlige samtykke, gitt at ikke noe samtykke er nødvendig for deg for å godta uanmodede ordrer fra utenfor Området, eller for at du skal levere Administrerte Tjenester til steder utenfor Området i henhold til en Tjenesteavtale ser slike Administrerte Tjenester er ledsagende til Administrerte Tjenester som leveres til kunden i territoriet eller der kundens hovedkontor er i territoriet, (f) I perioden og i tre år deretter, opprettholde komplette og nøyaktige registreringer for bruken av Programvaren. Ikke oftere enn en gang hver 12. måned kan AVG eller dets representanter revidere dine registre kun for å bekrefte at du overholder denne Avtalen. Alle slike revisjoner vil bli utført i løpet av vanlige forretningstider på dine kontorer og skal ikke forstyrre dine forretningsaktiviteter på en urimelig måte. Hvis en slik revisjon skulle avsløre mer bruk enn 10 % av de kjøpte lisensene, kan AVG belaste deg for all slik ulisensiert bruk til en sats på 120 % av AVG’s daværende prising.
13.6.5. Samsvar med Lover og Policyer
(a)du skal, for egen kostnad, overholde alle Lover som gjelder for deg, eller som skriver seg fra deres forpliktelse under denne Avtalen, inkludert, uten begrensning på gjeldende Lover tilknyttet datapersonvern og -sikkerhet.
(b)Du skal ta nødvendige forholdsregler når du velger dine ansatte, agenter og ledere og skal gi nødvendig opplæring for dem og skal overvåke deres aktiviteter for å sikre overholdelse av denne Avtalen og alle gjeldende Lover.
(c)Du bekrefter, erkjenner og samtykker herved i at dine eiere, styremedlemmer, ledere, ansatte og agenter ikke har, og heller ikke kommer til å utføre eller love å utføre betalinger i penger eller gi noe annet av verdi, direkte eller indirekte, til noen Offentlig Instans eller offentlig ansatt, politiske partier eller kandidater til politiske verv, for å oppnå eller beholde forretning eller sikre noen urettmessig fordel, eller til noen annen person eller instans hvis denne betalingen bryter gjeldende Lover.
 
Sist oppdatert 17. september 2015
Hopp til innhold Gå til menyen