Licenčná Zmluva Spoločnosti AVG s Koncovým Používateľom | Zmluva s Koncovým Používateľom | AVG Technologies

DÔLEŽITÉ: Táto Zmluva s Koncovým Používateľom (ďalej len „Zmluva“) obsahuje zmluvné podmienky, ktoré upravujú používanie všetkých Služieb a Softvéru, ktoré získate od spoločnosti AVG (ďalej jednotlivo len „Riešenie“), a prístup k nim pre vás a akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, ktoré zastupujete, alebo pre ktorých počítač, smartfón, alebo iné Zariadenie Riešenia kupujete (ďalej len „vy“). Kliknutím na tlačidlo „SÚHLASÍM“ alebo „AKTIVOVAŤ“, alebo podobnú možnosť v súvislosti s touto Zmluvou sa zaväzujete dodržiavať tieto zmluvné podmienky nielen s ohľadom na Riešenie, ktoré momentálne získavate, ale tiež s ohľadom na akékoľvek ďalšie Riešenie, ktoré neskôr získate priamo alebo nepriamo prostredníctvom prvého Riešenia, najmä nových a iných produktov alebo služieb, alebo aktualizácií a vyšších verzií predchádzajúceho Riešenia, pre ktoré nebudete prijímať samostatnú licenčnú zmluvu s koncovým používateľom.  

Ak si neželáte vyjadriť súhlas s týmito podmienkami, kliknite na tlačidlo „ODMIETNUŤ“ alebo „ZRUŠIŤ“, alebo „NASPÄŤ“, alebo akúkoľvek podobnú možnosť uvedenú pri tejto Zmluve. V takom prípade nebudete môcť používať Riešenia, na ktoré sa Zmluva vzťahuje. Ak sa rozhodnete túto Zmluvu odmietnuť, alebo ak z akéhokoľvek iného dôvodu nebudete s Riešením spokojní, môžete žiadať o vrátenie sumy, ktorú ste za Riešenia v posledných 30 dňoch zaplatili, podľa pokynov tu.

Spoločnosť AVG môže Zmluvu kedykoľvek zmeniť prostredníctvom oznámenia, ktoré vám v súlade so Zmluvou predloží, pričom vaše pokračujúce používanie Riešenia alebo rozhodnutie nežiadať o vrátenie úhrady zaň kedykoľvek v priebehu 30 dní po predložení oznámenia sa bude považovať za váš súhlas so zmenou Zmluvy. Spoločnosť AVG môže ďalšie používanie Riešení, ktoré ste si v minulosti zakúpili, podmieniť vaším súhlasom so zmenou Zmluvy. Ak sa rozhodnete zmenu tejto Zmluvy odmietnuť, spoločnosť AVG vám môže ukončiť používanie dotknutých Riešení, pričom cena, ktorú ste za Riešenia zaplatili, vám bude vrátená (odpovedajúca čiastka za nevyužitú časť Obdobia Predplatného).
Dovoľujeme si vás upozorniť, že Zmluva má dve časti. Články 1 až 11 tejto Zmluvy (ďalej len „Všeobecné Podmienky“) platia pre všetky Riešenia vrátane tých, ktoré sú uvedené nižšie. V článku 13 sa uvádzajú dodatočné zmluvné podmienky (ďalej len „Zvláštne Podmienky“), ktoré sa vzťahujú na konkrétne Riešenia, vrátane AVG Identity Alert, AVG Do Not Track, AVG Security Toolbar, AVG SafeGuard Toolbar, služby AVG Online Backup, Data Seeding, Osobnej podpory AVG, CloudCare a Managed Workplace a Mobilných riešení. V prípade rozporu medzi Všeobecnými Podmienkami a Zvláštnymi Podmienkami majú s ohľadom na Riešenie, ktorého sa Zvláštne Podmienky týkajú, prednosť uvedené Zvláštne Podmienky.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že Zmluva má dve časti. Články 1 až 11 tejto Zmluvy (ďalej len „Všeobecné Podmienky“) platia pre všetky Riešenia vrátane tých, ktoré sú uvedené nižšie. V článku 12 sa uvádzajú dodatočné zmluvné podmienky (ďalej len „Zvláštne Podmienky“), ktoré sa vzťahujú na konkrétne Riešenia, vrátane AVG Identity Alert, AVG Do Not Track, AVG Security Toolbar a AVG SafeGuard Toolbar, služby AVG Online Backup, Data Seeding, Osobnej Podpory AVG, CloudCare a Managed Workplace a Mobilných riešení. V prípade rozporu medzi Všeobecnými Podmienkami a Zvláštnymi Podmienkami majú s ohľadom na Riešenie, ktorého sa Zvláštne Podmienky týkajú, prednosť uvedené Zvláštne Podmienky.

Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti ohľadne Zmluvy alebo Riešení, ktorých sa týka, prosím adresujte ich na kontakty spoločnosti AVG uvedené v článku 12.16.

Ďalej si vás dovoľujeme upozorniť, že v tejto Zmluve:

 • Beriete na vedomie, že:
  • Ak ste v priebehu procesu nadobúdania Riešenia poskytli spoločnosti AVG e-mailovú adresu a táto e-mailová adresa sa neskôr zmení, musíte si aktualizovať profil používateľa, aby ste mohli dostávať informácie o predĺžení Licenčného Obdobia a ďalšie dôležité informácie o tejto Zmluve a Riešeniach.   Ak vaše Riešenie zahŕňa CloudCare, navštívte stránku https://www.cloudcare.avg.com/. V prípade iných Riešení navštívte stránku https://myaccount.avg.com/my-account-login. Táto požiadavka sa na vás, resp. vašich zákazníkov Služieb poskytovateľa riadených služieb nevzťahuje, pokiaľ ste si licenciu kúpili priamo od spoločnosti AVG na základe písomnej, podpísanej zmluvy.
  • Spoločnosť AVG môže pri dodržaní Zvláštnych Podmienok príležitostne aktualizovať ktorékoľvek Riešenie alebo nahradiť niektoré Riešenie iným Riešením s podobnými funkciami bez toho, aby si vyžiadala alebo získala váš samostatný súhlas, pričom vaše Zariadenie alebo určité funkcie vášho Zariadenia nemusia byť počas procesu Aktualizácie k dispozícii;
  • Spoločnosť AVG zhromažďuje a používa určité informácie o vašom používaní Riešení v súlade s jej zásadami na Ochranu Osobných Údajov; a
  • Niektoré Riešenia vrátane tých, ktoré zahŕňajú Softvér, môžu obsahovať funkciu „časového obmedzenia“, ktorá po uplynutí Obdobia Predplatného funkčnosť Riešenia automaticky ukončí.
 • Vyhlasujete, že máte 18 alebo viac rokov a máte oprávnenie vysloviť súhlas s touto Zmluvou v mene všetkých fyzických osôb a subjektov, pre ktoré (alebo pre Zariadenia ktorých) Riešenia získavate;
 • Vyhlasujete a ručíte za to, že sa nenachádzate v štáte, na ktorý bolo Vládou USA uvalené embargo alebo ktorý bol Vládou USA označený ako štát, ktorý „podporuje terorizmus“, a že nie ste osoba, ktorej bolo podľa práva štátu, v ktorom máte pobyt, z ktorého k Riešeniam pristupujete alebo v ktorom ich používate, zamedzené alebo inak podľa zákona zakázané Riešenia prijímať alebo používať;

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1. DEFINÍCIE.

Príslušné Podmienky sú s ohľadom na ktorékoľvek Riešenie Obdobie Predplatného daného Riešenia, skutočnosť, či sa Obdobie Predplatného predlžuje automaticky, počet a typ Zariadení, pre ktoré je Riešenie autorizované, a iné podobné podmienky, ktoré upravujú používanie daného Riešenia. Príslušné Podmienky sú uvedené (i) na strane kontroly objednávky, ak Riešenie získavate cez internet, z Obchodu s Mobilnými Aplikáciami alebo inou elektronickou formou, (ii) v telefonickom alebo e-mailovom oznámení, keď si Riešenie kupujete, alebo (iii) na obale, ak ste Riešenie zakúpili na CD disku, alebo inom fyzickom médiu. 

Oprávnené Účely znamenajú (i) s ohľadom na Bezplatné Riešenia a Beta Riešenia vaše osobné, nekomerčné používanie a (ii) s ohľadom na ostatné Riešenia vaše osobné alebo interné komerčné používanie, ale v každom prípade nie ďalší predaj ani iné využívanie v prospech tretej strany.
AVG znamená spoločnosť AVG Netherlands BV, spoločnosť zriadenú podľa právneho poriadku Holandska alebo s ohľadom na ktorékoľvek Riešenie Spoločnosť Skupiny AVG, ktorá vám Riešenie poskytuje.
Beta Riešenie znamená akékoľvek Skúšobné Riešenie a akékoľvek Riešenie označené alebo inak určené ako testovacia beta verzia, bez ohľadu na to, či sa uskutočnila platba.
Zariadenie je akýkoľvek mobilný telefón, mobilné zariadenie, tablet, prístroj mobilnej siete alebo iný mobilný produkt (ďalej jednotlivo len „Mobilné Zariadenie“), akýkoľvek osobný počítač, zariadenie pripojené k internetu, alebo akékoľvek iné zariadenie, ktoré je podporované spoločnosťou AVG, ako je stanovené v Príslušných Podmienkach a v Technických údajoch k Riešeniu.
Spor má význam uvedený v článku 11.1 tejto Zmluvy.
Skúšobné Riešenie znamená inak spoplatnené Riešenie, ktoré spoločnosť AVG poskytne bezplatne pre potreby skúšania alebo hodnotenia.
Predĺženie Platnosti má význam uvedený v článku 3.1 tejto Zmluvy.
Bezplatné Riešenie je akékoľvek riešenie, ktoré spoločnosť AVG určí ako „bezplatné“ alebo inak poskytne bez úhrady, s výnimkou Beta Riešení.
Spoločnosť Skupiny znamená s ohľadom na spoločnosť AVG akúkoľvek právnickú osobu, ktorá riadi spoločnosť AVG, je spoločnosťou AVG riadená alebo podlieha so spoločnosťou AVG spoločnému riadeniu. „Riadenie“ je vo význame použitom v tomto článku vlastníctvo viac ako 50 % akcií príslušnej právnickej osoby s hlasovacím právom, ktoré sú v obehu.
Pôvodné Obdobie Platnosti je pre každé Riešenie obdobie, ktoré začína dňom, kedy získate Riešenie, a trvá po dobu (určenú plynutím času, vaším používaním Riešenia alebo inou metrikou) stanovenú v Príslušných Podmienkach.
Riadené Služby (alebo Služby Poskytovateľa Riadených Služieb) sú služby vzdialeného sledovania a riadenia Zariadenia, ktoré poskytujete zákazníkovi, a to vrátane Služieb spoločnosti AVG, ktoré ste sa zaviazali poskytovať zákazníkovi na základe zmluvy medzi vami a zákazníkom.
Obchod s Mobilnými Aplikáciami je internetový obchod, ktorý v súčasnosti ponúka alebo v budúcnosti bude ponúkať Mobilné Riešenia, aj prostredníctvom Zariadenia samotného.
Mobilné Riešenie je Riešenie, ktoré máte k dispozícii na platforme mobilného Zariadenia, napr. Android, iOS a Windows Phone.
Osobne Identifikovateľné Údaje sú informácie, ktoré možno použiť na jedinečnú identifikáciu, kontaktovanie alebo lokalizáciu jednotlivej fyzickej osoby, alebo ktoré možno s inými zdrojmi použiť na jedinečnú identifikáciu jednotlivej fyzickej osoby, vrátane, podľa príslušných právnych predpisov, osobných údajov (v zmysle pojmu používaného v smernici 95/46/ES o ochrane osobných údajov v EÚ).
Ochrana Osobných Údajov znamená zásady ochrany osobných údajov spoločnosti AVG, ktoré sú k dispozícii na adrese http://www.avg.com/privacy a príležitostne sa aktualizujú.
Služba je Riešenie, ktorého súčasťou sú služby.
Softvér je Riešenie, ktorého súčasťou je Softvér, alebo softvér poskytnutý za účelom podpory Služby, určený na inštaláciu do Zariadenia, vrátane všetkých Aktualizácií.
Riešenie má význam stanovený v preambule.
Obdobie Predplatného je pre každé Riešenie Pôvodné Obdobie Platnosti spolu so všetkými Predĺženiami Platnosti.
Technické Údaje znamenajú technickú dokumentáciu platnú pre príslušný Softvér, ktorá je k dispozícii na adrese http://www.avg.com/technical-specifications a príležitostne sa aktualizuje.
Materiály Tretích Strán sú softvér, služby, internetové stránky, ponuky a akcie alebo produkty poskytnuté akoukoľvek treťou stranou, na ktoré sa vzťahujú Zmluvné Podmienky Tretích Strán.
Zmluvné Podmienky Tretích Strán sú všetky licenčné zmluvy, podmienky používania, podmienky poskytovania služby, zásady ochrany osobných údajov a iné podmienky stanovené tretími stranami, ktorými sa riadi prístup k Materiálom Tretích Strán a ich používanie.
Aktualizácia je obsahom alebo kódom, ktorý spoločnosť AVG zavedie s cieľom aktualizovať Riešenie, okrem iného nové vydania alebo verzie Softvéru, aktualizované podpisy malware, definície spyware, pravidlá pre anti-spam, definície vírusov, zoznamy zakázaných alebo povolených adries URL, pravidlá pre firewall, údaje pre detekciu neoprávneného vniknutia, zoznamy overených internetových stránok a údaje o zraniteľnosti, alebo akákoľvek iná dostupná aktualizácia, ktorú spoločnosť AVG v súvislosti s Riešením príležitostne poskytne.
Vláda USA je federálna vláda Spojených štátov amerických.


2. UDELENIE LICENCIE, VŠEOBECNÉ USTANOVENIA.

2.1 Udelenie Licencie. Spoločnosť AVG vám týmto na základe zmluvných podmienok tejto Zmluvy udeľuje nevýhradnú a neprenosnú licenciu na používanie každého Riešenia, ktoré si zakúpite alebo inak náležite získate, a to vždy počas príslušného Obdobia Predplatného, na Oprávnené Účely a v súlade s Príslušnými Podmienkami a Technickými Údajmi, ak budú k dispozícii. Obdobie Predplatného pre Bezplatné Riešenia pokračuje neobmedzene bez potreby predĺženia platnosti, pokým ho vy alebo spoločnosť AVG v súlade s touto Zmluvou neukončíte.

2.2 Obmedzenia.

2.2.1 Všeobecné Ustanovenia Nebudete a žiadnej tretej strane nedovolíte (i) používať akýkoľvek licenčný kľúč, kombináciu používateľského mena a hesla alebo iný autorizačný kód, alebo iné autorizačné číslo dodané spoločnosťou AVG v súvislosti s ktorýmkoľvek Riešením na vyššom počte Zariadení, než je počet stanovený v Príslušných Podmienkach, (ii) poskytovať akýkoľvek licenčný kľúč, kombináciu používateľského mena a hesla alebo iný autorizačný kód, alebo iné autorizačné číslo žiadnej strane, okrem spoločnosti AVG alebo určených predstaviteľov spoločnosti AVG, (iii) okrem prípadov, kedy to výslovne povoľuje zákon, (A) spätne konštruovať, rozkladať, dekompilovať, prekladať, rekonštruovať, transformovať alebo extrahovať žiadne Riešenie, alebo akúkoľvek časť Riešenia (najmä akékoľvek súvisiace podpisy malware a postupy pre detekciu malware) ani (B) meniť, modifikovať alebo inak pozmeňovať akékoľvek Riešenie (najmä akékoľvek súvisiace podpisy malware a postupy pre detekciu malware), (iv) publikovať, ďalej predávať, distribuovať, vysielať, prenášať, oznamovať, prevádzať, dávať do zálohy, prenajímať, spoločne využívať alebo poskytovať podlicenciu na akékoľvek Riešenie, (v) umožňovať žiadnej tretej strane prístup k akémukoľvek Riešeniu alebo jeho využívanie na poskytovanie služieb servisnej kancelárie, časového zdieľania, služieb predplatného, alebo aplikácií ani na žiadnom inom podobnom princípe, (vi) testovať alebo porovnávať akékoľvek Riešenie spoločnosti AVG ani publikovať výsledky testovania, alebo porovnávania bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti AVG, o ktorý môžete požiadať na adrese http://www.avg.com/benchmarking), alebo (vii) mariť alebo obchádzať, pokúšať sa mariť či obchádzať ani povoľovať, alebo pomáhať tretej strane, aby marila, alebo obchádzala, kontrolu inštalácie, alebo používania kópií akéhokoľvek Riešenia.
2.2.2 Softvér.  Okrem obmedzení stanovených v článku 2.2.1 ďalej nebudete (i) vytvárať kópie Softvéru na iné účely než na jeho použitie podľa primeranej potreby tak, ako predpokladá táto Zmluva, a na uchovanie 1 nenainštalovanej/offline kópie pre potreby obnovenia po nehodách; (ii) inštalovať Softvér do žiadneho operačného systému, ktorý nie je spoločnosťou AVG podporovaný, ako je zrejmé z Technických Údajov, ani (iii) odstraňovať zo Softvéru žiadne upozornenia na autorské práva, ochranné známky alebo vlastnícke práva.
2.2.3 Administrátorské Práva. Niektoré Riešenia poskytujú vám alebo inému používateľovi administrátorské oprávnenia, ktoré môžu okrem iného administrátorovi umožniť monitorovanie iných Zariadení a/alebo stavu Riešení umiestnených v iných Zariadeniach, napríklad vrátane stavu licencie, oznámení a správ Riešenia. Vyhlasujete a zaručujete sa, že administrátorské oprávnenia budete uplatňovať len vo vzťahu k Zariadeniam a Riešeniam, pre ktoré na to máte oprávnenie, a nie na iné účely. Vyhlasujete a zaručujete sa tiež, že máte oprávnenie vyjadriť súhlas s touto Zmluvou v mene vlastníkov a používateľov uvedených administrovaných Zariadení, a týmto v ich mene so Zmluvou súhlasíte.
2.2.4 Varovanie. AK POUŽIJETE AKÉKOĽVEK RIEŠENIE NA ÚČELY ALEBO SPÔSOBOM, NA KTORÝ VÁS NEOPRÁVŇUJE TÁTO ZMLUVA, DOPÚŠŤATE SA ZÁVAŽNÉHO PORUŠENIA ZMLUVY A MÔŽETE PORUŠIŤ PLATNÉ ZÁKONY O OCHRANE AUTORSKÝCH PRÁV, A VŠETKY ZÁRUKY, KTORÉ SPOLOČNOSŤ AVG NA RIEŠENIE POSKYTUJE, BUDÚ PO TAKOMTO PORUŠENÍ S OKAMŽITOU PLATNOSŤOU ZRUŠENÉ.

2.3 Poplatky Tretím Stranám. V súvislosti s používaním Riešenia vám môžu voči tretím stranám (napríklad poskytovateľovi pripojenia na internet alebo mobilnému operátorovi) vzniknúť náklady na poplatky za prístup, dáta alebo používanie. Takéto náklady na poplatky vám môžu vzniknúť napríklad pri používaní Riešenia, ktoré stiahne Aktualizácie vrátane definícií malwaru. Za úhradu všetkých takých poplatkov nesiete zodpovednosť vy.

2.4 Aktualizácie. Spoločnosť AVG môže príležitostne v priebehu Obdobia Predplatného a bez vášho samostatného povolenia alebo súhlasu zavádzať Aktualizácie ktoréhokoľvek Riešenia, pričom nemusíte mať možnosť príslušné Riešenie alebo Zariadenie (alebo určité funkcie Zariadenia) používať, pokým Aktualizácia nebude plne inštalovaná. Pre všetky účely v rámci tejto Zmluvy sa Aktualizácie považujú za súčasť Riešenia. Aktualizácie môžu zahŕňať doplnenie aj odstránenie konkrétnych funkcií, ktoré Riešenie ponúka, alebo ich môžu celkom nahradiť, pričom obsah a funkcie takýchto aktualizácií zostávajú výhradne na uvážení spoločnosti AVG. Spoločnosť AVG alebo vaše Zariadenie vám môže dať možnosť aktualizácie odmietnuť alebo odložiť, ale aby bolo pre vás Riešenie maximálne prínosné, musíte stiahnuť alebo povoliť inštaláciu všetkých dostupných Aktualizácií. Spoločnosť AVG môže pozastaviť poskytovanie podpory pre Riešenie, dokiaľ nebudete súhlasiť so všetkými Aktualizáciami a nenainštalujete ich. Spoločnosť AVG určí vhodnosť a načasovanie Aktualizácií a nie je povinná vám žiadne Aktualizácie sprístupniť. Spoločnosť AVG môže výhradne podľa vlastného uváženia prestať poskytovať Aktualizácie pre všetky ostatné verzie Riešenia okrem najnovšej verzie, alebo aktualizácie, ktoré podporujú používanie Riešenia v spojení s akýmikoľvek verziami operačných systémov, e-mailových programov, prehľadávacích programov a iného softvéru, na prevádzku s ktorými bolo Riešenie navrhnuté.

2.5 Konflikt Funkcií a Odinštalovanie. Určitý Softvér môže pri svojej inštalácii vypnúť existujúce funkcie, napríklad firewall, a nahradiť ich vlastnými funkciami, ktoré sa dodávajú s Riešením. Po odinštalovaní Riešenia sa môže zobraziť výzva, aby ste aktivovali iný softvér. Spoločnosť AVG vám dôrazne odporúča takýto iný softvér v súlade s výzvou po odinštalovaní Riešenia aktivovať. Niektoré aplikácie tretích strán nemusia umožňovať správnu inštaláciu a prevádzku Riešení. Ak budete ignorovať upozornenia zobrazované počas inštalácie Riešenia, nemusia Riešenia správne fungovať a spoločnosť AVG, nehľadiac na akékoľvek ustanovenia o opaku v tejto Zmluve, odmieta všetky záruky a zodpovednosť vo vzťahu k takýmto Riešeniam. Spoločnosť AVG ďalej nepodporuje aplikácie tretích strán, ktoré poskytujú funkciu odinštalovania našich Riešení, pretože môžu koncovému používateľovi spôsobiť ďalšie problémy. Ak sa rozhodnete tieto odinštalátory tretích strán použiť, spoločnosť AVG, nehľadiac na akékoľvek ustanovenia o opaku v tejto Zmluve, odmieta všetky záruky a zodpovednosť vo vzťahu k takýmto Riešeniam.

2.6 Používateľské pripomienky. Spoločnosť AVG víta vaše pripomienky týkajúce sa Riešení, vrátane oznámení, že došlo k ich zlyhaniu, chybe alebo inej poruche, a vaše návrhy na doplnkové alebo iné vlastnosti a funkcie. Svoje pripomienky a návrhy nám zasielajte prostredníctvom internetového formulára, ktorý je k dispozícii na adrese http://www.avg.com/feedback-entry. Spoločnosť AVG neprijíma žiadnu povinnosť na takéto pripomienky alebo návrhy odpovedať alebo reagovať a uvedená výzva na vyjadrenie pripomienok nepredstavuje v súvislosti s Riešením žiadne uznanie zodpovednosti za škodu alebo uznanie zlyhania produktu, ale zároveň spoločnosti AVG udeľujete trvalé, neodvolateľné, prevoditeľné, sublicencovateľné, úplne vyplatené, bezodplatné, celosvetové právo a licenciu na základe svojich práv duševného vlastníctva (ak existujú) na používanie, kopírovanie, zaznamenávanie, šírenie, reprodukovanie, poskytovanie, predaj, ďalší predaj, sublicencovanie (cez viacero úrovní), upravovanie, zobrazovanie, verejné prevádzkovanie, prenos, publikovanie, vysielanie, preklad, vytváranie odvodených diel a iné využívanie vašich pripomienok a návrhov akýmkoľvek spôsobom v akomkoľvek Riešení alebo v iných produktoch a službách.
 

2.7 Používateľský Obsah. Niektoré Riešenia vám môžu dávať možnosť publikovať alebo verejne zdieľať obsah, ktorý ste vytvorili alebo získali z iných zdrojov (ďalej len „Používateľský Obsah“). Zachovávate si všetky práva duševného vlastníctva, ktorých už ste podľa platných zákonov držiteľom vo vzťahu k Používateľskému Obsahu, ktorý publikujete alebo zdieľate prostredníctvom Riešenia, pod podmienkou dodržania práv, licencií a iných podmienok vyplývajúcich z tejto Zmluvy vrátane akýchkoľvek základných práv iných osôb na Používateľský Obsah, ktorý môžete používať alebo upravovať. Spoločnosti AVG udeľujete nevýhradné, neregulované, bezpodmienečné, neobmedzené, celosvetové, neodvolateľné, trvalé a bezplatné právo na používanie, kopírovanie, zaznamenávanie, šírenie, reprodukovanie, poskytovanie, predaj, ďalší predaj, sublicencovanie (cez viacero úrovní), upravovanie, zobrazovanie, verejné prevádzkovanie, prenos, publikovanie, vysielanie, preklad, vytváranie odvodených diel a iné využívanie celého Používateľského Obsahu, ktorý zverejníte alebo zdieľate prostredníctvom Riešenia alebo akejkoľvek jeho časti (a diel z neho odvodených) akýmkoľvek spôsobom výhradne na účel poskytovania Riešení podľa tejto Zmluvy. Vždy, keď publikujete alebo zdieľate akýkoľvek Používateľský Obsah, vyhlasujete a ručíte za to, že ste dosiahli aspoň vek plnoletosti v štáte svojho pobytu, a že ste rodič alebo zákonný zástupca, alebo máte všetky náležité súhlasy rodiča, alebo zákonného zástupcu, každej neplnoletej osoby, ktorá je zobrazená v akomkoľvek Používateľskom Obsahu, ktorý publikujete alebo zdieľate, alebo k nemu prispela, a že so zreteľom na tento Používateľský Obsah (a) ste jeho výhradným autorom a majiteľom práv duševného vlastníctva a iných práv k tomuto Používateľskému Obsahu alebo máte zákonné právo ho publikovať, alebo zdieľať a udeliť spoločnosti AVG právo používať ho tak, ako je uvedené v tomto článku, a to všetko bez toho, aby spoločnosť AVG bola povinná získať súhlas akejkoľvek tretej strany, a bez toho, aby spoločnosti AVG vznikol akýkoľvek záväzok alebo zodpovednosť za škodu; (b) že Používateľský Obsah je presný; (c) že Používateľský Obsah neoprávnene nezasahuje a s ohľadom na jeho povolené používanie a využívanie spoločnosťou AVG podľa ustanovení tejto Zmluvy nebude neoprávnene zasahovať do žiadnych práv duševného vlastníctva alebo iných práv akejkoľvek tretej strany; a (d) že Používateľský Obsah neporuší túto Zmluvu ani nespôsobí žiadnej osobe ujmu alebo škodu.  

​​

3. PREDĹŽENIE LICENCIE, UKONČENIE ZMLUVY.

Toto ustanovenie a podmienky vrátenia zaplatenej čiastky stanovené v tejto Zmluve sa na vás nemusia vzťahovať v rozsahu, v ktorom ste si zakúpili vašu licenciu priamo od spoločnosti AVG na základe samostatnej písomnej zmluvy alebo od obchodného partnera spoločnosti AVG, ktorému za vaše Riešenie priamo platíte. Informácie o licenčných obdobiach, predĺženiach a vrátení platieb si pozrite vo vašej písomnej zmluve.
 

3.1.    Predĺženie Licencie.  Na konci ktoréhokoľvek Obdobia Predplatného môže byť vaša licencia predĺžená o následné časové obdobia (ďalej jednotlivo len „Predĺženie Platnosti”) v súlade s ustanoveniami tohto článku 3.1. Ak sa v súlade s Príslušnými Podmienkami pre dané Riešenie predlžuje Obdobie Predplatného automaticky o ďalší mesiac, rok alebo podobné následné časové obdobie, spoločnosť AVG vám môže poskytnúť oznámenie s pokynmi o tom, ako licenciu na konci aktuálneho Obdobia Predplatného zrušiť. Licenciu môžete na konci Obdobia Predplatného zrušiť podľa pokynov v oznámení. Taktiež môžete svoju licenciu zrušiť kedykoľvek v priebehu Obdobia Predplatného tak, že navštívite stránku https://myaccount.avg.com/my-account-login. Po zrušení licencie sa vám viac nebudú účtovať nadchádzajúce pravidelné poplatky, ale tiež vám nebudú vrátené aktuálne platby, a do konca aktuálneho Obdobia Predplatného vám bude ponechaný prístup k už zaplateným Riešeniam. Ak licenciu nezrušíte, spoločnosť AVG vám z kreditnej alebo debetnej karty v primeranom čase pred koncom aktuálneho Obdobia Predplatného zúčtuje v danej dobe platný poplatok za predĺženie aktuálneho obdobia (ktorý môže byť vyšší ako cena, ktorú ste zaplatili na začiatku) a po prijatí platby vám predĺži Obdobie Predplatného o príslušné Predĺženie Platnosti.

3.2.    Vrátenie Úhrady.

3.2.1. Pre Mobilné Riešenia.  Vrátenie úhrady za Mobilné Riešenie dosiahnete najrýchlejšie tak, že sa budete riadiť postupom, ktorý stanovil Obchod s Mobilnými Aplikáciami, v ktorom ste Riešenie zakúpili. Ak Obchod s Mobilnými Aplikáciami vašej žiadosti o vrátenie úhrady nevyhovie, ale inak od pôvodného nákupu neuplynulo viac ako 30 dní, môže vám byť umožnené vrátiť Mobilné Riešenie a dosiahnuť vrátenie všetkých uhradených poplatkov (okrem nákupov v aplikácií alebo predplatných) tak, že sa budete riadiť pokynmi na adrese http://www.avg.com/billing.

3.2.2. Iné Riešenia.  V prípade určitých iných Riešení môžete mať oprávnenie na vrátenie úhrady. Pozrite si stránku http://www.avg.com/billing.

3.3. Informácie o platbe.  V snahe zabezpečiť vám neprerušované používanie Riešenia môže byť spoločnosť AVG zapojená do programov opakovanej fakturácie alebo služieb aktualizovaného konta. Ak sa vaše Obdobie Predplatného automaticky predĺži a spoločnosť AVG nie je schopná účtovať poplatok na ťarchu kreditnej alebo debetnej karty, ktorú má zaznamenanú vo vašej dokumentácii, má spoločnosť AVG možnosť získať aktuálne číslo karty, dátum konca platnosti alebo iné aktuálne platobné údaje od vašej banky, alebo z iného zdroja, alebo môže spoločnosť, ktorá vám kartu vydala, automaticky účtovať poplatok na ťarchu vašej karty bez toho, aby to oznámila spoločnosti AVG alebo vám. Ak si želáte na zakúpenie licencie použiť službu PayPal, musíte si v službe PayPal vytvoriť účet a dodržiavať zmluvné podmienky služby PayPal, ktoré nájdete tu.

3.4. Ukončenie. Spoločnosť AVG má okrem ďalších práv, ktoré môžu vyplývať z právnych predpisov, princípov spravodlivosti alebo inak, tiež právo ukončiť bez zodpovednosti za škodu platnosť vašej licencie k akémukoľvek Riešeniu alebo ku všetkým Riešeniam (i) bez udania dôvodu po výpovedi v predstihu piatich (5) dní pod podmienkou, že vám spoločnosť AVG za platené Riešenia podľa vlastného uváženia buď (a) vráti poplatky, ktoré ste spoločnosti AVG uhradili za nevyčerpanú časť príslušného Obdobia Predplatného, a to v pomernej čiastke za príslušné Obdobie Predplatného, alebo (b) udelí na zvyšok Obdobia Predplatného licenciu k v zásade podobnému produktu, alebo (ii) s uvedením dôvodu kedykoľvek bez výpovednej lehoty. Aby sa predišlo nejasnostiam, v prípade Bezplatných Riešení a Beta Riešení nebude mať spoločnosť AVG voči vám okrem poskytnutia výpovede v predstihu piatich (5) dní žiadnu ďalšiu povinnosť pri ukončení bez udania dôvodu v súlade s ustanoveniami tohto Článku a nebude mať povinnosť podať výpoveď v prípade odôvodneného ukončenia Zmluvy.

3.5. Účinnosť ukončenia. Po uplynutí príslušného Obdobia Predplatného pre ktorékoľvek príslušné Riešenie alebo po ukončení Obdobia Predplatného pre ktorékoľvek príslušné Riešenie, alebo po ukončení tejto Zmluvy prestanete príslušné Riešenia používať, spoločnosť AVG vám už nemusí naďalej poskytovať Aktualizácie a relevantné Riešenie môže prestať fungovať. Články 1, 2.6, 2.7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 13 zostávajú v platnosti aj po vypršaní alebo ukončení platnosti tejto Zmluvy.

​​

4. ZVLÁŠTNE PODMIENKY PRE MOBILNÉ APLIKÁCIE..

4.1. Všeobecné ustanovenia.  

4.1.1. Nákup Riešení prostredníctvom Obchodu s Mobilnými Aplikáciami.  Každý Obchod s Mobilnými Aplikáciami zverejňuje podmienky, v rámci ktorých vám predáva Riešenia, vrátane podmienok, za ktorých môže (alebo nemusí) Obchod s Mobilnými Aplikáciami prijímať vrátené produkty či poskytovať vrátenie úhrad za nákupnú cenu, ktorú zaplatíte. Pred tým, než nákup vykonáte, mali by ste si tieto podmienky starostlivo prečítať.
4.1.2. Využívanie Riešení.  Zároveň sa vaše používanie všetkých riešení riadi touto Zmluvou, a nie štandardnou licenciou pre koncového používateľa alebo inými podmienkami, ktoré vám sprístupní Obchod s Mobilnými Aplikáciami. Každý Obchod s Mobilnými Aplikáciami však vyžaduje, aby spoločnosť AVG uviedla určité oznámenia a zrieknutia sa zodpovednosti. Všetky sú uvedené vo zvyšnej časti tohto Článku 4.

4.2. Riešenia stiahnuté z Obchodu Google Play.  Pojem Obchod Google Play znamená Obchod s Mobilnými Aplikáciami dostupný prostredníctvom Zariadenia a na adrese http://play.google.com (ďalej len „Obchod Google Play“). Aby sa predišlo nejasnostiam, licencia udelená v článku 2.1 tejto Zmluvy nahrádza akékoľvek práva na používanie Riešenia, ktoré by inak boli udelené štandardnými podmienkami pre aplikácie stiahnuté z Obchodu Google Play.

4.3. Riešenia stiahnuté z obchodov Apple App Store.  Pre akékoľvek Riešenie získané prostredníctvom obchodov iTunes App Store (https://itunes.apple.com/us/genre/ios/id36?mt=8) a Mac App Store (https://itunes.apple.com/us/genre/mac/id39?mt=12) (ďalej jednotlivo len „Obchod Apple App Store“) platia tieto dodatočné podmienky:

4.3.1. Licencie udelené v článku 2.1 sa obmedzujú na neprenosnú licenciu na používanie Riešenia na akomkoľvek iPhone, iPode Touch alebo inom Zariadení Apple, ktoré vlastníte, alebo ste jeho držiteľom, a tak, ako dovoľujú Pravidlá Používania stanovené v Podmienkach Pre Poskytovanie Služieb Obchodu Apple App Store, ktoré sú k dispozícii online na adrese http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html alebo prostredníctvom stránok a iných prostriedkov, ktoré vám sprístupnila spoločnosť Apple.
4.3.2. Spoločnosť AVG a vy beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že:

(a)    Táto Zmluva sa uzatvára výhradne medzi zmluvnými stranami, a nie so spoločnosťou Apple. Za Riešenia a ich obsah je zodpovedná výhradne spoločnosť AVG, a nie spoločnosť Apple.
(b)    Spoločnosť Apple nemá s ohľadom na Riešenie žiadnu povinnosť dodávať akékoľvek služby na údržbu a podporu.
(c)    Ak Riešenie nebude zodpovedať akejkoľvek platnej záruke, môžete to oznámiť spoločnosti Apple a spoločnosť Apple vám vráti uhradenú cenu Riešenia. V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi nebude mať spoločnosť Apple s ohľadom na Riešenie žiadnu ďalšiu záručnú povinnosť a vo vzťahu medzi vami, spoločnosťou AVG a spoločnosťou Apple bude za akékoľvek ďalšie nároky, straty, záväzky, škody, náklady alebo výdavky, ktoré možno pripísať akémukoľvek nedodržaniu záruky, zodpovedná výhradne spoločnosť AVG.
(d)    Spoločnosť AVG, nie spoločnosť Apple, je zodpovedná za riešenie akýchkoľvek nárokov, ktoré s ohľadom na Riešenie, vaše vlastníctvo a/alebo používanie Riešenia vznesiete vy alebo akákoľvek tretia strana, najmä: (i) nárokov týkajúcich sa zodpovednosti výrobcu, (ii) akéhokoľvek tvrdenia, že Riešenie nevyhovuje akýmkoľvek platným zákonným alebo regulačným požiadavkám a (iii) nárokov vyplývajúcich z právnych predpisov o ochrane spotrebiteľov alebo podobných právnych predpisov.
(e)    V prípade akéhokoľvek nároku tretej strany týkajúceho sa toho, že Riešenie alebo vaše vlastníctvo a používanie Riešenia porušuje práva duševného vlastníctva tejto tretej strany, bude za vyšetrovanie, obhajobu, urovnanie a naplnenie každého takého nároku týkajúceho sa porušovania práv duševného vlastníctva zodpovedná spoločnosť AVG, nie spoločnosť Apple.
(f)    Spoločnosť Apple a jej dcérske spoločnosti sú oprávnenými tretími stranami tejto Zmluvy a tým, že súhlasíte so zmluvnými podmienkami tejto Zmluvy, získava spoločnosť Apple právo (a predpokladá sa, že prijíma právo) vymáhať od vás ako oprávnená tretia strana plnenie tejto Zmluvy.

4.4. Riešenia stiahnuté z obchodu Windows Phone Store.

4.4.1. Riešenie môžete stiahnuť a používať až na piatich (5) Zariadeniach Windows Phone spojených s vaším kontom Microsoft bez úhrady akýchkoľvek ďalších poplatkov.
4.4.2. Spoločnosť Microsoft ani výrobca vášho Zariadenia nemajú s ohľadom na Riešenie voči vám žiadnu povinnosť ani zodpovednosť.
4.4.3. Riešenie sa môže pripájať k internetovým bezdrôtovým službám. Skutočnosť, že Riešenie používate, má účinok vášho súhlasu s prenosom štandardných údajov o Zariadení (najmä technických údajov o vašom Zariadení, systéme a softvéri aplikácií a o periférnych zariadeniach) pre internetové alebo bezdrôtové služby. Ak sú vám v súvislosti s využívaním služieb poskytnuté iné podmienky, použijú sa aj tieto podmienky.
4.4.4. Žiadnu internetovú službu nesmiete využívať akýmkoľvek spôsobom, ktorý by ju mohol poškodiť alebo by mohol narušiť jej používanie, alebo používanie bezdrôtovej siete akýmikoľvek inými osobami. Službu nesmiete využiť na to, aby ste sa akýmkoľvek spôsobom pokúsili získať neoprávnený prístup k akejkoľvek službe, údajom, kontu alebo sieti.
4.4.5. Vylúčenie výslovnej záruky.  ZÁRUKY POSKYTNUTÉ V ČLÁNKU 7.1 SA NEVZŤAHUJÚ NA ŽIADNE MOBILNÉ RIEŠENIA NA KTORÝCH JE SPUSTENÝ WINDOWS PHONE. ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI PODĽA ČLÁNKU 7.3 SA MENÍ TAK, ŽE SA VYPÚŠŤA TEXT „OKREM PRÍPADOV VÝSLOVNE UVEDENÝCH V ČLÁNKU 7.1 ZMLUVY“.

4.5. Riešenia stiahnuté z obchodu Amazon Appstore. Spoločnosť Amazon môže pre zákazníkov určiť určité podmienky používania obchodu Amazon Appstore ako „Implicitné Podmienky Licenčnej Zmluvy s Koncovým Používateľom“.Týmito Implicitnými Podmienkami Licenčnej Zmluvy s Koncovým Používateľom sa bude riadiť vaše používanie Riešení, ktoré si zakúpite prostredníctvom obchodu Amazon Appstore. Implicitné Podmienky Licenčnej Zmluvy s Koncovým Používateľom stanovia okrem iného, že spoločnosť AVG je poskytovateľom licencie k Riešeniu a že spoločnosť Amazon nie je zmluvnou stranou tejto Zmluvy. V prípade, že sa vyskytnú akékoľvek rozpory medzi Implicitnými Podmienkami Licenčnej Zmluvy s Koncovým Používateľom a touto Zmluvou, budú mať v rozsahu tohto rozporu prednosť Implicitné Podmienky Licenčnej Zmluvy s Koncovým Používateľom. Spoločnosť Amazon nemá žiadnu povinnosť ani zodpovednosť týkajúcu sa dodržiavania či nedodržiavania Implicitných Podmienok Licenčnej Zmluvy s Koncovým Používateľom zo strany spoločnosti AVG alebo zo strany vašej.

 

5. MATERIÁLY TRETÍCH STRÁN, ZMLUVNÉ PODMIENKY TRETÍCH STRÁN.

Spoločnosť AVG vám môže priamo alebo prostredníctvom Riešenia ponúkať odkazy alebo ponuky na Materiály Tretích Strán, ktoré sú všetky riadené tretími stranami a väčšinou podliehajú Zmluvným Podmienkam Tretích Strán. Uvedené podmienky si pred prijatím dôkladne prečítajte. Spoločnosť AVG nezodpovedá za obsah ani výkon žiadnych takýchto Materiálov Tretích Strán, neručí za materiály tretích strán ani ich nepodporuje, ani nepreberá alebo nemá s ohľadom na takéto Materiály Tretích Strán žiadnu zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane. Ak otvoríte, stiahnete alebo použijete Materiály Tretích Strán, robíte tak výlučne na vlastné riziko.
 

6. VLASTNÍCKE PRÁVO.

6.1 Spoločnosť AVG si vyhradzuje k Riešeniam všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené touto Zmluvou. Všetky autorské práva, ochranné známky a ostatné prípadné práva duševného vlastníctva k Riešeniu a na Riešenie (najmä vrátane podpisov malware a iných dátových súborov, obrázkov a odkazov, ktoré sa v Riešení zobrazujú, a všetkej dokumentácie súvisiacej s Riešením) sú majetkom spoločnosti AVG alebo jej poskytovateľov licencií a sú chránené zákonmi Spojených štátov amerických a iných krajín o ochrane autorských práv, medzinárodnými dohodami a inými platnými zákonmi. Akákoľvek kópia Riešenia, ktorú ste podľa tejto Zmluvy oprávnení vytvoriť, musí obsahovať úplné upozornenie o autorských právach aj ostatné upozornenia, ktoré tvoria súčasť originálnej kópie Riešenia.

6.2 Všetky obchodné názvy, ochranné známky, servisné značky, logá, názvy domén alebo iné rozlišovacie funkcie značiek na akýchkoľvek produktoch alebo službách tretích strán, vrátane Materiálov Tretích Strán dostupných v Riešení alebo jeho prostredníctvom, alebo s nimi súvisiace, sú majetkom tretích poskytovateľov alebo ich príslušných poskytovateľov licencií. 

 

7. ZÁRUKY.

7.1 Všeobecné ustanovenia. S výnimkou ustanovení článku 7.2 spoločnosť AVG s ohľadom na každé Riešenie vyhlasuje, že pri dodaní Riešenia a počas nasledujúcich tridsiatich (30) dní (i) bude médium (ak existuje), na ktorom sa Riešenie dodáva, bez chýb materiálu a (ii) za podmienok stanovených v článku 7.3 sa Riešenie bude zhodovať s opisom, ak existuje, uvedeným v Príslušných Podmienkach a/alebo Technických Údajoch. Uvedená záruka sa vzťahuje len na pôvodne dodané Riešenie a nevzťahuje sa na Aktualizácie alebo chyby spôsobené kombinovaním, prevádzkou alebo používaním Riešenia so softvérom, hardvérom alebo inými materiálmi, ktoré nedodala spoločnosť AVG, alebo Zariadeniami, softvérom alebo inými materiálmi, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami spoločnosti AVG stanovenými v Technických Údajoch. Jediným a výhradným nápravným prostriedkom, ktorý máte k dispozícii pri porušení záruky podľa článku 7.1, je výmena chybného média alebo Riešenia, alebo podľa uváženia spoločnosti AVG vrátenie Riešenia a vrátenie úhrady v plnej výške. Ak chcete uplatniť svoje práva podľa článku 7.1, musíte odinštalovať a zničiť všetky kópie Riešenia, ktoré ste vytvorili (vrátane všetkých archívnych kópií), a postupovať podľa pokynov uvedených na adrese http://www.avg.com/billing.

7.2 BEZPLATNÉ RIEŠENIA A BETA RIEŠENIA. SO ZRETEĽOM NA BEZPLATNÉ RIEŠENIA A BETA RIEŠENIA PLATIA USTANOVENIA TOHTO ČLÁNKU 7.2 NAMIESTO USTANOVENÍ ČLÁNKU 7.1. VŠETKY BEZPLATNÉ RIEŠENIA A BETA RIEŠENIA SPOLOČNOSTI AVG SA POSKYTUJÚ NA PRINCÍPE „AKO SÚ“, „SO VŠETKÝMI CHYBAMI“ A „AKO SÚ K DISPOZÍCII“, BEZ ŽIADNEJ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU A BEZ PODPORY ALEBO INÝCH SLUŽIEB OD SPOLOČNOSTI AVG.

7.3 ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI.  OKREM PRÍPADOV VÝSLOVNE UVEDENÝCH V ČLÁNKU 7.1 ZMLUVY SPOLOČNOSŤ AVG POSKYTUJE KAŽDÉ RIEŠENIE NA PRINCÍPE „AKO JE“, „SO VŠETKÝMI CHYBAMI“ A „AKO JE K DISPOZÍCII“ A SPOLOČNOSŤ AVG, SPOLOČNOSTI JEJ SKUPINY, ZÁSTUPCOVIA, POSKYTOVATELIA LICENCIÍ, PREDSTAVITELIA, DODÁVATELIA, DISTRIBÚTORI, PREDAJCOVIA, OPERÁTORI BEZDRÔTOVEJ SIETE, CEZ KTORÚ SA RIEŠENIE POSKYTUJE, ALEBO INÍ OBCHODNÍ PARTNERI A KAŽDÁ Z PRÍSLUŠNÝCH SPOLOČNOSTÍ JEJ SKUPINY, PREDSTAVITEĽOV, PREDÁVAJÚCICH, ZÁSTUPCOV A DODÁVATEĽOV SA ZRIEKAJÚ VŠETKÝCH OSTATNÝCH ZÁRUK A VYHLÁSENÍ SO ZRETEĽOM NA RIEŠENIA, MÉDIÁ A AKÉKOĽVEK INÉ PREDMETY TEJTO ZMLUVY, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO PREDPOKLADANÝCH, NAJMÄ AKEJKOĽVEK PREDPOKLADANEJ ZÁRUKY ALEBO STAVU PREDAJNOSTI, AKEJKOĽVEK PREDPOKLADANEJ ZÁRUKY ALEBO STAVU VHODNOSTI NA DANÝ ÚČEL A AKEJKOĽVEK PREDPOKLADANEJ ZÁRUKY ALEBO STAVU NEPORUŠENIA PRÁV TRETÍCH OSÔB. SPOLOČNOSŤ AVG NERUČÍ ZA TO, ŽE PREVÁDZKA RIEŠENÍ BUDE NEPRERUŠENÁ ALEBO BEZCHYBNÁ, ŽE RIEŠENIA BUDÚ RIADNE FUNGOVAŤ NA AKOMKOĽVEK DANOM ZARIADENÍ ALEBO S AKOUKOĽVEK KONKRÉTNOU KONFIGURÁCIOU HARDVÉRU A/ALEBO SOFTVÉRU, ALEBO ŽE RIEŠENIA BUDÚ POSKYTOVAŤ ÚPLNÚ OCHRANU INTEGRITY VYBRANÝCH DÁT, INFORMÁCIÍ ALEBO OBSAHU, ULOŽENÝCH ALEBO PRENÁŠANÝCH CEZ INTERNET.
Niektoré právne systémy neumožňujú obmedzenia určitých záruk, takže vyššie uvedené obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať. V závislosti od právneho systému sa na vás môžu vzťahovať aj iné práva.

7.4 Rizikové prostredia. Riešenia neboli navrhnuté ani licencia na ne nebola poskytnutá na použitie v rizikových prostrediach, ako sú najmä prevádzka jadrových zariadení, letecké navigačné systémy, letecké komunikačné systémy, riadenie leteckej prevádzky, zariadenia na podporu životných funkcií alebo zbraňové systémy a akékoľvek iné prostredie, v ktorom by zlyhanie Riešenia alebo neschopnosť používať ho mohla spôsobiť telesné zranenie alebo úmrtie. Bez obmedzovania ustanovení v Článkoch 7.2 a 7.3 tejto Zmluvy sa spoločnosť AVG a jej poskytovatelia licencií zriekajú všetkých výslovných aj predpokladaných záruk vhodnosti na tieto účely či použitia.

 

8. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI.

V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI SPOLOČNOSŤ AVG ANI SPOLOČNOSTI JEJ SKUPINY, ZÁSTUPCOVIA, POSKYTOVATELIA LICENCIÍ, PREDSTAVITELIA, DODÁVATELIA, DISTRIBÚTORI, PREDAJCOVIA, OPERÁTORI BEZDRÔTOVEJ SIETE, CEZ KTORÚ SA RIEŠENIE POSKYTUJE, ANI INÍ OBCHODNÍ PARTNERI NIE SÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ VOČI VÁM ANI AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANE ZA ŽIADNE NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, TRESTNÉ ALEBO OSOBITNÉ ŠKODY, BEZ OHĽADU NA PRÍČINU ALEBO TEORETICKÝ ZÁKLAD ZODPOVEDNOSTI, ANI ZA ŽIADNE ŠKODY (PRIAME ALEBO NEPRIAME) UTRPENÉ V DÔSLEDKU OBCHODNEJ STRATY, STRATY ZISKOV ALEBO PRÍJMOV, STRATY SÚKROMIA, STRATY MOŽNOSTI POUŽÍVAŤ AKÉKOĽVEK ZARIADENIE ALEBO RIEŠENIE VRÁTANE PREDMETNÉHO RIEŠENIA, NÁKLADOV NA ZAOBSTARANIE NÁHRADNÉHO ALEBO NAHRÁDZAJÚCEHO TOVARU A SLUŽIEB, PRERUŠENIA PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI, STRATY OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ, ANI ZA INÉ FINANČNÉ STRATY, ZAKLADAJÚCE SA NA TEJTO ZMLUVE ALEBO NA RIEŠENÍ, KTORÉ BOLO PODĽA NEJ POSKYTNUTÉ, A TO ANI V PRÍPADE, AK BOLA SPOLOČNOSŤ AVG O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD INFORMOVANÁ. SPOLOČNOSŤ AVG NEBUDE ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNY NEOPRÁVNENÝ PRÍSTUP K DÁTAM ALEBO ZA ICH PORUŠENIE, VYMAZANIE, KRÁDEŽ, ZNIČENIE, POZMENENIE, NEÚMYSELNÉ PREZRADENIE, ANI STRATU DÁT, INFORMÁCIÍ ALEBO OBSAHU, KTORÉ SÚ PRENÁŠANÉ, PRIJÍMANÉ ALEBO UCHOVÁVANÉ PROSTREDNÍCTVOM RIEŠENIA ALEBO V SÚVISLOSTI S NÍM, BEZ OHĽADU NA PRÍČINU. ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI AVG TÝKAJÚCA SA KTORÉHOKOĽVEK RIEŠENIA V ŽIADNOM PRÍPADE NEPREKROČÍ NIŽŠIU ČIASTKU, KTOROU JE BUĎ (I) POPLATOK, KTORÝ STE ZA RIEŠENIE SKUTOČNE ZAPLATILI, PRÍPADNE KTORÝ MÁTE ZAPLATIŤ, ALEBO (II) PREDAJNÁ CENA RIEŠENIA ODPORÚČANÁ SPOLOČNOSŤOU AVG KU DŇU, KEDY STE HO ZÍSKALI, ALEBO S OHĽADOM NA BEZPLATNÉ RIEŠENIE, ALEBO BETA RIEŠENIE ČIASTKA 5,00 USD. UVEDENÉ OBMEDZENIE SA BUDE UPLATŇOVAŤ BEZ OHĽADU NA NENAPLNENIE ZÁKLADNÉHO ÚČELU AKÉHOKOĽVEK OBMEDZENÉHO NÁPRAVNÉHO PROSTRIEDKU.
 

9. ODŠKODNENIE.

SPOLOČNOSŤ AVG, SPOLOČNOSTI JEJ SKUPINY, JEJ ZÁSTUPCOV, POSKYTOVATEĽOV LICENCIE, PREDSTAVITEĽOV, DODÁVATEĽOV, DISTRIBÚTOROV, PREDAJCOV A INÝCH OBCHODNÝCH PARTNEROV A ICH PRÍSLUŠNÝCH RIADITEĽOV, FUNKCIONÁROV, ZAMESTNANCOV A ZÁSTUPCOV ODŠKODNÍTE, BUDETE CHRÁNIŤ A ZACHOVÁTE BEZ UJMY V SÚVISLOSTI S AKÝMIKOĽVEK STRATAMI, VÝDAVKAMI, ŠKODAMI A NÁKLADMI VRÁTANE PRIMERANÝCH NÁKLADOV NA PRÁVNE ZASTUPOVANIE, VYPLÝVAJÚCIMI Z VÁŠHO POUŽÍVANIA RIEŠENIA ALEBO AKÉHOKOĽVEK VÁŠHO PORUŠENIA TEJTO ZMLUVY, NAJMÄ AKÉHOKOĽVEK NEDODRŽANIA ALEBO ÚDAJNÉHO NEDODRŽANIA KTORÉHOKOĽVEK Z VAŠICH VYHLÁSENÍ, ZÁRUK, ZÁVÄZKOV ALEBO PRÍSĽUBOV UVEDENÝCH V TEJTO ZMLUVE. SPOLOČNOSŤ AVG SI VYHRADZUJE PRÁVO PREVZIAŤ NA VLASTNÉ NÁKLADY VÝHRADNÚ OBHAJOBU A KONTROLU V AKEJKOĽVEK VECI TÝKAJÚCEJ SA ODŠKODNENIA Z VAŠEJ STRANY, PRIČOM V TAKOMTO PRÍPADE BUDETE V PLNEJ MIERE SPOLUPRACOVAŤ SO SPOLOČNOSŤOU AVG V PRESADZOVANÍ AKEJKOĽVEK DOSTUPNEJ OBHAJOBY.
 

10. OCHRANA A BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV.

10.1 Všeobecné ustanovenia. Zhromažďovanie a využívanie Osobne Identifikovateľných Údajov spoločnosťou AVG z vašich Zariadení popisuje (a obmedzuje) dokument Ochrana Osobných Údajov spoločnosti AVG

10.2 Registračné údaje. Aby bolo možné aktivovať akékoľvek Riešenie, môže sa od vás alebo od tretej strany, ktorej ste na to poskytli oprávnenie, vyžadovať registrácia u spoločnosti AVG prostredníctvom internetu alebo telefonicky. Podstatnou podmienkou toho, aby spoločnosť AVG udelila licencie a poskytla Služby zamýšľané touto Zmluvou, je vaše vyhlásenie, ktoré týmto poskytujete, že registračné údaje, ktoré vy alebo oprávnená tretia strana poskytnete spoločnosti AVG (predovšetkým vrátane vašej e-mailovej adresy), sú ku dňu vašej registrácie presné a úplné, a že ich budete aktualizovať, ak a keď v nich nastanú akékoľvek zmeny, a že BEZ OHĽADU NA AKÉKOĽVEK USTANOVENIA DOKUMENTU OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI AVG UDEĽUJETE SPOLOČNOSTI AVG SÚHLAS, ABY PO DOBU VAŠICH OBDOBÍ PREDPLATNÉHO A JEDEN ROK PO ICH VYPRŠANÍ ALEBO UKONČENÍ (ALEBO TAK DLHO, AKO DOVOĽUJÚ PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY) (i) SPOLOČNOSŤ AVG ZDIEĽALA VAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE SO SPOLOČNOSŤAMI SVOJEJ SKUPINY, ZÁSTUPCAMI, POSKYTOVATEĽMI LICENCIÍ, PREDSTAVITEĽMI, DODÁVATEĽMI, DISTRIBÚTORMI, PREDAJCAMI A INÝMI OBCHODNÝMI PARTNERMI A (ii) ABY SPOLOČNOSŤ AVG, SPOLOČNOSTI JEJ SKUPINY, ZÁSTUPCOVIA, POSKYTOVATELIA LICENCIÍ, PREDSTAVITELIA, DODÁVATELIA, DISTRIBÚTORI, PREDAJCOVIA A INÍ OBCHODNÍ PARTNERI POUŽÍVALI TIETO KONTAKTNÉ ÚDAJE S CIEĽOM PREDKLADAŤ VÁM INFORMÁCIE, KTORÉ PRE VÁS MÔŽU BYŤ RELEVANTNÉ, VRÁTENE PONÚK SOFTVÉRU, SLUŽIEB A INÝCH PRODUKTOV. Ohľadom ďalších podrobností o registračných údajoch si pozrite náš dokument Ochrana Osobných Údajov. Preferencie pre CloudCare môžete spravovať na stránke www.cloudcare.avg.com/ a pre ostatné Riešenia cez stránky so svojím kontom

 

11. ZÁVÄZNÁ DOHODA O ROZHODCOVSKOM KONANÍ A ZRIEKNUTIE SA SKUPINOVEJ ŽALOBY

11.1. Použitie. Táto Dohoda o Záväznom Rozhodcovskom Konaní a Zrieknutie sa Skupinovej Žaloby platí pre všetky Spory, ktoré vzniknú z Riešenia alebo tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ním alebo ňou a ktoré sa týkajú vás a spoločnosti AVG a/alebo Spoločností Jej Skupiny. Pre účely tohto Článku 11 znamená „Spor“ akýkoľvek spor, žalobu alebo inú spornú otázku bez ohľadu na konkrétny uplatňovaný predmet žaloby (t.j. spolu s akýmikoľvek inými predmetmi žaloby alebo právnymi základmi zahŕňa nároky za porušenie zmluvy, podvod a porušenie zákona alebo nariadenia).

11.2. Oznámenie. V prípade Sporu musíte spoločnosti AVG poskytnúť oznámenie o Spore v podobe písomného vyhlásenia s uvedením mena, adresy a kontaktných údajov strany, ktorá ho podáva, skutočností, ktoré viedli k vzniku Sporu, a požadovaného opravného prostriedku. Oznámenie o Spore musíte zaslať spoločnosti AVG e-mailom na adresu legalnotice@avg.com (pričom uvediete Predmet: Oznámenie o Spore Podľa Článku 11.2 Licenčnej Zmluvy s Koncovým Používateľom).

11.3. ZRIEKNUTIE SA SKUPINOVEJ ŽALOBY. VŠETKY KONANIA NA UROVNANIE ALEBO SÚDNE RIEŠENIE AKÉHOKOĽVEK SPORU PRED AKÝMKOĽVEK TRIBUNÁLOM SA BUDÚ VIESŤ VÝHRADNE NA INDIVIDUÁLNOM ZÁKLADE. NEBUDETE POŽADOVAŤ, ABY BOL AKÝKOĽVEK SPOR PREJEDNANÝ AKO SKUPINOVÁ ŽALOBA, ŽALOBA OBČIANSKEHO SPLNOMOCNENCA ALEBO AKÉKOĽVEK INÉ KONANIE, V KTOROM KTORÁKOĽVEK STRANA KONÁ ČI NAVRHUJE KONANIE V POSTAVENÍ ZÁSTUPCU. ŽIADNE ROZHODCOVSKÉ ALEBO SÚDNE KONANIE NEBUDE SPOJENÉ S INÝM BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU VŠETKÝCH STRÁN DOTKNUTÝCH ROZHODCOVSKÝM ALEBO SÚDNYM KONANÍM. 

11.4. Dohoda o rozhodcovskom konaní. Ak vy a spoločnosť AVG nevyriešite Spor neformálnym vyjednávaním, akákoľvek iná snaha na vyriešenie Sporu bude vykonávaná výhradne prostredníctvom právne záväzného rozhodcovského konania, ktoré sa bude riadiť Federálnym Zákonom o Rozhodcovskom Konaní USA (ďalej ako „FAA“), 9 U.S.C., § 1 a nasl., s výnimkou ustanovení Článkov 11.5 a 11.8.2 nižšie. S výhradou ustanovení Článkov 11.5 a 11.8.2 sa vzdávate sa práva na súdne konanie (alebo účasti na ňom ako strana v skupinovej žalobe) týkajúce sa všetkých Sporov pred sudcom alebo porotou. Namiesto toho budú všetky Spory riešené pred nezávislým rozhodcom, ktorého rozhodnutie bude konečné, s výhradou obmedzeného práva na súdny prieskum na základe FAA. Rozhodcovský nález môže vymáhať ktorýkoľvek súd, ktorý je pre strany príslušný.

11.5. Výnimky z dohody o rozhodcovskom konaní.

11.5.1. Súdy pre spory s nízkou hodnotou. Môžete viesť akýkoľvek Spor na súde pre spory s nízkou hodnotou v kraji či v inej podobnej politickej jednotke, v ktorej máte pobyt, ak tento Spor spĺňa všetky požiadavky, aby bol prejednávaný na súde pre spory s nízkou hodnotou. Ak vznesiete nárok na súde pre spory s nízkou hodnotou, nesiete zodpovednosť za všetky súdne náklady a poplatky.
11.5.2. Duševné vlastníctvo. Všetky Spory týkajúce sa akéhokoľvek tvrdeného zneužitia duševného vlastníctva patriaceho vám alebo spoločnosti AVG, vrátane akýchkoľvek Sporov týkajúcich sa Článku 6 tejto Zmluvy, budú riešené na súde.

11.6.Priebeh rozhodcovského konania. Všetky rozhodcovské konania bude viesť Americká Asociácia pre Arbitráž (ďalej len „AAA“) a budú sa riadiť jej „Pravidlami Rozhodcovského konania Týkajúceho sa Spotrebiteľov“, účinnými od 1. septembra 2014 a s nimi súvisiacimi „Nákladmi na Rozhodcovské Konanie (vrátane administratívnych poplatkov AAA)“ účinnými od 1. septembra 2014 (ďalej spoločne len „Postupy Týkajúce sa Spotrebiteľov“). 

11.6.1. Náklady rozhodcovského konania. Postupy Týkajúce sa Spotrebiteľov stanovujú určité poplatky a konkrétne niektoré uvaľujú na spotrebiteľa (vás) a iné na podniky (AVG). Ak má váš nárok hodnotu 75 000 USD alebo nižšiu, spoločnosť AVG zaplatí všetky z týchto uvedených poplatkov a nákladov, vrátane tých, ktoré sú uvalené na zákazníka. Spoločnosť AVG odmieta niesť akékoľvek iné náklady. Ak má váš nárok hodnotu vyššiu ako 75 000 USD, platby sa budú riadiť Postupmi Týkajúcimi sa Spotrebiteľov.
11.6.2. Právne predpisy a pravidlá, ktorými sa riadi rozhodcovské konanie. S výhradou ustanovení Článku 11.8 sa použijú Postupy Týkajúce sa Spotrebiteľov AAA pre akékoľvek Spory medzi týmito stranami. Podľa Pravidla Rozhodcovského Konania Týkajúceho sa Spotrebiteľov R-1 písm. (e) však môže zmluvná strana namietnuť náležité použitie Pravidiel Rozhodcovského Konania Týkajúceho sa Spotrebiteľov rozhodcovi, aby vydal konečné rozhodnutie. Táto Zmluva bude mať prednosť v rozsahu, v ktorom neodporuje Konaniam Týkajúcich sa Spotrebiteľov. Pri rozhodovaní o Spore použije nezávislý rozhodca ustanovenia tejto Zmluvy a právne predpisy štátu Delaware. Rozhodcovské konanie započnete len v štáte alebo inej podobnej politickej jednotke vášho pobytu. Rozhodcovské konanie sa uskutoční prostredníctvom konferenčného hovoru. Ak však konanie prebieha podľa Postupov Týkajúcich sa Spotrebiteľov AAA, bude mať rozhodca právomoc na žiadosť strany zvážiť, či bude potrebné osobné vypočutie.
11.6.3. Vylúčenie využitia asociácie AAA ako neoddeliteľnej súčasti dohody o rozhodcovskom konaní. Vy a spoločnosť AVG súhlasíte s tým, že využitie asociácie AAA na vedenie rozhodcovského konania netvorí neoddeliteľnú súčasť dohody strán riešiť Spory v rozhodcovskom konaní. Ak asociácia AAA nebude alebo nemôže viesť rozhodcovské konanie, vy a spoločnosť AVG budete v dobrej viere viesť jednania s cieľom zhodnúť sa na jedinom rozhodcovi, ktorý vyrieši Spor tak, ako je to stanovené v Postupoch Týkajúcich sa Spotrebiteľov. Ak sa strany nebudú môcť dohodnúť na rozhodcovi, ustanoví rozhodcu príslušný súd, ktorý sa bude riadiť Postupmi Týkajúcimi sa Spotrebiteľov asociácie AAA.

11.7 Oddeliteľnosť ustanovení.  Ak sa zistí, že jedna alebo viac častí Článku 11 nie je v súlade s právnymi predpismi, neplatná alebo nevynútiteľná s ohľadom na všetky alebo niektoré časti Sporu, potom, a len za týchto okolností, budú tieto časti oddelené a Spor bude vyriešený podľa všetkých zostávajúcich častí Článku 11 a všetkých ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Ak toto oddelenie spôsobí, že celý Spor alebo jeho časť bude predmetom súdneho konania, príslušnými súdmi pre každé takéto súdne konanie budú štátne alebo federálne súdy so sídlom v štáte Delaware. Na účely každého takého súdneho konania súhlasíte s právomocou súdov štátu Delaware nad vašou osobou a nebudete voči nej namietať a ďalej sa zriekate námietky na základe nevhodnej miestnej príslušnosti alebo forum non conveniens, aj krokov na preloženie konania do iného okresu alebo jurisdikcie.

11.8. Spory podnikových zákazníkov.  Ak ste si kúpili Riešenie pre iné než osobné použitie a použitie v domácnosti, budú sa všetky Spory riadiť Článkami 11.1 až 11.7 s nasledujúcimi výnimkami:

11.8.1. Priebeh rozhodcovského konania. Rozhodcovské konanie, vrátane úhrady nákladov, sa bude viesť v súlade s Pravidlami pre Rozhodcovské Konanie Týkajúce sa Podnikov asociácie AAA (ďalej ako „Postupy Týkajúce sa Podnikov“). Tieto Postupy Týkajúce sa Podnikov sa náležite použijú na akýkoľvek Spor medzi stranami a v žiadnom súdnom konaní nebudete hájiť iný postoj. Táto Zmluva však bude mať prednosť v rozsahu, v ktorom neodporuje Postupom Týkajúcich sa Podnikov.
11.8.2. Článok 13.6. Spory týkajúce sa Článku 13.6, ktorý sa týka určitých produktov pre podniky, budú riešené na súde.

 

12. RÔZNE.

12.1. Oznámenia. Spoločnosť AVG vám môže kedykoľvek zaslať akékoľvek oznámenie prostredníctvom elektronickej pošty, kontextového okna, dialógového okna alebo iným spôsobom, aj keď v niektorých prípadoch vám toto oznámenie nemusí byť doručené, ak a dokiaľ Riešenie nespustíte. Každé takéto oznámenie sa bude považovať za doručené dňom, kedy ho spoločnosť AVG prostredníctvom Riešenia po prvýkrát sprístupní, bez ohľadu na to, kedy ho v skutočnosti dostanete.

12.2. Rozhodné Právo. Výklad, platnosť a plnenie tejto Zmluvy a všetkých nezmluvných záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo s ňou spojených sa riadi podľa právnych predpisov štátu Delaware, USA, s vylúčením jeho kolíznych noriem.

12.3. Výklad. Nadpisy v tejto Zmluve nemajú vplyv na jej interpretáciu. Akýkoľvek použitý rod zahŕňa všetky rody. Jednotné číslo zahŕňa množné číslo a naopak. Ak je slovo alebo slovné spojenie definované, jeho ďalšie gramatické formy majú zodpovedajúci význam.

12.4. Oddeliteľnosť ustanovení. Ak bude akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy vyhlásené za nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné podľa akýchkoľvek platných právnych predpisov a nariadení, všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostanú v plnom rozsahu platné a účinné.

12.5. Nemožnosť Plnenia. Spoločnosť AVG nebude niesť zodpovednosť za žiaden výpadok alebo oneskorenie v plnení spôsobené či už v plnom rozsahu alebo čiastočne príčinou, ktorá je mimo jej primeranej kontroly, najmä výpadkom verejných alebo prenosových služieb, výpadkom telefónnych liniek alebo telefónnych zariadení, výpadkom dodávky elektrickej energie, štrajkmi alebo inými pracovnými nepokojmi (okrem iného tiež štrajkom alebo iným pracovným nepokojom súvisiacim so spoločnosťou AVG a Spoločnosťami Jej Skupiny, zástupcami, poskytovateľmi licencií, predstaviteľmi, dodávateľmi, distribútormi, predajcami a inými obchodnými partnermi), vojnovými alebo teroristickými činmi, záplavami, sabotážou, požiarom, prírodnými alebo inými katastrofami, alebo vyššou mocou.

12.6. Vzdanie sa nároku. Ak niektorá zo zmluvných strán nebude trvať na striktnom plnení ktorejkoľvek zo zmluvných podmienok a ustanovení tejto Zmluvy, nebude sa to vykladať ako zrieknutie sa alebo upustenie od budúceho dodržiavania Zmluvy a všetky zmluvné podmienky a ustanovenia tejto Zmluvy zostanú v plnom rozsahu platné a účinné. Žiadne zrieknutie sa akejkoľvek zmluvnej podmienky tejto Zmluvy niektorou zo zmluvných strán nebude účinné na žiaden účel, pokiaľ toto zrieknutie sa nie je vyhotovené písomne a podpísané príslušnou stranou. Ak sa niektorá zo zmluvných strán zriekne uplatnenia sankcií voči druhej strane za porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy, nebude sa to vykladať ako trvalé zrieknutie sa sankcií za takéto porušenie alebo zrieknutie sa sankcií za iné porušenia toho istého ustanovenia alebo iných ustanovení tejto Zmluvy.

12.7. Postúpenie práv. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti AVG nesmiete postúpiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy. Spoločnosť AVG môže túto Zmluvu kedykoľvek postúpiť podľa svojho vlastného uváženia bez akéhokoľvek vášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

12.8. Interpretácia. Táto Zmluva sa nebude riadiť Dohovorom OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru a použitie tohto Dohovoru sa výslovne vylučuje. V prípade, že v akomkoľvek súdnom konaní alebo inak vznikne nejednoznačnosť alebo otázka zámeru alebo interpretácie, budú sa podmienky tejto Zmluvy vykladať tak, akoby ich strany vypracovali spoločne, a z titulu autorstva ktorýchkoľvek ustanovení tejto Zmluvy nevznikne v prospech alebo neprospech ktorejkoľvek zo zmluvných strán žiadna domnienka ani dôkazné bremeno.

12.9. Licencia Vlády USA. Akékoľvek Riešenie poskytnuté vláde USA sa poskytuje s právami a obmedzeniami komerčnej licencie opísanými v tejto Zmluve. Spoločnosť AVG si vyhradzuje všetky nezverejnené práva v rámci zákonov o ochrane autorských práv v USA.

12.10. Kompletná zmluva. Táto Zmluva vrátane Príslušných Podmienok, Technických Údajov, zásad Ochrany Osobných Údajov a iných dokumentov, na ktoré Zmluva odkazuje, predstavuje celú Zmluvu medzi zmluvnými stranami a nahrádza všetky predchádzajúce ústne alebo písomné dorozumenia a vyhlásenia alebo dohody s ohľadom na predmet tejto Zmluvy.

12.11. Kontrola exportu. Ste povinní dodržiavať všetky platné právne predpisy USA a medzinárodné právne predpisy, ktorými sa riadi vývoz a opätovný vývoz Riešení, vrátane Vývozných Administratívnych Nariadení USA, a tiež obmedzenia týkajúce sa koncového používateľa, koncového použitia a destinácie, vydané vládou USA a iných štátov. Bez toho, aby bola obmedzená široká platnosť predchádzajúceho ustanovenia, (i) vyhlasujete, že sa nenachádzate na zozname odmietnutých osôb, zozname nepreverených osôb, zozname subjektov, zozname zvlášť označených štátnych príslušníkov, zozname vylúčených osôb alebo na akomkoľvek inom zozname, ktorý vydáva vláda USA, (ii) nebudete používať, vyvážať alebo opätovne vyvážať Riešenie na územia, miesta určenia, pre spoločnosti alebo jednotlivcov tak, že by tým bolo porušené embargo alebo obchodné sankcie uvalené Spojenými štátmi americkými alebo Európskou úniou, najmä do týchto štátov: Kuba, Irán, Severná Kórea, Sudán a Sýria.

12.12. Vylúčenie tretích strán ako oprávnených osôb. Táto Zmluva je zamýšľaná výhradne v prospech vás, spoločnosti AVG a/alebo Spoločností Jej Skupiny a ich príslušných zástupcov, poskytovateľov licencií, predstaviteľov, dodávateľov, distribútorov, predajcov a iných obchodných partnerov. Okrem prípadov stanovených v článku 4.3.2 písm. (f) nemôže žiadna osoba, ktorá nie je zmluvnou stranou tejto Zmluvy, podať žalobu podľa tejto Zmluvy ako oprávnená tretia strana Zmluvy.

12.13. Jazyk. Táto Zmluva bola pôvodne vyhotovená v anglickom jazyku. Spoločnosť AVG môže pre vašu potrebu poskytnúť jeden alebo viac prekladov, avšak v prípade akéhokoľvek rozporu alebo nezrovnalosti má prednosť anglická verzia. 

12.14. Internetové pripojenie. Určité Riešenia môžu pre svoje fungovanie vyžadovať aktívne a stabilné pripojenie k internetu. Za to, aby ste mali stále aktívne a stabilné internetové pripojenie, zodpovedáte vy.

12.15. Názvy produktov. Spoločnosť AVG si vyhradzuje právo príležitostne zmeniť na základe svojho vlastného uváženia názvy Riešení.

12.16. Kontaktné údaje. Na spoločnosť AVG sa možno obrátiť:

12.16.1. Vo vzťahu ku CloudCare alebo Managed Workplace v súlade s pokynmi uvedenými na stránke www.avg.com/support a
12.16.2. Vo vzťahu k všetkým ostatným Riešeniam do Rúk: Customer Care Manager, c/o AVG Technologies, Holandská 4, 639 00 Brno, Česká republika, telefonicky na čísle +1 (844) 276 29 15 (v rámci USA zdarma; hovory mimo USA sú spoplatnené podľa medzinárodných sadzieb), +1 (828) 459 54 36 (v rámci USA môžu byť hovory spoplatnené podľa miestnych alebo medzimestských sadzieb; hovory mimo USA sú spoplatnené podľa medzinárodných sadzieb) a na adrese avg-support@avg.com ohľadom akýchkoľvek otázok, sťažností alebo nárokov.

 

ZVLÁŠTNE PODMIENKY

13. ZVLÁŠTNE PODMIENKY.

Tieto Zvláštne Podmienky platia pre určité Riešenia. V prípade rozporu medzi týmito Zvláštnymi Podmienkami a zvyškom Zmluvy majú s ohľadom na príslušné Riešenia prednosť tieto Zvláštne Podmienky.

13.1. AVG Security Toolbar a AVG SafeGuard Toolbar.  Tento článok 13.1 platí pre Riešenia známe ako AVG Security Toolbar, AVG SafeGuard Toolbar alebo akýkoľvek iný internetový prehliadač, prehľadávací nástroj alebo prídavný modul dodávaný spoločnosťou AVG (ďalej jednotlivo len „Panel Nástrojov“). PRISTÚPENÍM K INŠTALÁCII PANELA NÁSTROJOV BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE PANEL NÁSTROJOV PRI INŠTALÁCII UPRAVÍ CEZ NASTAVENIA DOMOVSKEJ STRÁNKY VÁŠHO PREHLIADAČA STRÁNKU „STRÁNKA CHYBY DNS“ A „STRÁNKA CHYBY 404“ A ĎALŠIE FUNKCIE VÁŠHO ZARIADENIA. PO INŠTALÁCII MÔŽE TIEŽ PANEL NÁSTROJOV ODOVZDÁVAŤ SPOLOČNOSTI AVG, JEJ DODÁVATEĽOM A PREDAJCOM URČITÉ ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ (napríklad o počte inštalácií a jednotlivých používateľov, IP adresách, predmetoch vyhľadávania, počte kliknutí na Panel Nástrojov, počte vyhľadávaní, ktoré používatelia vykonali, atď.). Panel Nástrojov môžete odinštalovať podľa pokynov uvedených na adrese http://support.avg.com/SupportArticleView?urlname=Uninstall-AVG-Web-TuneUp.

13.2. AVG Do Not Track.

13.2.1. Spoločnosť AVG môže do určitých Riešení zahrnúť funkciu AVG Do Not Track (ďalej len „DNT“). Funkcia DNT vám umožňuje identifikovať určité internetové stránky, ktoré sledujú vaše aktivity na internete, a dáva vám možnosť podľa vlastných preferencií ohľadne ochrany osobných údajov žiadať, aby internetové stránky takéto sledovanie zastavili (alebo nie). DNT môže akékoľvek sledovacie internetové stránky alebo prvky internetových stránok informovať o vašom želaní, aby svoje aktivity zastavili, a tieto internetové stránky alebo prvky internetových stránok sa nemusia vaším želaním riadiť. 
13.2.2. Príslušné Riešenia sa dodávajú s predvoleným nastavením s aktivovanou funkciou DNT, preto sa vám časť obsahu niektorých internetových stránok nemusí zobraziť. Svoje preferencie môžete kedykoľvek zmeniť kliknutím na ikonu DNT vo svojom internetovom prehliadači.
13.2.3. Bez toho, aby boli obmedzené ustanovenia článku 7, SA SPOLOČNOSŤ AVG ZRIEKA AKEJKOĽVEK ZÁRUKY ZA TO, ŽE DNT BUDE IDENTIFIKOVAŤ ALEBO ZABLOKUJE KAŽDÉ SLEDOVANIE ALEBO VŠETKY SLEDOVANIA INTERNETOVÝMI STRÁNKAMI. SLEDOVANIE MÔŽE PREBIEHAŤ AJ PRI ZAPNUTEJ FUNKCII DNT.
13.2.4. Funkcia DNT funguje len v týchto internetových prehliadačoch: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox a Google Chrome. V operačných systémoch iOS a MAC OSX bude funkcia DNT funkčná len v týchto internetových prehliadačoch: prehliadač AVG Family Safety a prehliadač AVG Safe.

13.3. Osobná Podpora AVG.

Podmienky tohto článku 13.3 sa vzťahujú na služby Pomoci Pri Inštalácii, Pomoci Pri Vírusoch a ďalšie služby, ktoré predávame ako Osobnú Podporu a ktoré si v každom jednotlivom prípade objednáte prostredníctvom stránky www.avg.com (ďalej len „Osobná Podpora“).   

13.3.1. Povinnosti spoločnosti AVG.  Spoločnosť AVG vynaloží z obchodného hľadiska primerané úsilie na poskytovanie služieb Osobnej Podpory, ktoré si kúpite. Ak vaše Zariadenie a sieť spĺňajú požiadavky tohto Článku 13.3 a vy ste si aj inak splnili povinnosti, ktoré vám vyplývajú z tohto Článku 13.3, a spoločnosť AVG vám napriek tomu neposkytne služby Osobnej Podpory k vašej primeranej spokojnosti, jedinou povinnosťou spoločnosti AVG a vaším jediným a výlučným nápravným prostriedkom bude, že spoločnosť AVG vám vráti poplatok, ktorý ste zaplatili za príslušnú službu Osobnej Podpory. Poplatky, ktoré zaplatíte za Osobnú Podporu, sa inak nevracajú. Bez obmedzenia článku 7.3 SPOLOČNOSŤ AVG ODMIETA VŠETKY PREHLÁSENIA A ZÁRUKY, ŽE AKÁKOĽVEK SLUŽBA OSOBNEJ PODPORY VYRIEŠI PROBLÉMY, PRE KTORÉ STE SI SLUŽBU KÚPILI, ALEBO BUDE INAK K VAŠEJ SPOKOJNOSTI.
13.3.2. Obmedzenia Osobnej Podpory.
(a) Lehota na Využitie. Všetku (a) jednorazovú Osobnú Podporu možno využiť do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa jej kúpy a (b) Osobnú Podporu vzťahujúcu sa na licenciu možno využiť v priebehu Licenčného Obdobia (v každom prípade ďalej len „Lehota na Využitie“). Vaše právo dostávať Osobnú Podporu zanikne na konci Lehoty na Využitie, pokiaľ nevykonáte ďalší nákup.
(b) Systémové Požiadavky. Osobná Podpora je k dispozícii len pre Zariadenia a siete, ktoré spĺňajú Technické Údaje. Ak vaše Zariadenie alebo sieť nespĺňajú dostupné údaje, spoločnosť AVG možno nebude schopná poskytnúť vám Osobnú Podporu, ktorú ste si kúpili.
(c) Rozsah Služieb.
(i) Osobná Podpora sa obmedzuje na služby, ktoré sú výslovne uvedené v príslušnom popise uvedenom v príslušnom čase na stránke www.avg.com. Opis si pozorne prečítajte, aj keď ste už Osobnú Podporu predtým využili, lebo spoločnosť AVG si vyhradzuje právo služby a prvky kedykoľvek zmeniť zverejnením upraveného opisu na webovej stránke www.avg.com. Ak spoločnosť AVG v priebehu poskytovania Osobnej Podpory určí, že váš problém nepatrí do rámca Osobnej Podpory, vynaloží z obchodného hľadiska primerané úsilie, aby povahu problému popísala, nech môžete vyhľadať príslušnú pomoc.
(ii) Účelom predplatného služieb Osobnej Podpory je okrem toho poskytovať vám primeraný objem podpory počas Licenčného Obdobia pre Zariadenia uvedené v Príslušných Podmienkach. Spoločnosť AVG môže zrušiť alebo pozastaviť vaše predplatné bez upozornenia a bez povinnosti vrátiť vám príslušné poplatky, ak podľa vlastného uváženia určí, že (A) porušujete túto Zmluvu alebo zneužívate Osobnú Podporu vyžadovaním služieb (1) nad rámec, ktorý možno odôvodnene očakávať od osoby využívajúcej plán založený na predplatnom v súlade s Príslušnými Podmienkami, (2) pre Zariadenie, ktoré nie je uvedené v Príslušných Podmienkach, alebo (3) pre softvér alebo služby, ku ktorým nemáte príslušnú licenciu, alebo (B) sa niekto iný pokúša využiť vašu Osobnú Podporu vo svoj vlastný prospech.
13.3.3. Vaše povinnosti.
(a) Príprava. Pred vyžiadaním Osobnej Podpory musíte (i) potvrdiť, že máte dostatočné administrátorské oprávnenia k príslušným Zariadeniam, aby ste mohli spoločnosti AVG povoliť odstrániť a nainštalovať softvér, zmeniť nastavenia Zariadení a inak nakonfigurovať Zariadenia a sieť na účely poskytnutia Osobnej Podpory, (ii) stiahnuť alebo skopírovať príslušný Softvér do svojho Zariadenia, (iii) potvrdiť, že príslušné Zariadenia sú pripojené na internet pomocou pripojenia spĺňajúceho technické požiadavky uvedené na stránke http://www.avg.com/technical-specifications. Okrem toho musíte vytvoriť úplnú zálohu všetkých údajov zo Zariadenia, pretože SPOLOČNOSŤ AVG ODMIETA AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ A POVINNOSTI VO VZŤAHU K STRATE, POŠKODENIU ALEBO OBNOVE ÚDAJOV, PROGRAMOV, POUŽÍVATEĽSKÝCH NASTAVENÍ A ĎALŠÍCH MATERIÁLOV A FUNKCIÍ OVPLYVNENÝCH OSOBNÝMI SLUŽBAMI VRÁTANE STRATY ALEBO POŠKODENIA SPÔSOBENÉHO HRUBOU NEDBALOSŤOU ALEBO NEVEDOMOU NEDBALOSŤOU SPOLOČNOSTI AVG.
(b) Nástroj Podpory. Na žiadosť spoločnosti AVG ju oprávnite stiahnuť a nainštalovať do svojich Zariadení softvérový program (ďalej len„Nástroj Podpory“), ktorý spoločnosti AVG poskytne vzdialený prístup k vášmu Zariadeniu a umožní jej ho ovládať. Nástroj Podpory obsahuje Softvér na účely tejto Zmluvy, pre ktorú sa Obdobie Predplatného končí po príslušnom zásahu Osobnej Podpory. Spoločnosť AVG použije Nástroj Podpory na analýzu, diagnostiku a riešenie závažnejších problémov a/alebo optimalizáciu systému a vynaloží z obchodného hľadiska primerané úsilie s cieľom odstrániť Nástroj Podpory z vašich Zariadení po zásahu.
(c) Heslá. Spoločnosť AVG vám dôrazne odporúča, aby ste si po skončení zásahu Osobnej Podpory zmenili každé heslo, ktoré ste spoločnosti AVG oznámili v priebehu zásahu.
13.3.4. Súkromie.  Tento článok 13.3.4 by mal byť čítaný spoločne s dokumentom spoločnosti AVG Ochrana Osobných Údajov a Prehlásením o súboroch cookie.
(a) Keď požiadate o Osobnú Podporu, prostredníctvom internetového pripojenia môžu byť nasledujúce údaje zhromaždené a zaslané z vášho osobného počítača spoločnosti AVG:
•Informácie, ktoré ste zadali do online rozhrania spoločnosti AVG, keď ste požiadali o Osobnú Podporu;
• Typ a verzia operačného systému a internetového prehliadača, ktorý používate na svojom osobnom počítači;
• Hardvér, ktorý ste pripojili k svojmu osobnému počítaču; a
• Aplikácie, softvér a nástroje, ktoré máte vo svojom osobnom počítači.
(b)Počas zásahu Osobnej Podpory môžu byť z počítača, na ktorom je nainštalovaný Nástroj Podpory alebo softvér, zhromažďované a zabezpečeným pripojením zasielané nasledujúce údaje spoločnosti AVG:
• Nainštalovaný hardvér a periférie
• Nainštalovaný operačný systém;
• Nainštalované programy a aktívne procesy; 
• Údaje súboru protokolu aplikácie a údaje registra;
• Údaje prehliadača, vrátane nastavení bezpečnosti a dočasných súborov;
• Údaje o systéme, ktoré sa týkajú operačného systému, pamäte a miesta na disku, nastavenia brány proxy a záznamov registra Nástroja Podpory či softvéru;
• Stav zabezpečenia (dobré/uspokojivé/slabé) počítača tak, ako ho určí Nástroj Podpory alebo softvér;
• Počet skontrolovaných súborov, nájdených hrozieb a hrozieb opravených Nástrojom Podpory či softvérom;
• Typ nájdených hrozieb;
•Počet a typ zostávajúcich hrozieb, ktoré neboli opravené Nástrojom Podpory alebo softvérom; a
• Či je aktívny firewall;
• Či je antivírusový softvér nainštalovaný, spustený a aktuálny.
(c) Spoločnosť AVG použije zhromaždené informácie na analýzu, diagnostiku a pokus o vyriešenie problému, ktorý sa u vás vyskytol, a optimalizáciu funkcionality svojich produktov. Údaje môžu byť prenesené do pobočky Spoločnosti Skupiny AVG v USA alebo iných krajinách, v ktorých môžu platiť právne predpisy s nižšou mierou ochrany osobných údajov, ako v regióne, v ktorom sa nachádzate (vrátane Európskej únie), ale služba AVG prijala opatrenia, aby boli zhromaždené údaje primerane chránené.
(d) Spoločnosť AVG môže zverejniť zhromaždené údaje v prípade žiadosti orgánu vynucujúceho právne predpisy tak, ako to požadujú či povoľujú právne predpisy, alebo ako reakciu na súdne predvolanie, alebo iné právne konanie. Aby propagovala povedomie, detekciu a prevenciu internetových bezpečnostných rizík môže AVG zdieľať určité anonymné údaje s výskumnými organizáciami a ostatnými poskytovateľmi bezpečnostného softvéru. Spoločnosť AVG môže taktiež využívať anonymné štatistiky, ktoré sú odvodené z týchto údajov, aby sledovala trendy v bezpečnostných rizikách a publikovala o nich správy, a pre účely zlepšovania produktu.
(e) Spoločnosť AVG môže využívať dodávateľov z tretích strán, aby vám dodala súčasti alebo kompletnú Osobnú Podporu. Týmto beriete na vedomie, že takéto tretie strany majú svoje vlastné zásady ochrany súkromia, ktorými sa riadi používanie ich stránok a/alebo služieb.

13.4.    AVG Identity Alert.  Kliknutím na zaškrtávacie políčko a na tlačidlo „ZARADIŤ“ alebo podobné vo výzve, aby ste sa zaradili do služieb AVG Identity Alert, dávate spoločnosti AVG a Spoločnostiam Jej Skupiny, zástupcom, poskytovateľom licencií, predstaviteľom, dodávateľom, distribútorom, predajcom a iným obchodným partnerom, všetkým ostatným zdrojom a dodávateľom dát (ďalej spoločne len „Poskytovatelia“) vrátane, podľa okolností, spoločnosti TransUnion, TransUnion Interactive Inc., Experian, Experian Consumer Direct, a/alebo Equifax a iných agentúr spravujúcich úverové registre, podľa Zákona o Spravodlivom Vykazovaní Informácií o Úveroch v znení neskorších predpisov, „písomné pokyny“, ktorými Poskytovateľov oprávňujete, aby získali (a) údaje z vášho osobného úverového profilu od ktorejkoľvek agentúry spravujúcej úverový register a (b) iné údaje nesúvisiace s úverom, a aby s ohľadom na ne poskytovali monitorovanie a upozornenia. Poskytovateľov oprávňujete, aby takéto informácie (úverové aj neúverové) získavali a monitorovali v súvislosti s AVG Identity Alert a aby poskytovali úverové správy a upozornenia na zmeny v údajoch vášho úverového profilu. 

13.5.    Služba AVG Online Backup; Data Seeding.

Podmienky tohto článku 13.5 sa vzťahujú na všetky aspekty služby AVG Online Backup vrátane súvisiacej služby Data Seeding.

13.5.1. Prihlásenie.  Vďaka používateľskej ponuke a heslu (spoločne ďalej len „Prihlásenie“), ktoré si zvolíte pri registrácii do služby AVG Online Backup, budete môcť vy alebo ktokoľvek iný nahrávať a sťahovať informácie a inak službu využívať. Výlučne a jedine vy nesiete zodpovednosť za zachovanie dôvernosti a bezpečnosti svojho Prihlásenia. Navyše nesiete zodpovednosť a ručíte za všetky aktivity, ku ktorým dôjde pod vašim Prihlásením. Ak sa dozviete o tom, alebo máte čo i len podozrenie, že Tretia Strana neoprávnene používa vaše Prihlásenie alebo že bola bezpečnosť vášho konta inak narušená, okamžite nás o tom musíte informovať. Bez ohľadu na také informovanie však nebudeme za žiadnych okolností zodpovední za žiadnu stratu, ktorá vám vznikne v dôsledku neoprávneného použitia vášho Prihlásenia (či už k takému použitiu dôjde s vaším vedomím či bez neho). Zodpovednosť budete okrem toho niesť aj v prípade, že nám (alebo akejkoľvek tretej strane) vznikne akákoľvek strata alebo škoda v dôsledku vášho konta (bez ohľadu na to, či ste na to dali oprávnenie alebo či ste o tom vedeli).
13.5.2. Data Seeding.  Ak využívate službu Data Seeding, máte povinnosť dodržať nasledovné pokyny spoločnosti AVG vo vzťahu k tejto službe vrátane (i) nadobudnutia pevného disku, disku USB alebo iného vhodného nosiča (ďalej len „Hardvér pre Data Seeding“), (ii) lokálneho zálohovania vašich údajov na nosiči a odoslania Hardvéru pre Data Seeding do zariadení spoločnosti AVG alebo osoby ňou určenej. Zaplatíte všetky výdavky na prepravu a poistenie a ďalšie výdavky na účely prepravy do týchto zariadení a z nich. Ponechávate si vlastnícke právo k Hardvéru na Zdieľanie a údajom a tiež nesiete riziko straty Hardvéru na Zdieľanie aj údajov v ňom uložených.  
13.5.3. Vaše Plnenie, Správanie a Povinnosti
(a) Prehlasujete, ručíte a súhlasíte, že nebudete, priamo alebo nepriamo: (a) falšovať ani skresľovať informácie o svojej totožnosti alebo úmysloch vo vzťahu k akejkoľvek záležitosti súvisiacej so službou AVG Online Backup; (b) odosielať, zverejňovať, prenášať, distribuovať, nahrávať ani zdieľať informácie ani materiály, ktoré (i) sú nezákonné, obscénne, neslušné, sexuálne explicitné, hanlivé, urážlivé, výhražné, diskriminačné vo vzťahu k rase, náboženskému vyznaniu alebo pohlaviu, alebo inak odôvodnene nepríjemné, hrubé alebo neprijateľné; (ii) obsahujú vírus alebo iný škodlivý softvérový kód, alebo program, ktorý by mohol poškodiť prevádzku alebo fungovanie služby AVG Online Backup, prípadne prístup iných osôb, ktoré majú prístup k službe AVG Online Backup, prehliadajú ju alebo používajú; (iii) sú (či už celkom alebo sčasti) falošné, klamlivé, zavádzajúce, nepravdivé, podvodné alebo inak nepríjemné, hrubé alebo neprijateľné, vrátane akýchkoľvek informácií, dokumentov, komunikácie alebo prenosu, ktorý predstavuje, potvrdzuje, podnecuje alebo podporuje páchanie nezákonnej činnosti alebo porušovanie akéhokoľvek miestneho, štátneho, národného alebo príslušného zahraničného zákona, pravidla alebo právneho predpisu vrátane zákonov chrániacich duševné vlastníctvo, osobné práva alebo práva na ochranu súkromia akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby; (iv) porušujú akýkoľvek patent, autorské právo, ochrannú známku, právo vyplývajúce z obchodného tajomstva alebo iné majetkové práva duševného vlastníctva Tretej strany; (v) porušujú akékoľvek zákonné, majetkové alebo nehmotné práva, alebo práva na dôvernosť, alebo ochranu súkromia iných osôb; a (vi) zahŕňajú alebo obsahujú akékoľvek obťažovanie, reklamy, pyramídové schémy a ďalšiu nevyžiadanú komunikáciu.
(b) Nesmiete porušiť ani sa pokúsiť porušiť bezpečnosť služby AVG Online Backup ani siete, systému, servera alebo konta tretej strany, čo zahŕňa okrem iného aj nezapájanie sa do týchto činností: (a) prístup k údajom, adresárom, informáciám, obsahu, materiálom, serverom, kontám, databázam a pod., ku ktorým nedisponujete oprávneným prístupom, (b) vydávanie sa za personál spoločnosti AVG (alebo akúkoľvek inú fyzickú či právnickú osobu) alebo iné predstieranie, (c) pokus o (i) preskúmanie, skenovanie alebo otestovanie zraniteľnosti systému, servera, konta alebo siete, alebo (ii) narušenie bezpečnostných, overovacích alebo autentifikačných opatrení vo vzťahu k čomukoľvek uvedenému, (d) pokus o zasahovanie do služby AVG Online Backup, prístup k tejto službe alebo jej využitie a pokus o jej narušenie alebo vyradenie z činnosti vo vzťahu k akémukoľvek používateľovi, hostiteľovi, kontu alebo sieti vrátane prostredníctvom preťaženia, „zaplavenia“, „bombardovania e-mailami“, útokov „zamietnutia služby“ alebo „zrútenia“, (e) falšovanie akejkoľvek hlavičky paketu TCP/IP alebo akejkoľvek časti informácií záhlavia v akomkoľvek e-maile alebo príspevku, (f) podniknutie akýchkoľvek krokov s cieľom získať služby, na ktoré nemáte oprávnenie, alebo (g) pokus o využitie názvu konta alebo osoby inej strany bez jej predchádzajúceho súhlasu. Okrem toho sa nesmiete pokúsiť o žiadny úkon smerujúci k obídeniu alebo pozmeneniu spôsobu merania alebo účtovania služby AVG Online Backup pre akéhokoľvek Používateľa. Porušenie týchto zásad a narušenie bezpečnosti služby AVG Online Backup môže mať za následok občianskoprávnu alebo trestnoprávnu zodpovednosť porušujúcej strany.
13.5.4. Pozastavenie Služby. Spoločnosť AVG môže pozastaviť alebo zrušiť (celkom alebo sčasti) službu AVG Online Backup alebo váš prístup k nej kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu (alebo aj bezdôvodne) bez upozornenia 5 dní vopred a bez akejkoľvek zodpovednosti voči vám alebo Tretej Strane (pričom však v prípade, že spoločnosť AVG dočasne pozastaví službu AVG Online Backup alebo vaše využívanie tejto služby bez príčiny alebo bezdôvodne, nebudete platiť za obdobie, počas ktorého ste nemali prístup k službe AVG Online Backup bez vlastného zavinenia), a ak spoločnosť AVG zruší službu AVG Online Backup alebo vaše využívanie tejto služby, podľa vlastného uváženia vám buď (a) vráti poplatky, ktoré ste jej zaplatili vo vzťahu k nevypršanej časti služieb AVG Online Backup, úmerne rozloženej v príslušnom Licenčnom Období, alebo (b) udelí licenciu na v zásade podobný produkt na zvyšok Licenčného Obdobia.
13.5.5. Zrieknutie sa Záruk a Obmedzenia. Bez obmedzenia ostatných ustanovení tejto Zmluvy:
(a) SLUŽBA AVG ONLINE BACKUP SA POSKYTUJE „TAK, AKO JE“ A „AKO JE K DISPOZÍCII“ BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU. BEZ OBMEDZENIA PREDCHÁDZAJÚCEHO USTANOVENIA PLATÍ, ŽE SPOLOČNOSŤ AVG SA TÝMTO ZRIEKA AKEJKOĽVEK ZÁRUKY ZA TO, ŽE SLUŽBA AVG ONLINE BACKUP SPĹŇA PRÍSLUŠNÉ POŽIADAVKY SARBANESOVHO-OXLEYHO ZÁKONA Z ROKU 2002 (V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV), ZÁKONA O PRENOSNOSTI ZDRAVOTNÉHO POISTENIA A ZODPOVEDNOSTI (HIPAA) (V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV), GRAMMOVHO-LEACHOVHO-BLILEYHO ZÁKONA (V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV), AKO AJ ĎALŠÍCH ZÁKONOV, PRAVIDIEL A PRÁVNYCH PREDPISOV. 
(b) SPOLOČNOSŤ AVG ANI JEJ DODÁVATELIA NIE SÚ V ŽIADNOM PRÍPADE A ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NIJAKO (A BEZ OHĽADU NA DOMNELÝ ZÁKLAD ZODPOVEDNOSTI, VYPLÝVAJÚCI ČI UŽ ZO ZMLUVY, TRESTNÉHO ČINU, OBJEKTÍVNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO Z INÉHO) ZODPOVEDNÍ (HOCI VEDELI O MOŽNOSTI VZNIKNUTIA TAKÝCH ŠKÔD ALEBO BOLI NA ŇU UPOZORNENÍ) ZA: (1) AKÚKOĽVEK STRATU ÚDAJOV ALEBO HARDVÉRU NA ZDIEĽANIE; ANI (2) AKÉKOĽVEK POŠKODENIE ÚDAJOV ALEBO HARDVÉRU NA ZDIEĽANIE. 

13.6. CloudCare a Managed Workplace.

Podmienky tohto článku 13.6 sa uplatňujú v prípade, že vám z Príslušných Podmienok vyplýva oprávnenie používať pri poskytovaní Riadených Služieb Tretím Stranám CloudCare alebo Managed Workplace.

13.6.1. Dodatočné Definície.
Pojem AVG Business Service znamená podľa kontextu Služby HD a/alebo Služby NOC.
Pojem Zákazník znamená Tretiu Stranu, ktorej poskytujete alebo chcete poskytovať Služby Poskytovateľa Riadených Služieb
Služby HD sú služby technickej podpory, ktoré spoločnosť AVG alebo jej Tretia Strana poskytujú vám v prospech jedného alebo viacerých Zákazníkov, v každom prípade tak, ako sú opísané na Portáli AVG a ako ich spoločnosť AVG môže z času na čas upraviť.
Pojem Teritórium Poskytovateľa Riadených Služieb znamená geografickú oblasť uvedenú v Príslušných Podmienkach.
Služby NOC sú služby vzdialeného monitorovania a riadenia Zariadenia, ktoré spoločnosť AVG alebo jej Tretia Strana poskytujú vám v prospech jedného alebo viacerých Zákazníkov, v každom prípade tak, ako sú opísané na Portáli AVG a ako ich spoločnosť AVG môže z času na čas upraviť.
Pojem Zmluva o Poskytovaní Služieb znamená zmluvu medzi vami a Zákazníkom, v ktorej sa okrem iného jasne stanovuje, aké Služby ste sa zaviazali poskytovať Zákazníkovi.
13.6.2. Udelenie Licencie: Spoločnosť AVG vám s výhradou Článku 2 a ďalších ustanovení tejto Zmluvy udeľuje obmedzenú, nevýhradnú a neprenosnú licenciu používať Softvér na poskytovanie Služieb Poskytovateľa Riadených Služieb Zariadeniam Zákazníkov uvedených v Príslušných Podmienkach, po dobu Licenčného Obdobia (bez práva na jej udelenie ďalej) v danom Teritóriu.
13.6.3. Služby spoločnosti AVG. Spoločnosť AVG vám bude v závislosti od podmienok tejto Zmluvy poskytovať Služby vrátane príslušných služieb Podpory AVG a AVG Business Services v prospech vašich Zákazníkov  a do rozsahu a počas daných Licenčných Období. Spoločnosť AVG nebude poskytovať Služby priamo žiadnej Tretej Strane, pokiaľ sa to v tejto Zmluve výslovne neuvádza, alebo pokiaľ sa na tom nedohodnú Zmluvné Strany.
13.6.4. Vaše povinnosti. V závislosti na zmluvných podmienkach tejto Zmluvy ste povinní:
(a) Za každých okolnosti zabezpečiť, aby boli účinné dostatočné Príslušné Podmienky na pokrytie príslušného využívania Softvéru a Služieb Zákazníkmi a vami a na opodstatnenú žiadosť spoločnosti AVG príležitostne potvrdíte, že si plníte a naďalej si budete plniť povinnosti vyplývajúce z tohto článku 13.6.4 písm. (a).
(b) Vyžadovať, aby (i) každý Zákazník (vrátane v príslušnom rozsahu vás) prijímajúci Softvér uzatvoril príslušnú verziu tejto Licenčnej Zmluvy s Koncovým Používateľom, alebo sa ňou inak zaviazal, (ii) každý Zákazník, ktorému ste sa zaviazali poskytovať Služby, uzatvoril Zmluvu o Poskytovaní Služieb, alebo sa ňou inak zaviazal. Bez obmedzenia predchádzajúceho ustanovenia platí, že Licenčnú Zmluvu s Koncovým používateľom môžete prijať v mene Zákazníka len do rozsahu, do akého vás na to Zákazník výslovne oprávnil v Zmluve o Poskytovaní Služieb alebo inak. Táto Zmluva o Poskytovaní Služieb bude (i) obsahovať ustanovenia, ktoré chránia záujmy spoločnosti AVG prinajmenšom tak ako články 7, 8 a 9 tejto Zmluvy, a v prípade, že Služby zahŕňajú aj službu AVG Online Backup, aj ako článok 13.5 tejto Zmluvy, a (ii) výslovne oprávňovať vás a spoločnosť AVG reprodukovať, prenášať, uchovávať a spracúvať údaje a informácie Zákazníka pri poskytovaní Služieb.
(c) V rámci vzťahu medzi vami a spoločnosťou AVG niesť výlučnú zodpovednosť za (i) plnenie si povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o Poskytovaní Služieb, (ii) zabezpečenie, že vy aj všetci Zákazníci budú dodržiavať všetky príslušné Právne Predpisy týkajúce sa monitorovania zamestnancov a ďalších Tretích Strán a ich príslušných Zariadení, (iii) plnenie úloh a záväzku prideleného každou Objednávkou a (iv) zrušenie Služieb a odstránenie Softvéru zo všetkých Zariadení, na ktorých bol nainštalovaný, alebo zabezpečenie, aby tak urobil Zákazník, na konci príslušného Licenčného Obdobia.
(d) Vo vzájomne vyhovujúcom čase (i) v priebehu Obdobia Platnosti uvoľniť svoj personál obsluhujúci predaj na školenie týkajúce sa Softvéru a (ii) v priebehu Obdobia Platnosti (a) uvoľniť svoj technický personál na školenie v oblasti inštalácie Softvéru a podpory k nemu a (b) uvoľniť svoj školiaci personál na lekcie „školení školiteľa“. Pokiaľ sa Zmluvné Strany nedohodnú inak, všetky uvedené školenia sa budú uskutočňovať v angličtine cez internet.
(e) Nebudete aktívne predávať ani propagovať Služby Poskytovateľa Riadených Služieb mimo Teritória, ani to nepovolíte Tretej Strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti AVG, pričom však súhlas nepotrebujete na prijatie nevyžiadaných objednávok z oblasti mimo Teritória ani na Poskytnutie Riadených Služieb v lokalitách mimo Teritória v zmysle Zmluvy o Poskytovaní Služieb, ak takéto Riadené Služby sprevádzajú Riadené Služby poskytované Zákazníkovi v rámci Teritória, alebo ak sa centrála príslušného Zákazníka nachádza v Teritóriu. (f) Počas Obdobia a tri roky po ňom, a budete uchovávať úplné a presné záznamy týkajúce sa používania Softvéru. Spoločnosť AVG alebo jej zástupca môže skontrolovať vaše záznamy výhradne na účel overenia dodržiavania tejto Zmluvy z vašej strany najviac raz za dvanásť mesiacov. Takáto kontrola sa vykoná počas riadneho pracovného času vo vašich priestoroch a nebude neprimerane zasahovať do vašej obchodnej činnosti. Ak by takáto kontrola odhalila používanie bez licencie nad rámec 10 % zakúpených licencií, spoločnosť AVG vám môže vyúčtovať všetky takéto nelicencované použitia pri sadzbe 120 % svojich v danej dobe aktuálnych cien.
13.6.5. Dodržiavanie Právnych Predpisov a Zásad.
(a) Na vlastné náklady budete dodržiavať všetky Právne Predpisy, ktoré sa vzťahujú na vaše povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo z nich vyplývajú, a to vrátane príslušných Právnych Predpisov týkajúcich sa ochrany súkromia a bezpečnosti.
(b) Pri výbere svojich zamestnancov, zástupcov a vedúcich pracovníkov uplatníte primeraný úsudok a náležite ich zaškolíte a budete monitorovať ich aktivity s cieľom zabezpečiť dodržiavanie tejto Zmluvy a všetkých príslušných Právnych Predpisov.
(c) Týmto potvrdzujete, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že vaši vlastníci, riaditelia, vedúci pracovníci, zamestnanci ani zástupcovia priamo ani nepriamo nezaplatili, nezaplatia a ani neprisľúbili ani neprisľúbia zaplatiť žiadne prostriedky, ani neposkytli, neposkytnú a ani neprisľúbili ani neprisľúbia poskytnúť nič hodnotné Štátnemu Orgánu, verejným činiteľom, politickým stranám ani kandidátom na politickú funkciu na účely získania alebo udržania si obchodov či zabezpečenia si neoprávneného zvýhodnenia, ani inej fyzickej ani právnickej osobe, pokiaľ by takáto platba bola v rozpore s Príslušnými Predpismi.
 
Posledná aktualizácia: 17. septembra 2015
Prejsť na obsah stránky Prejsť na ponuku