Licenčná zmluva s koncovým používateľom

Pozorne si prečítajte zmluvné podmienky tejto Licenčnej zmluvy s koncovým používateľom (ďalej ako „Zmluva“) pred použitím Riešenia (definovaného nižšie). Toto je právne záväzná zmluva so spoločnosťou Avast Software s.r.o. (spoločnosť založená podľa právneho poriadku Českej republiky), ak sa jedná o Riešenia so značkou „AVAST“, spoločnosťou AVG Netherlands BV (spoločnosť založená podľa právneho poriadku Holandska), ak sa jedná o Riešenia so značkou „AVG“ alebo so spoločnosťou Privax Limited (spoločnosť založená podľa právneho poriadku Anglicka a Walesu), ak sa jedná o Riešenia označené „HIDE MY ASS!“ alebo „HMA!“ (spoločnosti Avast Software s.r.o., AVG Netherlands BV a Privax Limited, podľa toho, ktorá je príslušná, sa jednotlivo označujú ako „Dodávateľ“). Vyjadrením súhlasu elektronickými prostriedkami, inštaláciou tohto Riešenia alebo používaním tohto Riešenia prijímate všetky zmluvné podmienky tejto Zmluvy vo vašom mene a v mene akéhokoľvek subjektu alebo osoby, ktorú zastupujete, alebo pre Zariadenie ktorej zaobstarávate Riešenia od Dodávateľa (súhrnne označované ako „vy“). Ak nesúhlasíte so zmluvnými podmienkami tejto Zmluvy, nepokračujte v procese inštalácie a vymažte alebo zničte všetky kópie Riešenia, ktoré vlastníte.

Táto Zmluva sa vzťahuje na vaše používanie určitého softvéru alebo služieb (vrátane akýchkoľvek ich vylepšení alebo aktualizácií) poskytovaných Dodávateľom (jednotlivo označovaných ako „Riešenie“) a akúkoľvek súvisiacu Dokumentáciu. V rámci tejto Zmluvy znamená pojem „Dokumentácia“ akékoľvek používateľské príručky a pokyny, ktoré Dodávateľ poskytuje spoločne s Riešením a pojem „Príslušné podmienky“ znamená súhrnne Obdobie predplatného spoločne s typmi Zariadení, Povoleným počtom zariadení, inými obmedzeniami podľa časti 2, Dokumentáciou alebo dokumentáciou o transakcii, na základe ktorej ste získali dané Riešenie. Táto Zmluva má prednosť pred akýmikoľvek zmluvami, ktoré ste predtým uzavreli v súvislosti s predošlými verziami Riešenia, a nahrádza ich.

Dodávateľ môže Zmluvu kedykoľvek zmeniť prostredníctvom oznámenia, ktoré vám v súlade so Zmluvou predloží, pričom vaše pokračujúce používanie Riešenia alebo rozhodnutie nežiadať o vrátenie úhrady zaň kedykoľvek v priebehu 30 dní po predložení oznámenia sa bude považovať za váš súhlas so zmenou Zmluvy. Dodávateľ môže ďalšie používanie Riešení, ktoré ste si v minulosti zakúpili, podmieniť vaším súhlasom s touto zmenenou Zmluvou. Ak odmietnete vysloviť súhlas so zmenou tejto Zmluvy, Dodávateľ vám môže ukončiť používanie dotknutých Riešení, pričom v tomto prípade vám môže byť vrátená úhrada Poplatkov za Riešenia (pomerne za nevypršanú alebo nevyužitú časť Obdobia predplatného) postupom podľa pokynov na adrese https://www.avast.com/sk-sk/faq.php?article=AVKB24#idt_0440 (ak je Dodávateľom spoločnosť Avast Software s.r.o) alebo https://support.avg.com/SupportArticleView?l=en&urlName=What-is-AVG-refund-policy (ak je Dodávateľom spoločnosť AVG Netherlands BV) alebo www.hidemyass.com/legal/refunds (ak je Dodávateľom spoločnosť Privax Limited).

1. Licencia

Dodávateľ vám udeľuje nevýhradnú licenciu na používanie Riešenia a Dokumentácie na dohodnuté obdobie uvedené v Príslušných podmienkach, vrátane akýchkoľvek rozšírení alebo predĺžení (ďalej ako „Obdobie predplatného“), za predpokladu, že súhlasíte so zmluvnými podmienkami tejto Zmluvy.

2. Dovolené použitie Riešenia

2,1. Riešenie môžete nainštalovať a používať maximálne na dohodnutom počte (ďalej ako „Povolený počet zariadení“) mobilných telefónov, smartfónov, tabletov, zariadení v mobilnej sieti alebo iných mobilných zariadení (každé jednotlivo ďalej ako „Mobilné zariadenie“), osobných počítačov, zariadení pripojených k internetu, alebo iných zariadení kompatibilných s Riešením (vrátane každého jednotlivého Mobilného zariadenia označeného ako „Zariadenie“) uvedenom v Príslušných podmienkach alebo na ich podporu, a to výhradne:

2.1.1. v prípade Riešení, ktoré Dodávateľ predurčí na použitie v spoločnostiach, obchodné použitie alebo použitie v podnikoch (každé jednotlivo ďalej ako „Podnikové riešenie“) vami alebo vašimi pridruženými subjektmi (subjekty, ktoré vás kontrolujú, ktoré vy kontrolujete alebo pod spoločnou kontrolou s vami) na interné podnikové účely. V prípade akéhokoľvek použitia Podnikového riešenia zo strany vašich pridružených subjektov zodpovedáte za dodržiavanie tejto Zmluvy zo strany vašich pridružených subjektov a porušenie zo strany akéhokoľvek pridruženého subjektu bude považované za porušenie z vašej strany. Akýmikoľvek povinnosťami stanovenými touto Zmluvou je Dodávateľ viazaný výhradne vo vzťahu k vám, a nie vo vzťahu k vašim pridruženým subjektom, ktoré používajú Podnikové riešenie na základe tejto Zmluvy.
2.1.2. v prípade všetkých ostatných riešení (každé jednotlivo ďalej ako „Spotrebiteľské riešenie“) vami alebo členmi vašej domácnosti na osobné, nekomerčné účely.

2.2. Taktiež ste oprávnení vytvoriť si jednu záložnú kópiu Riešenia.

2.3. Za predpokladu, že je Riešenie nakonfigurované na sieťové použitie, ste oprávnení nainštalovať a používať Riešenie na jednom alebo viacerých súborových serveroch s cieľom používania v jednej lokálnej sieti na jeden z nasledujúcich účelov (ale nie na oba):

2.3.1. buď trvalá inštalácia Riešenia na pevný disk či iné úložné zariadenie, maximálne pre Povolený počet zariadení, alebo
2.3.2. používanie Riešenia prostredníctvom takejto jednej lokálnej siete, za predpokladu, že počet rôznych Zariadení, na ktorých sa Riešenie bude používať, neprekročí Povolený počet zariadení.

2.4. INÉ VAŠE POUŽÍVANIE RIEŠENIA, NEŽ JE VÝSLOVNE POVOLENÉ TÝMTO ČLÁNKOM ALEBO AKÝKOĽVEK ĎALŠÍ PREDAJ, ČI ĎALŠIA DISTRIBÚCIA RIEŠENIA PREDSTAVUJE PODSTATNÉ PORUŠENIE TEJTO ZMLUVY A MÔŽE PORUŠOVAŤ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY O OCHRANE AUTORSKÝCH PRÁV.

3. Upgrady a aktualizácie

Dodávateľ môže príležitostne v priebehu Obdobia predplatného a bez vášho samostatného povolenia alebo súhlasu zavádzať aktualizácie či náhrady ktoréhokoľvek Riešenia a v dôsledku tohto zavedenia nemusíte mať možnosť príslušné Riešenie alebo Zariadenie (alebo určité funkcie Zariadenia) používať, pokým aktualizácia nebude plne inštalovaná alebo aktivovaná. Pre všetky účely v rámci tejto Zmluvy sa aktualizácie považujú za súčasť Riešenia. Aktualizácie môžu zahŕňať tak doplnenia, ako aj odstránenia akýchkoľvek konkrétnych prvkov a funkcií, ktoré Riešenie ponúka, alebo ich môžu celkom nahradiť, pričom obsah a funkcie aktualizovaného Riešenia zostávajú výhradne na uvážení Dodávateľa. Dodávateľ alebo vaše Zariadenie vám nemusí ponúknuť možnosť odmietnuť alebo odložiť aktualizácie, ale v každom prípade si budete musieť stiahnuť alebo povoliť inštaláciu všetkých dostupných aktualizácií, aby ste Riešenie maximálne využili. Dodávateľ môže pozastaviť poskytovanie podpory pre Riešenie, dokiaľ nebudete súhlasiť so všetkými aktualizáciami a nenainštalujete ich. Dodávateľ určí vhodnosť a načasovanie aktualizácií na základe svojho výhradného uváženie a nenesie žiadnu povinnosť vám akékoľvek aktualizácie sprístupňovať. Dodávateľ môže výhradne podľa vlastného uváženia prestať poskytovať aktualizácie pre všetky ostatné verzie Riešenia okrem najnovšej verzie alebo aktualizácie, ktoré podporujú používanie Riešenia v spojení s akýmikoľvek verziami operačných systémov, e-mailových programov, prehľadávacích programov a iného softvéru, na prevádzku s ktorými bolo Riešenie navrhnuté.

4. Vlastnícke práva

4.1. Riešenie a Dokumentácia sú duševným vlastníctvom Dodávateľa a sú chránené príslušnými právnymi predpismi o ochrane autorských práv, ustanoveniami medzinárodných zmlúv a inými príslušnými právnymi predpismi krajiny, v ktorej sa Riešenie používa. Štruktúra, usporiadanie a kód Riešenia sú cenným obchodným tajomstvom a dôvernými informáciami Dodávateľa. V rozsahu, v ktorom uvediete Dodávateľovi akékoľvek komentáre alebo návrhy týkajúce sa Riešenia, udeľujete Dodávateľovi právo a licenciu na uchovávanie a použitie akýchkoľvek takýchto komentárov alebo návrhov v našich súčasných alebo budúcich produktoch či službách, bez toho, aby vám bola poskytnutá ďalšia kompenzácia a bez vášho súhlasu s takýmto uchovávaním alebo používaním.

4.2. Okrem prípadov uvedených v tejto Zmluve nezískavate na základe držby, inštalácie a používania Riešenia žiadne oprávnenia alebo právne tituly k akýmkoľvek právam duševného vlastníctva k Riešeniu alebo Dokumentácii. Všetky práva k Riešeniu a Dokumentácii vrátane všetkých súvisiacich autorských práv, patentov, obchodných tajomstiev, obchodných známok a ostatných práv duševného vlastníctva si vyhradzuje Dodávateľ.

5. Obmedzenia

5.1. Riešenie ani Dokumentáciu nie ste oprávnení, okrem spôsobov stanovených v článku 2 tejto Zmluvy, kopírovať alebo používať. Nesmiete, ani nesmiete akejkoľvek tretej strane povoliť: (i) používať akékoľvek licenčné číslo, kombináciu používateľského mena a hesla alebo iný autorizačný kód, či iné autorizačné číslo dodané Dodávateľom v súvislosti s akýmkoľvek Riešením na vyššom počte Zariadení, než je počet stanovený v Príslušných podmienkach, (ii) sprístupniť akékoľvek licenčné číslo, kombináciu používateľského mena a hesla alebo iný autorizačný kód, či iné autorizačné číslo žiadnej strane, okrem Dodávateľa alebo určených zástupcov Dodávateľa, (iii) okrem prípadov, kedy to výslovne povoľujú právne predpisy, (A) spätne konštruovať, rozkladať, dekompilovať, prekladať, rekonštruovať, transformovať alebo extrahovať akékoľvek Riešenie, alebo akúkoľvek časť Riešenia (okrem iného vrátane akýchkoľvek súvisiacich podpisov malware a postupov na detekciu malware) ani (B) meniť, modifikovať alebo inak pozmeňovať akékoľvek Riešenie (okrem iného vrátane akýchkoľvek súvisiacich podpisov malware a postupov na detekciu malware), (iv) publikovať, ďalej predávať, distribuovať, vysielať, prenášať, oznamovať, prevádzať, dávať do zálohy, prenajímať, spoločne využívať alebo poskytovať podlicenciu na akékoľvek Riešenie, (v) okrem prípadov, ako to výslovne táto Zmluva alebo Príslušné podmienky výslovne povoľujú, umožňovať žiadnej tretej strane prístup k akémukoľvek Riešeniu alebo jeho využívanie správou zariadení tretej strany, alebo udeliť akejkoľvek tretej strany prístup k Riešeniu či umožniť Riešenie používať na poskytovanie služieb servisnej kancelárie, časového zdieľania, služieb predplatného, alebo aplikácií ani na žiadnom inom podobnom princípe, (vi) používať akékoľvek Riešenie na poskytovanie alebo vytvorenie produktu či služby, ktorá konkuruje Riešeniu, (vii) používať akékoľvek Riešenie spôsobom, ktorý porušuje zverejnené zásady Dodávateľa o prípustnom používaní, (viii) používať alebo pokúšať sa používať akékoľvek riešenie na nahrávanie, uchovávanie alebo prenášanie akýchkoľvek dát, informácií alebo materiálov, ktoré: porušujú práva duševného vlastníctva alebo iné práva tretích strán, obsahujú akékoľvek nezákonné, škodlivé, výhražné, hanlivé či inak nevhodné materiály akéhokoľvek druhu, alebo akýmkoľvek spôsobom poškodzovať, znemožňovať či ovplyvňovať fungovanie Riešenia, (ix) získať alebo pokúšať sa získať neoprávnený prístup k akémukoľvek Riešeniu alebo k sieťam, ktoré sú k nemu pripojené, alebo k obsahu uchovávanému či doručovanému jeho prostredníctvom, a to akýmkoľvek spôsobom, vrátane hackerských útokov, zastierania alebo snahy o obídenie či prekonanie akýchkoľvek firewallov či iných technologických, alebo iných ochranných, alebo bezpečnostných opatrení, (x) testovať alebo porovnávať akékoľvek Riešenie ani publikovať výsledky jeho testovania alebo porovnávania bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa, alebo (xi) mariť alebo obchádzať, pokúšať sa mariť či obchádzať alebo povoľovať, či pomáhať akejkoľvek tretej strane, aby marila alebo obchádzala kontrolu inštalácie alebo používania kópií akéhokoľvek Riešenia.

5.2. Niektoré Riešenia poskytujú vám alebo inému používateľovi administrátorské výsady, ktoré môžu okrem iného administrátorovi umožniť monitorovanie iných Zariadení a/alebo stavu Riešení umiestnených v iných Zariadeniach, napríklad vrátane stavu licencie, oznámení a odkazov Riešenia. Vyhlasujete a zaručujete, že administrátorské výsady budete uplatňovať len vo vzťahu k Zariadeniam a Riešeniam, pre ktoré na to máte oprávnenie, a nie na iné účely. Vyhlasujete a zaručujete tiež, že máte oprávnenie vyjadriť súhlas s touto Zmluvou v mene vlastníkov a používateľov uvedených administrovaných Zariadení a týmto v ich mene so Zmluvou súhlasíte.

5.3. Niektoré Riešenia vám môžu dávať možnosť publikovať alebo verejne zdieľať obsah, ktorý ste vytvorili alebo získali z iných zdrojov (ďalej len „Používateľský obsah“). Zachovávate si všetky práva duševného vlastníctva, ktorých držiteľom už ste podľa platných zákonov vo vzťahu k Používateľskému obsahu, ktorý publikujete alebo zdieľate prostredníctvom Riešenia, pod podmienkou dodržania práv, licencií a iných podmienok vyplývajúcich z tejto Zmluvy, vrátane akýchkoľvek základných práv iných osôb na Používateľský obsah, ktorý môžete používať alebo upravovať. Dodávateľovi udeľujete nevýhradné, neobmedzené, bezpodmienečné, neobmedzené, celosvetové, neodvolateľné, trvalé a bezplatné právo a licenciu na používanie, kopírovanie, zaznamenávanie, šírenie, reprodukovanie, poskytovanie, predaj, ďalší predaj, udeľovanie podlicencií (cez viacero úrovní), upravovanie, zobrazovanie, verejné prevádzkovanie, prenos, publikovanie, vysielanie, preklad, vytváranie odvodených diel a iné využívanie celého Používateľského obsahu, ktorý zverejníte alebo zdieľate prostredníctvom Riešenia alebo akejkoľvek jeho časti (a diel z neho odvodených) akýmkoľvek spôsobom výhradne za účelom poskytovania Riešení podľa tejto Zmluvy. Vždy, keď publikujete alebo zdieľate akýkoľvek Používateľský obsah, prehlasujete a ručíte za to, že ste dosiahli aspoň vek plnoletosti v štáte svojho pobytu, a že ste rodič alebo zákonný zástupca, alebo máte všetky náležité súhlasy rodiča alebo zákonného zástupcu, každej neplnoletej osoby, ktorá je zobrazená v akomkoľvek Používateľskom obsahu, ktorý publikujete alebo zdieľate, alebo k nemu prispela, a že so zreteľom na tento Používateľský obsah: (i) ste jeho výhradným autorom a majiteľom práv duševného vlastníctva a iných práv k tomuto Používateľskému obsahu alebo máte zákonné právo ho publikovať alebo zdieľať a udeliť Dodávateľovi právo používať ho tak, ako je uvedené v tomto článku, a to všetko bez toho, aby mal Dodávateľ akúkoľvek povinnosť získať súhlas akejkoľvek tretej strany, a bez toho, aby Dodávateľovi vznikol akýkoľvek záväzok alebo zodpovednosť za škodu, (ii) je presný, (iii) neoprávnene nezasahuje a s ohľadom na jeho povolené používanie a využívanie Dodávateľom podľa ustanovení tejto Zmluvy nebude neoprávnene zasahovať do žiadnych práv duševného vlastníctva alebo iných práv akejkoľvek tretej strany, a (iv) neporuší túto Zmluvu ani nespôsobí žiadnej osobe ujmu alebo škodu.

6. Obmedzená záruka, zrieknutie sa záruk a vylúčenie zodpovednosti

6,1. S výhradou zvyšnej časti tohto článku 6 vám Dodávateľ ručí za to, že Riešenie bude fungovať alebo bude vykonané v súlade s Dokumentáciou po dobu tridsiatich (30) dní po tom, ako Riešenie po prvýkrát obdržíte. Za účelom uplatnenia reklamácie musíte dodržiavať pokyny poskytnuté zdrojom, od ktorého ste si zakúpili Riešenie. Ak Riešenie nefunguje v súlade s Dokumentáciou, celková a výhradná zodpovednosť Dodávateľa a jeho distribútorov a zástupcov a váš jediný a výhradný nárok na nápravu bude obmedzený podľa výberu Dodávateľa buď na: (i) výmenu Riešenia, alebo (ii) vrátenie Riešenia s náhradou poplatkov a úhrad, ktoré ste zaplatili za Riešenie (ďalej ako „Poplatky“). Táto záruka sa vzťahuje len na pôvodne dodané Riešenie a nevzťahuje sa na aktualizácie alebo chyby spôsobené kombinovaním, prevádzkou alebo používaním Riešenia so softvérom, hardvérom alebo inými materiálmi, ktoré nedodal Dodávateľ, alebo Zariadeniami, softvérom alebo inými materiálmi, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami Dodávateľa stanovenými v Dokumentácii.

6.2. DODÁVATEĽ A JEHO DISTRIBÚTORI A ZÁSTUPCOVIA NERUČIA A ANI NEMÔŽU RUČIŤ ZA FUNGOVANIE ALEBO VÝSLEDKY, KTORÉ MÔŽETE DOSIAHNUŤ POUŽÍVANÍM AKÉHOKOĽVEK RIEŠENIA ALEBO DOKUMENTÁCIE. NÁROK NA NÁPRAVU V TOMTO ČLÁNKU PREDSTAVUJE JEDINÝ A VÝLUČNÝ NÁROK NA NÁPRAVU V DÔSLEDKU PORUŠENIA ZÁRUKY ZO STRANY DODÁVATEĽA ALEBO JEHO DISTRIBÚTOROV ČI ZÁSTUPCOV. S VÝHRADOU VYŠŠIE UVEDENEJ OBMEDZENEJ ZÁRUKY SA RIEŠENIE POSKYTUJE „TAK, AKO JE“ A DODÁVATEĽ A JEHO DISTRIBÚTORI A ZÁSTUPCOVIA NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY A V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÁVNYMI PREDPISMI SA ZRIEKAJÚ VŠETKÝCH PODMIENOK A ZÁRUK, KTORÉ SÚ STANOVENÉ ZÁKONMI, ZVYKOVÝM PRÁVOM, JUDIKATÚROU ALEBO INÝMI PRÁVNYMI TEÓRIAMI, OKREM INÉHO VRÁTANE PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK ČI PODMIENOK NEPORUŠOVANIA PRÁV TRETÍCH STRÁN, PREDAJNOSTI, VHODNEJ KVALITY ČI VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. DODÁVATEĽ NERUČÍ ZA TO, ŽE PREVÁDZKA RIEŠENÍ BUDE NEPRERUŠENÁ ALEBO BEZCHYBNÁ, ŽE RIEŠENIA BUDÚ RIADNE FUNGOVAŤ NA AKOMKOĽVEK DANOM ZARIADENÍ ALEBO S AKOUKOĽVEK KONKRÉTNOU KONFIGURÁCIOU HARDVÉRU A/ALEBO SOFTVÉRU, ALEBO ŽE RIEŠENIA BUDÚ POSKYTOVAŤ ÚPLNÚ OCHRANU INTEGRITY VYBRANÝCH DÁT, INFORMÁCIÍ ALEBO OBSAHU, ULOŽENÝCH ALEBO PRENÁŠANÝCH CEZ INTERNET.

6.3. BEZ OHĽADU NA AKÉKOĽVEK INÉ USTANOVENIE TEJTO ZMLUVY SA VÁM VŠETKY RIEŠENIA, KTORÉ SA POSKYTUJÚ BEZ POPLATKOV (VRÁTANE RIEŠENÍ POSKYTOVANÝCH AKO „ZDARMA“, „SKÚŠOBNÉ VERZIE“ ALEBO „BETA“ RIEŠENIA), POSKYTUJÚ NA PRINCÍPE „AKO SÚ“, „SO VŠETKÝMI CHYBAMI“ A „AKO SÚ K DISPOZÍCII“, BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU A BEZ PODPORY ALEBO INÝCH SLUŽIEB OD DODÁVATEĽA.

6.4. Dodávateľ sa zrieka všetkej zodpovednosti za Riešenie, vrátane akýchkoľvek škôd či zodpovednosti vyplývajúcich zo straty či narušenia dát, ktoré Riešenie spôsobí. Dodávateľ neposkytuje žiadnu záruku, že vaše dáta budú uchované bezpečne alebo zabezpečene. Riešenie môže vykonávať zmeny vo vašom Zariadení, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť jeho funkčnosť, ako napríklad vymazať súbory systému alebo aplikácií, ktoré Riešenie (správne alebo nesprávne) identifikovalo ako infikované. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že v dôsledku používania Riešenia z vašej strany môžu nastať takéto zmeny vo vašom Zariadení. Riešenie nie je odolné voči poruchám a ako také nie je navrhnuté za účelom použitia v nebezpečných prostrediach, v ktorých sa vyžaduje bezpečné fungovanie pri poruche.

6.5. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÁVNYMI PREDPISMI NEBUDÚ DODÁVATEĽ ANI ŽIADNA SPOLOČNOSŤ, KTORÁ KONTROLUJE, JE KONTROLOVANÁ ALEBO JE POD SPOLOČNOU KONTROLOU S DODÁVATEĽOM (SPOLOČNE OZNAČOVANÉ AKO „SKUPINA DODÁVATEĽA“) ALEBO JEHO PRÍSLUŠNÍ ZÁSTUPCOVIA, POSKYTOVATELIA LICENCIÍ, PREDSTAVITELIA, DODÁVATELIA, DISTRIBÚTORI, PREDAJCOVIA, OPERÁTORI BEZDRÔTOVEJ SIETE, CEZ KTORÚ SA RIEŠENIE POSKYTUJE, ANI INÍ OBCHODNÍ PARTNERI V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ VOČI VÁM ANI AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANE ZA ŽIADNE NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, TRESTNÉ ALEBO OSOBITNÉ ŠKODY, BEZ OHĽADU NA PRÍČINU ALEBO TEÓRIU ZODPOVEDNOSTI, ANI ZA ŽIADNE ŠKODY (PRIAME ALEBO NEPRIAME) UTRPENÉ V DÔSLEDKU OBCHODNEJ STRATY, STRATY ZISKU ALEBO PRÍJMOV, STRATY SÚKROMIA, STRATY MOŽNOSTI POUŽÍVAŤ AKÉKOĽVEK ZARIADENIE ALEBO RIEŠENIE (OKREM INÉHO VRÁTANE PREDMETNÉHO RIEŠENIA), NÁKLADOV NA ZAOBSTARANIE NÁHRADNÉHO ALEBO NAHRÁDZAJÚCEHO TOVARU A SLUŽIEB, PRERUŠENIA PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI, STRATY OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ, ANI ZA INÉ FINANČNÉ STRATY, ZAKLADAJÚCE SA NA TEJTO ZMLUVE ALEBO NA RIEŠENÍ, KTORÉ BOLO PODĽA NEJ POSKYTNUTÉ, A TO ANI V PRÍPADE, AK BOL DODÁVATEĽ O MOŽNOSTI VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD INFORMOVANÝ. ŽIADNY ČLEN SKUPINY DODÁVATEĽA NEBUDE ZODPOVEDNÝ ZA AKÝKOĽVEK NEOPRÁVNENÝ PRÍSTUP K DÁTAM ALEBO ZA ICH PORUŠENIE, VYMAZANIE, KRÁDEŽ, ZNIČENIE, POZMENENIE, NEÚMYSELNÉ PREZRADENIE ANI STRATU DÁT, INFORMÁCIÍ ALEBO OBSAHU, KTORÉ SÚ PRENÁŠANÉ, PRIJÍMANÉ ALEBO UCHOVÁVANÉ PROSTREDNÍCTVOM RIEŠENIA ALEBO V SÚVISLOSTI S NÍM, BEZ OHĽADU NA PRÍČINU. V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÁVNYMI PREDPISMI NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNOSŤ DODÁVATEĽA, AKÉHOKOĽVEK ČLENA SKUPINY DODÁVATEĽA ALEBO JEHO DISTRIBÚTOROV, ČI ZÁSTUPCOV PREVYŠOVAŤ ČIASTKU PIATICH AMERICKÝCH DOLÁROV (5,00 USD) ALEBO VÝŠKU POPLATKOV, KTORÉ STE ZAPLATILI ZA PRÍSLUŠNÉ OBDOBIE PREDPLATNÉHO.

6.6. VYŠŠIE UVEDENÉ VÝNIMKY A OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI DODÁVATEĽA, ČLENOV SKUPINY DODÁVATEĽA A JEHO DISTRIBÚTOROV A ZÁSTUPCOV NEOBMEDZUJÚ ICH PRÍPADNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA SMRŤ, ZRANENIE OSÔB ALEBO PODVOD V ROZSAHU PRESAHUJÚCOM RÁMEC TOHO, ČO PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY POVOĽUJÚ.

7. Ochrana súkromia, spracovanie osobných údajov

Dodávateľ spracováva určité informácie a údaje (medzi ktoré môžu patriť osobne identifikovateľné údaje a/alebo osobné údaje), ktoré sa týkajú: (i) používateľa Riešenia a/alebo akéhokoľvek Zariadenia, na ktorom sa Riešenie používa, (ii) Riešenia a/alebo akéhokoľvek Zariadenia, na ktorom sa Riešenie používa, a to v súlade s ochranou osobných údajov Dodávateľa, ktorá je dostupná na adrese www.avast.com (ak je Dodávateľom spoločnosť Avast Software s.r.o), www.avg.com (ak je Dodávateľom spoločnosť AVG Netherlands BV) alebo www.hidemyass.com (ak je Dodávateľom spoločnosť Privax Limited).

8. Ukončenie

Platnosť tejto Zmluvy bude okamžite ukončená, ak porušíte akékoľvek svoje povinnosti v nej uvedené (vrátane akéhokoľvek porušenia vašich povinností v článkoch 2, 5 a 9, čo spôsobí zánik akýchkoľvek práv na prijímanie aktualizácií Riešenia alebo na vrátenie Poplatkov, ktorými by ste mohli disponovať). Dodávateľ si vyhradzuje právo využiť akékoľvek iné právne prostriedky, ktoré právny poriadok poskytuje, v prípade, že vaše porušenie tejto Zmluvy nepriaznivo ovplyvňuje Dodávateľa alebo jeho distribútorov, či zástupcov. Tu uvedené obmedzenia zodpovednosti a zrieknutia sa záruk a zodpovednosti za škody budú platné aj po ukončení platnosti tejto Zmluvy. Žiadne tu uvedené ustanovenie nebude považované za neuplatňované, ak takéto zrieknutie sa uplatňovania nebude mať písomnú formu a nebude podpísané Dodávateľom. Ak bude akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy vyhlásené za neplatné alebo nevynútiteľné, všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostanú v plnom rozsahu platné a účinné.

9. Obmedzené práva vlády USA

Všetky Riešenia spĺňajú podmienky označenia ako „komerčné nástroje“ v zmysle definície tohto pojmu v hlave 48, článku 2.101 Kodifikácie federálnych predpisov (C. F. R.), pozostávajú z „komerčného počítačového softvéru“ a „dokumentácie komerčného počítačového softvéru“ v zmysle použitia týchto pojmov v hlave 48, článku 12.212 C. F. R. V súlade s hlavou 48, článkom 12.212 C. F. R. a hlavou 48, článkami 227.7202-1 až 227.7202-4, všetci koncoví používatelia v rámci vlády USA získajú takéto Riešenia a súvisiacu Dokumentáciu len s tými tu stanovenými právami, ktoré sa uplatnia u nevládnych zákazníkov. Používanie takýchto Riešení a súvisiacej Dokumentácie predstavuje súhlas vládneho subjektu s tým, že počítačový softvér a dokumentácia počítačového softvéru sú komerčné, a predstavuje vyslovenie súhlasu s tu uvedenými právami a obmedzeniami.

10. Kontroly vývozu

Zaväzujete sa dodržiavať všetky platné právne predpisy USA a medzinárodné právne predpisy, ktorými sa riadi vývoz a opätovný vývoz Riešení, vrátane Nariadení USA o správe vývozu, a tiež obmedzenia týkajúce sa koncového používateľa, koncového použitia a miesta určenia, vydané vládou USA a iných štátov. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecná platnosť vyššie uvedeného: (i) vyhlasujete, že sa nenachádzate na zozname odmietnutých osôb, zozname nepreverených osôb, zozname subjektov, zozname zvlášť označených štátnych príslušníkov, zozname vylúčených osôb alebo na akomkoľvek inom zozname, ktorý vydáva vláda USA a (ii) nebudete používať, vyvážať alebo opätovne vyvážať Riešenie na územia, miesta určenia, pre spoločnosti alebo jednotlivcov tak, že by tým boli porušené embargá alebo obchodné sankcie uvalené Spojenými štátmi americkými alebo Európskou úniou. Dodávateľa odškodníte, budete chrániť a zachováte ho bez ujmy v súvislosti s akýmikoľvek nárokmi, požiadavkami, žalobami alebo konaniami a všetkými škodami, zodpovednosťou, nákladmi a výdavkami, ktoré vyplývajú z vášho porušenia tohto článku 10.

11. Záväzná rozhodcovská dohoda a vzdanie sa skupinovej žaloby

11.1. Tento článok 11 platí pre všetky Spory, ktoré vzniknú z Riešenia alebo tejto Zmluvy, alebo v súvislosti s ním, alebo ňou, a ktoré sa týkajú vás a akejkoľvek spoločnosti zo Skupiny dodávateľa. Na účely tohto článku 11 znamená „Spor“ akýkoľvek spor, žalobu alebo inú spornú otázku bez ohľadu na konkrétny uplatňovaný predmet žaloby (t.j. spolu s akýmikoľvek inými predmetmi žaloby alebo právnymi základmi zahŕňa nároky za porušenie zmluvy, podvod a porušenie zákona alebo nariadenia).

11.2. V prípade Sporu musíte Dodávateľovi poskytnúť oznámenie o Spore, ktoré je písomným vyhlásením s menom, adresou a kontaktnými údajmi strany, ktorá ho podáva, faktami, ktoré viedli k vzniku Sporu a požadovaným spôsobom nápravy. Akékoľvek oznámenie o Spore musíte zaslať Dodávateľovi e-mailom na adresu legal@avast.com (pričom uvediete Predmet: Oznámenie o Spore podľa článku 11 Licenčnej zmluvy s koncovým používateľom).

11.3. AKÉKOĽVEK KONANIE S ÚČELOM UROVNAŤ ČI SÚDNE RIEŠIŤ AKÝKOĽVEK SPOR NA AKOMKOĽVEK SÚDNOM TRIBUNÁLI BUDE VEDENÉ VÝHRADNE NA INDIVIDUÁLNOM ZÁKLADE. NEBUDETE POŽADOVAŤ, ABY BOL AKÝKOĽVEK SPOR PREJEDNANÝ AKO SKUPINOVÁ ŽALOBA, ŽALOBA OBČIANSKEHO SPLNOMOCNENCA ALEBO AKÉKOĽVEK INÉ KONANIE, V KTOROM KTORÁKOĽVEK STRANA KONÁ ČI NAVRHUJE KONANIE V POSTAVENÍ ZÁSTUPCU. ŽIADNE ROZHODCOVSKÉ ALEBO SÚDNE KONANIE NEBUDE SPOJENÉ S INÝM BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU VŠETKÝCH STRÁN DOTKNUTÝCH ROZHODCOVSKÝM ALEBO SÚDNYM KONANÍM.

11.4. Ak vy a Dodávateľ nevyriešite akýkoľvek Spor neformálnym jednaním, akákoľvek ďalšia snaha o vyriešenie Sporu bude vedená výhradne ako záväzné rozhodcovské konanie riadené Federálnym zákonom USA o rozhodcovskom konaní (ďalej len „FAA“), č. 9 U.S.C. § 1 a nasl. S výhradou nižšie uvedeného sa vzdávate práva na súdne konanie (alebo účasti na súdnom konaní ako strana alebo účastník skupinovej žaloby) o všetkých Sporoch na súde pred sudcom alebo porotou. Namiesto toho budú všetky Spory riešené pred nezávislým rozhodcom, ktorého rozhodnutie bude konečné, s výhradou obmedzeného práva na súdny prieskum na základe FAA. Rozhodcovský nález môže vymáhať ktorýkoľvek súd, ktorý je pre strany príslušný.

11.5. Z povinného rozhodcovského konania podľa tohto článku 11 existujú nasledujúce výnimky:

11.5.1. Môžete viesť akýkoľvek Spor na súde pre spory s nízkou hodnotou v kraji či v inej podobnej politickej jednotke, v ktorej máte pobyt, ak tento Spor spĺňa všetky požiadavky, aby bol prejednávaný na súde pre spory s nízkou hodnotou. Ak vznesiete nárok na súde pre spory s nízkou hodnotou, nesiete zodpovednosť za všetky súdne náklady a poplatky.
11.5.2. Všetky Spory týkajúce sa akéhokoľvek tvrdeného zneužitia duševného vlastníctva Dodávateľa budú riešené na súde.

11.6. Všetky rozhodcovské konania bude viesť Americká asociácia pre arbitráž (ďalej len „AAA“) a budú sa riadiť jej „Pravidlami rozhodcovského konania týkajúceho sa spotrebiteľov“, účinnými od 1. septembra 2014 a s nimi súvisiacimi „Nákladmi na rozhodcovské konanie (vrátane administratívnych poplatkov AAA)“ účinnými od 1. septembra 2014 (ďalej spoločne len „Postupy týkajúce sa spotrebiteľov“):

11.6.1. Postupy týkajúce sa spotrebiteľov stanovujú určité poplatky a konkrétne niektoré uvaľujú na spotrebiteľa (vás) a iné na podniky (Dodávateľ). Ak má váš nárok hodnotu 75 000 USD alebo nižšiu, Dodávateľ zaplatí všetky z týchto uvedených poplatkov a nákladov, vrátane tých, ktoré sú uvalené na spotrebiteľa. Dodávateľ odmieta niesť akékoľvek iné náklady. Ak má váš nárok hodnotu vyššiu ako 75 000 USD, platby sa budú riadiť Postupmi Týkajúcimi sa Spotrebiteľov. 11.6.2. S výhradou nižšie uvedeného sa použijú Postupy AAA týkajúce sa spotrebiteľov pre akýkoľvek Spory medzi týmito stranami. Podľa Pravidla Rozhodcovského Konania Týkajúceho sa Spotrebiteľov R-1 písm. (e) však môže zmluvná strana namietnuť náležité použitie Pravidiel Rozhodcovského Konania Týkajúceho sa Spotrebiteľov rozhodcovi, aby vydal konečné rozhodnutie. Táto Zmluva bude mať prednosť v rozsahu, v ktorom neodporuje Konaniam Týkajúcich sa Spotrebiteľov. Rozhodcovské konanie započnete len v štáte alebo inej podobnej politickej jednotke vášho pobytu. Rozhodcovské konanie sa uskutoční prostredníctvom konferenčného hovoru. Ak však konanie prebieha podľa Postupov AAA týkajúcich sa spotrebiteľov, bude mať rozhodca (rozhodcovia) právomoc na žiadosť strany zvážiť, či sa bude vyžadovať osobné vypočutie.
11.6.3. Vy a Dodávateľ súhlasíte s tým, že využitie asociácie AAA na vedenie rozhodcovského konania netvorí neoddeliteľnú súčasť dohody strán riešiť Spory v rozhodcovskom konaní. Ak asociácia AAA nebude alebo nemôže viesť rozhodcovské konanie, vy a Dodávateľ budete v dobrej viere viesť jednania s cieľom zhodnúť sa na jedinom rozhodcovi, ktorý vyrieši Spor tak, ako je to stanovené v Postupoch týkajúcich sa spotrebiteľov. Ak sa strany nebudú môcť dohodnúť na rozhodcovi, rozhodcu ustanoví príslušný súd, ktorý sa bude riadiť Postupmi AAA týkajúcimi sa spotrebiteľov.
11.6.4. Ak sa zistí, že jedna alebo viac častí tohto článku 11 nie je v súlade s právnymi predpismi, je neplatná alebo nevynútiteľná s ohľadom na všetky alebo niektoré časti Sporu, potom, a len za týchto okolností, budú tieto časti oddelené a Spor bude vyriešený podľa všetkých zostávajúcich častí tohto článku 11 a všetkých ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Ak toto oddelenie spôsobí, že celý Spor alebo jeho časť bude predmetom súdneho konania, príslušnými súdmi pre každé takéto súdne konanie budú súdy sídliace v kraji Santa Clara v Kalifornii. Na účely každého takého súdneho konania súhlasíte s právomocou súdov štátu Kalifornia nad vašou osobou a nebudete voči nej namietať, a ďalej sa zriekate námietky na základe nevhodnej miestnej príslušnosti alebo forum non conveniens, aj krokov na preloženie konania do iného okresu alebo jurisdikcie.

11.7. Bez ohľadu na predošlé odstavce, v prípade, ak ste si zakúpili Riešenie na iné než osobné použitie alebo použitie v domácnosti, rozhodcovské konanie, vrátane platby nákladov, bude vedené v súlade s Pravidlami AAA pre rozhodcovské konanie týkajúce sa podnikov (ďalej ako „Postupy týkajúce sa podnikov“). Tieto Postupy týkajúce sa podnikov sa náležite použijú na akýkoľvek Spor medzi stranami a v žiadnom súdnom konaní nebudete hájiť iný postoj. Táto Zmluva však bude mať prednosť v rozsahu, v ktorom neodporuje Postupom týkajúcim sa podnikov.

12. Rozhodné právo

Táto Zmluva a vaše používanie Riešenia a Dokumentácie sa riadia právnym poriadkom štátu Kalifornia, s výhradou kolíznych noriem. Použitie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa výslovne vylučuje.

13. Všeobecné

13.1. Úplná zmluva. Táto Zmluva je úplnou zmluvou medzi vami a Dodávateľom vo vzťahu k Riešeniam a k Dokumentácii. Táto Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce alebo súbežné ústne či písomné oznámenia, návrhy, prehlásenia, záruky a vyhlásenia týkajúce sa vášho používania Riešenia alebo Dokumentácie. Bez ohľadu na vyššie uvedené, nič v tejto Zmluve vám neuprie žiadne oprávnenia, ktoré môžete mať na základe existujúcich predpisov na ochranu spotrebiteľov alebo iných príslušných právnych predpisov vo vašej jurisdikcii, ktorých sa nie je možné zmluvne vzdať. Táto Zmluva, Príslušné podmienky a Dokumentácia budú v najširšom primerane použiteľnom rozsahu vykladané ako vzájomne neodporujúce si, ale v prípade rozporu bude rozhodné znenie určené v nasledujúcom poradí: (i) Príslušné podmienky, (ii) táto Zmluva a (iii) Dokumentácia.

13.2. Oznámenia. Dodávateľ vám môže kedykoľvek zaslať akékoľvek oznámenie prostredníctvom elektronickej pošty, kontextového okna, dialógového okna alebo iným spôsobom, aj keď v niektorých prípadoch vám toto oznámenie nemusí byť doručené, ak a pokiaľ Riešenie nespustíte. Každé takéto oznámenie sa bude považovať za doručené dňom, kedy ho Dodávateľ prostredníctvom Riešenia po prvýkrát sprístupní, bez ohľadu na to, kedy ho v skutočnosti dostanete.

13.3. Rozhodné právo. Výklad, platnosť a plnenie tejto Zmluvy a všetkých nezmluvných záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo s ňou spojených sa riadi podľa právnych predpisov štátu Kalifornia, USA, s vylúčením kolíznych noriem.

13.4. Výklad. Nadpisy v tejto Zmluve nemajú vplyv na jej interpretáciu. Akýkoľvek použitý rod zahŕňa všetky rody. Jednotné číslo zahŕňa množné číslo a naopak. Ak je slovo alebo slovné spojenie definované, jeho ďalšie gramatické formy majú zodpovedajúci význam.

13.5. Oddeliteľnosť ustanovení. Ak bude akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy prehlásené za nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné podľa akýchkoľvek platných právnych predpisov a nariadení, všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostanú v plnom rozsahu platné a účinné.

13.6. Nemožnosť plnenia. Dodávateľ nebude niesť zodpovednosť za žiaden výpadok alebo oneskorenie vo fungovaní spôsobené v celosti alebo čiastočne výpadkom dodávok (vrátane elektriny), výpadkom internetu, výpadkom telekomunikačných služieb alebo služieb informačných technológií, zlyhaním telekomunikačného vybavenia alebo vybavenia informačnými technológiami, Štrajkami či inými narušeniami práce (vrátane okrem iného štrajku alebo iného narušenia práce v súvislosti s akoukoľvek spoločnosťou Skupiny dodávateľa alebo jeho zástupcami, poskytovateľmi licencií, predstaviteľmi, dodávateľmi, distribútormi, predajcami a inými obchodnými partnermi), vojnovými alebo teroristickými činmi, útokmi v podobe zamietnutia služby alebo inými útokmi na informačné technológie alebo narušeniami, ktoré ovplyvnia Dodávateľa, akéhokoľvek člena Skupiny dodávateľa alebo ich dodávateľov, záplavami, sabotážou, požiarom či inými prírodnými katastrofami, alebo vyššou mocou, alebo akoukoľvek inou príčinou mimo primeranej kontroly Dodávateľa.

13.7. Zrieknutie sa nároku. Ak niektorá zo zmluvných strán nebude trvať na striktnom plnení ktorejkoľvek zo zmluvných podmienok a ustanovení tejto Zmluvy, nebude sa to vykladať ako zrieknutie sa alebo upustenie od budúceho dodržiavania Zmluvy, a všetky zmluvné podmienky a ustanovenia tejto Zmluvy zostanú v plnom rozsahu platné a účinné. Žiadne zrieknutie sa akejkoľvek zmluvnej podmienky tejto Zmluvy niektorou zo zmluvných strán nebude účinné na žiaden účel, pokiaľ toto zrieknutie sa nie je vyhotovené písomne a podpísané príslušnou stranou. Ak sa niektorá zo zmluvných strán zriekne uplatnenia sankcií voči druhej strane za porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy, nebude sa to vykladať ako trvalé zrieknutie sa sankcií za takéto porušenie alebo zrieknutie sa sankcií za iné porušenia toho istého ustanovenia alebo iných ustanovení tejto Zmluvy.

13.8. Postúpenie práv. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa nesmiete postúpiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy. Dodávateľ môže túto Zmluvu kedykoľvek postúpiť podľa svojho vlastného uváženia bez akéhokoľvek vášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

13.9. Interpretácia. Táto Zmluva sa neriadi podľa Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru a použitie tohto Dohovoru sa výslovne vylučuje. V prípade, že v akomkoľvek súdnom konaní alebo inak vznikne nejednoznačnosť alebo otázka zámeru alebo interpretácie, budú sa podmienky tejto Zmluvy vykladať tak, akoby ich strany vypracovali spoločne, a z titulu autorstva ktorýchkoľvek ustanovení tejto Zmluvy nevznikne v prospech alebo neprospech ktorejkoľvek zo zmluvných strán žiadna domnienka ani dôkazné bremeno.

13.10. Vylúčenie tretích strán ako oprávnených osôb. Táto Zmluva je zamýšľaná výhradne v prospech vás, Dodávateľa alebo iných spoločností Skupiny dodávateľa a ich príslušných zástupcov, poskytovateľov licencií, predstaviteľov, dodávateľov, distribútorov, predajcov a iných obchodných partnerov. Žiadna osoba, ktorá nie je stranou tejto Zmluvy, nemôže podať žalobu týkajúcu sa činnosti na základe tejto Zmluvy ako oprávnená osoba z tretej strany.

13.11. Jazyk. Táto Zmluva bola pôvodne vyhotovená v anglickom jazyku. Hoci Dodávateľ môže pre vašu potrebu poskytnúť jednu alebo viac preložených verzií tejto Zmluvy, v prípade akéhokoľvek rozporu alebo nezrovnalosti má prednosť verzia tejto Zmluvy v anglickom jazyku.

13.12. Internetové pripojenie. Určité Riešenia môžu pre svoje fungovanie vyžadovať aktívne a stabilné pripojenie k internetu. Je preto vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby ste mali vždy aktívne a stabilné internetové pripojenie.

13.13. Názvy produktov. Dodávateľ si vyhradzuje právo príležitostne zmeniť názvy Riešení na základe svojho vlastného uváženia.

13.14. Kontaktné údaje. Na Dodávateľa je možné sa obrátiť:

13.14.1. S ohľadom na CloudCare alebo Managed Workplace v súlade s pokynmi uvedenými na stránke www.avg.com/support a
13.14.2. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto Zmluvy alebo chcete požiadať Dodávateľa o akékoľvek informácie, napíšte na adresu Avast Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, 140 00 Praha 4, Česká republika, e-mail: support@avast.com, tel.: +420 274 005 777 alebo navštívte našu stránku podpory na adrese www.avast.com/support.

14. Zvláštne podmienky

Tieto zvláštne podmienky platia pre určité Riešenia. Ak budú tieto zvláštne podmienky v rozpore so zvyškom Zmluvy, majú s ohľadom na príslušné Riešenia prednosť tieto zvláštne podmienky.

14.1. Softvér, služby a iné produkty tretích strán

Niektoré Riešenia ponúkajú možnosť získať softvér, služby a iné produkty dodávané tretími stranami. Beriete na vedomie, že príslušná tretia strana je výhradne zodpovedná za jej ponuky a Dodávateľ nevykonáva žiadne prehlásenia ani neposkytuje žiadne záruky s ohľadom na tieto ponuky a neprijíma žiadnu zodpovednosť s ohľadom na ne, a v prípade, že akúkoľvek z týchto ponúk tretích strán získate alebo ju budete používať, ponuky a ich používanie sa bude riadiť akýmikoľvek licenčnými zmluvami, podmienkami používania, ochranou osobných údajov a/alebo inými zmluvnými podmienkami, ktoré vyžaduje tretia strana.

14.2. Browser Cleanup

Ak si nainštalujete doplnok Browser Cleanup (ďalej ako „BCU“), udeľujete doplnku BCU povolenie zmeniť vaše existujúce nastavenie prehliadača na nové nastavenie prehliadača.

14.3. Mobilné aplikácie

Tento článok 14.3 sa vzťahuje na Riešenia určené na použitie na Mobilných zariadeniach.

14.3.1. V prípade Riešení stiahnutých z Google Play (http://play.google.com) nahrádza licencia poskytnutá touto Zmluvou akékoľvek práva používať Riešenie, ktoré by boli inak udelené štandardnými podmienkami pre aplikácie stiahnuté z obchodu Google Play.
14.3.2. V prípade riešení stiahnutých z obchodu Apple App Store sa uplatnia nasledujúce podmienky:
(a) Licencie udelené na základe tejto Zmluvy sa obmedzujú na neprenosnú licenciu na používanie Riešenia na akomkoľvek iPhone, iPode Touch alebo inom Zariadení spoločnosti Apple, ktoré vlastníte alebo ste jeho držiteľom, a tak, ako dovoľujú Pravidlá používania stanovené v Zmluvných podmienkach poskytovania služieb Apple App Store, ktoré sú k dispozícii online na adrese http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html alebo prostredníctvom stránok a iných prostriedkov, ktoré vám poskytla spoločnosť Apple.
(b) Táto Zmluva sa uzatvára výhradne medzi zmluvnými stranami, a nie so spoločnosťou Apple. Za Riešenia a ich obsah je zodpovedná výhradne Dodávateľ, a nie spoločnosť Apple.
(c) Spoločnosť Apple nemá s ohľadom na Riešenie žiadnu povinnosť dodávať akékoľvek služby na údržbu a podporu.
(d) Ak Riešenie nebude zodpovedať akejkoľvek platnej záruke, môžete to oznámiť spoločnosti Apple a spoločnosť Apple vám vráti uhradenú cenu Riešenia. V maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi nebude mať spoločnosť Apple s ohľadom na Riešenie žiadnu ďalšiu záručnú povinnosť a vo vzťahu medzi vami, Dodávateľom a spoločnosťou Apple bude za akékoľvek ďalšie nároky, straty, záväzky, škody, náklady alebo výdavky, ktoré je možné pripísať akémukoľvek nedodržaniu záruky, zodpovedný výhradne Dodávateľ.
(e) Dodávateľ, a nie spoločnosť Apple, je zodpovedný za riešenie akýchkoľvek nárokov, ktoré s ohľadom na Riešenie, vaše vlastníctvo a/alebo používanie Riešenia vznesiete vy alebo akákoľvek tretia strana, vrátane okrem iného: (i) nárokov týkajúcich sa zodpovednosti výrobcu, (ii) akéhokoľvek tvrdenia, že Riešenie nevyhovuje žiadnym platným požiadavkám právnych predpisov alebo nariadení a (iii) nárokov vyplývajúcich z predpisov o ochrane spotrebiteľa alebo podobných právnych predpisov.
(f) V prípade akéhokoľvek nároku tretej strany týkajúceho sa toho, že Riešenie alebo vaše vlastníctvo a používanie Riešenia porušuje práva duševného vlastníctva tejto tretej strany, bude za vyšetrovanie, obhajobu, urovnanie a zrušenie každého takého nároku týkajúceho sa porušovania práv duševného vlastníctva zodpovedný Dodávateľ, nie spoločnosť Apple.
(g) Pri používaní Riešenia ste povinní dodržiavať akékoľvek príslušné podmienky tretích strán. Napríklad v prípade Riešenia VOIP nesmiete pri používaní Riešenia porušovať vašu zmluvu o poskytovaní bezdrôtových dátových služieb.
(h) Spoločnosť Apple a jej dcérske spoločnosti sú oprávnenými tretími stranami tejto Zmluvy a tým, že súhlasíte so zmluvnými podmienkami tejto Zmluvy, získava spoločnosť Apple právo (a predpokladá sa, že prijíma právo) vymáhať od vás ako oprávnená tretia strana plnenie tejto Zmluvy.
14.3.3. V prípade Riešení stiahnutých z obchodu Amazon Appstore môže spoločnosť Amazon určiť pre zákazníkov určité podmienky používania obchodu Amazon Appstore ako „Štandardné podmienky licenčnej zmluvy s koncovým používateľom“. Týmito Štandardnými podmienkami licenčnej zmluvy s koncovým používateľom sa bude riadiť vaše používanie Riešení, ktoré si zakúpite prostredníctvom obchodu Amazon Appstore. Štandardné podmienky licenčnej zmluvy s koncovým používateľom stanovia okrem iného, že Dodávateľ je poskytovateľom licencie k Riešeniu, a že spoločnosť Amazon nie je zmluvnou stranou tejto Zmluvy. V prípade, že sa vyskytnú akékoľvek rozpory medzi Štandardnými podmienkami licenčnej zmluvy s koncovým používateľom a touto Zmluvou, Štandardné podmienky licenčnej zmluvy s koncovým používateľom budú mať v rozsahu tohto rozporu prednosť. Spoločnosť Amazon nemá žiadnu povinnosť ani zodpovednosť týkajúcu sa dodržiavania či nedodržiavania Štandardných podmienok licenčnej zmluvy s koncovým používateľom zo strany Dodávateľa alebo zo strany vašej.

14.4. WiFi Finder

WiFi Finder umožňuje svojim používateľom pomôcť iným používateľom pri získavaní prístupu na internet prostredníctvom zdieľania údajov o Wi-Fi sieťach. Ak sa rozhodnete zdieľať dáta o vašich Wi-Fi sieťach s ostatnými používateľmi, nesiete výhradnú zodpovednosť za zaistenie toho, že neporušujete akékoľvek práva tretích strán súvisiace s takýmito Wi-Fi sieťami. Dodávateľ žiadnym spôsobom nepreberá zodpovednosť za vaše dodržiavanie zmluvných podmienok, ktorými sa riadi používanie akýchkoľvek sietí, ktorých údaje ste zdieľali.

14.5. CloudCare a Managed Workplace

Tento článok 14.5 sa uplatňuje v rozsahu, v ktorom vás Príslušné podmienky oprávňujú používať CloudCare alebo Managed Workplace pri poskytovaní Služieb poskytovateľa riadených služieb tretím stranám.

14.5.1. V zmysle článku 14.5:
(a) „AVG Business Service“ je podľa kontextu Služby HD a/alebo Služby NOC.
(b) „Zákazník“ je tretia strana, ktorej poskytujete alebo chcete poskytovať Služby poskytovateľa riadených služieb.
(c) „Služby HD“ sú služby technickej podpory, ktoré vám Dodávateľ alebo jeho tretia strana poskytujú v prospech jedného alebo viacerých Zákazníkov, v každom prípade tak, ako sú opísané v Dokumentácii a ako ich Dodávateľ môže z času na čas upraviť.
(d) „Služby poskytovateľa riadených služieb“ sú riadenou službou, ktorú poskytujete svojim Zákazníkom pomocou Riešení (vrátane príslušných služieb AVG Business Services).
(e) „Služby NOC“ sú služby sledovania Zariadenia na diaľku a služby správy, ktoré vám Dodávateľ alebo jeho tretia strana poskytujú v prospech jedného alebo viacerých Zákazníkov, v každom prípade tak, ako sú opísané v Dokumentácii a ako ich Dodávateľ môže z času na čas upraviť.
(f) „Zmluva o poskytovaní služieb“ je zmluva medzi vami a Zákazníkom, v ktorej sa okrem iného jasne stanovuje, aké Služby ste sa zaviazali poskytovať Zákazníkovi.
14.5.2. Dodávateľ, v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, vám udeľuje obmedzenú, nevýhradnú a neprenosnú licenciu (bez práva udeľovať podlicencie) počas Obdobia predplatného na používanie príslušných Riešení (vrátane príslušných služieb AVG Business Services) za účelom poskytovania Služieb poskytovateľa riadených služieb z vašej strany vaším Zákazníkom.
14.5.3. Dodávateľ vám, v súlade so zmluvnými podmienkami tejto Zmluvy, poskytne Riešenia (vrátane príslušných služieb AVG Business Services) v prospech vašich Zákazníkov. 
14.5.4. Vy budete, v súlade so zmluvnými podmienkami tejto Zmluvy:
(a) Požadovať, aby: (i) každý Zákazník (vrátane vás v príslušnom rozsahu) prijímajúci Riešenie uzatvoril príslušnú verziu tejto Licenčnej zmluvy s koncovým používateľom, alebo sa ňou inak zaviazal, (ii) každý Zákazník, ktorému ste sa zaviazali poskytovať Riešenia, uzatvoril Zmluvu o poskytovaní služieb alebo sa ňou inak zaviazal. Bez obmedzenia predchádzajúceho ustanovenia platí, že Licenčné zmluvy s koncovým používateľom môžete prijať v mene Zákazníka len v rozsahu, v akom vás na to Zákazník výslovne oprávnil v Zmluve o poskytovaní služieb alebo inak. Zmluva o poskytovaní služieb bude: (i) obsahovať ustanovenia, ktoré budú chrániť záujmy Dodávateľa prinajmenšom tak, ako táto Zmluva a (ii) výslovne oprávňovať vás a Dodávateľa reprodukovať, prenášať, uchovávať a spracovávať údaje a informácie Zákazníka pri poskytovaní služieb.
(b) V rámci vzťahu medzi Dodávateľom a vami budete niesť výlučnú zodpovednosť za: (i) plnenie si povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytovaní služieb, (ii) zabezpečenie, že vy aj všetci Zákazníci budú dodržiavať všetky príslušné právne predpisy týkajúce sa monitorovania zamestnancov a ďalších tretích strán a ich príslušných Zariadení, (iii) plnenie úloh a záväzku priradeného vám a Zákazníkom touto Zmluvou, Príslušnými podmienkami a Dokumentáciou a (iv) ukončenie poskytovania služieb a odstránenie akéhokoľvek Riešenia zo všetkých Zariadení, na ktorých boli nainštalované, alebo zabezpečenie, aby tak učinil Zákazník, pri vypršaní platnosti alebo ukončení príslušnej Zmluvy o poskytovaní služieb.

14.6. Programy zabezpečenia. Tento článok 14.6 sa týka Programov zabezpečenia.

14.6.1. Program zabezpečenia je službou, v rámci ktorej vám Dodávateľ, výmenou za samostatný poplatok za predplatné, pomôže pri odstraňovaní vírusov alebo iného malware, ktorý infikuje vaše chránené Zariadenie počas Obdobia predplatného. Programy zabezpečenia sa predávajú spolu s určitými antivírusovými Riešeniami Dodávateľa, alebo inými Riešeniami zabezpečenia (každé jednotlivo označované ďalej ako Riešenie zabezpečenia) a doplňujú ochranu, ktorú ponúka dané Riešenie zabezpečenia.

14.6.2. Ak požiadate o pomoc Dodávateľa v rámci Programu zabezpečenia a ak vaše Zariadenie splní podmienky na poskytnutie pomoci podľa článku 14.6.3., Dodávateľ vyvinie z obchodného hľadiska primerané úsilie, aby vám pomohol odstrániť vírusy či iný malware, ktorý zasiahol vaše Zariadenie. Týmto beriete na vedomie, prijímate a vyslovujete súhlas s tým, že úsilie Dodávateľa nemusí na odstránenie určitých vírusov alebo iného malware z vášho Zariadenia stačiť, a že Dodávateľ v priebehu poskytovania tejto služby môže pozmeniť, vymazať alebo poškodiť dáta na vašom Zariadení, zmeniť nastavenia Zariadenia alebo inak zasiahnuť do náležitého fungovania vášho Zariadenia.

14.6.3. Program zabezpečenia sa vzťahuje na: (i) výhradne na Zariadenie, pre ktoré ste si zakúpili súvisiace Riešenie zabezpečenia, a nesmie sa previesť na iné Zariadenie a (ii) len na vírusy a iný malware, ktorý nakazí Zariadenie počas Obdobia predplatného po tom, ako ste si stiahli a nainštalovali Riešenie zabezpečenia na Zariadenie, a keď Riešenie zabezpečenia fungovalo s aktuálnymi definíciami malware. Za účelom prijatia pomoci v rámci Programu zabezpečenia môžete byť požiadaní, aby ste v súlade s pokynmi Dodávateľa stiahli a nainštalovali na Zariadenie softvérový program (ďalej ako Asistenčný softvér), ktorý umožní Dodávateľovi zhromažďovať údaje o Zariadení a jeho fungovaní, diagnostikovať a opraviť problém a zmeniť nastavenia Zariadenia. Taktiež môže byť potrebné, aby ste postupovali podľa ďalších pokynov Dodávateľa. Ak nemôžete stiahnuť Asistenčný softvér alebo si ho nestiahnete na Zariadenie, alebo nebudete postupovať podľa ďalších pokynov Dodávateľa, alebo ak Dodávateľ stanoví, že vaše Zariadenie nespĺňa podmienky poskytnutia pomoci v rámci Programu zabezpečenia, Dodávateľ vám neposkytne službu v rámci Programu zabezpečenia. Dodávateľ vás môže (ale nemusí) odkázať na službu, v rámci ktorej vám Dodávateľ alebo jeho subdodávateľ poskytne pomoc za jednorazový poplatok.

14.6.4. Dodávateľ je oprávnený bez upozornenia ukončiť platnosť Programu zabezpečenia, ak na základe svojho výhradného obchodného uváženia stanoví, že ste v rámci Programu zabezpečenia požiadali o službu pre Zariadenie, na ktoré sa Program zabezpečenia nevzťahuje, alebo ste takúto službu pre takéto zariadenie obdržali, alebo ste previedli či sa pokúsili previesť Program zabezpečenia na inú osobu alebo subjekt, alebo ste inak porušili podmienky Programu zabezpečenia.

Revízia: 23. januára 2017 (verzia 1.3)
Chrome browser logo

AVG odporúča používať
BEZPLATNÝ internetový prehliadač Chrome™.

Prejsť na obsah stránky Prejsť na ponuku