Licenční ujednání koncového uživatele

Před použitím řešení (dle níže uvedené definice) si pečlivě přečtěte podmínky a ujednání tohoto licenčního ujednání s koncovým uživatelem („ujednání“).Toto je právně závazná smlouva uzavřená se společností Avast Software s.r.o. (společnost založená podle právního řádu České republiky) pro řešení „AVAST“, společností AVG Netherlands BV (společnost založená podle právního řádu Nizozemska) pro řešení „AVG“, nebo společností Privax Limited (společnost založená podle právního řádu Anglie a Walesu) pro řešení „HIDE MY ASS!“ nebo „HMA!“ (společnosti Avast Software s.r.o., AVG Netherlands BV a Privax Limited jsou dále označovány jednotlivě jako „prodejce“). Elektronickým vyjádřením souhlasu, instalací nebo použitím řešení přijímáte všechny podmínky a ujednání tohoto ujednání svým jménem a jménem všech právnických nebo fyzických osob, které zastupujete nebo pro něž řešení od prodejce pořizujete (souhrnně „vy“). Pokud s podmínkami a ujednáními tohoto ujednání nesouhlasíte, nepokračujte v procesu instalace a smažte nebo zničte všechny kopie řešení, které vlastníte.

Toto ujednání se týká vašeho použití určitého softwaru nebo služeb (včetně jejich upgradů a aktualizací) poskytovaných prodejcem (jednotlivě „řešení“) a související dokumentace. V tomto ujednání „dokumentace“ znamená uživatelské příručky a pokyny, které prodejce poskytuje k řešení, a „příslušné podmínky“ znamenají souhrnně období předplatného společně s typy zařízení, povoleným počtem zařízení, dalšími omezeními popsanými v části 2, dokumentací nebo transakčními dokumenty, na jejichž základě jste řešení získali. Toto ujednání nahrazuje veškerá ostatní ujednání dříve uzavřená k předchozí verzi řešení.

Prodejce může toto ujednání kdykoli změnit prostřednictvím oznámení, které obdržíte v souladu s tímto ujednáním. Jestliže budete řešení dále používat nebo se rozhodnete nepožadovat vrácení peněz ve lhůtě alespoň 30 dnů ode dne oznámení, bude to znamenat, že změnu tohoto ujednání přijímáte. Prodejce může požadovat, abyste upravené ujednání před dalším používáním dříve zakoupených řešení přijali. Pokud změnu tohoto ujednání odmítnete přijmout, může prodejce ukončit vaše používání dotčených řešení. V takovém případě můžete požádat o vrácení poplatků zaplacených za tato řešení (poměrnou část odpovídající zbývající části období předplatného) podle pokynů na adrese https://www.avast.com/cz-cs/faq.php?article=AVKB24#idt_0440 (pokud je prodejce společnost Avast Software s.r.o), nebo https://support.avg.com/SupportArticleView?l=en&urlName=What-is-AVG-refund-policy (pokud je prodejce společnost AVG Netherlands BV), nebo www.hidemyass.com/legal/refunds (pokud je prodejce společnost Privax Limited).

1. Licence

Prodejce vám uděluje nevýhradní licenci na používání řešení a dokumentace po sjednanou dobu uvedenou v příslušných podmínkách včetně všech prodloužení nebo obnovení („období předplatného“), za předpokladu, že souhlasíte s podmínkami a ujednáními tohoto ujednání.

2. Povolené používání řešení

2.1. Řešení můžete nainstalovat a používat nejvýše na sjednaném počtu („povolený počet zařízení“) mobilních telefonů, chytrých telefonů, tabletů, zařízení v mobilní síti, dalších mobilních zařízení (ve všech případech „mobilní zařízení“), osobních počítačů, zařízení s připojením k internetu nebo jiných zařízení kompatibilních s řešením (ve všech případech, včetně všech mobilních zařízení, „zařízení“) uvedených v příslušných podmínkách výhradně:

2.1.1. v případě řešení označených prodejcem pro firemní, komerční nebo podnikové použití (ve všech případech „podnikové řešení”) vámi nebo vašimi přidruženými společnostmi (subjekty, které vás ovládají, jsou vámi ovládány nebo jsou společně s vámi ovládány stejným subjektem) pro interní podnikové účely. V případě takového použití podnikového řešení vašimi přidruženými společnostmi odpovídáte za dodržování tohoto ujednání přidruženou společností a porušení z její strany bude považováno za vaše porušení ujednání. Veškeré povinnosti prodejce vyplývající z tohoto ujednání jsou vztaženy výhradně vůči vám a nikoli vašim přidruženým společnostem, které používají podnikové řešení podle tohoto ujednání.
2.1.2. v případě všech ostatních řešení (ve všech případech „spotřebitelské řešení“) vámi nebo členy vaší domácnosti pro osobní, nekomerční účely.

2.2. Můžete si také pořídit jednu záložní kopii řešení.

2.3. Pokud je řešení nakonfigurováno pro síťové používání, můžete jej instalovat a používat na jednom nebo více souborových serverech pro použití v jedné místní oblastní síti pouze pro jeden (avšak ne oba) z následujících účelů:

2.3.1. buď trvalou instalaci řešení na pevný disk či jiné úložné zařízení až po povolený počet zařízení, nebo
2.3.2. používání řešení prostřednictvím této jedné místní oblastní sítě za podmínky, že počet různých zařízení, na nichž je řešení používáno, nepřekročí povolený počet zařízení.

2.4. POUŽITÍ ŘEŠENÍ V ROZPORU S VÝSLOVNÝMI SVOLENÍMI V TÉTO ČÁSTI NEBO DALŠÍ PRODEJ ČI DISTRIBUCE ŘEŠENÍ PŘEDSTAVUJE ZÁVAŽNÉ PORUŠENÍ TOHOTO UJEDNÁNÍ A MŮŽE ZNAMENAT PORUŠENÍ PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ O AUTORSKÝCH PRÁVECH.

3. Upgrady a aktualizace

Prodejce může během období předplatného bez vašeho zvláštního svolení či souhlasu příležitostně nasazovat aktualizace nebo náhrady kteréhokoli řešení a při tom je možné, že příslušné řešení nebo zařízení (nebo některé funkce zařízení) nebudete moci v důsledku tohoto nasazení používat, dokud nebude aktualizace zcela nainstalována nebo aktivována. Aktualizace se budou považovat za součást řešení pro všechny účely podle tohoto ujednání. Aktualizace mohou jak doplňovat, tak odebírat určité funkční prvky a funkce daného řešení, případně mohou řešení úplně nahradit. Obsah, funkční prvky a funkce aktualizací řešení jsou zcela na uvážení prodejce. Prodejce nebo vaše zařízení nemusí nabízet možnost odmítnutí nebo odložení aktualizací. Chcete-li však mít z daného řešení maximální užitek, je třeba, abyste stahovali všechny dostupné aktualizace a povolovali jejich instalaci. Prodejce také může pro konkrétní řešení přestat poskytovat podporu, dokud nepřijmete a nenainstalujete všechny aktualizace. Prodejce zcela dle svého uvážení určí, kdy a zda jsou aktualizace vhodné, přičemž není povinen poskytovat vám jakékoli aktualizace. Prodejce může dle vlastního uvážení přestat poskytovat aktualizace pro jinou verzi řešení, než je nejaktuálnější verze, nebo aktualizace podporující používání řešení spolu s jakýmikoli verzemi operačních systémů, e-mailových programů, prohlížečů a dalšího softwaru, s nimiž má řešení fungovat.

4. Vlastnická práva

4.1. Řešení a dokumentace jsou duševním vlastnictvím prodejce a jsou chráněny příslušnými zákony o autorských právech, ustanoveními mezinárodních smluv a dalšími příslušnými zákony země, ve které je řešení používáno. Struktura, uspořádání a kód řešení jsou cenná obchodní tajemství a důvěrné informace prodejce. Pokud poskytnete prodejci nějaké komentáře nebo návrhy týkající se řešení, udělujete prodejci právo a licenci si tyto komentáře a návrhy ponechat a použít je u našich aktuálních nebo budoucích produktů či služeb, a to bez další odměny a bez vašeho schválení takového ponechání si komentářů či návrhů nebo jejich používání.

4.2. Není-li v tomto ujednání uvedeno jinak, držení, instalace a používání řešení vám neposkytuje žádná práva nebo nárok na práva duševního vlastnictví na řešení nebo dokumentaci. Prodejce si vyhrazuje veškerá práva na řešení a dokumentaci včetně všech souvisejících autorských práv, patentů, práv na obchodní tajemství, ochranných známek a ostatních práv duševního vlastnictví.

5. Omezení

5.1. Řešení ani dokumentaci nesmíte kopírovat ani používat jinak, než je uvedeno v části 2 tohoto ujednání. Nesmíte provádět tyto činnosti ani umožnit třetím stranám, aby prováděly tyto činnosti: i) používat licenční číslo, kombinaci uživatelského jména a hesla nebo jiný autorizační kód či číslo poskytnuté prodejcem v souvislosti s řešením pro větší počet zařízení, než který je stanoven v příslušných podmínkách, ii) sdělovat licenční číslo, kombinaci uživatelského jména a hesla nebo jiný autorizační kód či číslo komukoli jinému než prodejci nebo jeho určeným zástupcům, iii) s výjimkou případů výslovně povolených zákonem A) provádět zpětné inženýrství, rozkládat, dekompilovat, překládat, rekonstruovat, transformovat nebo extrahovat řešení nebo jeho část (včetně mimo jiné všech souvisejících malware definic a rutin pro detekci malwaru) ani B) měnit, modifikovat nebo jinak pozměňovat řešení (včetně mimo jiné všech souvisejících malware definic a rutin pro detekci malwaru), iv) zveřejňovat, dále prodávat, distribuovat, vysílat, přenášet, sdělovat, předávat, dávat do zástavy, pronajímat, sdílet nebo sublicencovat řešení, v) s výjimkou případů výslovně povolených tímto ujednáním nebo příslušnými podmínkami používat řešení ke správě zařízení třetí strany nebo zpřístupňovat či umožňovat používání řešení třetí straně prostřednictvím střediska služeb, timesharingu, předplacené služby, poskytovatele aplikačních služeb či podobným způsobem, vi) používat řešení k poskytování nebo sestavení produktu či služby představující konkurenci řešení, vii) používat řešení způsobem, který porušuje zásady přijatelného užití zveřejněné prodejcem, viii) používat nebo se pokoušet používat řešení k nahrávání, ukládání nebo přenosu jakýchkoli dat, informací či materiálů, které porušují práva duševního vlastnictví nebo jiná práva třetích stran, obsahují jakýkoli nezákonný, škodlivý, výhružný, urážlivý, pomlouvačný či jinak nepřípustný materiál nebo jakkoli poškozují, znemožňují či narušují provoz řešení, ix) jakýmikoli prostředky, jako jsou hacking, spoofing a pokusy o obcházení či překonání brány firewall nebo dalších technologických či jiných ochranných prvků a bezpečnostních opatření, získávat nebo se pokoušet získat neoprávněný přístup k řešení nebo připojeným sítím či obsahu, který je v řešení uložen nebo jeho prostřednictvím poskytován, (x) testovat nebo měřit výkon řešení či sdělovat nebo zveřejňovat výsledky takového testování nebo měření výkonu bez předchozího písemného souhlasu prodejce a xi) překonávat či obcházet kontrolní mechanismy pro instalaci nebo používání kopií řešení, pokoušet se o takové překonání nebo obejití či tyto činnosti povolovat nebo k nim napomáhat třetím stranám.

5.2. Některá řešení udělují vám nebo jinému uživateli oprávnění pro správu, která mohou správci mimo jiné umožnit, aby monitoroval jiná zařízení nebo stav nasazených řešení v jiných zařízeních, například včetně stavu předplatného, oznámení daného řešení či zpráv. Prohlašujete a zaručujete se, že budete oprávnění správce vykonávat pouze ve vztahu k zařízením a řešením, u nichž jste k tomu oprávněni, a za žádným jiným účelem. Prohlašujete a zaručujete se také, že jste oprávněni přijmout toto ujednání jménem vlastníků a uživatelů těchto spravovaných zařízení, a toto ujednání tímto jejich jménem přijímáte.

5.3. Některá řešení vám mohou umožnit zveřejňovat nebo sdílet obsah, který jste vytvořili nebo získali z jiných zdrojů (dále jen „uživatelský obsah“). Při tom vám zůstávají veškerá práva duševního vlastnictví, jež vám již náležejí podle platných právních předpisů k uživatelskému obsahu, který prostřednictvím řešení zveřejňujete nebo sdílíte, s výhradou práv, licencí a dalších podmínek tohoto ujednání, včetně případných podkladových práv jiných osob k uživatelskému obsahu, který používáte nebo upravujete. Prodejci udělujete nevýlučné, neomezené, bezpodmínečné, nelimitované, celosvětové, neodvolatelné, trvalé a bezplatné právo a licenci na používání, kopírování, zaznamenávání, distribuci, reprodukci, sdělování, prodej, další prodej, udělování sublicencí (prostřednictvím několika úrovní), úpravy, zobrazování, veřejné provádění, přenos, zveřejňování, vysílání, překlad, vytváření odvozených děl a jakékoli další využívání uživatelského obsahu, který zveřejňujete nebo sdílíte prostřednictvím řešení (a z něj odvozených děl), nebo jakékoli jeho části, a to výlučně za tím účelem, aby vám mohla být poskytována řešení podle tohoto ujednání. Při každém odeslání nebo sdílení uživatelského obsahu prohlašujete a zaručujete, že jste dosáhli alespoň věku zletilosti ve státě, ve kterém máte bydliště, a jste rodičem či opatrovníkem nebo máte všechna patřičná svolení rodiče či opatrovníka každého nezletilého dítěte, které je zobrazeno ve vámi odesílaném uživatelském obsahu nebo k němu přispělo, a že ve vztahu k tomuto uživatelskému obsahu platí, že: i) jste jediným autorem a vlastníkem práv duševního vlastnictví a dalších práv k uživatelskému obsahu nebo máte legální právo uživatelský obsah odeslat a sdílet a udělit prodejci právo používat jej v souladu s touto částí, a to aniž by prodejce musel získávat svolení třetí strany a aniž by mu vznikala jakákoli povinnost nebo závazek, ii) uživatelský obsah je pravdivý, iii) uživatelský obsah neporušuje a s ohledem na použití povolená prodejci uvedená v tomto ujednání nebude porušovat práva duševního vlastnictví nebo jiná práva třetích stran a iv) uživatelský obsah nebude porušovat toto ujednání a nezpůsobí žádné osobě škodu či újmu.

6. Omezená záruka; odmítnutí a vyloučení odpovědnosti

6.1. V souladu se zbývajícím zněním části 6 se prodejce zaručuje, že řešení bude fungovat nebo bude prováděno v zásadě v souladu s dokumentací po dobu třiceti (30) dnů od vašeho převzetí řešení. Chcete-li uplatnit reklamaci, řiďte se postupem, který stanovil zdroj, od nějž jste dané řešení zakoupili. Pokud řešení nebude fungovat v zásadě v souladu s dokumentací, úplnou a výhradní odpovědností prodejce a jeho distributorů a zástupců a vaším výhradním prostředkem nápravy bude, dle volby prodejce, buď: (i) náhrada řešení, nebo (ii) vrácení řešení s náhradou poplatků zaplacených za řešení („poplatky“). Tato záruka se vztahuje pouze na řešení v původně dodané podobě a nevztahuje se na aktualizace ani vady způsobené kombinací, provozem nebo používáním řešení se softwarem, hardwarem či jinými materiály neposkytovanými prodejcem nebo způsobené zařízeními, softwarem či jinými materiály, které neodpovídají požadavkům prodejce uvedeným v dokumentaci.

6.2. PRODEJCE A JEHO DISTIBUTOŘI A ZÁSTUPCI NEZARUČUJÍ VÝKON NEBO VÝSLEDKY, KTERÝCH POUŽÍVÁNÍM ŘEŠENÍ NEBO DOKUMENTACE DOSÁHNETE. PROSTŘEDKY NÁPRAVY UVEDENÉ V TÉTO ČÁSTI PŘEDSTAVUJÍ JEDINÉ A VÝHRADNÍ PROSTŘEDKY NÁPRAVY ZE STRANY PRODEJCE NEBO JEHO DISTRIBUTORŮ ČI ZÁSTUPCŮ V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ ZÁRUKY. S VÝJIMKOU VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÉ ZÁRUKY JE ŘEŠENÍ POSKYTOVÁNO „TAK, JAK JE“ A PRODEJCE A JEHO DISTRIBUTOŘI A ZÁSTUPCI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY A V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU ODMÍTAJÍ VEŠKERÉ PODMÍNKY A ZÁRUKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁKONEM, OBYČEJOVÝM PRÁVEM, JUDIKATUROU NEBO JINOU PRÁVNÍ TEORIÍ, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH OSOB, OBCHODOVATELNOSTI, VHODNÉ KVALITY NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. PRODEJCE NEZARUČUJE, ŽE ŘEŠENÍ BUDOU FUNGOVAT NEPŘERUŠOVANĚ ČI BEZCHYBNĚ, ŽE BUDOU FUNGOVAT SPRÁVNĚ V JAKÉMKOLI ZAŘÍZENÍ NEBO S JAKOUKOLI KONKRÉTNÍ KONFIGURACÍ HARDWARU NEBO SOFTWARU ANI ŽE ZAJISTÍ ÚPLNOU OCHRANU INTEGRITY VYBRANÝCH DAT A INFORMACÍ ČI OBSAHU ULOŽENÝCH NEBO PŘENÁŠENÝCH PO INTERNETU.

6.3. BEZ OHLEDU NA JAKÉKOLI JINÉ USTANOVENÍ TOHOTO UJEDNÁNÍ JSOU VŠECHNA ŘEŠENÍ POKYTOVANÁ ZDARMA (ŘEŠENÍ POSKYTOVANÁ JAKO „BEZPLATNÉ“, „ZKUŠEBNÍ“ NEBO „BETA“ ŘEŠENÍ) POSKYTOVÁNA „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, „SE VŠEMI VADAMI“ A „DLE DOSTUPNOSTI“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK A PODPORY ČI DALŠÍCH SLUŽEB PRODEJCE.

6.4. Prodejce odmítá veškerou odpovědnost za řešení, včetně ztráty nebo odpovědnosti za škodu, vzniklé v důsledku ztráty či poškození dat způsobeného řešením. Prodejce neposkytuje žádnou záruku bezpečného a zabezpečeného uložení dat. Řešení může provádět ve vašem zařízení změny, které mohou mít nepříznivý dopad na jeho funkčnost, například vymazání systémových nebo aplikačních souborů, které řešení identifikuje (správně či chybně) jako infikované. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že k těmto změnám ve vašem zařízení může v důsledku vašeho používání řešení dojít. Řešení není odolné proti poruchám a jako takové není určeno k používání v rizikových prostředích vyžadujících bezporuchový výkon.

6.5. PRODEJCE ANI ŽÁDNÉ SPOLEČNOSTI, KTERÉ PRODEJCE OVLÁDAJÍ, JSOU JÍM OVLÁDÁNY NEBO JSOU OVLÁDÁNY SPOLEČNĚ S PRODEJCEM STEJNÝM SUBJEKTEM (SOUHRNNĚ „SKUPINA PRODEJCE“), ANI JEJICH ZÁSTUPCI, POSKYTOVATELÉ LICENCE, PŘEDSTAVITELÉ, DODAVATELÉ, DISTRIBUTOŘI, PRODEJCI, MOBILNÍ OPERÁTOŘI, PROSTŘEDNICTVÍM JEJICHŽ SÍTĚ JE ŘEŠENÍ POSKYTOVÁNO, ANI OSTATNÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NEPONESOU ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM ČI TŘETÍM STRANÁM ZA NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, VEDLEJŠÍ, SANKČNÍ ČI ZVLÁŠTNÍ ŠKODY NEBO ODŠKODNĚNÍ, BEZ OHLEDU NA PŘÍČINU ČI POJETÍ ODPOVĚDNOSTI, ANI ZA ŠKODY (PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ), KTERÉ VZNIKNOU V DŮSLEDKU ZTRÁTY OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ, ZISKU ČI VÝNOSŮ, ZTRÁTY SOUKROMÍ, NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT ZAŘÍZENÍ NEBO ŘEŠENÍ (MIMO JINÉ VČETNĚ DANÉHO ŘEŠENÍ), NÁKLADŮ NA OPATŘENÍ NÁHRADY NEBO VÝMĚNU ZBOŽÍ A SLUŽEB, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTY OBCHODNÍCH INFORMACÍ NEBO JINÝCH PENĚŽNÍCH ZTRÁT, KE KTERÝM DOJDE V SOUVISLOSTI S TÍMTO UJEDNÁNÍM ČI ŘEŠENÍM POSKYTOVANÝM PODLE TOHOTO UJEDNÁNÍ, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE PRODEJCE BYL NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚN. ŽÁDNÝ ČLEN SKUPINY PRODEJCE NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP ČI JAKÉKOLI POŠKOZENÍ, VYMAZÁNÍ, KRÁDEŽ, ZNIČENÍ, POZMĚNĚNÍ, NEÚMYSLNÉ VYZRAZENÍ ČI ZTRÁTU DAT, INFORMACÍ NEBO OBSAHU PŘENÁŠENÝCH, OBDRŽENÝCH ČI ULOŽENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM ŘEŠENÍ NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM BEZ OHLEDU NA PŘÍČINU. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM ODPOVĚDNOST PRODEJCE, ČLENA SKUPINY PRODEJCE NEBO JEJICH DISTRIBUTORŮ ČI ZÁSTUPCŮ ZA JAKOUKOLI ŠKODU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEVÝŠÍ VYŠŠÍ Z TĚCHTO ČÁSTEK: ČÁSTKU PĚTI AMERICKÝCH DOLARŮ (5,00 USD) NEBO ČÁSTKU POPLATKU, KTERÝ JSTE ZAPLATILI ZA ŘEŠENÍ NA PŘÍSLUŠNÉ OBDOBÍ PŘEDPLATNÉHO.

6.6. VÝŠE UVEDENÁ VYLOUČENÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI PRODEJCE, ČLENŮ SKUPINY PRODEJCE A JEJICH DISTRIBUTORŮ A ZÁSTUPCŮ NEOMEZUJÍ POTENCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST ZA ÚMRTÍ, ÚJMU NA ZDRAVÍ OSOB NEBO PODVODNÉ JEDNÁNÍ PŘEKRAČUJÍCÍ ROZSAH POVOLENÝ PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY.

7. Ochrana osobních údajů, zpracování osobních údajů

Prodejce zpracovává určité informace a údaje (které mohou zahrnovat osobní údaje) týkající se: i) uživatele řešení nebo zařízení, které řešení používá, ii) řešení nebo zařízení, které řešení používá, v souladu se zásadami ochrany osobních údajů prodejce na adrese www.avast.com (pokud je prodejce společnost Avast Software s.r.o), nebo www.avg.com (pokud je prodejce společnost AVG Netherlands BV), nebo www.hidemyass.com (pokud je prodejce společnost Privax Limited).

8. Ukončení

Pokud porušíte libovolnou povinnost obsaženou v tomto ujednání (včetně povinností v částech 2, 5 nebo 9, které způsobí odnětí všech práv, jež případně máte na získání aktualizací řešení nebo vrácení poplatků), bude toto ujednání okamžitě ukončeno. Prodejce si v případě vašeho porušení tohoto ujednání, které by mělo nepříznivý dopad na prodejce, jeho distributory či zástupce, vyhrazuje právo na libovolné další prostředky nápravy dostupné podle zákona. Omezení odpovědnosti a odmítnutí záruky a odpovědnosti za škody obsažené v tomto ujednání zůstávají v platnosti i po ukončení tohoto ujednání. Žádné ustanovení tohoto ujednání nebude považováno za prominuté, pokud toto prominutí nebylo vyhotoveno písemně a podepsáno prodejcem. Bude-li libovolné ustanovení tohoto ujednání považováno za neplatné nebo nevymahatelné, zbytek tohoto ujednání bude i nadále platný a účinný v plném rozsahu.

9. Omezená práva vlády USA

Všechna řešení představují „komerční položky“ ve smyslu definice v 48 CFR, oddíl 2.101, zahrnující „komerční počítačový software“ a „dokumentaci ke komerčnímu počítačovému softwaru“ ve smyslu použití těchto pojmů v 48 CFR, oddíl 12.212. V souladu s 48 CFR, oddíl 12.212 a 48 CFR, oddíl 227.7202-1 až 227.7202-4 jsou tato řešení a související dokumentace poskytovány k používání koncovým uživatelům ze skupiny vládních institucí USA pouze v rozsahu práv, která jsou udělena všem ostatním koncovým uživatelům. Použitím těchto řešení a související dokumentace vyjadřuje vládní instituce souhlas s tím, že počítačový software a dokumentace k počítačovému softwaru je komerční, a přijímá zde uvedená práva a omezení.

10. Kontrola vývozu

Jste povinni dodržovat všechny příslušné zákony USA a mezinárodní právní předpisy upravující vývoz a zpětný vývoz řešení, včetně předpisů správního úřadu pro vývoz USA, a omezení týkající se koncového uživatele, koncového použití a místa určení vydaná vládou USA a dalšími vládami. Aniž by tím byla dotčena obecnost výše uvedeného, i) prohlašujete, že nejste uvedeni na seznamu zamítnutých osob, seznamu neověřených osob, seznamu subjektů, seznamu osob kategorie SDN (specially designated nationals), seznamu zakázaných osob ani jiných seznamech zveřejňovaných vládou USA, a ii) nebudete řešení používat, vyvážet nebo zpětně vyvážet na území či místa určení ani společnostem či jednotlivcům, kteří porušují embarga nebo obchodní sankce USA či Evropské unie. Prodejce odškodníte, budete hájit a zbavíte odpovědnosti za veškeré nároky, žaloby nebo soudní řízení a veškeré škody, závazky, náklady a výdaje, které vzniknou v důsledku vašeho nedodržení této části 10.

11. Závazná rozhodčí dohoda a zřeknutí se skupinové žaloby

11.1. Tato část 11 se vztahuje na jakýkoli spor ohledně řešení nebo tohoto ujednání, který se týká vás a kterékoli společnosti skupiny prodejce. „Sporem“ se pro účely této části 11 rozumí jakýkoli spor, žaloba nebo jiná pře bez ohledu na konkrétní předmět sporu (tj. zahrnuje – kromě jiných potenciálních předmětů sporu nebo právních základů – žaloby pro porušení smlouvy, podvod a porušení zákona či nařízení).

11.2. Dojde-li ke sporu, musíte prodejci zaslat oznámení o sporu. Jedná se o písemné prohlášení, ve kterém jsou uvedeny jméno, adresa a kontaktní údaje žalující strany, důvody vzniku sporu a požadovaná náprava. Oznámení o sporu je prodejci třeba zaslat e-mailem na adresu legal@avast.com (jako předmět uveďte: Section 11 Notice of Dispute Under EULA).

11.3. VEŠKERÁ SOUDNÍ NEBO JINÁ ŘÍZENÍ PRO ŘEŠENÍ SPORU BUDOU PROBÍHAT VÝLUČNĚ JEDNOTLIVĚ. NEBUDETE ŽÁDAT O PROJEDNÁNÍ SPORU JAKO SKUPINOVÉ ŽALOBY, ŽALOBY SOUKROMÉ STRANY VE VEŘEJNÉM ZÁJMU ANI V JAKÉMKOLI JINÉM ŘÍZENÍ, V JEHOŽ RÁMCI BY NĚKTERÁ STRANA JEDNALA JAKO ZÁSTUPCE NEBO PODÁVALA NÁVRH, ABY TAK MOHLA JEDNAT. ROZHODČÍ ANI JINÉ ŘÍZENÍ NEBUDE SLOUČENO S JINÝM BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU VŠECH STRAN VŠECH DOTČENÝCH ROZHODČÍCH ČI JINÝCH ŘÍZENÍ.

11.4. Pokud spor s prodejcem nevyřešíte neformálním jednáním, bude další řešení sporu probíhat výlučně prostřednictvím závazného rozhodčího řízení v souladu s federálním zákonem USA o rozhodčím řízení (Federal Arbitration Act („FAA“), 9 U.S.C. § 1 et seq.). S výjimkou ujednání níže se vzdáváte práva na řešení sporů prostřednictvím soudního řízení (či účasti v něm jako strana nebo člen skupiny žalobců) před soudcem nebo porotou. Místo toho budou všechny spory řešeny nestranným rozhodcem, jehož rozhodnutí bude konečné. K dispozici bude pouze omezené právo na soudní revizi v souladu se zákonem FAA. Rozhodčí nález může vykonat jakýkoli soud příslušný pro strany.

11.5. Na požadavek rozhodčího řízení v této části 11 se vztahují následující výjimky:

11.5.1. Jste oprávněni nechat projednat jakýkoli spor u soudu pro drobné žaloby v okrese (county) nebo na jiném podobném územním správním celku, ve kterém máte bydliště, pokud spor splňuje veškeré požadavky potřebné k projednání soudem pro drobné žaloby. Pokud podáte žalobu u soudu pro drobné žaloby, nesete veškeré soudní poplatky.
11.5.2. Veškeré spory týkající se údajného zcizení vašeho duševního vlastnictví nebo duševního vlastnictví prodejce budou řešeny u soudu.

11.6. Všechna rozhodčí řízení budou vedena organizací American Arbitration Association (dále jen „AAA”) a budou se řídit „Pravidly rozhodčích řízení se spotřebiteli“ (Consumer Arbitration Rules) organizace AAA účinnými od 1. září 2014 včetně „Nákladů rozhodčího řízení (včetně administrativních poplatků AAA)“ (Costs of Arbitration (Including AAA Administrative Fees)) účinných od 1. září 2014 (souhrnně dále jen „Postupy při spotřebitelských řízeních“) a budou pro ně platit následující ujednání:

11.6.1. Postupy při spotřebitelských řízeních udělují určité poplatky, některé jsou udělovány spotřebiteli (vám) a jiné společnosti (prodejci). Pokud je váš nárok 75 000 USD nebo méně, zaplatí prodejce všechny uvedené poplatky a náklady, včetně těch udělených spotřebiteli. Prodejce nesouhlasí s úhradou žádných dalších nákladů. Pokud je váš nárok vyšší než 75 000 USD, rozhodnou o platbách Postupy při spotřebitelských řízeních.11.6.2. S výjimkou ustanovení níže se na jakýkoli spor mezi smluvními stranami uplatní postupy při spotřebitelských řízeních AAA. V souladu s Pravidlem rozhodčích řízení se spotřebiteli R-1(e) je však smluvní strana oprávněna nechat řádné uplatnění Pravidel rozhodčích řízení posoudit rozhodci, který vydá konečné rozhodnutí. Toto ujednání má přednost v rozsahu, ve kterém je v rozporu s Postupy při spotřebitelských řízeních. Rozhodčí řízení zahájíte pouze v okrese (county) nebo na jiném podobném územním správním celku, ve kterém máte bydliště. Rozhodčí řízení bude vedeno prostřednictvím konferenčního hovoru. Pokud však bude rozhodčí řízení vedeno v souladu s postupy při spotřebitelských řízeních AAA, má rozhodce (rozhodci) pravomoc rozhodnout na žádost smluvní strany o požadavku jednání za přítomnosti zúčastněných.
11.6.3. Spolu s prodejcem se zavazujete, že využití organizace AAA k vedení rozhodčích řízení není považováno za součást ujednání mezi smluvními stranami ohledně řešení sporů rozhodčím řízením. Pokud organizace AAA nebude ochotná nebo schopná rozhodčí řízení vést, dohodnete se s prodejcem v dobré víře na jediném rozhodci, který rozhodne spor podle postupů při spotřebitelských řízeních. Pokud se smluvní strany na rozhodci neshodnou, je příslušný soud oprávněn jmenovat rozhodce, který bude jednat v souladu s postupy při spotřebitelských řízeních AAA.
11.6.4. Bude-li jedno nebo více ustanovení této části 11 vzhledem ke všem nebo některým částem sporu shledáno nezákonným, neplatným či nevymahatelným, pak pouze za těchto okolností budou tyto části odděleny a spor bude řešen podle ostatních ustanovení této části 11 a dalších ustanovení ujednání. Pokud bude mít takové oddělení za následek projednání všech nebo některých částí sporu u soudu, mají výhradní příslušnost u takovýchto soudních jednání soudy okresu Santa Clara v Kalifornii. Pro účely těchto soudních řízení souhlasíte s osobní příslušností soudů v Kalifornii a nebudete ji napadat a dále se vzdáváte možnosti podat námitku místní nepříslušnosti nebo námitku forum non conveniens či žádat o přeložení do jiného soudního okrsku nebo jurisdikce.

11.7. Pokud jste řešení zakoupili pro jiné než osobní použití nebo použití v domácnosti, rozhodčí řízení, včetně plateb poplatků, se budou řídit Pravidly obchodních rozhodčích řízení organizace AAA (Commercial Arbitration Rules) („Postupy při obchodních řízeních“), bez ohledu na odstavce výše. Tyto Postupy při obchodních řízeních se náležitě použijí pro všechny spory mezi smluvními stranami a vy nebudete v žádném řízení navrhovat nic jiného. Toto ujednání však upravuje řešení sporů v rozsahu, ve kterém je v rozporu s Postupy při obchodních řízeních.

12. Rozhodné právo

Toto ujednání a vaše používání řešení a dokumentace se řídí zákony státu Kalifornie při vyloučení jeho pravidel pro konflikt právních norem. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se výslovně vylučuje.

13. Obecné

13.1. Úplné ujednání. Toto ujednání představuje celé ujednání mezi vámi a prodejcem týkající se vašeho používání řešení a dokumentace. Toto ujednání nahrazuje veškerá předchozí nebo souběžná ústní či písemná sdělení, návrhy a prohlášení a záruky týkající se vašeho používání řešení nebo dokumentace. Bez ohledu na předchozí ustanovení nemůže žádné ustanovení tohoto ujednání omezovat žádná práva, která vám poskytují platné zákony na ochranu spotřebitele a další příslušné zákony ve vaší právní jurisdikci, které nelze smluvně odmítnout. Toto ujednání, příslušné podmínky a dokumentace budou v maximálním použitelné rozsahu považovány za konzistentní, v případě rozporu však mají přednost v následujícím pořadí: (i) příslušné podmínky, (ii) toto ujednání, (iii) dokumentace.

13.2. Oznámení. Prodejce vám může kdykoli doručit oznámení prostřednictvím elektronické pošty, vyskakovacího okna, dialogového okna či jinými prostředky. V některých případech je ovšem možné, že oznámení neobdržíte, dokud nespustíte určité řešení. Každé takové oznámení bude považováno za doručené k datu, kdy je prodejce poprvé zpřístupní prostřednictvím řešení, bez ohledu na to, kdy oznámení skutečně obdržíte.

13.3. Volba rozhodného práva. Výklad, platnost a plnění tohoto ujednání a všech mimosmluvních závazků vyplývajících z tohoto ujednání nebo s ním souvisejících se řídí zákony státu Kalifornie v USA, s výjimkou jeho zásad pro kolizi norem.

13.4. Výklad. Nadpisy v tomto ujednání nemají vliv na jeho výklad. Je-li použit určitý gramatický rod, vztahuje se význam na všechny gramatické rody. Je-li použito jednotné číslo, vztahuje se význam i na množné číslo a naopak. Pokud jsou slovo nebo výraz definovány, mají odpovídající význam i jejich další gramatické tvary.

13.5. Oddělitelnost. Budou-li kterákoli ustanovení tohoto ujednání podle jakýchkoli příslušných právních a správních předpisů považována za nezákonná, neplatná nebo nevymahatelná, zůstávají všechna ostatní ustanovení tohoto ujednání platná a účinná v plném rozsahu.

13.6. Nemožnost plnění. Prodejce nemá odpovědnost za neplnění nebo opožděné plnění způsobené zcela nebo zčásti výpadkem veřejných služeb (včetně dodávek elektřiny), výpadkem internetu, poruchami telekomunikačních nebo IT služeb, poruchami telekomunikačních nebo IT zařízení, stávkami nebo jinými pracovněprávními spory (mimo jiné včetně stávky nebo jiného pracovněprávního sporu týkajících se společnosti skupiny prodejce a jejích zástupců, poskytovatelů licence, představitelů, dodavatelů, distributorů, prodejců a jiných obchodních partnerů), válečnými akty, teroristickými činy, útoky typu „odepření služby“ nebo jinými útoky na informační technologie či jejich narušení s dopadem na prodejce, člena skupiny prodejce nebo jejich dodavatele, povodněmi, sabotáží, požárem, jinými přírodními katastrofami nebo zásahy vyšší moci či jinou příčinou, kterou prodejce nemohl při vynaložení přiměřené snahy ovlivnit.

13.7. Zřeknutí se nároků. Netrvá-li kterákoli strana na přesném plnění všech podmínek, ujednání a ustanovení tohoto ujednání, nebude to považováno za zřeknutí se či vzdání se budoucího dodržování tohoto ujednání a podmínky, ujednání a ustanovení tohoto ujednání zůstanou platné a účinné v plném rozsahu. Zřeknutí se nároku na plnění jakékoli podmínky tohoto ujednání některou ze stran nebude účinné pro žádný účel, pokud nebude vyhotoveno písemně a příslušná strana jej nepodepíše. Pokud kterákoli strana promine druhé straně porušení kteréhokoli ustanovení tohoto ujednání, nevykládá se to jako trvalé promíjení daného porušení ani jako prominutí jiných porušení stejného ustanovení nebo jiných ustanovení tohoto ujednání.

13.8. Postoupení. Svá práva nebo povinnosti v rámci tohoto ujednání nesmíte postoupit bez předchozího písemného svolení prodejce. Prodejce smí toto ujednání kdykoli postoupit podle svého uvážení bez vašeho předchozího písemného svolení.

13.9. Celkový výklad. Toto ujednání se neřídí Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, jejíž použití se výslovně vylučuje. V případě, že se při soudním řízení nebo v jiné situaci objeví nejednoznačnost nebo otázka záměru či výkladu, vyloží se podmínky tohoto ujednání tak, že byly stranami vypracovány společně, a nevznikne žádná právní domněnka ani důkazní břemeno zvýhodňující nebo znevýhodňující kteroukoli stranu z důvodu autorství kterýchkoli ustanovení tohoto ujednání.

13.10. Žádné oprávněné třetí strany. Toto ujednání vzniklo výhradně s ohledem na váš prospěch a prospěch prodejce a ostatních společností skupiny prodejce a jejich příslušných zástupců, poskytovatelů licence, představitelů, dodavatelů, distributorů, prodejců a dalších obchodních partnerů. Žádná osoba či strana tohoto ujednání nepodá žalobu na základě tohoto ujednání jako oprávněná třetí strana tohoto dokumentu.

13.11. Jazyk. Toto ujednání bylo původně vyhotoveno v anglickém jazyce. Ačkoli prodejce může poskytovat jednu či více přeložených verzí tohoto ujednání za účelem snazšího porozumění, je v případě konfliktu či nejasnosti rozhodující anglické znění ujednání.

13.12. Připojení k internetu. Některá řešení mohou ke svému fungování vyžadovat aktivní a stabilní připojení k internetu. Proto je vaší odpovědností zajistit, abyste měli vždy k dispozici aktivní a stabilní připojení k internetu.

13.13. Názvy produktů. Prodejce si vyhrazuje právo dle svého uvážení příležitostně měnit názvy svých řešení.

13.14. Kontaktní informace. Prodejce můžete kontaktovat na adrese:

13.14.1. V souvislosti s řešením CloudCare nebo Managed Workplace podle pokynů uvedených na webové stránce www.avg.com/support; a
13.14.2. Máte-li jakékoli otázky týkající se tohoto ujednání nebo chcete prodejce požádat o jakékoli informace, napište na adresu Avast Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, Praha 4, PSČ 140 00, Česká republika, e-mail: support@avast.com, tel.: +420 274 005 777 nebo navštivte naše stránky podpory na adrese www.avast.com/support.

14. Zvláštní podmínky

Tyto zvláštní podmínky se vztahují na některá řešení. V případě rozporu mezi těmito zvláštními podmínkami a zbytkem ujednání mají tyto zvláštní podmínky přednost ve vztahu k příslušným řešením.

14.1. Software, služby a další produkty třetích stran

Některá řešení nabízejí možnost získat software, služby a další produkty dodávané třetími stranami. Berete na vědomí, že za nabídku plně odpovídá příslušná třetí strana a prodejce nečiní žádná prohlášení ani neposkytuje žádné záruky ohledně těchto nabídek a nenese za ně žádnou odpovědnost. Pokud jakékoli takové nabídky třetích stran získáte nebo budete používat, budou se na ně a na jejich použití vztahovat všechna licenční ujednání, podmínky použití, zásady ochrany osobních údajů a/nebo další podmínky a ujednání vyžadované třetí stranou.

14.2. Čištění prohlížečů

Při instalaci a používání doplňku Čištění prohlížečů („BCU“) opravňujete doplněk BCU, aby změnil stávající nastavení vašeho prohlížeče na nové nastavení.

14.3. Mobilní aplikace

Tato část 14.3 se vztahuje na řešení určená pro mobilní zařízení.

14.3.1. U řešení stažených z obchodu Google Play (http://play.google.com) licence udělená v tomto ujednání nahrazuje veškerá práva k používání řešení, která by byla jinak udělena na základě standardních podmínek pro aplikace stažené z obchodu Google Play.
14.3.2. Pro řešení stažená z obchodu Apple App Store platí následující podmínky:
a) Licence udělené v tomto ujednání jsou omezeny na nepřenositelnou licenci na používání řešení v zařízení iPhone, iPod Touch nebo jiném zařízení od společnosti Apple, které vlastníte nebo máte v držení, v souladu s pravidly používání uvedenými v podmínkách služby Apple App Store, jež jsou k dispozici na webové stránce http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html nebo prostřednictvím dalších webových stránek či jiných prostředků poskytnutých společností Apple.
b) Toto ujednání se uzavírá výlučně mezi jeho stranami, nikoli se společností Apple. Za řešení a jejich obsah je odpovědný výlučně prodejce, nikoli společnost Apple.
c) Společnost Apple není povinna poskytovat ve vztahu k řešení žádné služby v oblasti údržby a podpory.
d) Jestliže řešení neodpovídá příslušné záruce, můžete to oznámit společnosti Apple, která vám vrátí kupní cenu řešení. V maximální míře povolené příslušnými zákony nebude mít společnost Apple žádné další závazky ze záruk ve vztahu k řešení a ve vztahu mezi vámi, prodejcem a společností Apple je za veškeré další nároky, ztráty, závazky, škody, náklady nebo výdaje, jež lze připsat nedodržení jakékoli záruky, odpovědný výlučně prodejce.
e) Prodejce, nikoli společnost Apple, odpovídá za řešení jakýchkoli vašich nároků nebo nároků třetích stran ve vztahu k řešení nebo k vašemu vlastnictví či používání tohoto řešení, mimo jiné včetně: i) nároků založených na odpovědnosti za výrobek, ii) nároků založených na tom, že řešení nesplňuje jakýkoli příslušný zákonný nebo regulační požadavek, a iii) nároků vyplývajících z právních předpisů o ochraně spotřebitele či podobné legislativy.
f) V případě nároku třetí strany, jež tvrdí, že řešení nebo vaše vlastnictví a používání řešení porušuje práva duševního vlastnictví této třetí strany, nese výlučnou odpovědnost za vyšetřování, obhajobu, vyrovnání a uspokojení takového nároku vyplývajícího z porušení duševního vlastnictví prodejce, a nikoli společnost Apple.
g) Při používání řešení musíte dodržovat všechny příslušné podmínky stanovené třetí stranou. Například v případě řešení VOIP nesmíte při používání řešení porušit dohodu uzavřenou ke službě bezdrátového přenosu dat.
h) Společnost Apple a její dceřiné společnosti jsou oprávněnými třetími stranami tohoto ujednání a vaším přijetím jeho podmínek a ujednání získává společnost Apple právo (a bude se mít za to, že přijala právo) vymáhat na vás plnění tohoto ujednání jako oprávněná třetí strana.
14.3.3. U řešení stažených z obchodu Amazon Appstore je společnost Amazon oprávněna stanovit určité podmínky používání pro zákazníky v rámci obchodu Amazon Appstore jako „výchozí podmínky EULA“. Takové výchozí podmínky EULA se na vás budou vztahovat, když budete používat řešení, která zakoupíte v obchodě Amazon Appstore. Ve výchozích podmínkách EULA bude mimo jiné uvedeno, že prodejce je poskytovatelem licence k řešení a společnost Amazon není smluvní stranou tohoto ujednání. Budou-li výchozí podmínky EULA a toto ujednání v rozporu, budou mít v rozsahu takového rozporu přednost výchozí podmínky EULA. Společnost Amazon nenese odpovědnost v souvislosti s dodržováním nebo nedodržením výchozích podmínek EULA vámi nebo prodejcem.

14.4. WiFi Finder

Nástroj WiFi Finder umožňuje uživatelům pomáhat jiným uživatelům získat přístup k internetu sdílením dat o bezdrátových sítích. Pokud se rozhodnete sdílet svá data o bezdrátových sítích s dalšími uživateli, nesete výhradní odpovědnost za neporušení práv třetích stran týkajících se těchto bezdrátových sítí. Prodejce žádným způsobem nepřejímá odpovědnost za vaše dodržování podmínek a ujednání vztahujících se na používání sítí, jejichž data sdílíte.

14.5. CloudCare a Managed Workplace

Podmínky této části 14.5 platí tam, kde vás příslušné podmínky opravňují k použití služby CloudCare nebo Managed Workplace při poskytování služeb MSP třetím stranám.

14.5.1. Jak je použito v této části 14.5:
a) „Služba AVG Business“ znamená služby HD a/nebo služby NOC tak, jak vyžaduje kontext.
b) „Zákazník“ znamená třetí stranu, které poskytujete nebo chcete poskytovat služby MSP.
c) „Služby HD“ znamenají služby zákaznické podpory, které vám prodejce nebo jeho dodavatelé jako třetí strany poskytují ve prospěch jednoho nebo více zákazníků – v obou případech tak, jak je popsáno v dokumentaci, přičemž prodejce může dokumentaci příležitostně změnit.
d) „Služby MSP“ znamenají spravované služby, které poskytujete zákazníkům s využitím řešení (včetně služeb AVG Business).
c) „Služby NOC“ znamenají služby vzdáleného monitorování zařízení a služby správy, které prodejce nebo jeho dodavatelé jako třetí strany poskytují ve prospěch jednoho nebo více zákazníků – v obou případech tak, jak je popsáno v dokumentaci, přičemž prodejce může dokumentaci příležitostně změnit.
f) „Ujednání o službách“ znamená ujednání mezi vámi a zákazníkem, které mimo jiné jasně popisuje služby, na jejichž poskytování jste se se zákazníkem dohodli.
14.5.2. Prodejce vám podle ustanovení tohoto ujednání poskytuje omezenou, nevýhradní, nepřenositelnou licenci na období předplatného (bez práva na sublicencování) pro používání příslušných řešení (včetně služeb AVG Business) k poskytování služeb MSP zákazníkům.
14.5.3. Prodejce vám bude podle podmínek a ujednání tohoto ujednání poskytovat řešení (včetně příslušných služeb AVG Business) ve prospěch vašich zákazníků. 
14.5.4. Vy budete s výhradou podmínek a ujednání uvedených v tomto ujednání:
a) požadovat, aby: i) každý zákazník (včetně vás, pokud to je relevantní), který obdržel řešení, podepsal nebo se jinak zavázal, že bude dodržovat právě aktuální znění tohoto ujednání, a aby ii) každý zákazník, se kterým jste se dohodli, že mu budete poskytovat řešení, podepsal nebo se jinak zavázal, že bude dodržovat ujednání o službách. Aniž by tím byla omezena platnost výše uvedeného, odsouhlasit ujednání EULA jménem zákazníka můžete pouze v případě, že vás k tomu zákazník v ujednání o službách nebo jinak výslovně zmocnil. Ujednání o službách bude: i) obsahovat ustanovení, která budou chránit zájmy prodejce nejméně do té míry jako toto ujednání, a ii) výslovně opravňovat vás a prodejce, abyste během poskytování služeb reprodukovali, přenášeli, ukládali a zpracovávali data a informace zákazníka.
b) stejně jako ve vztahu mezi vámi a prodejcem výhradně odpovědní za: i) plnění svých povinností vyplývajících z ujednání o službách, ii) zajištění toho, že vy i všichni vaši zákazníci budete dodržovat všechny platné zákony týkající se monitorování zaměstnanců a dalších třetích stran a jejich zařízení, iii) plnění úkolů a povinností, které vám a zákazníkům ukládají ujednání, příslušné podmínky a dokumentace a iv) ukončení poskytování služeb po ukončení platnosti příslušného ujednání o službách a odstranění nebo zajištění toho, aby zákazník odstranil řešení ze všech zařízení, na kterých je nainstalováno.

14.6. Assurance Plan. Tato část 14.6 se vztahuje na službu Assurance Plan.

14.6.1. Assurance Plan znamená službu, v jejímž rámci vám bude prodejce za samostatné předplatné pomáhat během období předplatného odstraňovat viry a jiný malware, které napadnou vaše chráněné zařízení. Služba Assurance Plan se prodává společně s určitými antivirovými řešeními prodejce nebo jinými bezpečnostními řešeními (dále jednotlivě jako bezpečnostní řešení) a doplňuje ochranu, kterou nabízí bezpečnostní řešení.

14.6.2. Pokud požadujete pomoc prodejce v rámci služby Assurance Plan a pokud máte vy a vaše zařízení nárok na tuto pomoc podle části 14.6.3, vynaloží prodejce přiměřenou snahu, aby vám pomohl odstranit viry nebo jiný malware, které postihnou vaše zařízení. Tímto potvrzujete, přijímáte a souhlasíte s tím, že snaha prodejce nemusí být dostačující k odstranění určitých virů nebo jiného malwaru z vašeho zařízení a že prodejce může v rámci poskytování služby změnit, odstranit nebo poškodit data ve vašem zařízení, změnit nastavení zařízení nebo jinak narušit jeho správné fungování.

14.6.3. Služba Assurance Plan se vztahuje: (i) pouze na zařízení, pro které jste zakoupili příslušné bezpečnostní řešení, a nelze ji převést na jiné zařízení, a (ii) pouze na viry a jiný malware, které postihnou zařízení během období předplatného poté, co jste stáhli a nainstalovali bezpečnostní řešení do zařízení, a za podmínky, že bezpečnostní řešení pracovalo s aktuálními malwarovými definicemi. Aby vám mohla být poskytnuta pomoc v rámci služby Assurance Plan, je možné, že budete muset v souladu s pokyny prodejce stáhnout a nainstalovat do zařízení softwarový program (asistenční software), který prodejci umožní shromažďovat informace o zařízení a jeho činnosti, diagnostikovat a opravovat problémy a měnit nastavení zařízení. Možná budete muset dodržovat i další pokyny prodejce. Pokud nemůžete provést nebo neprovedete stažení a instalaci asistenčního softwaru do zařízení nebo nedodržíte ostatní pokyny prodejce nebo pokud prodejce rozhodne, že vaše zařízení nemá na pomoc v rámci služby Assurance Plan nárok, prodejce tuto službu Assurance Plan neposkytne. Prodejce vás může (avšak není povinen) odkázat na službu, v jejímž rámci vám prodejce nebo jeho subdodavatel poskytnou pomoc za jednorázový poplatek.

14.6.4. Prodejce může službu Assurance Plan bez předchozího upozornění ukončit, pokud se zcela na základě vlastního uvážení rozhodne, že jste si vyžádali nebo jste obdrželi službu Assurance Plan pro zařízení, na které se služba Assurance Plan nevztahuje, že jste převedli nebo se pokusili převést službu Assurance Plan na jinou osobu nebo subjekt nebo jste jinak porušili podmínky služby Assurance Plan.

Revize: 23. ledna 2017 (verze 1.3)
Přejít na obsah stránky Přejít do nabídky