Licentieverklaringen - AVG 9.0

BELANGRIJK: LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR. DIT IS EEN WETTIGE OVEREENKOMST TUSSEN AVG TECHNOLOGIES (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD) EN U (OPTREDEND ALS NATUURLIJK PERSOON OF, INDIEN VAN TOEPASSING, NAMENS DE NATUURLIJKE PERSOON OF ENTITEIT OP WIENS COMPUTER DE SOFTWARE IS GEÏNSTALLEERD). ALS U OP DE OPTIE “ACCEPTEREN” KLIKT OF HET SOFTWAREPRODUCT BIJ DEZE OVEREENKOMST (DE “SOFTWARE”) INSTALLEERT, WORDT U GEBONDEN AAN DEZE OVEREENKOMST.

U hoeft deze voorwaarden niet te aanvaarden maar, tenzij en totdat u dat doet, wordt de Software niet geïnstalleerd en bent u niet bevoegd de Software te gebruiken.

Als u niet met deze voorwaarden wilt instemmen, klik dan op “NIET ACCEPTEREN” en, indien van toepassing, kunt u op de volgende wijze restitutie verkrijgen van de aankoopprijs:

  • Als u een download gekocht hebt, volg dan de instructies op www.avg.com/support-existing en neem contact met ons op om restitutie aan te vragen. Het kan dertig (30) dagen duren voordat het tegoed op uw rekening is gecrediteerd.
  • Voor alle andere aankopen geldt dat u alle kopieën van de Software die u gemaakt hebt (met inbegrip van archiefexemplaren) dient te vernietigen en de Software in de originele verpakking, samen met uw ontvangstbewijs aan het verkooppunt moet retourneren.

MEDEDELING: DE SOFTWARE KAN EEN '“TIME-OUT”-FUNCTIE BEVATTEN DIE DE SOFTWARE AAN HET EIND VAN DE (HIERONDER GEDEFINIEERDE) TERMIJN ONWERKZAAM MAAKT.

SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST VOOR DE EINDGEBRUIKER

1. Definities.

a. Toegestane doeleinden betekent (i) persoonlijke, niet-commerciële doeleinden in het geval van Software met de benamingen AVG Anti-Virus Free Edition en AVG LinkScanner, en (ii) uw persoonlijke doeleinden of de interne bedrijfsdoeleinden van u of aan u Gelieerde ondernemingen in het geval van andere Software.

b. Gelieerde onderneming betekent, met betrekking tot een partij, een entiteit die zeggenschap uitoefent over deze partij, onder zeggenschap van deze partij valt, of met deze partij onder gezamenlijke zeggenschap valt. "Zeggenschap,” zoals gebruikt in dit artikel 1.b, betekent eigendom van meer dan 50% van het uitstaande stemgerechtigde kapitaal van de desbetreffende entiteit.

c. Toepasselijke voorwaarden betekenen de algemene voorwaarden zoals gespecificeerd (i) in uw bestelling, indien u de Software in elektronisch formaat gedownload hebt via het internet, of (ii) op de Softwareverpakking, indien u de Software hebt aangeschaft op een cd of ander fysiek medium, of (iii) zoals gespecificeerd door uw leverancier, indien u de Software hebt aangeschaft in combinatie met andere hardware of software. Toepasselijke voorwaarden omvatten, zonder beperking, alle algemene voorwaarden die de duur van de Eerste termijn en het maximale aantal computers specificeren waarop u de Software mag gebruiken.

d. AVG Technologies betekent, met betrekking tot de Software met de benamingen AVG LinkScanner, AVG LinkScanner for Mac en AVG Identity Protection, AVG Technologies CY, Ltd., een vennootschap naar het recht van Cyprus, en met betrekking tot andere Software, AVG Technologies CZ, s.r.o., een vennootschap naar het recht van de Tsjechische Republiek.

e. Free Software betekent Software die kosteloos tot uw beschikking wordt gesteld, inclusief, maar niet beperkt tot, Software (i) met de benamingen AVG Anti-Virus Free Edition, AVG Antivirus Free: Small Business Edition, AVG LinkScanner of AVG LinkScanner for Mac, (ii) die ter beschikking wordt gesteld voor test- of evaluatiedoeleinden, of (iii) met de aanduiding of anderszins aangegeven als “beta test”- versie van een softwareproduct.

f. Eerste termijn betekent de periode die begint op de datum dat u de Software gedownload hebt of anderzijds verkregen hebt en doorloopt gedurende de termijn die is aangegeven in de Toepasselijke voorwaarden.

g. Verlengde termijn heeft de betekenis die daaraan wordt toegekend in artikel 3.a van deze Overeenkomst.

h. Termijn betekent de Eerste termijn samen met alle Verlengde termijnen.

2. Licentieverlening; Verwante bepalingen.

a. Licentieverlening. AVG Technologies, verleent u, onderworpen aan de algemene voorwaarden van deze overeenkomst, hierbij een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor de toepasselijke Termijn waarbinnen de Software uitsluitend in uitvoerbare of objectcodevorm en alleen voor Toegestane doeleinden conform de Toepasselijke voorwaarden mag worden gebruikt. Zonder beperking van het voorgaande verleent deze licentie u, indien u de Software gekregen hebt bij een personal computer, netwerktoepassing of ander hardwareproduct, de bevoegdheid om de Software uitsluitend in combinatie met het desbetreffende apparaat of de desbetreffende hardware te gebruiken. ELK GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, ANDERS DAN UITDRUKKELIJK TOEGESTAAN IN DIT ARTIKEL 2, OF ELKE EVENTUELE DOORVERKOOP OF VERDERE DISTRIBUTIE VAN DE SOFTWARE, VORMT EEN MATERIËLE INBREUK OP DEZE OVEREENKOMST EN KAN EEN SCHENDING ZIJN VAN DE TOEPASSELIJKE WETTEN OP HET AUTEURSRECHT.

b. Beperkingen. Het is u niet toegestaan, noch zult u derden toestaan om (i) de Software te dupliceren voor enig ander doel dan redelijkerwijs noodzakelijk voor het gebruik daarvan in de zin van deze Overeenkomst en voor niet gekoppelde archiverings- en hersteldoeleinden in geval van calamiteiten; (ii) de Software te installeren op meer computers dan toegestaan door de Toepasselijke voorwaarden, (iii) behalve indien uitdrukkelijk toegestaan door AVG Technologies, enig door AVG Technologies verstrekt licentienummer (elk een “Licentienummer” genoemd) te gebruiken op meer dan een (1) computer tegelijk, (iv) een Licentienummer bekend te maken aan een andere partij dan AVG Technologies of, indien vereist om ondersteunende diensten te verkrijgen in verband met de Software, de door AVG Technologies aangewezen vertegenwoordigers, (v) de Software of enig Licentienummer te publiceren of te gebruiken voor andere doeleinden dan de Toegestane doeleinden, (vi) tenzij uitdrukkelijk toegestaan bij de wet, de Software of delen daarvan te onderwerpen aan reverse-engineering, te disassembleren, te decompileren, te vertalen, te reconstrueren, te transformeren of te extraheren (dat geldt ook, zonder beperking, voor verwante malwaresignaturen en procedures voor het opsporen van malware), (vii) tenzij uitdrukkelijk toegestaan bij de wet, de Software te wijzigen, te modificeren of op andere wijze te veranderen (dat geldt ook, zonder beperking, voor verwante malwaresignaturen en procedures voor het opsporen van malware), (viii) de Software over te dragen, te verpanden, te verhuren, te delen of in sublicentie te geven, anders dan in samenhang met de verkoop, lease, verhuur of andersoortige overdracht van de computer waarop deze oorspronkelijk was geïnstalleerd conform de Toepasselijke voorwaarden, (ix) enige derde partij toegang te verlenen tot de Software of het gebruik daarvan op servicebureaubasis, op basis van timesharing, abonnementsdiensten of servertoepassingen, of een andere, soortgelijke basis; of (x) teniet te doen of te ontduiken, trachten teniet te doen of te ontduiken, of enige derde partij toe te staan of te helpen de controles van de installatie of het gebruik van kopieën van de Software teniet te doen of te ontduiken.

c. Updates. AVG Technologies kan tijdens de Termijn van tijd tot tijd updates van de Software en/of de hierin opgenomen malwaresignaturen verstrekken (elk afzonderlijk wordt een “Update” genoemd). Updates worden onder deze Overeenkomst voor alle doeleinden als Software beschouwd. U erkent dat u routinematig Updates moet downloaden en de installatie ervan moet toestaan om het optimaal te profiteren van de Software. Als onderdeel van de software- en serviceleverantie van de AVG Software, erkent u verder dat alle of sommige delen van elke Update automatisch, zonder actie van uw zijde, kunnen worden geïnstalleerd. In geen geval zal AVG Technologies verplicht zijn u van Updates te voorzien nadat de Termijn is vervallen of beëindigd, en AVG Technologies mag naar eigen goeddunken de verstrekking van Updates beëindigen voor enige andere versie van de Software dan de meest actuele versie, of Updates voor de ondersteuning van Software in relatie met versies voor besturingssystemen, e-mailprogramma's, browserprogramma's van derden en andere software dan de meest actuele versie.

d. Opmerkingen klant. AVG Technologies verwelkomt uw opmerkingen in verband met de Software, met inbegrip van meldingen dat u een storing, fout of andere slechte werking in de Software hebt bemerkt, en uw suggesties voor aanvullende of andere eigenschappen en functies. U kunt ons uw opmerkingen en suggesties sturen via het webformulier dat u kunt vinden op www.avg.com/customer-feedback. AVG Technologies draagt geen enkele verplichting om dergelijke opmerkingen of suggesties te beantwoorden of hierop enige actie te ondernemen, maar u verleent AVG Technologies een eeuwigdurend, onherroepelijk, volledig premievrij, royaltyvrij, wereldwijd recht en licentie op grond van uw eventuele intellectuele eigendomsrechten om uw opmerkingen en suggesties in de Software en andere producten en diensten te implementeren die aangeboden worden door AVG Technologies, daaraan Gelieerde ondernemingen en hun respectieve licentiegevers, licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden.

e. Testen, benchmarking. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AVG Technologies, zult u geen enkele AVG Software testen of benchmarken, of een derde partij toestaan deze te testen of te benchmarken, of test- of benchmarkresultaten hiervan openbaar maken of publiceren. Verzoeken om toestemming voor het testen of benchmarken kunnen worden doorgestuurd via het daarvoor bestemde gedeelte op de website van AVG Technologies www.avg.com.

3. Verlengingen, beëindiging.

a. Verlengingen. AVG Technologies kan u - vóór het verstrijken van de Eerste termijn of de geldende Verlengingstermijn - de gelegenheid bieden verlengingen van krachtens deze Overeenkomst verleende licenties, aan te schaffen tegen de geldende verlengingsprijs van AVG Technologies. U kunt een dergelijk aanbod accepteren door de aanwijzingen te volgen en de verlengingsprijs te betalen die in het aanbod wordt vermeld. Op dat ogenblik zal de termijn van de Overeenkomst verlengd worden voor de toepasselijke periode (elk een “Verlengingstermijn” genoemd).

b. Beëindiging. AVG Technologies zal naast de overige rechten die beschikbaar kunnen zijn bij de wet of op grond van billijkheid, gerechtigd zijn de door deze Overeenkomst verleende licentie te beëindigen, zonder enige aansprakelijkheid (i) ingeval van eenzijdige opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van vijf (5) dagen, op voorwaarde dat AVG Technologies naar eigen goeddunken, ofwel de licentiekosten restitueert die u hebt betaald in verband met de geldende Eerste termijn of Verlengde termijn, evenredig verdeeld over de toepasselijke termijn, of een licentie verleent voor een in wezen soortgelijk product voor de rest van de looptijd, of (ii) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving als u een materiële inbreuk maakt op deze Overeenkomst.

c. Gevolgen van beëindiging. Bij de afloop of de beëindiging van deze Overeenkomst, zult u het gebruik van de Software staken, AVG Technologies kan de beschikkingstelling van Updates aan u beëindigen, en kan de Software ophouden te functioneren. Artikelen 4, 5, 6 en 7 blijven van kracht na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst.

4. Eigendom.

AVG Technologies behoudt alle rechten op de Software die niet expliciet door deze Overeenkomst worden verleend. Alle auteursrechten, handelsmerken en andere denkbare intellectuele eigendomsrechten in en op de Software (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, malwaresignaturen en andere gegevensbestanden, afbeeldingen die in de Software verschijnen en schermweergaven, alsmede enige en alle documentatie in verband met de Software) zijn het eigendom van AVG Technologies of zijn licentiegevers, en zijn beschermd door de auteursrechtwetten van de VS en andere landen, internationale verdragen en andere toepasselijke wetten. Elke kopie van de Software die u conform deze Overeenkomst mag maken, moet de volledige auteursrechtverklaring en de andere kennisgevingen bevatten die in het oorspronkelijke exemplaar van de Software zijn opgenomen.

5. Garanties.

a. Algemeen. AVG Technologies garandeert dat bij de levering van de Software en gedurende een periode van dertig (30) dagen daarna, het medium (indien aanwezig) waarop de Software is verstrekt, vrij zal zijn van materiële defecten, en dat de Software in wezen zal werken overeenkomstig de toepasselijke specificaties. De bovenstaande garantie is alleen van toepassing op de Software zoals deze oorspronkelijk is geleverd, en is niet van toepassing op Updates. Uw enige en exclusieve verhaalsrecht voor een inbreuk op deze Garantie is vervanging van de onvolkomen media of Software of, naar keuze van AVG Technologies, teruggave van de Software tegen volledige terugbetaling. Om uw rechten krachtens dit artikel 5 te kunnen uitoefenen, dient u alle door u gemaakte kopieën van de Software (met inbegrip van archiefexemplaren) te de-installeren en te vernietigen en (i) als u de Software in downloadvorm hebt gekocht, de instructies te volgen op www.avg.com/support-existing en contact met ons op te nemen om restitutie aan te vragen, of, (ii) voor alle andere aankopen, de Software in de originele verpakking samen met uw aankoopbewijs te retourneren aan het verkooppunt.

b. Gratis Software. VOOR GRATIS SOFTWARE GELDEN IN PLAATS VAN ARTIKEL 5.a. DE BEPALINGEN VAN DIT ARTIKEL 5.b. ALLE GRATIS SOFTWARE WORDT VERSTREKT OP EEN “ZOALS DEZE IS”-, “ZOALS BESCHIKBAAR”-BASIS, ZONDER GARANTIE EN ZONDER ONDERSTEUNING OF ANDERE SERVICES VAN AVG TECHNOLOGIES.

c. Disclaimer. BEHALVE WANNEER UITDRUKKELIJK VERLEEND IN DIT ARTIKEL 5.a VAN DEZE OVEREENKOMST, WIJST AVG TECHNOLOGIES ALLE GARANTIES AF IN VERBAND MET DE SOFTWARE, MEDIA EN ALLE OVERIGE VOORWERPEN VAN DEZE OVEREENKOMST, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, DE IMPLICIETE GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE EN DE IMPLICIETE GARANTIE DAT GEEN INBREUK WORDT GEMAAKT OP DE RECHTEN VAN DERDEN. AVG TECHNOLOGIES GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE SOFTWARE ONONDERBROKEN ZAL WERKEN OF VRIJ ZAL ZIJN VAN FOUTEN, OF DAT DE SOFTWARE 100% BESCHERMING ZAL GEVEN. In bepaalde jurisdicties zijn geen beperkingen toegestaan van bepaalde impliciete garanties. Daarom zijn de bovenstaande beperkingen mogelijk niet van toepassing op u. U kunt andere rechten hebben die per jurisdictie kunnen verschillen.

d. Een risicovolle omgeving. U erkent dat de Software niet ontworpen of in licentie wordt gegeven voor gebruik in een risicovolle omgeving, waaronder, zonder beperking, het bedrijf van nucleaire installaties, navigatiesystemen voor luchtvaartuigen, communicatiesystemen voor luchtvaartuigen, luchtverkeersleiding, levensinstandhoudingssystemen of wapensystemen en elke andere omgeving waarin lichamelijk letsel of de dood het gevolg kunnen zijn van een storing of het onvermogen om de Software te gebruiken. Zonder de bepalingen van de artikelen 5.b en 5.c van deze Overeenkomst in te perken, wijzen AVG Technologies en zijn licentiegevers hierbij alle expliciete of impliciete garanties van geschiktheid voor een dergelijk gebruik af.

6. Beperking van aansprakelijkheid.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZULLEN AVG TECHNOLOGIES OF ZIJN LEVERANCIERS OF WEDERVERKOPERS IN GEEN GEVAL JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, GEVOLG- OF BIJKOMENDE SCHADE, SCHADEVERGOEDING OF SPECIALE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, ONGEACHT DE OORZAAK OF THEORETISCHE AANSPRAKELIJKHEID (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE ALS GEVOLG VAN VERLIES VAN BEDRIJFSWINSTEN OF INKOMEN, VERLIES VAN PRIVACY, VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE COMPUTER OF SOFTWARE MET INBEGRIP VAN DEZE SOFTWARE, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE OF ANDER GELDELIJK VERLIES) DIE VOORTVLOEIT UIT DEZE OVEREENKOMST OF DE SOFTWARE DIE HIERONDER WORDT VERSTREKT, ZELFS INDIEN AVG TECHNOLOGIES WERD GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN HET OPTREDEN VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN AVG TECHNOLOGIES IN VERBAND MET DE SOFTWARE HOGER ZIJN DAN HET LAAGSTE BEDRAG VAN OFWEL HET BEDRAG DAT U IN WERKELIJKHEID VOOR DE SOFTWARE HEBT BETAALD, OF DE DOOR AVG TECHNOLOGIES GEADVISEERDE DETAILHANDELPRIJS VOOR DE SOFTWARE DIE GELDT OP DE DATUM DAT U DEZE ONTVING (OF, MET BETREKKING TOT GRATIS SOFTWARE, USD 5,00). DE VOORGAANDE BEPERKING IS VAN TOEPASSING, ONGEACHT DE EVENTUELE TEKORTSCHIETING VAN HET ESSENTIËLE DOEL VAN EEN BEPERKT RECHTSMIDDEL.

7. Privacy en beveiliging.

a. Algemeen. U aanvaardt dat AVG Technologies bepaalde informatie betreffende de gebruikers van de Software verzamelt en naar AVG Technologies zendt, met inbegrip van bepaalde persoonlijk identificeerbare gegevens en bepaalde informatie van de computer van de gebruiker, waaronder (i) bepaalde informatie over uw computersoftware en -hardware, zoals uw IP-adres, besturingssysteem, webbrowsersoftware en -versie, (ii) gegevens betreffende mogelijke malwarebedreigingen van uw computer en de doelen van deze bedreigingen, met inbegrip van de bestandsnamen, cryptografische hash, leverancier, formaat, datumstempels, informatie over de controlepunten van uw computersysteem, die de namen van paden, bestanden en toepassingen kunnen omvatten, (iii) kopieën van toepassingen of programma's die kwaadaardig worden geacht, evenals informatie betreffende de gedragingen van deze toepassingen of programma's waardoor ze als kwaadaardig gedetecteerd werden en de toepassingsinstellingen en -configuraties, zoals bijbehorende registersleutels, en (iv) informatie over applicaties die onterecht werden geclassificeerd als kwaadaardig, wat betekent dat de gebruiker de uitvoering van deze applicaties toestand na detectie. Hierbij gaat u akkoord met de inzameling en het gebruik van dergelijke informatie door AVG Technologies, en stemt ermee in dat de verzameling en het gebruik van dergelijke informatie door AVG Technologies geregeld wordt door het Privacybeleid van AVG Technologies, dat momenteel gepubliceerd is op www.avg.com, zoals van tijd tot tijd herzien door AVG Technologies.

b. Registratiegegevens. Om de Software te activeren dient u zich mogelijk online of telefonisch te registreren bij AVG Technologies. Als materiële voorwaarde voor de verlening van de licenties onder deze Overeenkomst door AVG Technologies, verklaart u dat de registratiegegevens die u aan AVG Technologies verstrekt juist en volledig zijn op de datum waarop u zich registreert en, ONVERMINDERD ENIGE BEPALING VAN HET PRIVACYBELEID VAN AVG TECHNOLOGIES, STEMT U ER VOOR DE DUUR VAN DEZE OVEREENKOMST EN ÉÉN JAAR DAARNA MEE IN, DAT (i) AVG TECHNOLOGIES UW CONTACTGEGEVENS DEELT MET HAAR DISTRIBUTEURS, WEDERVERKOPERS EN OVERIGE ZAKELIJKE PARTNERS, EN (ii) DAT DEZE CONTACTGEGEVENS GEBRUIKT WORDEN DOOR AVG TECHNOLOGIES, HAAR DISTRIBUTEURS, WEDERVERKOPERS EN OVERIGE ZAKELIJKE PARTNERS OM U INFORMATIE TE VERSTREKKEN DIE VOOR U RELEVANT KAN ZIJN, WAARONDER AANBIEDINGEN VAN SOFTWARE, DIENSTEN EN ANDERE PRODUCTEN.

c. Werkbalk. De bepalingen van dit artikel 7.c gelden voor Software onder de benaming AVG Security Toolbar. DOOR VERDER TE GAAN MET DE INSTALLATIE VAN DE WERKBALK, ERKENT EN AANVAARDT U DAT DE WERKBALK BIJ ZIJN INSTALLATIE DE “DNS-FOUT PAGINA” EN DE “FOUT-404 PAGINA” VIA DE INSTELLINGEN VAN UW BROWSER AANPAST. VERDER KAN DE WERKBALK NA INSTALLATIE BEPAALDE BASISGEBRUIKSINFORMATIE DOORGEVEN AAN DE LEVERANCIER VAN DE WERKBALK OF DIENS VERTEGENWOORDIGER OM DE LEVERANCIER TE HELPEN BIJ DE COMPILATIE VAN ALGEMENE STATISTIEKEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE WERKBALK DOOR GEBRUIKERS (bijvoorbeeld betreffende het aantal installaties en unieke gebruikers, het aantal klikken op de werkbalk, het aantal zoekopdrachten dat door de gebruikers wordt uitgevoerd, enz.). Dergelijke statistische informatie zal geen enkele persoonlijk identificeerbare informatie in verband met de gebruikers bevatten.

8. Specifieke voorwaarden voor producten van derden.

Door deze Overeenkomst te aanvaarden, geeft u aan dat u begrijpt en ermee instemt dat, waar van toepassing, eventuele hardwareapparatuur of softwareproducten van derden en/of diensten die door AVG Technologies worden geleverd garanties en/of andere voorwaarden zullen omvatten die beschikbaar zijn gesteld door de oorspronkelijke fabrikant van dergelijke hardware, software of diensten, en u erkent en bevestigt verder dat u de algemene voorwaarden hebt nagelezen en aanvaard, die specifiek zijn voor de relevante toepasselijke hardware, software en/of dienst, beschikbaar op www.avg.com/eula.

9. Windows firewall.

Door deze Overeenkomst te aanvaarden, erkent u en stemt u ermee in dat de Software tijdens de installatie de functionaliteit van de firewall van Windows kan uitschakelen en deze vervangt door firewallfunctionaliteit die de Software levert. Als u de installatie van de Software verwijdert, wordt u gevraagd de firewallfunctionaliteit van Windows te activeren. We adviseren u ten zeerste de firewallfunctionaliteit van Windows te activeren nadat de installatie van de Software is verwijderd.

10. Overige bepalingen.

a. Kennisgevingen. AVG Technologies kan kennisgevingen doen via een pop-upvenster, dialoogvenster of ander middel, zelfs als u deze kennisgeving mogelijk niet ontvangt tenzij of totdat u de Software start. Een dergelijke kennisgeving wordt geacht gedaan te zijn op de datum dat AVG Technologies deze voor het eerst via de Software ter beschikking stelt, onafhankelijk van de datum waarop u deze werkelijk ontvangt.

b. Licenties aan overheidsinstellingen in de VS. Alle Software die aan overheidsinstellingen van de VS wordt verstrekt, wordt geleverd met de commerciële licentierechten en beperkingen zoals elders in deze overeenkomst beschreven. AVG Technologies behoudt zich alle ongepubliceerde rechten voor onder de wetten op het auteursrecht van de Verenigde Staten.

c. Volledige overeenkomst. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle voorgaande communicatie en verklaringen of overeenkomsten, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, in verband met de inhoud hiervan.

d. Wijzigingen; geen afstand van rechten. Deze Overeenkomst mag uitsluitend geheel of gedeeltelijk aangepast of gewijzigd worden door middel van een schriftelijke, door beide partijen naar behoren ondertekende overeenkomst, of door middel van een verdere, door AVG Technologies aangeboden en door u aanvaarde elektronische overeenkomst. Indien AVG Technologies niet aandringt op de strikte naleving enige bepaling van deze Overeenkomst of deze niet afdwingt, dan mag dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enige bepaling of enig recht.

e. Scheidbaarheid. Het is de wens en de bedoeling van de partijen dat alle bepalingen van deze Overeenkomst, voor zover wettelijk toegestaan, volledig afdwingbaar zijn. Als enige bepaling van deze Overeenkomst of de toepassing daarvan op een persoon of omstandigheid, in zijn geheel of gedeeltelijk, in bepaalde mate geacht wordt onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar te zijn, dan wordt een dergelijke bepaling op dusdanige wijze uitgelegd dat deze wel uitvoerbaar is onder de toepasselijke wet en wel voor zover toegestaan bij de wet. In ieder geval blijven de overige voorwaarden van de Overeenkomst of de toepassing daarvan op enige persoon of omstandigheid, met uitzondering van de bepalingen die onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar worden geacht, onverminderd van kracht.

f. Toepasselijk recht. Deze Overeenkomst is onderworpen aan het recht van de staat Delaware. Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing op deze Overeenkomst. De exclusieve jurisdictie voor enig geschil komt toe aan de staats- of federale rechtbanken zetelend in de staat Delaware.

g. Exportcontroles. U erkent dat gedeelten van de Software van VS-oorsprong kunnen zijn. U gaat ermee akkoord te voldoen aan alle toepasselijke wetten van de VS en internationale wetten die de export en wederuitvoer van de Software regelen, met inbegrip van de Export Administration-regelgeving van de VS, evenals eindgebruikers-, eindgebruik- en bestemmingsrestricties afkomstig van de regering van de VS en andere landen.

h. Geen begunstigde derde partijen. Deze Overeenkomst is uitsluitend bedoeld ten profijte van uzelf en AVG Technologies. Geen enkele persoon die geen partij bij deze Overeenkomst is, mag ingevolge deze Licentie-overeenkomst een rechtsvordering instellen als een begunstigde derde partij hiervan.

i. Taal. Deze Overeenkomst werd oorspronkelijk opgesteld in de Engelse taal. Ofschoon AVG Technologies voor uw gemak een of meer vertalingen kan verstrekken, is de Engelse versie doorslaggevend in geval van een conflict of tegenstrijdigheid.