AVG 2014 | Licentieverklaringen | AVG Nederland

SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST VOOR DE EINDGEBRUIKER

BELANGRIJK: Deze licentieovereenkomst voor de eindgebruiker (de ''Overeenkomst'') bevat de voorwaarden die de toegang tot en het gebruik van alle Software en Diensten (elk een ''Oplossing'') bepalen die van AVG worden verkregen door u of enige andere entiteit of persoon die u vertegenwoordigt of voor wiens computer, smartphone of ander apparaat u de Oplossingen aanschaft (''u''). Als u op ''ACCEPTEREN'', ''ACTIVEREN'' of een vergelijkbare optie met betrekking tot deze Overeenkomst klikt, gaat u ermee akkoord dat u aan deze voorwaarden wordt gehouden, niet alleen wat betreft de Oplossing die u op dat moment verkrijgt, maar ook voor alle andere Oplossingen die u later direct of indirect via die eerste Oplossing aanschaft, met inbegrip van nieuwe en andere producten of diensten, of updates en upgrades voor een bepaalde Oplossing, waarvoor u geen afzonderlijke licentieovereenkomst voor de eindgebruiker accepteert.

Indien u niet akkoord wilt gaan met deze voorwaarden, klikt u op ''AFWIJZEN'', ''ANNULEREN'', ''TERUG'' of een vergelijkbare optie die bij deze Overeenkomst wordt gegeven. In dat geval kunt u de Oplossingen die onder deze Overeenkomst vallen, niet gebruiken. Indien u deze Overeenkomst niet accepteert, of indien u om een of andere reden niet tevreden bent met een Oplossing, kunt u restitutie krijgen voor de bedragen die u binnen de afgelopen 30 dagen voor de Oplossingen hebt betaald door de instructies te volgen die hier worden beschreven.

AVG kan deze Overeenkomst te allen tijde wijzigen via een kennisgeving aan u in overeenstemming met deze Overeenkomst. Als u een Oplossing minstens 30 dagen na datum van kennisgeving blijft gebruiken of gedurende die tijd geen restitutie vraagt, accepteert u de wijziging van deze Overeenkomst. AVG kan van u vragen de wijziging in deze Overeenkomst te accepteren zodat u de Oplossingen kunt blijven gebruiken die u eerder hebt aangeschaft. Indien u de wijziging van deze Overeenkomst afwijst, kan AVG uw gebruik van de betreffende Oplossingen beëindigen, maar zal het de bedragen die u voor de Oplossingen hebt betaald, restitueren (pro rata naar het niet verstreken deel van de Abonnementsperiode).

Deze Overeenkomst bestaat uit twee gedeelten. Artikel 1 t/m 11 van deze Overeenkomst (de ''Algemene voorwaarden'') zijn van toepassing op alle Oplossingen, met inbegrip van de hieronder vermelde Oplossingen. In Artikel 12 worden aanvullende voorwaarden uiteengezet (''Speciale voorwaarden'') die van toepassing zijn op specifieke Oplossingen, waaronder AVG Identity Alert, AVG Do Not Track, AVG Security en AVG SafeGuard Toolbar en Mobiele Oplossingen. Indien er een conflict bestaat tussen de Algemene voorwaarden en de Speciale voorwaarden, dan gelden de Speciale voorwaarden met betrekking tot de Oplossing die in die Speciale voorwaarden worden uiteengezet.

Indien u vragen hebt over deze Overeenkomst of de Oplossingen waarmee ze verband houdt, kunt u hiervoor terecht bij AVG Contactpersonen die zijn weergegeven in Artikel 11.17.

In deze Overeenkomst verklaart en accepteert u het volgende:

 • U verklaart dat u 18 jaar of ouder bent, en bevoegd bent om deze Overeenkomst te accepteren namens alle personen en entiteiten voor wie (of voor wiens Apparaat) u Oplossingen verkrijgt.
 • U verklaart en garandeert dat u zich niet bevindt in een land dat onder een embargo van de Amerikaanse overheid valt, of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als land dat terroristen ondersteunt en dat u geen persoon bent aan wie het is verboden of aan wie anderszins wettelijke beperkingen zijn opgelegd om de Oplossingen te ontvangen of te verkrijgen bij de wetten van het land waarin u woont of vanwaar u de Oplossingen opent of gebruikt.
 • U accepteert dat:
  • indien het e-mailadres dat u aan AVG hebt opgegeven verandert, u uw gebruikersprofiel moet bijwerken via https://myaccount.avg.com/my-account-login zodat u kennisgevingen blijft ontvangen over verlengingen van de Abonnementsperiode en andere belangrijke informatie over deze Overeenkomst en de Oplossingen.
  • AVG onder de Speciale voorwaarden een Oplossing van tijd tot tijd kan bijwerken of vervangen door een Oplossing met vergelijkbare functionaliteit, zonder uw afzonderlijke toestemming hiervoor te vragen of te verkrijgen, en uw Apparaat of bepaalde Apparaatfuncties mogelijk niet voor u beschikbaar zijn zolang de Update in uitvoering is.
  • AVG bepaalde informatie met betrekking tot het gebruik van Oplossingen verzamelt en gebruikt, in overeenstemming met haar Privacybeleid en Kennisgeving van Fair Processing.
  • sommige Oplossingen, waaronder die uit Software bestaan, mogelijk een 'time-out'-functie bevatten waardoor de Oplossing automatisch onbruikbaar wordt aan het einde van de Abonnementsperiode.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • 1. DEFINITIES.

  Gelieerde onderneming betekent, met betrekking tot AVG, een entiteit die zeggenschap heeft over AVG, waarover AVG zeggenschap heeft of die gezamenlijk met AVG onder zeggenschap valt. ''Zeggenschap'', zoals gebruikt in dit artikel, betekent eigendom van meer dan 50% van het uitstaande stemgerechtigde kapitaal van de desbetreffende entiteit.

  Toepasselijke voorwaarden betekent, met betrekking tot een Oplossing, de Abonnementsperiode voor de Oplossing, de indicatie of de Abonnementsperiode automatisch wordt verlengd, het aantal en type Apparaten waarvoor de Oplossing is toegestaan, en andere vergelijkbare voorwaarden die het gebruik van die Oplossing bepalen. De Toepasselijke voorwaarden worden gespecificeerd (i) op de betaalpagina indien u de Oplossing via het internet, een Mobile App Store of via andere elektronische weg aanschaft, of (ii) in het pakket indien u de Oplossing op cd of een ander fysiek medium hebt aangeschaft.

  Toegestane doeleinden betekent, (i) met betrekking tot Gratis oplossingen en Bèta-oplossingen, uw persoonlijke niet-commerciële gebruik, en (ii) met betrekking tot andere Oplossingen, uw persoonlijke of interne commerciële gebruik, en in alle gevallen niet voor wederverkoop of andere exploitatie ten gunste van een derde partij.

  AVG betekent AVG Nederland BV, een bedrijf dat is opgezet onder de wetgeving van Nederland of, met betrekking tot een Oplossing, de Gelieerde onderneming van AVG die de Oplossing aan u verstrekt.

  Bèta-oplossing betekent elke Testversie of Oplossing die is gemarkeerd of anderszins is aangewezen als bèta-testversie, ongeacht of de betaling is voldaan.

  Apparaat betekent elk(e) mobiele telefoon, mobiel apparaat, tablet, mobiel-netwerkapparaat of ander mobiel product (''Mobiel apparaat'') of een personal computer, waarop een besturingssysteem wordt uitgevoerd dat wordt ondersteund door AVG zoals gespecificeerd in de Toepasselijke voorwaarden en in de Technische Specificaties met betrekking tot de Oplossing.

  Geschil heeft de betekenis die daaraan wordt toegekend in Artikel 11.3.1 van deze Overeenkomst.

  Testoplossing betekent een anderszins betaalde Oplossing die AVG verstrekt zonder dat een betaling wordt ontvangen voor proef- of testdoeleinden.

  Verlengingstermijn heeft de betekenis die daaraan wordt toegekend in Artikel 3.1 van deze Overeenkomst.

  Kennisgeving van Fair processing betekent de kennisgeving die in artikel 9.3 van deze Overeenkomst wordt verstrekt.

  Gratis oplossing betekent elke Oplossing buiten Bèta-oplossingen die AVG aanwijst als ''gratis'' of anderszins kosteloos verstrekt.

  Eerste abonnement betekent, voor alle Oplossingen, de periode die aanvangt op de datum waarop u de Software hebt verkregen en eindigt op de datum waarop de in de Toepasselijke voorwaarden gestelde termijn verstrijkt.

  Mobile App Store betekent een online winkel die momenteel of in de toekomst Mobiele oplossingen aanbiedt, waaronder het Apparaat zelf.

  Mobiele Oplossing betekent een Oplossing die voor u beschikbaar is op het platform van een Mobiel apparaat, zoals Android, iOS en Windows Phone.

  Informatie ter identificatie van personen betekent informatie die kan worden gebruikt om een individu te identificeren, contacteren of lokaliseren of die kan worden gebruikt met andere bronnen om een individue te identificeren, waaronder, zoals van toepassing onder de toepasselijke wetgeving, persoonlijke gegevens (zoals de term wordt gebruikt in de EU-richtlijn inzake Gegevensbescherming 95/46/EC).

  Privacybeleid betekent het privacybeleid van AVG dat beschikbaar is op http://www.avg.com/privacy en van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt.

  Dienst betekent een Oplossing die uit diensten bestaat die online of telefonisch worden geleverd.

  Software betekent een Oplossing die uit software bestaat die is bedoeld om te worden geïnstalleerd op een Apparaat, en die Updates bevat.

  Oplossing heeft de betekenis die in het voorwoord wordt uiteengezet.

  Abonnementsperiode betekent, met betrekking tot alle Oplossingen, het Eerste abonnement samen met alle Verlengingsperioden.

  Technische specificaties betekent de technische documentatie die van toepassing is op de betreffende Software, welke beschikbaar is op http://www.avg.com/technical-specifications en van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt.

  Materialen van derden betekent software, diensten, websites, aanbiedingen en acties of producten die worden geleverd door een derde partij en onderworpen zijn aan Voorwaarden van derden.

  Voorwaarden van derden betekent alle licentieovereenkomsten, gebruiksvoorwaarden, dienstenvoorwaarden, privacybeleidsregels en andere voorwaarden die door derden worden opgesteld waaraan de toegang tot en het gebruik van Materialen van derden zijn onderworpen.

  Update betekent inhoud of code die AVG gebruikt om een Oplossing bij te werken, met inbegrip van maar niet beperkt tot nieuwe releases van Softwareversies, bijgewerkte malwarehandtekeningen, spywaredefinities, anti-spamregels, virusdefinities, witte of zwarte URL-lijsten, firewallregels, detectiegegevens van binnendringing, lijsten van gecertificeerde webpagina's en kwetsbaarheidgegevens, of enige andere beschikbare update die door AVG van tijd tot tijd wordt verstrekt in verband met de Oplossing.

  Amerikaanse overheid betekent de federale overheid van de Verenigde Staten van Amerika.

 • 2. LICENTIEVERLENING, ALGEMEEN

  • 2.1 Licentieverlening. Hierbij verleent AVG, onderhevig aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, u een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om elke Oplossing die u aanschaft of anderszins verwerft, te gebruiken, in elk geval gedurende de toepasselijke Abonnementsperiode voor Toegestane doeleinden in overeenstemming met de Toepasselijke voorwaarden en Technische specificaties. De Abonnementsperiode voor Gratis oplossingen blijft onbeperkt geldig, zonder de noodzaak tot verlenging, totdat u of AVG de periode beëindigt in overeenstemming met deze Overeenkomst.
  • 2.2 Beperkingen.
   •  2.2.1 Algemeen. U mag het volgende niet doen, en ook geen derde toestemming hiervoor verlenen: (i) een licentie of ander autorisatienummer dat door AVG in verband met een Oplossing is verstrekt, gebruiken op meer dan het aantal Apparaten dat is opgegeven in de Toepasselijke voorwaarden; (ii) een licentie of autorisatienummer aan een andere partij verstrekken dan AVG of aangewezen vertegenwoordigers van AVG; (iii) behalve wanneer dit expliciet bij de wet is toegestaan: (A) een Oplossing of delen van een Oplossing 'reverse engineeren', ontmantelen, decompileren, omzetten, reconstrueren, transformeren of extraheren (met inbegrip van en zonder beperking alle gerelateerde malwarehandtekeningen en malwaredetectietechnieken), of (B) een Oplossing aanpassen of anderszins wijzigen (met inbegrip van en zonder beperking alle gerelateerde malwarehandtekeningen en malwaredetectietechnieken); (iv) een Oplossing publiceren, wederverkopen, distribueren, verspreiden, verzenden, communiceren, overbrengen, verpanden, verhuren, delen of sublicentiëren; (v) een derde toegang geven tot of gebruik laten maken van een Oplossing via een servicebureau of timesharing-, abonnementsservice- of toepassingenserviceprovider of andere vergelijkbare basis; (vi) tests of benchmarking uitvoeren, of test- of benchmarkresultaten openbaar maken of publiceren voor een AVG-oplossing zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AVG (welke u kunt aanvragen op http://www.avg.com/benchmarking); (vii) controles op de Installatie saboteren of omzeilen of een poging daartoe ondernemen, of een derde toestemming daarvoor geven of hierin assisteren, of kopieën van een Oplossing gebruiken.
   • 2.2.2 Software. Naast de beperkingen zoals opgesteld in Artikel 2.2.1 mag u ook het volgende niet doen: (i) software kopiëren voor een ander doeleinde dan als redelijk noodzakelijk, om het product te gebruiken zoals voorzien in deze Overeenkomst, en om niet-geïnstalleerde/offline kopieën te bewaren voor hersteldoeleinden bij grote problemen; (ii) de Software installeren op een besturingssysteem dat niet door AVG wordt ondersteund op basis van de weergegeven Technische specificaties; (iii) auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomskennisgevingen van de Software verwijderen.
   • 2.2.3 Beheerdersrechten. Bepaalde Oplossingen verlenen u of een andere gebruiker beheerdersrechten waarmee de beheerder onder meer andere Apparaten en/of de status van Oplossingen die op andere Apparaten worden gebruikt, kan controleren, waaronder bijvoorbeeld de abonnementsstatus en meldingen en berichten over de Oplossing. U verklaart en garandeert dat u de beheerdersrechten alleen zult uitoefenen met betrekking tot Apparaten en Oplossingen waarvoor u bevoegd bent en niet voor andere doeleinden. U verklaart en garandeert ook dat u de bevoegdheid hebt om deze Overeenkomst te accepteren namens eigenaren en gebruikers van die beheerde Apparaten, en accepteert hierbij deze Overeenkomst namens hen.
   • 2.2.4 Waarschuwing. INDIEN U EEN OPLOSSING GEBRUIKT VOOR DOELEINDEN OF OP EEN WIJZE WAARVOOR IN DEZE OVEREENKOMST NIET EXPLICIET TOESTEMMING WORDT GEGEVEN, BEGAAT U EEN MATERIËLE CONTRACTBREUK VAN DEZE OVEREENKOMST EN OVERTREEDT U MOGELIJK TOEPASSELIJKE WETGEVING INZAKE AUTEURSRECHT. IN DAT GEVAL WORDEN ALLE GARANTIES DIE VOOR HET PRODUCT DOOR AVG WORDEN VERSTREKT, ONMIDDELLIJK NA DEZE BREUK BEËINDIGD.
  • 2.3 Kosten derden. Mogelijk kunnen er in verband met het gebruik van een Oplossing toegangskosten of kosten voor gegevens of verbruik in rekening worden gebruikt door derden (zoals uw internetprovider of mobiele provider). Zo kunnen u bijvoorbeeld dergelijke kosten in rekening worden gebracht indien u de Mobiele Oplossing AVG AntiVirus gebruikt en wanneer hiermee Updates worden gedownload, met inbegrip van malwaredefinities. U bent verantwoordelijk voor al deze kosten.
  • 2.4 Updates. AVG kan van tijd tot tijd gedurende de Abonnementsperiode en zonder uw afzonderlijke toestemming of instemming Updates gebruiken voor elke willekeurige Oplossing en u kunt de toepasselijke Oplossing of het toepasselijke Apparaat (of bepaalde functies van het Apparaat) dan mogelijk niet gebruiken totdat de Update volledig is geïnstalleerd. Updates worden beschouwd als onderdeel van de Oplossing voor alle doeleinden onder deze Overeenkomst. Updates kunnen zowel toevoegingen als verwijderingen van bepaalde functionaliteit inhouden die door een Oplossing wordt geboden, of kunnen deze in zijn geheel vervangen. De inhoud en functionaliteit van dergelijke updates zijn geheel naar goeddunken van AVG. AVG of uw Apparaat kan u de optie bieden om Updates af te wijzen of uit te stellen, maar u moet installatie van alle beschikbare Updates toestaan en deze downloaden om maximaal van de Oplossing te kunnen profiteren. AVG kan ondersteuning voor een Oplossing stopzetten totdat u alle Updates hebt geaccepteerd en geïnstalleerd.. AVG bepaalt wanneer en of Updates geschikt zijn en is niet verplicht om Updates voor u beschikbaar te stellen. AVG kan het aanbieden van Updates voor een andere dan de meest recente versie van de Oplossing naar eigen goeddunken stopzetten, of Updates stoppen die het gebruik van een Oplossing ondersteunen in verband met versies van besturingssystemen, e-mailprogramma's, browserprogramma's en andere software waarmee de Oplossing is bedoeld te werken.
  • 2.5 Conflicterende functionaliteit en Deïnstallatie. Tijdens installatie van bepaalde Software kan bestaande functionaliteit, zoals een firewall, worden uitgeschakeld en worden vervangen door functionaliteit die bij de Oplossing wordt geboden. Indien u de Oplossing deïnstalleert, kan u worden gevraagd om andere software te activeren. AVG raadt u ten zeerste aan om dergelijke andere software te activeren als u daar na het deïnstalleren van de Oplossing om wordt gevraagd. Sommige toepassingen van derden, zoals anti-virusproducten, kunnen de installatie of juiste uitvoering van Oplossingen belemmeren. Indien u ervoor kiest om de waarschuwingen die u tijdens de installatie van Oplossing ontvangt te negeren, functioneren dergelijke Oplossingen mogelijk niet naar behoren. Onverminderd andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst, wijst AVG alle garanties en aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke Oplossingen af. Daarnaast ondersteunt AVG geen toepassingen van derden die functionaliteit voor deïnstallatie voor onze Oplossingen bieden, aangezien deze verdere problemen voor de eindgebruiker kunnen veroorzaken. Als u ervoor kiest om dergelijke deïnstallatieprogramma's van derden te gebruiken, onverminderd andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst, wijst AVG alle garanties en aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke Oplossingen af.
  • 2.6 Opmerkingen van gebruikers. AVG verwelkomt uw opmerkingen over de Oplossingen, inclusief meldingen over falende software, fouten en andere gebreken, en suggesties voor aanvullende of andere functies. Stuur ons uw opmerkingen en suggesties via het webformulier op http://www.avg.com/ww.feedback-entry. AVG aanvaardt geen verplichting om op dergelijke opmerkingen te antwoorden of erop te reageren en deze uitnodiging om opmerkingen te sturen houdt geen aansprakelijkheid of productfout van een Oplossing in, maar u verleent AVG een eeuwigdurend, niet-intrekbaar, overdraagbaar, sublicentieerbaar, volledig betaald, royalties-vrij, wereldwijd recht en licentie onder uw intellectuele eigendomsrechten (indien van toepassing) om uw opmerkingen en suggesties te kopiëren, registreren, distribueren, reproduceren, openbaar te maken, te verkopen, wederverkopen, sublicentiëren (via meerdere niveaus), wijzigen, weer te geven, publiek uit te voeren, te verzenden, publiceren, verspreiden, om te zetten of afgeleide producten ervan te maken of anderszins te exploiteren in een willekeurige Oplossing en andere producten en diensten.
  • 2.7 Gebruikersinhoud. Bepaalde Oplossingen kunnen het u mogelijk maken om inhoud die hebt gegenereerd of via andere bronnen hebt verkregen te uploaden, publiceren of delen (''Gebruikersinhoud"). U behoudt alle intellectuele eigendomsrechten die u al hebt onder de toepasselijke wetgeving voor Gebruikersinhoud die u uploadt, publiceert of naar of via de Oplossing verstuurt, onderworpen aan de rechten, licenties en andere voorwaarden van deze Overeenkomst, waaronder alle onderliggende rechten van anderen in enige Gebruikersinhoud die u mogelijk gebruikt of wijzigt. U verleent AVG een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en licentie om al uw Gebruikersinhoud of delen ervan (en afgeleide werken daarvan) te kopiëren, registreren, distribueren, reproduceren, openbaar te maken, te verkopen, wederverkopen, sublicentiëren (via meerdere niveaus), wijzigen, weer te geven, in het openbaar uit te voeren, te verzenden, publiceren, verspreiden, om te zetten, er afgeleide werken van te maken of anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze, met als enige doel u onder deze Overeenkomst de Oplossingen te bieden. Telkens wanneer u Gebruikersinhoud verstuurt, verklaart en garandeert u dat u minstens de volwassen leeftijd hebt in de staat waar u woont en de ouder of wettelijk voogd bent van een minderjarige, of alle juiste toestemmingen hebt van de ouder of wettelijk voogd, die wordt beschreven in of heeft bijgedragen aan Gebruikersinhoud die u verstuurt, en dat met betrekking tot die Gebruikersinhoud: (a) u de enige auteur en eigenaar van het intellectueel eigendom en andere rechten voor de Gebruikersinhoud bent, of dat u het wettelijk recht hebt om de Gebruikersinhoud te versturen en AVG het recht te verlenen om het te gebruiken zoals in dit Artikel wordt beschreven, dit alles zonder enige verplichting van AVG om toestemming te verkrijgen van derden en zonder een verplichting of aansprakelijkheid van AVG tot stand te brengen; (b) de Gebruikersinhoud nauwkeurig is; (c) de Gebruikersinhoud het intellectueel eigendom of ander recht van derden niet schendt of zal schenden; (d) de Gebruikersinhoud niet strijdig is met deze Overeenkomst of schade of letsel toebrengt aan enig persoon.
  • 3. ABONNEMENTSVERLENGINGEN, BEËINDIGING.

   • 3.1 Abonnementsverlengingen. Aan het einde van elke Abonnementsperiode kan uw abonnement worden verlengd voor daaropvolgende perioden (elk een ''Verlengingsperiode'') in overeenstemming met dit Artikel 3.1.
    • 3.1.1 Automatische verlengingen. Indien onder de Toepasselijke voorwaarden de Abonnementsperiode voor een bepaalde Oplossing automatisch wordt verlengd voor een maand, jaar of vergelijkbare opeenvolgende periode, kan AVG u een kennisgeving sturen met instructies voor het annuleren van uw abonnement aan het einde van de huidige Abonnementsperiode en voor het aanvragen van restitutie voor annuleringsaanvragen binnen 30 dagen na het ingaan van een nieuwe Abonnementsperiode. U kunt uw abonnement aan het einde van de Abonnementsperiode annuleren door de instructies in de kennisgeving te volgen. Indien u het abonnement niet annuleert, worden de kosten voor de verlenging door AVG met uw creditcard of bankpas verrekend en wordt, na ontvangst van betaling, de Abonnementsperiode voor de toepasselijke Verlengingsperiode verlengd.
    • 3.1.2 Handmatige verlengingen. Indien, onder de Toepasselijke voorwaarden, de Abonnementsperiode niet automatisch wordt verlengd, kan AVG u voorafgaand aan het einde van de Abonnementsperiode informeren dat uw Abonnementsperiode bijna is verlopen en u de gelegenheid bieden de Abonnementsperiode tegen de dan geldende prijs van AVG te verlengen (maar is daartoe niet verplicht). U kunt het aanbod accepteren door de instructies op te volgen zoals in de kennisgeving worden uiteengezet, in welk geval de Abonnementsperiode zal worden verlengd voor de periode die u kiest.
   • 3.2 Restitutie. AVG biedt voor de meeste Oplossingen een 30-dagen-geld-terug-garantie. Indien u in de voorafgaande 30 dagen hebt betaald voor een hiervoor in aanmerking komend product, kunt u restitutie ontvangen door de instructies in dit Artikel op te volgen.
    • 3.2.1 Voor Mobiele Oplossingen. De snelste manier om restitutie te ontvangen voor een Mobiele Oplossing is de procedure te volgen die door de Mobile App Store is opgesteld waar u de Oplossing hebt gekocht. Indien de Mobile App Store uw verzoek tot restitutie niet inwilligt maar u zich nog wel binnen de 30-dagen-termijn van eerste aankoop bevindt, kunt u uw Mobiele Oplossing terugsturen tegen restitutie van alle betaalde bedragen (buiten de in-app-aankopen of abonnementen) door de instructies te volgen op http://www.avg.com/billing.
    • 3.2.2 Overige Oplossingen. Tenzij anders aangegeven in deze Overeenkomst, kunt u alle Oplossingen anders dan Mobiele Oplossingen die u hebt gekocht, terugsturen door de instructies te volgen op http://www.avg.com/billing.
   • 3.3 Betalingsgegevens. Om ervoor te zorgen dat uw gebruik van een Oplossing niet wordt onderbroken, kan AVG gebruikmaken van terugkerende factureringsprogramma's of diensten voor het bijwerken van accounts. Indien uw Abonnementsperiode automatisch wordt verlengd en AVG niet in staat is om de kosten te verrekenen met de creditcard of bankpas die AVG van u in het bestand heeft staan, kan AVG, indien ze daar de voorkeur aan geeft, een bijgewerkt kaartnummer, bijgewerkte vervaldatum of andere bijgewerkte betalingsgegevens opvragen bij uw bank of andere bron, of kan de uitgever van uw kaart automatisch kosten in rekening brengen op uw kaart zonder dat u of AVG daarvan op de hoogte wordt gesteld.
   • 3.4 Beëindiging. AVG kan naast de overige rechten die beschikbaar kunnen zijn bij wet, op grond van billijkheid of anderszins, uw licentie voor een van de Oplossingen of alle Oplossingen beëindigen, zonder enige aansprakelijkheid (i) met inachtneming van een opzegtermijn van vijf (5) dagen, op voorwaarde dat AVG naar eigen goeddunken ofwel (a) de licentiekosten restitueert die u hebt betaald met betrekking tot het niet-verstreken deel van de toepasselijke Abonnementsperiode, evenredig verdeeld over de toepasselijke Abonnementsperiode, ofwel (b) een licentie verleent voor een wezenlijk soortgelijk product voor de rest van de Abonnementsperiode, of (ii) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving indien u inbreuk maakt op deze Overeenkomst. Om twijfel weg te nemen zal AVG voor Gratis oplossingen of Bèta-oplossingen geen verdere verplichting naar u hebben buiten het verstrekken van de voorafgaande kennisgeving van de opzegtermijn van vijf (5) dagen in overeenstemming met dit Artikel, en zal ze niet verplicht zijn om kennisgeving te doen in het geval van beëindiging door uw inbreuk op deze Overeenkomst.
   • 3.5 Ingangsdatum beëindiging. Bij het vervallen van de toepasselijke Abonnementsperiode voor een betreffende Oplossing of bij beëindiging van de Abonnementsperiode voor een betreffende Oplossing of deze Overeenkomst, zult u de betreffende Oplossingen niet meer gebruiken, kan AVG stoppen met het u ter beschikking stellen van Updates en kan de betreffende Oplossing niet meer werken. Artikelen 1, 2.6, 2.7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12 blijven van kracht na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst.
  • 4. MATERIALEN VAN DERDEN, VOORWAARDEN VAN DERDEN.

   AVG kan rechtstreeks of via een Oplossing koppelingen bieden naar of aanbiedingen doen voor Materialen van derden, welke alle door derden worden beheerd en waarvan de meeste onderworpen zijn aan de Voorwaarden van derden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u deze accepteert. AVG is niet verantwoordelijk voor de inhoud of prestaties van Materialen van derden, biedt hiervoor geen garanties en onderschrijft deze niet. Daarnaast kan AVG betreffende de Materialen van derden op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld door u of anderen. Indien u Materialen van derden opent, downloadt of gebruikt, doet u dit geheel op eigen risico.

  • 5. EIGENAARSCHAP.

   • 5.1 AVG behoudt alle rechten op de Software die niet expliciet door deze Overeenkomst worden verleend. Alle auteursrechten, handelsmerken en andere denkbare intellectuele eigendomsrechten in en op de Oplossing (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, malwarehandtekeningen en andere gegevensbestanden, afbeeldingen die in de Oplossing verschijnen en schermweergaven evenals enige en alle documentatie in verband met de Oplossing) zijn het eigendom van AVG of haar licentiegevers, en zijn beschermd door de auteursrechtwetten van de VS en andere landen, internationale verdragen en andere toepasselijke wetten. Alle kopieën van de Oplossing die u op grond van deze Overeenkomst mag maken, dienen de volledige auteursrechtbepaling en andere bepalingen te bevatten die bij het originele exemplaar van de Oplossing zijn gevoegd.
   • Handelsnamen, handelsmerken, servicemarkeringen, logo's, domeinnamen of andere onderscheidende merkkenmerken die worden gebruikt met, op of gekoppeld aan producten of diensten van derden, met inbegrip van Materialen van derden die beschikbaar zijn in of via de Oplossing, zijn het eigendom van deze partijen of de betreffende licentiehouders.
  • 6. GARANTIES.

   • 6.1 Algemeen. Met uitzondering van hetgeen in Artikel 6.2 wordt vermeld, verklaart AVG met betrekking tot elke Oplossing dat, bij levering van de Oplossing en gedurende een periode van dertig (30) dagen daarna (i) het medium (indien van toepassing) waarop de Oplossing wordt geleverd, vrij zal zijn van materiaaldefecten, en dat (ii) onderhevig aan Artikel 6.3 de Oplossing zal voldoen aan de beschrijving, indien aanwezig, zoals uiteengezet in de Toepasselijke voorwaarden en/of de Technische Specificaties. De bovenstaande garantie is uitsluitend van toepassing op de Software zoals deze oorspronkelijk is geleverd, en niet op Updates of op gebreken die worden veroorzaakt door de combinatie, de toepassing of het gebruik van de Oplossing met software, hardware of andere materialen die niet door AVG zijn verstrekt, of door Apparaten, software of andere materialen die niet voldoen aan de vereisten van AVG zoals uiteengezet in de Technische Specificaties. De enige en uitsluitende vorm van genoegdoening tegen een garantie-inbreuk in dit Artikel 6.1 is vervanging van de defecte media of Oplossing of, wanneer AVG daaraan de voorkeur geeft, het terugsturen van de Oplossing tegen volledige restitutie. Als u aanspraak wilt maken op de rechten onder dit Artikel 6.1, moet u alle kopieën van de Oplossing die u mogelijk hebt (met inbegrip van alle gearchiveerde kopieën) deïnstalleren en vernietigen, en de instructies volgen op http://www.avg.com/billing.
   • 6.2 Gratis oplossingen en Bèta-oplossingen. DE BEPALINGEN VAN DIT ARTIKEL 6.2. GELDEN IN PLAATS VAN ARTIKEL 6.1. MET BETREKKING TOT GRATIS OPLOSSINGEN EN BETA-OPLOSSINGEN. ALLE GRATIS OPLOSSINGEN EN BÈTA-OPLOSSINGEN VAN AVG WORDEN VERSTREKT OP EEN 'ZOALS DEZE IS'-, 'MET ALLE FOUTEN'-, 'ZOALS BESCHIKBAAR'-BASIS, ZONDER GARANTIE EN ZONDER ONDERSTEUNING OF ANDERE DIENSTEN VAN AVG.
   • 6.3 Disclaimer. BEHALVE WANNEER EXPLICIET IN ARTIKEL 6.1 VAN DEZE OVEREENKOMST AANGEGEVEN, BIEDT AVG ELKE OPLOSSING OP EEN 'ZOALS IS'-, 'MET ALLE FOUTEN'- EN 'ZOALS BESCHIKBAAR IS'-BASIS, EN AVG EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN, LICENTIEGEVERS, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS, DISTRIBUTEURS, WEDERVERKOPERS, DRAADLOZE PROVIDERS VIA WIER NETWERK DE OPLOSSING WORDT GELEVERD, OF ANDERE ZAKELIJKE PARTNERS EN ELK VAN HUN BETREFFENDE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, VERTEGENWOORDIGERS, VERKOPERS, AGENTEN EN LEVERANCIERS WIJZEN ALLE ANDERE GARANTIES EN VERKLARINGEN AF MET BETREKKING TOT DE OPLOSSINGEN, MEDIA EN ALLE OVERIGE ONDERWERPEN VAN DEZE OVEREENKOMST, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN ALLE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN NIET-INBREUK. AVG GARANDEERT NIET DAT DE TOEPASSING VAN DE OPLOSSINGEN ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN, DAT DE OPLOSSINGEN CORRECT OP UW APPARAAT ZULLEN WERKEN OF MET EEN BEPAALDE CONFIGURATIE VAN HARDWARE EN/OF SOFTWARE, OF DAT DE OPLOSSINGEN VOLLEDIGE BESCHERMING BIEDEN VOOR DE INTEGRITEIT VAN GESELECTEERDE GEGEVENS, INFORMATIE OF INHOUD DIE VIA HET INTERNET WORDT OPGESLAGEN OF VERZONDEN. In bepaalde jurisdicties zijn geen beperkingen voor bepaalde impliciete garanties toegestaan. Daarom zijn de bovenstaande beperkingen mogelijk niet van toepassing op u. U hebt misschien andere rechten die van jurisdictie tot jurisdictie verschillen.
   • 6.4 Risicovolle omgevingen. Oplossingen zijn niet ontwikkeld, noch in licentie gegeven voor gebruik in gevaarlijke omgevingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot nucleaire installaties, vliegtuignavigatiesystemen, communicatiesystemen voor luchtvaart, luchtverkeersleidingssystemen, levensondersteunende systemen of wapensystemen, en elke andere omgeving waarin lichamelijk letsel of de dood het gevolg kan zijn van falen van een Oplossing of de onmogelijkheid een Oplossing te gebruiken. Zonder beperking van de bepalingen in de Artikelen 6.2. en 6.3. van deze overeenkomst, wijzen AVG en haar licentieverstrekkers hierbij elke vorm van expliciete of impliciete garantie voor geschiktheid voor dergelijke doeleinden af.
  • 7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

   VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZULLEN AVG OF HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN, LICENTIEGEVERS, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS, DISTRIBUTEURS, WEDERVERKOPERS, DRAADLOZE PROVIDERS VIA WIER NETWERK DE OPLOSSING WORDT GELEVERD OF ANDERE ZAKELIJKE PARTNERS IN GEEN GEVAL JEGENS U OF EEN DERDE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, BIJKOMENDE SCHADE, STRAFBOETE OF SPECIALE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, ONGEACHT DE OORZAAK OF THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, OF VOOR ENIGE SCHADE (DIRECT OF INDIRECT) ALS GEVOLG VAN VERLIES VAN BEDRIJFSWINST OF INKOMEN, VERLIES VAN PRIVACY, VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN ENIG APPARAAT OF OPLOSSING MET INBEGRIP VAN DEZE OPLOSSING, DE KOSTEN VAN HET AANSCHAFFEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE OF ANDER GELDELIJK VERLIES DAT VOORTVLOEIT UIT DEZE OVEREENKOMST OF DE OPLOSSING DIE HIERONDER WORDT VERSTREKT, ZELFS INDIEN AVG WERD GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN HET OPTREDEN VAN DERGELIJKE SCHADE. AVG ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF BESCHADIGING, VERWIJDERING, DIEFSTAL, VERNIETIGING, WIJZIGING, ONBEDOELDE OPENBAARMAKING OF HET VERLIES VAN GEGEVENS, INFORMATIE OF INHOUD DIE WORDT OVERGEDRAGEN VIA OF ONTVANGEN OF OPGESLAGEN OP DE SYSTEMEN VAN AVG, ONGEACHT DE OORZAAK. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN AVG GERELATEERD AAN EEN OPLOSSING HOGER ZIJN DAN (I) DE KOSTEN DIE U DAADWERKELIJK VOOR DE OPLOSSING HEBT BETAALD EN (II) DE DOOR AVG VOORGESTELDE VERKOOPPRIJS VOOR DE OPLOSSING VANAF DE DATUM WAAROP U DEZE HEBT ONTVANGEN (OF MET BETREKKING TOT EEN GRATIS OPLOSSING OF BETA-OPLOSSING $5.00 ($1.00 VOOR GRATIS EN MOBIELE BETA-OPLOSSINGEN). DE VOORGAANDE BEPERKING ZAL VAN TOEPASSING ZIJN ONGEACHT ENIG GEBREK AAN ESSENTIEEL DOEL VOOR EEN BEPERKT RECHTSMIDDEL.

  • 8. SCHADELOOSSTELLING.

   U STEMT ERMEE IN OM AVG, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN, LICENTIEGEVERS, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS, DISTRIBUTEURS, WEDERVERKOPERS EN ANDERE ZAKELIJKE PARTNERS EN HUN BETREFFENDE DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS EN VERTEGENWOORDIGERS SCHADELOOS TE STELLEN, TE VERDEDIGEN EN TE VRIJWAREN TEGEN ALLE VERLIEZEN, ONKOSTEN, SCHADE EN KOSTEN, INCLUSIEF REDELIJKE ADVOCATENKOSTEN, DIE VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK VAN DE OPLOSSING OF EEN INBREUK DOOR U VAN DEZE OVEREENKOMST, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IEDERE INBREUK OF VERMOEDELIJKE INBREUK DOOR EEN VAN UW VERTEGENWOORDIGINGEN, GARANTIES OF ONDERNEMINGEN ONDER DEZE OVEREENKOMST. AVG BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM, OP EIGEN KOSTEN, DE EXCLUSIEVE VERDEDIGING EN CONTROLE OP ZICH TE NEMEN VAN ELKE ZAAK WAARBIJ SPRAKE KAN ZIJN VAN EEN DOOR U TE BETALEN SCHADELOOSSTELLING, IN WELK GEVAL U VOLLEDIG ZULT SAMENWERKEN MET AVG OM MOGELIJK BESCHIKBARE VERDEDIGINGEN TE ONDERSTEUNEN.

  • 9. PRIVACY EN BEVEILIGING.

   • 9.1 Algemeen. AVG mag bepaalde informatie met betrekking tot de gebruikers van de bepaalde Oplossingen verzamelen en delen met aan haar Gelieerde ondernemingen en bepaalde derden, inclusief bepaalde tot een persoon herleidbare gegevens alsmede bepaalde informatie van het Apparaat van de gebruiker, inclusief (i) bepaalde informatie over de software en hardware van uw Apparaat zoals uw IP-adres, besturingssysteem, informatie over de Oplossingen en de geïnstalleerde functionaliteit, webbrowsersoftware en -versie, (ii) gegevens betreffende potentiële malwaredreigingen op uw Apparaat en het doel/de doelen van die dreigingen, inclusief de bestandsnamen, cryptografische hash, leverancier, omvang, datumstempels, informatie over de systeemcontrolepunten van uw Apparaat, die pad, bestand en namen van toepassingen kunnen omvatten, (iii) kopieën van toepassingen, bestanden en programma's die worden beschouwd als kwaadaardig of geïnfecteerd of mogelijk bedreigingen bevatten alsmede informatie over de gedragingen die ze vertoonden (waardoor ze werden geïdentificeerd als kwaadaardig of geïnfecteerd), toepassingsinstellingen en toepassingsconfiguraties, zoals gerelateerde registersleutels, (iv) informatie over toepassingen en bestanden die ten onrechte werden geclassificeerd als kwaadaardig en derhalve na detectie door de gebruiker uitgevoerd en gebruikt konden blijven worden, en (v) uw e-mailadres, IP-adres, type Apparaat en IMEI of MEID, naam provider en netwerk, telefoonnummer, SIM-nummer en abonneenummer, op het Apparaat geïnstalleerde software van derden en instellingen van dergelijke software, serienummer, toegestane toepassing, installatie- en deïnstallatiepercentages, taal en fabrikant van het Apparaat, schermgrootte en model van het Apparaat en alle andere technische informatie die AVG nodig heeft om de Oplossing te leveren in overeenstemming met deze Overeenkomst, beveiligde gegevens van het Apparaat (wachtwoordkenmerken, versleutelingsniveau), informatie over uw lokale netwerk en alle Apparaten die binnen dat netwerk zijn aangesloten, datum en tijd, het land en het IP-adres van het Apparaat van waaraf uw Apparaat een verbinding tot stand bracht met onze back-endserver en geografische locatie-informatie op basis van locatie-informatie van GPS/WIFI/communicatienetwerk. AVG mag al deze informatie of delen ervan gebruiken zodat productaanbevelingen en serviceberichten rechtstreeks naar uw Apparaat kunnen worden gecommuniceerd. AVG kan ook uw e-mailadres en persoonsgegevens verstrekken aan geselecteerde AVG-partners, leveranciers, distributeurs of wederverkopers, zodat zij contact met u kunnen opnemen om u op lokaal niveau technische ondersteuning en licentieondersteuning te bieden. U stemt er hierbij mee in dat AVG dergelijke informatie verzamelt en gebruikt, en ook dat AVG product- en serviceberichten rechtstreeks naar uw Apparaat stuurt, en u accepteert dat het verzamelen en gebruiken van informatie door AVG is onderworpen aan het Privacybeleid en de Kennisgeving van Fair processing van AVG.
   • 9.2 Registratiegegevens. Om een Oplossing te activeren, moet u of een derde partij die u de toestemming hebt gegeven om dit uit uw naam te doen, zich registreren bij AVG via het internet of per telefoon. Als materiële voorwaarde voor de verlening van de licenties onder deze Overeenkomst door AVG, verklaart u dat de registratiegegevens die u of de bevoegde derde partij aan AVG verstrekt (waaronder in het bijzonder uw e-mailadres) juist en volledig zijn op de datum waarop u zich registreert en dat u deze actueel houdt wanneer en indien wijzigingen worden aangebracht en, ONVERMINDERD ENIGE BEPALING VAN HET PRIVACYBELEID VAN AVG, STEMT U ER VOOR DE DUUR VAN DEZE OVEREENKOMST EN ÉÉN JAAR DAARNA (OF ZOLANG ALS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WET) MEE IN (i) DAT AVG UW CONTACTGEGEVENS DEELT MET AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN, LICENTIEGEVERS, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS, DISTRIBUTEURS, WEDERVERKOPERS EN OVERIGE ZAKELIJKE PARTNERS, EN (ii) DAT DEZE CONTACTGEGEVENS WORDEN GEBRUIKT DOOR AVG, AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN, LICENTIEGEVERS, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS, DISTRIBUTEURS, WEDERVERKOPERS EN OVERIGE ZAKELIJKE PARTNERS OM U INFORMATIE TE VERSTREKKEN DIE VOOR U RELEVANT KAN ZIJN, WAARONDER AANBIEDINGEN VAN SOFTWARE, DIENSTEN EN ANDERE PRODUCTEN. Bezoek ons Privacybeleid voor meer informatie over registratiegegevens. U kunt uw voorkeuren beheren op uw accountpagina.
   • 9.3 Kennisgeving van Fair Processing. AVG en haar Gelieerde ondernemingen verwerken uw tot een persoon herleidbare gegevens in overeenstemming met het Privacybeleid. AVG geeft slechts bepaalde tot een persoon herleidbare gegevens door aan haar Gelieerde ondernemingen, agenten, licentiegevers, leveranciers, distributeurs, wederverkopers, serviceproviders van derden en andere zakelijke partners, om aan haar verplichtingen te voldoen onder deze Overeenkomst of andere overeenkomsten met zakelijke partners, of in die gevallen waarin AVG daartoe wettelijk verplicht is. De informatie die AVG over u verzamelt, kan worden gebruikt door AVG of haar gelieerde ondernemingen in de hele wereld, inclusief in landen die mogelijk minder strikte privacywetten hanteren dan uw land. De gegevens die AVG en de Oplossingen van uw Apparaat verzamelen, worden gebruikt voor het verbeteren van producten en beveiliging, het verzenden van berichten naar uw Apparaat of het genereren van e-mailmarketing. U kunt op elk gewenst moment aangeven dat u niet wilt deelnemen aan e-mailmarketing door te klikken op de desbetreffende koppeling in het e-mailbericht van AVG of door contact op te nemen met de klantenservice op www.avg.com/support.
  • 10. GEBRUIKSCONTROLE/COMPLIANCE.

   AVG KAN UW GEBRUIK VAN EEN OPLOSSING CONTROLEREN OM TE BEVESTIGEN DAT DEZE VOLDOET AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN AVG TOT HET OORDEEL KOMT DAT U INBREUK PLEEGT OP DEZE OVEREENKOMST, ZAL AVG, NAAST DE OVERIGE RECHTEN DIE MOGELIJK BESCHIKBAAR ZIJN BIJ DE WET, OP GROND VAN BILLIJKHEID OF ANDERSZINS, GERECHTIGD ZIJN OM HAAR RECHTEN UIT TE OEFENEN ONDER ARTIKELEN 3 EN 8 VAN DEZE OVEREENKOMST.

  • 11. DIVERSEN.

   • 11.1 Kennisgeving. AVG kan op elk gewenst oment een kennisgeving aan u sturen via e-mail, een pop-upvenster, een dialoogvenster of op andere wijze, zelfs als u in sommige gevallen de kennisgeving pas ontvangt als of tenzij u een Oplossing start. Zulke mededelingen worden geacht te zijn afgeleverd op de datum dat AVG deze voor het eerst beschikbaar stelt via de Oplossing, ongeacht het tijdstip waarop u deze feitelijk ontvangt.
   • 11.2 Rechtskeuze. De opzet, validiteit en naleving van de Overeenkomst en alle niet-contractuele verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst, zijn onderworpen aan de wetten van de Staat Delaware, V.S., met uitsluiting van de principes over conflicterende wetten.
   • 11.3 Bindende arbitrageovereenkomst en Verklaring van afstand van groepsvorderingen.
    • 11.3.1 Deze Bindende arbitrageovereenkomst en Verklaring van afstand van groepsvorderingen is van toepassing op alle geschillen tussen u en AVG en/of haar Gelieerde ondernemingen die voortvloeien uit of verband houden met de Oplossing. Met een 'Geschil' wordt, voor toepassing van deze bepaling, elk geschil, juridisch proces of ander strijdpunt bedoeld, ongeacht de aangevoerde aanspraak (dat wil zeggen dat een Geschil betrekking kan hebben op alle mogelijke potentiële aanspraken of rechtsgronden, zoals claims over contractbreuk, fraude of schendingen van wettelijke en reglementaire bepalingen). De voornoemde definitie van 'Geschil' krijgt de breedst mogelijke toegestane betekenis onder de wet.
    • 11.3.2 In geval van een Geschil moet u AVG een Kennisgeving van Geschil verstrekken. Dit is een geschreven verklaring waarin het volgende is opgenomen: de naam, het adres en de contactgegevens van de partij van wie de Kennisgeving van Geschil afkomstig is, de feiten die aanleiding hebben gegeven tot het Geschil, en de gevraagde compensatie. Een Kennisgeving van Geschil moet per e-mail naar AVG worden verzonden via consumer-legalnotice@avg.com (met als onderwerp: Kennisgeving van Geschil volgens Artikel 11.3 van de Licentieovereenkomst voor de eindgebruiker).
    • 11.3.3 Indien u of AVG een Geschil niet oplost via informele onderhandelingen, of andere oplossingsinspanningen wordt het Geschil exclusief behandeld onder bindende arbitrage die is onderworpen aan de Federale arbitragewet van de Verenigde Staten (''FAA''), 9 U.S.C. § 1 e.v. U ziet af van uw recht om Geschillen voor een rechter of jury aanhangig te maken (of om deel te nemen in een groepsvordering in verband met een Geschil). Alle Geschillen zullen worden opgelost voor een neutrale arbiter. De uitspraak van deze arbiter is definitief. Onder de FAA is hierop slechts beperkt recht op beroep mogelijk. Elke rechtbank met jurisdictie over de partijen kan de uitspraak van de arbiter bekrachtigen.
    • 11.3.4 Als een Geschil aanhangig wordt gemaakt via een procedure, gebeurt dit uitsluitend op individuele basis. U onderneemt geen pogingen om enig Geschil aanhangig te maken als groepsvordering, via een 'private attorney general', of via enige andere procedure waarin een van beide partijen fungeert in een vertegenwoordigende rol of voorstelt om in een dergelijke rol te fungeren. Arbitrages of gerechtelijke procedures mogen niet met elkaar worden gecombineerd, tenzij alle partijen in alle betrokken arbitrages en gerechtelijke procedures vooraf schriftelijk hiermee hebben ingestemd.
    • 11.3.5 Alle arbitrage wordt uitgevoerd door de Amerikaanse arbitragevereniging (American Arbitration Association, de ''AAA") en is onderworpen aan de ''Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes'' die vanaf 15 september 2005 van kracht zijn, en de bijbehorende ''Costs of Arbitration (including AAA Administrative Fees)'' die vanaf 1 maart 2013 gelden (gezamenlijk de ''Consumentenprocedures''). Die Consumentenprocedures worden op passende wijze toegepast op enig Geschil en u mag in geen enkele rechtszaak anderszins pleiten. U begint arbitrage alleen in het land of een andere vergelijkbare politieke onderverdeling waarin u woont. Dergelijke arbitrages vallen onder de wetten van de staat Delaware. AVG betaalt de kosten van de consument die worden vermeld in Artikel (i) van "Costs of Arbitration (Including AAA Administrative Fees)" die sinds 1 maart 2013 van kracht zijn. Alle overige kosten komen niet voor rekening van AVG.
    • 11.3.6 Indien blijkt dat deze bepaling onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar is met betrekking tot alle of enkele onderdelen van een Geschil, is dit Artikel 11.3 niet op de desbetreffende onderdelen van toepassing. In plaats hiervan, en uitsluitend in dit geval, worden de desbetreffende onderdelen apart aanhangig gemaakt bij een rechtbank, waarbij alle overige bepalingen van deze Overeenkomst van kracht blijven. Bij dergelijke rechtszaken geldt het toepasselijke recht en de exclusieve jurisdictie van de staatsrechtbanken of federale rechtbanken die zetelen in de staat Delaware. In verband met enige dergelijke rechtszaak stemt u ermee in dat u de persoonlijke jurisdictie van deze rechtbanken over u niet betwist, en dat u geen bezwaren maakt op grond van niet-ontvankelijkheid of probeert de rechtszaak te verplaatsen naar een ander district of een andere jurisdictie.
   • 11.4 Interpretatie. De titels in deze Overeenkomst hebben geen invloed op de interpretatie ervan. Bij gebruik van een bepaald geslacht worden alle geslachten bedoeld. Bij enkelvoud wordt ook meervoud bedoeld en vice versa. Daar waar een woord of zin is gedefinieerd, hebben andere grammaticale vormen daarvan de bijbehorende betekenis.
   • 11.5 Scheidbaarheid. Mochten bepaalde bepalingen van de Overeenkomst als onwettelijk, ongeldig of niet-afdwingbaar worden geacht onder bepaalde toepasselijke wet- en regelgeving, dan blijven alle overige bepalingen van deze Overeenkomst volledig van kracht.
   • 11.6 Onvermogen. AVG is niet aansprakelijk voor enige fouten of vertraging in prestaties door oorzaken die in hun geheel of gedeeltelijk redelijkerwijs buiten de controle van AVG vallen, inclusief maar niet beperkt tot storingen bij nutsbedrijven of verzending, storingen in telefoonlijnen of telefonische apparatuur, stroomstoringen, stakingen of andere arbeidsonderbrekingen (inclusief maar niet beperkt tot een staking of arbeidsonderbreking die zich voordoet met betrekking tot AVG en haar gelieerde ondernemingen, agenten, licentiegevers, vertegenwoordigers, leveranciers, distributeurs, wederverkopers en andere zakelijke partners), oorlogs- of terreurdaden, overstromingen, sabotage, brand, natuur- of andere rampen of overmacht.
   • 11.7 Vrijstelling. Het nalaten van een partij om niet aan te dringen op de strikte naleving van een van de voorwaarden of bepalingen in deze Overeenkomst vormt geen vrijstelling of kwijtschelding van toekomstige naleving van de Overeenkomst, en de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst blijven volledig van kracht. Geen vrijstelling van enige voorwaarden van deze Overeenkomst van de zijde van een partij is van kracht voor enig doel dan ook, tenzij dergelijke vrijstelling op schrift staat en door een dergelijke partij is ondertekend. De vrijstelling van de ene partij van een breuk met een bepaling van deze Overeenkomst door de andere partij vormt geen continue vrijstelling van een dergelijke breuk of als een vrijstelling voor andere breuken van deze bepaling of andere bepalingen van deze Overeenkomst.
   • 11.8 Overdracht. U mag uw rechten of verplichtingen onder deze Overeenkomst niet zonder de voorafgaande schriftelijk toestemming van AVG overdragen. AVG mag deze Overeenkomst op elk gewenst moment en naar eigen inzicht overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van u.
   • 11.9 Constructie. Deze Overeenkomst valt niet onder de Conventie van de Verenigde Naties over het Contract voor de internationale verkoop van goederen, en de toepasselijkheid ervan wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien dubbelzinnigheid of twijfel ontstaat over de bedoeling of interpretatie, moeten, in een gerechtelijke procedure of anderszins, de voorwaarden van deze Overeenkomst worden gelezen als waren zij gezamenlijk door de partijen opgesteld, en daaruit mag geen vermoeden of bewijslast voortvloeien die een partij bevoor- of benadelen op basis van auteurschap van enige bepalingen in deze Overeenkomst.
   • 11.10 Licentie van de Amerikaanse regering. Alle Oplossingen die aan de regering van de VS worden verstrekt, worden geleverd met de commerciële licentierechten en beperkingen zoals elders in deze overeenkomst beschreven. AVG behoudt zich alle ongepubliceerde rechten voor onder de wetten op het auteursrecht van de Verenigde Staten.
   • 11.11 Volledige Overeenkomst. Deze Overeenkomst, inclusief Toepasselijke voorwaarden, Technische specificaties, Privacybeleid, Kennisgeving van Fair Processing en andere documenten waarnaar in deze Overeenkomst wordt verwezen, vormt de Volledige Overeenkomst tussen de partijen en prevaleert boven alle voorgaande of gelijktijdige mededelingen, verklaringen of overeenkomsten, mondeling dan wel schriftelijk, betreffende dit onderwerp.
   • 11.2 Exportwetten. U moet alle toepasbare Amerikaanse en internationale wetgeving voor het exporteren en opnieuw exporteren van de Oplossingen naleven, zoals de U.S. Export Administration Regulations (exportregelgeving van de VS), alsmede met de beperkingen die de VS en andere regeringen hebben uitgevaardigd met betrekking tot eindgebruiker en eindgebruik. Zonder afbreuk te doen aan de algemene geldigheid van het bovenstaande, verklaart u dat u (i) niet wordt genoemd op enige 'denied person list', 'unverified list', 'entity list', 'specially designated nationals list', 'debarred list' of enige andere lijst die is gepubliceerd door de US Department of Commerce, en (ii) de Oplossingen niet zult gebruiken in, op of in relatie tot, dan wel zult exporteren naar gebieden, bestemmingen, ondernemingen of personen die zijn onderworpen aan een embargo of handelssancties van de VS of de EU, met inbegrip van maar niet beperkt tot de volgende landen: Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrië.
   • 11.13 Geen begunstigde derde partijen. Deze Overeenkomst is alleen bedoeld ten behoeve van u en AVG en/of haar Gelieerde ondernemingen en hun betreffende agenten, licentiegevers, vertegenwoordigers, leveranciers, distributeurs, wederverkopers of andere zakelijke partners. Anders dan bepaald in Artikel 12.4.3(b)(vi) mag geen enkele persoon die geen partij is in deze Overeenkomst een zaak aanhangig maken op grond van deze Overeenkomst als derde begunstigde partij daarvan.
   • 11.14 Taal. Deze Overeenkomst werd oorspronkelijk opgesteld in de Engelse taal. Ofschoon AVG voor uw gemak een of meer vertalingen kan verstrekken, is de Engelse versie doorslaggevend in geval van een conflict of tegenstrijdigheid.
   • 11.15 Internetverbinding. U accepteert dat bepaalde Oplossingen mogelijk een actieve en stabiele internetverbinding vereisen om te kunnen functioneren. Het is bijgevolg uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u te allen tijde een actieve en stabiele internetverbinding hebt.
   • 11.16 Productnamen. AVG behoudt zich het recht voor om de namen van haar Oplossingen van tijd tot tijd geheel naar eigen inzicht te wijzigen.
   • 11.17 Contactgegevens. Voor alle vragen, klachten of claims kunt u contact opnemen met AVG via: Customer Care Manager, p/a AVG Technologies, Holandská 4, 639 00 Brno, Tsjechische Republiek, +1 (844) 276-2915 (gratis binnen de VS; buiten de VS zijn internationale kosten van toepassing), +1 (828) 459-5436 (binnen de VS kunnen nationale of internationale kosten van toepassing zijn; buiten de VS gelden internationale kosten) en via avg-support@avg.com.
  • 12. SPECIALE VOORWAARDEN.

   De volgende Speciale voorwaarden zijn van toepassing op bepaalde Oplossingen. In het geval van een conflict tussen deze Speciale voorwaarden en de rest van de Overeenkomst, gelden deze Speciale voorwaarden inzake de toepasselijke Oplossingen.

   • 12.1 AVG Security Toolbar en AVG SafeGuard Toolbar. Dit Artikel 12.1 is van toepassing op Oplossingen genaamd AVG Security Toolbar, AVG SafeGuard Toolbar of een ander(e) door AVG geleverde internetbrowser, browserprogramma of invoegtoepassing (elk ''Werkbalk''). INDIEN U DOORGAAT MET DE INSTALLATIE, BEVESTIGT EN ACCEPTEERT U DAT DE WERKBALK NA INSTALLATIE DE INSTELLINGEN VAN DE STARTPAGINA VAN UW BROWSER ZAL WIJZIGEN VOOR DE "DNS-FOUTPAGINA" EN DE "FOUT 404-PAGINA", EN OVERIGE FUNCTIES VAN UW APPARAAT. BOVENDIEN KAN DE WERKBALK, ZODRA DEZE IS GEÏNSTALLEERD, BEPAALDE BASISINFORMATIE OVER HET GEBRUIK NAAR AVG EN HAAR LEVERANCIERS OF WEDERVERKOPERS VERSTUREN (bijvoorbeeld het aantal installaties en unieke gebruikers, IP-adressen, zoekopdrachten, het aantal klikken dat de Werkbalk ontvangt, het aantal zoekacties dat door gebruikers is uitgevoerd, enzovoort). U kunt de Werkbalk deïnstalleren door de instructies te volgen op http://support.avg.com/SupportArticleView?urlname=Uninstall-AVG-Web-TuneUp.
   • 12.2 AVG Do Not Track.
    • 12.2.1.AVG kan bij bepaalde Oplossingen de AVG-functie 'Do Not Track' (DNT) opnemen. Met DNT kunt u bepaalde websites identificeren die uw online activiteiten volgen, en krijgt u de mogelijkheid om die websites te verzoeken dergelijke trackingactiviteiten in overeenstemming met uw privacyvoorkeuren te blokkeren (of niet te blokkeren). DNT kan alle websites of website-elementen die tracking toepassen informeren over uw wens om hun activiteiten te blokkeren. Het is niet zeker dat dergelijke websites of website-elementen aan deze wens gehoor geven.
    • 12.2.2.De toepasselijke Oplossingen worden standaard geleverd met de DNT-functie ingeschakeld, waardoor u mogelijk bepaalde inhoud van bepaalde websites niet kunt bekijken. U kunt uw voorkeuren te allen tijde wijzigen door op het DNT-pictogram te klikken in uw internetbrowser.
    • 12.2.3.Zonder de beperking van de bepalingen van Artikel 6, WIJST AVG ALLE GARANTIES AF DAT DNT BEPAALDE OF ALLE TRACKING DOOR WEBSITES ZAL IDENTIFICEREN OF BLOKKEREN. SOMMIGE TRACKING VINDT PLAATS OOK AL IS DNT INGESCHAKELD.
    • 12.2.4.DNT werkt alleen in de volgende internetbrowsers: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox en Google Chrome. In iOS en MAC OSX werkt de DNT-functie alleen in de volgende internetbrowsers: de AVG Family Safety-browser en de AVG Safe-browser.
   • 12.3 AVG Identity Alert. Als u het selectievakje en de knop ''INSCHRIJVEN'' of een vergelijkbare knop selecteert wanneer u wordt gevraagd om u in te schrijven voor AVG Identity Alert-diensten, geeft u AVG en haar Gelieerde ondernemingen, agenten, licentiegevers, vertegenwoordigers, leveranciers, distributeurs, wederverkopers en andere zakelijke partners (gezamenlijk de ''Verstrekkers''), inclusief, daar waar dat het geval kan zijn, TransUnion, TransUnion Interactive Inc., Experian, Experian Consumer Direct en/of Equifax en overige kredietrapportage-instanties, onder de Fair Credit Reporting Act, zoals gewijzigd, ''schriftelijke instructies'', waarbij de Verstrekkers de bevoegdheid krijgen om (a) informatie op te vragen over uw persoonlijke kredietprofiel van enig kredietrapportage-instantie en (b) om overige niet-krediet gerelateerde informatie op te vragen en controles en waarschuwingen te doen met betrekking daartoe. U geeft de Verstrekkers de bevoegdheid om dergelijke informatie op te vragen en te controleren (zowel krediet- als niet-krediet gerelateerde informatie) in verband met de AVG Identity Alert Service, en om kredietrapporten en waarschuwingen van wijzigingen in uw kredietprofielgegevens te verstrekken.
   • 12.4 Mobiele Oplossing.
    • 12.4.1.Algemeen. Deze Overeenkomst geldt in plaats van alle licentievoorwaarden voor de eindgebruiker of andere voorwaarden die u door een Mobile App Store worden verstrekt.
    • 12.4.2.Van Google Play gedownloade Oplossingen.
     • (a) Google Play Store. De Google Play Store betekent de Mobile App Store die beschikbaar is op een Apparaat via http://play.google.com (''Google Play Store'').
     • (b) Licentie. Om twijfel weg te nemen, geldt de licentie die is verleend in Artikel 2.1 van de Overeenkomst in plaats van alle rechten om een Oplossing te gebruiken die anderszins worden verleend via de standaardvoorwaarden voor toepassingen die van de Google Play Store zijn gedownload.
     • (c) Restituties.
      • (i) Voor App-aankopen van de Google Play Store. U kunt voor de aankoop van een Oplossing die u via Google Play Store hebt gedaan, automatisch restitutie vragen de eerste keer dat u het product aanschaft tot 15 minuten na een dergelijke aankoop. Na 15 minuten kunt u om welke reden dan ook tot aan 30 dagen na de aankoop restitutie vragen in overeenstemming met het proces dat u vindt op http://www.avg.com/billing.
      • (ii) Voor In-App-aankopen. U mag geen in-app-aankopen van een Mobiele Oplossing retourneren of er restitutie voor vragen. Voor abonnementen die u in-app hebt aangeschaft, kunt u uw abonnement annuleren voordat dit wordt verlengd, waarna u niets meer in rekening wordt gebracht. U blijft echter wel toegang behouden tot de abonnementsinhoud die u hebt gekocht voor de resterende periode van het laatste Abonnement.
    • 12.4.3.Van Apple App Store gedownloade Oplossingen. De volgende aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle Oplossingen die u verwerft via de iTunes App Store (https://itunes.apple.com/us/genre/ios/id36?mt=8) en de Mac App Store (https://itunes.apple.com/us/genre/mac/id39?mt=12) (elk een ''Apple App Store''):
     • (a) De licenties verleend in Artikel 2.1 zijn beperkt tot een niet-overdraagbare licentie om de Oplossing te gebruiken op een iPhone, iPod Touch of andere door Apple gestuurd Apparaat waarvan u de eigenaar bent of de gebruiker en zoals toegestaan door de Gebruiksregels uiteengezet in de Servicevoorwaarden van Apple App Stores, die online beschikbaar zijn op http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html of via sites en overige methoden die aan u door Apple beschikbaar zijn gesteld.
     • (b) AVG en u verklaren en komen het volgende overeen:
      • (i) Deze Overeenkomst wordt uitsluitend tussen de partijen gesloten en niet met Apple. AVG, en niet Apple, is als enige verantwoordelijk voor de Oplossingen en de inhoud ervan.
      • (ii) Apple is op geen enkele wijze verplicht om onderhouden of ondersteuningsdiensten te bieden met betrekking tot de Oplossing.
      • (iii) Indien de Oplossing niet voldoet aan een toepasselijke garantie, kunt u Apple op de hoogte stellen, waarna Apple u het aankoopbedrag van de Oplossing zal restitueren. Zoals maximaal toegestaan door de toepasselijke wet, heeft Apple geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de Oplossing. Overige claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of onkosten tussen u, AVG en Apple, die zijn toe te schrijven aan het niet voldoen aan een garantie, zijn de verantwoordelijkheid van AVG alleen.
      • (iv) AVG, en niet Apple, is verantwoordelijk voor het afhandelen van claims van u of een derde met betrekking tot de Oplossing of uw bezit en/of gebruik van die Oplossing, inclusief maar niet beperkt tot: (i) productaansprakelijkheidsclaims, (ii) alle claims waarbij de Oplossing niet voldoet aan een toepasselijke wettelijke of regelgevende vereiste, en (iii) claims die voortvloeien uit consumentenbescherming of vergelijkbare wetgeving.
      • (v) In het geval van een claim van een derde dat de Oplossing of uw bezit en gebruik van die Oplossing, inbreuk pleegt op de intellectuele eigendomsrechten van deze derde, is AVG, en niet Apple, de enige verantwoordelijke voor het onderzoek, de verdediging, schikking en kwijting van een dergelijke claim van inbreuk op intellectueel eigendom.
      • (vi) Apple en dochterondernemingen van Apple vormen de begunstigde derde van deze Overeenkomst. Na uw acceptatie van de voorwaarden van deze Overeenkomst heeft Apple het recht (en wordt zij geacht het recht te hebben geaccepteerd) om deze Overeenkomst bij u af te dwingen als derde begunstigde.
    • 12.4.4.Van Windows Phone Store gedownloade Oplossingen.
     • (a) U mag de Oplossing downloaden naar en uitvoeren op maximaal vijf (5) Windows-telefoons die aan uw Microsoft-account zijn gekoppeld, zonder betaling van aanvullende kosten.
     • (b) Microsoft noch de fabrikant van uw Apparaat heeft enig verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot de Oplossing.
     • (c) De Oplossing kan verbinding maken met op internet gebaseerde draadloze diensten. Uw gebruik van de Oplossing fungeert als uw toestemming om standaardapparaatgegevens te verzenden (inclusief maar niet beperkt tot technische informatie over uw apparaat, systeem en toepassingssoftware en randapparatuur) voor op internet gebaseerde of draadloze diensten. Indien er overige voorwaarden worden verstrekt in verband met uw gebruik van de diensten, gelden die voorwaarden ook.
     • (d) U mag een op internet gebaseerde dienst niet zodanig gebruiken dat het schade zou kunnen toebrengen aan de dienst of aan het gebruik door anderen van de dienst of van het draadloze netwerk. U mag de dienst op geen enkele wijze gebruiken om te proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot diensten, gegevens, accounts of netwerken.
     • (e) Geen uitdrukkelijke garantie. DE GARANTIES VERSTREKT ONDER ARTIKEL 6.1 ZIJN NIET VAN TOEPASSING OP MOBIELE OPLOSSINGEN DIE OP DE WINDOWS PHONE WORDEN UITGEVOERD. DE DISCLAIMER ONDER ARTIKEL 6.3 WORDT GEWIJZIGD DOOR DE VERWIJDERING VAN ''BEHALVE WANNEER UITDRUKKELIJK VOORZIEN IN ARTIKEL 6.1 VAN DEZE OVEREENKOMST.''
    • 12.4.5.Van Amazon Appstore gedownloade Oplossingen.
     • (a) U kunt extra kopieën van de Oplossing downloaden naar compatibele Android-apparaten die aan uw account bij Amazon.com zijn gekoppeld en die u hebt gebruikt om de Oplossing te kopen in overeenstemming met de regels en het beleid van Amazon voor de Amazon Appstore.
     • (b) U verklaart en stemt ermee in dat Amazon niet verantwoordelijk of aansprakelijk is met betrekking tot het gebruik van de Oplossing of enige inhoud of functionaliteit van de Oplossing.
     • (c) Alle verkopen zijn definitief. Amazon accepteert geen retourneringen van de Oplossing.