Zásady Prihlasovania a Používanie AVG Safe Surf

Údaje VPN zhromažďujeme a používame na výkon našich obchodných činností, aby sme:

  • monitorovali používanie našej siete na technické účely a na účely správy a vylepšovania našej služby;
  • predchádzali podvodom namierených proti našej službe a odhaľovali ich (napr. podvody s kreditnými kartami);
  • predchádzali zneužitiu našej siete, ako napríklad odosielaniu nevyžiadanej pošty, zdieľaniu súborov alebo iným nepovoleným činnostiam a odhaľovali ich.

Okrem obmedzených okolností popísaných nižšie sa Údaje VPN uchovávajú po dobu 2 – 3 mesiacov na našich bezpečných serveroch. Po uplynutí tohto obdobia sa vymažú, okrem veľmi obmedzených okolností (pozrite nižšie). Údaje VPN vymazávame každý mesiac, takže sa údaje uchovávajú do konca 2. mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dôjde k ich vytvoreniu. Napríklad všetky údaje vytvorené v januári sa vymažú 31. marca.

Výnimky z našich zásad uchovávania sú nasledovné:

  • Ak budeme upovedomení alebo stanovíme, že váš účet VPN bol použitý v rozpore s našou Zmluvou s Koncovým Používateľom (vrátane našich Zásad Prípustného Používania), napr. na rozosielanie nevyžiadanej pošty, zdieľanie súborov alebo iné nepovolené činnosti, môžeme vaše Údaje VPN uchovávať na dlhšie časové obdobie ako sú bežné maximálne 3 mesiace.
  • Keď nás používateľ podvedie alebo sa o to pokúsi (napr. použitím ukradnutej kreditnej karty na nákup našej služby), nebude sa na daného používateľa vzťahovať ochrana v našich zmluvných podmienkach a vyhradzujeme si právo použiť akékoľvek uchovávané údaje o tomto používateľovi akýmkoľvek spôsobom, ktorý budeme považovať za vhodný na to, aby sa predišlo ďalším podvodom namiereným proti našej službe alebo tretím stranám.

Ak nám bude oznámené, že bol váš účet použitý v rozpore s našimi zmluvnými podmienkami a my ho identifikujeme, vyhradzujeme si právo pozastaviť váš účet, aby sa predišlo ďalšiemu zneužitiu. Za takýchto okolností však nikdy dobrovoľne neodovzdáme vaše osobné údaje tretím stranám, ak nám nebude takáto povinnosť stanovená anglickými právnymi predpismi.
 

Kontaktujte nás


Ak máte akékoľvek otázky o Ochrane Osobných Údajov alebo Zásadách Prihlasovania pre AVG Safe Surf, kontaktujte nás na adrese privacy@vpn.avg.com.

Chcete si pozrieť naše ďalšie zásady?
Prejsť na obsah stránky Prejsť na ponuku