Verzia 1.6 (revidovaná 4. januára 2018)

Licenčná zmluva s koncovým používateľom

Pozorne si prečítajte všeobecné podmienky tejto Licenčnej zmluvy s koncovým používateľom (ďalej ako „Zmluva“) pred použitím Riešenia (definovaného nižšie). Toto je právne záväzná zmluva. Vyjadrením súhlasu elektronickými prostriedkami, inštaláciou tohto Riešenia alebo používaním tohto Riešenia prijímate všetky všeobecné podmienky tejto Zmluvy vo vašom mene a v mene akéhokoľvek subjektu alebo osoby, ktorú zastupujete alebo ktorej zaobstarávate Riešenie pre jej Zariadenie (súhrnne označované ako „Vy“). Ak nesúhlasíte so všeobecnými podmienkami tejto Zmluvy, nepokračujte v procese inštalácie, nepoužívajte Riešenie a vymažte alebo zničte všetky kópie Riešenia, ktoré vlastníte alebo máte pod kontrolou.

Táto Zmluva sa vzťahuje na vaše používanie určitého softvéru alebo služieb vrátane akýchkoľvek Aktualizácií (jednotlivo označovaných ako „Riešenie“), v súvislosti s ktorými súhlasíte s touto Zmluvou, a akejkoľvek súvisiacej Dokumentácie. V rámci tejto Zmluvy znamená pojem „Dodávateľ“ subjekt, ktorý je identifikovaný tu, ako ten, ktorý vám poskytuje Riešenie; pojem „Dokumentácia“ znamená akékoľvek používateľské príručky a pokyny poskytnuté spoločne s Riešením a pojem „Príslušné podmienky“ znamená súhrnne Obdobie predplatného spolu s typmi Zariadení, Povoleným počtom zariadení a inými podmienkami transakcie, podmienkami a dokumentmi, s ktorými ste súhlasili pri získaní Riešenia (vrátane akýchkoľvek všeobecných podmienok predaja), ako aj inými obmedzeniami popísanými v Článku 2 a Dokumentácii.

Upozorňujeme, že táto Zmluva má dve časti. Články 1 až 12 tejto Zmluvy platia pre všetky Riešenia vrátane tých, ktoré sú uvedené nižšie. Článok 13 stanovuje ďalšie všeobecné podmienky, ktoré sa týkajú konkrétnych Riešení alebo kategórií Riešení vrátane Softvéru tretích strán, Služieb a iných Produktov (článok 13 ods. 1), služieb CloudCare a Managed Workplace (článok 13 ods. 2), Čistenia prehliadačov (článok 13 ods. 3), WiFi Finder (článok 13 ods. 4), Avast Family Shield (článok 13 ods. 5), Mobilných aplikácií (článok 13 ods. 6), Vydania pre technikov (článok 13 ods. 7), Programu zabezpečenia (článok 13 ods. 8), Prémiovej technickej podpory (článok 13 ods. 9) a Vzdialeného prístupu, Asistenčného softvéru (článok 13 ods. 10). Táto Zmluva má prednosť pred akýmikoľvek zmluvami, ktoré ste predtým uzavreli v súvislosti s predošlými verziami Riešenia, a nahrádza ich.

Dodávateľ môže túto Zmluvu kedykoľvek zmeniť prostredníctvom oznámenia, ktoré vám v súlade s touto Zmluvou predloží, pričom vaše pokračujúce používanie akéhokoľvek dotknutého Riešenia kedykoľvek v priebehu 30 dní po predložení oznámenia sa bude považovať za váš súhlas so zmenou tejto Zmluvy. Dodávateľ môže ďalšie používanie akýchkoľvek dotknutých Riešení, ktoré ste v minulosti získali, podmieniť vaším súhlasom s touto zmenenou Zmluvou. Ak sa rozhodnete zmenenú Zmluvu odmietnuť, Dodávateľ vám môže ukončiť používanie takéhoto dotknutého Riešenia, pričom v tomto prípade vám môže byť vrátená časť poplatku za predplatné, ktorý ste zaplatili za nevypršanú alebo nevyužitú časť Obdobia predplatného podľa pokynov, ktoré sú uvedené tu.

1. Licencia

Dodávateľ vám udeľuje nevýhradnú licenciu na používanie Riešenia a Dokumentácie na dohodnuté obdobie uvedené v Príslušných podmienkach vrátane akýchkoľvek rozšírení alebo predĺžení dohodnutého obdobia (ďalej ako „Obdobie predplatného“), za predpokladu, že súhlasíte so všeobecnými podmienkami tejto Zmluvy.

2. Dovolené použitie Riešenia

2,1. Riešenie môžete používať maximálne na dohodnutom počte (ďalej ako „Povolený počet zariadení“) mobilných telefónov, smartfónov, tabletov, zariadení v mobilnej sieti alebo iných mobilných zariadení (každé jednotlivo ďalej ako „Mobilné zariadenie“), osobných počítačov, zariadení pripojených k internetu alebo iných zariadení kompatibilných s Riešením (vrátane každého jednotlivého Mobilného zariadenia označeného ako „Zariadenie“) uvedenom v Príslušných podmienkach alebo na ich podporu, a to výhradne:

2.1.1. V prípade Riešení, ktoré Dodávateľ predurčí na použitie v spoločnostiach, obchodné použitie alebo použitie v podnikoch (každé jednotlivo ďalej ako „Podnikové riešenie“) vami alebo vašimi pridruženými subjektmi (subjekty, ktoré vás kontrolujú, ktoré vy kontrolujete alebo pod spoločnou kontrolou s vami) na interné podnikové účely. V prípade akéhokoľvek použitia Podnikového riešenia zo strany vášho pridruženého subjektu zodpovedáte za dodržiavanie tejto Zmluvy zo strany vášho pridruženého subjektu a porušenie zo strany akéhokoľvek pridruženého subjektu bude považované za porušenie z vašej strany. Akýmikoľvek povinnosťami stanovenými touto Zmluvou je Dodávateľ viazaný výhradne vo vzťahu k vám, a nie vo vzťahu k vašim pridruženým subjektom, ktoré používajú Podnikové riešenie na základe všeobecných podmienok tejto Zmluvy.

2.1.2. V prípade všetkých ostatných Riešení (každé jednotlivo ďalej ako „Spotrebiteľské riešenie“) vami alebo členmi vašej domácnosti na osobné, nekomerčné účely.

2.2. Ste oprávnení vytvoriť si jednu záložnú kópiu Riešenia.

2.3. Za predpokladu, že je Riešenie nakonfigurované na sieťové použitie, ste oprávnení používať Riešenie na jednom alebo viacerých súborových serveroch či virtuálnych zariadeniach s cieľom používania v jednej lokálnej sieti výhradne na jeden z nasledujúcich účelov (ale nie na viac ako jeden účel):

2.3.1. Trvalá inštalácia Riešenia na pevné disky či iné úložné zariadenia, maximálne pre Povolený počet zariadení, alebo

2.3.2. používanie Riešenia prostredníctvom takejto jednej lokálnej siete, za predpokladu, že počet iných Zariadení, na ktorých sa Riešenie bude používať, neprekročí Povolený počet zariadení, alebo

2.3.3. ak vám Príslušné podmienky udeľujú oprávnenie používať Riešenie pri poskytovaní Služieb poskytovateľa riadených služieb, používajte Riešenie tak, ako to popisuje článok 13 ods. 7.

2.4. INÉ VAŠE POUŽÍVANIE RIEŠENIA, NEŽ JE VÝSLOVNE POVOLENÉ ČLÁNKOM 2 TEJTO ZMLUVY, ALEBO AKÝKOĽVEK ĎALŠÍ PREDAJ, ČI ĎALŠIA DISTRIBÚCIA RIEŠENIA PREDSTAVUJE PODSTATNÉ PORUŠENIE TEJTO ZMLUVY A MÔŽE PORUŠOVAŤ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY O OCHRANE AUTORSKÝCH PRÁV.

3. Aktualizácie

Dodávateľ môže príležitostne v priebehu Obdobia predplatného a bez vášho samostatného povolenia alebo súhlasu príležitostne zavádzať upgrady či aktualizácie, alebo náhrady ktoréhokoľvek Riešenia („Aktualizácia“) a v dôsledku tohto zavedenia nemusíte mať možnosť príslušné Riešenie alebo Zariadenie (alebo určité funkcie Zariadenia) používať, pokým táto Aktualizácia nebude plne inštalovaná alebo aktivovaná. Na všetky účely v rámci tejto Zmluvy sa každá Aktualizácia považuje za súčasť „Riešenia“. Aktualizácie môžu zahŕňať tak doplnenia, ako aj odstránenia akýchkoľvek konkrétnych prvkov a funkcií, ktoré Riešenie ponúka, alebo ich môžu celkom nahradiť, pričom obsah, prvky a funkcie aktualizovaného Riešenia zostávajú výhradne na uvážení Dodávateľa. Dodávateľ alebo vaše Zariadenie vám nemusí ponúknuť možnosť odmietnuť alebo odložiť Aktualizácie, ale v každom prípade si budete musieť stiahnuť alebo povoliť inštaláciu alebo aktiváciu všetkých dostupných Aktualizácií, aby ste mohli Riešenie maximálne využiť. Dodávateľ môže pozastaviť poskytovanie podpory pre Riešenie, dokiaľ nebudete súhlasiť so všetkými Aktualizáciami a nenainštalujete alebo neaktivujete ich. Dodávateľ určí vhodnosť a načasovanie Aktualizácií na základe svojho výhradného uváženia a nenesie žiadnu povinnosť vám akékoľvek Aktualizácie sprístupňovať. Dodávateľ môže výhradne podľa vlastného uváženia prestať poskytovať Aktualizácie pre akúkoľvek verziu Riešenia okrem najnovšej verzie alebo Aktualizácie, ktoré podporujú používanie Riešenia v spojení s akýmikoľvek verziami operačných systémov, e-mailových programov, prehľadávacích programov a iného softvéru, na prevádzku s ktorými bolo Riešenie navrhnuté.

4. Vlastnícke práva

4.1. Riešenie a Dokumentácia sú duševným vlastníctvom Dodávateľa a sú chránené príslušnými právnymi predpismi o ochrane autorských práv, ustanoveniami medzinárodných zmlúv a inými príslušnými právnymi predpismi krajiny, v ktorej sa Riešenie používa. Štruktúra, usporiadanie a počítačový kód Riešenia sú cenným obchodným tajomstvom a dôvernými informáciami Dodávateľa. V rozsahu, v ktorom uvediete Dodávateľovi akékoľvek komentáre alebo návrhy týkajúce sa Riešenia, udeľujete Dodávateľovi právo a licenciu na uchovávanie a použitie akýchkoľvek takýchto komentárov alebo návrhov na akýkoľvek účel v jeho súčasných alebo budúcich produktoch či službách, bez toho, aby vám bola poskytnutá ďalšia kompenzácia a bez vášho súhlasu s takýmto uchovávaním alebo používaním.

4.2. Okrem prípadov uvedených v tejto Zmluve nezískavate na základe držby či používania Riešenia žiadne oprávnenia ani právne tituly k akýmkoľvek právam duševného vlastníctva k Riešeniu alebo Dokumentácii. Všetky práva k Riešeniu a Dokumentácii vrátane všetkých súvisiacich autorských práv, patentov, obchodných tajomstiev, obchodných známok a ostatných práv duševného vlastníctva si vyhradzuje Dodávateľ.

5. Obmedzenia

5.1. Riešenie ani Dokumentáciu nie ste oprávnení, okrem spôsobov stanovených v článku 2 tejto Zmluvy, kopírovať alebo používať. Nesmiete, ani nesmiete akejkoľvek tretej strane povoliť: (i) používať akýkoľvek autorizačný kód, licenčné číslo, kombináciu používateľského mena a hesla alebo iný aktivačný kód či číslo dodané Dodávateľom v súvislosti s akýmkoľvek Riešením („Aktivačný kóde”) na vyššom počte (alebo pre vyšší počet ) Zariadení, než je počet stanovený v Príslušných podmienkach, (ii) sprístupniť akýkoľvek Aktivačný kód žiadnej strane, okrem Dodávateľa alebo určených zástupcov Dodávateľa, (iii) okrem prípadov, keď to výslovne povoľujú právne predpisy, (A) spätne konštruovať, rozkladať, dekompilovať, prekladať, rekonštruovať, transformovať alebo extrahovať akékoľvek Riešenie alebo akúkoľvek časť Riešenia (vrátane akýchkoľvek súvisiacich podpisov malware a postupov na detekciu malware) ani (B) meniť, modifikovať alebo inak pozmeňovať akékoľvek Riešenie (vrátane akýchkoľvek súvisiacich podpisov malware a postupov na detekciu malware), (iv) s výhradou spôsobu povoleného zmluvou o distribúcii, zmluvou o predaji alebo inou zmluvou uzatvorenou medzi vami a Dodávateľom alebo iným členom Skupiny dodávateľa publikovať, ďalej predávať, distribuovať, vysielať, prenášať, oznamovať, prevádzať, dávať do zálohy, prenajímať, spoločne využívať alebo poskytovať podlicenciu na akékoľvek Riešenie, (v) okrem prípadov, ako to výslovne táto Zmluva (vrátane článku 13 ods. 3, 5 a 7), Príslušné podmienky alebo iná zmluva uzatvorená medzi vami a Dodávateľom či iným členom Skupiny dodávateľa výslovne povoľujú, umožňovať akejkoľvek tretej strane prístup k akémukoľvek Riešeniu alebo jeho využívanie správou zariadení tretej strany, alebo udeliť akejkoľvek tretej strany prístup k Riešeniu či umožniť používať Riešenie na poskytovanie služieb servisnej kancelárie, časového zdieľania, služieb predplatného alebo aplikácií ani na žiadnom inom podobnom princípe, (vi) používať akékoľvek Riešenie na poskytovanie alebo vytvorenie produktu či služby, ktorá konkuruje Riešeniu, (vii) používať akékoľvek Riešenie spôsobom, ktorý porušuje zverejnené podmienky prijateľného používania Dodávateľa, (viii) používať alebo pokúšať sa používať akékoľvek Riešenie na nahrávanie, uchovávanie alebo prenášanie akýchkoľvek dát, informácií alebo materiálov, ktoré: porušujú práva duševného vlastníctva alebo iné práva tretích strán, obsahujú akékoľvek nezákonné, škodlivé, výhražné, hanlivé či inak nevhodné materiály akéhokoľvek druhu, alebo akýmkoľvek spôsobom poškodzovať, znemožňovať či ovplyvňovať fungovanie Riešenia, (ix) získať alebo pokúšať sa získať neoprávnený prístup k akémukoľvek Riešeniu či k softvéru alebo sieťam, ktoré sú k nemu pripojené, spolu s ním fungujú, alebo k obsahu uchovávanému či doručovanému prostredníctvom takéhoto Riešenia, a to akýmkoľvek spôsobom, vrátane hackerských útokov, zastierania alebo snahy o obídenie či prekonanie akýchkoľvek firewallov či iných ochranných, alebo bezpečnostných opatrení akejkoľvek povahy, (x) testovať alebo porovnávať akékoľvek Riešenie ani publikovať výsledky jeho testovania alebo porovnávania bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa, alebo (xi) mariť alebo obchádzať, pokúšať sa mariť či obchádzať alebo povoľovať, či pomáhať akejkoľvek tretej strane, aby marila alebo obchádzala kontrolu používania kópií akéhokoľvek Riešenia.

5.2. Niektoré Riešenia vám alebo inému používateľovi môžu poskytovať administrátorské oprávnenia, ktoré môžu okrem iného administrátorovi umožniť monitorovanie iných Zariadení a/alebo stavu Riešení nasadených v iných Zariadeniach, napríklad vrátane stavu Obdobia predplatného, správ Riešenia a Aktualizácií. Vyhlasujete a zaručujete, že takéto administrátorské oprávnenia budete uplatňovať len vo vzťahu k Zariadeniam a Riešeniam, na ktoré máte náležité oprávnenie, a nie na žiadne iné účely. Taktiež vyhlasujete a zaručujete Dodávateľovi, že (i) máte požadované oprávnenie vyjadriť súhlas s touto Zmluvou a inštalovať a/alebo používať Riešenie na Zariadeniach v mene akýchkoľvek vlastníkov a používateľov uvedených administrovaných Zariadení a (ii) týmto so Zmluvou súhlasíte v mene: (A) akýchkoľvek takýchto vlastníkov a používateľov uvedených administrovaných zariadení a (B) vás samotných.

5.3. Niektoré Riešenia vám môžu dávať možnosť publikovať alebo verejne zdieľať obsah, ktorý ste vytvorili alebo získali z iných zdrojov (ďalej len „Používateľský obsah“). Zachovávate si všetky práva duševného vlastníctva, ktorých držiteľom už ste podľa platných zákonov vo vzťahu k Používateľskému obsahu, ktorý publikujete alebo zdieľate prostredníctvom Riešenia, pod podmienkou dodržania práv, licencií a iných podmienok vyplývajúcich z tejto Zmluvy, vrátane akýchkoľvek základných práv iných osôb na Používateľský obsah, ktorý môžete používať alebo upravovať. Každému členovi Skupiny dodávateľa udeľujete nevýhradné, absolútne, bezpodmienečné, neobmedzené, celosvetové, neodvolateľné, trvalé a bezplatné právo a licenciu na používanie, kopírovanie, zaznamenávanie, šírenie, reprodukovanie, poskytovanie, predaj, ďalší predaj, udeľovanie podlicencií (cez viacero úrovní), upravovanie, prispôsobovanie, zobrazovanie, verejné prevádzkovanie, prenos, publikovanie, vysielanie, preklad, vytváranie odvodených diel a iné využívanie celého Používateľského obsahu, ktorý zverejníte alebo zdieľate prostredníctvom Riešenia alebo akejkoľvek jeho časti (a diel z neho odvodených) akýmkoľvek spôsobom výhradne za účelom poskytovania Riešení podľa tejto Zmluvy. Vždy, keď publikujete alebo zdieľate akýkoľvek Používateľský obsah, prehlasujete a ručíte každému členovi Skupiny dodávateľa za to, že ste dosiahli aspoň vek plnoletosti v štáte alebo jurisdikcii svojho pobytu a že ste rodič alebo zákonný zástupca, alebo máte všetky náležité súhlasy rodiča alebo zákonného zástupcu, každej neplnoletej osoby, ktorá je zobrazená v akomkoľvek Používateľskom obsahu, ktorý publikujete alebo zdieľate, alebo k nemu prispela, a že so zreteľom na tento Používateľský obsah: (i) ste výhradným autorom a majiteľom práv duševného vlastníctva a iných práv k tomuto Používateľskému obsahu alebo máte zákonné právo publikovať a zdieľať Používateľský obsah a udeliť každému členovi Skupiny dodávateľa právo používať ho tak, ako je uvedené v tomto článku 5 ods. 3, a to všetko bez toho, aby mal akýkoľvek člen Skupiny dodávateľa akúkoľvek povinnosť získať súhlas akejkoľvek tretej strany, a bez toho, aby akémukoľvek členovi Skupiny dodávateľa vznikol akýkoľvek záväzok alebo zodpovednosť za škodu akéhokoľvek druhu, (ii) Používateľský obsah je presný, (iii) Používateľský obsah neoprávnene nezasahuje a s ohľadom na jeho povolené používanie a využívanie zo strany akéhokoľvek člena Skupiny dodávateľa podľa ustanovení tejto Zmluvy nebude neoprávnene zasahovať do žiadnych práv duševného vlastníctva alebo iných práv akejkoľvek tretej strany, a (iv) Používateľský obsah neporuší túto Zmluvu ani nespôsobí žiadnej osobe ujmu alebo škodu.

6. Obmedzená záruka, zrieknutie sa zodpovednosti a vylúčenie zodpovednosti

6.1. S výhradou zvyšnej časti tohto článku 6 vám Dodávateľ ručí za to, že Riešenie bude fungovať alebo bude vykonané v zásade v súlade s Dokumentáciou po dobu 30 dní po tom, ako Riešenie po prvýkrát získate. Za účelom uplatnenia reklamácie musíte dodržiavať pokyny poskytnuté zdrojom, od ktorého ste Riešenie získali. Ak Riešenie v zásade nefunguje v súlade s Dokumentáciou, celková a výhradná zodpovednosť každého člena Skupiny dodávateľa a každého Partnera dodávateľa a váš jediný a výhradný nárok na nápravu bude s ohľadom na túto záruku obmedzený podľa výberu Dodávateľa buď na: (i) výmenu Riešenia, alebo (ii) vrátenie Riešenia za účelom získania náhrady za časť poplatku za predplatné, ktorý ste zaplatili za nevypršanú alebo nevyužitú časť Obdobia predplatného. Táto záruka sa vzťahuje len na pôvodne dodané Riešenie a nevzťahuje sa na: (i) akékoľvek Aktualizácie, (ii) akékoľvek chyby spôsobené kombinovaním, prevádzkovaním alebo použitím Riešenia spoločne so: (A) softvérom, hardvérom alebo inými materiálmi, ktoré nedodal Dodávateľ, alebo (B) Zariadeniami, softvérom alebo inými materiálmi, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami Dodávateľa stanovenými v Dokumentácii.

6.2. S VÝHRADOU TOHO, ČO JE UVEDENÉ V ČLÁNKU 6 ODS. 1 TEJTO ZMLUVY, ČLENOVIA SKUPINY DODÁVATEĽA A PARTNERI DODÁVATEĽA NERUČIA ZA FUNGOVANIE ANI VÝSLEDKY, KTORÉ MÔŽETE DOSIAHNUŤ POUŽÍVANÍM AKÉHOKOĽVEK RIEŠENIA ALEBO DOKUMENTÁCIE. S VÝHRADOU TOHO, ČO JE UVEDENÉ V ČLÁNKU 6 ODS. 1 TEJTO ZMLUVY, RIEŠENIE SA POSKYTUJE „TAK, AKO JE“ A ČLENOVIA SKUPINY DODÁVATEĽA A PARTNERI DODÁVATEĽA NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY A V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÁVNYMI PREDPISMI SA ZRIEKAJÚ VŠETKÝCH ZÁRUK A PODMIENOK, KTORÉ SÚ STANOVENÉ PRÁVNYMI PREDPISMI, ZVYKOVÝM PRÁVOM, JUDIKATÚROU ALEBO INÝMI PRÁVNYMI TEÓRIAMI, OKREM INÉHO VRÁTANE PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK ČI PODMIENOK NEPORUŠOVANIA PRÁV TRETÍCH STRÁN, PREDAJNOSTI, PRÁVNYCH TITULOV, VHODNEJ KVALITY ČI VHODNOSTI NA AKÝKOĽVEK KONKRÉTNY ÚČEL. DODÁVATEĽ NERUČÍ ZA TO, ŽE PREVÁDZKA AKÉHOKOĽVEK RIEŠENIA BUDE NEPRERUŠENÁ ALEBO BEZCHYBNÁ, ŽE RIEŠENIE BUDE NÁLEŽITE FUNGOVAŤ NA AKOMKOĽVEK KONKRÉTNOM ZARIADENÍ ALEBO S AKOUKOĽVEK KONKRÉTNOU KONFIGURÁCIOU HARDVÉRU A/ALEBO SOFTVÉRU, ALEBO ŽE RIEŠENIA BUDÚ POSKYTOVAŤ ÚPLNÚ OCHRANU INTEGRITY VYBRANÝCH DÁT, INFORMÁCIÍ ALEBO OBSAHU, ULOŽENÝCH ALEBO PRENÁŠANÝCH CEZ INTERNET.

6.3. BEZ OHĽADU NA AKÉKOĽVEK INÉ USTANOVENIE TEJTO ZMLUVY SA VÁM AKÉKOĽVEK RIEŠENIA, KTORÉ SA POSKYTUJÚ BEZ POPLATKOV (VRÁTANE RIEŠENÍ POSKYTOVANÝCH AKO RIEŠENIE „ZDARMA“, „SKÚŠOBNÁ VERZIA“ ALEBO „BETA“ RIEŠENIE), POSKYTUJÚ NA PRINCÍPE „TAK, AKO SÚ“, „SO VŠETKÝMI CHYBAMI“ A „AKO SÚ K DISPOZÍCII“, BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU A BEZ PODPORY ALEBO INÝCH SLUŽIEB OD DODÁVATEĽA.

6.4. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÁVNYMI PREDPISMI NEBUDÚ DODÁVATEĽ ANI ŽIADNA SPOLOČNOSŤ, KTORÁ KONTROLUJE, JE KONTROLOVANÁ ALEBO JE POD SPOLOČNOU KONTROLOU S DODÁVATEĽOM (SPOLOČNE OZNAČOVANÉ AKO „SKUPINA DODÁVATEĽA“) ALEBO JEHO PRÍSLUŠNÍ ZÁSTUPCOVIA, POSKYTOVATELIA LICENCIÍ, PREDSTAVITELIA, DODÁVATELIA, DISTRIBÚTORI, PREDAJCOVIA, OPERÁTORI BEZDRÔTOVEJ SIETE, CEZ SIEŤ ALEBO SYSTÉMY KTORÝCH SA RIEŠENIE POSKYTUJE, ANI INÍ OBCHODNÍ PARTNERI AKÉHOKOĽVEK ČLENA SKUPINY DODÁVATEĽA (SÚHRNNE OZNAČENÍ „PARTNERI DODÁVATEĽA“) V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ VOČI VÁM ANI AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANE ZA:

6.4.1. ŽIADNE NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, TRESTNÉ, OSOBITNÉ ALEBO EXEMPLÁRNE ŠKODY ALEBO STRATY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, BEZ OHĽADU NA PRÍČINU ALEBO TEÓRIU ZODPOVEDNOSTI,

6.4.2. ŽIADNE ŠKODY UTRPENÉ V DÔSLEDKU OBCHODNEJ STRATY, STRATY ZISKU, STRATY SÚKROMIA, STRATY MOŽNOSTI POUŽÍVAŤ AKÉKOĽVEK ZARIADENIE ALEBO RIEŠENIE (VRÁTANE PREDMETNÉHO RIEŠENIA), ZBYTOČNE VYNALOŽENÉ NÁKLADY, NÁKLADY NA ZAOBSTARANIE NÁHRADNÉHO ALEBO NAHRÁDZAJÚCEHO TOVARU, SLUŽIEB ALEBO DIGITÁLNYCH PRODUKTOV, PRERUŠENIE PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI, AKÉKOĽVEK NEPOVOLENÉ ZVEREJNENIE ČI STRATU (VRÁTANE AKÉHOKOĽVEK PORUŠENIA, DEGRADÁCIE ALEBO NEDOSTUPNOSTI) AKÝCHKOĽVEK DÁT ČI INFORMÁCIÍ AKEJKOĽVEK POVAHY (BEZ OHĽADU NA TO, ČI AKÉKOĽVEK Z VYŠŠIE UVEDENÝCH STRÁT, ŠKÔD, NÁKLADOV ALEBO VÝDAVKOV BOLI PRIAMYMI ČI NEPRIAMYMI STRATAMI ČI ŠKODAMI, ALEBO NIE), ALEBO

6.4.3. ŽIADNE INÉ PEŇAŽNÉ ALEBO NEPEŇAŽNÉ STRATY ČI ŠKODY, VYPLÝVAJÚCE Z TEJTO ZMLUVY ALEBO AKÉHOKOĽVEK RIEŠENIA, KTORÉ BOLO PODĽA NEJ POSKYTNUTÉ,

A TO ANI V PRÍPADE, AK BOL TAKÝTO ČLEN SKUPINY DODÁVATEĽA ALEBO PARTNER DODÁVATEĽA O MOŽNOSTI VZNIKU TAKEJTO STRATY ALEBO ŠKODY INFORMOVANÝ. BEZ OHĽADU NA NIČ, ČO JE V TEJTO ZMLUVE ALEBO INÝM SPÔSOBOM UVEDENÉ INAK, ŽIADNY ČLEN SKUPINY DODÁVATEĽA ANI ŽIADNY PARTNER DODÁVATEĽA NEBUDE ZODPOVEDNÝ VOČI VÁM ALEBO AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANE ZA ŽIADNU STRATU ALEBO ŠKODU (ČI UŽ PRIAMU, ALEBO NEPRIAMU) SPÔSOBENÚ AKÝMKOĽVEK NEOPRÁVNENÝM PRÍSTUPOM K DÁTAM ALEBO ICH PORUŠENÍM, DEGRADÁCIOU, NEDOSTUPŇOSŤOU, VYMAZANÍM, KRÁDEŽOU, ZNIČENÍM, POZMENENÍM, PREZRADENÍM ALEBO STRATOU AKÝCHKOĽVEK DÁT, INFORMÁCIÍ ALEBO OBSAHU, KTORÉ SÚ PRENÁŠANÉ, PRIJÍMANÉ ALEBO UCHOVÁVANÉ PROSTREDNÍCTVOM RIEŠENIA ALEBO V SÚVISLOSTI S NÍM, BEZ OHĽADU NA PRÍČINU. V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÁVNYMI PREDPISMI NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE CELKOVÁ SÚHRNNÁ ZODPOVEDNOSŤ ŽIADNEHO ČLENA SKUPINY DODÁVATEĽA ALEBO AKÉHOKOĽVEK PARTNERA DODÁVATEĽA ZA VŠETKY STRATY ALEBO ŠKODY SPÔSOBENÉ VÁM ALEBO AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANY, KTORÁ VYVSTAVALA S OHĽADOM ALEBO V SÚVISLOSTI S AKÝMKOĽVEK RIEŠENÍM, PREDPLATNÝM ALEBO TOUTO ZMLUVOU, PREVYŠOVAŤ: (I) PÄŤ AMERICKÝCH DOLÁROV (5,00 USD) A (II) SUMU POPLATKOV ZA PREDPLATNÉ, KTORÉ STE ZAPLATILI ZA BEZPROSTREDNE PREDCHÁDZAJÚCICH 12 MESIACOV OBDOBIA PREDPLATNÉHO.

6.5. VYŠŠIE UVEDENÉ VÝNIMKY A OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI ČLENOV SKUPINY DODÁVATEĽA A PARTNEROV DODÁVATEĽA OBSIAHNUTÉ V TEJTO ZMLUVE NEBUDÚ OBMEDZOVAŤ ANI VYLUČOVAŤ ICH PRÍPADNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA:

6.5.1. SMRŤ, ZRANENIE OSÔB ALEBO PODVOD V ROZSAHU PRESAHUJÚCOM RÁMEC TOHO, ČO PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY POVOĽUJÚ, A

6.5.2. AKÉKOĽVEK ZÁLEŽITOSTI, KTORÉ BY INAK NEBOLI OBMEDZENÉ ČI VYLÚČENÉ PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI.

7. Ochrana súkromia, spracovanie osobných údajov

7.1. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že akékoľvek Riešenie môže automaticky komunikovať s cloudovou technológiou Dodávateľa, aby fungovalo a aby sa zvýšila efektívnosť Riešenia a ostatných produktov a služieb Dodávateľa. Váš súhlas s takouto komunikáciou môžete odvolať len tým, že Riešenie odinštalujete a/alebo deaktivujete.

7.2. Dodávateľ spracováva určité informácie a údaje (medzi ktoré môžu patriť osobne identifikovateľné údaje a/alebo osobné údaje), ktoré sa týkajú: (i) používateľa Riešenia a/alebo akéhokoľvek Zariadenia, na ktorom sa Riešenie používa, (ii) Riešenia a/alebo akéhokoľvek Zariadenia, na ktorom sa Riešenie používa. Príslušný dokument Dodávateľa Ochrana osobných údajov, ktorý nájdete tu , popisuje spôsob, akým Dodávateľ zhromažďuje, používa alebo inak spracováva takéto informácie a údaje.

8. Ukončenie

8.1. Platnosť tejto Zmluvy bude okamžite ukončená, ak porušíte akékoľvek svoje povinnosti uvedené v tejto Zmluve (vrátane akéhokoľvek porušenia vašich povinností v článkoch 2, 5 alebo 9, čo spôsobí zánik akýchkoľvek práv, ktorými môžete disponovať, na prijímanie Aktualizácií alebo na vrátenie časti poplatku za predplatné, ktorý ste zaplatili za nevypršanú alebo nevyužitú časť Obdobia predplatného). Dodávateľ si vyhradzuje právo využiť akékoľvek iné právne prostriedky, ktoré právny poriadok poskytuje, v prípade, že akékoľvek vaše porušenie tejto Zmluvy nepriaznivo ovplyvní akéhokoľvek člena Skupiny dodávateľa alebo akéhokoľvek Partnera dodávateľa. Vyššie uvedené výnimky a obmedzenia zodpovednosti členov Skupiny dodávateľa a Partnerov dodávateľa obsiahnuté v tejto Zmluve budú naďalej platné aj po ukončení platnosti tejto Zmluvy.

8.2. Dodávateľ môže na uľahčenie kedykoľvek výpoveďou určenou vám okamžite ukončiť platnosť tejto Zmluvy s ohľadom na akékoľvek konkrétne Riešenie alebo všetky Riešenia a úplná a výhradná zodpovednosť každého člena Skupiny dodávateľa a každého Partnera dodávateľa a váš jediný a výhradný nárok s ohľadom na akékoľvek takéto ukončene platnosti bude obmedzený na vrátenie časti poplatkov za predplatné, ktoré ste zaplatili za nevypršanú alebo nevyužitú časť Obdobia predplatného. Od dátumu účinnosti takéhoto ukončenia platnosti už nebudete oprávnení používať akékoľvek dotknuté Riešenie a Dokumentáciu.

9. Obmedzené práva vlády USA

Všetky Riešenia spĺňajú podmienky označenia ako „komerčné nástroje“ v zmysle definície tohto pojmu v hlave 48, článku 2.101 Kodifikácie federálnych predpisov (C. F. R.), pozostávajú z „komerčného počítačového softvéru“ a „dokumentácie komerčného počítačového softvéru“ v zmysle použitia týchto pojmov v hlave 48, článku 12.212 dokumentu C. F. R. V súlade s hlavou 48, článkom 12.212 dokumentu C. F. R. a hlavou 48, článkami 227.7202-1 až 227.7202-4 dokumentu C. F. R., všetci koncoví používatelia v rámci vlády USA získajú takéto Riešenia a súvisiacu Dokumentáciu výhradne s tými v tejto Zmluve stanovenými právami, ktoré sa uplatňujú v prípade mimovládnych zákazníkov. Používanie takýchto Riešení a súvisiacej Dokumentácie predstavuje súhlas subjektu vlády USA s tým, že počítačový softvér a dokumentácia počítačového softvéru sú komerčné, a predstavuje vyslovenie súhlasu s právami a obmedzeniami stanovenými v tejto Zmluve.

10. Kontroly vývozu

Zaväzujete sa dodržiavať všetky platné právne predpisy USA a medzinárodné právne predpisy, ktorými sa riadi vývoz a opätovný vývoz Riešení, vrátane Nariadení USA o správe vývozu, a tiež obmedzenia týkajúce sa koncového používateľa, koncového použitia a miesta určenia, vydané vládou USA a iných štátov. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecná platnosť vyššie uvedeného vyhlasujete, ručíte a zaväzujete sa, že: (i) nenachádzate sa na zozname odmietnutých osôb, zozname nepreverených osôb, zozname subjektov, zozname zvlášť označených štátnych príslušníkov, zozname vylúčených osôb alebo na akomkoľvek inom zozname, ktorý vydáva vláda USA a (ii) nebudete používať, vyvážať alebo opätovne vyvážať akékoľvek Riešenie na územia, miesta určenia, pre spoločnosti alebo jednotlivcov tak, že by tým boli porušené embargá alebo obchodné sankcie uvalené Spojenými štátmi americkými alebo Európskou úniou. Odškodníte, budete chrániť a zachováte bez ujmy akéhokoľvek člena Skupiny dodávateľa v súvislosti s akýmikoľvek nárokmi, požiadavkami, žalobami alebo konaniami a všetkými škodami, zodpovednosťou, nákladmi a výdavkami, ktoré vyplývajú z vášho porušenia tohto článku 10.

11. Záväzná rozhodcovská dohoda a vzdanie sa skupinovej žaloby

11.1. Tento článok 11 platí pre všetky Spory, ktoré vzniknú z Riešenia, alebo v súvislosti s ním, predplatného akéhokoľvek Riešenia alebo tejto Zmluvy a ktoré sa týkajú vás a Dodávateľa. Na účely tohto článku 11 znamená pojem „Spor“ akýkoľvek spor, žalobu alebo inú spornú otázku bez ohľadu na konkrétny uplatňovaný predmet žaloby (t. j. spolu s akýmikoľvek inými predmetmi žaloby alebo právnymi základmi zahŕňa nároky za porušenie zmluvy, klamlivé vyhlásenie alebo podvod, odškodnenie, trestný čin (vrátane nedbalosti) porušujúci zákon alebo nariadenie).

11.2. V prípade Sporu musíte Dodávateľovi poskytnúť oznámenie o Spore, ktoré je písomným vyhlásením s vaším menom, adresou a kontaktnými údajmi, faktami, ktoré viedli k vzniku Sporu, a požadovaným spôsobom nápravy. Akékoľvek oznámenie o Spore musíte zaslať Dodávateľovi e-mailom na adresu legal@avast.com (pričom uvediete Predmet: Oznámenie o Spore podľa článku 11 Licenčnej zmluvy s koncovým používateľom).

11.3. AKÉKOĽVEK KONANIE S ÚČELOM UROVNAŤ ČI SÚDNE RIEŠIŤ AKÝKOĽVEK SPOR NA AKOMKOĽVEK SÚDNOM TRIBUNÁLI BUDE VEDENÉ VÝHRADNE NA INDIVIDUÁLNOM ZÁKLADE. NEBUDETE POŽADOVAŤ, ABY BOL AKÝKOĽVEK SPOR PREJEDNANÝ AKO SKUPINOVÁ ŽALOBA, ŽALOBA OBČIANSKEHO SPLNOMOCNENCA ALEBO AKÉKOĽVEK INÉ KONANIE, V KTOROM KTORÁKOĽVEK STRANA KONÁ ČI NAVRHUJE KONANIE V POSTAVENÍ ZÁSTUPCU. ŽIADNE ROZHODCOVSKÉ ALEBO SÚDNE KONANIE NEBUDE SPOJENÉ S INÝM BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU VŠETKÝCH STRÁN DOTKNUTÝCH ROZHODCOVSKÝM ALEBO SÚDNYM KONANÍM.

11.4. Ak vy a Dodávateľ nevyriešite akýkoľvek Spor neformálnym vyjednávaním, akákoľvek ďalšia snaha o vyriešenie Sporu bude vedená výhradne ako záväzné rozhodcovské konanie riadené Federálnym zákonom USA o rozhodcovskom konaní (ďalej len „FAA“), č. 9 U.S.C. § 1 a nasl. S výhradou nižšie uvedeného v článku 11 ods. 5 sa vzdávate práva na súdne konanie (alebo účasti na súdnom konaní ako strana alebo účastník skupinovej žaloby) o všetkých Sporoch na súde pred sudcom alebo porotou. Namiesto toho budú všetky Spory riešené pred nezávislým rozhodcom, ktorého rozhodnutie bude konečné, s výhradou obmedzeného práva na súdny prieskum na základe FAA. Rozhodcovský nález môže vymáhať ktorýkoľvek súd, ktorý je pre strany príslušný.

11.5. Z povinného rozhodcovského konania podľa tohto článku 11 existujú nasledujúce výnimky:

11.5.1. Môžete viesť akýkoľvek Spor na súde pre spory s nízkou hodnotou v kraji či v inej podobnej politickej jednotke, v ktorej máte pobyt, ak tento Spor spĺňa všetky požiadavky, aby bol prejednávaný na súde pre spory s nízkou hodnotou. Ak vznesiete nárok na súde pre spory s nízkou hodnotou, nesiete zodpovednosť za všetky súdne náklady a poplatky.

11.5.2. Všetky Spory týkajúce sa akéhokoľvek tvrdeného zneužitia duševného vlastníctva Dodávateľa budú riešené na súde.

11.5.3. Ak ste spotrebiteľom a žijete v Európskej únii, Nórsku, na Islande alebo v Lichtenštajnsku, môžete mať právo obrátiť sa so svojím Sporom na internetovú platformu určenú na riešenie sporov online, založenú Európskou komisiou (ďalej ako „Platforma RSO“). Účelom tejto Platformy RSO je umožniť mimosúdne riešenie sporov týkajúcich sa online nákupov tovarov a služieb medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi sídliacimi v Európskej únii, Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku. Platformu RSO nájdete na tomto odkaze: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.6. Všetky rozhodcovské konania bude viesť Americká asociácia pre arbitráž (ďalej len „AAA“) a budú sa riadiť jej „Pravidlami rozhodcovského konania týkajúceho sa spotrebiteľov“, účinnými od 1. septembra 2014 a s nimi súvisiacimi „Nákladmi na rozhodcovské konanie (vrátane administratívnych poplatkov AAA)“ účinnými od 1. septembra 2014 (ďalej spoločne len „Postupy týkajúce sa spotrebiteľov“):

11.6.1. Postupy týkajúce sa spotrebiteľov stanovujú určité poplatky a konkrétne niektoré uvaľujú na spotrebiteľa (vás) a iné na podniky (Dodávateľ). Ak má váš nárok hodnotu 75 000 USD alebo nižšiu, Dodávateľ zaplatí všetky z týchto uvedených poplatkov a nákladov, vrátane tých, ktoré sú uvalené na spotrebiteľa. Dodávateľ odmieta niesť akékoľvek iné náklady. Ak má váš nárok hodnotu vyššiu ako 75 000 USD, platby sa budú riadiť Postupmi týkajúcimi sa spotrebiteľov.

11.6.2. S výhradou nižšie uvedeného sa použijú Postupy AAA týkajúce sa spotrebiteľov pre akýkoľvek Spory medzi týmito stranami. Podľa Pravidla Rozhodcovského Konania Týkajúceho sa Spotrebiteľov R-1 písm. (e) však môže zmluvná strana namietnuť náležité použitie Pravidiel Rozhodcovského Konania Týkajúceho sa Spotrebiteľov rozhodcovi, aby vydal konečné rozhodnutie. Táto Zmluva bude mať prednosť v rozsahu, v ktorom neodporuje Konaniam Týkajúcich sa Spotrebiteľov. Rozhodcovské konanie započnete len v štáte alebo inej podobnej politickej jednotke vášho pobytu. Rozhodcovské konanie sa uskutoční prostredníctvom konferenčného hovoru. Ak však konanie prebieha podľa Postupov AAA týkajúcich sa spotrebiteľov, bude mať rozhodca (rozhodcovia) právomoc na žiadosť strany zvážiť, či sa bude vyžadovať osobné vypočutie.

11.6.3. Vy a Dodávateľ súhlasíte s tým, že využitie asociácie AAA na vedenie rozhodcovského konania netvorí neoddeliteľnú súčasť dohody strán riešiť Spory v rozhodcovskom konaní. Ak asociácia AAA nebude alebo nemôže viesť rozhodcovské konanie, vy a Dodávateľ budete v dobrej viere viesť jednania s cieľom zhodnúť sa na jedinom rozhodcovi, ktorý vyrieši Spor tak, ako je to stanovené v Postupoch týkajúcich sa spotrebiteľov. Ak sa strany nebudú môcť dohodnúť na rozhodcovi, rozhodcu ustanoví príslušný súd, ktorý sa bude riadiť Postupmi AAA týkajúcimi sa spotrebiteľov.

11.6.4. Ak sa zistí, že jedna alebo viac častí tohto článku 11 nie je v súlade s právnymi predpismi, je neplatná alebo nevynútiteľná s ohľadom na všetky alebo niektoré časti Sporu, potom, a len za týchto okolností, budú tieto časti oddelené a Spor bude vyriešený podľa všetkých zostávajúcich častí tohto článku 11 a všetkých ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Ak toto oddelenie spôsobí, že celý Spor alebo jeho časť budú predmetom súdneho konania, príslušnými súdmi pre každé takéto súdne konanie budú súdy sídliace v kraji New York v New Yorku v USA. Na účely každého takého súdneho konania súhlasíte s právomocou súdov kraja New York v štáte New York nad vašou osobou a nebudete voči nej namietať a ďalej sa zriekate vzniesť námietku na základe nevhodnej miestnej príslušnosti alebo forum non conveniens, aj krokov na preloženie konania do iného okresu alebo jurisdikcie.

11.7. Bez ohľadu na predošlé odseky tohto článku 11, v prípade, ak ste si získali Riešenie na iné než osobné použitie alebo použitie v domácnosti, rozhodcovské konanie, vrátane platby nákladov, bude vedené v súlade s Pravidlami AAA pre rozhodcovské konanie týkajúce sa podnikov (ďalej ako „Postupy týkajúce sa podnikov“). Tieto Postupy týkajúce sa podnikov sa náležite použijú na akýkoľvek Spor medzi stranami a v žiadnom súdnom konaní nebudete hájiť iný postoj. Táto Zmluva však bude mať prednosť v rozsahu, v ktorom neodporuje Postupom týkajúcim sa podnikov.

12. Všeobecné ustanovenia

12.1. Oznámenia. Dodávateľ vám môže kedykoľvek zaslať akékoľvek oznámenie prostredníctvom elektronickej pošty, kontextového okna, dialógového okna alebo iným spôsobom, aj keď v niektorých prípadoch vám toto oznámenie nemusí byť doručené, ak a pokiaľ Riešenie nespustíte. Každé takéto oznámenie sa bude považovať za doručené dňom, kedy ho Dodávateľ prostredníctvom Riešenia po prvýkrát sprístupní, bez ohľadu na to, kedy ho v skutočnosti dostanete.

12.2. Otázky týkajúce sa tejto Zmluvy. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto Zmluvy alebo chcete požiadať Dodávateľa o akékoľvek informácie, napíšte na adresu Avast Software s.r.o., Pikrtova 1737/1a, 140 00 Praha 4, Česká republika, e-mail: support@avast.com, tel.: +420 274 005 777 alebo navštívte našu stránku podpory na adrese www.avast.com/support.

12.3. Samostatné zmluvy. Ak ste získali dve alebo viaceré Riešenia, a to aj v prípade, že sa tak stalo v rámci jednej transakcie, alebo ste získali predplatné k akémukoľvek jedinému Riešeniu prostredníctvom viacerých transakcií, vyslovili ste súhlas s touto Licenčnou zmluvou s koncovým používateľom viackrát. Hoci všeobecné podmienky, s ktorými ste vyslovili súhlas, môžu byť podobné alebo identické, vždy, keď ste vyslovili súhlas so všeobecnými podmienkami tejto Licenčnej zmluvy s koncovým používateľom, uzatvorili ste odlišnú a samostatnú zmluvu medzi vami a Dodávateľom, ktorý poskytuje príslušné Riešenie.

12.4. Úplná zmluva. Táto Zmluva predstavuje úplnú zmluvu medzi vami a Dodávateľom týkajúcu sa vášho používania Riešení a Dokumentácie. Táto Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce alebo súbežné ústne či písomné oznámenia, návrhy, prehlásenia, záruky a vyhlásenia týkajúce sa inštalácie a/alebo používania Riešenia alebo Dokumentácie z vašej strany. Bez ohľadu na vyššie uvedené, nič v tejto Zmluve vám neuprie žiadne oprávnenia, ktoré môžete mať na základe existujúcich predpisov na ochranu spotrebiteľov alebo iných príslušných právnych predpisov vo vašej jurisdikcii, ktorých sa nie je možné zmluvne vzdať. Táto Zmluva, Príslušné podmienky a Dokumentácia budú v najširšom primerane použiteľnom rozsahu vykladané ako vzájomne neodporujúce si, ale v prípade rozporu bude rozhodné znenie určené v nasledujúcom poradí: (i) Príslušné podmienky, (ii) táto Zmluva a (iii) Dokumentácia.

12.5. Výklad. Nadpisy v tejto Zmluve nemajú vplyv na jej interpretáciu. Akýkoľvek použitý rod zahŕňa všetky rody. Jednotné číslo zahŕňa množné číslo a naopak. Ak je slovo alebo slovné spojenie definované, jeho ďalšie gramatické formy majú zodpovedajúci význam. Slová „zahŕňa“ a „vrátane“ budú vykladané tak, ako keby po nich nasledovali slová „okrem iného“. V prípade akéhokoľvek odkazu na „používanie“ akéhokoľvek softvéru, Riešenia alebo Aktualizácie z vašej strany sa bude predpokladať, že zahŕňa akúkoľvek inštaláciu akéhokoľvek takéhoto softvéru, Riešenia alebo Aktualizácie z vašej strany (ak nebude kontext vyžadovať inak). Táto Zmluva bola pôvodne vyhotovená v anglickom jazyku. Hoci Dodávateľ môže pre vašu potrebu poskytnúť jednu alebo viac preložených verzií tejto Zmluvy, v prípade akéhokoľvek rozporu alebo nezrovnalosti má prednosť verzia tejto Zmluvy v anglickom jazyku. V prípade, že v akomkoľvek súdnom konaní alebo inak vznikne nejednoznačnosť alebo otázka zámeru alebo interpretácie, budú sa podmienky tejto Zmluvy vykladať tak, akoby ich strany vypracovali spoločne, a z titulu autorstva ktorýchkoľvek ustanovení tejto Zmluvy nevznikne v prospech alebo neprospech ktorejkoľvek zo zmluvných strán žiadna domnienka ani dôkazné bremeno.

12.6. Oddeliteľnosť ustanovení. Ak akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy bude prehlásené za nezákonné, neplatné alebo nevynútiteľné na základe akýchkoľvek príslušných právnych predpisov, nebude v danom rozsahu považované za súčasť tejto Zmluvy, ale zvyšná časť tejto Zmluvy zostane v platnosti a bude vynútiteľná v najväčšom rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi.

12.7. Nemožnosť plnenia. Dodávateľ nebude niesť zodpovednosť za žiaden výpadok alebo oneskorenie vo fungovaní spôsobené v celosti alebo čiastočne výpadkom dodávok (vrátane elektriny), výpadkom internetu, výpadkom telekomunikačných služieb alebo služieb informačných technológií, zlyhaním telekomunikačného vybavenia alebo vybavenia informačnými technológiami, štrajkami či inými narušeniami práce (vrátane okrem iného štrajku alebo iného narušenia práce v súvislosti s akýmkoľvek členom Skupiny dodávateľa alebo akéhokoľvek Partnera dodávateľa), vojnovými alebo teroristickými činmi, útokmi v podobe zamietnutia služby alebo inými útokmi na informačné technológie alebo narušeniami, ktoré ovplyvnia akéhokoľvek člena Skupiny dodávateľa alebo akéhokoľvek Partnera dodávateľa, záplavami, sabotážou, požiarom či inými prírodnými katastrofami, alebo vyššou mocou, alebo akoukoľvek inou príčinou mimo primeranej kontroly člena Skupiny dodávateľa alebo Partnera dodávateľa.

12.8. Zrieknutie sa nároku. Ak niektorá zo zmluvných strán nebude trvať na striktnom plnení ktorejkoľvek zmluvnej podmienky alebo ustanovenia tejto Zmluvy, nebude sa to vykladať ako zrieknutie sa alebo upustenie od budúceho dodržiavania tejto Zmluvy, a všetky zmluvné podmienky a ustanovenia tejto Zmluvy zostanú v plnom rozsahu platné a účinné. Žiadne zrieknutie sa akejkoľvek zmluvnej podmienky tejto Zmluvy niektorou zo zmluvných strán nebude účinné na žiaden účel, pokiaľ toto zrieknutie sa nie je vyhotovené písomne a podpísané príslušnou stranou. Ak sa niektorá zo zmluvných strán zriekne uplatnenia sankcií voči druhej strane za porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy, nebude sa to vykladať ako trvalé zrieknutie sa sankcií za takéto porušenie alebo zrieknutie sa sankcií za iné porušenia toho istého ustanovenia alebo iných ustanovení tejto Zmluvy.

12.9. Postúpenie práv. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa nesmiete postúpiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy. Dodávateľ môže túto Zmluvu kedykoľvek postúpiť podľa svojho vlastného uváženia bez akéhokoľvek vášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

12.10. Vylúčenie tretích strán ako oprávnených osôb. Účelom ničoho, čo je v tejto Zmluve, či už výslovne uvedené alebo predpokladané, nie je udeliť žiadnej inej osobe, než ste vy, členovia Skupiny dodávateľa a Partneri dodávateľa, akékoľvek právo, výhodu alebo nápravný prostriedok akejkoľvek povahy na základe tejto Zmluvy alebo z jej dôvodu. Žiadna osoba okrem vás, Dodávateľa a členov Skupiny dodávateľa nesmie vzniesť žalobu podľa tejto Zmluvy. Dodávateľ bude mať právo (ale nie povinnosť) uplatňovať akékoľvek práva, nároky na náhradu škody, obmedzenia a výnimky zo zodpovednosti a právnu obhajobu akéhokoľvek člena Skupiny dodávateľa alebo Partnera dodávateľa na základe tejto Zmluvy, vrátane akýchkoľvek práv a nárokov na náhradu škody za akúkoľvek stratu, škodu alebo nárok, ktoré utrpel alebo ktoré vznikli akémukoľvek členovi Skupiny dodávateľa alebo Partnerovi dodávateľa: (i) vyvstávajúce z akéhokoľvek nesplnenia alebo súvisiace s akýmkoľvek nesplnením akéhokoľvek ustanovenia či podmienky tejto Zmluvy z vašej strany, alebo (ii) za ktoré máte povinnosť poskytnúť odškodnenie na základe tejto Zmluvy. Žiadna takáto strata, škoda alebo nárok nebudú považované za vylúčené ako nepriame, následné alebo náhodné straty či škody v rámci článku 6 ods. 4.1 v dôsledku toho, že takáto strata, škoda alebo nárok budú utrpené alebo vzniknú inému členovi Skupiny dodávateľa alebo Partnerovi dodávateľa, a nie Dodávateľovi.

12.11. Rozhodujúce právo. Rozhodujúcim právom tejto Zmluvy budú hmotné právne predpisy Štátu New York, USA. Táto Zmluva sa neriadi Dohovorom OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru a použitie tohto Dohovoru sa výslovne vylučuje.

12.12. Internetové pripojenie. Určité Riešenia môžu pre svoje fungovanie vyžadovať aktívne a stabilné pripojenie k internetu. Je preto vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby ste mali vždy aktívne a stabilné internetové pripojenie.

12.13. Názvy produktov. Dodávateľ môže občas zmeniť názor Riešenia alebo zmeniť názov či logo, ktoré sa na Riešení nachádzajú, na názov alebo logo iného člena Skupiny dodávateľa alebo Partnera dodávateľa. Tieto zmeny nemenia vaše predplatné akéhokoľvek Riešenia, Obdobie predplatného ani túto Zmluvu a nedávajú vám žiadne právo vypovedať vaše predplatné Riešenia, Obdobie predplatného ani túto Zmluvu.

13. Zvláštne podmienky

Tieto zvláštne podmienky platia pre určité Riešenia. Ak budú tieto zvláštne podmienky v rozpore so zvyškom Zmluvy, budú sa s ohľadom na príslušné Riešenia uplatňovať tieto zvláštne podmienky a budú mať prednosť.

13.1. Softvér, služby a iné produkty tretích strán. Niektoré Riešenia ponúkajú možnosť získať softvér, služby a iné produkty dodávané tretími stranami. Beriete na vedomie, že príslušná tretia strana je výhradne zodpovedná za jej ponuky a Dodávateľ nevykonáva žiadne prehlásenia ani neposkytuje žiadne záruky s ohľadom na tieto ponuky a neprijíma žiadnu zodpovednosť s ohľadom na ne, a v prípade, že akúkoľvek z týchto ponúk tretích strán získate alebo ju budete používať, ponuky a ich používanie sa bude riadiť akýmikoľvek licenčnými zmluvami, podmienkami používania, ochranou osobných údajov a/alebo inými zmluvnými podmienkami, ktoré vyžaduje tretia strana.

13.2. CloudCare a Managed Workplace. Tento článok 13 ods. 2 sa uplatňuje v rozsahu, v ktorom vás Príslušné podmienky oprávňujú používať CloudCare alebo Managed Workplace pri poskytovaní Služieb poskytovateľa riadených služieb tretím stranám.

13.2.1. V zmysle tohto článku 13 ods. 2:

(a) služba „Avast Business Service“ znamená podľa kontextu Služby HD a/alebo Služby NOC.

(b) „Zákazník“ je tretia strana, ktorej poskytujete alebo chcete poskytovať Služby poskytovateľa riadených služieb.

(c) „Služby HD“ sú služby technickej podpory, ktoré vám Dodávateľ alebo jeho tretia strana poskytujú v prospech jedného alebo viacerých Zákazníkov, v každom prípade tak, ako sú opísané v Dokumentácii a ako ich Dodávateľ môže z času na čas upraviť.

(d) „Služby poskytovateľa riadených služieb“ sú riadenou službou, ktorú poskytujete svojim Zákazníkom pomocou Riešení (vrátane, podľa vhodnosti, príslušnej služby Avast Business Service).

(e) „Služby NOC“ sú služby sledovania a správy Zariadenia na diaľku, ktoré vám Dodávateľ alebo jeho tretia strana poskytujú v prospech jedného alebo viacerých Zákazníkov, v každom prípade tak, ako sú opísané v Dokumentácii a ako ich Dodávateľ môže z času na čas upraviť.

(f) „Zmluva o poskytovaní služieb“ je zmluva medzi vami a Zákazníkom, v ktorej sa okrem iného jasne stanovuje, aké Služby ste sa zaviazali poskytovať Zákazníkovi.

13.2.2. Dodávateľ vám, s ohľadom na ustanovenia tejto Zmluvy, udeľuje obmedzenú, nevýhradnú a neprenosnú licenciu (bez práva udeľovať podlicencie) počas Obdobia predplatného na používanie príslušných Riešení (vrátane príslušných služieb Avast Business Services alebo CCleaner Business Edition) za účelom poskytovania Služieb poskytovateľa riadených služieb z vašej strany vaším Zákazníkom.

13.3.2. Dodávateľ vám, s ohľadom na zmluvné podmienky tejto Zmluvy, poskytne Riešenia (vrátane príslušných služieb Avast Business Services alebo CCleaner Business Edition) v prospech vašich Zákazníkov.

13.4.2. Vy, s ohľadom na všeobecné podmienky tejto Zmluvy, budete:

(a) Požadovať, aby: (i) každý Zákazník (vrátane vás v príslušnom rozsahu) prijímajúci Riešenie uzatvoril príslušnú verziu tejto Licenčnej zmluvy s koncovým používateľom, alebo sa ňou inak zaviazal, a aby (ii) každý Zákazník, ktorému ste sa zaviazali poskytovať Riešenia, uzatvoril Zmluvu o poskytovaní služieb alebo sa ňou inak zaviazal. Bez obmedzenia predchádzajúceho ustanovenia platí, že Licenčnú zmluvu s koncovým používateľom Dodávateľa môžete prijať v mene Zákazníka len v rozsahu, v akom vás na to Zákazník výslovne oprávnil v Zmluve o poskytovaní služieb alebo inak. Zmluva o poskytovaní služieb bude: (i) obsahovať ustanovenia, ktoré budú chrániť záujmy Skupiny dodávateľa prinajmenšom tak ako táto Zmluva, a (ii) výslovne oprávňovať vás a Skupinu dodávateľa reprodukovať, prenášať, uchovávať a spracovávať údaje a informácie Zákazníka v súvislosti s prevádzkovaním akéhokoľvek Riešenia a jeho fungovaním.

(b) V rámci vzťahu medzi Dodávateľom a vami budete niesť výlučnú zodpovednosť za: (i) plnenie si povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytovaní služieb, (ii) zabezpečenie, že vy aj všetci Zákazníci budú dodržiavať všetky príslušné právne predpisy týkajúce sa monitorovania zamestnancov a ďalších tretích strán a ich príslušných Zariadení, (iii) plnenie úloh a záväzku priradeného vám a Zákazníkom touto Zmluvou, Príslušnými podmienkami a Dokumentáciou a (iv) ukončenie poskytovania služieb a odstránenie akéhokoľvek Riešenia zo všetkých Zariadení, na ktorých boli nainštalované, alebo zabezpečenie, aby tak učinil Zákazník, pri vypršaní platnosti alebo ukončení príslušnej Zmluvy o poskytovaní služieb.

13.3. Čistenie prehliadačov. Ak budete používať doplnok Čistenie prehliadačov (ďalej ako „BCU“), udeľujete doplnku BCU povolenie zmeniť vaše existujúce nastavenie prehliadača na nové nastavenie prehliadača.

13.4. WiFi Finder. WiFi Finder umožňuje svojim používateľom pomôcť iným používateľom pri získavaní prístupu na internet prostredníctvom zdieľania údajov o sieťach Wi-Fi. Ak sa rozhodnete zdieľať údaje o sieťach Wi-Fi s ostatnými používateľmi, nesiete výhradnú zodpovednosť za zaistenie toho, že neporušujete akékoľvek práva tretích strán súvisiace s takýmito sieťamI Wi-Fi alebo akýmikoľvek údajmi, ktoré zdieľate. Členovia Skupiny dodávateľa neprijímajú žiadnu zodpovednosť ani žiadnym spôsobom neručia za to, že budete dodržiavať všeobecné podmienky, ktoré sa vzťahujú na používanie akýchkoľvek sietí Wi-Fi alebo akýchkoľvek údajov, ktoré zdieľate.

13.5. Avast Family Shield.

13.5.1. Avast Family Shield je určený na osobné, nekomerčné použitie zo strany rodičov za účelom ochrany ich detí, zákonných zástupcov za účelom ochrany ich poručencov alebo zo strany dospelých za účelom ochrany iných dospelých, od ktorých získali plne informovaný súhlas. Avast Family Shield nesmiete používať na iný než určený účel a členovia Skupiny dodávateľa neprijímajú žiadnu zodpovednosť ani neručia žiadnym spôsobom za akékoľvek nepovolené alebo nezákonné použitie.

13.5.2. Používaním Avast Family Shield prehlasujete a ručíte za to, že: (i) máte minimálne 18 rokov a (ii) máte oprávnenie na to, aby ste súhlasili so zhromažďovaním údajov za akúkoľvek osobu, ktorú zahrniete do svojho účtu Avast Family Shield, vrátane akýchkoľvek osôb mladších ako 13 rokov, a týmto s tým súhlasíte. Beriete na vedomie, že členovia Skupiny dodávateľa budú zhromažďovať, používať a prezrádzať geografické umiestnenie a iné informácie potrebné na to, aby bolo umožnené fungovanie a dodávanie funkcií Avast Family Shield.

13.5.3. Beriete na vedomie, že: (i) výsledky, ktoré môžete získať z Avast Family Shield, vrátane dát a správ, nemusia byť presné, včasné ani spoľahlivé, (ii) určitý obsah, ktorý považujete za nežiaduci alebo ktorý chcete blokovať, nemusí vždy Avast Family Shield blokovať, (iii) Avast Family Shield môže niekedy blokovať obsah, ktorý môžete považovať za prijateľný, a (iv) pretože obsah tretích strán sa môže bez oznámenia zmeniť, Dodávateľ nemôže zaručiť, že jeho kategórie obsahu a filtre obsahu zostanú vždy aktuálne s ohľadom na zmeny obsahu tretích strán. Ak sa domnievate, že Avast Family Shield nesprávne klasifikuje stránku alebo službu, kontaktujte Dodávateľa e-mailom na adrese familyshieldhelp@avast.com.

13.6. Mobilné aplikácie. Tento článok 13 ods. 6 sa vzťahuje na akékoľvek Riešenie určené na použitie na Mobilných zariadeniach.

13.6.1. V prípade akéhokoľvek Riešenia stiahnutého z Google Play (http://play.google.com) nahrádza licencia poskytnutá touto Zmluvou akékoľvek práva používať Riešenie, ktoré by boli inak udelené štandardnými podmienkami pre aplikácie stiahnuté z obchodu Google Play.

13.6.2. V prípade akéhokoľvek Riešenia stiahnutého z obchodu Apple App Store sa uplatnia nasledujúce podmienky:

(a) Licencie udelené touto Zmluvou sa obmedzujú na neprenosnú licenciu na používanie Riešenia na akomkoľvek iPhone, iPode Touch alebo inom Zariadení spoločnosti Apple, ktoré vlastníte alebo ste jeho držiteľom, a tak, ako dovoľujú Pravidlá používania stanovené v Podmienkach služby Apple App Store, ktoré sú k dispozícii online na adrese http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html alebo prostredníctvom stránok a iných prostriedkov, ktoré vám poskytla spoločnosť Apple.

(b) Táto Zmluva sa uzatvára výhradne medzi zmluvnými stranami, a nie so spoločnosťou Apple. Za Riešenie a jeho obsah je zodpovedný výhradne Dodávateľ, a nie spoločnosť Apple.

(c) Spoločnosť Apple nemá s ohľadom na Riešenie žiadnu povinnosť dodávať akékoľvek služby na údržbu a podporu.

(d) Ak Riešenie nebude zodpovedať akejkoľvek platnej záruke, môžete to oznámiť spoločnosti Apple a spoločnosť Apple vám vráti uhradenú cenu Riešenia. V maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi nebude mať spoločnosť Apple s ohľadom na Riešenie žiadnu ďalšiu záručnú povinnosť a vo vzťahu medzi vami, Dodávateľom a spoločnosťou Apple bude za akékoľvek ďalšie nároky, straty, záväzky, škody, náklady alebo výdavky, ktoré je možné pripísať akémukoľvek nedodržaniu záruky, zodpovedný výhradne Dodávateľ.

(e) Dodávateľ, a nie spoločnosť Apple, je zodpovedný za riešenie akýchkoľvek nárokov, ktoré s ohľadom na Riešenie, vaše vlastníctvo a/alebo používanie Riešenia vznesiete vy alebo akákoľvek tretia strana, vrátane: (i) nárokov týkajúcich sa zodpovednosti výrobcu, (ii) akéhokoľvek tvrdenia, že Riešenie nevyhovuje žiadnym platným požiadavkám právnych predpisov alebo nariadení a (iii) nárokov vyplývajúcich z predpisov o ochrane spotrebiteľa alebo podobných právnych predpisov.

(f) V prípade akéhokoľvek nároku tretej strany týkajúceho sa toho, že Riešenie alebo vaše vlastníctvo a používanie Riešenia porušuje práva duševného vlastníctva tejto tretej strany, bude za vyšetrovanie, obhajobu, urovnanie a zrušenie každého takého nároku týkajúceho sa porušovania práv duševného vlastníctva zodpovedný Dodávateľ, nie spoločnosť Apple.

(g) Pri používaní Riešenia ste povinní dodržiavať akékoľvek príslušné podmienky tretích strán. Napríklad v prípade Riešenia VOIP nesmiete pri používaní Riešenia porušovať vašu zmluvu o poskytovaní bezdrôtových dátových služieb.

(h) Spoločnosť Apple a jej dcérske spoločnosti sú oprávnenými tretími stranami tejto Zmluvy a tým, že súhlasíte so zmluvnými podmienkami tejto Zmluvy, získava spoločnosť Apple právo (a predpokladá sa, že prijíma právo) vymáhať od vás ako oprávnená tretia strana plnenie tejto Zmluvy.

13.6.3. V prípade Riešení stiahnutých z obchodu Amazon Appstore môže spoločnosť Amazon určiť pre zákazníkov určité podmienky používania obchodu Amazon Appstore ako „Štandardné podmienky licenčnej zmluvy s koncovým používateľom“ Týmito Štandardnými podmienkami licenčnej zmluvy s koncovým používateľom sa bude riadiť vaše používanie Riešení, ktoré si zakúpite prostredníctvom obchodu Amazon Appstore. Štandardné podmienky licenčnej zmluvy s koncovým používateľom stanovia okrem iného, že Dodávateľ je poskytovateľom licencie k Riešeniu a že spoločnosť Amazon nie je zmluvnou stranou tejto Zmluvy. V prípade, že sa vyskytnú akékoľvek rozpory medzi Štandardnými podmienkami licenčnej zmluvy s koncovým používateľom a touto Zmluvou, Štandardné podmienky licenčnej zmluvy s koncovým používateľom sa budú v rozsahu tohto rozporu uplatňovať a budú mať prednosť. Spoločnosť Amazon nemá žiadnu povinnosť ani zodpovednosť týkajúcu sa dodržiavania či nedodržiavania Štandardných podmienok licenčnej zmluvy s koncovým používateľom zo strany Dodávateľa alebo z vašej strany.

13.7. Vydanie pre technikov. Tento článok 13 ods. 7 sa uplatní v rozsahu, v ktorom ste si zakúpili Vydanie riešenia pre technikov. Riešenie môžete povoliť používať počtu technikov uvedenom v Príslušných podmienkach za účelom poskytovania služieb optimalizácie a opráv Zariadení, ktoré vlastnia tretie strany. Každý technik môže inštalovať Riešenie len na jednom Zariadení tretej strany naraz a musí odstrániť Riešenia zo Zariadenia pred tým, ako vráti kontrolu nad Zariadením vlastníkovi.

13.8. Program zabezpečenia. Tento článok 13 ods. 8 sa týka Programov zabezpečenia.

13.8.1. „Program zabezpečenia“ je služba, v rámci ktorej vám technik Dodávateľa (ďalej ako „Spolupracovník“, výmenou za samostatný poplatok za predplatné, pomôže pri odstraňovaní vírusov alebo iného malware, ktorý infikuje vaše chránené Zariadenie počas Obdobia predplatného. Programy zabezpečenia sa predávajú spolu s určitými antivírusovými Riešeniami Dodávateľa alebo inými Riešeniami zabezpečenia (každé jednotlivo označované ďalej ako „Riešenie zabezpečenia“) a doplňujú ochranu, ktorú ponúka dané Riešenie zabezpečenia.

13.8.2. Ak požiadate o pomoc Dodávateľa v rámci Programu zabezpečenia a ak vaše Zariadenie splní podmienky na poskytnutie pomoci podľa článku 13 ods. 8.3., Dodávateľ vyvinie z obchodného hľadiska primerané úsilie, aby vám pomohol odstrániť vírusy či iný malware, ktorý zasiahol vaše Zariadenie. Týmto beriete na vedomie, prijímate a vyslovujete súhlas s tým, že úsilie Dodávateľa nemusí na odstránenie určitých vírusov alebo iného malware z vášho Zariadenia stačiť a že Dodávateľ v priebehu poskytovania tejto služby môže pozmeniť, vymazať alebo poškodiť dáta na vašom Zariadení, zmeniť nastavenia Zariadenia alebo inak zasiahnuť do náležitého fungovania vášho Zariadenia.

13.8.3. Program zabezpečenia sa vzťahuje na: (i) výhradne na Zariadenie, pre ktoré ste si zakúpili súvisiace Riešenie zabezpečenia, a nesmie sa previesť na iné Zariadenie a (ii) len na vírusy a iný malware, ktorý nakazí Zariadenie počas Obdobia predplatného po tom, ako ste si stiahli a nainštalovali Riešenie zabezpečenia na Zariadenie, a keď Riešenie zabezpečenia fungovalo s aktuálnymi definíciami malware. Dodávateľ je oprávnený bez upozornenia ukončiť platnosť Programu zabezpečenia, ak na základe svojho výhradného obchodného uváženia stanoví, že ste v rámci Programu zabezpečenia požiadali o službu pre Zariadenie, na ktoré sa Program zabezpečenia nevzťahuje, alebo ste takúto službu pre takéto Zariadenie dostali, alebo ste previedli či sa pokúsili previesť Program zabezpečenia na inú osobu alebo subjekt, alebo ste inak porušili podmienky Programu zabezpečenia.

13.8.4. Dodávateľ pri poskytovaní pomoci v rámci Programu zabezpečenia môže požadovať vzdialený prístup k vášmu Zariadeniu a/alebo môže požadovať, aby ste si nainštalovali Asistenčný softvér, pričom v takomto prípade beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že sa použije článok 13. ods. 10. Ak nemôžete poskytnúť alebo neposkytnete vzdialený prístup k vášmu Zariadeniu a/alebo si nemôžete stiahnuť Asistenčný softvér alebo si ho nestiahnete na Zariadenie, alebo nebudete postupovať podľa ďalších pokynov Dodávateľa či Spolupracovníka, alebo ak Dodávateľ stanoví, že vaše Zariadenie nespĺňa podmienky poskytnutia podpory v rámci Programu zabezpečenia, Dodávateľ vám neposkytne službu v rámci Programu zabezpečenia. Dodávateľ vás môže (ale nemusí) odkázať na službu, v rámci ktorej vám Dodávateľ alebo jeho subdodávateľ poskytne pomoc za poplatok.

13.9. Prémiová technická podpora. Tento článok 13. ods. 9 sa vzťahuje na služby Avast Total Care, AVG Premium Tech Support a iné služby technickej podpory (každá jednotlivo označovaná ako „Prémiová technická podpora“), ktoré Dodávateľ predáva samostatne od svojich softvérových Riešení a prostredníctvom ktorých vám Dodávateľ môže pomôcť pri inštalácii, konfigurácii alebo riešení problémov akéhokoľvek druhu softvérových produktov a/alebo zariadení či systémov, vrátane počítača, Macu, tabletu, mobilného telefónu alebo akéhokoľvek iného osobného počítačového zariadenia, bezdrôtového smerovača, káblového modemu alebo iného smerovača, tlačiarne, digitálneho fotoaparátu, prehrávača médií, inteligentnej televízie, DVD/Blu-Ray prehrávača.

13.9.1. Spolupracovník pri poskytovaní Prémiovej technickej podpory vynaloží primerané úsilie, aby vám pomohol s problémami, ktoré sa u vás vyskytujú, ale z dôvodu veľkého počtu a komplexnosti technológií, ktoré sú dostupné na trhu nemusí byť Spolupracovník schopný vyriešiť vaše problémy. To môže napríklad zahŕňať problémy, ktoré nastanú v dôsledku doposiaľ výrobcom nevyriešených chýb softvéru alebo hardvéru alebo problémov súvisiacich s konfiguráciou vybavenia, ktorá znemožňuje alebo činí neprimerane ťažkým pre Spolupracovníka, aby náležite daný problém diagnostikoval a vyriešil. Preto týmto beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že úsilie Dodávateľa nemusí postačovať na vyriešenie problémov, ktoré identifikujete, alebo že dané problémy nebudú včas vyriešené.

13.9.2. Spolupracovník pri poskytovaní Prémiovej technickej podpory môže požadovať vzdialený prístup k vášmu Zariadeniu a/alebo môže požadovať, aby ste si nainštalovali Asistenčný softvér, pričom v takomto prípade beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že sa použije článok 13 ods. 10. Ak nemôžete poskytnúť alebo neposkytnete vzdialený prístup k vášmu Zariadeniu a/alebo si nemôžete stiahnuť Asistenčný softvér alebo si ho nestiahnete na Zariadenie, alebo nebudete postupovať podľa ďalších pokynov Dodávateľa či Spolupracovníka, alebo ak Dodávateľ stanoví, že vaše Zariadenie nespĺňa podmienky poskytnutia podpory v rámci predplatného Prémiovej technickej podpory, Dodávateľ neposkytne Prémiovú technickú podporu.

13.10. Vzdialený prístup, Asistenčný softvér

13.10.1. Vzdialený prístup. Dodávateľ alebo Spolupracovník pri poskytovaní služieb na základe Programu zabezpečenia, ako súčasť Prémiovej technickej podpory alebo v súvislosti s inými službami môže potrebovať vzdialene sa pripojiť k vášmu vybaveniu a prevziať nad ním kontrolu, aby vyriešil problémy, ktoré sa u vás vyskytujú. V súvislosti s touto reláciou vzdialeného pripojenia:

(a) Spolupracovník môže na vašom vybavení potrebovať spustiť rôzne skripty, zmeniť jeho konfiguráciu, inštalovať a odinštalovať softvér a vykonávať iné zmeny vybavenia a/alebo nastavení softvéru tohto vybavenia podľa toho, ako môžu byť potrebné na riešenie vašich problémov. Nezabúdajte, že Spolupracovník môže, ale nie je povinný, inštalovať a odstraňovať rôzne vlastné softvérové nástroje alebo softvérové nástroje tretích strán, keď to Spolupracovník považuje za nevyhnutné, aby vám pomohol s problémami, ktoré sa u vás vyskytujú. Prvky takéhoto softvéru sú chránené právnymi predpismi, vrátane predpisov autorského práva.

(b) Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že udelením povolenia Spolupracovníkovi na vytvorenie relácie vzdialeného pripojenia udeľujete Dodávateľovi (a partnerom a zmluvným dodávateľom jednajúcim v mene Dodávateľa) plný alebo obmedzený prístup k vášmu vybaveniu, softvéru a sieti (v závislosti od konfigurácie vášho vybavenia, softvéru a siete) a povoľujete Dodávateľovi, aby vykonal úpravy popísané vyššie, alebo v súlade s inými informáciami poskytnutými Spolupracovníkom počas dodávania Riešenia. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Spolupracovník, alebo vy jednajúci na základe pokynov Spolupracovníka, môžete pozmeniť, vymazať alebo poškodiť softvér alebo údaje na vašom vybavení, zmeniť nastavenia vybavenia, softvéru alebo siete, alebo inak zasiahnuť do správneho fungovania vášho vybavenia, softvéru alebo siete.

(c) Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Spolupracovník môže mať prístup k akýmkoľvek informáciám uloženým na vašom Zariadení. Spolupracovníci sú školení, aby nepristupovali k väčšiemu množstvu informácií, ako je nevyhnutné na vyriešenie problémov, z dôvodu ktorých požadujete podporu Spolupracovníka. Musíte však aj napriek tomu zostať pred obrazovkou svojho Zariadenia, aby ste pozorovali úkony Spolupracovníka počas toho, kým bude doručovať Riešenie na vaše Zariadenie. Budete mať príležitosť kedykoľvek ukončiť reláciu živej podpory tým, že informujete Spolupracovníka alebo sa odpojíte od relácie vzdialeného pripojenia.

13.10.2. Asistenčný softvér.

(a) Dodávateľ alebo Spolupracovník vám môže ako podmienku poskytovania služieb v rámci Programu zabezpečenia, Prémiovej technickej podpory alebo iných služieb prikázať, aby ste si stiahli a nainštalovali na Zariadenie softvérový program (ďalej ako „Asistenčný softvér“), ktorý umožní Spolupracovníkovi získať vzdialený prístup k vášmu Zariadeniu, zhromažďovať údaje o Zariadení a jeho fungovaní, diagnostikovať a opraviť problém a zmeniť nastavenia Zariadenia. Taktiež môže byť potrebné, aby ste dodržali iné pokyny vydané Dodávateľom alebo Spolupracovníkom.

(b) Ak vy alebo Spolupracovník nainštalujete Asistenčný softvér na Zariadenie, daný Asistenčný softvér:

(i) Môže vyžadovať, aby ste ho na Zariadení aktivovali. Ak nedokončíte aktivačný proces v časovej lehote požadovanej Spolupracovníkom alebo v súlade s výzvou Asistenčného softvéru, Asistenčný softvér môže prestať fungovať, pokým nebude dokončená aktivácia.

(ii) Môže pravidelne komunikovať so servermi Dodávateľa (alebo jeho partnera či zmluvného dodávateľa), aby: (i) zaistil, že dostanete všetky služby a softvér, na ktoré máte právo v rámci vášho Riešenia, (ii) vám umožnil okamžite spustiť reláciu rozhovoru so Spolupracovníkom v rámci vášho Riešenia alebo (iii) vám poskytol prístup k určitým samoobslužným nástrojom v rámci vášho Riešenia.

(iii) Môže byť predvolene neustále spustený na vašom Zariadení a vykonávať rôzne úlohy na pozadí, ktoré pomôžu uchovať vaše Zariadenie v prevádzkyschopnom stave. Keď bude spustený, môže zhromažďovať rôzne údaje súvisiace s vaším Zariadením, vrátane jeho technických parametrov, informácií týkajúcich sa jeho operačného systému, stiahnutého a/alebo nainštalovaného softvéru, aktualizácií a upgradov, dostupnosti a stavu vášho bezpečnostného softvéru, záloh a firewallov, rôznych jedinečných identifikátorov, chybových správ systému a softvéru, stavu sieťového pripojenia, pripojených periférnych zariadení a iných pripojených zariadení a podobných takýchto informácií a údajov. Tieto informácie pomáhajú Dodávateľovi predchádzať mnohým bežným problémov, ktoré sa u vás môžu vyskytnúť, a taktiež rýchlo identifikovať problémy, kvôli ktorým môžete žiadať o podporu Dodávateľa.