AVG EULA | Licensavtal | AVG Technologies

VIKTIGT: Detta Licensavtal för Slutanvändare (“Avtalet”) innehåller de villkor som reglerar tillträdet till och användandet av alla de Tjänster och Programvaror som AVG tillhandahåller (så kallade “Lösning”) dig och alla enheter eller personer du representerar eller för vilkas dator, smartphone eller annan Enhet du använder Lösningarna (“dig”). Genom att klicka på “ACCEPTERA” eller “AKTIVERA” eller ett liknande alternativ i anslutning till det här Avtalet, ger du ditt godkännande till att binda dig vid dessa villkor, såväl för den Lösning du förvärvar vid den aktuella tidpunkten som för ytterligare Lösningar du senare kan komma att förvärva direkt eller indirekt via den första Lösningen, inklusive nya och andra produkter eller tjänster, eller uppdateringar och uppgraderingar av en tidigare Lösning, som du inte har accepterat ett separat licensavtal för slutanvändare för.  

Om du inte vill godkänna dessa villkor, klickar du på “NEKA” eller “AVBRYT” eller “TILLBAKA” eller ett annat liknande alternativ som visas i det här Avtalet. Om du gör det, kan du inte använda de Lösningar som omfattas av det här Avtalet. Om du nekar till att acceptera det här Avtalet, eller om du av någon annan anledning är missnöjd med en Lösning, kan du få tillbaka pengarna du betalat för Lösningarna under de föregående 30 dagarna genom att följa anvisningarna här.

AVG kan ändra det här Avtalet när som helst efter meddelande till dig i enlighet med Avtalet, och ditt fortsatta användande av, eller beslut att inte ansöka om att få pengarna tillbaka för, valfri Lösning vid något tillfälle minst 30 dagar efter meddelandets datum innebär att du godkänner Avtalsändringen. AVG kan kräva att du accepterar ändringen av Avtalet för att kunna använda Lösningar som du har köpt tidigare. Om du nekar till att acceptera ändringen av det här Avtalet, kan AVG avsluta ditt användande av berörda Lösningar, men återbetalar de belopp du betalat för Lösningarna (proportionellt i förhållande till den kvarvarande andelen av Prenumerationsperioden).
Notera att detta Avtal kommer i två delar. Avsnitt 1 till 11 i detta Avtal (de “Allmänna Villkoren”) gäller alla Lösningar, inklusive de som anges nedan. Avsnitt 13 anger ytterligare villkor (“Särskilda Villkor”) som gäller för särskilda Lösningar, inklusive AVG Identity Alert, AVG Do Not Track, AVG Security och Safeguard Toolbars, AVG Online Backup Service; Data Seeding och AVG Personal Support, CloudCare och Managed Workplace. Om en konflikt uppstår mellan de Allmänna Villkoren och de Särskilda Villkoren, gäller de Särskilda Villkoren för de Lösningar som omfattas av dem.

Observera att det här Avtalet består av två delar. Avsnitt 1 till 11 i detta Avtal (de “Allmänna Villkoren”) gäller alla Lösningar, inklusive de som anges nedan. Avsnitt 12 anger ytterligare villkor (“Särskilda Villkor”) som gäller för särskilda Lösningar, inklusive AVG Identity Alert, AVG Do Not Track, AVG Security och SafeGuard Toolbars, AVG Online Backup Service, Data Seeding, AVG Personal Support, CloudCare och Managed Workplace samt Mobile Solutions. Om en konflikt uppstår mellan de Allmänna Villkoren och de Särskilda Villkoren, gäller de Särskilda Villkoren för de Lösningar som omfattas av dem.

Om du har frågor eller funderar över något som rör det här Avtalet eller Lösningarna det gäller för, ställer du dem till de AVG-kontakter som anges i Avsnitt 12.16.

Notera även att i detta Avtal:

 • godkänner du att:​​​
  • Om du under processen för att erhålla en Lösning tillhandahöll AVG en e-postadress som senare ändras, måste du uppdatera din användarprofil för att försäkra dig om att du får meddelanden om förlängningar av Prenumerationsperioden och annan viktig information om det här Avtalet och Lösningarna    Om din Lösning omfattar CloudCare, vänligen gå till https://www.cloudcare.avg.com/. Gå till https://myaccount.avg.com/my-account-login för andra Lösningar. I den omfattning du köpte din licens direkt från AVG enligt ett signerat, skriftligt avtal, gäller inte detta villkor dig eller, om tillämpligt, dina MSP-Tjänstkunder.
  • AVG kan, i enlighet med de Särskilda Villkoren, emellanåt uppdatera valfri Lösning eller ersätta en Lösning med en annan Lösning med liknande funktioner utan att efterfråga eller erhålla separat tillstånd från dig, och din Enhet eller vissa Enhetsfunktioner kan vara inaktiva under tiden som Uppdateringen pågår;
  • AVG samlar in och använder viss information om din användning av Lösningar i enlighet med sin Integritetspolicy; och
  • Vissa Lösningar, inklusive de som innehåller Programvara, kan innehålla en “time out”-funktion som automatiskt inaktiverar Lösningen när Prenumerationsperioden upphör.
 • Försäkrar att du är 18 år eller äldre och har behörighet att acceptera det här Avtalet för personer och enheter för vars räkning (eller för vars Enheter) du förvärvar Lösningar;
 • Försäkrar och garanterar att du inte befinner dig i ett land som är utsatt för embargo av Amerikanska Staten, eller som av Amerikanska Staten angetts som ett “"terroriststödjande" land,” och att du inte är en person som förvägras eller på andra sätt lagligen förbjuds att ta emot eller använda Lösningarna enligt lagarna i det land där du är bosatt eller från vilket du har tillgång till eller använder Lösningarna;

ALLMÄNNA VILLKOR

1. DEFINITIONER.

Tillämpliga Villkor, med hänseende till valfri Lösning, innebär Lösningens Prenumerationsperiod, huruvida Prenumerationsperioden förlängs automatiskt, antalet och typen av Enheter som Lösningen har behörighet för, och andra liknande villkor som reglerar användandet av Lösningen. Tillämpliga Villkor specificeras (i) på sidan för betalning och utcheckning om du förvärvar Lösningen via Internet, från en Mobile App Store eller via andra elektroniska medel, (ii) per telefon- eller e-postkommunikation när du köper Lösningen, eller (iii) på paketet om du förvärvat Lösningen på CD eller andra fysiska medier. 

Godkända Ändamål betyder (i) med hänsyn till Fria Lösningar och Betalösningar, din personliga, icke-kommersiella användning och (ii) med hänsyn till andra Lösningar, din personliga eller interna kommersiella användning, och i vart och ett fall inte för vidareförsäljning eller annan exploatering till tredje part
AVG betyder AVG Netherlands BV, ett bolag skapat under Nederländernas lagar eller med hänsyn tagen till varje Lösning, AVG Group Company som tillhandahåller Lösningen till dig.
Betalösning betyder varje Utvärderingslösning och varje Lösning som är markerad eller på annat sätt angiven som en beta test-version, oavsett om betalning har gjorts eller ej.
Enhet betyder varje mobiltelefon, mobil enhet, handdator, mobil nätenhet, annan mobil produkt (så kallade “Mobil Enhet”), PC, internetansluten enhet, eller varje annan enhet som stöds av AVG så som anges i Tillämpliga Villkor och i de Tekniska Specifikationerna i samband med Lösningen.
Tvist har den betydelse som anges i Avsnitt 11.1 i detta Avtal.
Utvärderingslösning betyder en på annat sätt betald Lösning som AVG tillhandahåller utan att ta emot betalning för försöks- eller utvärderingsändamål.
Förlängd period har den betydelse som anges i Avsnitt 3.1 i detta Avtal.
Kostnadsfri Lösning betyder varje Lösning annan än Betalösningar som AVG betecknar som “kostnadsfri” eller på annat sätt erbjuder utan kostnad.
Group Company med avseende på AVG betyder en enhet som styr, är styrd av eller under gemensam kontroll med AVG. “Kontroll,” såsom det används i detta avsnitt, betyder ägarskap av mer än 50 % av de utestående rösträttsintressena av tillämplig enhet.
Ursprunglig Prenumeration, för varje Lösning, betyder den period som börjar vid det datum då du erhåller Lösningen och som fortsätter under perioden (som definieras av tidsperioden, din användning av Lösningen eller varje annan måttsangivelse) som anges i de Tillämpliga villkoren.
Hanterade Tjänster (eller MSP-Tjänster) betyder de tjänster som du tillhandahåller för din kund för att fjärrövervaka och hantera Enheter, inklusive de AVG-Tjänster som du har kommit överens om att tillhandahålla sådan kund i enlighet med ett avtal mellan dig och en sådan kund.
Mobile App Store betyder en online-butik som för nuvarande eller i framtiden erbjuder Mobila Lösningar, inklusive genom Enheten själv.
Mobil Lösning betyder en Lösning som är tillgänglig för dig på en Mobil enhets plattform, t.ex. Android, iOS och Windows Phone.
Personligt Identifierbar Information betyder information som kan användas för att på ett unikt sätt identifiera, kontakta eller lokalisera en enskild individ eller kan användas tillsammans med andra källor för att unikt identifiera en enskild individ så som tillämpbart under tillämpbar lag, personlig data (så som termen används av EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG).
Integritetspolicy betyder AVG:s Integritetspolicy tillgänglig på http://www.avg.com/privacy och uppdateras då och då.
Service betyder en Lösning som omfattar tjänster.
Programvara betyder en Lösning som omfattar programvara eller programvara som erbjuds som stöd för en Service, avsedd att installeras på en Enhet och som ska omfatta alla uppdateringar.
Lösning har den betydelse som anges i den inledande
Prenumerationsperioden, med avseende på varje Lösning och betyder den Inledande Prenumerationen tillsammans med alla förlängda frister.
Tekniska Specifikationer betyder den tekniska dokumentationen tillämplig på hithörande programvara som finns tillgänglig på http://www.avg.com/technical-specifications och uppdateras då och då.
Tredje parts material betyder programvara, tjänster, webbsidor, erbjudanden och marknadsföring eller produkter som tillhandahålls av varje tredje part och reglerat av Tredje Parts Villkor.
Tredje Parts Villkor betyder varje licensöverenskommelse, användarvillkor, servicevillkor, konfidentialitetspolicyer och andra villkor som fastställts av tredje part och som reglerar tillträde till eller användning av Tredje Parts Material.
Uppdatering betyder det innehåll eller den kod AVG driftsätter för att uppdatera en Lösning inklusive, men inte begränsat till, nya utgåvor eller versioner av programvara, uppdaterade signaturer för skadlig programvara, definitioner på spionprogram, antispam-regler, virusdefinitioner, URL svarta eller vita listor, regler för brandväggar, data för upptäckt av intrång, listor på autentiserade webbsidor och känsliga data, eller varje annan tillgänglig uppdatering som AVG när som helst tillhandahåller i samband med en Lösning.
Amerikanska Staten betyder Förenta Staternas federala regering.


2. BEVILJANDE AV LICENS; ALLMÄNT.

2.1. Beviljande av Licens. AVG ger dig, i enlighet med villkoren i det här Avtalet, en icke-exklusiv, icke-överföringsbar licens att använda för varje Lösning du köper eller på annat sätt förvärvar, i varje fall under den tillämpliga Prenumerationsperioden för Godkända Ändamål i enlighet med de Tillämpliga Villkoren samt, om tillämpligt, Tekniska Specifikationer. Prenumerationsperioden för Kostnadsfria Lösningar fortsätter på obegränsad tid, utan behov av förlängningar, till dess att du eller AVG avslutar den i enlighet med det här Avtalet.

2.2 Begränsningar.

2.2.1. Allmänt Du ska inte, och får inte tillåta någon tredje part att, (i) använda någon licensnyckel, användarnamn/lösenordskombination eller annan auktoriseringskod eller -nummer som AVG tillhandahåller i samband med varje Lösning på mer än det antal Enheter som anges i de Tillämpliga Villkoren, (ii) lämna ut någon licensnyckel, användarnamn/lösenordskombination eller auktoriseringskod eller -nummer till någon annan än AVG eller av AVG utsedda representanter, (iii) utom om uttryckligen tillåtet av lagen, (A) bakåtutveckla, demontera, dekompilera, översätta, rekonstruera, omvandla eller extrahera någon Lösning eller del av en Lösning (inklusive och utan begränsning alla relaterade signaturer för skadlig programvara och identifieringsrutiner för skadlig programvara), eller (B) ändra, modifiera eller på annat sätt förändra en Lösning (inklusive och utan begränsning alla relaterade signaturer för skadlig programvara och identifieringsrutiner för skadlig programvara), (iv) publicera, sälja vidare, distribuera, sända, överföra, kommunicera, förbinda, hyra ut, dela eller underlicensiera någon Lösning, (v) ge tredje part åtkomst till eller användning av någon Lösning via en servicebyrå, tidsdelning, prenumerationstjänst eller leverantör av programtjänst eller på annat liknande sätt, (vi) testa eller skapa referensvärden, offentliggöra eller publicera test- eller referensvärdesresultat, för någon AVG-Lösning utan AVG’:s föregående skriftliga tillstånd (som du kan ansöka om på http://www.avg.com/benchmarking), eller (vii) manipulera eller kringgå, försöka manipulera eller kringgå, eller auktorisera eller hjälpa till att manipulera eller kringgå installationskontroller eller användandet av några som helst Lösningskopior.
2.2.2 Programvara.  Förtom de begränsningar som fastställs i Avsnitt 2.2.1, får du inte (i) kopiera Programvara för något annat ändamål än det som kan anses rimligen nödvändigt att använda så som framställs i detta Avtal, och att bevara 1 avinstallerad/offlinekopia för återställning efter Force majeure; (ii) installera Programvaran på varje operativsystem som inte stöds av AVG enligt det som står i Tekniska Specifikationer, eller (iii) ta bort varje anslag om upphovsrätt, varumärke eller andra tillgångsrättigheter från Programvaran.
2.2.3 Administratörens Rättigheter. Vissa Lösningar beviljar dig eller en annan användare administratörsbehörighet som, bland annat, kan ge administratören rätt att övervaka andra Enheter och/eller statusen för Lösningar som driftsatts på andra Enheter, inklusive t.ex. prenumerationsstatus, Lösningsmeddelanden och meddelanden. Du försäkrar och garanterar att du endast utövar din administratörsbehörighet för de Enheter och Lösningar som du är auktoriserad för och inte i andra syften. Dessutom försäkrar och garanterar du att du har behörighet att acceptera det här Avtalet för ägare och användare av de administrerade Enheternas räkning, och härmed accepterar det här Avtalet å deras vägnar.
2.2.4 Varning. OM DU ANVÄNDER NÅGON SOM HELST LÖSNING FÖR SYFTEN ELLER PÅ ETT SÄTT SOM INTE AUKTORISERATS AV DETTA AVTAL, BRYTER DU MOT AVTALET OCH KAN KOMMA ATT ÖVERTRÄDA TILLÄMPLIGA COPYRIGHTLAGAR, OCH ALLA GARANTIER SOM TILLHANDAHÅLLS FÖR LÖSNINGEN AV AVG AVSLUTAS OMEDELBART EFTER DITT BROTT MOT AVTALETS VILLKOR.

2.3 Avgifter från Tredje Part. Du kan ådra dig åtkomstavgifter eller data- eller användningsavgifter från tredje part (såsom din internet- eller mobilleverantör) i anslutning till ditt användande av en Lösning. Du kan exempelvis ådra dig sådana avgifter om du använder Lösningen och den laddar ned Uppdateringar inklusive definitioner för skadlig programvara. Du är ansvarig för alla sådana avgifter.

2.4 Uppdateringar. AVG kan emellanåt under Prenumerationsperioden och utan separat tillåtelse eller godkännande från dig,driftsätta uppdateringar för valfria Lösningar och det kan vara omöjligt att använda den tillämpliga Lösningen eller Enheten (eller vissa funktioner på Enheten) innan Uppdateringen har installerats helt. Uppdateringar anses vara en del av en Lösning för alla syften enligt detta Avtal. Uppdateringar kan inkludera såväl tillägg som borttagning av en specifik funktion som erbjuds av en Lösning eller kan ersätta den helt, och innehållet och funktionen i sådana uppdateringar baseras på AVG:s eget godtycke. AVG eller din Enhet kan erbjuda dig alternativet att neka eller senarelägga Uppdateringar, men du måste ladda ned och tillåta installation av alla tillgängliga Uppdateringar för att få tillgång till Lösningens alla fördelar. AVG kan upphöra med att tillhandahålla support för en Lösning till dess att du har accepterat och installerat alla Uppdateringar. AVG avgör när och om Uppdateringar är lämpliga och har ingen skyldighet att göra sådana Uppdateringar tillgängliga för dig. AVG kan, enligt eget godtycke, upphöra med att tillhandahålla Uppdateringar för versioner av Lösningen med undantag av den mest aktuella versionen, eller Uppdateringar som stöder användning av Lösningen i anslutning till operativsystemsversioner, e-postprogram, webbläsarprogram och övrig programvara som Lösningen är utformad för att driva.

2.5 Funktioner i Konflikt och Avinstallation. Viss Programvara kan vid installation, inaktivera befintliga funktioner, som brandväggen, och ersätta dem med funktioner som tillhandahålls av Lösningen. Om du avinstallerar Lösningen kan du uppmanas att aktivera annan programvara. AVG rekommenderar starkt att du aktiverar dessa programvaror när du uppmanas till det efter att Lösningen har avinstallerats. Vissa program från tredje part kan förhindra att Lösningar installeras och körs korrekt. Om du väljer att ignorera varningarna som visas under installationen av Lösningen kan det hända att Lösningarna fungerar felaktigt, och AVG frånsäger sig alla garantier och allt ansvar för dessa Lösningar, oavsett om något i Avtalet hävdar motsatsen. AVG har dessutom inget stöd för program från tredje part som tillhandahåller avinstallationsfunktioner för våra Lösningar, eftersom de kan orsaka ytterligare problem för slutanvändaren. Skulle du välja att använda dig av sådana avinstallationsprogram från tredje part, frånsäger sig AVG alla garantier och allt ansvar för dessa Lösningar, oavsett om något i Avtalet hävdar motsatsen.

2.6 Användarkommentarer.   AVG välkomnar dina kommentarer gällande Lösningar, inklusive meddelanden om att du har påträffat ett fel eller annan teknisk störning samt förslag på ytterligare eller annorlunda funktioner. Skicka kommentarer och förslag till oss i webbformuläret på http://www.avg.com/feedback-entry. AVG tar inget ansvar för att svara eller agera på sådana kommentarer eller förslag och den här inbjudan att kommentera innebär inte medgivande om skadeståndsansvar eller produktfel för en Lösning. Du beviljar emellertid AVG en oupphörlig, oåterkallelig, överförbar, underlicensieringsbar, till fullo betald, royaltyfri, global rätt och licens enligt dina rättigheter rörande immateriella tillgångar (om tillämpligt) att använda, kopiera, arkivera, distribuera, reproducera, offentliggöra, sälja, sälja vidare, underlicensiera (via flera nivåer), ändra, visa, offentligt framföra, överföra, publicera, sända, översätta, producera härledda verk från och på annat sätt utnyttja dina kommentarer och förslag i Lösningar och andra produkter och tjänster.
 

2.7 Användarinnehåll. Vissa Lösningar kan göra det möjligt för dig att publicera eller med andra offentligen dela innehåll som du har genererat eller förvärvat från andra källor (“Användarinnehåll”). Du behåller alla dina rättigheter rörande immateriella tillgångar som du redan innehar enligt tillämplig lag i Användarinnehåll som du publicerar eller delar via Lösningen, i enlighet med behörigheterna, licenserna och övriga villkor i detta Avtal, inklusive alla övriga individers rättigheter som finns för Användarinnehåll som du kan använda eller ändra. Du beviljar AVG en icke-exklusiv, obegränsad, ovillkorlig, global, oåterkallelig, oupphörlig och kostnadsfri rätt och licens för att använda, kopiera, arkivera, distribuera, reproducera, offentliggöra, sälja, sälja vidare, underlicensiera (via flera nivåer), ändra, visa, offentligt framföra, överföra, publicera, sända, översätta, producera härledda verk från och på alla andra sätt utnyttja hela eller delar av Användarinnehållet du publicerar eller delar via en Lösning (och härledda verk), uteslutande i syfte att tillhandahålla dig Lösningarna under detta Avtal. Varje gång du publicerar eller delar Användarinnehåll försäkrar och garanterar du att du uppnått den myndighetsålder som gäller i det land där du är bosatt och är förälder eller förmyndare, eller har lämpligt godkännande från förälder eller förmyndare, för minderåriga som visas i eller har bidragit till Användarinnehållet du publicerar eller delar. Vad gäller Användarinnehållet försäkrar och garanterar du att (a) du är enskild upphovsman till och ägare av de immateriella tillgångarna och övriga rättigheter för Användarinnehållet, eller att du har legitim rätt att publicera eller dela Användarinnehållet och bevilja AVG rätt att använda det på det sätt som anges i det här Avsnittet, utan att AVG har skyldighet att erhålla tillstånd från tredje part och utan att skapa skyldighet eller ansvar för AVG; (b) Användarinnehållet är korrekt; (c) Användarinnehållet strider inte, till följd av AVG’:s beviljande av användande och utnyttjande som beskrivs i det här Avtalet, eller kommer inte att strida mot några immateriella tillgångar eller andra tredjepartsrättigheter; och att (d) Användarinnehållet inte strider mot det här Avtalet och inte kommer att orsaka personskada.  

​​

3. FÖRLÄNGNINGAR AV PRENUMERATION, UPPSÄGNING.

I den omfattning du köpte din licens direkt från AVG under ett separat skriftligt avtal eller från en av AVG:s affärspartners som du betalar direkt för din Lösning, kan denna bestämmelse och återköpsvillkor som anges i detta Avtal eventuellt inte gälla dig. Vänligen hänvisa till ditt skriftliga avtal för prenumerationsperioder, förnyelser och information om återbetalning.
 

3.1.    Prenumerationsförlängningar.  Vid slutet av varje Prenumerationsperiod kan din prenumeration förlängas för följande tidsperioder (så kallad “Förlängningsperiod”) i enlighet med det här Avsnittet 3.1. Om Prenumerationsperioden, enligt de Tillämpliga Villkoren för en given Lösning, förlängs automatiskt ytterligare en månad, ett år eller en liknande sammanhängande tidsperiod, kan AVG tillhandahålla ett meddelande som omfattar anvisningar om hur du avbryter din prenumeration vid slutet av den aktuella Prenumerationsperioden. Du kan avbryta din prenumeration vid slutet av Prenumerationsperioden genom att följa anvisningarna i meddelandet. Du kan även avbryta din prenumeration när som helst under Prenumerationsperioden genom att gå till https://myaccount.avg.com/my-account-login. Att prenumerationen avbryts stoppar utgående återkommande avgifter, men återbetalar inte aktuella betalningar retroaktivt, och du har fortsatt åtkomst till dina betalda Lösningar tills den aktuella Prenumerationsperioden löper ut. Om du inte avbryter prenumerationen belägger AVG ditt konto- eller kreditkort inom en rimlig tid före slutet på den då aktuella Prenumerationsperioden med den aktuella förlängningsavgiften (som kan vara högre än det ursprungliga priset du betalade) och förlänger Prenumerationsperioden under den tillämpliga Förlängningsperioden efter att betalningen har mottagits.

3.2.    Återbetalningar.

3.2.1. För Mobillösningar.  Det snabbaste sättet att få en återbetalning för en Mobillösning är att följa den process som fastställts av den Mobile App Store där du köpt Lösningen. Om Mobile App Store inte beviljar din begäran om återbetalning, men den i övrigt ligger inom 30-dagarsperioden efter det ursprungliga inköpet, kan du ha möjlighet att returnera din Mobillösning för att få en återbetalning för hela det betalda beloppet (förutom för prenumerationer eller inköp i appen) genom att följa anvisningarna på http://www.avg.com/billing.

3.2.2. Andra lösningar.  Vissa andra Lösningar kan komma i fråga för retur och återbetalning. Vänligen gå till http://www.avg.com/billing.

3.3. Betalningsinformation.  För att ditt användande av en Lösning inte ska avbrytas, kan AVG använda sig av löpande fakturering eller tjänster för kontouppdatering. Om din Prenumerationsperiod förlängs automatiskt och AVG inte kan belägga det registrerade konto- eller kreditkortet med avgiften, kan AVG erhålla ett uppdaterat kortnummer, förfallodatum och annan uppdaterad betalningsinformation från din bank eller annan källa, eller så kan din kortutgivare dra beloppet från ditt kort automatiskt utan att meddela dig eller AVG. Om du önskar använda dig av PayPal för att köpa en prenumeration, måste du öppna ett konto med PayPal och följa PayPals servicevillkor, som du hittar här.

3.4. Uppsägning. Förutom sådana rättigheter som erkänns av lag eller rätt, kan AVG avsluta din licens för någon eller alla Lösningar utan ansvar (i) med fem (5) dagars’ varsel, förutsatt att AVG, enligt eget godtycke, för betalda Lösningar antingen ska (a) återbetala dig de avgifter du betalat AVG för den kvarvarande delen av den tillämpliga Prenumerationsperioden, enligt det initiala inköpspriset för den tillämpliga Prenumerationsperioden, eller (b) bevilja en licens för en på alla väsentliga punkter liknande produkt för återstoden av Prenumerationsperioden, eller (ii) när som helst och utan varning om du bryter mot det här Avtalet. För att undvika tveksamheter: AVG har, ifråga om Kostnadsfria lösningar och Betalösningar, inga ytterligare skyldigheter gentemot dig förutom att ge fem (5) dagars’ varsel före uppsägning till sin egen fördel i enlighet med det här Avsnittet och har ingen skyldighet att meddela dig vid uppsägning om du bryter mot detta Avtal.

3.5. Effekt av Uppsägning. När den tillämpliga Prenumerationsperioden för alla relevanta Lösningar upphör eller Prenumerationsperioden för alla relevanta Lösningar eller detta Avtal sägs upp, ska du upphöra med användandet av de relevanta Lösningarna och AVG kan upphöra med att tillhandahålla Uppdateringar till dig och de relevanta Lösningarna kan upphöra att fungera. Avsnitten 1, 2.6, 2.7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 och 13 fortsätter att gälla efter upphörande eller uppsägning av detta Avtal.

​​

4. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR MOBILAPPAR.

4.1. Allmänt.  

4.1.1. Inköp av Lösningar genom en Mobile App Store.  Varje Mobile App Store lägger upp de villkor under vilka de säljer Lösningar till dig, inklusive de villkor under vilka en butik för mobila appar kan (eller inte kan) acceptera returer eller bevilja återbetalningar för det inköpspris du betalar. Innan du gör ditt inköp bör du noga granska dessa villkor.
4.1.2. Användning av Lösningar.  På samma gång är det detta Avtal, inte standardslutanvändarlicensen eller andra villkor som tillhandahålls av en butik för mobila appar som reglerar din användning av alla Lösningar. Varje Mobile App Store kräver emellertid att AVG tillhandahåller vissa avslöjanden och ansvarsfriskrivningar, vilka alla tillhandahålles i återstoden av detta Avsnitt 4.

4.2. Nedladdade Lösningar från Google Play Store.  Google Play Store är den mobila appbutik som är tillgänglig via en Enhet och finns på http://play.google.com (“Google Play Store”). För att undvika oklarheter: den licens som beviljas i avsnitt 2.1 i Avtalet ersätter alla rättigheter att använda en Lösning som annars skulle beviljats enligt standardvillkoren för de program som laddas ner från Google Play Store.

4.3. Nedladdade Lösningar från en Apple App Store.  Följande ytterligare villkor gäller för alla Lösningar som anskaffas via iTunes App Store (https://itunes.apple.com/us/genre/ios/id36?mt=8) och Mac App Store (https://itunes.apple.com/us/genre/mac/id39?mt=12) (så kallade “Apple App Store”):

4.3.1. De licenser som beviljas i Avsnitt 2.1 är begränsade, icke överlåtbara licenser för att använda Lösningen på valfri iPhone-, iPod Touch- eller annan Apple-Enhet som du äger eller disponerar samt i enlighet med Apple App Stores Villkor för Tjänsten som är tillgängliga online på http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html eller via sådana webbplatser och andra kommunikationssätt som Apple tillhandahåller till dig.
4.3.2. AVG och du samtycker till och är överens om att:

(a)    Avtalet gäller endast berörda parter, inte Apple. AVG, inte Apple, är ensamt ansvarig för Lösningarna och innehållet däri.
(b)    Apple har ingen alls skyldighet att erbjuda underhålls- och supporttjänster i samband med Lösningen.
(c)    Om Lösningen underlåter att uppfylla varje tillämpbar garanti, får du meddela Apple detta och Apple kommer att ersätta inköpspriset för Lösningen. I den maximala omfattning det tillåts av gällande lagar har Apple inga som helst andra garantiskyldigheter gällande Lösningen. Mellan dig, AVG och Apple har AVG det fulla ansvaret för övriga anspråk, förluster, ansvarsfrågor, skador, kostnader eller utgifter som uppstår på grund av underlåtenhet att uppfylla en garanti.
(d)    AVG, inte Apple, bär ansvaret att rikta varje anspråk i samband med Lösningen eller din ägo och/eller användning av Lösningen, inklusive, men inte begränsat till: (i) anspråk gällande produktansvar; (ii) anspråk gällande Lösningens bristande överensstämmelse med lagar och regelverk; och (iii) anspråk gällande konsumentskydd eller liknande lagstiftning.
(e)    Om anspråk från tredje part gör gällande att Lösningen eller innehav och användning av Lösningen strider mot tredje part’s immateriella rättigheter är det AVG, inte Apple, som ansvarar för utredning, försvar, uppgörelse samt upphävande av ett sådant immateriellt rättighetsanspråk
(f)    Apple och Apple's dotterbolag är förmånstagare som tredje part i det här Avtalet och Apple har, i och med ditt godkännande av Avtalets villkor, rätt (och anses ha godtagit rätten) att använda Avtalet emot dig som berättigad tredje part.

4.4. Nedladdade Lösningar från Windows Phone Store.

4.4.1. Du kan utan extra kostnad ladda ned och köra Lösningen på upp till fem (5) olika Windows Phone-enheter som är kopplade till ditt Microsoft-konto.
4.4.2. Varken Microsoft eller Enhetens tillverkare har något ansvar gentemot dig gällande Lösningen.
4.4.3. Lösningen kan anslutas via trådlösa internetbaserade tjänster. Användningen av Lösningen fungerar som ditt godkännande av överföring av information om standardenheten (inklusive men inte begränsat till teknisk information om din Enhet, system, programvara och kringutrustning) mellan trådlösa internetbaserade tjänster. Om andra villkor tillhandahålls i samband med din användning av tjänsterna, då gäller även dessa termer.
4.4.4. Det är inte tillåtet att använda någon internetbaserad tjänst på ett sätt som kan skada den eller påverka någon annan's användning negativt, eller skada det trådlösa nätverket. Du får inte använda tjänsten för att försöka få obehörig åtkomst till någon som helst tjänst, data, konto eller nätverk.
4.4.5. Ingen Uttrycklig Garanti.  DE GARANTIER SOM ANGES I AVSNITT 7.1 ÄR INTE TILLÄMPLIGA FÖR NÅGRA SOM HELST MOBILLÖSNINGAR SOM KÖRS I WINDOWS PHONE. ANSVARSFRISKRIVNINGEN I AVSNITT 7.3 ÄNDRAS GENOM ATT TA BORT “OM INTE ANNAT UTTRYCKLIGEN FÖRESKRIVS I AVSNITTET 7.1 I DETTA AVTAL,”.

4.5. Nedladdade Lösningar från Amazon Appstore. Amazon kan bestämma vissa användningsvillkor för kunder i Amazon Appstore som “Standardvillkor för EULA.” Dessa Standardvillkor för EULA kommer att vara tillämpliga för din användning av de Lösningar du köper genom Amazon Appstore. Dessa Standardvillkor för EULA kommer bland annat att specificera att AVG är licensutfärdare för Lösningen och att Amazon inte utgör en part i detta Avtal. Om konflikter uppstår mellan Standardvillkoren för EULA och detta Avtal kommer Standardvillkoren för EULA att gälla inom en dylik konflikt. Amazon har inget ansvar i samband med AVG:s eller din uppfyllelse eller icke-uppfyllelse av Standardvillkoren för EULA.

 

5. MATERIAL FRÅN TREDJE PART; VILLKOR FÖR TREDJE PART.

AVG kan, direkt eller via en Lösning, presentera länkar till eller erbjudanden om Material från Tredje Part, vilka alla som styrs av tredje part och som i de flesta fall lyder under Villkor för Tredje Part. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du accepterar dem. AVG är inte ansvarig för innehåll eller prestanda i sådant Material från Tredje Part, garanterar eller godkänner inte något sådant Material från Tredje Part eller har eller tar inte något som helst ansvar för dig eller tredje part i samband med sådant Material från Tredje Part. Om du har åtkomst till, hämtar eller använder sådant Material från Tredje Part, gör du det helt på egen risk.
 

6. ÄGANDE.

6.1 AVG förbehåller sig alla rättigheter för Lösningarna som inte uttryckligen beviljas i detta Avtal. Alla copyrighträttigheter, varumärken och övriga tänkbara rättigheter rörande immateriella tillgångar i och för Lösningen (inklusive, men inte begränsat till, signaturer för skadlig programvara och andra datafiler, bilder som visas i Lösningen och skärmvisningar och all dokumentation som rör Lösningen) ägs av AVG eller dess licensutfärdare, och skyddas av amerikanska och utländska copyrightlagar, internationella fördrag och andra tillämpliga lagar. Alla kopior av en Lösning som du har tillåtelse att skapa enligt detta Avtal måste innehålla hela copyrightmeddelandet och övriga meddelanden som inkluderas i den ursprungliga kopian av Lösningen.

6.2 Alla varunamn, varumärkesnamn, servicemärken, logotyper, domännamn och andra distinkta varumärkesfunktioner som används med, på eller i samband med alla produkter eller tjänster från tredje part, inklusive Material från Tredje Part som är tillgängligt i eller via en Lösning, tillhör tredjepartsleverantörerna eller deras respektive licensutfärdare. 

 

7. GARANTIER.

7.1 Allmänt. Förutom vad som anges i Avsnitt 7.2, försäkrar AVG för alla Lösningar att vid leverans av Lösningen och under en följande period av trettio (30) dagar (i) kommer det medium (om tillämpligt) som Lösningen levererades på att vara fritt från materialfel, och (ii) följer Lösningen, enligt Avsnitt 7.3, den beskrivning, om någon, som anges i de Tillämpliga Villkoren och/eller de Tekniska Specifikationerna. Föregående garanti gäller endast för Lösningen i ursprungligt skick, och gäller inte för Uppdateringar eller defekter som orsakats av kombination, drift eller användande av Lösningen med programvara, maskinvara eller andra material som inte tillhandahållits av AVG, eller med Enheter, programvara eller andra material som inte är förenliga med AVG:s krav så som de anges i de Tekniska Specifikationerna. Din enda och exklusiva gottgörelse för brott mot garantin i Avsnitt 7.1 är ersättning av det defekta mediet eller Lösningen eller, efter AVG:s bedömande, retur av Lösningen för en fullständig återbetalning. För att utöva dina rättigheter enligt Avsnitt 7.1 måste du avinstallera och förstöra alla kopior du gjort av Lösningen (inklusive alla arkivkopior) och följa anvisningarna på http://www.avg.com/billing.

7.2 KOSTNADSFRIA LÖSNINGAR OCH BETALÖSNINGAR. BESTÄMMELSERNA I AVSNITT 7.2 GÄLLER I STÄLLET FÖR AVSNITT 7.1 FÖR KOSTNADSFRIA LÖSNINGAR OCH BETALÖSNINGAR. ALLA AVG:S KOSTNADSFRIA LÖSNINGAR OCH BETALÖSNINGAR TILLHANDAHÅLLS “I BEFINTLIGT SKICK”, “MED EVENTUELLA FEL,” OCH “I MÅN AV TILLGÅNG” UTAN NÅGRA GARANTIER, SUPPORT ELLER ANDRA TJÄNSTER FRÅN AVG.

7.3 ANSVARSFRIHET  MED UNDANTAG AV DET SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I AVSNITT 7.1 I DET HÄR AVTALET, TILLHANDAHÅLLER AVG VARJE LÖSNING “I BEFINTLIGT SKICK,” “MED EVENTUELLA FEL,” OCH “I MÅN AV TILLGÅNG” OCH AVG OCH DESS DOTTERBOLAG, AGENTER, LICENSUTFÄRDARE, REPRESENTANTER, LEVERANTÖRER, DISTRIBUTÖRER, ÅTERFÖRSÄLJARE, NÄTOPERATÖRER PÅ VARS NÄTVERK LÖSNINGEN TILLHANDAHÅLLS ELLER ÖVRIGA SAMARBETSPARTNERS SAMT DERAS RESPEKTIVE DOTTERBOLAG, REPRESENTANTER, LEVERANTÖRER OCH AGENTER FRÅNSÄGER SIG ALLA ÖVRIGA GARANTIER OCH INTYG GÄLLANDE LÖSNINGARNA, MEDIA OCH ÖVRIGA ÄMNEN I DET HÄR AVTALET, SÅVÄL UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA, VARE SIG DE TILLHANDAHÅLLS AV LICENSUTFÄRDARE FÖR TREDJE PART, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR SÄLJBARHET, ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR MOT INTRÅNG. AVG GARANTERAR INTE ATT DRIFTEN AV LÖSNINGARNA KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN ELLER FELFRI, ATT LÖSNINGARNA KOMMER ATT FUNGERA KORREKT PÅ ALLA ENHETER ELLER MED EN VISS MASKINVARU- OCH/ELLER PROGRAMVARUKONFIGURATION, ELLER ATT LÖSNINGARNA KOMMER ATT TILLHANDAHÅLLA ETT FULLSTÄNDIGT SKYDD FÖR INTEGRITETEN FÖR DATA, INFORMATION ELLER INNEHÅLL SOM LAGRAS ELLER ÖVERFÖRS VIA INTERNET.
Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsningar av specifika garantier, vilket kan betyda att ovanstående begränsningar inte gäller för dig. Garantivillkoren kan variera mellan olika jurisdiktioner.

7.4 Farliga Miljöer. Lösningarna är inte utformade eller licensierade för användning i farliga miljöer, inklusive (men inte begränsat till) navigerings-, kommunikations- och ledningssystem för flyg, drift av kärnkraftsanläggningar, livsuppehållande utrustning, vapensystem eller andra miljöer där felaktig eller utebliven användning av en Lösning kan leda till kroppsskada eller dödsfall. Utan att begränsa bestämmelserna i Avsnitt 7.2 och 7.3 i Avtalet, avsäger sig AVG och dess licensutfärdare härmed uttryckliga såväl som underförstådda garantier vid användning för sådana ändamål.

 

8. BEGRÄNSNING AV SKADESTÅNDSANSVAR.

I DEN MAXIMALA OMFATTNING DET TILLÅTS AV GÄLLANDE LAGAR SKA AVG OCH DESS DOTTERBOLAG, AGENTER, LICENSUTFÄRDARE, REPRESENTANTER, LEVERANTÖRER, DISTRIBUTÖRER, ÅTERFÖRSÄLJARE OCH DE NÄTOPERATÖRER PÅ VARS NÄTVERK LÖSNINGEN ANVÄNDS, INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA VARKEN GENTEMOT DIG ELLER TREDJE PART NÄR DET GÄLLER INDIREKTA, OAVSIKTLIGA ELLER STRAFFBARA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER SPECIALSKADOR UTAN HÄNSYN TILL ORSAK ELLER ANSVARSTEORI. INTE HELLER FÖR SKADOR (DIREKTA ELLER INDIREKTA) I SAMBAND MED UTEBLIVNA AFFÄRER, INTÄKTER OCH VINST, INTEGRITETSFÖRLUST, FÖRLUST AV ENHET INKLUSIVE LÖSNINGEN, KOSTNADER FÖR ANSKAFFANDE AV ERSÄTTNINGSPRODUKTER OCH -TJÄNSTER, DRIFTSAVBROTT, FÖRLUST AV AFFÄRSINFORMATION ELLER ÖVRIGA FÖRLUSTER OCH EKONOMISK SKADA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV DET HÄR AVTALET ELLER DEN LÖSNING SOM ANGES NEDAN. DETTA GÄLLER ÄVEN OM AVG HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. AVG SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGOT FALL AV OBEHÖRIG ÅTKOMST ELLER SKADA, RADERING, STÖLD, FÖRSTÖRELSE, MODIFIERING, OAVSIKTLIGT AVSLÖJANDE ELLER FÖRLUST AV DATA, INFORMATION ELLER INNEHÅLL SOM SKICKAS, TAS EMOT ELLER LAGRAS AV ELLER I ANSLUTNING TILL EN LÖSNING, OAVSETT ORSAK. AVG’S ANSVARSSKYLDIGHET GÄLLANDE EN LÖSNINGS SKA INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA DET LÄGRE BELOPPET AV (I) DE AVGIFTER DU FAKTISKT BETALAT ELLER ERFORDRAS ATT BETALA FÖR LÖSNINGEN, OCH (II) AVG:S FÖRESLAGNA FÖRSÄLJNINGSPRIS FÖR LÖSNINGEN DET DATUM DU ERHÖLL PRODUKTEN ELLER, MED HÄNSYN TILL EN FRI LÖSNING ELLER EN BETALÖSNING, US$5.00. OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING SKA GÄLLA OAVSETT OM ETT VÄSENTLIGT FEL HAR UPPSTÅTT SOM RESULTAT AV ANVISNINGAR HÄRI.
 

9. SKADEERSÄTTNING.

DU SKA GOTTGÖRA, FÖRSVARA OCH HÅLLA AVG OCH DESS DOTTERBOLAG, AGENTER, LICENSUTFÄRDARE, REPRESENTANTER, LEVERANTÖRER, DISTRIBUTÖRER, ÅTERFÖRSÄLJARE OCH ÖVRIGA SAMARBETSPARTNERS SAMT DERAS RESPEKTIVE LEDNINGAR, KONTOR, PERSONAL OCH REPRESENTANTER SKADESLÖSA MOT OCH ICKE ERSÄTTNINGSSKYLDIGA FÖR FÖRLUSTER, SKADOR OCH OMKOSTNADER, INKLUSIVE SKÄLIGA ADVOKATARVODEN’ SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED ATT DU ANVÄNDER LÖSNINGEN ELLER ATT DU BRYTER MOT DETTA AVTAL, INKLUSIVE (MEN INTE BEGRÄNSAT TILL) ÖVERTRÄDELSER ELLER PÅSTÅDDA ÖVERTRÄDELSER GÄLLANDE DINA INTYGANDEN, GARANTIER, SKYLDIGHETER ELLER ÅTAGANDEN HÄRUNDER. AVG FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT, PÅ EGEN BEKOSTNAD, ÖVERTA ANSVARET FÖR ÄRENDEN DÄR DU ANSES VARA ERSÄTTNINGSSKYLDIG. I DESSA FALL FÖRVÄNTAS DU SAMARBETA FULLT UT MED AVG FÖR ATT BEDÖMA MÖJLIGHETER TILL FÖRSVAR.
 

10. INTEGRITET OCH SÄKERHET.

10.1 Allmänt. AVG’:s insamlande och användning av Personligt Identifierbar Information från dina Enheter beskrivs (och begränsas) av AVG’:s Integritetspolicy

10.2 Registreringsinformation. Du eller den tredje part som agerar som ditt ombud kan behöva genomföra registrering hos AVG antingen via telefon eller Internet för att aktivera Lösningen. Ett avgörande villkor för att AVG ska bevilja de licenser och tillhandahålla de Tjänster som framställs i det här Avtalet är att den information som du eller det bemyndigade tredjepartsombudet lämnar till AVG (framför allt din e-postadress) är fullständig och korrekt vid registreringen och att informationen kommer att uppdateras vid förändringar. UTAN ATT DET PÅVERKAR TILLÄMPNINGEN AV AVG:S INTEGRITETSPOLICY GER DU AVG TILLÅTELSE ATT UNDER AVTALSTIDEN OCH ETT ÅR EFTER (ELLER SÅ LÄNGE SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING) ATT (i) AVG’FÅR DELA DIN KONTAKTINFORMATION MED DESS DOTTERBOLAG, AGENTER, LICENSUTFÄRDARE, REPRESENTANTER, LEVERANTÖRER, DISTRIBUTÖRER, ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER ÖVRIGA SAMARBETSPARTNERS, OCH (II) AVG:s ANVÄNDNING AV DENNA KONTAKTINFORMATION, DESS DOTTERBOLAG, AGENTER, LICENSUTFÄRDARE, REPRESENTANTER, LEVERANTÖRER, DISTRIBUTÖRER, ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER ÖVRIGA SAMARBETSPARTNERS, KAN SKICKA INFORMATION SOM KAN VARA AV INTRESSE SÅSOM ERBJUDANDEN OM PROGRAMVARA, TJÄNSTER OCH ÖVRIGA PRODUKTER. Mer information om registrering finns i vår Integritetspolicy. Inställningar för CloudCare kan justeras på www.cloudcare.avg.com/ och för andra Lösningar via din kontosida

 

11. BINDANDE SKILJEDOMSAVTAL OCH GRUPPTALAN FÖR ANSVARSBEFRIELSE

11.1. Tillämpning Detta Bindande Skiljedomsavtal och Grupptalan för Ansvarsbefrielse ska tillämpas för varje Tvist som orsakas av eller är relaterad till en Lösning eller det här Avtalet och som innefattar dig och AVG och/eller dess Dotterbolag. “Tvist,” för detta avsnitt 11, betyder i detta sammanhang varje tvist, åtgärd eller konflikt, oavsett fastställd rättsgrund (d.v.s. den omfattar utöver annan potentiell rättsgrund även skadeståndsanspråk på grund av avtalsbrott, bedrägeri samt lag- eller regelbrott).

11.2. Meddelande. I händelse av tvist, måste du tillhandahålla ett Tvistmeddelande till AVG, vilket innebär en skriftlig redogörelse av den berörda partens namn, adress och kontaktuppgifter samt anledning till Tvisten och den åtgärd som efterfrågas. Tvistmeddelande måste skicka via e-post till AVG på legalnotice@avg.com (i Ämnesraden skriver du: Avsnitt 11.2 Tvistmeddelande under EULA).

11.3. GRUPPTALAN FÖR ANSVARSBEFRIELSE. VARJE RÄTTSFÖRANDE FÖR ATT LÖSA ELLER DRIVA PROCESS I EN TVIST I NÅGOT FORUM KOMMER ATT UTFÖRAS ENBART PÅ INDIVIDUELL BASIS. DU FÅR INTE FÖRSÖKA DRIVA NÅGON TVIST SOM GUPPTALAN, ALLMÄN TALAN VIA PRIVAT OMBUD ELELR VIA NÅGOT ANNAT RÄTTSFÖRFARANDE I VILKET NÅGON AV PARTERNA AGERAR ELLER UTGER SIG FÖR ATT AGERA I EGENSKAP AV FÖRETRÄDARE. INGET SKILJEDOMSAVTAL ELLER RÄTTSFÖRFARANDE SKA KUNNA KOMBINERAS MED NÅGOT ANNAT UTAN FÖREGÅENDE SKRIFTLIGT BEVILJANDE AV ALLA PARTER TILL ALLA BERÖRDA SKILJEDOMS- ELLER RÄTTEGÅNGSFÖRFARANDEN. 

11.4. Överenskommelse att agera som skiljedomare Om du och AVG inte kan lösa en Tvist genom informella förhandlingar, kommer ytterligare åtgärder enbart vidtas genom bindande skiljedomsavtal som regleras i United States Federal Arbitration Act (“FAA”), 9 U.S.C. § 1 et seq, utom som fastställs i Avsnitt 11.5 och 11.8.2 här nedan. Utom så som anges i Avsnitt 11.5 och 11.8.2, avsäger du dig rätten att driva process i domstol (eller delta som part eller gruppmedlem i processer) gällande alla Tvister i domstol inför domare eller jury. Alla Tvister ska istället prövas inför en neutral skiljeman vars beslut blir slutgiltigt, bortsett från en begränsad rätt till juridiskt överklagande enligt FAA. Vilken behörig domstol som helst inom parternas jurisdiktion kan utöva’skiljedom.

11.5. Undantag till överenskommelse att agera som skiljedomare.

11.5.1. Domstol för mindre rättstvister Du kan driva process om vilken Tvist som helst i en domstol för mindre rättstvister, i den provins eller annan liknande politisk underavdelning där du bor, om Tvisten uppfyller alla krav för att prövas i en domstol för mindre rättstvister. Om du tar upp ett anspråk i en domstol för mindre rättstvister är du ansvarig för alla domstolskostnader och avgifter.
11.5.2. Immateriella Tillgångar. Alla Tvister angående varje påstådd förskingring av din eller AVG's immateriella tillgångar, inklusive varje Tvist angående avsnitt 6 i detta Avtal, kommer att lösas inför domstol.

11.6. Skiljedomsförfaranden. Alla skiljedomar kommer att utföras av American Arbitration Association (“AAA”) i enlighet med AAA’:s “Kundrelaterade skiljedomsregler” som trädde i kraft den 1 september 2014, inklusive “skiljedomskostnaderna (inklusive administrativa avgifter för AAA)” som trädde i kraft den 1:a september 2014 (gemensamt benämnda “Konsumentförfaranden”). 

11.6.1. Skiljedomskostnader. I Konsumentförfarandena ingår vissa kostnader, några av vilka särskilt allokeras till kunden (du) och andra till affärsverksamheten (AVG). Om ditt anspråk uppgår till 75,000 dollar eller mindre kommer AVG att betala alla dessa specificerade kostnader, inklusive dem som allokerats till kunden. AVG går inte med på att stå för övriga kostnader. Om ditt anspråk uppgår till mer än 75,000 dollar kommer Konsumentförfarandena att reglera betalningen.
11.6.2. Lagar och regler som reglerar skiljedomsförfarande. Förutom enligt vad som anges i Avsnitt 11.8, skall AAA':s Konsumentförfaranden tillämpas på varje Tvist mellan parterna. Enligt den konsumentrelaterade skiljedomsregeln R-1(e), kan en part själv ta fram den korrekta tillämpningen av de Konsumentrelaterade Skiljedomsreglerna för en skiljedomare som fattar ett slutgiltigt beslut. Detta avtal gäller om det strider mot Konsumentförfarandena. Vid avgörandet av en Tvist kommer den neutrala skiljedomaren att tillämpa villkoren i detta Avtal och Staten Delawares lagar. Ett skiljedomsförfarande kan endast påbörjas i det land där du bor, eller i motsvarande politiska förvaltningsområde. Skiljeförfaranden sker om inte annat bestäms mellan oss, via konferenssamtal. Om förfarandena sker enligt AAA:s Konsumentförfaranden, ska skiljedomaren/domarna emellertid ha den oinskränkta makten att begära ett förhör man mot man ifall en part önskar det.
11.6.3. AAA Undantag till överenskommelse att agera som skiljedomare. Du och AVG samtycker att begagnandet av AAA för att administrera skiljedomsförfarande inte är oundgängligt för parternas ' avtal att agera som skiljedomare vid Tvister. Om AAA inte vill eller kan leda ett skiljedomsförfarande, ska du och AVG förhandla i god tro och komma överens om en ensam skiljedomare som ska lösa Tvisten, så som anges i Konsumentförfarandena. Om parterna inte kan komma överens om en skiljedomare, får en domstol med kompetent jurisdiktion utse en skiljedomare, vilken ska följa AAA':s Konsumentförfaranden.

11.7 Enskilda Avtalsbestämmelsers Ogiltighet.  Om en eller flera delar av Avsnitt 11 fastslås vara olagliga, ogiltiga eller inte verkställbara för hela eller delar av Tvisten, då, och endast under dessa omständigheter, ska dessa delar förklaras ogiltiga och Tvisten kommer att lösas genom att ta hänsyn till alla övriga delar i Avsnitt 11 och alla andra bestämmelser i detta Avtal. Om detta ogiltighetsförklarande leder till alla eller några delar av en Tvist som behandlas i en domstol ska lagtolkning och exklusiv jurisdiktion utövas av en statlig eller federal domstol i Delstaten Delaware i USA. Vid ett sådant domstolsförfarande ger du ditt samtycke till, och kommer inte att ifrågasätta, Delawares domstolars’ personliga befogenhet över dig eller framföra andra invändningar baserade på otillbörlig jurisdiktionsort eller "forum non conveniens". Du kan inte heller be om förflyttning till ett annat distrikt eller jurisdiktion.

11.8. Tvister med Företagskunder  Om du köpt Lösningen för annat än personligt bruk eller hushållsbruk, kommer alla Tvister att lyda under Avsnitt 11.1 till 11.7, med följande undantag:

11.8.1. Skiljedomsförfaranden. Skiljedomsförfarandena, inklusive betalning av kostnader, kommer att utföras i enlighet med AAA':s Kommersiella Skiljedomsregler ("Kommersiella Förfaranden"). Dessa Konsumentförfaranden är tillämpliga för alla typer av Tvister mellan parterna och du får inte förespråka annat i samband med rättsförfaranden. Detta avtal gäller emellertid om det strider mot Konsumentförfarandena.
11.8.2. Avsnitt 13,6 Tvister beträffande Avsnitt 13.6, som rör vissa affärsprodukter kommer att lösas i domstol.
 

12. DIVERSE.

12.1. Meddelande.AVG kan när som helst skicka meddelanden till dig via e-post, popup-fönster, dialogrutor eller andra metoder, även om dessa meddelanden i vissa fall inte visas förrän du har startat Lösningen. Ett sådant meddelande anses vara levererat det datum som AVG tillgängliggjorde det i Lösningen, oavsett när du faktiskt tog emot det.

12.2. Val av Lag. Avtalets utformning, giltighet, genomförande och samtliga utomobligatoriska förpliktelser direkt härrörande från eller kopplade till det här Avtalet omfattas av lagarna i USA:s delstat Delaware, med undantag för lagvalsprinciper.

12.3. Tolkning.Avtalets titlar påverkar inte tolkningen av det. Användning av ett genus inbegriper samtliga genus. Singularis inbegriper även pluralis, och vice versa. Vid definiering av ett ord eller en fras har dess övriga grammatiska strukturer samma innebörd.

12.4. Enskilda Avtalsbestämmelsers Ogiltighet. Om någon bestämmelse i detta Avtal fastslås vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar enligt tillämpliga lagar och restriktioner, kommer resterande bestämmelser i Avtalet att förbli giltiga och i kraft.

12.5. Hinder för Verkställande. AVG ansvarar inte för fel eller avbrott som helt eller delvis beror på faktorer utanför AVG:s kontroll, inklusive (men inte begränsat till) utrustnings- eller överföringsfel, fel på telefonledningar eller telefonutrustning, strömavbrott, strejker och andra arbetsmarknadskonflikter (inklusive men inte begränsat till strejker och andra arbetsmarknadskonflikter som är riktade mot AVG och dess Dotterbolag, agenter, licensutfärdare, representanter, leverantörer, distributörer, återförsäljare och övriga samarbetspartners), krigs- eller terrorhandlingar, översvämningar, bränder, naturkatastrofer eller Force Majeure (så kallade "Acts of God").

12.6. Ansvarsbefrielse. Underlåtenhet från någon av parterna att strikt följa Avtalets villkor och bestämmelser medför inte ansvarsbefrielse eller befrielse från framtida efterlevnad av Avtalet och dess villkor och bestämmelser, utan dessa ska fortfarande efterföljas till fullo. Ansvarsbefrielse från något av Avtalets villkor eller bestämmelser för någon av parterna måste vara skriftlig och undertecknad av den berörda parten för att vara giltig. Ansvarsbefrielse för någon av parterna på grund av brott mot en bestämmelse i Avtalet som begåtts av den andra parten medför inte fortsatt ansvarsbefrielse för brottet eller för liknande brott mot övriga bestämmelser i Avtalet.

12.7. Upplåtelse. Rättigheter eller skyldigheter som anges i det här Avtalet får inte upplåtas utan skriftligt godkännande från AVG. AVG kan upplåta det här Avtalet efter eget godtycke utan skriftligt godkännande från dig.

12.8. Konstruktion. Det här Avtalet är inte underkastat FN:s Köpkonvention CISG (Contracts for the International Sales of Goods), utan utesluter uttryckligen denna. Vid oklarheter eller tolkningsfrågor gällande rättsförfaranden eller annat ses villkoren i detta Avtal som överenskomna mellan parterna. Ingen presumtion eller bevisbörda ska gynna eller missgynna en specifik part utifrån bestämmelserna i Avtalet.

12.9. Licens för Myndigheter i USA. Alla Lösningar som levereras till Myndigheter i USA omfattas av de kommersiella licensernas rättigheter och restriktioner som beskrivs häri. AVG förbehåller sig alla opublicerade rättigheter enligt USA:s upphovsrättslagstiftning.

12.10. Fullständigt Avtal. Detta Avtal, inklusive dess Tillämpliga Villkor, Tekniska Specifikationer, Integritetspolicy och övriga dokument som Avtalet hänvisar till utgör det fullständiga Avtalet mellan parterna. Avtalet ersätter alla tidigare avtal eller överenskommelser på området, muntliga såväl som skriftliga.

12.11. Exportkontroll.Samtliga tillämpliga lagar i USA och andra länder måste följas vid export- och återexport av Lösningar. Detta inbegriper EAR (Export Administration Regulations) i USA, samt restriktioner beträffande slutanvändare, slutanvändning och destination som gäller i USA och andra länder. Utan att avvika från allmängiltigheten i det föregående (i) garanterar du att ditt namn inte finns på listor över icke-godkända personer, overifierade listor, enhetslistor, SDN-listor (Specially Designated Nationals) eller andra listor utfärdade av USA:s statsförvaltning, (ii) får du inte använda eller exportera/återexportera Lösningar i/till områden, destinationer, företag eller personer i strid med embargon, handelssanktioner eller liknande som utfärdas av USA och/eller EU, inklusive (men inte begränsat till) följande länder: Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan och Syrien.

12.12. Inga Tredjeparter som Förmånstagare. Detta Avtal är endast avsett till din och AVG:s och/eller dess Dotterbolags förmån samt för deras respektive agenter, licensutfärdare, representanter, leverantörer, distributörer, återförsäljare och övriga samarbetspartners. Utöver vad som anges i Avsnitt 4.3.2(f) kan ingen person som inte är part i det här Avtalet agera som berättigad tredje part-förmånstagare i enlighet med Avtalet.

12.13. Språk.Den ursprungliga versionen av det här Avtalet är på engelska. Även om AVG kan tillhandahålla en eller flera översättningar av Avtalet så har den engelska versionen företräde vid konflikter eller avvikelser. 

12.14. Internetanslutning.Vissa Lösningar kräver en aktiv och stabil internetanslutning för att fungera. Det är ditt ansvar att se till att det finns en aktiv och stabil internetanslutning.

12.15. ProduktnamnAVG förbehåller sig rätten att när som helst ändra namn på Lösningar, helt efter eget gottfinnande.

12.16. Kontaktinformation. AVG kan kontaktas på:

12.16.1. Gällande CloudCare eller Managed Workplace, i enlighet med anvisningarna på www.avg.com/support; och
12.16.2. Angående alla övriga Lösningar på adressen: Customer Care Manager, c/o AVG Technologies, Holandská 4, 639 00 Brno, Tjeckien, +1 844 276 2915 (avgiftsfritt inom USA; avgifter för internationella samtal tillkommer utanför USA), +1 828 459 5436 (avgifter för lokalsamtal eller fjärrsamtal kan tillkomma inom USA; avgifter för internationella samtal tillkommer utanför USA), eller på avg-support@avg.com Här kan du framföra frågor, klagomål eller ställa anspråk.
 

SÄRSKILDA VILLKOR

13. SÄRSKILDA VILLKOR.

Följande Särskilda Villkor gäller för vissa Lösningar. Vid konflikt mellan dessa Särskilda Villkor och det återstående Avtalet gäller de Särskilda Villkoren för tillämpliga Lösningar.
13.1. AVG Security och AVG SafeGuard Toolbar.  Avsnittet 13.1 avser Lösningar som rör AVG Security Toolbar, AVG SafeGuard Toolbar och övriga webbläsare, webbläsarverktyg eller tillägg som tillhandahålls av AVG (så kallade “Verktygsfält”). GENOM ATT INSTALLERA VERKTYGSFÄLTET GODKÄNNER DU DE ÄNDRINGAR AV INSTÄLLNINGAR SOM ÄGER RUM I SAMBAND MED INSTALLATIONEN OCH OMFATTAR WEBBLÄSARENS STARTSIDA “DNS-FELSIDAN” OCH “FELKOD 404-SIDAN” OCH I ANDRA FUNKTIONER PÅ ENHETEN. ALLMÄN ANVÄNDNINGSINFORMATION KAN DESSUTOM ÖVERFÖRAS FRÅN VERKTYGSFÄLTET TILL AVG, DESS LEVERANTÖRER OCH ÅTERFÖRSÄLJARE EFTER INSTALLATIONEN. (T.ex. information gällande antalet installationer och unika användare, IP-adresser, sökfrågor, antalet klick i Verktygsfältet, antalet sökningar som utförts av användare m.m.) Du kan avinstallera Verktygsfältet genom att följa anvisningarna på http://support.avg.com/SupportArticleView?urlname=Uninstall-AVG-Web-TuneUp.

13.2. AVG Do Not Track.

13.2.1. AVG kan tillhandahålla funktionen AVG Do Not Track (“DNT”) för vissa Lösningar. Med DNT kan du identifiera webbplatser som spårar dina online-aktiviteter och du har även möjlighet att för att skydda din integritet begära blockering av dessa spårningsaktiviteter om du så önskar. Även om du via DNT-funktionen begär att dessa webbplatser ska avbryta sina spårningsaktiviteter så är det inte säkert att webbplatserna följer detta. 
13.2.2. DNT-funktionen är som standard aktiverad i tillämpliga Lösningar, vilket kan förhindra åtkomst till vissa Webbplatsers innehåll. Du kan när som helst ändra inställningarna genom att klicka på DNT-ikonen i webbläsaren.
13.2.3. Utan att begränsa bestämmelserna i Avsnitt 7: AVG FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER OM ATT DNT-FUNKTIONEN SKA IDENTIFIERA ELLER BLOCKERA NÅGON SOM HELST SPÅRNINGSAKTIVITET SOM UTFÖRS AV WEBBPLATSER. VISSA SPÅRNINGSAKTIVITETER KAN UTFÖRAS ÄVEN OM DNT-FUNKTIONEN ÄR AKTIVERAD.
13.2.4. DNT-funktionen är endast kompatibel med följande webbläsare: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox och Google Chrome. Om du använder iOS eller MAC OSX är DNT-funktionen endast kompatibel med följande webbläsare: AVG Family Safety och AVG Safe.

13,3. AVG Personal Support.

Villkoren i det här Avsnittet 13.3 gäller för Installation Help, Virus Help och andra tjänster vi marknadsför som Personal Support, vid varje tillfälle  då du gör en beställning via www.avg.com (“Personal Support”).  
13.3.1. AVG:s Skyldigheter.  AVG kommer att lägga ned ekonomiskt försvarbara ansträngningar för att utföra de Personal Support-tjänster du köper. Om din Enhet och ditt nätverk uppfyller kraven i Avsnitt 13.3., och du i övrigt har uppfyllt skyldigheterna som tilldelats dig i Avsnitt 13.3 och AVG trots detta misslyckas med att uppfylla en Personal Support-tjänst så att du är nöjd med den, är AVG:s enda skyldighet och din enda och exklusiva gottgörelse att avgiften för den tillämpliga Personal Support-tjänsten återbetalas. I övrigt är de avgifter du betalar för Personal Support inte återbetalbara. Utan att begränsa Avsnitt 7.3, FRÅNSÄGER AVG SIG ALLA ÖVERENSKOMMELSER OCH GARANTIER OM ATT PERSONAL SUPPORT-TJÄNSTERNA KOMMER ATT LÖSA DE PROBLEM FÖR VILKA DU HAR KÖPT TJÄNSTEN ELLER PÅ ANNAT SÄTT HJÄLPA DIG SÅ ATT DU ÄR NÖJD.
13.3.2. Begränsningar för Personal Support.
(a) Användningsperioden. Du måste använda alla (a) Personal Support-engångstjänster inom trettio (30) kalenderdagar från inköpsdatum och (b) Personal Support-prenumerationer inom den tillämpliga Prenumerationsperioden (enligt “Användningsperioden”). Din rätt till Personal Support upphör vid slutet på Användningsperioden såvida du inte gör ett ytterligare köp.
(b) Systemkrav. Personal Support är endast tillgänglig för Enheter och nätverk som uppfyller de Tekniska Specifikationerna. Om din Enhet eller ditt nätverk inte uppfyller de tillämpliga specifikationerna, är det möjligt att AVG inte kan tillhandahålla den Personal Support du köper.
(c) Tjänsternas Omfattning.
(i) Personal Support är begränsat till de tjänster som uttryckligen beskrivs i den tillämpliga beskrivningen på www.avg.com. Läs beskrivningen noggrant, även om du har använt Personal Support tidigare, eftersom AVG förbehåller sig rätten att ändra tjänsterna och funktionerna när som helst genom att publicera en reviderad beskrivning på www.avg.com. Om AVG, under den tid de tillhandahåller Personal Support, avgör att ditt problem kräver mer hjälp än vad Personal Support kan erbjuda, gör företaget kommersiellt rimliga ansträngningar för att beskriva problemet så att du kan få lämplig hjälp.
(ii) Dessutom är Personal Support-prenumerationer utformade för att förse dig med rimligt stöd under Prenumerationsperioden för de Enheter som specificeras av de Tillämpliga Villkoren. AVG kan avsluta eller göra uppehåll i din prenumeration utan förvarning och utan ansvar att återbetala tillämpliga avgifter om enligt AVG’:s egen önskan avgör att (A) du har brutit mot det här Avtalet eller utnyttjar Personal Support genom att begära tjänster (1) utanför det som rimligen kan förväntas från någon som använder en prenumerationsbaserad plan i enlighet med de Tillämpliga Villkoren, (2) för Enheter som inte specificeras i de Tillämpliga Villkoren, eller (3) för programvara eller tjänster som du inte har korrekt licens för, eller (B) någon annan än du försöker använda din Personal Support för sitt eget syfte.
13.3.3. Dina Skyldigheter.
(a) Förberedelser. Innan du begär Personal Support, måste du (i) bekräfta att du har tillräcklig administrativ behörighet för den tillämpliga Enheten för att ge AVG tillstånd att ta bort och installera programvara, ändra Enhetsinställningar och på annat sätt konfigurera Enheterna och nätverk för att ta emot och implementera Personal Support, (ii) ladda ned eller kopiera tillämplig Programvara på din Enhet, (iii) samt kontrollera att de tillämpliga Enheterna är anslutna till Internet med en anslutning som uppfyller de tekniska specifikationerna på http://www.avg.com/technical-specifications. Du måste även skapa en fullständig säkerhetskopia av alla data på Enheten, eftersom AVG FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR OCH SKYLDIGHETER GÄLLANDE FÖRLUST; KORRUPTION ELLER ÅTERSTÄLLNING AV DATA, PROGRAM, ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR ELLER ANNAT MATERIAL OCH FUNKTIONER SOM PÅVERKAS AV DE PERSONLIGA TJÄNSTERNA, INKLUSIVE FÖRLUST ELLER KORRUPTION SOM ORSAKAS AV GROV OAKTSAMHET ELLER VÅRDSLÖSHET FRÅN AVG:S SIDA.
(b) Supportverktyg. På AVG’:s begäran auktoriserar du AVG att ladda ned och installera programvara (" “Supportverktyget”) på dina Enheter som gör det möjligt för AVG att via fjärrhantering få åtkomst till och styra din Enhet. I detta Avtal utgör Supportverktyget Programvara, vilken har en Prenumerationsperiod som upphör vid slutet av den aktuella Personal Support-sessionen. AVG använder Supportverktyget för att analysera, diagnostisera, lösa mer allvarliga problem och/eller utföra funktioner för systemoptimering och ägnar kommersiellt rimliga ansträngningar åt att ta bort Supportverktyget från dina Enheter vid sessionens slut.
(c) Lösenord. AVG rekommenderar starkt att du ändrar det lösenord du uppgav för AVG så snart Personal Support-sessionen avslutats.
13.3.4. Integritet.  Detta Avsnitt 13.3.4 ska läsas i samband med AVG:s Integritets- och Cookie-redogörelse.
(a) När du begär Personal Support, kan följande information insamlas och sändas från din PC till AVG via en Internetanslutning:
• Informationen du för in i AVG’:s online gränssnitt när du begär Personal Support;
• Den typ och version av operativsystem och webbläsare som din PC använder;
• Den maskinvara som är ansluten till din PC; och
• Den tillämpning, programvara och verktyg som du har på din PC.
(b) Under din Personal Support-session kan följande information insamlas och sändas till AVG via en säker anslutning eller från den dator på vilken Supportverktyget eller programvaran är installerad:
• Installerad maskinvara och kringutrustning;
• Installerat Operativsystem;
• Installerade program och aktiv processinformation; 
• Loggfilinformation och registreringsdata för Tillämpningen;
• Webbläsarinformation inklusive säkerhetsinställningar och temporära filinställningar;
• Systeminformation om operativsystem, minne och hårddiskutrymme, proxykonfiguration och adresslistor för Supportverktyget eller programvara;
• Datorns säkerhetsstatus (bra/ganska bra/dålig) så som den bestäms av Supportverktyget eller programvaran;
• Antalet filer som skannats, upptäckta hot och hot som åtgärdats av Supportverktyget eller programvaran;
• Den typ av hot som upptäckts;
• Antalet och typen av hot som återstår och inte åtgärdats av Supportverktyget eller programvaran; och
• Om en brandvägg är aktiv;
• Om programvara för antivirus har installerats, körs och är uppdaterad.
(c) AVG använder den insamlade informationen för att analysera, diagnostisera, försöka lösa de problem du träffat på och optimera prestandan hos AVG’s produkter. Informationen kan föras över till ett AVG-dotterbolag i USA eller andra länder som har dataskyddslagar med lägre skydd än den region du befinner dig i (inklusive EU), men AVG har vidtagit steg för att den insamlade informationen ska ha ett tillräckligt skydd om den överförs.
(d) AVG kan avslöja den insamlade informationen på begäran av en offentlig tjänsteman till följd av brottsbekämpning så som krävs eller tillåts i lag eller i samband med en subpoena eller annan rättslig process. För att skapa medvetenhet om och identifiera och förhindra hot mot internetsäkerheten, kan AVG dela viss anonym information med forskningsorganisationer och andra leverantörer av säkerhetsprogramvara. AVG kan även använda anonym statistik som baserar sig på informationen, för att spåra och publicera rapporter om trender inom säkerhetsrisker och produktförbättring.
(e) AVG kan använda tredjepartsleverantörer för att leverera delar av Personal Support eller i dess helhet. Härmed bekräftar du att sådana tredje parter har sina egna integritetsprinciper som styr användandet av deras webbplatser och/eller tjänster.

13.4.    AVG Identity Alert.  Genom att markera kryssrutan och klicka på knappen “REGISTRERA” eller liknande när du uppmanas att registrera dig för AVG Identity Alert-tjänster lämnar du “skriftliga instruktioner” till AVG och dess Dotterbolag, agenter, licensutfärdare, representanter, leverantörer, distributörer, återförsäljare och övriga samarbetspartners samt till övriga datakällor och leverantörer (gemensamt benämnda “Leverantörerna”) inklusive i förekommande fall TransUnion, TransUnion Interactive Inc., Experian, Experian Consumer Direct, och/eller Equifax och andra kreditupplysningsföretag, enligt FCRA-lagen om rättvis kreditrapportering (Fair Credit Reporting Act) i dess lydelse, som ger Leverantörerna rätt att skaffa (a) information gällande din privata kreditprofil från kreditupplysningsföretag och (b) övrig icke-kreditrelaterad information, samt utföra övervakning och skicka varningsmeddelanden gällande detta. Du ger Leverantörerna tillåtelse att skaffa och övervaka både kreditrelaterad och icke-kreditrelaterad information i samband med AVG Identity Alert Service, samt utföra övervakning och skicka varningsmeddelanden gällande din privata kreditprofil. 

13.5.    AVG Online Backup Service; Data Seeding.

Villkoren i det här Avsnittet 13.5 gäller för alla delar av AVG Online Backup, inklusive den relaterade Data Seeding-tjänsten.
13.5.1. Inloggning.  Användarnamnet och lösenordet (tillsammans " “Inloggning”") som du väljer vid registrering för AVG Online Backup låter dig, eller någon annan, ladda upp och ladda ned information och på annat sätt använda tjänsten. Du är ensam och uteslutande ansvarig för att behålla integriteten och säkerheten för din Inloggning. Du måste meddela oss omedelbart om du blir medveten om, eller bara misstänker, att en Tredje Part använder din Inloggning utan tillstånd eller om säkerheten hos ditt konto på annat sätt brutits. Oaktat sådana meddelanden är vi under inga omständigheter skyldiga eller ansvariga för förlust som kan uppstå till följd av icke-auktoriserat användande av din Inloggning (vare sig du är medveten om sådan användning eller ej). Dessutom är du ansvarig i händelse att vi (eller tredje part) ådrar oss förlust eller skada till följd av ditt konto (vare sig det auktoriserats av dig eller ej).
13.5.2. Data Seeding.  Om du använder Data Seeding-tjänsten är du ansvarig för att följa AVG’:s instruktioner vad gäller tjänsten, inklusive (i) erhålla en hårddisk, USB-enhet eller annat lämpligt medium ( “Seeding-maskinvaran”), (ii) skapa en lokal säkerhetskopia för dina data på mediet, och skicka Seeding-maskinvaran till AVG:s anläggning eller utsedda företrädare. Du betalar alla avgifter för frakt, försäkring och andra leveranskostnader till och från dessa anläggningar. Du behåller rätten till Seeding-maskinvaran och data och risken för förlust vad gäller både Seeding-maskinvaran och data som medföljer.  
13.5.3. Ditt uppförande, beteende och plikter
(a) Du försäkrar, garanterar och accepterar att du inte, direkt eller indirekt, får: (a) förfalska eller oriktigt framställa information gällande din identitet eller avsikter kopplade till AVG Online Backup; (b) lägga upp, publicera, överföra, distribuera, ladda upp eller dataseeda information eller material som (i) är olagliga, oanständiga, skändliga, av uttalat sexuell karaktär, nedsättande, smädande, hotande, diskriminerande vad gäller ras, religion eller kön, eller på annat sätt obehagligt, stötande eller skadliga; (ii) inneha ett virus, eller annan skadlig programvarukod eller programmeringsrutin, som kan påverka drift eller funktion för AVG Online Backup eller åtkomst för andra som använder AVG Online Backup; (iii) är (helt eller delvis) osann, missvisande, vilseledande, bedrägliga eller på annat sätt obehagligt, stötande eller skadligt, inklusive (men inte begränsat till) all information, dokument, kommunikation eller sändningar som utgör, bekräftar, uppmuntrar eller stöder uppdrag för alla illegala aktiviteter eller brott mot lokala, delstatliga, nationella eller tillämpliga utländska lagar, regler eller lagstiftningar, inklusive (men inte begränsat till) alla lagar som skyddar immateriella tillgångar, personliga eller integritetsrättigheter för personer eller enheter; (iv) gör intrång på patenter, upphovsrätter, varumärken, affärshemligheter eller andra patentskyddade immateriella tillgångsrättigheter för tredje part; (v) bryter mot juridiska, tillgångs-, immateriella, konfidentialitets- eller integritetsrättigheter för andra; och (vi) reklamblad, annonser, pyramidspel och annan icke begärd kommunikation, inklusive.
(b) Du får inte bryta mot eller försöka bryta mot säkerheten för AVG Online Backup, eller varje tredje parts nätverk, system, server eller konto, inklusive, utan begränsningar, ta del i någon av följande aktiviteter: (a) åtkomst till data, mappar, information, innehåll, material, servrar, konton, databaser osv.som du inte har behörighet att använda, (b) uppträda som AVG-personal (eller andra personer eller enheter) eller delta i andra former av undanflykter, (c) försöka att (i) undersöka, genomsöka eller testa sårbarheter hos ett system, en server, ett konto eller nätverk, eller (ii) bryta säkerhets-, validerings- eller autentiseringsåtgärder för något av föregående, (d) försöka påverka, störa eller inaktivera tjänster, åtkomst till eller användning av AVG Online Backup för användare, värd, server, konto eller nätverk, inklusive men inte begränsat till, genom att överbelasta, "översvämma", "bomba", utföra DoS-attacker "(denial of service)", eller "krascha", (e) förfalska TCP-/IP-paketheader eller annan del av headerinformationen i e-post eller post, (f) vidta åtgärder för att få tillgång till tjänster som du inte har rätt till, eller (g) försöka använda andra parters kontonamn eller profil utan att först ha fått tillstånd från denna part. Du är även förbjuden att försöka utföra åtgärder som syftar till att kringgå eller ändra AVG Online Backup-metoder för mätning eller fakturering för Användare. Intrång mot dessa principer och säkerheten för AVG Online Backup':s kan leda till civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar för den ansvariga.
13.5.4. Uppehåll i Tjänsten. AVG kan göra uppehåll i eller upphäva (helt eller delvis) AVG Online Backup eller din åtkomst till eller användning av AVG Online Backup när som helst oavsett anledning (eller utan anledning) utan 5 dagars’ tidigare meddelande och utan ansvar för dig eller annan Tredje Part (under förutsättning att, om AVG tillfälligt gör uppehåll i AVG Online Backup eller i din användning av tjänsten, utan orsak eller anledning, kommer du inte att debiteras för den period som du inte har tillstånd att använda AVG Online Backup, utan egen förskyllan), och om AVG upphäver AVG Online Backup eller ditt användande av tjänsten, ska AVG, enligt eget godtycke, antingen (a) återbetala dig de avgifter du betalat AVG för den kvarvarande delen av den tillämpliga Prenumerationsperioden, enligt det initiala inköpspriset för den tillämpliga Prenumerationsperioden, eller (b) bevilja en licens för en på alla väsentliga punkter liknande produkt för återstoden av Prenumerationsperioden.
13.5.5. Ansvarsfriskrivningar och Begränsningar. Utan att begränsa andra bestämmelser i detta Avtal:
(a) AVG ONLINE BACKUP TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "SÅ SOM DET ÄR TILLGÄNGLIGT" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG. UTAN ATT BEGRÄNSA FÖREGÅENDE, FRÅNSÄGER SIG AVG HÄRMED ALLA GARANTIER SOM AVG ONLINE BACKUP UPPFYLLER, DE TILLÄMPLIGA KRAVEN I SARBANES-OXLEY ACT FRÅN 2002 (MED TILLÄGG), HEALTH INSURANCE PORTABILITY AND ACCOUNTABILITY ACT (HIPAA) (MED TILLÄGG), GRAMM-LEACH-BLILEY ACT (MED TILLÄGG) ELLER ANDRA LAGAR, REGLER ELLER LAGSTIFTNINGAR. 
(b) UNDER INGEN HÄNDELSE OCH INGA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER (OCH UTAN HÄNSYN TILL PÅSTÅDD ANSVARSTEORI , VARE SIG I KONTRAKT, KRÄNKNING, STRIKT ANSVAR ELLER PÅ ANNAT SÄTT) KOMMER AVG ELLER DESS LEVERANTÖRER HÅLLAS ANSVARIGA (ÄVEN OM DE KÄNNER TILL ELLER HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR) FÖR: (1) ALL FÖRLUST AV DATA ELLER SEEDINGMASKINVARA; ELLER (2) ALL SKADA PÅ DATA ELLER SEEDINGMASKINVARA. 

13.6. CloudCare och Managed Workplace.

Villkoren i 13.6 gäller där de Tillämpliga Villkoren ger dig behörighet att använda CloudCare eller Managed Workplace för att tillhandahålla Hanterade Tjänster för Tredje Part.
13.6.1. Ytterligare Definitioner
AVG Samarbetstjänster betyder HD-Tjänster och/eller NOC-Tjänster, allt efter sammanhang.
Kund betyder en Tredje Part vilken du tillhandahåller eller önskar tillhandahålla MSP-Tjänster
HD-Tjänster avser de Helpdesk-tjänster som AVG eller dess Tredjepartsleverantör tillhandahåller dig till förmån för en eller flera Kunder, i varje enskilt fall enligt beskrivningen på AVG-Portalen, vilka AVG kan komma att ändra då och då.
MSP-Territorium betyder det geografiska område som anges i Tillämpliga Villkor.
NOC-Tjänster betyder de tjänster som AVG eller dess Tredjepartsleverantör tillhandahåller dig till förmån för en eller flera Kunder, i varje enskilt fall enligt beskrivningen på AVG-Portalen, vilka AVG kan komma att ändra då och då.
Serviceavtal betyder ett avtal mellan dig och en Kund som bland annat tydligt beskriver de Tjänster som du har samtyckt till att tillhandahålla Kunden.
13.6.2. Beviljande av licens: AVG, i enlighet med Avsnitt 2 och övriga tillägg i detta Avtal, ger dig en begränsad, icke-exklusiv, ej överföringsbar licens under Prenumerationsperioden (utan rättighet att underlicensiera) i Territoriet för att använda Programvaran för att tillhandahålla MSP-Tjänster till det antal Kundenheter som anges i de Tillämpliga Villkoren.
13.6.3. AVG-Tjänster. AVG, i enlighet med villkoren i det här Avtalet, tillhandahåller Tjänster, inklusive alla tillämpliga AVG Support och AVG-Företagstjänster, till förmån för dina Kunder  enligt omfattningen för och under respektive Prenumerationsperiod. Förutom enligt vad som uttryckligen anges i detta Avtal eller Parternas överenskommelse, levererar AVG inte Tjänster direkt till Tredje Part.
13.6.4. Dina Skyldigheter. I enlighet med villkoren i det här Avtalet kommer du att:
(a) Alltid se till att du har tillräckligt många Tillämpbara Villkor i kraft för att säkerställa att du alltid har tillräckliga Tillämpliga Villkor för att täcka Kundernas och ditt aktuella användande av emellanåt och enligt rimlig begäran från AVG’, försäkra AVG att du har uppfyllt och fortsatt uppfyller dina skyldigheter under detta Avsnitt 13.6.4(a).
(b) Begära att (i) alla Kunder (inklusive dig själv, så långt det är tillämpligt) som får Programvaran följer eller på annat sätt binder sig vid den aktuella versionen av detta Licensavtal, (ii) varje Kund som du har gått med på att tillhandahålla Tjänster för följer eller på annat sätt binder sig vid Serviceavtalet. Utan att begränsa det föregående, kan du acceptera Serviceavtalen å Kunden’:s vägnar endast i den utsträckning som Kunden uttryckligen har auktoriserat dig att göra det enligt Serviceavtalet eller på annat sätt. Serviceavtalet ska (i) innehålla tillägg som skyddar AVG’:s intressen i åtminstone samma utsträckning som Avsnitt 7, 8 och 9 i detta Avtal och, om Tjänsterna inkluderar AVG Online Backup, Avsnitt 13.5 i detta Avtal och (ii) uttryckligen auktorisera dig och AVG att reproducera, överföra, lagra och bearbeta Kunden’s data och information vad gäller Tjänsternas prestanda.
(c) Som mellan dig och AVG, vara ensam ansvarig för (i) att utföra dina skyldigheter under Serviceavtalet, (ii) se till att du och alla Kunder följer alla tillämpliga Lagar gällande övervakning av anställda och andra Tredje Parter och deras respektive Enheter, (iii) utföra de uppgifter och skyldigheter som tilldelats den av varje Beställning, och (iv) vid slutet på den tillämpliga Prenumerationsperioden, avsluta Tjänsterna och ta bort eller få Kunden att ta bort all Programvara på alla Enheter som den varit installerad på.
(d) Vid tidpunkter som ni ömsesidigt kommit överens om (i) under Perioden göra din försäljningspersonal tillgänglig för försäljningsutbildning kopplas till Programvaran och att (ii) under Perioden, (a) göra din tekniska personal tillgänglig för utbildning i fråga om installation och support av Programvaran, samt (b) göra din utbildningspersonal tillgänglig för att “utbilda utbildnings-”klasserna. Förutom om Parterna bestämmer annorlunda, ska all sådan utbildning göras på internet.
(e) Inte aktivt marknadsföra MSP-Tjänster utanför Territoriet, eller tillåta andra Tredje Parter att göra det, utan AVG’:s skriftliga tillstånd, under förutsättning att inget tillstånd behövs för att du ska kunna godkänna icke begärda beställningar från utanför Territoriet, eller för att du ska tillhandahålla Hanterade Tjänster till platser utanför Territoriet i enlighet med ditt Serviceavtal där sådana Hanterade Tjänster är sidotjänster till tillhandahållna Hanterade Tjänster. (f) Under Perioden och under tre år därefter, upprätthålla fullständiga och korrekta arkiv beträffande användandet av Programvaran. AVG eller dess representanter kan, inte mer än en gång per tolvmånadersperiod, granska din information med syfte att bekräfta att du följer detta Avtal. Alla sådana granskningar utförs under normal arbetstid på ditt kontor och ska inte inverka orimligt på dina företagsaktiviteter. Om sådana granskningar avslöjar olicensierad användning på mer än 10 % av den köpta licensen, kan AVG komma att belägga dig med avgifter för all olicensierad användning enligt en taxa på 120 % av AVG’:s då aktuella prissättning.
13.6.5. Efterlevnad av Lagar och Policyer
(a) På egen bekostnad ska du uppfylla alla Lagar som gäller, eller är härrör från, dess skyldigheter under detta Avtal, inklusive de tillämpbara Lagar som saknar begränsning och som hänför till dataintegritet och datasäkerhet.
(b) Du ska iaktta vederbörlig omsorg när du väljer dina anställda, agenter och tjänstemän och kommer att tillhandahålla lämplig utbildning för dem, samt övervaka deras aktiviteter för att säkerställa efterlevnad med detta Avtal och alla tillämpbara Lagar.
(c) Härmed godkänner du att dina ägare, chefer, tjänstemän, anställda och agenter inte har gjort eller kommer att göra eller lovat att göra pengabetalningar eller tillhandahålla något av värde, direkt eller indirekt, till en Statlig Myndighet eller offentliga tjänstemän, politiska partier, eller kandidater för politiska positioner, i syfte att erhålla eller behålla kunder eller säkra ett felaktigt övertag, eller till en annan person eller enhet om en sådan betalning skulle strida mot tillämpliga Lagar.
Hoppa till innehåll Hoppa till meny