AVG EULA | Ugovor sa Krajnjim Korisnikom
| AVG Technologies

VAŽNO: Ovaj Ugovor sa Krajnjim Korisnikom (“Ugovor”) sadrži odredbe i uslove koji uređuju pristup kompletnom Softveru i Uslugama dobijenim od kompanije AVG (svaki, “Rešenje”) i njihovo korišćenje od strane vas i bilo kog pravnog lica ili pojedinca koje predstavljate ili za čiji računar, pametni telefon ili drugi Uređaj pribavljate Rešenja (“vi”). Klikom na dugme “PRIHVATI” ili “AKTIVIRAJ” ili izborom slične opcije u vezi sa ovim Ugovorom, pristajete da se obavežete ovim odredbama i uslovima ne samo u pogledu Rešenja koje trenutno pribavljate, nego i za svako dodatno Rešenje koje kasnije dobijete direktno ili indirektno putem tog prvog Rešenja, uključujući nove i različite proizvode ili usluge, odnosno ispravke i nadogradnje prethodnog Rešenja za koje ne prihvatate zasebni ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom.  

Ako ne želite da pristanete na ove odredbe, kliknite na dugme “ODBIJAM”, “OTKAŽI” ili “NAZAD” ili izaberite bilo koju sličnu opciju pruženu uz ovaj Ugovor. Ako to uradite, nećete moći da koristite Rešenja koja pokriva ovaj Ugovor. Ako odbijete da prihvatite ovaj Ugovor ili ako niste zadovoljni Rešenjem iz bilo kog razloga, možete da ostvarite refundaciju iznosa koje ste platili za Rešenja tokom proteklih 30 dana tako što ćete pratiti uputstva ovde.

AVG može u bilo kom trenutku da dopuni ovaj Ugovor tako što će vam pružiti obaveštenje u skladu sa ovim Ugovorom, a vaš nastavak korišćenja Rešenja ili odluka da ne tražite refundaciju novca za bilo koje Rešenje bilo kada, barem 30 dana nakon obaveštenja, smatraće se vašim pristankom na dodatak ovom Ugovoru. AVG može da zahteva da prihvatite dodatak ovom Ugovoru da biste nastavili da koristite Rešenja koja ste prethodno kupili. Ako odbijete da prihvatite dodatak ovom Ugovoru, AVG može da vam ukine korišćenje navedenih Rešenja i u tom slučaju će vam refundirati novac koji ste platili za Rešenja (proporcionalno raspoređeno za preostalo vreme ili neiskorišćeni deo Perioda Pretplate).
Imajte na umu da ovaj Ugovor dolazi u dva dela. Odeljci od 1 do 11 ovog Ugovora (“Opšte Odredbe”) primenjuju se na sva Rešenja, uključujući dolenavedena. U Odeljku 13 su navedene dodatne odredbe i uslovi (“Specijalne Odredbe”) koji važe za određena Rešenja, uključujući AVG Identity Alert, AVG Do Not Track, AVG Security Toolbar i SafeGuard Toolbar, uslugu AVG Online Backup, Data Seeding, AVG Ličnu Podršku, CloudCare i Managed Workplace. Ako postoji konflikt između Opštih Odredbi i Specijalnih Odredbi, Specijalne Odredbe će preuzeti kontrolu u odnosu na Rešenje na koje se odnose te Specijalne Odredbe.

Imajte na umu da ovaj Ugovor dolazi u dva dela. Odeljci od 1. do 11. ovog Ugovora (“Opšte Odredbe”) primenjuju se na sva Rešenja, uključujući dolenavedena. U Odeljku 12 su navedene dodatne odredbe i uslovi (“Specijalne Odredbe”) koje važe za određena Rešenja, uključujući AVG Identity Alert, AVG Do Not Track, AVG Security Toolbar i SafeGuard Toolbar, uslugu AVG Online Backup, Data Seeding, AVG Ličnu Podršku, CloudCare i Managed Workplace i Mobilna Rešenja. Ako postoji konflikt između Opštih Odredbi i Specijalnih Odredbi, Specijalne Odredbe će preuzeti kontrolu u odnosu na Rešenje na koje se odnose te Specijalne Odredbe.

Ako imate bilo kakva pitanja ili brige o ovom Ugovoru ili Rešenjima na koja se odnosi, uputite ih AVG kontaktima prikazanim u Odeljku 12.16.

Takođe, imajte na umu da u ovom Ugovoru vi:

 • Potvrđujete da:​​​
  • Ako ste kompaniji AVG tokom pribavljanja Rešenja naveli e-adresu i ta e-adresa se kasnije promeni, morate da ažurirate korisnički profil da biste i dalje primali obaveštenja o produženjima Perioda Pretplate i druge važne informacije o ovom Ugovoru i Rešenjima    Ako vaše rešenje uključuje CloudCare, posetite https://www.cloudcare.avg.com/. Za druga Rešenja posetite https://myaccount.avg.com/my-account-login. Ako ste licencu kupili direktno od kompanije AVG u skladu sa potpisanim, pismenim ugovorom, ovaj zahtev se ne odnosi na vas niti na vaše klijente koji koriste MSP Usluge, ako ih imate.
  • AVG može povremeno da ažurira bilo koje Rešenje ili da Rešenje zameni drugim Rešenjem sa sličnom funkcionalnošću na način koji podleže Specijalnim Odredbama bez traženja ili dobijanja vašeg zasebnog pristanka, a vaš Uređaj ili određene funkcije Uređaja vam možda neće biti dostupne dok je Ažuriranje u toku;
  • AVG prikuplja i koristi određene informacije koje se tiču vašeg korišćenja Rešenja u skladu sa svojim Smernicama za Privatnost i
  • Neka Rešenja, uključujući ona koja obuhvataju Softver, mogu da sadrže funkciju “time out” koja automatski deaktivira Rešenje po isteku Perioda Pretplate.
 • Izjavljujete da imate 18 godina ili više, kao i da ste ovlašćeni da prihvatite ovaj Ugovor u ime svih pojedinaca i pravnih lica za koje (ili za čiji Uređaj) nabavljate Rešenja;
 • Izjavljujete i garantujete da se ne nalazite u zemlji koja podleže embargu Vlade Sjedinjenih Država ili koju je Vlada Sjedinjenih Država označila kao zemlju koja “podržava teroriste”, kao i da niste osoba kojoj nije dozvoljeno ili kojoj je na drugi način pravno zabranjeno da primi ili koristi Rešenja u okviru zakona zemlje čiji ste državljanin ili iz koje pristupate Rešenjima ili ih koristite;

OPŠTE ODREDBE

1. DEFINICIJE.

Primenljivi Uslovi, u odnosu na bilo koje Rešenje predstavljaju Period Pretplate za Rešenje, navode da li se Period Pretplate automatski produžava, broj i tip Uređaja za koje je Rešenje ovlašćeno, kao i druge slične uslove koji uređuju korišćenje tog Rešenja. Primenljivi Uslovi su navedeni (i) na stranici plaćanja porudžbine ako ste Rešenje dobili putem interneta, iz Mobile App Store prodavnice ili drugim elektronskim putem, (ii) telefonom ili u komunikaciji e-poštom kad kupujete Rešenje ili (iii) na pakovanju ako ste Rešenje dobili na CD-u ili drugom fizičkom medijumu. 

Ovlašćene namene predstavljaju (i) vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu u odnosu na Besplatna Rešenja i Beta Rešenja, a (ii) vašu ličnu upotrebu ili internu komercijalnu upotrebu u odnosu na druga Rešenja i u svakom slučaju nije za preprodaju ili drugo iskorišćavanje u korist treće strane.
AVG ptrdstavlja AVG Netherlands BV, kompaniju formiranu pod holandskim zakonima ili, u odnosu na bilo koje Rešenje, AVG Podružnicu koja vam pruža rešenje.
Beta Rešenje predstavlja bilo koje Rešenje za Procenu i bilo koje Rešenje koje je označeno ili na drugi način određeno kao probna beta verzija, bez obzira na to da li je izvršeno plaćanje.
Uređaj predstavlja bilo koji mobilni telefon, mobilni uređaj, tablet, aparat mobilne mreže ili drugi mobilni proizvod (svaki, “Mobilni Uređaj”), lični računar, uređaj povezan sa internetom ili bilo koji drugi uređaj koji podržava AVG kao što je navedeno u Primenljivim Uslovima i u Tehničkim Specifikacijama u odnosu na rešenje.
Spor je definisan u Odeljku 11.1 ovog Ugovora.
Rešenje za Procenu predstavlja Rešenje plaćeno na drugi način koje AVG pruža bez primanja naknade u svrhe isprobavanja ili procene.
Period Produženja je definisana u Odeljku 3.1 ovog Ugovora.
Besplatno Rešenje predstavlja bilo koje rešenje osim Beta Rešenja koje AVG odredi kao “besplatno” ili ga na drugi način pruži bez nadoknade.
Ispostava, u odnosu na AVG, predstavlja pravno lice koje kontroliše kompanija AVG, koje je pod njegovom kontrolom ili koje je pod zajedničkom kontrolom sa kompanijom AVG. “Kontrola,” kako se koristi u ovom odeljku, podrazumeva vlasništvo nad više od 50% akcija sa pravom glasa datog pravnog lica.
Početna Pretplata, za svako Rešenje, predstavlja period koji počinje datumom kada dobijete Rešenje i nastavlja se za rok (definisan protokom vremena, vašim korišćenjem Rešenja ili drugim parametrom) naveden u Promenljivim Uslovima.
Kontrolisane Usluge (ili MSP Usluge) podrazumevaju usluge za daljinsko nadgledanje Uređanja i upravljanje njima koje pružate klijentu, uključujući AVG Usluge koje ste prihvatili da pružate tom klijentu u skladu sa ugovorom koij sa njim imate.
Mobile App Store predstavlja prodavnicu na internetu koja trenutno ili ubuduće nudi Mobilna Rešenja, uključujući preko samog Uređaja.
Mobilno Rešenje predstavlja Rešenje koje vam je dostupno na platformi Mobilnog Uređaja, npr. Android, iOS i Windows Phone.
Informacije Koje Vas Mogu Lično Identifikovati predstavljaju informacije koje se mogu upotrebiti da jedinstveno identifikuju, kontaktiraju ili lociraju jednog pojedinca ili se mogu koristiti sa drugim resursima za jedinstveno identifikovanje jednog pojedinca uključujući, kako je primenljivo pod primenljivim zakonom, lične podatke (kako EU direktiva o zaštiti podataka 95/46/EC koristi termin).
Smernica za Privatnost predstavljaju AVG smernice za privatnost dostupne na lokaciji http://www.avg.com/privacyi povremeno ažurirane.
Usluga predstavlja Rešenje koje sadrži usluge.
Softver predstavlja rešenje koje sadrži softver, ili softver koji se pruža za podršku Usluzi, namenjen instaliranju na Uređaju i uključuje sva Ažuriranja.
Rešenje je definisano u predgovoru.
Period Pretplate, u odnosu na svako Rešenje, predstavlja Početnu pretplatu zajedno sa svim Periodima Produženja.
Tehničke Specifikacije predstavljaju tehničku dokumentaciju primenljivu na relevantni Softver, dostupnu na lokaciji http://www.avg.com/technical-specifications koja se povremeno ažurira.
Materijali Trećih Strana predstavljaju softver, usluge, veb lokacije, ponude i promocije ili proizvode koje pruža bilo koja treća strana i uređuju se Odredbama i Uslovima Trećih Strana.
Odredbe i Uslovi Trećih Strana predstavljaju bilo koje licencne ugovore, odredbe korišćenja, odredbe usluge, smernice za privatnost i druge uslove koje je uspostavila treća strana i koji uređuju pristup Materijalima Trećih Strana i njihovo korišćenje.
Ažuriranje predstavlja sadržaj ili kôd koji AVG primenjuje kako bi ažurirao Rešenje uključujući, bez ograničenja, nova izdanja ili verzije Softvera, ažurirane potpise malvera, definicije špijunskog softvera, pravila odbrane od bezvredne pošte, definicije virusa, crne ili bele liste URL adresa, pravila zaštitnog zida, podatke o otkrivanju upada, liste autorizovanih veb stranica i podatke o ranjivosti; ili bilo koje drugo ažuriranje koje s vremena na vreme pruža AVG u vezi sa Rešenjem.
Vlada Sjedinjenih Država predstavlja saveznu vladu Sjedinjenih Američkih Država.


2. DODELA LICENCE; OPŠTE.

2.1 Dodela Licence. AVG vam, pod odredbama i uslovima ovog Ugovora, ovim daje neisključivu i neprenosivu licencu za korišćenje svakog Rešenja koje kupite ili na drugi način legalno pribavite, u oba slučaja tokom primenljivog Perioda Pretplate u Ovlašćene Namene u skladu sa Primenljivim Uslovima i, ako je primenljivo, Tehničkim Specifikacijama. Period Pretplate za Besplatna Rešenja traje neprekidno, bez potrebe za produžavanjima, sve dok ga vi ili AVG ne ukinete u skladu sa ovim Ugovorom.

2.2 Ograničenja.

2.2.1. Opšte Vi nećete vršiti, niti trećim stranama dozvoliti da vrši sledeće radnje: (i) korišćenje bilo kog ključa licence, kombinacije korisničkog imena/lozinke ili koda ili broja drugog ovlašćenje dobijenog od kompanije AVG u vezi sa bilo kojim Rešenjem na više Uređaja od onog broja koji je naveden u Primenljivim Uslovima, (ii) otkrivanje bilo kog ključa licence, kombinacije korisničkog imena/lozinke ili koda ili broja drugog ovlašćenja bilo kom trećem licu koje nije AVG ili određeni predstavnik kompanije AVG, (iii) osim ako zakon izričito ne dozvoljava, (A) obrnuti inženjering, rastavljanje, dekompilaciju, prevođenje, rekonstruisanje, transformaciju ili izdvajanje bilo kog Rešenja ili dela Rešenja (uključujući bez ograničenja sve povezane potpise malvera i rutine za otkrivanje malvera) ili (B) promenu, izmenu ili bilo koju drugu izmenu bilo kog Rešenja (uključujući bez ograničenja sve povezane potpise malvera i rutine za otkrivanje malvera), (iv) objavljivanje, preprodaju, distribuciju, emitovanje, prenos, komuniciranje, prenošenje, zalaganje, iznajmljivanje, deljenje ili podlicenciranje bilo kog Rešenja, (v) dodelu pristupa ili korišćenja bilo kog Rešenja na uslužnom birou, deljenju vremena, usluzi pretplate ili dobavljaču usluge aplikacije ili pod sličnim uslovima trećoj strani, (vi) testiranje ili merenje performansi ili otkrivanje ili objavljivanje rezultata testiranja ili merenja performansi za bilo koje AVG Rešenje bez prethodnog pisanog pristanka kompanije AVG (koje možete zahtevati na lokacijihttp://www.avg.com/benchmarking), (vii) poništavanje ili preskakanje, pokušaj poništavanja ili preskakanja, ili davanje ovlašćenja ili pružanje pomoći trećoj strani u nastojanjima da se ponište ili preskoče kontrole prilikom instalacije ili korišćenja kopija bilo kog Rešenja.
2.2.2 Softver. Pored ograničenja određenih u Odeljku 2.2.1, nećete (i) kopirati Softver u bilo koju svrhu osim, kako je razumno neophodno za korišćenje kao što je razmotreno ovim Ugovorom, a da biste sačuvali 1 deinstaliranu/vanmrežnu kopiju u svrhe oporavka od katastrofe; (ii) instalirati Softver ni na jednom operativnom sistemu koji ne podržava AVG kao što se vidi iz Tehničkih Specifikacija ili (iii) ukloniti bilo koje autorsko pravo, žig ili druga obaveštenja o vlasništvu iz Softvera.
2.2.3 Prava Administratora. Određena Rešenja dodeljuju vama ili drugom korisniku administrativne privilegije koje, između ostalog, administratoru mogu da dozvole da nadgleda druge Uređaje i/ili status Rešenja primenjenih na drugim Uređajima, uključujući, npr. status pretplate, obaveštenja i poruke Rešenja. Vi izjavljujete i garantujete da ćete koristiti administratorske privilegije samo za Uređaje i Rešenja za koja ste ovlašćeni i ni u koje druge svrhe. Takođe izjavljujete i garantujete da imate ovlašćenje da prihvatite ovaj Ugovor u ime vlasnika i korisnika tih administriranih Uređaja i ovim prihvatate ovaj Ugovor u njihovo ime.
2.24 Upozorenje. AKO KORISTITE BILO KOJE REŠENJE U SVRHE ILI NA NAČIN KOJI NIJE OVLAŠĆEN OVIM UGOVOROM, ČINITE MATERIJALNO KRŠENJE OVOG UGOVORA I MOŽETE PREKRŠITI PRIMENLJIVE ZAKONE O INTELEKTUALNOJ SVOJINI, A SVE GARANCIJE KOJE JE ZA REŠENJE PRUŽIO AVG UKIDAJU SE NEPOSREDNO POSLE VAŠEG KRŠENJA.

2.3 Naknade Treće Strane. Može doći do naplate pristupa ili podataka ili naplate korišćenja od strane trećih lica (kao što je dobavljač interneta ili nosilac mobilnog uređaja) u vezi sa korišćenjem Rešenja. Na primer, do takvih troškova može doći ako koristite Rešenje i ono preuzme Ažuriranja uključujući definicije malvera. Vi ste odgovorni za sve takve troškove.

2.4 Ažuriranja. AVG, povremeno tokom Perioda Pretplate i bez vaše posebne dozvole ili pristanka, može da primeni Ažuriranja za bilo koje Rešenje, a vi možda nećete moći da koristite primenljivo Rešenje ili Uređaj (ili određene funkcije Uređaja) dok se Ažuriranje potpuno ne instalira. Ažuriranja će se smatrati delom Rešenja u sve svrhe u okviru ovog Ugovora. Ažuriranja mogu da uključuju dodatke i uklanjanja određene funkcionalnosti koju nudi Rešenje ili se ona može u potpunosti zameniti, a sadržaj i funkcionalnost takvih ažuriranja su po sopstvenom nahođenju kompanije AVG. AVG ili vaš Uređaj vam mogu ponuditi opciju da odbijete ili odložite Ažuriranja, ali morate da preuzmete i dozvolite instalaciju svih dostupnih Ažuriranja kako biste dobili maksimalne pogodnosti od Rešenja. AVG može prestati da pruža podršku za Rešenje dok ne prihvatite i instalirate sva Ažuriranja. AVG će odrediti kada i da li su Ažuriranja prikladna i nema obavezu da vam pruži nikakva Ažuriranja. AVG po sopstvenom nahođenju može prestati da pruža Ažuriranja za bilo koju verziju Rešenja osim najnovije ili Ažuriranja koja podržavaju korišćenje Rešenja u vezi sa drugim verzijama operativnih sistema, programa za e-poštu, pregledača i drugog softvera sa kojim je Rešenje dizajnirano da radi.

2.5 Suprotstavljena Funkcionalnost i Deinstalacija. Određeni Softver tokom instalacije može da onemogući postojeću funkcionalnost, kao što je zaštitni zid, i da je zameni funkcionalnošću koju pruža Rešenje. Ako deinstalirate Rešenje, možda ćete biti upitani da aktivirate drugi softver. AVG izričito preporučuje da aktivirate drugi takav softver kada budete upitani nakon deinstalacije Rešenja. Neke aplikacije treće strane možda neće dozvoliti da se Rešenje ispravno instalira ili pokrene. Ako odaberete da ignorišete upozorenja pružena tokom instalacije Rešenja, takva Rešenja možda neće ispravno funkcionisati i bez obzira na sve što je suprotno ovom Ugovoru, AVG se odriče svih garancija i odgovornosti u odnosu na takva Rešenja. Pored toga, AVG ne podržava aplikacije treće strane koje pružaju funkciju deinstalacije naših Rešenja jer mogu dovesti do daljih problema za krajnjeg korisnika. Ako odaberete da koristite takve programe treće strane za deinstalaciju, bez obzira na sve što je suprotno ovom Ugovoru, AVG se odriče svih garancija i odgovornosti u odnosu na takva Rešenja.

2.6 Korisnički komentari. Kompanija AVG ceni vaše komentare u vezi sa Rešenjima, uključujući obaveštenja o tome da ste iskusili kvar, grešku ili neki drugi problem u radu, kao i predloge dodatnih ili različitih osobina i funkcija. Pošaljite nam svoje komentare i predloge preko veb obrasca na lokaciji http://www.avg.com/feedback-entry. AVG ne prihvata obavezu da odgovori ili reaguje na bilo koji takav komentar ili predlog i poziv na komentarisanje ne čini priznavanje odgovornosti ili kvar proizvoda Rešenja, ali vi kompaniji AVG prepuštate vremenski neograničeno, neopozivo, prenosivo, podlicencirano, u potpunosti plaćeno, oslobođeno honorara, u čitavom svetu važeće pravo i licencu u okviru prava vaše intelektualne svojine (ako postoje) da koristi, kopira, snima, distribuira, ponovo kreira, otkrije, proda, preproda, podlicencira (kroz više nivoa), izmeni, prikaže, javno izvede, prenese, objavi, emituje, prevede, načini izvedena dela ili na drugi način iskoristi na bilo koji mogući način vaše komentare i predloge u bilo kom Rešenju i drugim proizvodima i uslugama.
 

2.7 Korisnički Sadržaj. Određena Rešenja mogu da vam omoguće da objavite ili sa drugima delite sadržaj koji ste generisali ili dobili iz drugih izvora (“Korisnički Sadržaj). Vi zadržavate bilo koja i sva prava na intelektualnu svojinu koja već imate pod promenljivim zakonom nad Korisničkim Sadržajem koji objavljujete ili delite pomoću Rešenja, koja podležu pravima, licencama i drugim odredbama ovog Ugovora, uključujući sva osnovna prava drugih osoba nad Korisničkim Sadržajem koji možete da koristite ili izmenite. Vi kompaniji AVG dajete neekskluzivno, nesputano, bezuslovno, neograničeno, međunarodno, neopozivo, vremenski neograničeno i besplatno pravo i licencu da koristi, kopira, snima, distribuira, reprodukuje, otkriva, prodaje, preprodaje, podlicencira (kroz više nivoa), menja, prikazuje, javno izvodi, prenosi, objavljuje, emituje, prevede, pravi izvedena dela i inače na bilo koji mogući način iskoristi ceo ili neki deo Korisničkog Sadržaja (kao i njegova izvedena dela) koji objavite ili delite pomoću Rešenja, isključivo da bi vam pružila Rešenja na osnovu ovog Ugovora. Svaki put kada objavite ili delite Korisnički Sadržaj, izjavljujete i garantujete da ste barem punoletni u zemlji u kojoj živite i da ste roditelj ili staratelj ili da imate sve odgovarajuće pristanke od roditelja ili staratelja bilo kog maloletnika koji je opisan u Korisničkom Sadržaju koji objavite ili delite, ili koji mu je doprineo, i da u vezi sa tim Korisničkim Sadržajem važi sledeće: a) vi ste jedini autor i vlasnik intelektualne svojine i drugih prava na Korisnički Sadržaj ili da imate zakonito pravo da objavljujete i delite Korisnički Sadržaj i date kompaniji AVG pravo da ga koristi kao što je opisano u ovom Odeljku, sve bez ikakve obaveze kompanije AVG da dobije pristanak bilo koje treće strane i bez kreiranja bilo kakve obaveze ili odgovornosti kompanije AVG; b) Korisnički Sadržaj je ispravan; c) Korisnički Sadržaj ne krši i neće prekršiti pravo na intelektualnu svojinu ili drugo pravo bilo koje treće strane u odnosu na dozvoljene upotrebe i iskorišćavanja koje je kompanija AVG utvrdila u ovom Ugovoru; i (d) Korisnički Sadržaj ne krši ovaj Ugovor niti izaziva povredu ili štetu bilo kojoj osobi.  

​​

3. PRODUŽAVANJA PRETPLATE, PREKID.

Ako ste licencu kupili direktno od kompanije AVG u skladu sa zasebnim, pismenim ugovorom ili od AVG poslovnog partnera kome direktno plaćate za Rešenje, ovaj zahtev i uslovi refundacije koji su utvrđeni u ovom Ugovoru možda se ne odnose na vas. Informacije o periodima, obnavljanjima i refundacijama pretplate potražite u pismenom ugovoru.
 

3.1.    Produženja Pretplate.  Po završetku Perioda Pretplate, pretplata može da se produži na uzastopne vremenske periode (svaki, “Period Produženja”) u skladu sa ovim Odeljkom 3.1. Ako se Period Pretplate, pod Primenljivim Uslovima za dato Rešenje, automatski produži za dodatnih mesec dana, godinu dana ili za sličan uzastopni period, AVG može da vam pruži obaveštenje koje uključuje uputstva o tome kako da otkažete pretplatu na kraju trenutnog Perioda Pretplate. Pretplatu možete da otkažete na kraju Perioda Pretplate tako što ćete pratiti uputstva iz obaveštenja. Pretplatu možete da otkažete u bilo kom trenutku tokom Perioda Pretplate i ako posetite https://myaccount.avg.com/my-account-login. Otkazivanje pretplate će nadalje zaustaviti periodične naknade, ali neće retroaktivno refundirati aktuelne uplate, a vi ćete zadržati pristup svojim plaćenim Rešenjima do kraja tada aktuelnog Perioda Pretplate. Ako ne otkažete pretplatu, AVG će vam zadužiti kreditnu ili debitnu karticu u razumnom vremenu pre kraja tada aktuelnog Perioda Pretplate za tada aktuelnu naknadu za produženje (koja može da bude viša od cene koju ste prvo platili), nakon čega će vam, po prijemu uplate, produžiti Period Pretplate za primenljivi Period Produženja.

3.2.    Refundacije.

3.2.1. Za Mobilna Rešenja.  Najbrži način da dobijete refundaciju za Mobilno Rešenje je da pratite proces koji je uspostavila Mobile App Store prodavnica od koje ste kupili Rešenje. Ako Mobile App Store ne uvaži vaš zahtev za refundacijom, a nije prošlo 30 dana od vaše prvobitne kupovine, možda ćete moći da vratite Mobilno Rešenje za refundaciju svih plaćenih iznosa (osim onih za kupovine ili pretplate u okviru aplikacije) prateći uputstva na lokaciji http://www.avg.com/billing.

3.2.2. Druga Rešenja.  Određena druga Rešenja možda ispunjavaju uslove za vraćanje i refundaciju. Pogledajte lokaciju http://www.avg.com/billing.

3.3. Informacije o plaćanju.  U pokušaju da obezbedi neometano korišćenje Rešenja, AVG može učestvovati u periodičnim programima naplate ili ažuriranim uslugama naloga. Ako se Period pretplate automatski produži, a AVG ne može da vam naplati sa kreditne kartice ili debitne kartice koju ima arhiviranu za vas, AVG po svojim opcijama može da dobije ažurirani broj kartice, datum isteka ili druge ažurirane informacije o plaćanju od vaše banke ili iz drugog izvora ili vam izdavač kartice može automatski naplatiti bez obaveštavanja kompanije AVG ili vas. Ako želite da koristite PayPal da biste kupili pretplatu, morate da otvorite račun kod kompanije PayPal i da poštujete uslove korišćenja usluge PayPal, koje možete da nađete ovde.

3.4. Prekid Ugovora. Kompanija AVG, osim što takva prava može imati u skladu sa zakonskim i pravosudnim sistemom ili drugačijim, može da ukine vašu licencu za bilo koja Rešenja, kao i za sva Rešenja bez odgovornosti (i) uz obaveštenje pet (5) dana unapred, pod uslovom da vam kompanija AVG, prema sopstvenoj odluci, za plaćena Rešenja ili (a) refundira naknade za licenciranje koje ste kompaniji AVG platili za aktuelni deo važećeg Perioda Pretplate, srazmerno sa važećim Periodom Pretplate ili (b) vam dodeli licencu za suštinski sličan proizvod za preostali deo Perioda Pretplate ili (ii) s razlogom u bilo kom trenutku bez ikakvog obaveštenja. Radi izbegavanja sumnje, za Besplatna Rešenja i Beta Rešenja, AVG neće imati daljih obaveza prema vama osim pružanja obaveštenja o ukidanju u skladu sa ovim Odeljkom pet (5) dana unapred i neće imati obavezu da pruži obaveštenje u slučaju ukidanja ako prekršite ovaj Ugovor.

3.5. Stupanje na snagu. Po isteku primenljivog Perioda Pretplate za bilo koje relevantno Rešenje ili po ukidanju Perioda Pretplate za bilo koje relevantno Rešenje ili prekidanju ovog Ugovora, prestaćete da koristite relevantna Rešenja, AVG može da prestane da vam pruža Ažuriranja, a relevantno Rešenje može prestati da funkcioniše. Odeljci 1, 2.6.2,7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 važe i nakon isteka ili prekida ovog Ugovora.

​​

4. SPECIJALNE ODREDBE ZA MOBILNE APLIKACIJE.

4.1. Opšte.  

4.1.1. Kupovina rešenja u Mobile App Store prodavnici  Svaka Mobile App Store prodavnica objavljuje odredbe pod kojima vam prodaje Rešenja, uključujući odredbe pod kojima Mobile App Store prodavnica može (ili ne može) da prihvati povraćaje ili da odobri refundaciju kupovne cene koju ste platili. Treba da pažljivo pregledate te odredbe pre kupovine.
4.1.2. Korišćenje Rešenja  U isto vreme, ovaj Ugovor, a ne standardna licenca sa krajnjim korisnikom ili druge odredbe koje su vam stavljene na raspolaganje u Mobile App Store prodavnici, upravljaju korišćenjem svih Rešenja. Svaka Mobile App Store prodavnica ipak zahteva da preduzeće AVG napravi određena otkrivanja i odricanja odgovornosti, a sva su pružena u ostatku Odeljka 4.

4.2. Rešenja preuzeta iz Google Play Store prodavnice.  Google Play Store predstavlja Mobile App Store prodavnicu dostupnu putem Uređaja i na lokaciji http://play.google.com (“Google Play Store”). Radi izbegavanja sumnje, licenca dodeljena u Odeljku 2.1 Ugovora zamenjuje bilo koja prava na korišćenje Rešenja koja bi u suprotnom bila dodeljena podrazumevanim odredbama za aplikacije preuzete iz prodavnice Google Play Store.

4.3. Rešenja preuzeta iz Apple App Store prodavnice.  Sledeće dodatne odredbe primenjuju se za Rešenja dobijena putem iTunes App Store prodavnice (https://itunes.apple.com/us/genre/ios/id36?mt=8) i Mac App Store prodavnice (https://itunes.apple.com/us/genre/mac/id39?mt=12) (svaka, “Apple App Store”):

4.3.1. Licence dodeljene u Odeljku 2.1 ograničene su na neprenosive licence za korišćenje Rešenja na bilo kom iPhone, iPod Touch ili drugom Uređaju kompanije Apple koji posedujete ili kontrolišete i kao što je dozvoljeno u Pravilima Upotrebe navedenim u Uslovima korišćenja Apple App Store prodavnice, dostupnim na mreži, na adresi http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html ili putem takvih lokacija i drugih načina koje vam je omogućila kompanija Apple.
4.3.2. AVG i vi pristajete na i slažete se sa sledećim stavkama:

(a)    Ovaj Ugovor je zaključen samo između strana, a ne sa kompanijom Apple. Za Rešenja i njihov sadržaj odgovorna je samo kompanija AVG, a ne Apple
(b)    Apple nema nikakvu obavezu da pruži usluge održavanja i podrške u odnosu na Rešenje.
(c)    Ako rešenje ne ispunjava bilo koju primenljivu garanciju, možete da obavestite kompaniju Apple, a kompanija Apple će vam refundirati kupovnu cenu Rešenja. U najvećoj meri koju dozvoljava primenljivi zakon, kompanija Apple neće imati nikakvih drugih garantnih obaveza u odnosu na Rešenje, a pri tom će, između vas, kompanije AVG i kompanije Apple, bilo koja druga potraživanja, gubici, odgovornosti, štete, troškovi ili izdaci proistekli iz bilo kog neuspeha da se ispuni bilo koja garancija, biti odgovornost samo kompanije AVG.
(d)    Kompanija AVG, a ne Apple, odgovorna je za rešavanje svih potraživanja vas ili treće strane koja se odnose na Rešenje ili vaše posedovanje i/ili korišćenje tog Rešenja, uključujući, bez ograničenja: (i) potraživanja odgovornosti za proizvod; (ii) sve tvrdnje da Rešenje ne ispunjava primenljive pravne ili propisane zahteve; i (iii) potraživanja proistekla iz zakona za zaštitu potrošača ili sličnih zakona.
(e)    U slučaju tvrdnje bilo kog treće strane da Rešenje ili vaše posedovanje i korišćenje Rešenja krši prava na intelektualnu svojinu te treće strane, kompanija AVG, a ne Apple, biće jedina odgovorna za istragu, odbranu, nagodbu i odbacivanje svih takvih tvrdnji o kršenju prava na intelektualnu svojinu.
(f)    Kompanija Apple i njene podružnice su treće strane koja su korisnici ovog Ugovora i, kada prihvatite odredbe i uslove ovog Ugovora, kompanija Apple će imati pravo (i smatraće se da je prihvatila to pravo) da primeni ovaj Ugovor protiv vas kao treća strana.

4.4. Rešenja Preuzeta iz Windows Phone Store Prodavnice.

4.4.1.Imate dozvolu da preuzmete i pokrenete Rešenje na najviše pet (5) Windows phone uređaja povezanih sa vašim Microsoft nalogom bez plaćanja dodatnih naknada.
4.4.2. Ni korporacija Microsoft, ni proizvođač vašeg Uređaja nemaju nikakvu odgovornost ili obavezu prema vama u odnosu na Rešenje.
4.4.3. Rešenje može da se poveže sa bežičnim uslugama zasnovanim na internetu. Vaše korišćenje Rešenja podrazumeva vaš pristanak na prenos standardnih informacija o Uređaju (uključujući, bez ograničenja, tehničke informacije o Uređaju, sistemu i softveru aplikacija i periferija) za bežične usluge zasnovane na internetu. Ako se pruže druge odredbe u vezi sa vašim korišćenjem usluga, primenjuju se i te odredbe.
4.4.4. Ne smete da koristite nijednu uslugu zasnovanu na internetu ni na koji način koji bi mogao da joj nanese štetu ili naškodi bilo čijoj upotrebi usluge ili bežične mreže. Ne smete da koristite uslugu da biste pokušali da dobijete neovlašćeni pristup bilo kojoj usluzi, podacima, nalogu ili mreži na bilo koji način.
4.4.5. Bez Izričite Garancije.  GARANCIJE PRUŽENE U ODELJKU 7.1 NEĆE SE PRIMENJIVATI NA MOBILNA REŠENJA POKRENUTA NA WINDOWS PHONE UREĐAJU. ODRICANJE ODGOVORNOSTI U ODELJKU 7.3 BIĆE IZMENJENO BRISANJEM “OSIM KAO ŠTO JE IZRIČITO NAVEDENO U ODELJKU 7.1 OVOG UGOVORA,”.

4.5. Rešenja Preuzeta iz Amazon Appstore Prodavnice. Kompanija Amazon može da odredi neke korisničke odredbe o korišćenju za Amazon Appstore prodavnicu kao “Podrazumevane EULA Odredbe.” Te Podrazumevane EULA Odredbe primenjivaće se na korišćenje Rešenja koje kupite u Amazon Appstore prodavnici. U Podrazumevanim EULA Odredbama biće navedeno, između ostalog, da je kompanija AVG izdavač licence Rešenja i da kompanija Amazon nije stranka u ovom Ugovoru Ako postoje bilo kakve neusaglašenosti između Podrazumevanih EULA Odredbi i ovog Ugovora, onda će u okvirima te neusaglašenosti Podrazumevane EULA Odredbe preuzeti kontrolu. Kompanija Amazon nema nikakvu odgovornost ili obavezu u vezi sa usaglašenošću ili neusaglašenošću između kompanije AVG ili vas sa Podrazumevanim EULA Odredbama.

 

5. MATERIJALI TREĆIH STRANA; ODREDBE I USLOVI TREĆIH STRANA.

AVG, direktno ili putem Rešenja, može da pruži veze do Materijala Trećih Strana ili da ih ponudi. Sve Materijale Trećih Strana kontrolišu treće strane i većina ih podleže Odredbama i Uslovima Trećih Strana. Pažljivo pročitajte ove uslove pre nego što ih prihvatite. Kompanija AVG nije odgovorna za sadržaj ili performanse takvih Materijala Trećih Strana, ne garantuje niti odobrava takve Materijale Trećih Strana, odnosno ne preuzima niti ima bilo kakvu obavezu prema vama ili bilo kojoj trećoj strani u odnosu na takve Materijale Trećih Strana. Ako pristupate takvim Materijalima trećih lica, preuzimate ih ili koristite, to radite na svoj rizik.
 

6. VLASNIŠTVO.

6.1 Kompanija AVG zadržava sva prava koja se tiču Rešenja koja vam nisu izričito data ovim Ugovorom. Sva autorska prava, žigovi i svaki drugi oblik prava nad intelektualnom svojinom koja se tiču Rešenja (uključujući, bez ograničenja potpise malvera i ostale datoteke podataka, slike koje se pojavljuju u Rešenju i na ekranu, kao i sva dokumentacija u vezi sa Rešenjem) u vlasništvu su kompanije AVG ili njenih izdavača licenci i pod zaštitom zakona Sjedinjenih Država i ostalih inostranih zakona o autorskim pravima, međunarodnih ugovora i ostalih važećih zakona. Svaka kopija Rešenja koju smete da kreirate u skladu sa ovim Ugovorom mora u celini da sadrži obaveštenje o autorskim pravima i druga obaveštenja koja sadrži originalna kopija Rešenja.

6.2 Sva trgovačka imena, žigovi, oznake usluga, logotipi, imena domena ili druge izrazite karakteristike brenda koji se koriste sa, u ili u vezi sa proizvodima ili uslugama trećih strana, uključujući Materijale Trećih Strana, dostupnim u ili putem Rešenja predstavljaju vlasništvo dobavljača trećih strana ili odgovarajućih izdavača licenci. 

 

7. GARANCIJE.

7.1 Opšte. Osim kako je navedeno u Odeljku 7.2, AVG izjavljuje u odnosu na svako Rešenje, da, po isporuci Rešenja i za period od trideset (30) dana posle toga (i) medij (ako postoji) na kom je isporučeno Rešenje neće imati materijalnih oštećenja i (ii) shodno Odeljku 7.3, Rešenje će odgovarati opisu, ako on postoji, datom u Primenljivim Uslovima i/ili Tehničkim Specifikacijama. Gorepomenuta garancija važi samo za Rešenje kakvo je originalno isporučeno i ne važi na Ažuriranja ili kvarove izazvane kombinovanjem, rukovanjem ili korišćenjem Rešenja sa softverom, hardverom ili drugim materijalima koje nije pružila kompanija AVG ili na Uređajima, hardveru ili drugim materijalima koji nisu u skladu sa AVG zahtevima postavljenim u Tehničkim Specifikacijama. Vama jedino i isključivo dostupan pravni lek u slučaju kršenja garancije u ovom Odeljku 7.1 jeste zamena neispravnog medijuma ili Rešenja ili, prema odluci kompanije AVG, vraćanje Rešenja uz punu refundaciju. Da biste koristili prava koja imate na osnovu Odeljka 7,1, morate deinstalirati i uništiti sve kopije Rešenja koje ste možda napravili (uključujući sve arhivirane kopije) i pratiti uputstva na adresi http://www.avg.com/billing.

7.2 BESPLATNA REŠENJA I BETA REŠENJA. ODREDBE IZ OVDENAVEDENOG ODELJKA 7.2 VAŽE UMESTO ODREDABA IZ ODELJKA 7.1 U POGLEDU BESPLATNIH REŠENJA I BETA REŠENJA. SVA AVG BESPLATNA REŠENJA I BETA REŠENJA OBEZBEĐENA SU PO PRINCIPU “KAO ŠTO JESTE”, “SA SVIM NEDOSTACIMA” I “KAO ŠTO JE RASPOLOŽIVO”, BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE I BEZ PODRŠKE ILI DRUGIH USLUGA KOMPANIJE AVG.

7.3 Odricanje Odgovornosti.  OSIM KAKO JE IZRIČITO NAVEDENO U ODELJKU 7.1 OVOG UGOVORA, AVG PRUŽA SVAKO REŠENJE PO PRINCIPU “KAO ŠTO JESTE”, “SA SVIM NEDOSTACIMA” I “KAO ŠTO JE RASPOLOŽIVO” I AVG I NJENE ISPOSTAVE, AGENTI, IZDAVAČI LICENCI, PREDSTAVNICI, DOBAVLJAČI, DISTRIBUTERI, PREPRODAVCI, BEŽIČNI OPERATERI PUTEM ČIJIH MREŽA SE PRUŽA REŠENJE ILI DRUGI POSLOVNI PARTNERI I SVE NJIHOVE ODGOVARAJUĆE ISPOSTAVE, PREDSTAVNICI, PRODAVCI, AGENTI I DOBAVLJAČI NE PRUŽAJU NIKAKVE GARANCIJE NITI TVRDNJE U VEZI SA REŠENJIMA, MEDIJIMA ILI BILO ČIM DRUGIM SADRŽANIM U OVOM UGOVORU, BILO DA SU IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE I BILO DA IH JE DAO NEKI IZDAVAČ LICENCE TREĆE STRANE, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, PODRAZUMEVANU GARANCIJU ILI USLOV O POGODNOSTI ZA PRODAJU, PODRAZUMEVANU GARANCIJU ILI USLOV O PODESNOSTI ZA NEKU ODREĐENU NAMENU I PODRAZUMEVANU GARANCIJU ILI USLOV O NEKRŠENJU. AVG NE GARANTUJE DA ĆE REŠENJA FUNKCIONISATI BEZ PREKIDA ILI GREŠAKA, DA ĆE REŠENJA ISPRAVNO FUNKCIONISATI NA BILO KOM UREĐAJU ILI SA BILO KOJOM ODREĐENOM KONFIGURACIJOM HARDVERA I/ILI SOFTVERA ILI DA ĆE REŠENJA PRUŽITI POTPUNU ZAŠTITU ZA INTEGRITET ODABRANIH PODATAKA, INFORMACIJA ILI SADRŽAJA KOJI SE ČUVAJU ILI PRENOSE PREKO INTERNETA.
U nekim pravosudnim sistemima nije dozvoljeno ograničavanje garancije pa se pomenuta ograničenja možda ne odnose na vas. Možete imati i druga prava koja se razlikuju u različitim državama.

7.4 Opasna Okruženja. Rešenja nisu dizajnirana niti licencirana za upotrebu u opasnim okruženjima, uključujući, bez ograničenja, upotrebu u nuklearnim ustanovama, sistemima za avio-navigaciju, avionskim komunikacionim sistemima, kontroli leta, sistemima za održavanje životnih funkcija ili oružju, niti u bilo kom drugom okruženju u kojem može doći do telesnih povreda ili smrti u slučaju greške Rešenja ili nemogućnosti njegove upotrebe. Ne ograničavajući odredbe iz Odeljaka 7.2. i 7.3. ovog Ugovora, kompanija AVG i njeni izdavači licenci ovim putem odriču bilo kakvu izričitu ili podrazumevanu garanciju o pogodnosti u takve svrhe korišćenja.

 

8. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI.

U NAJVEĆOJ MERI U KOJOJ TO VAŽEĆI ZAKON DOZVOLJAVA, KOMPANIJA AVG ILI NJENE ISPOSTAVE, AGENTI, IZDAVAČI LICENCI, PREDSTAVNICI, DOBAVLJAČI, DISTRIBUTERI, PREPRODAVCI, BEŽIČNI OPERATERI PUTEM ČIJE MREŽE SE PRUŽA REŠENJE ILI DRUGI POSLOVNI PARTNERI NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI VAMA NITI BILO KOJOJ TREĆOJ STRANI ZA BILO KAKVU INDIREKTNU, POSLEDIČNU, SLUČAJNU, KAZNENU ILI POSEBNU ŠTETU, BEZ OBZIRA NA UZROK ILI TEORIJU ODGOVORNOSTI ILI BILO KOJU ŠTETU (DIREKTNU ILI INDIREKTNU) NASTALU GUBITKOM ZARADE ILI PRIHODA U POSLOVANJU, GUBITKOM PRIVATNOSTI, PRESTANKOM KORIŠĆENJA BILO KOG UREĐAJA ILI REŠENJA UKLJUČUJUĆI OVO REŠENJE, TROŠKOVIMA DOBAVLJANJA ZAMENA ILI DOBARA ZA ZAMENU I USLUGA, PREKIDOM POSLOVANJA, GUBITKOM POSLOVNIH PODATAKA ILI DRUGIM NOVČANIM GUBITKOM NASTALIM NA OSNOVU OVOG UGOVORA ILI REŠENJA KOJE SE PRUŽA NA OSNOVU UGOVORA, ČAK I AKO JE KOMPANIJA AVG BILA UPOZORENA NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE. AVG NEĆE BITI ODGOVORAN ZA NEOVLAŠĆEN PRISTUP, KAO NI ZA OŠTEĆENJE, BRISANJE, KRAĐU, UNIŠTENJE, IZMENU, NENAMERNO OTKRIVANJE ILI GUBITAK PODATAKA, INFORMACIJA ILI SADRŽAJA KOJI SE PRENOSE, PRIMAJU ILI ČUVAJU POMOĆU REŠENJA ILI U VEZI SA NJIM, BEZ OBZIRA NA UZROK. ODGOVORNOST KOMPANIJE AVG U VEZI SA BILO KOJIM REŠENJEM NI U KOM SLUČAJU NEĆE PREVAZILAZITI MANJI OD SLEDEĆIH IZNOSA: (I) NAKNADE KOJU STE PLATILI ILI KOJU JE POTREBNO DA PLATITE ZA TO REŠENJE I (II) MALOPRODAJNE CENE KOJU JE AVG PREPORUČIO ZA REŠENJE, POČEV OD DATUMA KAD STE GA PRIMILI ILI 5,00 USD U SLUČAJU BESPLATNOG REŠENJA ILI BETA REŠENJA. NAVEDENO OGRANIČENJE SE PRIMENJUJE BEZ OBZIRA NA NEISPUNJENJE OSNOVNE SVRHE OGRANIČENOG PRAVNOG LEKA.
 

9. OBEŠTEĆENJE.

VI ĆETE OBEŠTETITI, ZAŠTITITI I OSLOBODITI KRIVICE KOMPANIJU AVG, NJENE ISPOSTAVE, AGENTE, IZDAVAČE LICENCI, PREDSTAVNIKE, DOBAVLJAČE, DISTRIBUTERE, PREPRODAVCE I DRUGE POSLOVNE PARTNERE I NJIHOVE ODGOVARAJUĆE DIREKTORE, SLUŽBENIKE, ZAPOSLENE I PREDSTAVNIKE U SLUČAJU SVIH GUBITAKA, TROŠKOVA, ŠTETE I ISPLATA, UKLJUČUJUĆI RAZUMNE ADVOKATSKE HONORARE, KOJI SE JAVE KAO POSLEDICA VAŠEG KORIŠĆENJA REŠENJA ILI BILO KAKVOG NARUŠAVANJA OVOG UGOVORA S VAŠE STRANE, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, NARUŠAVANJE ILI NAVODNO NARUŠAVANJE VAŠIH TVRDNJI, GARANCIJA ILI OBAVEZA PO TOM OSNOVU. KOMPANIJA AVG ZADRŽAVA PRAVO DA O SVOM ISKLJUČIVOM TROŠKU PREUZME EKSKLUZIVNU ODBRANU I KONTROLU NAD BILO KOJIM PITANJEM KOJE MOŽE REZULTIRATI VAŠOM ISPLATOM OBEŠTEĆENJA, U KOM SLUČAJU ĆETE U POTPUNOSTI SARAĐIVATI SA KOMPANIJOM AVG U ODREĐIVANJU SVAKE DOSTUPNE ODBRANE.
 

10. PRIVATNOST I BEZBEDNOST.

10.1 Opšte. Prikupljanje i upotreba Informacija Koje Vas Mogu Lično Identifikovati od strane kompanije AVG sa vaših Uređaja opisana je (i ograničena) Smernicama za Privatnost kompanije AVG.

10.2 Informacije za Registraciju. Kako biste aktivirali bilo koje Rešenje, od vas ili od treće strane koju ste ovlastili da to uradi u vaše ime, može se zatražiti registracija kod kompanije AVG putem interneta ili telefona. Kao materijalni uslov da bi AVG dao licence i obezbedio Usluge koje razmatra ovaj Ugovor, vi potvrđujete da su informacije za registraciju koje ste vi ili ovlašćena treća strana dali kompaniji AVG (uključujući naročito vašu e-adresu) tačne i potpune na dan vaše registracije i da ćete ih održavati ažurnim kada i ako dođe do bilo kakvih promena i PORED SVIH ODREDBI SMERNICA ZA PRIVATNOST KOMPANIJE AVG, VI PRIHVATATE DA TOKOM TRAJANJA OVOG UGOVORA I 1 GODINU NAKON ISTEKA ILI PREKIDA VAŠEG PERIODA PRETPLATE (ILI KOLIKO TO DOZVOLJAVA VAŽEĆI ZAKON) (i) KOMPANIJA AVG DELI VAŠE KONTAKT PODATKE SVOJIM ISPOSTAVAMA, AGENTIMA, IZDAVAČIMA LICENCI, PREDSTAVNICIMA, DOBAVLJAČIMA, DISTRIBUTERIMA, PREPRODAVCIMA I DRUGIM POSLOVNIM PARTNERIMA I (ii) DA TE KONTAKT PODATKE UPOTREBLJAVAJU KOMPANIJA AVG I NJENE ISPOSTAVE, AGENTI, IZDAVAČI LICENCI, PREDSTAVNICI, DOBAVLJAČI, DISTRIBUTERI, PREPRODAVCI I DRUGI POSLOVNI PARTNERI KAKO BI VAM OBEZBEDILI INFORMACIJE KOJE VAM MOGU BITI OD VAŽNOSTI, UKLJUČUJUĆI PONUDE SOFTVERA, USLUGA I DRUGIH PROIZVODA. Za više detalja o informacijama za registraciju pogledajte naše Smernice za Privatnost. Možete da upravljate željenim opcijama za CloudCare na adresi www.cloudcare.avg.com/, a za druga Rešenja preko svoje stranice naloga

 

11. UGOVOR O OBAVEZUJUĆOJ ARBITRAŽI I ODRICANJE OD KOLEKTIVNE TUŽBE

11.1. Aplikacija. Ovaj Ugovor o Obavezujućoj Arbitraži i Odricanje od Kolektivne Tužbe primenjuje se na svaki Spor koji potiče iz upotrebe Rešenja ili koji je povezan sa njim i uključuje vas i AVG i/ili njegove Ispostave. “Spor”, za potrebe ovog Odeljka 11, predstavlja svaki spor, postupak ili drugu raspravu bez obzira na konkretan sudski proces (tj. on obuhvata, pored svih drugih potencijalnih sudskih procesa ili zakonske osnove, tužbe za kršenje ugovora, prevaru i kršenje statuta ili propisa).

11.2. Napomena. U slučaju spora, preduzeću AVG morate obezbediti obaveštenje o sporu, koje predstavlja pisanu izjavu sa imenom, adresom i kontakt informacijama strane koja ga šalje, činjenicama koje su dovele do spora i zahtevanom odštetom. Sva obaveštenja o Sporu morate poslati putem e-pošte kompaniji AVG na e-adresu legalnotice@avg.com (sa naslovom: Obaveštenje o Sporu u skladu sa Odeljkom 11.2 na osnovu EULA ugovora).

11.3. ODRICANJE OD KOLEKTIVNE TUŽBE. SVI POSTUPCI ZA REŠAVANJE ILI PARNIČENJE U SPORU NA BILO KOM SUDU OBAVLJAĆE SE ISKLJUČIVO POJEDINAČNO. NEĆETE TRAŽITI DA NIJEDAN SPOR BUDE SASLUŠAN KAO KOLEKTIVNA TUŽBA, OPŠTI POSTUPAK PRIVATNOG ADVOKATA ILI U BILO KOM DRUGOM POSTUPKU U KOM BILO KOJA STRANA UČESTVUJE ILI PREDLAŽE DA UČESTVUJE KAO PREDSTAVNIK. NIJEDNA ARBITRAŽA ILI POSTUPAK NEĆE SE KOMBINOVATI SA NEKIM DRUGIM BEZ PRETHODNE PISANE DOZVOLE SVIH STRANA ZA SVE ARBITRAŽE ILI POSTUPKE NA KOJE UTIČE. 

11.4. Pristanak na Arbitražu. Ako vi i AVG ne rešite Spor putem neformalnih pregovora, svi ostali pokušaji rešavanja Spora obaviće se izričito prema obavezujućoj arbitraži kojom upravlja Federalni zakon o arbitraži SAD (“FAA”), 9 U.S.C. § 1 et seq, osim kako je navedeno u Odeljcima 11.5 i 11.8.2 ispod. Osim kako je navedeno u Odeljcima 11.5 i 11.8.2, odričete se prava parničenja (ili učestvovanja u parničenju kao član strane ili grupe koja je pokrenula tužbu) u svim Sporovima na sudu pred sudijom ili porotom. Umesto toga, svi Sporovi će biti rešeni pred neutralnim sudijom čija odluka će biti konačna, osim u slučaju ograničenog prava na žalbu na osnovu zakona FAA. Svaki sud koji ima jurisdikciju nad stranama može nametnuti odluku sudije.

11.5. Izuzeci od Pristanka na Arbitražu.

11.5.1. Sud za Mala Potraživanja. Možete povesti parnicu u Sporu na sudu za mala potraživanja u okrugu ili drugoj sličnoj političkoj jedinici u kojoj živite ukoliko Spor ispunjava sve zahteve da bude saslušan na sudu za mala potraživanja. Ako pokrenete tužbu na sudu za mala potraživanja, odgovorni ste za sve sudske troškove i naknade.
11.5.2. Intelektualna Svojina. Svi sporovi koji se tiču bilo kakve navodne pronevere vaše intelektualne svojine ili intelektualne svojine kompanije AVG, uključujući sve Sporove koji se tiču Odeljka 6 ovog Ugovora, biće razrešeni na sudu.

11.6. Procedure Arbitraže. Svaku arbitražu sprovodiće Američko udruženje za arbitražu (“AAA”) u skladu sa “Pravilnikom o Korisničkoj Arbitraži” AAA na snazi od 1. septembra 2014, uključujući “Troškove Arbitraže (uključujući Administrativne Naknade AAA)” na snazi od 1. septembra 2014 (zbirno, “Korisničke Procedure”). 

11.6.1. Troškovi arbitraže. Korisničke Procedure pružaju određene naknade, posebno dodeljujući neke korisniku (vama), a druge kompaniji (AVG). Ako potražujete 75.000 USD ili manje, AVG će platiti sve te navedene naknade i troškove, uključujući i one dodeljene korisniku. AVG ne pristaje da snosi nikakve druge troškove. Ako potražujete više od 75.000 USD, Korisničke Procedure regulisaće plaćanje.
11.6.2. Zakoni i Pravilnici kojima se rukovodi Arbitraža. Osim kako je navedeno u Odeljku 11.8, Korisničke Procedure AAA primeniće se na bilo koji Spor između strana. Međutim, prema Pravilniku R-1(e) o Korisničkoj Arbitraži strana može da iznese odgovarajuću primenu Pravila o arbitraži potrošača pred sudijom radi konačne odluke. Ovaj Ugovor vredi sve dok nije u sukobu s Potrošačkim Procedurama. Ako odlučuje u Sporu, neutralni sudija će primeniti odredbe ovog Ugovora i zakone države Delaver. Arbitražu ćete započeti isključivo u zemlji ili drugoj sličnoj političkoj jedinici u kojoj živite. Postupak arbitraže će se obavljati putem konferencijskog poziva. Međutim, ako se postupak obavlja u skladu sa Korisničkim Procedurama AAA, sudija (ili sudije) će imati diskreciono ovlašćenje da zahteva saslušanje licem u lice na zahtev strane.
11.6.3. AAA kao nesastavni deo Pristanka na Arbitražu. Vi i AVG se slažete da upotreba AAA za upravljanje arbitražom nije sastavni deo pristanka strana na arbitražu Sporova. Ako AAA neće ili ne može sprovoditi arbitražu, vi i AVG ćete pregovarati u dobroj veri da biste se dogovorili u vezi sa jednim sudijom koji će razrešiti Spor kako je navedeno u Korisničkim Procedurama. Ako strane ne mogu da se dogovore u vezi sa sudijom, sud odgovarajuće nadležnosti može dodeliti sudiju koji će slediti korisničke Procedure AAA.

11.7 Razdvojivost.  Ako se otkrije da je najmanje jedan deo Odeljka 11 nezakonit, nevažeći i neprimenljiv na sve ili samo neke delove Spora, onda, i samo u tom slučaju, ti delovi će biti raskinuti, a Spor će se razrešiti u skladu sa svim preostalim delovima Odeljka 11 i svim ostalim odredbama ovog Ugovora. Ako je rezultat takvog raskida nastavak celog Spora ili nekih njegovih delova na sudu, onda će isključiva jurisdikcija za te sudske postupke pripadati državnim ili federalnim sudovima u državi Delaver. Za potrebe takvih sudskih postupaka, pristajete na ličnu jurisdikciju sudova države Delaver nad vama i nećete je dovoditi u pitanje, i dodatno se odričete prava na prigovor na osnovu neodgovarajuće lokacije ili neprikladnosti suda odnosno na traženje prenosa u drugi ogranak ili jurisdikciju.

11.8. Sporovi Poslovnih Korisnika.  Ako ste kupili Rešenje za upotrebu koja nije lična ili kućna, svi Sporovi podležu Odeljcima od 11.1 do 11.7, uz sledeće izuzetke:

11.8.1. Procedure Arbitraže. Postupci arbitraže, uključujući plaćanje troškova, sprovodiće se u skladu sa Pravilnikom za komercijalnu arbitražu ("Komercijalne Procedure"). Te Komercijalne Procedure se na odgovarajući način primenjuju na sve Sporove između strana i vi nećete zastupati drugačije u bilo kom postupku. Međutim, ovaj Ugovor vredi sve dok nije u sukobu s Komercijalnim Procedurama.
11.8.2. Odeljak 13.6. Sporovi koji se tiču Odeljka 13.6, koji se odnosi na određene poslovne proizvode, biće razrešeni na sudu.

 

12. RAZNO.

12.1. Napomena. Kompanija AVG vam može bilo kada dati bilo koje obaveštenje putem elektronske pošte, iskačućeg prozora, dijaloga ili na drugi način, iako u nekim slučajevima vi to obaveštenje možda nećete dobiti ako i dok ne pokrenete Rešenje. Svako takvo obaveštenje smatraće se uručenim onog datuma kada ga kompanija AVG putem Rešenja učini dostupnim, bez obzira na to kada ste ga vi zaista primili.

12.2. Izbor Zakona. Konstrukcija, validnost i učinak ovog Ugovora i sve neugovorne obaveze koje proističu iz ovog Ugovora ili su povezane sa njim potpadaju pod zakone države Delaver, SAD, isključujući sukob zakonskih načela.

12.3. Tumačenje. Naslovi u ovom Ugovoru ne utiču na njegovo tumačenje. Korišćenje bilo kog roda uključuje sve rodove. Jednina uključuje množinu i obrnuto. Kada se reč ili fraza definiše, njeni drugi gramatički oblici imaju odgovarajuće značenje.

12,4. Izdvajanje. Ako se bilo koje odredbe ovog Ugovora proglase nezakonitim, nevažećim ili neprimenljivim u okviru primenljivih zakona i propisa, sve druge odredbe ovog Ugovora ostaće potpuno primenljive i na snazi.

12.5. Nemogućnost. Kompanija AVG neće biti odgovorna za bilo kakvo otkazivanje ili zadržavanje u performansama iz potpuno ili delimično bilo kog razloga koji je razumno izvan njene kontrole, uključujući, bez ograničenja otkazivanja korišćenja ili prenosa, otkazivanje telefonskih linija ili telefonske opreme, otkazivanje napajanja, štrajkove ili druga remećenja rada (uključujući, bez ograničenja štrajk ili drugo remećenje rada proisteklo u vezi sa kompanijom AVG i njenim Ispostavama, agentima, izdavačima licenci, predstavnicima, dobavljačima, distributerima, preprodavcima i drugim poslovnim partnerima), slučajeve rata ili terorizma, poplave, sabotažu, požar, prirodne ili druge katastrofe ili uzročnosti.

12.6. Odricanje. Neuspeh bilo koje strane da insistira na strogim primenama bilo kojih odredbi, uslova i propisa ovog Ugovora neće se tumačiti kao odricanje ili uzdržavanje od budućih usaglašavanja sa Ugovorom, a odredbe, uslovi i propisi ovog Ugovora ostaće potpuno primenljivi i na snazi. Nijedno odricanje bilo koje odredbe ili uslova ovog Ugovora od bilo koje strane neće biti na snazi ni u koju svrhu osim ako je takvo odricanje u pisanoj formi i potpisano od takve strane. Odricanje bilo koje strane od kršenja bilo kog propisa ovog Ugovora od strane druge strane neće se tumačiti kao nastavak odricanja od takvog kršenja ili kao odricanje od drugih kršenja istog ili drugih propisa ovog Ugovora.

12.7. Dodeljivanje. Ne možete da dodelite svoja prava i obaveze u okviru ovog Ugovora bez prethodnog pismenog pristanka kompanije AVG. AVG može da dodeli ovaj Ugovor bilo kada po sopstvenom nahođenju bez prethodnog dobijanja vaše pismene saglasnosti.

12.8. Konstrukcija. Ovaj Ugovor neće uređivati Konvencija Ujedinjenih nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe, čija se primena izričito isključuje. U slučaju da dođe do dvosmislenosti ili pitanja namere ili tumačenja, u procesima jurisdikcije ili na drugi način, odredbe ovog Ugovora tumačiće se kao da su ih zajedno izradile strane i neće doći do pretpostavke ili tereta dokazivanja koji je naklonjen ili nenaklonjen bilo kojoj strani po prirodi autorstva nad propisima ovog Ugovora.

12.9. Licenca za Vladu Sjedinjenih Američkih Država. Bilo koje Rešenje dato Vladi Sjedinjenih Država daje se sa pravima komercijalne licence i ograničenjima opisanim u ovom dokumentu. Kompanija AVG zadržava sva neobjavljena prava u skladu sa američkim zakonima o autorskom pravu.

12.10. Potpuni Ugovor. Ovaj Ugovor, uključujući Primenljive Uslove, Tehničke Specifikacije, Smernice za Privatnost i druge dokumente koji se pominju u ovom Ugovoru, čini potpun Ugovor između ugovornih strana i zamenjuje sve prethodne poruke, izjave ili ugovore, usmene ili pismene, povodom teme o kojoj je ovde reč.

12.11. Kontrole izvoza. Morate da prihvatate sve važeće međunarodne zakone i zakone Sjedinjenih Američkih Država kojima podleže izvoz i ponovni izvoz Rešenja uključujući Izvozne propise Sjedinjenih Američkih Država, kao i ograničenja za krajnje korisnike, krajnju upotrebu i odredište vlade Sjedinjenih Američkih Država i vlada drugih država. Bez odstupanja od suštine izjava datih ranije u ovom tekstu, (i) vi izjavljujete da niste član nijedne liste odbijenih osoba, neverifikovane liste, liste entiteta, specijalno dizajnirane državne liste, zabranjene liste ili nekih drugih listi koje objavljuje Vlada Sjedinjenih Država, (ii) nećete koristiti, izvoziti ili ponovo izvoziti Rešenja teritorijama, odredištima, preduzećima ili pojedincima tako da prekršite američki i evropski embargo ili trgovinske sankcije, uključujući, bez ograničenja, sledeće zemlje: Kuba, Iran, Severna Koreja, Sudan i Sirija.

12.12. Bez trećih lica kao korisnika. Ovaj Ugovor namenjen je isključivo vama i kompaniji AVG i/ili njenim Ispostavamai njihovim odgovarajućim agentima, izdavačima licenci, predstavnicima, dobavljačima, distributerima, preprodavcima i drugim poslovnim partnerima. Osim kao što je navedeno u Odeljku 4.3.2(f), nijedna strana koja nije potpisnik ovog Ugovora ne može pokrenuti sudski proces prema ovom Ugovoru u svojstvu treće strane.

12.13. Jezik. Ovaj Ugovor originalno je sastavljen na engleskom jeziku. Mada kompanija AVG radi vaše pogodnosti može da obezbedi jedan ili više prevoda, u slučaju sukoba ili neslaganja konsultovaće se engleska verzija. 

12.14. Internet veza. Aktivna i stabilna veza sa internetom može biti potrebna za rad određenih Rešenja. Stoga je vaša odgovornost da obezbedite stalno aktivnu i stabilnu vezu ka internetu.

12.15. Nazivi proizvoda. AVG zadržava pravo da povremeno promeni ime svojih Rešenja po sopstvenom nahođenju.

12.16. Informacije o kontaktu. AVG možete da kontaktirate:

12.16.1. U vezi sa uslugama CloudCare ili Managed Workplace, u skladu sa uputstvima objavljenim na adresi www.avg.com/support i
12.16.2. U vezi sa drugim Rešenjima na Attn: Customer Care Manager, c/o AVG Technologies, Holandská 4, 639 00 Brno, Czech Republic, +1 (844) 276-2915 (bez naknade u okviru SAD; izvan SAD se primenjuju međunarodne naplate), +1 (828) 459-5436 (u okviru SAD mogu da se primene lokalne ili međugradske naplate; izvan SAD se primenjuju međunarodne naplate), a e-adresu avg-support@avg.com koristite za sva pitanja, pritužbe ili potraživanja.

 

SPECIJALNE ODREDBE

13. SPECIJALNE ODREDBE.

Sledeće Specijalne Odredbe mogu da važe za određena Rešenja. U slučaju konflikta između ovih Specijalnih Odredbi i ostatka Ugovora, ove Specijalne Odredbe će regulisati primenljiva Rešenja.

13.1. AVG Security Toolbar i AVG Safeguard Toolbar.  Ovaj Odeljak 13.1 se odnosi na Rešenja poznata kao AVG Security Toolbar, AVG Safeguard Toolbar ili na bilo koji drugi internet pregledač, alatku pregledača ili programski dodatak koji pruža AVG (svaki, “Traka sa Alatkama”). AKO INSTALIRATE TRAKU SA ALATKAMA, POTVRĐUJETE I SLAŽETE SE DA ĆE, KADA BUDE INSTALIRANA, OVA TRAKA SA ALATKAMA KROZ POSTAVKE PREGLEDAČA IZMENITI MATIČNU STRANICU, STRANICE “DNS ERROR PAGE” (STRANICA „GREŠKA DNS-A“) I “ERROR 404 PAGE” (STRANICA „GREŠKA 404“), KAO I DRUGE FUNKCIJE UREĐAJA. TAKOĐE, KAD SE INSTALIRA, TRAKA SA ALATKAMA MOŽE KOMPANIJI AVG, NJENIM DOBAVLJAČIMA I PREPRODAVCIMA DA PRENESE ODREĐENE OSNOVNE INFORMACIJE O UPOTREBI (na primer, u pogledu broja instalacija i jedinstvenih korisnika, IP adresa, upita za pretragu, broja klikova koje Traka sa Alatkama primi, broja pretraga koje korisnici obavljaju itd.). Traku sa Alatkama možete da deinstalirate prateći uputstva na adresi http://support.avg.com/SupportArticleView?urlname=Uninstall-AVG-Web-TuneUp.

13.2. AVG Do Not Track.

13.2.1. AVG može da uključi funkciju AVG Do Not Track (“DNT”) u okviru određenih Rešenja. DNT vam omogućava da identifikujete određene veb lokacije koje prate vaše aktivnosti na mreži i pruža vam opciju da zahtevate da veb lokacije blokiraju takve aktivnosti praćenja (ili ne) u skladu sa vašim željenim opcijama za privatnost. DNT može da obavesti sve veb lokacije ili elemente veb lokacija o vašoj želji da blokirate njihove aktivnosti, a takve veb lokacije ili elementi veb lokacija mogu da se ne pridržavaju vaših želja. 
13.2.2. Primenljiva Rešenja se podrazumevano isporučuju sa aktiviranom funkcijom DNT, što vas može sprečiti da prikažete neki sadržaj na nekim veb stranicama. Željene opcije možete da promenite u bilo koje vreme tako što ćete kliknuti na ikonu DNT na internet pregledaču.
13.2.3. Bez ograničavanja odredbi iz Odeljka 7, AVG SE ODRIČE SVIH GARANCIJA DA ĆE FUNKCIJA DNT IDENTIFIKOVATI ILI BLOKIRATI NEKA ILI SVA PRAĆENJA OD STRANE VEB LOKACIJA. NEKA PRAĆENJA MOGU SE DESITI ČAK I AKO JE FUNKCIJA DNT OMOGUĆENA.
13.2.4. DNT funkcioniše samo u sledećim internet pregledačima: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox i Google Chrome. U operativnim sistemima iOS i MAC OSX funkcija DNS će raditi ispravno samo u sledećim internet pregledačima: pregledaču AVG Family Safety i AVG Safe Browser.

13.3. AVG Lična Podrška

Odredbe ovog Odeljka 13.3 važe za Pomoć pri instalaciji, Pomoć za viruse i druge usluge koje oglašavamo kao Ličnu Podršku, u kom god obliku  da ih naručite preko adrese www.avg.com (“Lična Podrška”).  

13.3.1. Obaveze Kompanije AVG.  AVG će uložiti komercijalno razuman trud da vam pruži usluge Lične Podrške koje kupite. Ako vaš Uređaj i mreža ispunjavaju zahteve ovog Odeljka 13.3, vi ste inače ispunili obaveze koje imate na osnovu ovog Odeljka 13.3, a AVG vam ne pruži uslugu Lične Podrške tako da vi budete razumno zadovoljni, jedina obaveza kompanije AVG, a vaš jedini i isključivi pravni lek biće da vam AVG refundira naknadu koju ste platili za odgovarajuću uslugu Lične Podrške. Naknade koje platite za Ličnu Podršku se inače ne refundiraju. Bez ograničavanja Odeljka 7.3, AVG SE ODRIČE SVIH TVRDNJI I GARANCIJA DA ĆE BILO KOJA USLUGA LIČNE PODRŠKE REŠITI PROBLEME ZA KOJE STE JE KUPILI ILI DA ĆETE NJOME INAČE BITI ZADOVOLJNI.
13.3.2. Ograničenja Lične Podrške.
(a) Period Iskorišćenja. Morate da iskoristite bilo koju (a) jednokratnu Ličnu Podršku u roku od trideset (30) kalendarskih dana od datuma kupovine pomenute jednokratne usluge i (b) pretplatu na Ličnu Podršku tokom primenljivog Perioda Pretplate (kako je primenljivo, “Period Iskorišćenja”). Vaše pravo da primite Ličnu Podršku ističe na kraju Perioda Iskorišćenja ako ne obavite dodatnu kupovinu.
(b) Sistemski Zahtevi. Lična Podrška je dostupna samo za Uređaje i mreže koji ispunjavaju Tehničke Specifikacije. Ako vaš Uređaj ili mreža ne ispunjavaju primenljive specifikacije, AVG možda neće moći da pruži Ličnu Podršku koju kupite.
(c)Opseg Usluga.
(i) Lična Podrška je ograničena na usluge izričito opisane u primenljivom opisu koji je tada aktuelan i postavljen na adresi www.avg.com. Pažljivo pročitajte opis, čak i ako ste ranije koristili Ličnu Podršku, jer AVG zadržava pravo da promeni usluge i funkcije u bilo kom trenutku tako što će postaviti revidirani opis na adresu www.avg.com. Ako AVG tokom pružanja Lične Podrške utvrdi da vaš problem prevazilazi opseg Lične Podrške, uložiće komercijalno razuman trud da opiše prirodu problema kako biste mogli da zatražite odgovarajuću pomoć.
(ii) Pored toga, pretplate na Ličnu Podršku su osmišljene sa ciljem da vam pruže razumnu količinu podrške tokom Perioda Pretplate za Uređaje navedene u Primenljivim Uslovima. AVG može da obustavi ili suspenduje pretplatu bez obaveštenja i bez obaveze da refundira primenljive naknade ako, po sopstvenom nahođenju, AVG utvrdi (A) da kršite ovaj Ugovor ili zloupotrebljavate Ličnu Podršku zahtevanjem usluga (1) izvan onih koje se razumno očekuju od nekoga ko koristi plan zasnovan na pretplati u skladu sa Primenljivim Uslovima, (2) za Uređaj koji nije naveden u Primenljivim Uslovima ili (3) za softver ili usluge koje niste ispravno licencirali, ili (B) da neko osim vas pokušava da koristi vašu Ličnu Podršku za sopstvenu korist.
13.3.3. Vaše Obaveze.
(a) Priprema. Pre nego što zatražite Ličnu Podršku, morate (i) da potvrdite da imate dovoljne administrativne privilegije za primenljive Uređaje kako biste kompaniji AVG dozvolili da ukloni i instalira softver, promeni postavke Uređaja i na drugi način konfiguriše Uređaje i mrežu radi prijema i primene Lične Podrške, (ii) da preuzmete ili kopirate primenljivi Softver na Uređaj, (iii) da potvrdite da su primenljivi Uređaji povezani sa internetom preko veze koja ispunjava zahteve navedene na adresi http://www.avg.com/technical-specifications. Takođe morate da napravite rezervnu kopiju svih podataka sa Uređaja jer AVG ODRIČE SVE OBAVEZE I ODGOVORNOSTI ZA GUBITAK, OŠTEĆENJE ILI OPORAVAK PODATAKA, PROGRAMA, KORISNIČKIH POSTAVKI I DRUGIH MATERIJALA I FUNKCIONALNOSTI NA KOJE UTIČU LIČNE USLUGE, UKLJUČUJUĆI GUBITAK ILI OŠTEĆENJE IZAZVANO GRUBOM NEPAŽNJOM ILI NEMAROM KOMPANIJE AVG.
(b) Alatka za Podršku. Na zahtev kompanije AVG, vi ćete ovlastiti kompaniju AVG da preuzme i instalira na vaše Uređaje softverski program (“Alatka za Podršku”) koji kompaniji AVG omogućava da daljinski pristupi vašem Uređaju i da ga kontroliše. Za potrebe ovog Ugovora, Alatka za Podršku obuhvata Softver za koji Period Pretplate ističe na kraju tada aktuelne sesije Lične Podrške. AVG će koristiti Alatku za Podršku kako bi analizirao, dijagnostikovao, rešio teže probleme i/ili obavio funkcije optimizacije sistema, a uložiće i komercijalno razuman trud da ukloni Alatku za Podršku sa Uređaja na kraju sesije.
(c) Lozinke. AVG vam preporučuje da po završetku sesije Lične Podrške promenite lozinke koje ste otkrili kompaniji AVG tokom sesije.
13.3.4. Privatnost.  Ovaj Odeljak 13.3.4 bi trebalo čitati zajedno sa AVG Smernicama za Privatnost i Izjavi o kolačićima.
(a) Kada zatražite Ličnu Podršku, sa vašeg ličnog računara se mogu prikupljati sledeće informacije i slati kompaniji AVG preko internet veze:
• Informacije koje unesete u interfejs na mreži kompanije AVG kada tražite Ličnu Podršku;
• Tip i verzija operativnog sistema internet pregledača koje koristite na ličnom računaru;
• Hardver koji ste povezali sa ličnim računarom i
• Aplikacije, softver i alatke koje imate na ličnom računaru.
(b) Tokom sesije Lične Podrške se mogu prikupljati sledeće informacije i slati kompaniji AVG preko bezbedne veze ili sa računara na kome su instalirani Alatka za Podršku ili softver:
• Instalirani hardver i periferni uređaji;
• Instalirani operativni sistem;
• Informacije o instaliranim programima i aktivnim procesima; 
• Informacije iz datoteka evidencije aplikacija i podaci iz registratora;
• Informacije o pregledaču, uključujući postavke bezbednosti i privremenih datoteka;
• Informacije o sistemu vezane za operativni sistem, memoriju i prostor na disku, proxy konfiguraciju i liste direktorijuma za Alatku za Podršku ili softver;
• Bezbednosni status računara (dobar/prihvatljiv/loš) koje određuju Alatka za Podršku ili softver;
• Broj skeniranih datoteka, pronađenih pretnji i popravljenih pretnji od strane Alatke za Podršku ili softvera;
• Tip pronađenih pretnji;
• Broj i tip preostalih pretnji koje Alatka za Podršku ili softver nisu popravili i
• Da li je zaštitni zid aktivan;
• Da li je antivirusni softver instaliran, aktivan i ažuriran.
(c) AVG koristi prikupljene informacije da bi analizirao, dijagnostikovao i pokušao da reši problem na koji ste naišli, kao i da optimizuje funkcionalnost AVG proizvoda. Informacije se mogu preneti u AVG ispostavu u Sjedinjenim Američkim Državama ili drugim zemljama koje možda imaju blaže zakone za zaštitu podataka od regiona u kome se nalazite (uključujući Evropsku uniju), ali je AVG preduzeo korake kako bi prikupljene informacije, ako se prenose, dobile odgovarajući nivo zaštite.
(d) AVG može da otkrije prikupljene informacije ako mu to bude zatraženo od strane policije onako kako to zahteva ili dozvoljava zakon ili kao odgovor na sudski poziv ili drugi sudski proces. Da bi podigao svest o ili promovisao otkrivanje i prevenciju bezbednosnih rizika na internetu, AVG može da deli određene anonimne informacije sa istraživačkim organizacijama i drugim prodavcima bezbednosnog softvera. AVG takođe može da koristi anonimne statističke podatke izvedene iz informacija za praćenje i objavljivanje izveštaja o trendovima bezbednosnih rizika i poboljšanju proizvoda.
(e)AVG može da koristi ugovarače treće strane da bi vam isporučio delove ili celokupnu Ličnu Podršku. Ovim prihvatate da te treće strane imaju sopstvene smernice za privatnost koje rukovode upotrebom njihovih veb lokacija i/ili usluga.

13.4.    AVG Identity Alert.  Klikom na polje za potvrdu i dugme “UPIS” ili slično kada budete upitani da se upišete za usluge AVG Identity pružate “pisane instrukcije” kompaniji AVG i njenim Ispostavama, agentima, izdavačima licenci, predstavnicima, dobavljačima, distributerima, preprodavcima i drugim poslovnih partnerima, sve druge izvore i dobavljače podataka (zbirno, “Dobavljači”) uključujući, kako može biti slučaj, TransUnion, TransUnion Interactive Inc., Experian, Experian Consumer Direct, i/ili Equifax i druge agencije za kreditno izveštavanje, u okviru Akta o pravičnom kreditnom izveštavanju sa dopunama, dajete ovlašćenje Dobavljačima da dobiju (a) informacije iz vašeg ličnog kreditnog profila od bilo koje agencije za kreditno izveštavanje i (b) druge informacije koje nisu povezane sa kreditom i pružate nadgledanje i obaveštenja koja se tiču istih. Vi ovlašćujete Dobavljače da dobiju i nadgledaju takve informacije (informacije povezane sa kreditom i one koje nisu povezane sa njim) u vezi sa uslugom AVG Identity Alert Service i da pruže Izveštaje i obaveštenja o kreditu u vezi sa promenama podataka vašeg kreditnog profila. 

13.5.    AVG Online Backup Usluga; Data Seeding.

Uslovi ovog Odeljka 13.5 važe za sve aspekte usluge AVG Online Backup, uključujući povezanu uslugu Data Seeding.

13.5.1. Podaci za prijavu.  Korisničko ime i lozinka (zajedničkim nazivom, “Podaci za Prijavu”) koje izaberete prilikom registracije za AVG Online Backup će vama ili nekoj drugoj osobi omogućiti da otpremate i preuzimate informacije i da na drugi način koristite uslugu. Samo i isključivo ste vi odgovorni za održavanje poverljivosti i bezbednosti Podataka za Prijavu. Pored toga, vi ste odgovorni za bilo koju i sve aktivnosti koje se odvijaju pomoću Podataka za Prijavu. Odmah morate da nas obavestite ako postanete svesni ili makar posumnjate da Treća Strana neovlašćeno koristi vaše Podatke za Prijavu ili da vam je bezbednost naloga na drugi način ugrožena. Međutim, nezavisno od takvog obaveštenja, mi ni pod kojim uslovima nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak koji pretrpite usled neovlašćene upotrebe Podataka za Prijavu (nezavisno od toga da li do takve upotrebe dođe sa ili bez vašeg znanja). Pored toga, bićete odgovorni u slučaju da mi (ili bilo koja treća strana) pretrpimo bilo kakve gubitke ili oštećenja zbog vašeg naloga (bilo da ste vi to ovlastili ili znali ili ne).
13.5.2. Data Seeding.  Ako koristite uslugu Data Seeding, vaša je odgovornost da pratite uputstva o usluzi kompanije AVG, uključujući (i) nabavljanje čvrstog diska, USB diska ili drugog odgovarajućeg medijuma (“Hardver za Distribuciju”), (ii) pravljenje lokalne rezervne kopije podataka na medijumu i slanje Hardvera za Distribuciju u objekte kompanije AVG ili lica koje ona imenuje. Vi ćete platiti sve troškove prevoza, osiguranja i druge troškove isporuke do tih objekata i iz njih. Zadržavate pravo na Hardver za Distribuciju i podatke, kao i rizik od gubitka Hardvera za Distribuciju i podataka koji se na njima nalaze.  
13.5.3. Vaše Vladanje, Ponašanje i Obaveze
(a) Izjavljujete, garantujete i slažete se da nećete direktno ili indirektno: (a) falsifikovati ili lažno predstavljati informacije o svom identitetu ili namerama u pogledu bilo čega što je povezano sa uslugom AVG Online Backup; (b) postavljati, objavljivati, prenositi, distribuirati, otpremati ili raznositi informacije ili materijal (i) koji su nezakoniti, opsceni, nepristojni, seksualno eksplicitni, pogrdni, uvredljivi, preteći, koji diskriminišu u pogledu rase, religije i pola ili koji su na drugi način razumno neugodni, uvredljivi ili neprimereni; (ii) koji sadrže virus ili bilo koji drugi štetni softverski kôd ili programersku rutinu, koji bi mogli da ugroze rad ili funkcije usluge AVG Online Backup ili pristup drugima koji pregledaju ili koriste uslugu AVG Online Backup ili joj pristupaju; (iii) koji su (delimično ili u celini) lažni, varljivi, obmanjujući, koji služe za prevaru ili koji su na drugi način razumno neugodni, uvredljivi ili neprimereni, uključujući (bez ograničenja) sve informacije, dokumente, poruke ili prenose koji sačinjavaju, potvrđuju, podstiču ili podržavaju vršenje bilo kakvih nelegalnih aktivnosti ili bilo koje kršenje lokalnih, državnih, nacionalnih ili primenljivih stranih zakona, pravila ili propisa, uključujući (bez ograničenja) sve zakone koji štite intelektualnu svojinu, lična prava ili prava na privatnost bilo koje osobe ili entiteta; (iv) koji krše bilo koja prava na patente, autorska prava, žigove, poslovne tajne ili bilo koja druga vlasnička prava na intelektualnu svojinu treće strane; (v) koji krše bilo koja zakonska, vlasnička, nematerijalna ili prava na poverljivost ili privatnost drugih; i (vi) koji su solicitacije, oglašavanja, piramidalne šeme ili bilo koje druge neželjene poruke.
(b) Ne smete da kršite niti pokušate da kršite bezbednost usluge AVG Online Backup niti bilo koje mreže, sistema, servera ili naloga treće strane, uključujući, bez ograničenja, vršenje bilo koje od sledećih aktivnosti: (a) pristupa podacima, fasciklama, informacijama, sadržaju, materijalu, serverima, nalozima, bazama podataka itd. kojima niste ovlašćeni da pristupate, (b) lažnog predstavljanja u ime AVG osoblja (ili bilo koje druge osobe ili entiteta) ili bilo kog drugog obmanjivanja, (c) pokušaja (i) da istražite, skenirate ili testirate ranjivost sistema, servera, naloga ili mreže ili (ii) da narušite mere bezbednosti, validacije ili potvrde identiteta bilo čega navedenog, (d) pokušaja da ometate ili prekinete uslugu, pristup ili upotrebu, ili da ih onemogućite, usluge AVG Online Backup bilo kom korisniku, hostu, serveru, nalogu ili mreži, ili za njih, uključujući, bez ograničenja, pomoću preopterećenja, "plavljenja", "slanja poštanskih bombi", napada radi "uskraćivanja usluga" ili "rušenja", (e) pravljenjem zaglavlja TCP/IP paketa ili bilo kog dela informacija iz zaglavlja u bilo kojoj poruci e-pošte ili objavi, (f) preduzimanja bilo koje radnje radi dobijanja usluga na koje nemate pravo ili (g) pokušaja korišćenja imena naloga ili avatara druge osobe bez prethodnog dobijanja odobrenja od te osobe. Takođe vam je zabranjeno da pokušavate da obavite bilo koju radnju sa ciljem da zaobiđete ili promenite bilo koji način merenja ili naplate za AVG Online Backup za bilo kog Korisnika. Kršenje ovih smernica i bezbednosti usluge AVG Online Backup može da dovede do građanske ili kriminalne odgovornosti za stranu koja izvrši povredu.
13.5.4. Obustavljanje Usluge. AVG može da obustavi ili prekine (u celosti ili delimično) pružanje usluge AVG Online Backup, vaš pristup usluzi AVG Online Backup ili njeno korišćenje u bilo kom trenutku iz bilo kog razloga (ili bez razloga) bez prethodnog obaveštenja 5 dana unapred i bez ikakve odgovornosti prema vama ili prema bilo kojoj Trećoj Strani (pod uslovom da, ako AVG privremeno obustavi AVG Online Backup ili vaše korišćenje usluge AVG Online Backup, bez povoda i razloga, neće vam biti naplaćeno za period tokom kojeg vam tuđom krivicom nije dozvoljeno da pristupate usluzi AVG Online Backup), kao i ako AVG prekine pružanje usluge AVG Online Backup ili vaše korišćenje usluge AVG Online Backup, AVG treba, po sopstvenom nahođenju (a) da vam refundira naknade koje ste platili kompaniji AVG u pogledu neiskorišćenog dela AVG Online Backup usluga, proporcionalno raspoređene za primenljivi Period Pretplate ili (b) da vam dodeli licencu za suštinski sličan proizvod za preostali deo Perioda Pretplate.
13.5.5. Odricanja Odgovornosti i Ograničenja. Bez ograničavanja drugih odredaba ovog Ugovora:
(a) AVG ONLINE BACKUP SE OBEZBEĐUJE PO PRINCIPU "KAO ŠTO JESTE" I "KAO ŠTO JE RASPOLOŽIVO" BEZ IKAKVIH GARANCIJA BILO KOJE VRSTE. BEZ OGRANIČAVANJA GOREPOMENUTOG, AVG SE OVIM ODRIČE SVIH GARANCIJA KOJE AVG ONLINE BACKUP ISPUNJAVA ILI ZADOVOLJAVA, PRIMENLJIVIH ZAHTEVA SARBEJNS-OKSLI ZAKONA (SARBANES-OXLEY ACT) IZ 2002. (SA DOPUNAMA), ZAKONA O PRENOSIVOSTI I ODGOVORNOSTI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (HEALTH INSURANCE PORTABILITY AND ACCOUNTABILITY ACT – HIPAA) (SA DOPUNAMA), GREM-LIČ-BLAJLI ZAKONA (GRAMM-LEACH-BLILEY ACT) (SA DOPUNAMA) ILI DRUGIH ZAKONA, PRAVILA I PROPISA. 
(b) NI U KOM SLUČAJU I NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA (I NEZAVISNO OD NAVODNE TEORIJE ODGOVORNOSTI, BILO U UGOVORU, DELIKTU, STROGOJ ODGOVORNOSTI ILI NA DRUGI NAČIN) AVG ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI NEĆE BITI ODGOVORNI (ČAK I AKO ZNAJU ZA MOGUĆNOST DA DOĐE DO TAKVIH ŠTETA ILI IM JE NA NJU UKAZANO) ZA: (1) BILO KOJI GUBITAK PODATAKA ILI HARDVERA ZA DISTRIBUCIJU ILI (2) BILO KOJE OŠTEĆENJE PODATAKA ILI HARDVERA ZA DISTRIBUCIJU. 

13.6. CloudCare i Managed Workplace.

Uslovi ovog Odeljka 13.6 važe kada vas Primenljivi Uslovi ovlašćuju da koristite CloudCare ili Managed Workplace za pružanje Kontrolisanih Usluga Trećim Stranama.

13.6.1. Dodatne Definicije
AVG Poslovna Usluga označava HD Usluge i/ili NOC Usluge, u zavisnosti od konteksta.
Klijent označava Treću Stranu kojoj pružate ili želite da pružate MSP Usluge
HD Usluge označavaju usluge za tehničku pomoć koje vam obezbeđuju AVG ili njegov dobavljač Treće Strane radi najmanje jednog Klijenta, u svakom slučaju kao što je opisano na AVG Portalu, i kao što AVG može da ih izmeni s vremena na vreme.
MSP Teritorija označava geografsku oblast navedenu u Primenljivim Uslovima.
NOC Usluge označavaju usluge za daljinsko nadgledanje Uređaja i upravljanje njima koje vam obezbeđuju AVG ili njegov dobavljač Treće Strane radi najmanje jednog Klijenta, u svakom slučaju kao što je opisano na AVG Portalu, i kao što AVG može da ih izmeni s vremena na vreme.
Ugovor o Uslugama označava ugovor između vas i Klijenta koji, između ostalog, jasno opisuje Usluge koje ste prihvatili da pružate Klijentu.
13.6.2. Dodeljivanje Licence: AVG vam, u skladu sa Odeljkom 2 i drugim odredbama ovog Ugovora, dodeljuje ograničenu, neekskluzivnu, neprenosivu licencu tokom Perioda Pretplate (bez prava na podlicencu) na Teritoriji za korišćenje Softvera kako biste obezbeđivali MSP Usluge onom broju Uređaja Klijenata koji je naveden u Primenljivim Uslovima.
13.6.3. AVG Usluge. AVG će vam, u skladu sa odredbama i uslovima ovog Ugovora, obezbeđivati Usluge, uključujući primenljivu AVG Podršku i AVG Poslovne Usluge, radi vaših Klijenata  ako imaju Period Pretplate i za vreme njihovog trajanja. Osim ako je izričito navedeno u ovom Ugovoru ili ako se Strane ne dogovore drugačije, AVG neće isporučivati Usluge direktno Trećoj Strani.
13.6.4. Vaše Obaveze. Vi se, u skladu sa odredbama i uslovima ovog Ugovora, obavezujete na sledeće:
(a) Vodićete računa da uvek imate važeće Primenljive Uslove dovoljne da pokriju tada aktuelnu upotrebu Softvera i Usluga od strane Klijenta i vas, kao i da ćete, na razuman povremeni zahtev kompanije AVG, potvrditi kompaniji AVG da ste ispunili i da i dalje ispunjavate svoje obaveze na osnovu ovog Odeljka 13.6.4(a).
(b) Zahtevaćete (i) da svaki Klijent (uključujući vas, ako je to primenljivo) koji prima Softver primenjuje ili se na drugi način obavezuje tada aktuelnom verzijom ovog EULA ugovora, (ii) da svaki Klijent kome ste se obavezali da obezbeđujete Usluge primenjuje ili se na drugi način obavezuje Ugovorom o Uslugama. Bez ograničavanja gorepomenutog, možete da prihvatite EULA ugovore u ime Klijenta samo ako vas je Klijent izričito ovlastio da to uradite u Ugovoru o Uslugama ili na neki drugi način. Ovaj Ugovor o Uslugama (i) sadrži odredbe koje štite interese kompanije AVG makar u onoj meri u kojoj to čine Odeljci 7, 8 i 9 ovog Ugovora i, ako Usluge obuhvataju AVG Online Backup, Odeljak 13.5 ovog Ugovora i (ii) izričito ovlašćuje vas i AVG da reprodukujete, prenosite, skladištite i obrađujete podatke i informacije Klijenta tokom obavljanja Usluga.
(c) Između kompanije AVG i vas, isključivo ste vi odgovorni za (i) izvršavanje obaveza na osnovu Ugovora o Uslugama, (ii) obezbeđivanje da se vi i svi Klijenti pridržavate svih važećih Zakona koji se tiču nadgledanja zaposlenih i drugih Trećih Strana i njihovih Uređaja, (iii) izvršavanja zadataka i obaveza dodeljenih svakom Porudžbinom i (iv) na kraju primenljivog Perioda Pretplate, obustavljanje Usluga i uklanjanje ili podsticanje Klijenta da ukloni bilo koji Softver sa bilo kojih Uređaja na kojima je instaliran.
(d) U zajednički dogovoreno vreme (i) tokom Perioda ćete prodajnom osoblju omogućiti da pohađa obuku za prodaju Softvera i (ii) tokom Perioda (a) omogućićete tehničkom osoblju da pohađa obuku za instalaciju i podršku Softvera i (b) omogućićete tehničkom osoblju da pohađa časove “obuči instruktora”. Osim ako se Strane ne dogovore drugačije, sva takva obuka će se sprovoditi na engleskom jeziku preko interneta.
(e) Nećete aktivno prodavati niti promovisati MSP Usluge van Teritorije niti dozvoliti nekoj Trećoj Strani da to čini, bez pismenog pristanka kompanije AVG, pod uslovom da nije potrebno da date pristanak da biste prihvatali neželjene porudžbine van Teritorije ili da biste obezbeđivali Kontrolisane Usluge na lokacijama van Teritorije u skladu sa Ugovorom o Uslugama u kojima su te Kontrolisane Usluge obuhvaćene Kontrolisanim Uslugama obezbeđenim Klijentu na Terotoriji ili ako je je glavna kancelarija Klijenta na Teritoriji. (f) Tokom Perioda i tri godine po njegovom isteku, održavaćete kompletnu i tačnu evidenciju vezanu za upotrebu Softvera. AVG ili njegov predstavnik mogu da vrše reviziju vaše evidencije najviše jednom u dvanaest meseci, i to isključivo da bi potvrdili da poštujete ovaj Ugovor. Svaka takva revizija će se sprovoditi tokom redovnog radnog vremena u vašim kancelarijama i neće nerazumno ometati vaše poslovne aktivnosti. Ako se tokom takve revizije otkrije nelicencirana upotreba koja premašuje 10% kupljenih licenci, AVG može da vam naplati celokupnu takvu nelicenciranu upotrebu u iznosu od 120% tada aktuelne AVG cene.
13.6.5. Usaglašenost sa Zakonima i Smernicama
(a) Vi ćete se, o sopstvenom trošku, pridržavati svih Zakona koji se primenjuju na ili proizlaze iz obaveza na osnovu ovog Ugovora, uključujući bez ograničenja važeće Zakone koji se odnose na privatnost i bezbednost podataka.
(b) Savesno ćete birati zaposlene, agente i službenike, obezbediti im odgovarajuću obuku i nadgledati njihove aktivnosti kako biste se uverili da poštuju ovaj Ugovor i sve važeće Zakone.
(c) Ovim potvrđujete, priznajete i prihvatate da vaši vlasnici, direktori, službenici, zaposleni ili agenti nisu i neće vršiti niti obećavati novčane isplate niti davati stvari od vrednosti, direktno ili indirektno, bilo kojoj Zvaničnoj Instituciji ili javnim službenicima, političkim strankama ili kandidatima za političke funkcije, radi dobijanja ili zadržavanja posla ili radi obezbeđivanja neodgovarajuće prednosti, kao ni bilo kojoj drugoj osobi ili pravnom licu ako bi takva isplata predstavljala kršenje važećih Zakona.
 
Poslednje ažuriranje: 17. septembar 2015.
Pređite na sadržaj Pređi na meni