• Polityka prywatności
 • Poszczególne aplikacje
 • Pliki cookie
 • Archiwum Polityki prywatności

Nasza Polityka prywatności


Ostatnia zmiana Polityki prywatności przez naszą firmę (AVG Technologies NV i jej spółki zależne) miała miejsce 15 października 2015 r. Jeśli chcesz sprawdzić, co się zmieniło, kliknij tutaj.

Dlaczego gromadzicie moje dane?


To proste. Udostępniamy produkty i usługi pomocne w zabezpieczeniu danych, urządzeń oraz prywatności użytkowników. Zbierane dane umożliwiają nam udoskonalanie naszych produktów i usług, świadczenie pomocy technicznej, wysyłanie powiadomień, ofert i promocji oraz zarabianie na bezpłatnych ofertach, co pozwala nam nadal udostępniać je bezpłatnie.

Twoich danych osobowych, czyli danych umożliwiających osobistą identyfikację, używamy w celu:
 

 • umożliwienia Ci zakupu i pobrania produktów, uzyskania dostępu do usług i korzystania z oferowanych możliwości;
 • udostępniania Ci informacji o alarmach wirusowych, nowych i uaktualnionych produktach i usługach oraz innych żądanych informacji;
 • przesyłania do Twojego urządzenia komunikatów dotyczących usług;
 • wysyłania ostrzeżeń w przypadku wykrycia podejrzanych, potencjalnie niebezpiecznych plików, aplikacji lub wiadomości e-mail;
 • wysyłania biuletynów, informacyjnych wiadomości e-mail lub innych informacji dotyczących AVG; oraz
 • informowania o specjalnych ofertach, w tym produktach i usługach innych firm.

Danych innych niż osobowe, czyli danych, które nie umożliwiają osobistej identyfikacji Ciebie, używamy do wielu celów, takich jak usprawnianie naszych produktów i usług oraz wspieranie bezpłatnego udostępniania naszych rozwiązań. Danych innych niż osobowe używamy do tworzenia anonimowych profili danych, wykonywania działań z zakresu marketingu segmentowanego i do usprawniania naszych produktów, administrowania nimi czy też tworzenia nowych produktów.

Zapewniamy ochronę gromadzonych informacji. Korzystając z naszych produktów i usług, zgadzasz się na używanie i udostępnianie Twoich danych zgodnie z tą Polityką prywatności. O ile zasady dotyczące określonego produktu nie zawierają innych informacji, wszystkie produkty i usługi AVG są uwzględnione w tej Polityce prywatności.

Jeśli bardzo interesują Cię zagadnienia dotyczące prywatności, obejrzyj przygotowane przez nas materiały wideo wyjaśniające, co robimy, po co i jak.

W jaki sposób gromadzicie moje dane?


Zbieramy informacje na trzy sposoby: kiedy przekazujesz nam informacje (automatycznie), kiedy korzystasz z naszej witryny lub produktów i kiedy otrzymujemy je od stron trzecich. Większość działań związanych z automatycznym zbieraniem danych odbywa się za pośrednictwem plików cookie, sygnałów śledzących itp. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czym są pliki cookie lub sygnały śledzące, kliknij tutaj. Kompleksowe informacje o sposobie używania plików cookie i usług monitorowania udostępnianych przez inne firmy można znaleźć tutaj. Oprócz tego, jeśli masz włączoną odpowiednią opcję, możemy skanować ruch internetowy (z uwzględnieniem ruchu szyfrowanego) pod kątem znanych zagrożeń wirusowych.

Jakie z gromadzonych danych umożliwiają zidentyfikowanie mnie?


Podobnie jak wiele innych firm, gromadzimy także informacje umożliwiające osobistą identyfikację Ciebie (nazywane danymi osobowymi). Przykładowe dane osobowe to imię i nazwisko lub adres e-mail.

Niektóre dane osobowe gromadzimy wyłącznie, jeśli je nam przekażesz. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i informacje dotyczące płatności (w przypadku płacenia kartą kredytową). Może mieć to miejsce, gdy:
 • tworzysz konto użytkownika, składasz zamówienie lub rejestrujesz produkt;
 • prosisz o wsparcie techniczne lub zamawiasz inne usługi;
 • pytasz o informacje dotyczące naszych produktów; lub
 • bierzesz udział w ankietach.
Niektóre dane osobowe gromadzimy automatycznie, kiedy korzystasz z naszych witryn lub produktów. Te informacje mogą obejmować niektóre lub wszystkie spośród następujących typów danych:
 • adres IP („IP”);
 • nazwa użytkownika i konta oraz dane pokrewne;
 • numer telefonu;
 • numer karty SIM;
 • identyfikator urządzenia (z uwzględnieniem identyfikatora urządzenia, IMEI i/lub MEID);
 • numer identyfikacyjny i numer licencji produktu AVG; oraz
 • lokalizacja geograficzna na podstawie danych lokalnych systemu GPS/sieci Wi-Fi/sieci komunikacyjnej.
Jeśli dane nie muszą zachować charakteru umożliwiającego osobistą identyfikację, anonimizujemy je i przechowujemy w sposób, który uniemożliwia identyfikację użytkowników. Na przykład po uzyskaniu adresu IP możemy go zanonimizować, maskując ostatnią grupę cyfr (np. zmieniając adres 192.168.1.1 na ciąg 192.168.1.XXX).

Jakie z gromadzonych danych nie umożliwiają zidentyfikowania mnie?


Gromadzimy wiele typów danych, które nie umożliwiając osobistej identyfikacji Ciebie (czyli danych innych niż osobowe). Wprawdzie sporządzenie pełnej listy zbieranych przez nas typów danych innych niż osobowe nie jest możliwe, ale poniżej opisujemy ogólnie rodzaje gromadzonych przez nas danych innych niż osobowe oraz przedstawiamy przykłady.

Dane inne niż osobowe gromadzimy, aby usprawniać nasze produkty i usługi. Są to między innymi:
 • dane dotyczące potencjalnych zagrożeń ze strony złośliwego oprogramowania oraz celów działań takiego oprogramowania, np. kopie plików lub wiadomości e-mail oznaczone jako potencjalne złośliwe oprogramowanie, nazwy plików, skrót kryptograficzny, dostawca, rozmiar, sygnatura czasowa, skojarzone klucze rejestru itp.;
 • informacje dotyczące sposobu używania naszych produktów oraz ich funkcji z uwzględnieniem danych dotyczących poszczególnych urządzeń, wskaźników instalacji i dezinstalacji, języka, parametrów technicznych i producenta urządzenia, informacje o zabezpieczeniach urządzenia (atrybuty hasła, poziom szyfrowania) itp.; oraz
 • informacje dotyczące miejsca, w którym są używane nasze produkty i usługi, z uwzględnieniem przybliżonej lokalizacji, kodu pocztowego, numeru kierunkowego, strefy czasowej i adresu URL, z którego nastąpiło przejście do naszych produktów.
Dane inne niż osobowe gromadzimy, aby zarabiać na bezpłatnych ofertach, co pozwala nam nadal udostępniać je bezpłatnie. Są to między innymi:
 • identyfikator reklamowy skojarzony z danym urządzeniem;
 • historia przeglądania i wyszukiwania (w tym metadane);
 • dane dostawcy usług internetowych lub sieci komórkowej używanych do łączenia się z naszymi produktami; oraz
 • informacje dotyczące innych aplikacji, które mogą znajdować się na danym urządzeniu, oraz o sposobie ich używania.
Czasami historia przeglądania i historia wyszukiwania może zawierać terminy wyszukiwania, które umożliwiają identyfikację Ciebie. Jeśli będziemy wiedzieć, że część historii przeglądania może pozwalać na identyfikację Ciebie, potraktujemy te informacje jako dane osobowe i zanonimizujemy je. Możemy także agregować i/lub anonimizować zbierane dane osobowe. Na przykład: jeśli dane dotyczące Twojej dokładnej lokalizacji byłyby przechowywane osobno, uznalibyśmy je za dane osobowe. Jednak w przypadku połączenia ich z danymi dotyczącymi lokalizacji innych użytkowników (w celu określenia liczby użytkowników z danego kraju) nie uznajemy takich danych zagregowanych danych za informacje umożliwiające identyfikację osobistą.

Czy udostępniacie moje dane?


Tak, ale okoliczności i sposób udostępniania zależy od tego, czy dane są osobowe czy nie. Firma AVG może udostępniać stronom trzecim dane inne niż osobowe i publicznie prezentować informacje zagregowane lub anonimowe.

Danych osobowych nie sprzedajemy ani nie użyczamy stronom trzecim.

Możemy udostępniać określone dane osobowe (zgodnie z opisem poniżej) następującym stronom:
 • Dowolne firmy stowarzyszone z AVG
AVG to firma ogólnoświatowa obejmująca wiele firm w licznych biurach na całym świecie. Aby prowadzić działalność biznesową na całym świecie, możemy udostępniać Twoje dane osobowe w naszych biurach i firmach, co może mieć miejsce w krajach, w których obowiązują inne prawa w zakresie zbierania i używania danych osobowych niż w kraju, w którym dane zostały zebrane.
 • Dostawcy wyszukiwania
Niektórzy dostawcy wyszukiwania mogą wymagać udostępnienia im Twojego adresu IP w celu wykonania żądań wyszukiwania. Należy pamiętać, że dostawcy wyszukiwania mogą stosować własne polityki prywatności regulujące kwestie dotyczące prywatności takich żądań. Przed rozpoczęciem korzystania z tych usług zalecamy zapoznanie się z odpowiednią polityką prywatności.
 • Wybrani odsprzedawcy, dystrybutorzy i inni partnerzy AVG świadczący usługi w imieniu naszej firmy
Czasami udostępniamy niektóre dane osobowe, takie jak adres e-mail, wybranym odsprzedawcom, dystrybutorom i partnerom, aby mogli się z Tobą skontaktować w naszym imieniu i przekazać informacje o produktach, usługach lub ofertach, które — jak sądzimy — mogą być ważne dla Ciebie lub Twojej firmy, lub aby pomóc wywiązać się ze zobowiązań względem firmy AVG związanych z licencją i świadczeniem usług oraz zapewnić pomoc techniczną lub obsługę klientów.

Oprócz tego dane osobowe możemy udostępnić, jeśli:
 • jest to niezbędne do uzyskania dostępu do określonego produktu lub usługi (np. dane udostępnione dostawcy karty płatności obsługującemu transakcje realizowane za pomocą kart kredytowych);
 • wymaga tego prawo lub jest to niezbędne do spełnienia wymogów postępowania sądowego;
 • jest to wymagane do ochrony praw lub własności firmy AVG (w tym do zabezpieczenia naszych produktów i usług);
 • jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa osobistego, ochrony własności lub innych publicznych praw firmy AVG, jej klientów lub pracowników; lub
 • nastąpiła sprzedaż całej naszej firmy lub jej części.
W przypadku prawnego nakazu ujawnienia Twoich danych osobowych stronie trzeciej dołożymy wszelkich uzasadnionych ekonomicznie starań, aby powiadomić Cię z wyprzedzeniem o ujawnieniu danych, chyba że będzie to zakazane. Jeśli weźmiemy udział w fuzji, nabyciu lub sprzedaży aktywów, będziemy przestrzegać tej Polityki Prywatności, a użytkownicy, na których będzie mieć wpływ ta operacja, zostaną poinformowani, jeśli przekażemy jakiekolwiek dane osobiste stronom trzecim lub jeśli te dane na skutek tej operacji zaczną podlegać innej polityce prywatności.

Jakie mam prawa do moich danych?


Masz prawo do informacji na temat zakresu przetwarzanych przez nas danych osobowych, celu i charakteru ich przetwarzania oraz podmiotów, którym je udostępniamy.

Możesz także w dowolnym momencie poprosić o aktualizację, korektę lub usunięcie swoich danych osobowych (zakładając, że nie będzie miało to wpływu na usługi, jakie Ci świadczymy). Pamiętaj, że możemy odmówić wykonania próśb, które narażają prywatność innych, są nieuzasadnione, powtarzają się albo wymagają nieproporcjonalnie dużo pracy. O ile nie poprosisz o usunięcie Twoich danych osobowych, możemy je przechowywać przez jeden rok po tym, jak przestaniesz być naszym klientem (zwykle jednak nie przechowujemy ich dłużej, niż to potrzebne w kontekście celów, w jakich zostały zebrane).

Masz prawo nie wyrazić zgody na używanie lub zbieranie przez nas lub inne firmy określonych danych, takich jak dane osobowe i inne, wykonując instrukcje podane tutaj.

W dowolnym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania naszych biuletynów e-mail i innych informacji, postępując zgodnie z instrukcjami dostępnymi tutaj lub przeprowadzając odpowiednią procedurę anulowania subskrypcji opisaną w wiadomości e-mail lub biuletynie. Pamiętaj, że nasze wiadomości e-mail mogą zawierać ważne lub przydatne informacje na temat produktów AVG (np. informacje dotyczące Twojego numeru licencji lub stanu zamówień albo kont).

Masz prawo oczekiwać od nas ochrony Twoich danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby ochronić firmę AVG i jej użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem do posiadanych przez nas informacji oraz przed ich nieautoryzowaną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. W szczególności:

 • stale przestrzegamy tej Polityki Prywatności w odniesieniu do wszelkich danych uzyskanych od Ciebie;
 • ograniczamy zakres używania i ujawniania Twoich danych osobowych i dokładamy starań, aby strony trzecie, którym udostępniamy te dane, zapewniły im należytą prywatność i ochronę; oraz
 • wdrożyliśmy stosowane w branży środki fizyczne, techniczne i administracyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa gromadzonym przez nas danym.

Jakie zmiany zostały ostatnio wprowadzone?


Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności w dowolnym momencie. W przypadku wprowadzenia zmian wskażemy datę ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności. Jeśli wprowadzimy ważne zmiany, wyróżnimy je i — jeśli to możliwe — spróbujemy powiadomić Cię o nich w sposób bezpośredni. Będziemy także przechowywać poprzednie wersje tej Polityki prywatności do wglądu w archiwum.

Oto zmiany, które wprowadziliśmy w naszej polityce prywatności od momentu opublikowania ostatniej wersji:

 • Zmieniliśmy sposób prezentacji polityki prywatności, aby była bardziej zrozumiała i czytelna.

Kliknij to łącze, aby pobrać aktualną politykę prywatności lub uzyskać dostęp do poprzednich wersji Polityki Prywatności AVG. 

Jak się z Wami skontaktować?


W przypadku pytań dotyczących niniejszej polityki lub powyższych postanowień skontaktuj się z nami, pisząc na adres e-mail privacy@avg.com, lub zapoznaj się z instrukcjami dostarczonymi z danym produktem lub usługą. Możesz też skontaktować się z nami za pomocą poczty tradycyjnej, korzystając z adresu:

AVG Netherlands BV
Gatwickstraat 9-39, 
1043GL Amsterdam
Holandia

Czy coś jeszcze trzeba wiedzieć?


Czasami w naszej witrynie internetowej lub produktach mogą pojawić się łącza prowadzące do witryn albo innych lokalizacji zewnętrznych obsługiwanych przez strony trzecie. W przypadku korzystania z łącza do takich zasobów zewnętrznych (np. ofert sklepów z aplikacjami mobilnymi) pamiętaj, że mogą w nich obowiązywać inne zasady polityki prywatności. Odwiedzając takie witryny, podlegasz tym zasadom, dlatego należy zapoznać się z nimi zapoznać przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych.

Możemy również zamieszczać łącza do witryn internetowych lub produktów działających pod tą samą marką, które są obsługiwane przez firmę AVG Technologies, oraz jednego lub kilku naszych partnerów biznesowych. Należy pamiętać, że witryny internetowe i produkty oferowane pod wspólną marką mogą stosować własne zasady polityki prywatności. Zachęcamy do ich przeczytania.  
Przejdź do treści Przejdź do menu