< Terug naar AVG-beleid

Voorwaarden van AVG

Hier vindt u de voorwaarden voor de volgende producten, functies of services:

AVG Premium Security
AVG Identity Alert
AVG LiveKive™
AVG Do Not Track
Voorwaarden van derden


VOORWAARDEN VAN AVG PREMIUM SECURITY

Deze voorwaarden, die periodiek worden bijgewerkt door AVG, (hierna de "Overeenkomst" of "Gebruiksvoorwaarden") zijn opgenomen in en maken integraal deel uit van de voorwaarden die worden vermeld in de AVG-licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("EULA") en waarvoor geldt dat u erkent dat u deze hebt gelezen en begrepen, en dat u hiermee akkoord gaat wanneer u klikt op de optie "ACCEPTEREN", u de Software installeert en/of de Services gebruikt of opent.

Verder begrijpt u dat u door op de knop "ACCEPTEREN" te klikken u "schriftelijke instructies" verstrekt aan AVG Technologies CZ, s.r.o., een bedrijf dat is opgericht onder de wetgeving van de Tsjechische Republiek en is gevestigd te Holandská 2/4, CZ 639 00 Brno ("AVG") en alle werknemers, agenten, dochterondernemingen, partners, contractanten, gegevensbronnen van derden en leveranciers, en alle overige kredietbureaus (zoals Abonnees met toegang tot de Services in de Verenigde Staten, de FAIR CREDIT REPORTING ACT (FCRA), zoals geamendeerd), voor toegang tot uw kredietdossiers bij een of meer van deze nationale kredietbureaus en voor de uitwisseling van informatie over u met elk dergelijk nationaal kredietbureau om uw identiteit te controleren en de producten en/of services aan u te kunnen leveren.

I. Gebruiksvoorwaarden

Kennisgeving: deze voorwaarden zijn van toepassing op uw aankoop en/of gebruik van AVG Premium Security Services (hierna "Services") die worden aangeboden of geleverd door AVG. Verder valt de relatie tussen AVG en u met betrekking tot de levering van de Services onder deze voorwaarden, zelfs als u akkoord bent gegaan met andere of conflicterende voorwaarden van derden met betrekking tot deze zakelijke relatie of de levering van dergelijke services en/of producten. Uw gebruik van de Services betekent dat u deze voorwaarden in hun geheel accepteert en dat u alle toepasselijke wet- en regelgeving zult volgen. Als u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden, moet u de Services niet gebruiken. We behouden ons het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden naar eigen inzicht en op elk gewenst moment te wijzigen of bij te werken, en we kunnen er om welke reden dan ook van afzien u de Services te leveren. Controleer elke keer dat u naar www.avg.com gaat de Gebruiksvoorwaarden onder de koppeling Licentieovereenkomst voor de meest recente informatie.

II. Privacy en het delen van informatie

Lees ons Privacybeleid en deze Gebruiksvoorwaarden, want deze zijn van invloed op uw gebruik van de Services. We verzamelen, gebruiken en onthullen informatie over u zoals beschreven in ons Privacybeleid, dat u kunt vinden via de koppeling "Privacybeleid", en onder de voorwaarden van deze Overeenkomst om de Services aan u te kunnen leveren. Ons Privacybeleid is opgenomen in deze Overeenkomst. Als u deze Overeenkomst accepteert, betekent dit automatisch dat u akkoord gaat met de voorwaarden van het Privacybeleid.

U gaat ermee akkoord en staat toe dat AVG, en de agenten en werknemers van AVG, van tijd tot tijd uw persoonlijke gegevens (of de gegevens van het kind dat u hebt ingeschreven) verstrekt aan derden, zoals wordt beschreven in ons Privacybeleid en in dit document. U doet afstand van alle claims tegen AVG, of agenten of werknemers van AVG, voor handelingen of verzuim door deze derden met betrekking tot het gebruik of de onthulling van dergelijke informatie. Verder geeft u AVG, of de agenten of werknemers van AVG, toestemming om allerlei informatie en rapporten over u (of over het kind dat u hebt ingeschreven) op te vragen om de Services te kunnen uitvoeren, waaronder, maar niet beperkt tot, adresgeschiedenisrapporten, krediet-, naam- en aliasrapporten en alle overige relevante rapporten.

III. VRIJWARING VAN GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

A. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief Artikel III en IV, kan de garantie of aansprakelijkheid van AVG uitsluiten of beperken voor verliezen die niet mogen worden uitgesloten of beperkt volgens de toepasselijke wetgeving. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde garanties of voorwaarden of de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid niet toegestaan voor verlies of schade die het gevolg is van nalatigheid, contractbreuk of schending van impliciete voorwaarden, of van incidentele of gevolgschade. Dit betekent dat alleen de beperkingen die wettelijk toegestaan zijn in uw rechtsgebied, op u van toepassing zijn en dat onze aansprakelijkheid wordt beperkt voor zover maximaal bij wet is toegestaan.

B. Als u, de Eindgebruiker, "Abonnee" wilt worden, moet u het registratieproces voltooien door eerst te klikken op het juiste pictogram in de gebruikersinterface van AVG Premium Security. U gaat dan naar de juiste registratiepagina op https://identityalert.avg.com/us-en/register. Na de registratie moet u ook de gegevens invoeren die nodig zijn voor aanmeldingsdoeleinden (gezamenlijk aangeduid als “Site”). Alle inhoud, lidmaatschappen en de Services die beschikbaar zijn op, of waartoe u toegang kunt krijgen via, de Site, worden op een "as is, where is"-basis geleverd voor zover toegestaan is volgens de toepasselijke wetgeving. Noch AVG noch partners van AVG geven enige verklaring of garantie met betrekking tot de inhoud, lidmaatschappen of de Services die beschikbaar zijn op, of waartoe u toegang kunt krijgen via, de Site, die inhoudt dat een Abonnee continu, ononderbroken of veilig toegang kan krijgen tot de Site, lidmaatschappen, producten of de Services, of dat de Site, lidmaatschappen, producten of de Services vrij zijn van fouten. Bovendien wijzen AVG en de partners van AVG alle expliciete of impliciete garanties af, waaronder garantie op titel, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreukmakendheid en informatieve inhoud. U gaat er dus mee akkoord dat uw toegang tot en gebruik van de Site, lidmaatschappen, producten, de Services en de inhoud voor uw eigen risico zijn. Door de Services en de Site te gebruiken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat noch AVG, noch de partners van AVG enige aansprakelijkheid dragen met betrekking tot u (op basis van een contract, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of anderszins) voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met uw toegang tot of gebruik van de Site, inhoud, lidmaatschappen, producten of Services, zelfs niet als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

C. Geen enkele mondelinge of schriftelijke verklaring of informatie die u hebt gekregen van AVG of via of van de Services, resulteert in een garantie, als deze niet expliciet wordt beschreven in deze Overeenkomst.

D. Wij zijn geen kredietreparatieorganisatie of een vergelijkbare gereglementeerde organisatie onder andere toepasselijke wetgeving, en we verstrekken geen kredietreparatieadvies.

E. Wij controleren alleen het kredietdossier van de consument die een aanschaf wil doen, en het kredietdossier van de consument die een aanschaf wil doen wordt niet gecontroleerd in of vergeleken met een of meer andere kredietdossiers die worden bijgehouden door een of meer toepasselijke kredietbureaus, en hiernaar wordt ook niet verwezen in andere kredietdossiers.

IV. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

A. In overeenstemming met de algemene bepaling in paragraaf III.A hierboven verklaart u expliciet dat u begrijpt en ermee akkoord gaat dat AVG en de dochterondernemingen en partners, en de licentieverleners van AVG niet aansprakelijk zijn voor:

 1. Enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die u hebt opgelopen, of smartengeld, wat hiervan ook de oorzaak is en onder welke aansprakelijkheidstheorie dan ook. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot, winstderving (direct of indirect), verlies van goodwill of zakelijke reputatie, verlies van gegevens, kosten voor de aanschaf van vervangende goederen of services, of een ander immaterieel verlies; of
 2. verlies of schade die door u is opgelopen, inclusief, maar niet beperkt tot, verlies of schade als gevolg van:
  1. het vertrouwen dat u had in de volledigheid, juistheid of het bestaan van een advertentie, of als gevolg van een relatie of transactie tussen u en een adverteerder of sponsor wiens advertentie wordt weergegeven in de Services, op de Site of ergens anders;
  2. wijzigingen die wij aanbrengen aan de Services, of een permanente of tijdelijke onderbreking van de levering van de Services (of functies van de Services);
  3. de verwijdering, beschadiging of het niet opslaan van inhoud en andere communicatiegegevens die worden onderhouden of verzonden door of via uw gebruik van de Services;
  4. het niet door u aan ons verstrekken van juiste accountgegevens; of
  5. het niet door u op een veilige en vertrouwelijke manier bewaren van uw wachtwoord- of accountgegevens.

B. De beperkingen voor onze aansprakelijkheid in paragraaf IV.A hierboven zijn van toepassing, ongeacht of wij op de hoogte zijn gesteld of op de hoogte hadden moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke verliezen.

V. Beleid met betrekking tot het ongevraagd indienen van ideeën

Wanneer u ons voorziet van opmerkingen, suggesties of ideeën (gezamenlijk aangeduid als "Feedback"), wordt dergelijke Feedback niet beschouwd als vertrouwelijk en wordt deze eigendom van AVG. We zijn u niets verplicht als u dergelijke Feedback verstrekt. Het staat ons vrij om de Feedback te gebruiken, kopiëren of verspreiden voor welk doeleinde dan ook.

VI. Internationaal gebruik

Aangezien u internationaal toegang tot deze Site kunt krijgen en de Services internationaal kunt gebruiken, stemt u ermee in alle plaatselijke regels te volgen voor internet, gegevens, e-mail en privacy. In het bijzonder stemt u ermee in alle wetgeving te zullen volgen die van toepassing is op de verzending van technische gegevens die worden geëxporteerd uit de Verenigde Staten of het land waarin u woonachtig bent.

VII. FAIR CREDIT REPORTING ACT VOOR ABONNEES DIE WOONACHTIG ZIJN IN DE VERENIGDE STATEN:

Op grond van de Fair Credit Reporting Act mag u bij het desbetreffende kredietbureau alle informatie in uw kredietdossier opvragen die hierin op dat moment is opgenomen. U dient alle informatie in uw dossier rechtstreeks op te vragen bij het desbetreffende kredietbureau. De kredietrapporten die worden verstrekt of aangevraagd via onze Site zijn niet bedoeld als de informatie die door een kredietbureau moet worden verstrekt op grond van de Fair Credit Reporting Act of vergelijkbare wetgeving.

Op grond van de Fair Credit Reporting Act hebt u elk jaar recht op een gratis kopie van uw kredietrapport bij elk van de nationale kredietbureaus. Ga naar www.annualcreditreport.com om uw gratis jaarlijkse rapport aan te vragen op grond van de FCRA. U kunt ook contact opnemen met de centrale instantie om deze gratis jaarlijkse informatie aan te vragen door gratis te bellen met (877) 322-8228.

U hebt recht op een gratis kopie van uw kredietrapport bij een kredietbureau als het volgende van toepassing is:

 • Uw aanvraag voor een krediet, verzekering, dienstverband of een door de overheid te verlenen vergunning of een ander door de overheid te verlenen voordeel is afgewezen of u bent op een andere manier op de hoogte gesteld van een nadelige actie met betrekking tot deze aanvraag binnen de afgelopen zestig (60) dagen op basis van informatie in een kredietrapport dat door een dergelijk bureau is verstrekt.


 • Een huurhuis of -appartement is u ontzegd of u moest een hogere borgsom betalen dan normaal vereist is, binnen de afgelopen zestig (60) dagen op basis van informatie in een kredietrapport dat door een dergelijk bureau is verstrekt.


 • U verklaart schriftelijk dat u werkeloos bent en van plan bent om op vacatures te solliciteren gedurende de periode van zestig (60) dagen die begint op de datum waarop u deze verklaring deed.


 • U verklaart schriftelijk dat u een uitkering ontvangt.


 • U verklaart schriftelijk dat u reden hebt om aan te nemen dat uw dossier bij een dergelijk kredietbureau onjuiste informatie bevat als gevolg van fraude.Als u woonachtig bent in de staat Colorado, Maine, Maryland, Massachusetts, New Jersey of Vermont, hebt u bovendien eenmaal per jaar recht op een gratis kopie van uw kredietrapport, en als u woonachtig bent in de staat Georgia, hebt u tweemaal per jaar recht op een gratis kopie van uw kredietrapport. Voor mensen die woonachtig zijn in de staat Illinois, geldt dat kredietbureaus wettelijk verplicht zijn u op verzoek gratis of voor een nominaal bedrag een kopie van uw kredietdossier te verstrekken. Voor andere staten geldt dat kredietbureaus een redelijk bedrag in rekening mogen brengen voor de verstrekking aan u van een kopie van uw kredietrapport.Op grond van de Fair Credit Reporting Act mag u beroep aantekenen tegen onjuiste of onvolledige informatie in uw kredietrapport. U BENT NIET VERPLICHT OM UW KREDIETRAPPORT AAN TE SCHAFFEN VIA TRUECREDIT ALS U BEROEP WILT AANTEKENEN TEGEN ONJUISTE OF ONVOLLEDIGE INFORMATIE IN UW RAPPORT OF ALS U EEN KOPIE VAN UW RAPPORT WILT ONTVANGEN VAN EQUIFAX, EXPERIAN, TRANSUNION OF EEN PARTNER VAN DEZE ORGANISATIES, DE DRIE NATIONALE KREDIETBUREAUS OF EEN ANDER KREDIETBUREAU.Het kan beleid zijn bij Equifax, Experian en/of TransUnion (of een partner van deze organisaties) om een gratis kopie van het kredietrapport te verstrekken als de omstandigheden afwijken van de hierboven beschreven omstandigheden. Als u rechtstreeks een kopie van uw kredietrapport wilt ontvangen van Equifax, Experian of TransUnion of als u beroep wilt aantekenen tegen informatie in een kredietdossier van Equifax, Experian of TransUnion, kunt u als volgt contact met deze kredietbureaus opnemen:Equifax: 1-800-685-1111
Experian: 1-800-EXPERIAN (1-800-397-3742)
TransUnion: 1-800-916-8800

VIII. Toepasselijke wetgeving

De materialen die bij de Services horen, zijn in eerste instantie bedoeld voor gebruik door mensen die in de Verenigde Staten of de Amerikaanse overzeese gebieden woonachtig zijn. Deze Overeenkomst valt onder en wordt geïnterpreteerd en afgedwongen in overeenstemming met de wetgeving van de staat Delaware, ongeacht eventuele regels met betrekking tot conflicterende wetgeving. Onherroepelijk en onvoorwaardelijk gaat u akkoord met en onderwerpt u zich aan de exclusieve bevoegdheid van de federale en staatsrechtbanken in de staat Delaware met betrekking tot elk geschil of proces dat voortvloeit uit of gerelateerd is aan het gebruik of de aanschaf van de Services van AVG.

IX. SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in AVG en de functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentieverleners, leveranciers en onafhankelijke leveranciers van informatie of services van AVG aan de Site of in verband met de levering van de Services schadeloos zult stellen, zult verdedigen en zult vrijwaren met betrekking tot alle verliezen, onkosten, schade en kosten, inclusief redelijke juridische kosten die voortvloeien uit een schending van deze Gebruiksvoorwaarden of een schending door u van de toepasselijke wet- of regelgeving. In het geval dat AVG te maken krijgt met een claim waarvoor geldt dat we het recht hebben door u schadeloos te worden gesteld, hebben we het recht om op uw kosten de exclusieve verdediging en de behandeling van een dergelijke claim op ons te nemen. Bovendien mag u claims in geen geval afhandelen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

X. Uw wachtwoorden en accountbeveiliging

U stemt ermee in en begrijpt dat u verantwoordelijk bent voor de vertrouwelijkheid van de wachtwoorden die aan een account zijn gekoppeld en die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services. Verder stemt u ermee in dat alleen u ten opzichte van ons verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u weet dat uw wachtwoord of account wordt gebruikt door onbevoegden.

XI. Beëindiging van de Overeenkomst.

A. Deze Gebruiksvoorwaarden blijven van toepassing tot het einde van de Begintermijn of relevante Verlengingstermijn die u hebt aangeschaft voor de Services.

B. AVG mag deze Overeenkomst met u te allen tijde beëindigen als:

 1. u een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden hebt geschonden (of als u hebt gehandeld op een manier waaruit duidelijk blijkt dat u zich niet wilt of kunt houden aan de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden);
 2. we wettelijk verplicht zijn om dit te doen (bijvoorbeeld wanneer de levering van de Services aan u wettelijk verboden is of wordt); of
 3. de levering van de Services aan u door ons, volgens ons, niet meer commercieel haalbaar is, waarbij betaalde abonnementskosten voor de resterende periode van de Begintermijn of, indien van toepassing, de Verlengingstermijn, naar tijdsgelang aan u worden gerestitueerd.

C. Wanneer deze Gebruiksvoorwaarden zijn beëindigd, heeft deze beëindiging geen invloed op de wettelijke rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden die u en AVG hebben genoten, waaraan u en AVG onderworpen zijn geweest (of die zich hebben opgestapeld in de periode waarin de Gebruiksvoorwaarden van kracht waren) of waarvan is aangegeven dat ze voor onbepaalde tijd voortduren, en de bepalingen van Artikel III, IV, V en VIII tot en met XII blijven voor onbepaalde tijd van toepassing op dergelijke rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden.

XII. Diversen

A. Geen enkele verklaring van afstand van een schending van een bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden of van een overeenkomst met AVG mag worden beschouwd als een verklaring van afstand van een eerdere, gelijktijdige of hieropvolgende schending van deze of andere bepalingen of van een dergelijke overeenkomst. Alle verklaringen van afstand moeten op schrift worden gesteld. Als een bevoegde rechtbank oordeelt dat een gedeelte of bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden of van een andere overeenkomst tussen u en AVG ongeldig of onuitvoerbaar is, hebben dergelijke oordelen geen invloed op enig ander gedeelte of enige andere bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of een andere overeenkomst tussen u en AVG.

B. AVG is niet verantwoordelijk voor vertragingen of wanprestaties als gevolg van oorzaken die redelijkerwijs buiten onze controle vallen.

C. De AVG Identity Alert-abonnementsovereenkomst is opgenomen in en maakt integraal deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden.

D. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige wettelijke overeenkomst tussen u en AVG, en vervangen eventuele eerdere overeenkomsten tussen u en AVG met betrekking tot de Services volledig en uw gebruik van de Services (maar niet uw gebruik van services of producten die AVG aan u levert onder een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zoals de EULA) valt hieronder.

E. Rechten die niet expliciet in dit document worden verleend, zijn voorbehouden aan AVG.

F. Eventuele verwijzingen in deze Overeenkomst naar "ons" of onze" zijn respectievelijk verwijzingen naar AVG en de partners van AVG.

G. Wanneer "Eindgebruiker" of "Abonnee" wordt gebruikt, is dit een verwijzing naar U.

Terug naar boven

AVG IDENTITY ALERT-ABONNEMENTSOVEREENKOMST

U begrijpt dat u door te klikken op het selectievakje en de knop “INSCHRIJVEN” onmiddellijk na deze kennisgeving, u “schriftelijke instructies” verstrekt aan AVG Technologies CZ, s.r.o., en de dochterondernemingen, partners, divisies, contractanten en alle resellers, alle overige gegevensbronnen en leveranciers van AVG, inclusief, al naar het geval, TransUnion, TransUnion Interactive Inc., Experian, Experian Consumer Direct en/of Equifax en andere kredietbureaus, onder de Fair Credit Reporting Act, zoals geamendeerd, waarmee u AVG Technologies CZ, s.r.o., en de dochterondernemingen, partners, divisies, contractanten en alle resellers, gegevensbronnen en leveranciers van AVG, inclusief TransUnion, Experian en/of Equifax en andere kredietbureaus, toestemming geeft om (a) informatie uit uw persoonlijke kredietprofiel op te vragen bij een kredietbureau en (b) andere niet aan krediet gerelateerde informatie op te vragen en deze bij te houden en meldingen te versturen met betrekking hiertoe. U geeft AVG Technologies CZ, s.r.o., en de dochterondernemingen, partners, divisies, contractanten en alle resellers, alle overige gegevensbronnen en leveranciers van AVG, inclusief TransUnion, Experian en/of Equifax en andere kredietbureaus, toestemming om dergelijke informatie (zowel aan krediet gerelateerde als niet aan krediet gerelateerde informatie) met betrekking tot de AVG Identity Alert Service op te vragen en bij te houden, en om Kredietrapporten te verstrekken en Meldingen te versturen over wijzigingen aan uw kredietprofielgegevens.

Terug naar boven

AVG LIVEKIVE™-VOORWAARDEN (“DE SERVICES”)

Deze voorwaarden, die van tijd tot tijd worden bijgewerkt door AVG Technologies, (hierna “Overeenkomst”) zijn opgenomen in en maken integraal deel uit van de voorwaarden die worden beschreven in de AVG-licentieovereenkomst voor eindgebruikers (“EULA”) en die u accepteert als u klikt op de optie “ACCEPTEREN” of als u de Software installeert en/of de Services gebruikt.

1. Services

 1. Mogelijk dient u de Software te downloaden voordat u de Services kunt gebruiken. Als u een back-up wilt maken van uw gegevens, dient u de gegevens waarvan u een back-up wilt maken te selecteren (“Geselecteerde gegevens”). Er wordt dan automatisch een back-up gemaakt van revisies of aanpassingen die u doorvoert in de Geselecteerde gegevens, als de Software tenminste wordt uitgevoerd.

 2. AVG Technologies biedt (i) Gratis AVG-services en (ii) Betaalde AVG-services. De Gratis AVG-services bieden u een beperkte hoeveelheid opslagruimte, zoals wordt beschreven op https://www.avg.com. U kunt een upgrade uitvoeren naar de Betaalde AVG-services, die u een grotere hoeveelheid opslagruimte bieden voor een jaarlijks of maandelijks bedrag tegen het op dat moment geldende tarief dat wordt vermeld op de https://www.avg.com officiële AVG-website en zoals hierna verder wordt beschreven bij f). De Geselecteerde gegevens worden redundant opgeslagen. Mogelijk kunt u echter geen toegang krijgen tot uw Geselecteerde gegevens tijdens gepland onderhoud of andere gevallen van overmacht.

 3. AVG Technologies begrijpt hoe belangrijk veiligheid en privacy voor u zijn en stelt alles in het werk om uw Geselecteerde gegevens te beschermen. Wanneer u zich registreert voor de Services, kiest u persoonlijke aanmeldingsgegevens in de vorm van een geldig e-mailadres (“Gebruikersnaam”), een privéwachtwoord (“Wachtwoord”) en, als u hiervoor kiest als extra beveiliging, uw eigen Geheime wachtwoordzin. U hebt uw Gebruikersnaam en Wachtwoord nodig om toegang tot uw Geselecteerde gegevens te krijgen in een leesbare indeling. Verder wordt uw Geheime wachtwoordzin NOOIT opgeslagen door, en is deze NOOIT bekend bij, AVG Technologies om de privacy en veiligheid volledig te garanderen. Het is dus heel belangrijk dat u uw Wachtwoordzin onthoudt, omdat AVG uw Wachtwoordzin niet kan herstellen of toegang tot uw Geselecteerde gegevens kan verlenen als u deze vergeet. U kunt uw wachtwoord op elk gewenst moment wijzigen door de pagina ‘ACCOUNT’ te openen in de toepassing. Na registratie wordt u ook gevraagd om een optionele wachtwoordhint aan te maken (“Wachtwoordhint”). De Wachtwoordhint is bedoeld om u van voldoende informatie te voorzien om u zich uw wachtwoord te kunnen herinneren als u dit vergeten bent. AVG Technologies slaat de Wachtwoordhint versleuteld op en verstuurt het alleen naar het e-mailadres dat via uw account is ingevoerd op het moment van registratie. U kunt uw Wachtwoordhint op elk gewenst moment opvragen op de AVG Technologies-website door te klikken op de desbetreffende koppeling.

 4. Servicevoorwaarden. (i) AVG Technologies behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht algemene werkwijzen en procedures op te stellen om de werking en beschikbaarheid van de Services te optimaliseren zodat de klanten hier optimaal profijt van hebben. Als u ervan wordt verdacht bij het gebruik van de Gratis of Betaalde AVG-services het beleid te hebben geschonden dat wordt beschreven in deze Overeenkomst, behoudt AVG Technologies zich het recht voor om uw account of Geselecteerde gegevens te bevriezen, te annuleren en/of te wissen en ontvangt u per e-mail een schriftelijke kennisgeving van uw schending zodat u binnen dertig (30) dagen (of eerder als dit wettelijk vereist is) kunt reageren op een dergelijk vermoeden. Als AVG Technologies niet binnen dertig (30) dagen na verzending aan u van de kennisgeving van de schending (of eerder als dit wettelijk vereist is) een antwoord ontvangt, behoudt AVG Technologies zich het recht voor om, zonder afbreuk te doen aan de rechten van AVG Technologies onder deze voorwaarden en andere beschikbare genoegdoeningen, uw toegang tot of gebruik van de Services en uw account onmiddellijk te beperken, blokkeren of beëindigen zonder enige verplichting om u op welke wijze dan ook te compenseren voor een dergelijke beperking, blokkering of beëindiging. (ii) Na beëindiging van de Services blijven de Geselecteerde gegevens vanaf de beëindigingsdatum negentig (90) dagen opgeslagen zodat u ze vervolgens definitief kunt downloaden en ergens anders kunt opslaan. Hierna worden uw Geselecteerde gegevens verwijderd uit het systeem van AVG Technologies. (iii) U erkent en stemt ermee in dat uw Geselecteerde gegevens gedurende bepaalde intervallen mogelijk niet beschikbaar zijn zodat AVG Technologies prestatieonderhoud kan uitvoeren voor de servers, of om andere redenen die buiten de controle van AVG Technologies vallen.

 5. Registratie. Als u toegang wilt krijgen tot de Services, dient u het registratieproces te voltooien en uw persoonlijke Gebruikersnaam (e-mailadres) en Wachtwoord te verkrijgen. Met betrekking tot uw registratie stemt u ermee in: (a) eerlijke, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken op het registratieformulier; en (b) de eerlijkheid, nauwkeurigheid, actualiteit en volledigheid van dergelijke informatie te garanderen door deze te onderhouden en snel bij te werken. Bovendien mag u zich voor één account voor Gratis AVG-services slechts één keer registreren. Als u informatie verstrekt die niet klopt, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, of als u zich registreert voor meer dan één account voor Gratis AVG-services, heeft AVG Technologies het recht om uw account te schorsen of te beëindigen en u nu en in de toekomst elk gebruik van de Services te weigeren. Bovendien behoudt AVG Technologies zich het recht voor om de registratie te weigeren van klanten die ongeschikt worden geacht om de Services te gebruiken. Door u te registreren voor de Services, verklaart u aan AVG dat u meerderjarig bent en wettelijk bevoegd bent om deze Overeenkomst aan te gaan. Alleen u bent verantwoordelijk voor de strikte vertrouwelijkheid van uw Gebruikersnaam en Wachtwoord en voor enige wijzigingen, kosten, onkosten, schade, aansprakelijkheid en verliezen waarmee u of AVG Technologies wordt geconfronteerd doordat u deze gegevens niet vertrouwelijk hebt behandeld. Verder bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw Gebruikersnaam en Wachtwoord, inclusief eventuele toeslagen voor extra opslagruimte, enzovoort of andere toeslagen met betrekking tot uw account. Bovendien bent u er volledig voor verantwoordelijk dat u zich bij het gebruik van uw account volledig aan deze Overeenkomst houdt. U stemt ermee in dat u AVG Technologies onmiddellijk op de hoogte zult stellen van enig gebruik door onbevoegden van uw account of van een andere inbreuk op de beveiligingsvoorschriften. Het is u te allen tijde streng verboden om het account van een andere klant te gebruiken zonder toestemming van de accounthouder.

 6. Betalingen, verlenging en kennisgevingen. (i) Als aanvulling op deze voorwaarden zijn op de bedragen die u verschuldigd bent voor de Betaalde AVG-services de abonnementstarieven en -periode van toepassing die zijn gekozen tijdens de onlinebestelprocedure (of, indien van toepassing, via uw AVG-account). Na een geslaagde bestelling of upgrade ontvangt u per e-mail een bevestiging met het abonnement, het tarief en de periode die u hebt gekozen voor de Betaalde AVG-services. Voor zover van toepassing dienen alle betalingen per creditcard te worden voldaan. U dient te betalen na activering van uw account en toekomstige verlengingsdatums. Services worden pas geactiveerd zodra de betaling is ontvangen. De Services voor een verlengingsperiode worden pas geleverd zodra AVG Technologies een betaling heeft ontvangen voor de desbetreffende verlengingsperiode. Betalingen voor een verlenging worden automatisch van uw creditcard afgeschreven en uw account wordt automatisch verlengd, tenzij u AVG Technologies ervan op de hoogte stelt dat u de Services wilt beëindigen.

  (ii) Wanneer u in een bepaalde periode een upgrade voor de Services uitvoert voor een grotere back-upcapaciteit, dient u onmiddellijk een betaling te voldoen (naar tijdsgelang) voor het restant van de lopende periode met betrekking tot de desbetreffende upgrade, en dient u de abonnementskosten voor de volgende perioden te voldoen in overeenstemming met deze Overeenkomst. Een downgrade of beëindigingsmelding in een bepaalde periode wordt toegepast aan het einde van de volgende relevante betalingsperiode. Met betrekking tot b) hierboven en g) hieronder behoudt AVG zich het recht voor om extra kosten in rekening te brengen bij overschrijding van het gebruik van de Betaalde AVG-services. Deze kosten bedragen naar tijdsgelang (het equivalent van) 15 USD per jaar per 10 GB voor elke maand waarin het gebruik is overschreden. Er kan ook een Beperking worden toegepast. U ontvangt een voorafgaande kennisgeving over de bedragen die u verschuldigd bent aan AVG. Wanneer u het bedrag niet overmaakt, resulteert dit in de toepassing van een Beperking of een van de andere middelen die AVG Technologies ter beschikking staan onder deze Overeenkomst.

  (iii) Indien, niettegenstaande het voorgaande, het volledige bedrag dat verschuldigd is aan AVG Technologies onder deze Overeenkomst niet binnen dertig (30) dagen nadat bekend was geworden dat dit bedrag verschuldigd was, is ontvangen door AVG Technologies, wordt over het desbetreffende bedrag 0,05% rente per dag of het maximumtarief dat wettelijk is toegestaan in rekening gebracht, waarbij de laagste van deze twee opties van toepassing is. Als een bedrag dat verschuldigd is aan AVG Technologies wordt geïncasseerd door juridische stappen te nemen, of door een advocaat of op last hiervan, of via een incassobureau, stemt u ermee in alle incassokosten te zullen betalen, inclusief, zonder beperking, alle juridische kosten en redelijke advocaatkosten.

 7. Beleid voor eerlijk gebruik. Om het netwerk en de voorzieningen te beschermen en om overmatig gebruik van de onlineback-upvoorziening te voorkomen, zijn op uw gebruik de voorwaarden voor Eerlijk gebruik van toepassing en houdt AVG uw gebruik bij om te controleren of u zich aan de desbetreffende voorwaarden houdt. Het merendeel van de klanten van AVG (meer dan 95%) dat deze onlineback-upvoorziening gebruikt, maakt niet overmatig gebruik van de Services. AVG bepaalt van tijd tot tijd wat er beschouwd wordt als overmatig gebruik met betrekking tot het standaardgebruik van de Services. Momenteel wordt het gebruiksbereik per klant geschat op veel minder dan 500 GB aan onlineopslagruimte. Deze schatting wordt periodiek gecontroleerd op basis van toekomstig gedrag van consumenten en het gebruik van de Services. Als de schatting wordt bijgesteld, wordt dit gepubliceerd op de desbetreffende productspecifieke AVG-webpagina. Wanneer u kiest voor de onbeperkte opslagoptie voor de Betaalde AVG-services en uw gebruik van de Services meer dan 500 GB bedraagt, mag AVG hiervoor naar eigen inzicht extra gebruikskosten in rekening brengen, zoals hiervóór wordt beschreven bij f) en in deze paragraaf g). Verder zijn ook de volgende criteria voor eerlijk gebruik van toepassing: als onderdeel van de functionaliteit van de Services kunt u uw Geselecteerde gegevens delen met anderen (“Deelfunctie”) onder de voorwaarden van deze Overeenkomst. Niettegenstaande het voorgaande stemt u ermee in en begrijpt u dat de Deelfunctie alleen bedoeld is voor persoonlijk gebruik en niet voor een grootschalige verspreiding van uw Geselecteerde gegevens. AVG Technologies behoudt zich het recht voor om het algemene systeemgebruik en de algemene systeemprestaties bij te houden om overmatig gebruik van de Deelfunctie te kunnen detecteren. Het gebruik van de Deelfunctie kan door AVG Technologies als overmatig worden beschouwd als het netwerkverkeer veel drukker is dan het gemiddelde gebruik van de Services door klanten in het algemeen. Dit kan resulteren in een blokkering of beperking van de Deelfunctie (“Beperking”). Een dergelijke controle en een eventuele Beperking zijn bedoeld om het netwerk en de voorzieningen te beschermen en overmatig gebruik van AVG ShareRooms als kanaal voor de grootschalige verspreiding van inhoud te voorkomen. Zonder afbreuk te doen aan g) xii hieronder, wordt uitsluitend door AVG Technologies (naar eigen inzicht) besloten en beoordeeld of het netwerkverkeer het gemiddelde gebruik overschrijdt, wat kan resulteren in een Beperking of toepassing van extra kosten.

Bovendien mag u geen materiaal opslaan, verzenden of delen via de Services of andere handelingen uitvoeren waarvoor het volgende geldt:

(i) ze zijn in strijd met of maken inbreuk op de rechten van anderen, waaronder, zonder beperking, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten, publiciteitsrechten of andere eigendomsrechten;

(ii) u uploadt, publiceert, e-mailt, verzendt of stelt op een andere manier Geselecteerde gegevens beschikbaar waarvoor u onder geen enkele wet of contractuele of vertrouwensrelatie (zoals insiderinformatie, gepatenteerde en vertrouwelijke informatie waarvan u op de hoogte bent gesteld als gevolg van een dienstverband of onder een niet-openbaarmakingsovereenkomst, enzovoort) bevoegd bent om ze beschikbaar te stellen;

(iii) de handeling is onwettig, bedreigend, beledigend, hatelijk, smadelijk, lasterlijk, misleidend, frauduleus, onrechtmatig, onfatsoenlijk of obsceen, of hiermee wordt inbreuk gemaakt op de privacy van een ander;

(iv) een persoon of een groep personen wordt hierdoor geslachtofferd, lastiggevallen, gestalkt, vernederd, aangevallen of geïntimideerd op welke basis dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, religie, geslacht, seksuele geaardheid, ras, etnische afkomst, leeftijd of handicap;

(v) hierdoor worden op welke manier dan ook minderjarigen benadeeld;

(vi) u gebruikt de identiteit van een andere persoon, een ander bedrijf of een andere entiteit (inclusief, maar niet beperkt tot, een AVG-functionaris) of u beweert onterecht een band met een persoon of entiteit te hebben of u omschrijft deze band onjuist; (vii) u vervalst kopteksten of u manipuleert op een andere manier identificatie-elementen om de herkomst te verhullen van Geselecteerde gegevens die worden verzonden of gedeeld via de Services;

(viii) er is sprake van de aanwezigheid van virussen of andere computercode, bestanden of programma's die de functionaliteit van computersoftware of hardware of telecommunicatieapparatuur onderbreken, verhinderen, vernietigen of beperken, of op een andere manier het gebruik van een computer of computernetwerk door onbevoegden mogelijk maakt;

(ix) het gebruik van de Services door andere klanten wordt verstoord;

(x) anderen worden aangezet of aangemoedigd om handelingen uit te voeren die in strijd zijn met de wet, letsel toebrengen aan een persoon of schade aan eigendommen opleveren;

(xi) er wordt aangezet tot gedrag dat een strafrechtelijke overtreding inhoudt of resulteert in burgerlijke aansprakelijkheid;

(xii) er is sprake van een schending van deze Overeenkomst of enige andere gebruiksvoorwaarden, regels of beleid dat van toepassing is op de Services, inclusief, maar niet beperkt tot, consistent en overmatig gebruik van de Deelfunctie waarvoor een Beperking geen afdoende middel is.

Wanneer AVG Technologies ervan op de hoogte wordt gesteld dat dergelijke inhoud kan worden geüpload met behulp van de Services, behoudt AVG Technologies zich het recht voor om enige of alle toegang tot dergelijke inhoud te blokkeren. Verder behoudt AVG Technologies zich het recht voor om naar eigen inzicht te bepalen of een of meer Geselecteerde gegevens vallen onder de hiervóór genoemde verboden categorieën.

h. U mag de Services niet gebruiken op een manier waarmee u de Services of servers of netwerken waarvan u gebruikmaakt door uw gebruik van de Services kunt beschadigen, uitschakelen, verstoren, overbelasten of schaden, of op een andere manier het gebruik van de Services door anderen verstoort. U mag niet proberen zonder toestemming toegang te krijgen tot de Services, andere gebruikersaccounts of computersystemen of netwerken die aan de Services zijn gekoppeld, door deze te hacken, wachtwoordmining toe te passen of hiervoor een andere methode te gebruiken. U mag de beveiliging van uw account niet opzettelijk in gevaar brengen door uw Gebruikersnaam en/of Wachtwoord openbaar te maken. AVG Technologies mag elk rechtsmiddel en/of technisch middel gebruiken om de schending van deze bepaling te voorkomen en naleving van deze Overeenkomst af te dwingen.

i. Geen spam. U mag de Services niet gebruiken voor kettingbrieven, junkmail, spam of commerciële activiteiten van welke aard dan ook. U mag geen informatie over andere klanten verzamelen om grote hoeveelheden ongewenste boodschappen te verzenden of om de verzending hiervan te faciliteren. AVG Technologies behoudt zich het recht voor om uw toegang tot of gebruik van de Services onmiddellijk te beëindigen en juridische stappen te ondernemen als u, of iemand die uw account gebruikt, deze bepalingen schendt. Wanneer AVG Technologies uw toegang tot of gebruik van de Services beëindigt, zal AVG Technologies de procedures volgen die worden beschreven in de sectie Servicevoorwaarden (paragraaf d) hierboven, met betrekking tot het wissen van een of meer van uw Geselecteerde gegevens. AVG Technologies mag elk technisch en/of rechtsmiddel gebruiken om te voorkomen dat grote hoeveelheden ongewenste boodschappen terechtkomen in de systemen of communicatienetwerken van AVG, dat deze systemen of netwerken voor deze boodschappen worden gebruikt of dat de boodschappen hierin achterblijven.

j. Inhoud of Geselecteerde gegevens van derden. U erkent dat AVG Technologies de juistheid of betrouwbaarheid van inhoud, adviezen, meningen, verklaringen, suggesties of andere informatie van derden of andere klanten die wordt gedeeld of verspreid via de Services, niet kan garanderen. Adviezen, meningen, verklaringen, suggesties, services, aanbiedingen of andere informatie of inhoud die door derden wordt weergegeven of verspreid via de Services, zijn het eigendom van de desbetreffende auteurs en alleen die auteurs zijn aansprakelijk voor de inhoud hiervan. Als u vertrouwt op dergelijke adviezen, meningen, verklaringen, suggesties of informatie, komt dit uitsluitend voor uw eigen risico.

k. Wijzigingen . AVG Technologies behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van deze Overeenkomst van tijd tot tijd bij te werken door de meest recente versie te uploaden naar de officiële website: www.avg.com. U gaat ermee akkoord dat u gebonden bent aan de meest recente versie van deze voorwaarden, zoals deze beschikbaar is op www.avg.com, tenzij u AVG Technologies er schriftelijk van op de hoogte stelt dat u niet gebonden wenst te zijn aan dergelijke bijgewerkte voorwaarden. In dat geval behoudt AVG Technologies zich het recht voor om deze Overeenkomst en de Services onmiddellijk te beëindigen. De clausules over betalingsverplichtingen, bijvoorbeeld over bedragen die verschuldigd zijn maar nog niet zijn gefactureerd, blijven na een dergelijke beëindiging van kracht totdat de te betalen bedragen volledig zijn ontvangen door AVG Technologies.

l. Naleving afdwingen. AVG behoudt zich het recht voor de naleving van de bepalingen en voorwaarden in dit document met alle juridische en billijke middelen af te dwingen.

Terug naar boven

AVG DO NOT TRACK-VOORWAARDEN (“FUNCTIE”)

Deze bepalingen en voorwaarden, die regelmatig worden bijgewerkt door AVG Technologies (hierna de 'AVG DNT-bepalingen'), zijn verwerkt in en vormen een integraal onderdeel van de bepalingen en voorwaarden in de Gebruiksrechtovereenkomst van AVG ('EULA') die met deze AVG DNT-bepalingen worden geaccepteerd zodra u op de optie ACCEPTEREN klikt, de Software installeert en/of het Onderdeel gebruikt.

1. AVG Do Not Track

 1. U moet de Software downloaden om het Onderdeel te kunnen gebruiken. Met het Onderdeel kunt u vaststellen welke websites gegevens over uw online activiteiten verzamelen. Daarnaast kunt u op basis van uw privacyvoorkeuren opgeven of dergelijke activiteiten al dan niet moeten worden geblokkeerd.

 2. AVG Technologies is niet verantwoordelijk voor enige resultaten van door u aangebrachte wijzigingen in de instellingen van het Onderdeel. U erkent uitdrukkelijk dat door het Onderdeel standaard wordt voorkomen dat bepaalde websites gegevens over uw activiteiten op internet kunnen verzamelen. Als u niet wilt dat de activiteiten van dergelijke websites worden geblokkeerd, kunt u uw voorkeuren op elk moment wijzigen via het pictogram voor het onderdeel in uw internetbrowser. U erkent uitdrukkelijk dat bepaalde inhoud van websites van derden mogelijk niet zichtbaar is voor u als u de standaardinstelling van het Onderdeel gebruikt of de standaardinstellingen wijzigt om alle activiteiten met betrekking tot het verzamelen van gegevens te blokkeren.

 3. Ondersteunde browsers. U erkent dat het Onderdeel alleen werkt in de volgende internetbrowsers: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox en Google Chrome.

 4. U erkent dat het Onderdeel gebruikmaakt van het W3C DNT-protocol om services op de hoogte te stellen dat u niet wilt worden gevolgd. In dergelijke communicatie wordt geen nadere informatie gegeven.

 5. Disclaimer. BEHALVE INDIEN DAARIN UITDRUKKELIJK IS VOORZIEN IN PARAGRAAF 6.A VAN DE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST, WIJST AVG TECHNOLOGIES ALLE OVERIGE GARANTIES, EXPLICIET EN IMPLICIET, MET BETREKKING TOT HET ONDERDEEL OF DE FUNCTIES VAN HET ONDERDEEL VAN DE HAND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES MET BETREKKING TOT DE GESCHIKTHEID VAN HET ONDERDEEL OM VOLGACTIVITEITEN VAN WEBSITES VAN DERDEN EN/OF DERGELIJKE ACTIVITEITEN GEHEEL OF GEDEELTELIJK TE BLOKKEREN.

 6. Wijzigingen. AVG Technologies behoudt zich het recht voor de bepalingen en voorwaarden van deze AVG DNT-bepalingen van tijd tot tijd bij te werken door de meest recente versie te uploaden naar de officiële website www.avg.com/eula. U erkent gebonden te zijn aan de meest recente versie van deze bepalingen en voorwaarden op www.avg.com/eula, tenzij u AVG Technologies schriftelijk op de hoogte stelt van uw wens om niet gebonden te zijn aan deze bepalingen en voorwaarden. In dat geval behoudt AVG Technologies zich het recht voor deze AVG DNT-bepalingen, Gebruiksrechtovereenkomst en het recht op gebruik van de Software onmiddellijk te beëindigen, met uitzondering van de relevante clausules die ondanks een dergelijke beëindiging geldig blijven.

 7. Naleving afdwingen. AVG behoudt zich het recht voor de naleving van de bepalingen en voorwaarden in dit document met alle juridische en billijke middelen af te dwingen.

Terug naar boven

VOORWAARDEN VAN DERDEN

Welkom bij ons gedeelte met bepalingen en voorwaarden voor derden Hier vindt u specifieke bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op software, hardware en/of services van derden die door AVG Technologies worden geleverd. Let op: op alle garanties en andere bepalingen die van toepassing zijn op dergelijke producten van derden, ongeacht of het gaat om software, hardware of diensten, zijn deze specifieke voorwaarden zoals aangeleverd door derden van toepassing. Als u zich akkoord verklaart met de licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) van AVG, verklaart u zich tevens akkoord met de bepalingen in dit gedeelte.

Terug naar boven