Licentieverklaringen - AVG 9.0

BELANGRIJK: LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR. DIT IS EEN WETTIGE OVEREENKOMST TUSSEN AVG TECHNOLOGIES (ZOALS ONDERSTAAND GEDEFINIEERD) EN U (HANDELEND ALS PERSOON OF, INDIEN VAN TOEPASSING, NAMENS DE PERSOON OF EENHEID OP WIENS COMPUTER DE SOFTWARE IS GEÏNSTALLEERD). ALS U OP DE OPTIE “ACCEPTEREN” KLIKT OF HET SOFTWAREPRODUCT BIJ DEZE OVEREENKOMST (DE “SOFTWARE”) INSTALLEERT, WORDT U GEBONDEN AAN DEZE OVEREENKOMST.

U hoeft deze voorwaarden niet te aanvaarden maar, tenzij en totdat u dat doet, wordt de Software niet geïnstalleerd en bent u niet bevoegd de Software te gebruiken.

Als u niet met deze voorwaarden wilt instemmen, klik dan op “AFWIJZEN” en, indien van toepassing, kunt u op de volgende wijze restitutie verkrijgen van de aankoopprijs:

  • Als u een download gekocht hebt, volgt u de instructies op www.avg.com/support-existing en neemt u contact met ons op met uw restitutie-aanvraag. Het kan dertig (30) dagen duren voordat het tegoed op uw rekening is gecrediteerd.
  • Voor alle andere aankopen geldt dat u alle kopieën van de Software die u gemaakt hebt (met inbegrip van archiefexemplaren) dient te vernietigen en de Software in de originele verpakking, samen met uw ontvangstbewijs aan het verkooppunt moet retourneren.

MEDEDELING: DE SOFTWARE KAN EEN '“TIME-OUT”-FUNCTIE BEVATTEN DIE DE SOFTWARE AAN HET EIND VAN DE (ZOALS ONDERSTAAND GEDEFINIEERDE) TERMIJN ONWERKZAAM MAAKT.

SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST VOOR DE EINDGEBRUIKER

1. Definities.

a. Geautoriseerde doeleinden betekent (i) persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, in het geval van Software bekend als AVG Anti-Virus Free Edition en AVG LinkScanner en (ii) uw persoonlijke doeleinden of de interne bedrijfsdoeleinden van u en uw gelieerde ondernemingen in het geval van andere Software.

b. Gelieerde onderneming betekent, met betrekking tot een partij, een eenheid die de toepasselijke partij controleert, hierdoor gecontroleerd wordt, of deze gezamenlijk controleert. “Controleren,” zoals gebruikt in deze Paragraaf 1.b, betekent eigendom van meer dan 50% van het resterende stemrecht van de toepasselijke eenheid.

c. Toepasselijke voorwaarden betekent de algemene voorwaarden gespecificeerd (i) in uw bestelling indien u de Software in elektronisch formaat gedownload hebt via het internet, of (ii) in het geval van Software aangeschaft op een cd of ander fysiek medium, zoals gespecificeerd op de Software-verpakking, of (iii) door uw leverancier, als u de Software verkreeg in combinatie met andere hardware of software, uitsluitend in verbinding met dergelijke andere hardware of software. Toepasselijke voorwaarden omvatten, zonder beperking, alle algemene voorwaarden die de duur van de eerste termijn en het maximale aantal computers specificeren, waarop u de Software mag gebruiken.

d. AVG Technologies betekent, met betrekking tot de Software bekend als AVG LinkScanner en AVG Identity Protection, AVG Technologies CY, Ltd., een bedrijf gevormd onder de wetgeving van Cyprus, en met betrekking tot alle andere Software, AVG Technologies CZ, s.r.o., een bedrijf gevormd onder de wetgeving van de Tsjechische Republiek.

e. Gratis Software betekent Software die zonder kosten tot uw beschikking wordt gesteld, inclusief zonder beperking Software (i) bekend als AVG Anti-Virus Free Edition, AVG Antivirus Free: Small Business Edition of AVG LinkScanner, (ii) die tot beschikking wordt gesteld voor test- of evaluatiedoeleinden, of (iii) met de aanduiding of andere indicatie als “beta test” versie van een softwareproduct.

f. Eerste termijn betekent de periode die begint op de datum dat u de Software gedownload hebt of anderzijds verkregen hebt en verderduurt gedurende de termijn zoals aangegeven door de Toepasselijke voorwaarden.

g. Verlengde termijn heeft de betekenis zoals toegewezen door Paragraaf 3.a van deze Overeenkomst.

h. Termijn betekent de Eerste termijn samen met alle Verlengde termijnen.

2. Licentieverlening; Verwante bepalingen.

a. Licentieverlening. AVG Technologies, verleent u, onderworpen aan de algemene voorwaarden van deze overeenkomst, hierbij een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor de toepasselijke termijn waarbinnen de Software uitsluitend in uitvoerbare of objectcodevorm en alleen voor Geautoriseerde doeleinden conform de Toepasselijke voorwaarden mag worden gebruikt. Zonder beperking op het voorgaande, indien u de Software gekregen hebt bij een personal computer, netwerktoepassing of ander hardwareproduct, geeft deze licentie u de bevoegdheid om de Software uitsluitend in combinatie met het toepasselijke apparaat of hardware te gebruiken. ELK GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, OF ELKE EVENTUELE DOORVERKOOP OF VERDERE DISTRIBUTIE VAN DE SOFTWARE, ANDERS DAN UITDRUKKELIJK DOOR DEZE PARAGRAAF 2 TOEGESTAAN, VORMT EEN MATERIËLE INBREUK OP DEZE OVEREENKOMST EN KAN EEN SCHENDING ZIJN VAN DE TOEPASSELIJKE WETTEN OP HET AUTEURSRECHT.

b. Beperkingen. Het is u niet toegestaan, noch zult u derden toestaan om (i) de Software te dupliceren voor enig ander doel dan redelijkerwijs noodzakelijk voor het gebruik daarvan in de zin van deze Overeenkomst en voor niet gekoppelde archiverings- en hersteldoeleinden in geval van calamiteiten; (ii) de Software te gebruiken in verband met meer computers dan toegestaan door de Toepasselijke voorwaarden, (iii) behalve indien uitdrukkelijk toegestaan door de AVG Technologies enig door AVG Technologies (elk een “Licentienummer” genoemd) verstrekt licentienummer te gebruiken op meer dan een (1) computer tegelijk, (iv) een Licentienummer bekend te maken aan een partij anders dan AVG Technologies of, indien vereist om ondersteunende diensten te verkrijgen in verband met de Software, de door AVG Technologies aangewezen vertegenwoordigers, (v.) de Software of enig Licentienummer publiceren of deze gebruiken anders dan voor de Geautoriseerde doeleinden, (vi) tenzij uitdrukkelijk toegestaan bij de wet, de Software of delen daarvan te disassembleren, te decompileren, te vertalen, te reconstrueren, te transformeren of te extraheren (dat geldt ook zonder beperking voor verwante malwarekenmerken en procedures voor het opsporen van malware), (vii) tenzij uitdrukkelijk toegestaan bij de wet, de Software te wijzigen, te modificeren of op andere wijze te veranderen (dat geldt ook zonder beperking voor verwante malwarekenmerken en procedures voor het opsporen van malware), (viii) de Software overdragen, verpanden, verhuren, delen of in sublicentie geven anders dan in samenhang met de verkoop, lease, verhuur of andersoortige overdracht van de computer waarop deze oorspronkelijk was geïnstalleerd conform de Toepasselijke voorwaarden, (ix) enige derde partij toegang verlenen tot of het gebruik van de Software op een servicebureau, timesharing, abonnementdienst of applicatieaanbieder of andere soortgelijke basis; of (x.) teniet doen of ontduiken, trachten teniet te doen of te ontduiken, of enige derde partij toestaan of helpen de controles van de installatie of het gebruik van kopieën van de Software teniet te doen of te ontduiken.

c. Updates. AVG Technologies kan tijdens de looptijd van tijd tot tijd updates van de Software en/of de hierin opgenomen malwaresignaturen verstrekken (elk afzonderlijk wordt een “Update” genoemd). Updates worden onder deze Overeenkomst voor alle doeleinden als Software beschouwd. U erkent dat u routinematig Updates moet downloaden en de installatie ervan toestaan om het maximale profijt te genieten van de Software. In geen geval zal AVG Technologies verplicht zijn u van Updates te voorzien nadat de Termijn is vervallen of beëindigd, en AVG Technologies mag naar eigen goeddunken de verstrekking van Updates beëindigen voor om het even welke versie van de Software anders dan de meest actuele versie, of Updates voor de ondersteuning van Software in relatie met versies voor besturingssystemen, e-mailprogramma's, browserprogramma's en andere software anders dan de meest actuele versie van een derde partij.

d. Opmerkingen klant. AVG Technologies verwelkomt uw opmerkingen in verband met de Software, met inbegrip van meldingen dat u een storing, fout of andere slechte werking in de Software hebt bemerkt, en uw suggesties voor aanvullende of andere eigenschappen en functies. U kunt ons uw opmerkingen en suggesties sturen via het webformulier dat u kunt vinden op www.avg.com/customer-feedback. AVG Technologies draagt geen enkele verplichting om dergelijke opmerkingen of suggesties te beantwoorden of hierop enige actie te ondernemen, maar u verleent AVG Technologies een eeuwigdurend, onherroepelijk, volledig premievrij, royaltyvrij, wereldwijd recht en licentie onder uw intellectuele eigendomsrechten (indien aanwezig) om uw opmerkingen en suggesties in de Software en andere producten en diensten te implementeren die aangeboden worden door AVG Technologies, zijn maatschappijen, en de respectieve licentiegevers, licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden.

3. Verlengingen, Beëindiging.

a. Verlengingen. AVG Technologies kan u - alvorens het verstrijken van de Eerste termijn of de dan actuele Verlengingstermijn - de gelegenheid bieden verlengingen van de licenties zoals aangeboden door de Overeenkomst aan te schaffen tegen de dan actuele prijs van AVG Technologies voor de vernieuwing. U kunt een dergelijk aanbod accepteren door de aanwijzingen te volgen en de verlengingsprijs te betalen die aangegeven werd in het aanbod. Op dit ogenblik zal de voorwaarde van de Overeenkomst verlengd worden over de toepasselijke periode (elk een “Verlengingstermijn”).

b. Beëindiging. AVG Technologies zal naast dergelijke andere rechten beschikbaar uit hoofde van de wet of gerechtigheid, gerechtigd zijn de door deze Overeenkomst verleende licentie te beëindigen, zonder enige aansprakelijkheid (i) voor ongemakken vijf (5) dagen na voorafgaande kennisgeving, op voorwaarde dat AVG Technologies naar eigen goeddunken, ofwel de licentiekosten restitueert die u betaalde in verband met de dan actuele eerste termijn of verlengde termijn, evenredig verdeeld over de toepasselijke termijn, of een licentie verleent voor een in wezen soortgelijk product voor de rest van de looptijd, of (ii) te allen tijde zonder kennisgeving als u een materiële inbreuk maakt op deze Overeenkomst.

c. Gevolg van beëindiging. Bij het vervallen of de beëindiging van deze Overeenkomst, zult u het gebruik van de Software staken, AVG Technologies kan de beschikkingstelling van Updates aan u beëindigen, en de Software kan ophouden te functioneren. De paragrafen 4, 5, 6 en 7 blijven van kracht na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst.

4. Eigendom.

AVG Technologies behoudt alle rechten op de Software die niet expliciet door deze Overeenkomst worden verleend. Alle auteursrechten, handelsmerken en andere denkbare intellectuele eigendomsrechten in en op de Software (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, malwaresignaturen en andere gegevensbestanden, afbeeldingen die in de Software verschijnen en schermweergaven evenals enige en alle documentatie in verband met de Software) zijn het eigendom van AVG Technologies of zijn licentiegevers, en zijn beschermd door de auteursrechtwetten van de VS en andere landen, internationale verdragen en andere toepasselijke wetten. Elke kopie van de Software die u conform deze Overeenkomst mag maken, moet het gehele auteursrecht en de andere kennisgevingen bevatten die in het oorspronkelijke exemplaar van de Software zijn opgenomen.

5. Garanties.

a. Algemeen. AVG Technologies garandeert dat bij de levering van de Software en gedurende een periode van dertig (30) dagen daarna, het medium (indien aanwezig) waarop de Software is verstrekt, vrij zal zijn van materiële defecten, en dat de Software werkelijk zal werken overeenkomstig de toepasselijke specificaties. Het voorgaande is alleen van toepassing op de Software zoals deze oorspronkelijk is geleverd, en is niet van toepassing op Updates. Uw enige en exclusieve rechtsmiddel voor een inbreuk op deze Garantie is vervanging van de onvolkomen media of Software of, als keuzemogelijkheid voor AVG Technologies, teruggave van de Software tegen volledige terugbetaling. Om uw rechten in deze Paragraaf 5 te kunnen uitoefenen, dient u alle door u gemaakte kopieën van de Software (met inbegrip van archiefexemplaren) te de-installeren en te vernietigen en (i) als u de Software via downloaden kocht, de instructies te volgen op www.avg.com/support-existing en contact met ons op te nemen met uw restitutie-aanvraag, of, (ii) voor alle ander aankopen, de Software in de originele verpakking, samen met uw ontvangstbewijs te retourneren aan het verkooppunt.

b. Gratis Software. DE BEPALINGEN VAN DEZE PARAGRAAF 5.b ZIJN VAN TOEPASSING IN PLAATS VAN PARAGRAAF 5.a IN VERBAND MET GRATIS SOFTWARE. ALLE GRATIS SOFTWARE WORDT VOORZIEN OP EEN “ZOALS HET IS”, “ZOALS BESCHIKBAAR” BASIS, ZONDER GARANTIE EN ZONDER ONDERSTEUNING OF ANDERE SERVICES VAN AVG TECHNOLOGIES.

c. Afwijzing van aanspraken. BEHALVE WANNEER EXPLICIET DOOR PARAGRAAF 5.a VAN DEZE OVEREENKOMST VERLEEND, WIJST AVG TECHNOLOGIES ALLE GARANTIES AF IN VERBAND MET DE SOFTWARE, MEDIA EN ELK ANDER OBJECT DAT DEEL UITMAAKT VAN DEZE OVEREENKOMST, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, DE IMPLICIETE GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE EN DE IMPLICIETE GARANTIE VAN NIET-OVERTREDING. AVG TECHNOLOGIES GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE SOFTWARE ONONDERBROKEN ZAL WERKEN OF VRIJ ZAL ZIJN VAN FOUTEN, OF DAT DE SOFTWARE 100% BESCHERMING ZAL GEVEN. Bepaalde jurisdicties staan geen beperkingen toe van bepaalde impliciete garanties, dus zijn de bovenstaande beperkingen mogelijk niet van toepassing op u. U kunt andere rechten hebben die van jurisdictie tot jurisdictie verschillen.

d. Een risicovolle omgeving. U erkent dat de Software niet ontworpen of gelicentieerd is voor gebruik in een risicovolle omgeving, waaronder, zonder beperking, het bedrijf van nucleaire installaties, navigatiesystemen voor luchtvaartuigen, communicatiesystemen voor luchtvaartuigen, de luchtverkeersleiding, levensinstandhoudingssystemen of wapensystemen en elke andere omgeving waarin lichamelijk letsel of de dood het gevolg kunnen zijn van een storing of het onvermogen om de Software te gebruiken. Zonder de bepalingen van de paragrafen 5.b en 5.c van deze Overeenkomst in te perken, wijzen AVG Technologies en zijn licentiegevers hierbij alle expliciete of impliciete garanties van geschiktheid voor een dergelijk gebruik af.

6. Beperking van aansprakelijkheid.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WET ZULLEN AVG TECHNOLOGIES OF ZIJN LEVERANCIERS OF WEDERVERKOPERS IN GEEN GEVAL JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, GEVOLG- OF BIJKOMENDE SCHADE, SCHADEVERGOEDING OF SPECIALE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, ONGEACHT DE OORZAAK OF THEORETISCHE AANSPRAKELIJKHEID (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADES ALS GEVOLG VAN VERLIES VAN BEDRIJFSWINSTEN OF INKOMEN, VERLIES VAN PRIVACY, VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE COMPUTER OF SOFTWARE MET INBEGRIP VAN DEZE SOFTWARE, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE OF ANDER GELDELIJK VERLIES) DIE VOORTVLOEIT UIT DEZE OVEREENKOMST OF DE SOFTWARE DIE HIERONDER WORDT VERSTREKT, ZELFS INDIEN AVG TECHNOLOGIES WERD GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADES. IN GEEN GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN AVG TECHNOLOGIES IN VERBAND MET DE SOFTWARE HOGER ZIJN DAN HET LAAGSTE BEDRAG VAN BEIDE, OFWEL DAT WELK U IN WERKELIJKHEID BETAALDE VOOR DE SOFTWARE OF DE DOOR AVG TECHNOLOGIES GEADVISEERDE KLEINHANDELSPRIJS VOOR DE SOFTWARE GELDEND OP DE DATUM DAT U DEZE ONTVING (OF, MET BETREKKING TOT GRATIS SOFTWARE, US$5,00). DE VOORGAANDE BEPERKING ZAL VAN TOEPASSING ZIJN ONGEACHT ENIG GEBREK AAN ESSENTIEEL DOEL VOOR EEN BEPERKT RECHTSMIDDEL.

7. Privacy en beveiliging.

a. Algemeen. U aanvaardt dat AVG Technologies bepaalde informatie betreffende de gebruikers van de Software verzamelt en naar AVG Technologies zendt, met inbegrip van bepaalde persoonlijk identificeerbare gegevens evenals bepaalde informatie van de computer van de gebruiker, waaronder (i) bepaalde informatie over uw computersoftware en -hardware zoals uw IP-adres, besturingssysteem, webbrowsersoftware en -versie, (ii) gegevens betreffende mogelijke malwarebedreigingen van uw computer en de doelen van deze bedreigingen, met inbegrip van de bestandsnamen, cryptografische hash, leverancier, formaat, datumstempels, informatie over de controlepunten van uw computersysteem, die de namen van paden, bestanden en toepassingen kunnen omvatten, (iii) kopieën van toepassingen of programma's die kwaadaardig worden geacht, evenals informatie betreffende hun tentoongespreide gedrag waardoor ze als kwaadaardig gedetecteerd werden en de toepassingsinstellingen en -configuraties, zoals bijbehorende registersleutels, en (iv) informatie over applicaties die onterecht werden geclassificeerd als kwaadaardig, wat betekent dat de gebruiker ze na detectie toestond uit te voeren. Hierbij gaat u akkoord met de inzameling van dergelijke informatie door AVG Technologies, en stemt ermee in dat de verzameling door AVG Technologies en het gebruik van dergelijke informatie geregeld wordt door het Privacybeleid van AVG Technologies, dat momenteel gepubliceerd is op www.avg.com, waarbij AVG Technologies dit van tijd tot tijd kan herzien.

b. Registratiegegevens. Om de Software te activeren dient u zich online of telefonisch te registreren bij AVG Technologies. Als materiële voorwaarde voor de verlening door AVG Technologies van de licenties onder deze Overeenkomst, verklaart u dat de registratiegegevens die u aan AVG Technologies verstrekt juist en volledig zijn op de datum waarop u zich registreert en, ONVERMINDERD ENIGE BEPALING VAN HET PRIVACYBELEID VAN AVG TECHNOLOGIES STEMT U ER VOOR DE DUUR VAN DEZE OVEREENKOMST EN ÉÉN JAAR DAARNA MEE IN, DAT (i) AVG TECHNOLOGIES UW CONTACTGEGEVENS DEELT MET HAAR DISTRIBUTEURS, WEDERVERKOPERS EN OVERIGE ZAKELIJKE PARTNERS, EN (ii) DAT DEZE CONTACTGEGEVENS GEBRUIKT WORDEN DOOR AVG TECHNOLOGIES, HAAR DISTRIBUTEURS, WEDERVERKOPERS EN OVERIGE ZAKELIJKE PARTNERS OM U INFORMATIE TE VERSTREKKEN DIE VOOR U RELEVANT KAN ZIJN, WAARONDER AANBIEDINGEN VAN SOFTWARE, DIENSTEN EN ANDERE PRODUCTEN.

c. Werkbalk. De bepalingen van deze Paragraaf 7.c gelden voor Software bekend als de AVG Security Toolbar. DOOR VERDER TE GAAN MET DE INSTALLATIE VAN DE WERKBALK, ERKENT EN AANVAARDT U DAT DE WERKBALK BIJ ZIJN INSTALLATIE DE “PAGINA DNS-FOUT” EN DE “PAGINA FOUT 404” VIA DE INSTELLINGEN VAN UW BROWSER AANPAST. VERDER KAN DE WERKBALK ALS DEZE EENMAAL IS GEÏNSTALLEERD BEPAALDE BASISGEBRUIKSINFORMATIE DOORGEVEN AAN DE LEVERANCIER VAN DE WERKBALK OF DIENS VERTEGENWOORDIGER OM DE LEVERANCIER TE HELPEN BIJ DE COMPILATIE VAN ALGEMENE STATISTIEKEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE WERKBALK DOOR GEBRUIKERS (bijvoorbeeld betreffende het aantal installaties en unieke gebruikers, het aantal klikken op de werkbalk, het aantal zoekopdrachten dat door de gebruikers worden uitgevoerd, enz.). Dergelijke statistische informatie zal geen enkele persoonlijk identificeerbare informatie in verband met de gebruikers bevatten.

8. Overige bepalingen.

a. Meldingen. AVG Technologies kan elke melding geven via een pop-upvenster, dialoogvenster of ander middel, zelfs als u deze melding mogelijk niet ontvangt, tenzij of totdat u de Software start. Een dergelijke melding wordt geacht gegeven te zijn op de datum dat AVG Technologies deze voor het eerst via de Software ter beschikking stelt, onafhankelijk van de datum waarop u deze werkelijk ontvangt.

b. Licentie regering VS. Alle Software die aan de regering van de VS wordt verstrekt, wordt geleverd met de commerciële licentierechten en beperkingen zoals elders in deze overeenkomst beschreven. AVG Technologies behoudt zich alle ongepubliceerde rechten voor onder de wetten op het auteursrecht van de Verenigde Staten.

c. Volledige overeenkomst. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle voorgaande communicatie en verklaringen of overeenkomsten, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, in verband met de inhoud hiervan.

d. Wijzigingen, Verklaring van afstand. Deze Overeenkomst kan op willekeurig welke wijze in zijn geheel of gedeeltelijk schriftelijk en op de vereiste wijze door beide partijen hierbij ondertekend of door een verdere door AVG Technologies aangeboden en door u aanvaarde elektronische overeenkomst worden aangepast of gewijzigd. Wanneer AVG Technologies niet in staat is vast te houden aan strikte naleving van enige bepaling van deze Overeenkomst of deze af te dwingen, moet dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enige bepaling of enig recht.

e. Scheidbaarheid. Het is de wens en de bedoeling van de partijen dat alle bepalingen van deze Overeenkomst voor zover wettelijk toegestaan, volledig afdwingbaar zijn. Als enige bepaling van deze Overeenkomst of de toepassing daarvan op een persoon of omstandigheid, in zijn geheel of gedeeltelijk, in bepaalde mate geacht wordt onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar te zijn, wordt een dergelijke bepaling op dusdanige wijze uitgelegd dat deze wel uitvoerbaar is onder de toepasselijke wet en wel voor zover toegestaan bij wet. In ieder geval blijven de resterende voorwaarden van de Overeenkomst of de toepassing daarvan op willekeurig welke persoon of omstandigheid, anders dan die welke illegaal, ongeldig of onuitvoerbaar worden geacht, volledig rechtsgeldig en van kracht.

f. Toepasselijk recht. Deze Overeenkomst is onderworpen aan de wetten van de staat Delaware. Het VN-Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing op deze Overeenkomst. De exclusieve jurisdictie voor enig geschil wordt gevormd door de staats- of federale rechtbanken zetelend in de staat Delaware.

g. Exportcontroles. U erkent dat gedeelten van de Software van VS-oorsprong kunnen zijn. U gaat ermee akkoord te voldoen aan alle toepasselijke wetten van de VS en internationale wetten die de export en wederuitvoer van de Software regelen, met inbegrip van de Export Administration-regelgeving van de VS, evenals eindgebruikers-, eindgebruik- en bestemmingsrestricties afkomstig van de regering van de VS en andere landen.

h. Geen begunstigde derde partijen. Deze Overeenkomst is uitsluitend bedoeld ten behoeve van uzelf en AVG Technologies. Geen enkele persoon noch een partij van deze Overeenkomst mag ingevolge deze Licentie-overeenkomst een beroep doen als een begunstigde derde partij hiervan.

i. Taal. Deze Overeenkomst werd oorspronkelijk opgesteld in de Engelse taal. Ofschoon AVG Technologies voor uw gemak een of meer vertalingen kan verstrekken, is de Engelse versie doorslaggevend in geval van een conflict of tegenstrijdigheid.