Licentieverklaringen - AVG 2013

 

 

BELANGRIJK: LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR. HET IS EEN WETTELIJK CONTRACT OVER HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, BEPAALDE DIENSTEN DIE AVG TECHNOLOGIES VERLEENT EN AVG TECHNOLOGIES' INZAMELING EN GEBRUIK VAN BEPAALDE PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE GEGEVENS. DOOR OP DE OPTIE “ACCEPTEREN” TE KLIKKEN OF HET MEEGELEVERDE SOFTWAREPRODUCT (DE “SOFTWARE”) TE INSTALLEREN, BEVESTIGT U (NAMENS UZELF EN DEGENE OP WIENS COMPUTER DE SOFTWARE WORDT GEÏNSTALLEERD) DAT U 13 JAAR OF OUDER BENT, DAT U ERKENT GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, INCLUSIEF DE VOORWAARDEN GENOEMD IN ARTIKEL 4, DAT U AANVAARDT DAT AVG TECHNOLOGIES MOGELIJK BEPAALDE PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE GEGEVENS MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF DE DIENSTEN VERZAMELT EN GEBRUIKT, ZOALS IN DETAIL WORDT UITGELEGD IN ARTIKEL 9 HIERONDER EN IN ONS PRIVACYBELEID. ARTIKEL 9.d BEVAT OOK DE INFORMATIE OVER EERLIJKE VERWERKING.

U hoeft deze voorwaarden niet te aanvaarden, maar tenzij en totdat u dat doet, wordt de Software niet geïnstalleerd en bent u niet bevoegd de Software of de Diensten te gebruiken.

Als u niet met deze voorwaarden wilt instemmen, klikt u op “AFWIJZEN” of “ANNULEREN”. Indien van toepassing, kunt u op de volgende wijze restitutie verkrijgen van de aankoopprijs:

  • Indien u een download hebt aangekocht, volgt u de instructies op www.avg.com/support-existing en neemt u contact met ons op met uw restitutieverzoek. Het kan dertig (30) dagen duren voordat het tegoed op uw rekening is gecrediteerd. Indien u de Software hebt aangekocht waarbij de geldende Eerste termijn 30 dagen is en iedere daaropvolgende Verlengingstermijn is beperkt tot een periode van 30 dagen, komt u alleen in aanmerking om de restitutieprijs te ontvangen die verband houdt met de Eerste Termijn.
  • • Voor alle andere aankopen geldt dat u alle kopieën van de Software die u gemaakt hebt (met inbegrip van archiefexemplaren) dient te vernietigen en de Software in de originele verpakking, samen met uw ontvangstbewijs aan het verkooppunt moet retourneren.

INFORMATIE: DE SOFTWARE BEVAT MOGELIJK EEN “TIME-OUT” FUNCTIE DIE DE SOFTWARE ONBRUIKBAAR MAAKT NADAT DE TERMIJN (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD) IS VERSTREKEN.

SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST VOOR DE EINDGEBRUIKER

 

1. Definities.

 

a. “Geautoriseerde doeleinden” betekent (i) persoonlijke, niet-commerciële doeleinden als het de Software betreft die bekend staat als AVG Anti-Virus Free Edition, AVG LinkScanner, AVG LinkScanner voor Mac, AVG Quick ThreatScan en de AVG-werkbalk Beveiliging (of equivalente software met een AVG-werkbalk) en (ii) uw persoonlijke doeleinden of de interne bedrijfsdoeleinden van uzelf en uw Gelieerde ondernemingen als het andere Software of Diensten betreft (expliciet inclusief AVG Anti-Virus Free Edition voor Linux).

b. “Gelieerde onderneming” betekent, ten aanzien van elke partij, een entiteit die zeggenschap uitoefent, een entiteit waarover zeggenschap wordt uitgeoefend of een entiteit waarover gezamenlijk met de betreffende partij zeggenschap wordt uitgeoefend. “Zeggenschap”, zoals gebruikt in dit artikel 1.b, betekent eigendom van meer dan 50% van het uitstaande stemgerechtigde kapitaal van de desbetreffende entiteit.

c. “Toepasselijke voorwaarden” betekent de voorwaarden gespecificeerd (i) in uw bestelling indien u de Software in elektronische vorm hebt gedownload via internet, (ii) op het Softwarepakket indien u de Software hebt aangekocht op cd of enig ander fysiek medium, (iii) door uw leverancier indien u de Software hebt ontvangen in combinatie met andere hardware of software, of (iv) in uw bestelling van de Diensten. Toepasselijke voorwaarden omvatten, zonder beperking, alle algemene voorwaarden die de duur van de Eerste termijn en het maximale aantal computers specificeren waarop u de Software mag gebruiken.

d. “AVG Technologies” betekent, met betrekking tot de Software met de benamingen als AVG LinkScanner, AVG LinkScanner voor Mac, AVG Identity Protection, AVG PC TuneUp en de AVG-werkbalk Beveiliging, AVG Netherlands BV, een vennootschap naar het recht van Nederland, en met betrekking tot andere Software, AVG Netherlands BV, een vennootschap naar het recht van Nederland.

e. “Gratis software” betekent Software die u kosteloos ter beschikking is gesteld, inclusief Software zonder beperkingen (i) bekend als AVG Anti-Virus Free Edition, AVG Antivirus Free: Small Business Edition, AVG LinkScanner, AVG LinkScanner voor Mac, AVG Quick ThreatScan of de AVG-werkbalk Beveiliging, (ii) geleverd voor test- of evaluatiedoeleinden of (iii) gemarkeerd of anderszins aangewezen als een bètatestversie van een softwareproduct.

f. “AVG Gratis diensten” betekent elke en alle Diensten die u kosteloos door AVG worden aangeboden.

g. “Eerste termijn” betekent de periode die aanvangt op de datum waarop u de Software hebt gedownload of anderszins hebt aangekocht en eindigt op de datum waarop de in de Toepasselijke voorwaarden gestelde termijn verstrijkt.

h. “Verlengingstermijn” heeft de betekenis die daaraan wordt toegekend in artikel 3.a van deze Overeenkomst.

i. “Diensten” betekent de diensten waarvan de Software vergezeld gaat of alle andere diensten die zijn aangekocht of aangevraagd bij en, als een gevolg van een dergelijke transactie, geleverd zijn door AVG Technologies.

j. “Termijn” betekent de Eerste termijn samen met alle Verlengingstermijnen.

 

2. Licentieverlening; Verwante bepalingen.

 

a. Licentieverlening. AVG Technologies verleent u hierbij, conform de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst, een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor de toepasselijke Termijn waarbinnen de Software en/of de Diensten uitsluitend in uitvoerbare of objectcodevorm en alleen voor Toegestane doeleinden conform de Toepasselijke voorwaarden mag worden gebruikt. Zonder beperking op het voorgaande, (i) indien u de Software in combinatie met een pc, netwerkapparatuur of ander hardwareproduct ontvangen hebt, stelt uw licentie u in staat om de Software uitsluitend in combinatie met de toepasselijke hardware-unit te gebruiken; en (ii) indien u de Software ontving in combinatie met diensten of andere software, stelt uw licentie u in staat om de Software uitsluitend in combinatie met de toepasselijke software-eenheid of de toepasselijke diensten te gebruiken. ELK GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF DE DIENSTEN, ANDERS DAN UITDRUKKELIJK TOEGESTAAN IN DIT ARTIKEL 2, OF ELKE EVENTUELE DOORVERKOOP OF VERDERE DISTRIBUTIE VAN DE SOFTWARE EN/OF DE DIENSTEN, VORMT EEN MATERIËLE INBREUK OP DEZE OVEREENKOMST EN KAN EEN SCHENDING ZIJN VAN DE TOEPASSELIJKE WETTEN OP HET AUTEURSRECHT.

b. Beperkingen. Het is u niet toegestaan, noch mag u een derde partij toestaan, (i) de Software te dupliceren voor enig ander doel dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor het gebruik ervan zoals in deze Overeenkomst wordt besproken en voor doelstellingen inzake offline archivering en rampenherstel, (ii) de Software te installeren op meer computers dan conform de Toepasselijke voorwaarden is toegestaan, (iii) behalve waar dat uitdrukkelijk is toegestaan door AVG Technologies, op enig moment een door AVG Technologies in verband met de Software verstrekt licentienummer (elk, een “Licentienummer”) te gebruiken op meer dan één (1) computer, (iv) een Licentienummer bekend te maken aan een andere partij dan AVG Technologies of, indien dat nodig is voor het verkrijgen van ondersteuningsdiensten met betrekking tot de Software, aangewezen vertegenwoordigers van AVG Technologies, (v) de Software of een Licentienummer te publiceren of te gebruiken voor andere doeleinden dan voor Geautoriseerde doeleinden, (vi) behalve waar dat uitdrukkelijk door de wet is toegestaan, de Software of enig deel van de Software (inclusief zonder beperking en alle gerelateerde malwarehandtekeningen en malwaredetectieroutines) aan reverse enginering te onderwerpen, te demonteren, te decompileren, te vertalen, te reconstrueren, te transformeren of te extraheren, (vii) behalve waar zulks uitdrukkelijk door de wet is toegestaan, de Software (inclusief zonder beperking en alle gerelateerde malwarehandtekeningen en malwaredetectieroutines) te wijzigen, aan te passen of anderszins te veranderen, (viii) de Software over te dragen, te verpanden, te verhuren, te delen of onder sublicentie te verstrekken anders dan in verband met de verkoop, lease, verhuur of andere overdracht van de computer waarop de Software is geïnstalleerd conform de Toepasselijke voorwaarden, (ix) een derde partij toegang te geven tot of gebruik te laten maken van de Software in het kader van een servicebureau, timesharing, abonnementenservice of applicatieserviceprovider of op andere gelijksoortige basis, of (x) controles op de installatie of het gebruik van kopieën van de Software uit te schakelen of te omzeilen, te trachten deze uit te schakelen of te omzeilen of derden toe te staan of te helpen deze uit te schakelen of te omzeilen.

c. Veilig installatieprogramma van AVG. Met betrekking tot uw installatie van de Software kan AVG Technologies u de mogelijkheid bieden het veilige installatieprogramma van AVG te gebruiken waarin bepaalde aanbiedingen en promoties zijn opgenomen. Veel van deze aanbiedingen en promoties, de websites waarnaar ze koppelen en de software, producten en services die ze beschrijven (gezamenlijk “Materialen van derden”), worden geleverd door derden en zijn onderworpen aan de licentieovereenkomsten, gebruiksvoorwaarden, servicevoorwaarden, het privacybeleid en andere bepalingen van deze partijen. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u ze accepteert. U erkent dat AVG Technologies niet verantwoordelijk is voor de inhoud of prestaties van Materialen van derden, hiervoor geen garanties biedt en deze niet onderschrijft. Daarnaast erkent u dat AVG Technologies betreffende de Materialen van derden op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld door u of anderen. Als u Materialen van derden opent, downloadt of gebruikt, doet u dit geheel op eigen risico.

AVG Do Not Track

(i). AVG Technologies kan in de Software het onderdeel AVG Do Not Track (“Onderdeel”) opnemen. Met het Onderdeel kunt u vaststellen welke websites uw online activiteiten volgen. Daarnaast kunt u op basis van uw privacyvoorkeuren opgeven of dergelijke volgactiviteiten al dan niet moeten worden geblokkeerd. AVG Technologies is niet verantwoordelijk voor enige resultaten van door u aangebrachte wijzigingen in de instellingen van het Onderdeel. U erkent uitdrukkelijk dat door het Onderdeel standaard wordt voorkomen dat bepaalde websites uw activiteiten op internet kunnen volgen. Als u niet wilt dat de activiteiten van dergelijke websites worden geblokkeerd, kunt u uw voorkeuren op elk moment wijzigen via het pictogram voor het onderdeel in uw internetbrowser. U erkent uitdrukkelijk dat bepaalde inhoud van websites van derden mogelijk niet zichtbaar is voor u als u de standaardinstelling van het Onderdeel gebruikt of de standaardinstellingen wijzigt om alle volgactiviteiten te blokkeren.

(ii). Ondersteunde browsers. U erkent dat het Onderdeel alleen werkt in de volgende internetbrowsers: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox en Google Chrome.

(iii). U erkent dat het Onderdeel het W3C DNT-protocol gebruikt om volgwebsites of elementen daarvan op de hoogte te brengen van uw wens hun activiteiten te blokkeren. In dergelijke communicatie wordt niet meer informatie gegeven.

(iv). BEHALVE INDIEN DAARIN UITDRUKKELIJK IS VOORZIEN IN ARTIKEL 6.A VAN DEZE OVEREENKOMST, WIJST AVG TECHNOLOGIES ALLE OVERIGE GARANTIES, EXPLICIET EN IMPLICIET, MET BETREKKING TOT HET ONDERDEEL OF DE FUNCTIES VAN HET ONDERDEEL VAN DE HAND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES MET BETREKKING TOT DE GESCHIKTHEID VAN HET ONDERDEEL OM VOLGACTIVITEITEN VAN WEBSITES VAN DERDEN EN/OF DERGELIJKE ACTIVITEITEN GEHEEL OF GEDEELTELIJK TE BLOKKEREN.

 

e. Updates. Van tijd tot tijd gedurende de Termijn verstrekt AVG Technologies mogelijk updates van de Software en/of de malwarehandtekeningen die daarin zijn opgenomen (elk, een “Update”). Updates worden voor alle doelstellingen krachtens deze Overeenkomst als Software beschouwd. U erkent dat u routinematig Updates moet downloaden en de installatie ervan toestaan om het maximale profijt te genieten van de Software. Als onderdeel van de software- en serviceleverantie van de AVG Software, erkent u verder dat alle of sommige delen van elke Update automatisch, zonder actie van uw zijde, kunnen worden geïnstalleerd. In geen geval zal AVG Technologies verplicht zijn u van Updates te voorzien nadat de Termijn is vervallen of beëindigd, en AVG Technologies mag naar eigen goeddunken de verstrekking van Updates beëindigen voor om het even welke versie van de Software anders dan de meest actuele versie, of Updates voor de ondersteuning van Software in relatie met versies voor besturingssystemen, e-mailprogramma's, browserprogramma's en andere software anders dan de meest actuele versie van een derde partij.

f. Klantenopmerkingen. AVG Technologies verwelkomt uw opmerkingen in verband met de Diensten en/of de Software, met inbegrip van meldingen dat u een storing, fout of andere slechte werking in de Software hebt bemerkt, en uw suggesties voor aanvullende of andere eigenschappen en functies. Stuur ons uw opmerkingen en suggesties via het webformulier op www.avg.com/customer-feedback. AVG Technologies draagt geen enkele verplichting om dergelijke opmerkingen of suggesties te beantwoorden of hierop enige actie te ondernemen, maar u verleent AVG Technologies een eeuwigdurend, onherroepelijk, volledig premievrij, royaltyvrij, wereldwijd recht en licentie op grond van uw eventuele intellectuele eigendomsrechten om uw opmerkingen en suggesties in de Software, de Diensten en andere producten en diensten te implementeren die aangeboden worden door AVG Technologies, daaraan Gelieerde ondernemingen en hun respectieve licentiegevers, licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden.

g. Testen, benchmarken. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AVG Technologies, zult u geen enkele AVG Software testen of benchmarken, of een derde partij toestaan deze te testen of te benchmarken, of test- of benchmarkresultaten hiervan openbaar maken of publiceren. Autorisatieverzoeken voor testen of benchmarken kunnen worden ingediend via het gedeelte over autorisatie voor testen en benchmarken op de website van AVG Technologies www.avg.com.

 

3. Verlengingen, Beëindiging.

 

a. Verlengingen. Behalve in landen waar AVG Technologies programma's voor automatische verlenging aanbiedt en u ermee hebt ingestemd deel te nemen aan een dergelijk programma, kan AVG Technologies u, vóór het verstrijken van de Eerste termijn of de op dat moment actuele Verlengingstermijn, de mogelijkheid bieden de onder deze Overeenkomst verleende licenties te verlengen tegen de op dat moment geldende verlengingsprijs van AVG Technologies. U kunt dergelijke aanbiedingen accepteren door de aanwijzingen te volgen en de verlengingskosten te voldoen die in de aanbieding worden uiteengezet, op welk moment de termijn van de Overeenkomst wordt verlengd voor de betreffende periode (elk, een “Verlengingstermijn”).

b. Beëindiging. AVG Technologies zal naast de overige rechten die beschikbaar kunnen zijn bij de wet of op grond van billijkheid, gerechtigd zijn de door deze Overeenkomst verleende licentie te beëindigen, zonder enige aansprakelijkheid (i) ingeval van eenzijdige opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van vijf (5) dagen, op voorwaarde dat AVG Technologies naar eigen goeddunken, ofwel de licentiekosten restitueert die u hebt betaald in verband met de geldende Eerste termijn of Verlengingstermijn, evenredig verdeeld over de toepasselijke termijn, of een licentie verleent voor een in wezen soortgelijk product voor de rest van de looptijd, of (ii) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving als u een materiële inbreuk maakt op deze Overeenkomst.

c. Gevolgen van Beëindiging. Bij de afloop of de beëindiging van deze Overeenkomst, zult u het gebruik van de Software of de Diensten staken, AVG Technologies kan de beschikkingstelling van Updates aan u beëindigen, en kan de Software ophouden te functioneren. De artikelen 4, 5, 6, 7 en 9 zullen niet worden beïnvloed door het verstrijken of beëindigen van deze Overeenkomst.

 

4. Diensten.

Door het accepteren van deze Overeenkomst begrijpt u en stemt u ermee in, dat u naast de in deze Overeenkomst uiteengezette voorwaarden bent gebonden aan de algemene voorwaarden zoals vermeld op http://www.avg.com/eula die betrekking hebben op de levering van Diensten.

 

 

5. Eigendom.

 

a. AVG Technologies behoudt alle rechten op de Software en Diensten die niet expliciet door deze Overeenkomst worden verleend. Alle auteursrechten, handelsmerken en andere denkbare intellectuele eigendomsrechten in en op de Software en Diensten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, malwaresignaturen en andere gegevensbestanden, afbeeldingen die in de Software verschijnen en schermweergaven, alsmede enige en alle documentatie in verband met de Software) zijn het eigendom van AVG Technologies of zijn licentiegevers, en zijn beschermd door de auteursrechtwetten van de VS en andere landen, internationale verdragen en andere toepasselijke wetten. Elke kopie van de Software die u conform deze Overeenkomst mag maken, moet het gehele auteursrecht en de andere kennisgevingen bevatten die in het oorspronkelijke exemplaar van de Software zijn opgenomen.

b. Handelsnamen, handelsmerken, servicemarkeringen, logo's, domeinnamen of andere onderscheidende merkkenmerken die worden gebruikt met, op of met betrekking tot producten of diensten van derden ("Markeringen van derden") die beschikbaar zijn in of via de Software of Diensten zijn het eigendom van deze partijen of de betreffende licentiehouders. Tenzij u hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt gekregen van derden of hun respectievelijke licentiehouders, maakt u geen gebruik van en hebt u geen rechten ten aanzien van Markeringen van derden. U stemt ermee in geen handelsnamen, handelsmerken, servicemarkeringen, logo's, domeinnamen of andere onderscheidende merkkenmerken van enig bedrijf, enige entiteit of enige organisatie te gebruiken op een wijze die al dan niet bedoeld verwarring kan veroorzaken ten aanzien van de eigenaar of geautoriseerde gebruiker van dergelijke namen, merken, markeringen, logo's of kenmerken.

 

6. Garanties.

 

a. Algemeen. AVG Technologies garandeert, dat bij de levering van de Software en gedurende een periode van dertig (30) dagen daarna, het (i) medium (indien aanwezig) waarop de Software is verstrekt, vrij zal zijn van materiële defecten, en dat (ii) onderhevig aan artikel 6(c), de Software in wezen zal werken overeenkomstig de toepasselijke specificaties. De bovenstaande garantie is alleen van toepassing op de Software zoals deze oorspronkelijk is geleverd, en is niet van toepassing op Updates. Uw enige en exclusieve verhaalsrecht voor een inbreuk op deze Garantie is vervanging van de onvolkomen media of Software of, naar keuze van AVG Technologies, teruggave van de Software tegen volledige terugbetaling. Om uw rechten onder dit artikel 6 te kunnen uitoefenen, moet u de installatie van alle eventuele kopieën van de Software die u hebt gemaakt (inclusief gearchiveerde kopieën) ongedaan maken en de betreffende kopieën vernietigen, en (i) indien u de Software hebt aangekocht via een download, de instructies volgen op www.avg.com/support-existing en contact met ons opnemen met uw restitutieverzoek, of (ii) voor alle overige aankopen, de Software in de originele verpakking, samen met uw ontvangstbewijs aan het verkooppunt retourneren.

b. Gratis Software en Diensten. DE BEPALINGEN VAN DIT ARTIKEL 6.b GELDEN IN PLAATS VAN ARTIKEL 6.a MET BETREKKING TOT GRATIS SOFTWARE EN AVG GRATIS DIENSTEN. ALLE GRATIS SOFTWARE EN AVG GRATIS DIENSTEN WORDT OF WORDEN VERSTREKT OP EEN “ZOALS DEZE IS”-, “ZOALS BESCHIKBAAR”-BASIS, ZONDER GARANTIE EN ZONDER ONDERSTEUNING OF ANDERE SERVICES VAN AVG TECHNOLOGIES. HET VOORGAANDE IS OOK UITDRUKKELIJK VAN TOEPASSING OP AVG ANTI-VIRUS FREE EDITION FOR LINUX.

c. Disclaimer. BEHALVE WANNEER UITDRUKKELIJK VERLEEND IN DIT ARTIKEL 6.a VAN DEZE OVEREENKOMST, WIJST AVG TECHNOLOGIES ALLE GARANTIES AF IN VERBAND MET DE SOFTWARE EN/OF DIENSTEN, MEDIA EN ALLE OVERIGE VOORWERPEN VAN DEZE OVEREENKOMST, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, DE IMPLICIETE GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE EN DE IMPLICIETE GARANTIE DAT GEEN INBREUK WORDT GEMAAKT OP DE RECHTEN VAN DERDEN. AVG TECHNOLOGIES GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE SOFTWARE EN/OF DIENSTEN ONONDERBROKEN ZAL/ZULLEN WERKEN OF VRIJ ZAL/ZULLEN ZIJN VAN FOUTEN, OF DAT DE SOFTWARE 100% BESCHERMING ZAL GEVEN OF DE INTEGRITEIT VAN GESELECTEERDE DATA, INFORMATIE OF INHOUD DIE OPGESLAGEN OF DOORGESTUURD WERD VIA HET INTERNET. In bepaalde jurisdicties zijn geen beperkingen toegestaan van bepaalde impliciete garanties. Daarom zijn de bovenstaande beperkingen mogelijk niet van toepassing op u. U heeft misschien andere rechten die van wetgeving tot wetgeving verschillen.

d. Risicovolle omgevingen. U erkent dat de Software niet is ontworpen of gelicentieerd voor gebruik in een risicovolle omgeving, waaronder, zonder beperking, het bedrijf van nucleaire installaties, navigatiesystemen voor luchtvaartuigen, communicatiesystemen voor luchtvaartuigen, de luchtverkeersleiding, levensinstandhoudingssystemen of wapensystemen en elke andere omgeving waarin lichamelijk letsel of de dood het gevolg kunnen zijn van een storing of het onvermogen om de Software te gebruiken. Zonder de bepalingen van de artikelen 6.b en 6.c van deze Overeenkomst in te perken, wijzen AVG Technologies en zijn licentiegevers hierbij alle expliciete of impliciete garanties van geschiktheid voor een dergelijk gebruik af.

 

7. Beperking van aansprakelijkheid.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZULLEN AVG TECHNOLOGIES OF ZIJN LEVERANCIERS OF WEDERVERKOPERS IN GEEN GEVAL JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, GEVOLG- OF BIJKOMENDE SCHADE, SCHADEVERGOEDING OF SPECIALE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, ONGEACHT DE OORZAAK OF THEORETISCHE AANSPRAKELIJKHEID (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE ALS GEVOLG VAN VERLIES VAN BEDRIJFSWINSTEN OF INKOMEN, VERLIES VAN PRIVACY, VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE COMPUTER OF SOFTWARE MET INBEGRIP VAN DEZE SOFTWARE, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE OF ANDER GELDELIJK VERLIES) DIE VOORTVLOEIT UIT DEZE OVEREENKOMST OF DE SOFTWARE EN/OF DIENSTEN DIE HIERONDER WORDT VERSTREKT, ZELFS INDIEN AVG TECHNOLOGIES WERD GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN HET OPTREDEN VAN DERGELIJKE SCHADE. AVG TECHNOLOGIES IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE ONBEVOEGDE TOEGANG TOT, OF EVENTUELE BESCHADIGING, UITWISSING, DIEFSTAL, VERNIETIGING, WIJZIGING OF ONOPZETTELIJKE BEKENDMAKING VAN DATA-INFORMATIE OF CONTENT DIE IS DOORGESTUURD, ONTVANGEN OF OPGESLAGEN OP HET SYSTEEM, ALS GEVOLG VAN OMSTANDIGHEDEN WAAROP AVG TECHNOLOGIES GEEN INVLOED HEEFT. IN GEEN GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN AVG TECHNOLOGIES IN VERBAND MET DE SOFTWARE EN/OF DIENSTEN HOGER ZIJN DAN HET LAAGSTE BEDRAG VAN OFWEL HET BEDRAG DAT U IN WERKELIJKHEID VOOR DE SOFTWARE EN/OF DIENSTEN HEBT BETAALD, OF DE DOOR AVG TECHNOLOGIES GEADVISEERDE DETAILHANDELPRIJS VOOR DE SOFTWARE EN/OF DIENSTEN DIE GELDT OP DE DATUM DAT U DEZE ONTVING (OF, MET BETREKKING TOT GRATIS SOFTWARE OF DIENSTEN, USD 5,00). DE VOORGAANDE BEPERKING ZAL VAN TOEPASSING ZIJN ONGEACHT ENIG GEBREK AAN ESSENTIEEL DOEL VOOR EEN BEPERKT RECHTSMIDDEL.

 

 

8. Schadeloosstelling.

U stemt ermee in om AVG Technologies, daaraan Gelieerde ondernemingen en hun respectieve directeurs, functionarissen, werknemers en agenten, licentiegevers, vertegenwoordigers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen alle verliezen, onkosten, schade en kosten, inclusief redelijke advocatenkosten, die voortvloeien uit uw gebruik van de Diensten of een inbreuk door u van deze Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot iedere inbreuk of vermoedelijke inbreuk door een van uw vertegenwoordigingen, garanties of ondernemingen hieronder. AVG Technologies behoudt zich het recht voor om op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van eventuele zaken die onderhevig zijn aan schadeloosstelling door u, waarbij u volledig zal samenwerken met AVG Technologies om eventuele beschikbare verdedigingen te handhaven.

 

 

9. Privacy en beveiliging.

 

a. Algemeen. U aanvaardt dat AVG Technologies bepaalde informatie betreffende de gebruikers van de Software en/of de Diensten verzamelt en naar AVG Technologies zendt, met inbegrip van bepaalde persoonlijk identificeerbare gegevens en bepaalde informatie van de computer van de gebruiker, waaronder (i) bepaalde informatie over uw computersoftware en -hardware, zoals uw IP-adres, besturingssysteem, informatie over de Software en de geïnstalleerde eigenschappen, webbrowsersoftware en -versie, (ii) gegevens betreffende mogelijke malwarebedreigingen van uw computer en de doelen van deze bedreigingen, met inbegrip van de bestandsnamen, cryptografische hash, leverancier, formaat, datumstempels, informatie over de controlepunten van uw computersysteem, die de namen van paden, bestanden en toepassingen kunnen omvatten, (iii) kopieën van toepassingen, bestanden of programma's die kwaadaardig of geïnfecteerd worden geacht of mogelijke bedreigingen kunnen bevatten, evenals informatie betreffende de gedragingen van deze toepassingen of programma's waardoor ze als kwaadaardig gedetecteerd werden en de toepassingsinstellingen en -configuraties, zoals bijbehorende registersleutels, en (iv) informatie over applicaties die onterecht werden geclassificeerd als kwaadaardig, wat betekent dat de gebruiker de uitvoering van deze applicaties toestond na detectie. De Software en/of de Diensten kunnen dergelijke eerder genoemde informatie gebruiken om productaanbevelingen en belangrijke dienstenberichten rechtstreeks naar uw computer te communiceren. U gaat hierbij akkoord met het door AVG Technologies inzamelen en gebruiken van dergelijke gegevens, evenals met het sturen van productcommunicaties en belangrijke berichten over de dienstverlening naar uw computer en u stemt ermee in dat het door AVG Technologies inzamelen en gebruiken van dergelijke gegevens valt onder het Privacybeleid van AVG Technologies, zoals dat momenteel wordt gepubliceerd op www.avg.com en van tijd tot tijd door AVG Technologies wordt bijgewerkt.

b. Registratiegegevens. Om de Software of de Diensten te activeren, moet u of een derde partij die u de toestemming hebt gegeven om dit uit uw naam te doen, zich telefonisch of via internet registreren bij AVG Technologies. Als materiële voorwaarde voor de verlening van de licenties onder deze Overeenkomst door AVG Technologies, verklaart u dat de registratiegegevens die u of de bevoegde derde partij aan AVG Technologies verstrekt juist en volledig zijn op de datum waarop u zich registreert en, ONVERMINDERD ENIGE BEPALING VAN HET PRIVACYBELEID VAN AVG TECHNOLOGIES, STEMT U ER VOOR DE DUUR VAN DEZE OVEREENKOMST EN ÉÉN JAAR DAARNA MEE IN, DAT (i) AVG TECHNOLOGIES UW CONTACTGEGEVENS DEELT MET HAAR DISTRIBUTEURS, WEDERVERKOPERS EN OVERIGE ZAKELIJKE PARTNERS, EN (ii) DAT DEZE CONTACTGEGEVENS WORDEN GEBRUIKT DOOR AVG TECHNOLOGIES, HAAR DISTRIBUTEURS, WEDERVERKOPERS EN OVERIGE ZAKELIJKE PARTNERS OM U INFORMATIE TE VERSTREKKEN DIE VOOR U RELEVANT KAN ZIJN, WAARONDER AANBIEDINGEN VAN SOFTWARE, DIENSTEN EN ANDERE PRODUCTEN.

c. Werkbalk. De voorwaarden van dit artikel 9.c zijn van toepassing op de Software die bekend staat als de AVG Security Toolbar (of een gelijkwaardige AVG-werkbalksoftware). DOOR VERDER TE GAAN MET DE INSTALLATIE VAN DE WERKBALK, ERKENT EN AANVAARDT U DAT DE WERKBALK BIJ ZIJN INSTALLATIE DE “DNS-FOUT PAGINA” EN DE “FOUT-404 PAGINA” VIA DE INSTELLINGEN VAN UW BROWSER AANPAST. VERDER KAN DE WERKBALK NA INSTALLATIE BEPAALDE BASISGEBRUIKSINFORMATIE DOORGEVEN AAN DE LEVERANCIER VAN DE WERKBALK OF DIENS VERTEGENWOORDIGER OM DE LEVERANCIER TE HELPEN BIJ DE COMPILATIE VAN ALGEMENE STATISTIEKEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE WERKBALK DOOR GEBRUIKERS (bijvoorbeeld betreffende het aantal installaties en unieke gebruikers, het aantal klikken op de werkbalk, het aantal zoekopdrachten dat door de gebruikers wordt uitgevoerd, enz.). Dergelijke statistische informatie zal geen enkele persoonlijk identificeerbare informatie in verband met de gebruikers bevatten.

d. Informatie over eerlijke verwerking. Met deze Informatie over eerlijke verwerking en ons Privacybeleid belooft AVG Technologies uw privacy te beschermen. AVG Technologies beschermt uw gegevens tegen ongeautoriseerd gebruik of verlies en verstrekt uw gegevens uitsluitend aan onze zakelijke partners waar dat nodig is om aan uw verzoeken te voldoen of waar de wet ons dwingt dat te doen. De gegevens die we over u verzamelen, kunnen overal ter wereld door AVG Technologies worden gebruikt, ook in landen waar ten aanzien van de privacy van gegevens minder strenge wetten gelden dan in uw eigen land. De gegevens die AVG Technologies en de Software en/of Diensten van uw computer verzamelen, worden gebruikt voor het verbeteren van producten en beveiliging, het verzenden van berichten naar uw computer of het genereren van e-mailmarketing. U kunt e-mailmarketing op elk moment uitschakelen door op de relevante link in het e-mailbericht te klikken of door contact op te nemen met onze klantenservice op www.avg.com/support.

e. AVG-personalisatieprogramma. AVG-personalisatieprogramma levert een meer geoptimaliseerde ervaring met uw AVG-product. Er worden geen persoonlijke gegevens van uw systeem verzonden of gedeeld met AVG of derden. Als het is ingeschakeld, worden gegevens over uw systeem geanalyseerd, waaronder land, taal, internetverbinding, bestandstypen (en relatieve hoeveelheden), geïnstalleerde software en stuurprogramma's. Hierdoor kunnen we beter acties of extra services aanraden van AVG of derden die uw beveiliging of gebruikerservaring kunnen verbeteren. Het zorgt er ook voor dat alleen die aanbevelingen worden weergegeven die voor u van toepassing zijn (zodat AVG bijvoorbeeld geen product zal aanraden dat u al hebt geïnstalleerd). AVG-PERSONALISATIEPROGRAMMA IS NIET STANDAARD INGESCHAKELD. Als u optimaal gebruik wilt maken van de dienst raden we u aan deze in te schakelen door naar de privévoorkeuren van uw product te gaan en bij Instellingen het vakje AVG-personalisatieprogramma aan te vinken.

 

10. Specifieke voorwaarden voor producten van derden.

Door deze Overeenkomst te accepteren, begrijpt u en stemt u ermee in, dat, waar van toepassing, voor elke hardware, voor elke software van derden en/of voor door AVG Technologies geleverde diensten garanties en/of andere voorwaarden gelden die beschikbaar worden gesteld door de oorspronkelijke producent van dergelijke hardware, software of dienst en aanvaardt en bevestigt u verder de voor de betreffende hardware, software en/of dienst specifieke voorwaarden, verkrijgbaar op www.avg.com/third-party-terms-conditions, te hebben gelezen en te accepteren.

 

 

11. Firewall van Windows.

Door deze Overeenkomst te aanvaarden, erkent u en stemt u ermee in dat de Software tijdens de installatie de functionaliteit van de firewall van Windows kan uitschakelen en deze vervangt door firewallfunctionaliteit die de Software levert. Als u de installatie van de Software verwijdert, wordt u gevraagd de firewallfunctionaliteit van Windows te activeren. AVG Technologies adviseert u ten zeerste de firewallfunctionaliteit van Windows te activeren nadat de installatie van de Software is verwijderd.

 

 

12. Audit.

Door deze Overeenkomst te aanvaarden, geeft u aan dat u begrijpt en ermee instemt dat AVG Technologies een audit mag uitvoeren om te bepalen of uw gebruik van de Software overeenstemt met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Een dergelijke audit mag slechts eenmaal om de 12 maanden worden uitgevoerd en kan ofwel via het Internet of online worden uitgevoerd, al naargelang wat AVG noodzakelijk acht. Indien uit de audit blijkt dat u een inbreuk pleegt op deze Overeenkomst, zal AVG Technologies, naast de overige rechten die beschikbaar kunnen zijn bij de wet of op grond van billijkheid, gerechtigd zijn om zijn rechten uit de oefenen onder clausule 3 en 8 van deze Overeenkomst.

 

 

13. Diversen.

 

a. Kennisgeving. AVG Technologies kan kennisgevingen doen via een pop-upvenster, dialoogvenster of ander middel, zelfs als u deze kennisgeving mogelijk niet ontvangt tenzij en totdat u de Software en/of Diensten start. Een dergelijke kennisgeving wordt geacht gedaan te zijn op de datum dat AVG Technologies deze voor het eerst via de Software en/of Diensten ter beschikking stelt, onafhankelijk van de datum waarop u deze werkelijk ontvangt.

b. Licenties voor de Amerikaanse overheid. Alle Software die aan de regering van de VS wordt verstrekt, wordt geleverd met de commerciële licentierechten en beperkingen zoals elders in deze overeenkomst beschreven. AVG Technologies behoudt zich alle ongepubliceerde rechten voor onder de wetten op het auteursrecht van de Verenigde Staten.

c. Volledige overeenkomst. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle voorgaande communicatie en verklaringen of overeenkomsten, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, in verband met de inhoud hiervan.

d. Aanpassingen, Verklaring van afstand. Deze Overeenkomst mag uitsluitend geheel of gedeeltelijk aangepast of gewijzigd worden door middel van een schriftelijke, door beide partijen naar behoren ondertekende overeenkomst, of door middel van een verdere, door AVG Technologies aangeboden en door u aanvaarde elektronische overeenkomst. Indien AVG Technologies niet aandringt op de strikte naleving van enige bepaling van deze Overeenkomst of deze niet afdwingt, dan mag dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enige bepaling of enig recht.

e. Afzonderlijke werking. De partijen hebben de wens en intentie dat al deze bepalingen in deze overeenkomst kunnen worden afgedwongen in de hoogste wettelijk toegelaten mate. Als enige bepaling van deze Overeenkomst of de toepassing daarvan op een persoon of omstandigheid, in zijn geheel of gedeeltelijk, in bepaalde mate geacht wordt onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar te zijn, wordt een dergelijke bepaling op dusdanige wijze uitgelegd dat deze wel uitvoerbaar is onder de toepasselijke wet en wel voor zover toegestaan bij wet. In ieder geval blijven de resterende voorwaarden van deze Overeenkomst of de toepassing daarvan op willekeurig welke persoon of omstandigheid, anders dan die welke illegaal, ongeldig of onuitvoerbaar worden geacht, volledig rechtsgeldig en van kracht.

f. Toepasselijk recht. Deze Overeenkomst is onderworpen aan de wetten van de staat Delaware. Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing op deze Overeenkomst. De exclusieve jurisdictie voor enig geschil wordt gevormd door de staats- of federale rechtbanken zetelend in de staat Delaware.

g. Exportcontroles. U erkent dat gedeelten van de Software van VS-oorsprong kunnen zijn. U gaat ermee akkoord te voldoen aan alle toepasselijke wetten van de VS en internationale wetten die de export en wederuitvoer van de Software regelen, met inbegrip van de Export Administration-regelgeving van de VS, evenals eindgebruikers-, eindgebruik- en bestemmingsrestricties afkomstig van de regering van de VS en andere landen.

h. Geen begunstigde derde partijen. Deze Overeenkomst is uitsluitend bedoeld ten bate van uzelf en AVG Technologies. Geen enkele persoon die geen partij bij deze Overeenkomst is, mag ingevolge deze Licentieovereenkomst een rechtsvordering instellen als een begunstigde derde partij hiervan.

i. Taal. Deze Overeenkomst werd oorspronkelijk opgesteld in de Engelse taal. Ofschoon AVG Technologies voor uw gemak een of meer vertalingen kan verstrekken, is de Engelse versie doorslaggevend in geval van een conflict of tegenstrijdigheid. Klantenservice is uitsluitend beschikbaar in het Engels, behalve indien anders gespecificeerd.

j. Internetverbinding. U erkent dat bepaalde Software mogelijk een actieve en stabiele Internetverbinding vereist om te kunnen functioneren. Het is bijgevolg uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u te allen tijde een actieve en stabiele Internetverbinding hebt.