Licentieverklaringen - AVG 2012

BELANGRIJK: : LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR. HET IS EEN WETTELIJK CONTRACT OVER HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, BEPAALDE DIENSTEN DIE AVG TECHNOLOGIES VERLEENT EN AVG TECHNOLOGIES' INZAMELING EN GEBRUIK VAN BEPAALDE PERSOONLIJK TE IDENTIFICEREN INFORMATIE. DOOR OP DE OPTIE “ACCEPTEREN” TE KLIKKEN OF HET BEGELEIDENDE SOFTWAREPRODUCT (DE "SOFTWARE") TE INSTALLEREN, STEMT U ERMEE IN DAT U (IN NAAM VAN UZELF EN DE PARTIJ OP WIENS COMPUTER DE SOFTWARE IS GEÏNSTALLEERD) INSTEMT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN EN ERKENT DAT AVG TECHNOLOGIES BEPAALDE PERSOONLIJKE HERKENBARE INFORMATIE IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE KAN VERZAMELEN EN GEBRUIKEN, ZOALS IN DETAIL BESCHREVEN IN DEEL 9 ONDERSTAAND EN IN ONS PRIVACYBELEID.

U hoeft deze voorwaarden niet te aanvaarden maar, tenzij en totdat u dat doet, wordt de Software niet geïnstalleerd en bent u niet bevoegd de Software of de Diensten te gebruiken.

Als u niet met deze voorwaarden wilt instemmen, klik dan op “NIET ACCEPTEREN” of “ANNULEREN” en, indien van toepassing, kunt u op de volgende wijze restitutie verkrijgen van de aankoopprijs:

  • Als u een download gekocht hebt, volgt u de instructies op www.avg.com/support-existing en neemt u contact met ons op met uw restitutie-aanvraag. Het kan dertig (30) dagen duren voordat het tegoed op uw rekening is gecrediteerd. Indien u de Software hebt aangekocht waarbij de geldende Eerste termijn 30 dagen is en iedere daaropvolgende Verlengingstermijn is beperkt tot een periode van 30 dagen, komt u alleen in aanmerking om de restitutieprijs te ontvangen die verband houdt met de Eerste Termijn.
  • Voor alle andere aankopen geldt dat u alle kopieën van de Software die u gemaakt hebt (met inbegrip van archiefexemplaren) dient te vernietigen en de Software in de originele verpakking, samen met uw ontvangstbewijs aan het verkooppunt moet retourneren.

MEDEDELING: DE SOFTWARE KAN EEN '“TIME-OUT”-FUNCTIE BEVATTEN DIE DE SOFTWARE AAN HET EIND VAN DE (HIERONDER GEDEFINIEERDE) TERMIJN ONWERKZAAM MAAKT.

SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST VOOR DE EINDGEBRUIKER

1.Definities.

a. Geautoriseerde doeleinden betekent (i) persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, in het geval van Software bekend als AVG Anti-Virus Free Edition, AVG LinkScanner, AVG LinkScanner for Mac, AVG Quick ThreatScan en de AVG Security Toolbar (of een equivalent AVG werkbalk softwareproduct) en (ii) uw persoonlijke doeleinden of de interne bedrijfsdoeleinden van u en uw gelieerde ondernemingen in het geval van andere Software of Diensten.
b. Gelieerde onderneming betekent, met betrekking tot een partij, een eenheid die de toepasselijke partij controleert, hierdoor gecontroleerd wordt, of deze gezamenlijk controleert. "Zeggenschap,” zoals gebruikt in dit artikel 1.b, betekent eigendom van meer dan 50% van het uitstaande stemgerechtigde kapitaal van de desbetreffende entiteit.
c. Toepasselijke voorwaarden betekent de algemene voorwaarden gespecificeerd (i) in uw bestelling indien u de Software in elektronisch formaat gedownload hebt via het internet, of (ii) in het geval van Software aangeschaft op een cd of ander fysiek medium, (iii) door uw leverancier, als u de Software verkreeg in combinatie met andere hardware of software, of (iv) in uw bestelling van de Diensten. Toepasselijke voorwaarden omvatten, zonder beperking, alle algemene voorwaarden die de duur van de Eerste termijn en het maximale aantal computers specificeren waarop u de Software mag gebruiken.
d. AVG Technologies betekent, met betrekking tot de Software met de benamingen als AVG LinkScanner, AVG LinkScanner for Mac, AVG Identity Protection en de AVG Security Toolbar, AVG Technologies CY, Ltd., een vennootschap naar het recht van Cyprus, en met betrekking tot andere Software, AVG Technologies CZ, s.r.o., een vennootschap naar het recht van de Tsjechische Republiek.
e. Gratis Software betekent Software die zonder kosten tot uw beschikking wordt gesteld, inclusief zonder beperking Software (i) bekend als AVG Anti-Virus Free Edition, AVG Antivirus Free: Small Business Edition, AVG LinkScanner, AVG LinkScanner for Mac, AVG Quick ThreatScan of de AVG Security Toolbar, (ii) die ter beschikking wordt gesteld voor test- of evaluatiedoeleinden, of (iii) met de aanduiding of anderszins aangegeven als “beta test”- versie van een softwareproduct.
f. AVG Gratis Diensten betekent alle Diensten die AVG u zonder kosten verleent.
f. Eerste termijn betekent de periode die begint op de datum dat u de Software gedownload hebt of anderzijds verkregen hebt en verder duurt gedurende de termijn zoals aangegeven door de Toepasselijke voorwaarden.
h. Verlengde termijn heeft de betekenis zoals toegewezen door Paragraaf 3.a van deze Overeenkomst.
i. Diensten betekent de diensten die de Software begeleiden.
j. Termijn betekent de Eerste termijn samen met alle Verlengde termijnen.

2. Licentieverlening; Verwante bepalingen.

a. Licentieverlening. AVG Technologies, verleent u, onderworpen aan de algemene voorwaarden van deze overeenkomst, hierbij een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor de toepasselijke Termijn waarbinnen de Software en/of de Diensten uitsluitend in uitvoerbare of objectcodevorm en alleen voor Toegestane doeleinden conform de Toepasselijke voorwaarden mag worden gebruikt. Zonder beperking op het voorgaande, (i) indien u de Software in combinatie met een pc, netwerkapparatuur of ander hardwareproduct ontvangen hebt, stelt uw licentie u in staat om de Software uitsluitend in combinatie met de toepasselijke hardware-unit te gebruiken; en (ii) indien u de Software ontving in combinatie met diensten of andere software, stelt uw licentie u in staat om de Software uitsluitend in combinatie met de toepasselijke software-eenheid of de toepasselijke diensten te gebruiken. ELK GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF DE DIENSTEN, ANDERS DAN UITDRUKKELIJK TOEGESTAAN IN DIT ARTIKEL 2, OF ELKE EVENTUELE DOORVERKOOP OF VERDERE DISTRIBUTIE VAN DE SOFTWARE EN/OF DE DIENSTEN, VORMT EEN MATERIËLE INBREUK OP DEZE OVEREENKOMST EN KAN EEN SCHENDING ZIJN VAN DE TOEPASSELIJKE WETTEN OP HET AUTEURSRECHT.
b. Beperkingen. Het is u niet toegestaan, noch zult u derden toestaan om (i) de Software te dupliceren voor enig ander doel dan redelijkerwijs noodzakelijk voor het gebruik daarvan in de zin van deze Overeenkomst en voor niet gekoppelde archiverings- en hersteldoeleinden in geval van calamiteiten; (ii) de Software te installeren op meer computers dan toegestaan door de Toepasselijke voorwaarden, (iii) behalve indien uitdrukkelijk toegestaan door AVG Technologies, enig door AVG Technologies verstrekt licentienummer (elk een “Licentienummer” genoemd) te gebruiken op meer dan een (1) computer tegelijk, (iv) een Licentienummer bekend te maken aan een andere partij dan AVG Technologies of, indien vereist om ondersteunende diensten te verkrijgen in verband met de Software, de door AVG Technologies aangewezen vertegenwoordigers, (v) de Software of enig Licentienummer te publiceren of te gebruiken voor andere doeleinden dan de Toegestane doeleinden, (vi) tenzij uitdrukkelijk toegestaan bij de wet, de Software of delen daarvan te onderwerpen aan reverse-engineering, te disassembleren, te decompileren, te vertalen, te reconstrueren, te transformeren of te extraheren (dat geldt ook, zonder beperking, voor verwante malwaresignaturen en procedures voor het opsporen van malware), (vii) tenzij uitdrukkelijk toegestaan bij de wet, de Software te wijzigen, te modificeren of op andere wijze te veranderen (dat geldt ook, zonder beperking, voor verwante malwaresignaturen en procedures voor het opsporen van malware), (viii) de Software over te dragen, te verpanden, te verhuren, te delen of in sublicentie te geven, anders dan in samenhang met de verkoop, lease, verhuur of andersoortige overdracht van de computer waarop deze oorspronkelijk was geïnstalleerd conform de Toepasselijke voorwaarden, (ix) enige derde partij toegang te verlenen tot de Software of het gebruik daarvan op servicebureaubasis, op basis van timesharing, abonnementsdiensten of servertoepassingen, of een andere, soortgelijke basis; of (x) teniet te doen of te ontduiken, trachten teniet te doen of te ontduiken, of enige derde partij toe te staan of te helpen de controles van de installatie of het gebruik van kopieën van de Software teniet te doen of te ontduiken.
c. Updates. AVG Technologies kan tijdens de Termijn van tijd tot tijd updates van de Software en/of de hierin opgenomen malwaresignaturen verstrekken (elk afzonderlijk wordt een “Update” genoemd). Updates worden onder deze Overeenkomst voor alle doeleinden als Software beschouwd. U erkent dat u routinematig Updates moet downloaden en de installatie ervan toestaan om het maximale profijt te genieten van de Software. Als onderdeel van de software- en serviceleverantie van de AVG Software, erkent u verder dat alle of sommige delen van elke Update automatisch, zonder actie van uw zijde, kunnen worden geïnstalleerd. In geen geval zal AVG Technologies verplicht zijn u van Updates te voorzien nadat de Termijn is vervallen of beëindigd, en AVG Technologies mag naar eigen goeddunken de verstrekking van Updates beëindigen voor om het even welke versie van de Software anders dan de meest actuele versie, of Updates voor de ondersteuning van Software in relatie met versies voor besturingssystemen, e-mailprogramma's, browserprogramma's en andere software anders dan de meest actuele versie van een derde partij.
d. Opmerkingen klant. AVG Technologies verwelkomt uw opmerkingen in verband met de Diensten en/of de Software, met inbegrip van meldingen dat u een storing, fout of andere slechte werking in de Software hebt bemerkt, en uw suggesties voor aanvullende of andere eigenschappen en functies. U kunt ons uw opmerkingen en suggesties sturen via het webformulier dat u kunt vinden op www.avg.com/customer-feedback. AVG Technologies draagt geen enkele verplichting om dergelijke opmerkingen of suggesties te beantwoorden of hierop enige actie te ondernemen, maar u verleent AVG Technologies een eeuwigdurend, onherroepelijk, volledig premievrij, royaltyvrij, wereldwijd recht en licentie op grond van uw eventuele intellectuele eigendomsrechten om uw opmerkingen en suggesties in de Software, de Diensten en andere producten en diensten te implementeren die aangeboden worden door AVG Technologies, daaraan Gelieerde ondernemingen en hun respectieve licentiegevers, licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden.
e. Testen, Benchmarking. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AVG Technologies, zult u geen enkele AVG Software testen of benchmarken, of een derde partij toestaan deze te testen of te benchmarken, of test- of benchmarkresultaten hiervan openbaar maken of publiceren. Verzoeken om toestemming voor het testen of benchmarken kunnen worden doorgestuurd via het daarvoor bestemde gedeelte op de website van AVG Technologies www.avg.com.

3. Verlengingen, Beëindiging.

a. Verlengingen. AVG Technologies kan u - vóór het verstrijken van de Eerste termijn of de geldende Verlengingstermijn - de gelegenheid bieden verlengingen van krachtens deze Overeenkomst verleende licenties, aan te schaffen tegen de geldende verlengingsprijs van AVG Technologies. U kunt een dergelijk aanbod accepteren door de aanwijzingen te volgen en de verlengingsprijs te betalen die in het aanbod wordt vermeld. Op dat ogenblik zal de termijn van de Overeenkomst verlengd worden voor de toepasselijke periode (elk een “Verlengingstermijn” genoemd).
b. Beëindiging. AVG Technologies zal naast de overige rechten die beschikbaar kunnen zijn bij de wet of op grond van billijkheid, gerechtigd zijn de door deze Overeenkomst verleende licentie te beëindigen, zonder enige aansprakelijkheid (i) ingeval van eenzijdige opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van vijf (5) dagen, op voorwaarde dat AVG Technologies naar eigen goeddunken, ofwel de licentiekosten restitueert die u hebt betaald in verband met de geldende Eerste termijn of Verlengde termijn, evenredig verdeeld over de toepasselijke termijn, of een licentie verleent voor een in wezen soortgelijk product voor de rest van de looptijd, of (ii) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving als u een materiële inbreuk maakt op deze Overeenkomst.
c. Gevolg van beëindiging. Bij de afloop of de beëindiging van deze Overeenkomst, zult u het gebruik van de Software of de Diensten staken, AVG Technologies kan de beschikkingstelling van Updates aan u beëindigen, en kan de Software ophouden te functioneren. Artikelen 4, 5, 6 en 7 blijven van kracht na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst.

4. Diensten.

Door deze Overeenkomst te aanvaarden, geeft u aan dat u begrijpt en ermee instemt dat, waar van toepassing, als aanvulling op eventuele voorwaarden zoals bepaald door deze Overeenkomst, u hierbij erkent en ermee instemt dat u zich moet houden aan de algemene voorwaarden die de Diensten voorzien zoals beschikbaar op http://www.avg.com/eula.

5. Eigendom.

AVG Technologies behoudt alle rechten op de Software en Diensten die niet expliciet door deze Overeenkomst worden verleend. Alle auteursrechten, handelsmerken en andere denkbare intellectuele eigendomsrechten in en op de Software en Diensten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, malwaresignaturen en andere gegevensbestanden, afbeeldingen die in de Software verschijnen en schermweergaven, alsmede enige en alle documentatie in verband met de Software) zijn het eigendom van AVG Technologies of zijn licentiegevers, en zijn beschermd door de auteursrechtwetten van de VS en andere landen, internationale verdragen en andere toepasselijke wetten. Elke kopie van de Software die u conform deze Overeenkomst mag maken, moet het gehele auteursrecht en de andere kennisgevingen bevatten die in het oorspronkelijke exemplaar van de Software zijn opgenomen.

6.Garanties.

a. Algemeen. AVG Technologies garandeert dat bij de levering van de Software en gedurende een periode van dertig (30) dagen daarna, het (i) medium (indien aanwezig) waarop de Software is verstrekt, vrij zal zijn van materiële defecten, en dat (ii) onderhevig aan Paragraaf 6(c), de Software in wezen zal werken overeenkomstig de toepasselijke specificaties. De bovenstaande garantie is alleen van toepassing op de Software zoals deze oorspronkelijk is geleverd, en is niet van toepassing op Updates. Uw enige en exclusieve verhaalsrecht voor een inbreuk op deze Garantie is vervanging van de onvolkomen media of Software of, naar keuze van AVG Technologies, teruggave van de Software tegen volledige terugbetaling. Om uw rechten in deze Paragraaf 6 te kunnen uitoefenen, dient u alle door u gemaakte kopieën van de Software (met inbegrip van archiefexemplaren) te de-installeren en te vernietigen en (i) als u de Software via downloaden kocht, de instructies te volgen op www.avg.com/support-existing en contact met ons op te nemen met uw restitutie-aanvraag, of, (ii) voor alle ander aankopen, de Software in de originele verpakking, samen met uw ontvangstbewijs te retourneren aan het verkooppunt.
b. Gratis Software en Diensten. DE BEPALINGEN VAN DIT ARTIKEL 6.b GELDEN IN PLAATS VAN ARTIKEL 6.a MET BETREKKING TOT GRATIS SOFTWARE EN AVG GRATIS DIENSTEN. ALLE GRATIS SOFTWARE EN AVG GRATIS DIENSTEN WORDT VERSTREKT OP EEN “ZOALS DEZE IS”-, “ZOALS BESCHIKBAAR”-BASIS, ZONDER GARANTIE EN ZONDER ONDERSTEUNING OF ANDERE SERVICES VAN AVG TECHNOLOGIES.
c. Afwijzing van aanspraken. BEHALVE WANNEER UITDRUKKELIJK VERLEEND IN DIT ARTIKEL 6.a VAN DEZE OVEREENKOMST, WIJST AVG TECHNOLOGIES ALLE GARANTIES AF IN VERBAND MET DE SOFTWARE EN/OF DIENSTEN, MEDIA EN ALLE OVERIGE VOORWERPEN VAN DEZE OVEREENKOMST, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, DE IMPLICIETE GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE EN DE IMPLICIETE GARANTIE DAT GEEN INBREUK WORDT GEMAAKT OP DE RECHTEN VAN DERDEN. AVG TECHNOLOGIES GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE SOFTWARE EN/OF DIENSTEN ONONDERBROKEN ZAL/ZULLEN WERKEN OF VRIJ ZAL/ZULLEN ZIJN VAN FOUTEN, OF DAT DE SOFTWARE 100% BESCHERMING ZAL GEVEN OF DE INTEGRITEIT VAN GESELECTEERDE DATA, INFORMATIE OF INHOUD DIE OPGESLAGEN OF DOORGESTUURD WERD VIA HET INTERNET. In bepaalde jurisdicties zijn geen beperkingen toegestaan van bepaalde impliciete garanties. Daarom zijn de bovenstaande beperkingen mogelijk niet van toepassing op u. U kunt andere rechten hebben die van jurisdictie tot jurisdictie verschillen.
d. Een risicovolle omgeving. U erkent dat de Software niet ontworpen of gelicentieerd is voor gebruik in een risicovolle omgeving, waaronder, zonder beperking, het bedrijf van nucleaire installaties, navigatiesystemen voor luchtvaartuigen, communicatiesystemen voor luchtvaartuigen, de luchtverkeersleiding, levensinstandhoudingssystemen of wapensystemen en elke andere omgeving waarin lichamelijk letsel of de dood het gevolg kunnen zijn van een storing of het onvermogen om de Software te gebruiken. Zonder de bepalingen van de artikelen 6.b en 6.c van deze Overeenkomst in te perken, wijzen AVG Technologies en zijn licentiegevers hierbij alle expliciete of impliciete garanties van geschiktheid voor een dergelijk gebruik af.

7. Beperking van aansprakelijkheid.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZULLEN AVG TECHNOLOGIES OF ZIJN LEVERANCIERS OF WEDERVERKOPERS IN GEEN GEVAL JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, GEVOLG- OF BIJKOMENDE SCHADE, SCHADEVERGOEDING OF SPECIALE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, ONGEACHT DE OORZAAK OF THEORETISCHE AANSPRAKELIJKHEID (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE ALS GEVOLG VAN VERLIES VAN BEDRIJFSWINSTEN OF INKOMEN, VERLIES VAN PRIVACY, VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE COMPUTER OF SOFTWARE MET INBEGRIP VAN DEZE SOFTWARE, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE OF ANDER GELDELIJK VERLIES) DIE VOORTVLOEIT UIT DEZE OVEREENKOMST OF DE SOFTWARE EN/OF DIENSTEN DIE HIERONDER WORDT VERSTREKT, ZELFS INDIEN AVG TECHNOLOGIES WERD GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN HET OPTREDEN VAN DERGELIJKE SCHADE. AVG TECHNOLOGIES ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR EVENTUELE ONBEVOEGDE TOEGANG TOT, OF EVENTUELE CORRUPTIE, UITWISSING, DIEFSTAL, VERNIETIGING, WIJZIGING OF ONOPZETTELIJKE BEKENDMAKING VAN DATA-INFORMATIE OF CONTENT DIE WERD DOORGESTUURD, ONTVANGEN OF OPGESLAGEN OP HET SYSTEEM, ALS HET GEVOLG VAN OMSTANDIGHEDEN DIE BUITEN HET ZEGGENSCHAP VAN AVG TECHNOLOGIES LIGGEN. IN GEEN GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN AVG TECHNOLOGIES IN VERBAND MET DE SOFTWARE EN/OF DIENSTEN HOGER ZIJN DAN HET LAAGSTE BEDRAG VAN OFWEL HET BEDRAG DAT U IN WERKELIJKHEID VOOR DE SOFTWARE EN/OF DIENSTEN HEBT BETAALD, OF DE DOOR AVG TECHNOLOGIES GEADVISEERDE DETAILHANDELPRIJS VOOR DE SOFTWARE EN/OF DIENSTEN DIE GELDT OP DE DATUM DAT U DEZE ONTVING (OF, MET BETREKKING TOT GRATIS SOFTWARE OF DIENSTEN, USD 5,00). DE VOORGAANDE BEPERKING ZAL VAN TOEPASSING ZIJN ONGEACHT ENIG GEBREK AAN ESSENTIEEL DOEL VOOR EEN BEPERKT RECHTSMIDDEL.

8. Schadeloosstelling.

U stemt ermee in om AVG Technologies, daaraan Gelieerde ondernemingen en hun respectieve directeurs, functionarissen, werknemers en agenten, licentiegevers, vertegenwoordigers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen alle verliezen, onkosten, schade en kosten, inclusief redelijke advocatenkosten, die voortvloeien uit uw gebruik van de Diensten of een inbreuk door u van deze Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot iedere inbreuk of vermoedelijke inbreuk door een van uw vertegenwoordigingen, garanties of ondernemingen hieronder. AVG Technologies behoudt zich het recht voor om op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van eventuele zaken die onderhevig zijn aan schadeloosstelling door u, waarbij u volledig zal samenwerken met AVG Technologies om eventuele beschikbare verdedigingen te handhaven.

9.Privacy en beveiliging.

a. Algemeen. U aanvaardt dat AVG Technologies bepaalde informatie betreffende de gebruikers van de Software en/of de Diensten verzamelt en naar AVG Technologies zendt, met inbegrip van bepaalde persoonlijk identificeerbare gegevens en bepaalde informatie van de computer van de gebruiker, waaronder (i) bepaalde informatie over uw computersoftware en -hardware, zoals uw IP-adres, besturingssysteem, informatie over de Software en de geïnstalleerde eigenschappen, webbrowsersoftware en -versie, (ii) gegevens betreffende mogelijke malwarebedreigingen van uw computer en de doelen van deze bedreigingen, met inbegrip van de bestandsnamen, cryptografische hash, leverancier, formaat, datumstempels, informatie over de controlepunten van uw computersysteem, die de namen van paden, bestanden en toepassingen kunnen omvatten, (iii) kopieën van toepassingen, bestanden of programma's die kwaadaardig of geïnfecteerd worden geacht of mogelijke bedreigingen kunnen bevatten, evenals informatie betreffende de gedragingen van deze toepassingen of programma's waardoor ze als kwaadaardig gedetecteerd werden en de toepassingsinstellingen en -configuraties, zoals bijbehorende registersleutels, en (iv) informatie over applicaties die onterecht werden geclassificeerd als kwaadaardig, wat betekent dat de gebruiker de uitvoering van deze applicaties toestond na detectie. De Software en/of de Diensten kunnen dergelijke eerder genoemde informatie gebruiken om productaanbevelingen en belangrijke dienstenberichten rechtstreeks naar uw computer te communiceren. Hierbij gaat u akkoord met de inzameling en het gebruik van dergelijke informatie, evenals directe communicatie over producten en belangrijke dienstenberichten naar uw computer door AVG Technologies, en stemt ermee in dat de verzameling en het gebruik van dergelijke informatie door AVG Technologies geregeld wordt door het Privacybeleid van AVG Technologies, dat momenteel gepubliceerd is op www.avg.com, en zoals regelmatig wordt aangepast door AVG Technologies.
b. Registratiegegevens. Om de Software of de Diensten te activeren, moet u of een derde partij die u de toestemming hebt gegeven om dit in uw naam te doen, zich registreren bij AVG Technologies via het Internet of telefoon. Als materiële voorwaarde voor de verlening van de licenties onder deze Overeenkomst door AVG Technologies, verklaart u dat de registratiegegevens die u of de bevoegde derde partij aan AVG Technologies verstrekt juist en volledig zijn op de datum waarop u zich registreert en, ONVERMINDERD ENIGE BEPALING VAN HET PRIVACYBELEID VAN AVG TECHNOLOGIES, STEMT U ER VOOR DE DUUR VAN DEZE OVEREENKOMST EN ÉÉN JAAR DAARNA MEE IN, DAT (i) AVG TECHNOLOGIES UW CONTACTGEGEVENS DEELT MET HAAR DISTRIBUTEURS, WEDERVERKOPERS EN OVERIGE ZAKELIJKE PARTNERS, EN (ii) DAT DEZE CONTACTGEGEVENS GEBRUIKT WORDEN DOOR AVG TECHNOLOGIES, HAAR DISTRIBUTEURS, WEDERVERKOPERS EN OVERIGE ZAKELIJKE PARTNERS OM U INFORMATIE TE VERSTREKKEN DIE VOOR U RELEVANT KAN ZIJN, WAARONDER AANBIEDINGEN VAN SOFTWARE, DIENSTEN EN ANDERE PRODUCTEN.
c. Werkbalk. De bepalingen van dit artikel 9.c gelden voor Software onder de benaming AVG Security Toolbar (of een equivalent AVG werkbalk softwareproduct). DOOR VERDER TE GAAN MET DE INSTALLATIE VAN DE WERKBALK, ERKENT EN AANVAARDT U DAT DE WERKBALK BIJ ZIJN INSTALLATIE DE “DNS-FOUT PAGINA” EN DE “FOUT-404 PAGINA” VIA DE INSTELLINGEN VAN UW BROWSER AANPAST. VERDER KAN DE WERKBALK NA INSTALLATIE BEPAALDE BASISGEBRUIKSINFORMATIE DOORGEVEN AAN DE LEVERANCIER VAN DE WERKBALK OF DIENS VERTEGENWOORDIGER OM DE LEVERANCIER TE HELPEN BIJ DE COMPILATIE VAN ALGEMENE STATISTIEKEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE WERKBALK DOOR GEBRUIKERS (bijvoorbeeld betreffende het aantal installaties en unieke gebruikers, het aantal klikken op de werkbalk, het aantal zoekopdrachten dat door de gebruikers wordt uitgevoerd, enz.). Dergelijke statistische informatie zal geen enkele persoonlijk identificeerbare informatie in verband met de gebruikers bevatten.

10.Specifieke voorwaarden voor producten van derden.

Door deze Overeenkomst te aanvaarden, geeft u aan dat u begrijpt en ermee instemt dat, waar van toepassing, eventuele hardwareapparatuur of softwareproducten van derden en/of diensten die door AVG Technologies worden geleverd garanties en/of andere voorwaarden zullen omvatten die beschikbaar zijn gesteld door de oorspronkelijke fabrikant van dergelijke hardware, software of diensten, en u erkent en bevestigt verder dat u de algemene voorwaarden hebt nagelezen en aanvaard, die specifiek zijn voor de relevante toepasselijke hardware, software en/of dienst, beschikbaar op www.avg.com/third-party-terms-conditions.

11.Windows Firewall.

Door deze Overeenkomst te aanvaarden, erkent u en stemt u ermee in dat de Software tijdens de installatie de functionaliteit van de firewall van Windows kan uitschakelen en deze vervangt door firewallfunctionaliteit die de Software levert. Als u de installatie van de Software verwijdert, wordt u gevraagd de firewallfunctionaliteit van Windows te activeren. AVG Technologies adviseert u ten zeerste de firewallfunctionaliteit van Windows te activeren nadat de installatie van de Software is verwijderd.

12. Audit.

Door deze Overeenkomst te aanvaarden, geeft u aan dat u begrijpt en ermee instemt dat AVG Technologies een audit mag uitvoeren om te bepalen of uw gebruik van de Software overeenstemt met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Een dergelijke audit mag slechts eenmaal om de 12 maanden worden uitgevoerd en kan ofwel via het Internet of online worden uitgevoerd, al naargelang wat AVG noodzakelijk acht. Indien uit de audit blijkt dat u een inbreuk pleegt op deze Overeenkomst, zal AVG Technologies, naast de overige rechten die beschikbaar kunnen zijn bij de wet of op grond van billijkheid, gerechtigd zijn om zijn rechten uit de oefenen onder clausule 3 en 8 van deze Overeenkomst.

13. Overige bepalingen.

a. Meldingen. AVG Technologies kan kennisgevingen doen via een pop-upvenster, dialoogvenster of ander middel, zelfs als u deze kennisgeving mogelijk niet ontvangt tenzij of totdat u de Software en/of Diensten start. Een dergelijke kennisgeving wordt geacht gedaan te zijn op de datum dat AVG Technologies deze voor het eerst via de Software en/of Diensten ter beschikking stelt, onafhankelijk van de datum waarop u deze werkelijk ontvangt.
b. Licentie regering VS. Alle Software die aan de regering van de VS wordt verstrekt, wordt geleverd met de commerciële licentierechten en beperkingen zoals elders in deze overeenkomst beschreven. AVG Technologies behoudt zich alle ongepubliceerde rechten voor onder de wetten op het auteursrecht van de Verenigde Staten.
c. Volledige overeenkomst. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle voorgaande communicatie en verklaringen of overeenkomsten, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, in verband met de inhoud hiervan.
d. Wijzigingen, Verklaring van afstand. Deze Overeenkomst mag uitsluitend geheel of gedeeltelijk aangepast of gewijzigd worden door middel van een schriftelijke, door beide partijen naar behoren ondertekende overeenkomst, of door middel van een verdere, door AVG Technologies aangeboden en door u aanvaarde elektronische overeenkomst. Indien AVG Technologies niet aandringt op de strikte naleving enige bepaling van deze Overeenkomst of deze niet afdwingt, dan mag dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enige bepaling of enig recht.
e. Scheidbaarheid. Het is de wens en de bedoeling van de partijen dat alle bepalingen van deze Overeenkomst voor zover wettelijk toegestaan, volledig afdwingbaar zijn. Als enige bepaling van deze Overeenkomst of de toepassing daarvan op een persoon of omstandigheid, in zijn geheel of gedeeltelijk, in bepaalde mate geacht wordt onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar te zijn, wordt een dergelijke bepaling op dusdanige wijze uitgelegd dat deze wel uitvoerbaar is onder de toepasselijke wet en wel voor zover toegestaan bij wet. In ieder geval blijven de resterende voorwaarden van deze Overeenkomst of de toepassing daarvan op willekeurig welke persoon of omstandigheid, anders dan die welke illegaal, ongeldig of onuitvoerbaar worden geacht, volledig rechtsgeldig en van kracht.
f. Toepasselijk recht. Deze Overeenkomst is onderworpen aan de wetten van de staat Delaware. Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing op deze Overeenkomst. De exclusieve jurisdictie voor enig geschil wordt gevormd door de staats- of federale rechtbanken zetelend in de staat Delaware.
g. Exportcontroles. U erkent dat gedeelten van de Software van VS-oorsprong kunnen zijn. U gaat ermee akkoord te voldoen aan alle toepasselijke wetten van de VS en internationale wetten die de export en wederuitvoer van de Software regelen, met inbegrip van de Export Administration-regelgeving van de VS, evenals eindgebruikers-, eindgebruik- en bestemmingsrestricties afkomstig van de regering van de VS en andere landen.
h. Geen begunstigde derde partijen. Deze Overeenkomst is uitsluitend bedoeld ten profijte van uzelf en AVG Technologies. Geen enkele persoon die geen partij bij deze Overeenkomst is, mag ingevolge deze Licentie-overeenkomst een rechtsvordering instellen als een begunstigde derde partij hiervan.
i. Taal. Deze Overeenkomst werd oorspronkelijk opgesteld in de Engelse taal. Ofschoon AVG Technologies voor uw gemak een of meer vertalingen kan verstrekken, is de Engelse versie doorslaggevend in geval van een conflict of tegenstrijdigheid.
j. Internetverbinding. U erkent dat bepaalde Software mogelijk een actieve en stabiele Internetverbinding met vereist om te kunnen functioneren. Het is bijgevolg uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u te allen tijde een actieve en stabiele Internetverbinding hebt.

 


 

MEV

Melding eerlijke verwerking

Deze melding van eerlijke verwerking en ons Privacybeleid illustreert AVG's toewijding om uw privacy te beschermen. AVG beschermt uw informatie tegen onbevoegd gebruik of verlies en AVG geeft uw gegevens alleen door aan onze bedrijfspartners om aan uw vereisten te voldoen of waar we bij wet verplicht zijn om dit te doen. De informatie die we over u verzamelen kan wereldwijd gebruikt worden door AVG, inclusief in landen die mogelijk zwakkere privacywetten hanteren dan uw land.
De informatie die AVG en AVG's producten verzamelen van uw computer, worden gebruikt voor product- en beveiligingsverbetering, voor het overbrengen van berichten naar uw computer of om e-mailmarketing te genereren.
U kunt er te allen tijde voor kiezen om de e-mailmarketing op te zeggen door op de desbetreffende koppeling in het e-mailbericht te klikken of door contact op te nemen met klantenondersteuning op www.avg.com/support.